intTypePromotion=1

Thông tư 08/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Lam Binh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
211
lượt xem
21
download

Thông tư 08/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 08/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Chế độ tài chính áp dụng đối với Khu Thương mại và Công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 08/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. th«ng t cña bé tµi chÝnh Sè 08/2005/TT-BTC ngµy 26 th¸ng 01 n¨m 2005 Híng dÉn ChÕ ®é tµi chÝnh ¸p dông ®èi víi Khu Th¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp thuéc Khu kinh tÕ cöa khÈu Méc Bµi, tØnh T©y Ninh - C¨n cø vµo LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc ngµy 16/12/2002, LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè §iÒu cña LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t trong níc ngµy 20/5/1998, LuËt §Çu t níc ngoµi ngµy 12/11/1996, LuËt §Çu t níc ngoµi (söa ®æi) ngµy 09/6/2000, c¸c LuËt ThuÕ Thu nhËp doanh nghiÖp, LuËt ThuÕ Gi¸ trÞ gia t¨ng, LuËt ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ngµy 17/6/2003; LuËt H¶i quan sè 29/2001-QH10 ngµy 29 th¸ng 6 n¨m 2001; - C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 144/2004/Q§-TTg ngµy 12/8/2004 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ bæ sung mét sè chÝnh s¸ch u ®·i ®èi víi Khu kinh tÕ cöa khÈu Méc Bµi, tØnh T©y Ninh; Bé Tµi chÝnh híng dÉn chÕ ®é tµi chÝnh ¸p dông t¹i Khu Th¬ng m¹i vµ C«ng nghiÖp thuéc Khu kinh tÕ cöa khÈu Méc Bµi nh sau: I. NH÷NG QUY §ÞNH CHUNG 1. Ph¹m vi ¸p dông: ChÕ ®é tµi chÝnh quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy ®îc ¸p dông trong ph¹m vi ®Þa bµn Khu Th¬ng m¹i - C«ng nghiÖp thuéc Khu kinh tÕ cöa khÈu Méc Bµi (sau ®©y gäi t¾t lµ KTM-CN) ®îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh 1595/2002/Q§- UB ngµy 30/9/2002 cña UBND tØnh T©y Ninh vÒ viÖc phª duyÖt quy ho¹ch chi tiÕt Khu th¬ng m¹i ®« thÞ cöa khÈu Méc Bµi, tØnh T©y Ninh; Trong Th«ng t nµy côm tõ “néi ®Þa ViÖt Nam” ®îc hiÓu lµ phÇn cßn l¹i cña Khu Kinh tÕ cöa khÈu Méc Bµi kh«ng bao gåm KTM-CN vµ phÇn l·nh thæ níc ViÖt Nam ngoµi Khu Kinh tÕ cöa khÈu Méc Bµi. 2. §èi tîng ¸p dông: §èi tîng ¸p dông c¸c chÝnh s¸ch u ®·i vÒ tµi chÝnh quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy lµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam vµ níc ngoµi ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh t¹i KTM-CN thuéc Khu kinh tÕ cöa khÈu Méc Bµi, bao gåm: a. C¸c nhµ ®Çu t trong níc thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ho¹t ®éng theo quy ®Þnh cña LuËt Doanh nghiÖp Nhµ níc, LuËt Doanh nghiÖp, LuËt Hîp t¸c x·, c¸c hé kinh doanh c¸ thÓ vµ c¸c c¸ nh©n hµnh nghÒ ®éc lËp. b. C¸c tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi bao gåm doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi; nhµ ®Çu t níc ngoµi tham gia Hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh; ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi ho¹t ®éng theo LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t trong níc (söa ®æi), LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam vµ nhµ ®Çu t níc ngoµi kinh doanh kh«ng theo LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam.
  2. 2 ChØ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh ®îc tiÕn hµnh trªn ®Þa bµn KTM – CN míi ®îc hëng c¸c u ®·i dµnh cho ®Þa bµn KTM-CN quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. Trêng hîp c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã ho¹t ®éng kinh doanh c¶ trªn ®Þa bµn KTM - CN vµ trong néi ®Þa ViÖt Nam th× ph¶i h¹ch to¸n riªng c¸c ho¹t ®éng kinh doanh trªn ®Þa bµn KTM - CN lµm c¨n cø x¸c ®Þnh chÕ ®é u ®·i. §èi víi c¸c doanh nghiÖp ®îc cÊp giÊy phÐp ho¹t ®éng trong KTM-CN tr- íc ngµy QuyÕt ®Þnh 144/2004/Q§-TTg cã hiÖu lùc mµ cha hëng ®ñ u ®·i, doanh nghiÖp ph¶i ®Ò nghÞ c¬ quan cÊp giÊy phÐp ®Çu t, giÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t, giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh ghi u ®·i bæ sung lµm c¨n cø ®Ó hëng c¸c chÝnh s¸ch u ®·i theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 3. §iÒu kiÖn ¸p dông: KTM - CN ®îc hëng c¸c chÕ ®é u ®·i vÒ tµi chÝnh quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy khi b¶o ®¶m ®ång thêi c¸c ®iÒu kiÖn sau: - Cã hµng rµo cøng b¶o ®¶m c¸ch ly c¸c ho¹t ®éng trong KTM-CN víi c¸c khu chøc n¨ng kh¸c trong Khu kinh tÕ cöa khÈu; - Trong KTM-CN kh«ng cã khu d©n c, kh«ng cã d©n c c tró thêng xuyªn hoÆc t¹m tró (kÓ c¶ ngêi níc ngoµi); - Cã Tr¹m KiÓm so¸t h¶i quan ®Ó gi¸m s¸t, kiÓm tra ngêi, hµng ho¸ vµ c¸c ph¬ng tiÖn vµo vµ ra KTM-CN. 4. Mét sè quy ®Þnh chung vÒ h¶i quan: - C¸c tæ chøc kinh tÕ ho¹t ®éng trong KTM-CN ®îc xuÊt khÈu ra níc ngoµi vµ nhËp khÈu tõ níc ngoµi tÊt c¶ c¸c hµng ho¸, dÞch vô mµ ph¸p luËt ViÖt Nam kh«ng cÊm. - Quan hÖ trao ®æi hµng ho¸, dÞch vô gi÷a KTM-CN víi c¸c khu chøc n¨ng kh¸c trong Khu kinh tÕ cöa khÈu (gäi t¾t lµ KKTCK) vµ néi ®Þa ViÖt Nam ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam vÒ qu¶n lý hµng ho¸, dÞch vô xuÊt khÈu, nhËp khÈu. - C¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n trong néi ®Þa ViÖt Nam chØ ®îc nhËp tõ KTM-CN nh÷ng hµng ho¸, dÞch vô mµ ViÖt Nam kh«ng cÊm nhËp khÈu, xuÊt khÈu vµo KTM-CN nh÷ng hµng ho¸, dÞch vô mµ ViÖt Nam kh«ng cÊm xuÊt khÈu vµ chÞu sù kiÓm tra, gi¸m s¸t cña H¶i quan. - Côc H¶i quan tØnh T©y Ninh ®îc thµnh lËp c¸c tr¹m kiÓm so¸t h¶i quan KTM-CN t¹i c¸c cæng ra - vµo KTM-CN. C¸c tr¹m h¶i quan KTM-CN chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña Chi côc h¶i quan cöa khÈu Méc Bµi. - Hµng hãa xuÊt khÈu, nhËp khÈu thuéc lo¹i h×nh nµo th× ¸p dông quy tr×nh thñ tôc h¶i quan hiÖn hµnh ®èi víi lo¹i h×nh ®ã. - C¬ quan h¶i quan chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp vÒ c«ng t¸c phßng, chèng bu«n lËu trªn ®Þa bµn h¶i quan theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ h¶i quan vµ cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi c¸c ban ngµnh liªn quan trong c«ng t¸c phßng, chèng bu«n lËu theo chØ ®¹o cña UBND tØnh T©y Ninh. 5. Tæ chøc, c¸ nh©n ®Çu t vµo KTM – CN ®îc hëng u ®·i tèi ®a dµnh cho c¸c dù ¸n ®Çu t ë ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n theo quy ®Þnh cña LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 1996, LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i
  3. 3 ViÖt Nam ngµy 9 th¸ng 6 n¨m 2000, LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t trong níc (söa ®æi) ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 1998, LuËt ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, LuËt ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ c¸c u ®·i theo ®iÒu íc quèc tÕ, c¸c hîp ®ång th¬ng m¹i song ph¬ng vµ ®a ph¬ng mµ ViÖt Nam ký kÕt hoÆc tham gia. 6. Trêng hîp c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cã quy ®Þnh c¸c møc u ®·i kh¸c nhau vÒ cïng mét vÊn ®Ò th× ®îc ¸p dông møc u ®·i quy ®Þnh t¹i v¨n b¶n cã hiÖu lùc ph¸p lý cao h¬n. Trêng hîp c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt quy ®Þnh vÒ cïng mét vÊn ®Ò do cïng mét c¬ quan ban hµnh mµ cã quy ®Þnh kh¸c nhau th× ¸p dông quy ®Þnh cña v¨n b¶n ®îc ban hµnh sau. II. QUY §ÞNH Cô THÓ A. §èi víi hµng ho¸ vµ dÞch vô: 1. VÒ thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu: a. Hµng ho¸, dÞch vô tõ níc ngoµi, tõ néi ®Þa nhËp vµo KTM-CN ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu. b. Hµng ho¸, dÞch vô tõ KTM-CN nhËp vµo néi ®Þa ViÖt Nam: - Hµng ho¸, dÞch vô cã xuÊt xø tõ níc ngoµi nép thuÕ nhËp khÈu theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. - Hµng ho¸ s¶n xuÊt, gia c«ng, t¸i chÕ, l¾p r¸p t¹i KTM-CN nÕu phÇn gi¸ trÞ hµng ho¸ xuÊt xø ASEAN chiÕm tõ 40% trë lªn, ®îc x¸c nhËn b»ng giÊy chøng nhËn xuÊt xø hµng ho¸ ASEAN – MÉu D vµ ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 64/2003/TT-BTC ngµy 01/7/2003 vÒ viÖc ban hµnh Danh môc hµng ho¸ vµ thuÕ suÊt cña ViÖt Nam ®Ó thùc hiÖn HiÖp ®Þnh u ®·i thuÕ quan cã hiÖu lùc chung (CEPT) cña c¸c níc ASEAN cho n¨m 2003-2006 th× ®îc ¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i CEPT khi nhËp vµo néi ®Þa ViÖt Nam. - Hµng ho¸ s¶n xuÊt, gia c«ng, t¸i chÕ, l¾p r¸p t¹i KTM-CN nÕu kh«ng sö dông nguyªn liÖu, linh kiÖn nhËp khÈu tõ níc ngoµi, khi nhËp khÈu vµo néi ®Þa ViÖt Nam kh«ng ph¶i nép thuÕ nhËp khÈu. - Hµng ho¸ s¶n xuÊt, gia c«ng, t¸i chÕ, l¾p r¸p t¹i KTM-CN cã sö dông nguyªn liÖu, linh kiÖn nhËp khÈu tõ níc ngoµi, khi nhËp khÈu vµo néi ®Þa ViÖt Nam chØ ph¶i nép thuÕ nhËp khÈu ®èi víi phÇn nguyªn liÖu, linh kiÖn nhËp khÈu tõ níc ngoµi cÊu thµnh trong hµng ho¸ ®ã. C¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh thuÕ nhËp khÈu ph¶i nép ®èi víi phÇn nguyªn liÖu, linh kiÖn nhËp khÈu tõ níc ngoµi cÊu thµnh trong hµng ho¸ nhËp vµo néi ®Þa ViÖt Nam gåm: + Gi¸ trÞ tõng lo¹i nguyªn liÖu, linh kiÖn nhËp khÈu cÊu thµnh trong mçi ®¬n vÞ hµng ho¸ (®îc tÝnh b»ng gi¸ nhËp khÈu tõ níc ngoµi (CIF) hoÆc gi¸ trªn thÞ trêng néi ®Þa cña nguyªn liÖu, linh kiÖn cïng lo¹i (®¬n vÞ tÝnh VND) nh©n víi ®Þnh møc tiªu hao cña tõng lo¹i nguyªn liÖu, linh kiÖn nhËp khÈu
  4. 4 trong mçi ®¬n vÞ hµng ho¸ do ®¬n vÞ x©y dùng vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ tÝnh trung thùc cña ®Þnh møc tiªu hao nµy). + Sè lîng hµng ho¸ nhËp khÈu vµo néi ®Þa ViÖt Nam, + ThuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu ®èi víi tõng lo¹i nguyªn liÖu, linh kiÖn. Doanh nghiÖp, c¸ nh©n kinh doanh cã tr¸ch nhiÖm ®¨ng ký víi c¬ quan H¶i quan vÒ danh môc hµng ho¸ nhËp khÈu sö dông lµm nguyªn liÖu s¶n xuÊt hµng nhËp khÈu vµo néi ®Þa tríc khi nhËp vµo néi ®Þa. c. Hµng ho¸ s¶n xuÊt, gia c«ng, t¸i chÕ, l¾p r¸p t¹i KTM-CN khi xuÊt khÈu ra níc ngoµi ®îc miÔn thuÕ xuÊt khÈu. d. Hµng ho¸ thuéc diÖn chÞu thuÕ xuÊt khÈu tõ néi ®Þa ViÖt Nam ®a vµo KTM-CN ph¶i nép thuÕ xuÊt khÈu theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 2. VÒ thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt: - Hµng ho¸, dÞch vô thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®îc s¶n xuÊt, tiªu thô trong KTM-CN kh«ng ph¶i chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, bao gåm: hµng ho¸, dÞch vô thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®îc s¶n xuÊt, cung øng vµ tiªu thô trong KTM-CN; tõ níc ngoµi nhËp vµo KTM-CN. - Hµng ho¸, dÞch vô thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt tõ KTM- CN xuÊt khÈu ra níc ngoµi kh«ng ph¶i chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. - Hµng ho¸, dÞch vô thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt tõ KTM- CN nhËp vµo néi ®Þa ViÖt Nam ph¶i chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®èi víi hµng nhËp khÈu theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. - Hµng ho¸ thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt nÕu mîn ®êng, qu¸ c¶nh qua c¸c cöa khÈu KTM-CN trªn c¬ së hiÖp ®Þnh song ph¬ng, ®a ph¬ng ®· ký kÕt hoÆc ngµnh, ®Þa ph¬ng ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ cho phÐp th× kh«ng ph¶i chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. 3. VÒ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng: - Hµng ho¸, dÞch vô tõ níc ngoµi nhËp khÈu vµo KTM-CN kh«ng ph¶i chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. - Hµng ho¸, dÞch vô tõ KTM-CN xuÊt khÈu ra níc ngoµi hëng thuÕ suÊt GTGT lµ 0%; Hµng ho¸, dÞch vô tõ néi ®Þa ViÖt Nam xuÊt vµo KTM-CN ®îc hëng thuÕ suÊt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng lµ 0%. §iÒu kiÖn ®îc hoµn thuÕ GTGT thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh vÒ hoµn thuÕ GTGT. - Hµng ho¸, dÞch vô tõ KTM-CN ®a vµo néi ®Þa ph¶i chÞu thuÕ GTGT ®èi víi hµng nhËp khÈu theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. - Hµng ho¸, dÞch vô lu th«ng trong néi bé KTM-CN kh«ng ph¶i chÞu thuÕ GTGT. §èi víi lo¹i hµng ho¸ nµy, trong ho¸ ®¬n thuÕ GTGT, dßng thuÕ GTGT ®îc g¹ch chÐo (x). 4. VÒ thñ tôc H¶i quan: a. §èi víi hµng hãa nhËp khÈu tõ níc ngoµi vµo KTM-CN: Doanh nghiÖp KTM-CN thùc hiÖn kª khai h¶i quan vµ nép hå s¬ h¶i quan theo ®óng quy ®Þnh ®èi víi tõng lo¹i h×nh nhËp khÈu t¹i Chi côc H¶i
  5. 5 quan cöa khÈu Méc Bµi vµ ph¶i chÞu sù gi¸m s¸t cña c¸c Tr¹m kiÓm so¸t h¶i quan KTM-CN; b. §èi víi hµng hãa tõ níc ngoµi nhËp khÈu vµo néi ®Þa qua cöa khÈu Méc Bµi ®îc lµm thñ tôc h¶i quan t¹i Chi côc H¶i quan cöa khÈu Méc Bµi. c. §èi víi hµng hãa, dÞch vô tõ néi ®Þa ®a vµo KTM-CN, c¬ quan H¶i quan chØ lµm thñ tôc khi doanh nghiÖp cã yªu cÇu. Thñ tôc h¶i quan ®îc thùc hiÖn nh sau: - Doanh nghiÖp KTM-CN vµ doanh nghiÖp néi ®Þa thùc hiÖn kª khai h¶i quan vµ nép hå s¬ h¶i quan theo ®óng quy ®Þnh ®èi víi tõng lo¹i h×nh xuÊt nhËp khÈu. Trêng hîp vËn chuyÓn hµng hãa néi bé gi÷a doanh nghiÖp vµ chi nh¸nh trong vµ ngoµi KTM-CN th× thay thÕ Hîp ®ång mua b¸n b»ng chøng tõ xuÊt kho. - Trêng hîp doanh nghiÖp néi ®Þa ®¨ng ký tê khai xuÊt khÈu t¹i Chi côc H¶i quan néi ®Þa, doanh nghiÖp néi ®Þa kª khai h¶i quan vµ nép hå s¬ h¶i quan theo ®óng quy ®Þnh ®èi víi tõng lo¹i h×nh xuÊt khÈu; Doanh nghiÖp KTM-CN kª khai h¶i quan vµ nép hå s¬ h¶i quan theo ®óng quy ®Þnh ®èi víi tõng lo¹i h×nh nhËp khÈu. d. §èi víi hµng hãa tõ KTM-CN xuÊt khÈu ra níc ngoµi: Doanh nghiÖp KTM-CN thùc hiÖn kª khai h¶i quan vµ nép hå s¬ h¶i quan theo ®óng quy ®Þnh ®èi víi tõng lo¹i h×nh xuÊt khÈu t¹i Chi côc H¶i quan cöa khÈu Méc Bµi hoÆc c¸c Tr¹m kiÓm so¸t h¶i quan trong KTM-CN. ®. §èi víi hµng hãa tõ néi ®Þa xuÊt khÈu ra níc ngoµi qua cöa khÈu Méc Bµi lµm thñ tôc h¶i quan t¹i t¹i Chi côc H¶i quan cöa khÈu Méc Bµi. Trong tr- êng hîp lµm thñ tôc h¶i quan t¹i Chi côc H¶i quan néi ®Þa, viÖc vËn chuyÓn hµng ®Õn cöa khÈu Méc Bµi thùc hiÖn theo quy ®Þnh ®èi víi hµng hãa xuÊt khÈu chuyÓn cöa khÈu. e. §èi víi hµng hãa tõ KTM-CN ®a vµo néi ®Þa th× thñ tôc h¶i quan thùc hiÖn t¹i Chi côc H¶i quan cöa khÈu Méc Bµi hoÆc c¸c Tr¹m kiÓm so¸t H¶i quan trong KTM-CN. Doanh nghiÖp KTM-CN (bªn b¸n) vµ doanh nghiÖp néi ®Þa (bªn mua) cã tr¸ch nhiÖm: - Kª khai h¶i quan vµ nép hå s¬ h¶i quan theo ®óng quy ®Þnh ®èi víi tõng lo¹i h×nh xuÊt nhËp khÈu. Trêng hîp vËn chuyÓn hµng hãa néi bé gi÷a doanh nghiÖp vµ chi nh¸nh trong vµ ngoµi KTM-CN hoÆc doanh nghiÖp trùc tiÕp mang hµng vµo néi ®Þa b¸n th× trong hå s¬ h¶i quan thay thÕ Hîp ®ång b»ng chøng tõ xuÊt kho. - Doanh nghiÖp KTM-CN ph¶i nép thªm cho c¬ quan H¶i quan b¶o sao Tê khai hµng hãa nhËp khÈu tõ níc ngoµi vµo KTM-CN nÕu hµng hãa ®a vµo néi ®Þa lµ hµng hãa cã nguån gèc níc ngoµi, b¶n sao cã ®ãng dÊu sao y b¶n chÝnh cña doanh nghiÖp. - Doanh nghiÖp KTM-CN (bªn b¸n) ph¶i nép cho Chi côc H¶i quan Méc Bµi b¶n ®Þnh møc nguyªn liÖu nhËp khÈu tõ níc ngoµi cÊu thµnh trong s¶n phÈm nÕu lµ hµng hãa s¶n xuÊt, gia c«ng, t¸i chÕ, l¾p r¸p t¹i KTM-CN cã sö dông nguyªn liÖu, linh kiÖn cña níc ngoµi.
  6. 6 C¬ quan h¶i quan chÞu tr¸ch nhiÖm më sæ theo dâi ®èi víi tõng doanh nghiÖp ®Ó thèng kª vµ kiÓm tra, ®èi chiÕu víi PhiÕu xuÊt kho cña sè hµng ho¸, dÞch vô ®ã. f. Hµng hãa xuÊt khÈu, nhËp khÈu, qu¸ c¶nh; ph¬ng tiÖn vËn t¶i xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh, qu¸ c¶nh qua KTM-CN chØ ®îc ®i qua c¸c cæng cã tr¹m kiÓm so¸t h¶i quan. g. Ngoµi c¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy, c¸c bªn liªn quan ph¶i thùc hiÖn c¸c nghÜa vô kh¸c quy ®Þnh t¹i LuËt H¶i quan, LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu, NghÞ ®Þnh 101/2001/N§-CP ngµy 31/12/2001 cña ChÝnh Phñ Quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè §iÒu cña LuËt H¶i quan vÒ thñ tôc h¶i quan, chÕ ®é kiÓm tra, gi¸m s¸t h¶i quan vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn kh¸c vÒ h¶i quan.
  7. 7 B. §èI VíI C¸C Dù ¸N §ÇU T¦ VµO KTM-CN: 1. VÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp: - C¸c dù ¸n ®Çu t vµo KTM-CN ®îc ¸p dông møc thuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp lµ 10% trong 15 n¨m kÓ tõ khi dù ¸n ®Çu t b¾t ®Çu ho¹t ®éng kinh doanh, ®îc miÔn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp trong thêi gian 4 n¨m kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ; ®îc gi¶m 50% sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép trong 9 n¨m kÕ tiÕp. Trêng hîp cÇn ®Æc biÖt khuyÕn khÝch cao h¬n, Bé Tµi chÝnh tr×nh Thñ têng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh ¸p dông thuÕ suÊt u ®·i 10% trong suèt thêi gian thùc hiÖn dù ¸n. Thñ tôc ®Ó ®îc hëng miÔn, gi¶m thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t 128/2003/TT-BTC ngµy 22/12/2004 cña Bé Tµi chÝnh. - §èi víi dù ¸n ®Çu t x©y dùng d©y chuyÒn s¶n xuÊt míi, më réng quy m«, ®æi míi c«ng nghÖ, c¶i thiÖn m«i trêng sinh th¸i, n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt: + ThuÕ suÊt thuÕ TNDN ®èi víi phÇn thu nhËp t¨ng thªm do dù ¸n mang l¹i: Thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i TiÕt 5.1.4 Th«ng t sè 88/2004/TT-BTC ngµy 01/9/2004 cña Bé Tµi chÝnh vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. + Thêi h¹n miÔn, gi¶m thuÕ TNDN ®èi víi phÇn thu nhËp t¨ng thªm do dù ¸n mang l¹i: C¸c dù ¸n ®Çu t kh«ng thuéc danh môc A ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh 164/2003/N§-CP ngµy 22/12/2003 cña ChÝnh phñ th× ®îc miÔn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 1 n¨m cho phÇn thu nhËp t¨ng thªm do ®Çu t mang l¹i vµ gi¶m 50% sè thuÕ ph¶i nép tèi ®a lµ 2 n¨m tiÕp theo. C¸c dù ¸n ®Çu t thuéc danh môc A ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh 164/2003/N§-CP ngµy 22/12/2003 cña ChÝnh phñ th× ®îc miÔn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 4 n¨m cho phÇn thu nhËp t¨ng thªm do ®Çu t mang l¹i vµ gi¶m 50% sè thuÕ ph¶i nép tèi ®a lµ 7 n¨m tiÕp theo. + ViÖc h¹ch to¸n phÇn thu nhËp t¨ng thªm do ®Çu t x©y dùng d©y chuyÒn s¶n xuÊt míi, më réng quy m«, ®æi míi c«ng nghÖ, c¶i thiÖn m«i trêng sinh th¸i, n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt mang l¹i thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÓm 7 Th«ng t sè 88/2004/TT-BTC ngµy 01/9/2004 cña Bé Tµi chÝnh vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. - Tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô; doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi vµ bªn níc ngoµi tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh ho¹t ®éng kinh doanh trong KTM-CN, sau khi ®· quyÕt to¸n víi c¬ quan thuÕ mµ bÞ lç th× ®îc chuyÓn lç sang nh÷ng n¨m sau ®Ó trõ vµo thu nhËp chÞu thuÕ. Thêi gian ®îc chuyÓn lç kh«ng qu¸ 5 n¨m. - Thu nhËp chÞu thuÕ ®èi víi kho¶n thu nhËp tõ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª ®Êt g¾n víi kÕt cÊu h¹ tÇng, vËt kiÕn tróc trªn ®Êt ph¶i nép thuÕ thu nhËp theo quy ®Þnh t¹i Môc C cña Th«ng t sè 128/2003/TT-BTC ngµy 22/12/2003 híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 164/2003/N§-CP ngµy 22/12/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. 2. VÒ giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt, gi¸ vµ tiÒn thuª ®Êt
  8. 8 - Ngêi sö dông ®Êt trong KTM-CN ®îc ®Çu t x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng, ®îc s¶n xuÊt kinh doanh, ho¹t ®éng dÞch vô vµ cã c¸c quyÒn, nghÜa vô t¬ng øng víi h×nh thøc ®îc giao ®Êt, thuª ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai. - C¸c dù ¸n ®Çu t vµo KTM-CN ®îc miÔn tiÒn thuª ®Êt trong 11 n¨m ®Çu kÓ tõ ngµy ký hîp ®ång thuª ®Êt vµ ®îc hëng møc gi¸ thuª ®Êt b»ng 30% gi¸ thuª ®Êt ¸p dông t¹i khu vùc tõ n¨m thø 12 trë ®i. - ¸p dông chÕ ®é mét gi¸ thuª ®Êt ®èi víi c¸ nh©n vµ doanh nghiÖp thuª ®Êt, kh«ng ph©n biÖt ngêi ViÖt Nam hay ngêi níc ngoµi. §èi víi trêng hîp giao l¹i ®Êt, cho thuª ®Êt mµ kh«ng th«ng qua ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt hoÆc ®Êu thÇu dù ¸n cã sö dông ®Êt, Ban qu¶n lý Khu kinh tÕ cöa khÈu Méc Bµi quyÕt ®Þnh møc thu tiÒn sö dông ®Êt, tiÒn thuª ®Êt, møc miÔn, gi¶m tiÒn sö dông ®Êt, tiÒn thuª ®Êt theo tõng dù ¸n nh»m b¶o ®¶m khuyÕn khÝch ®Çu t trªn c¬ së gi¸ ®Êt do Uû ban nh©n d©n tØnh T©y Ninh quyÕt ®Þnh. 3. VÒ tÝn dông ®Çu t: C¸c doanh nghiÖp trong níc thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cã dù ¸n ®Çu t s¶n xuÊt, kinh doanh t¹i KTM-CN ®îc u tiªn vay vèn tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc, ®îc hç trî l·i suÊt sau ®Çu t hoÆc b¶o l·nh tÝn dông ®Çu t theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 106/2004/N§-CP ngµy 01/4/2004 cña ChÝnh phñ vµ QuyÕt ®Þnh sè 54/2004/Q§-BTC ngµy 16/6/2004 cña Bé tr- ëng Bé Tµi chÝnh vÒ tÝn dông ®Çu t ph¸t triÓn cña Nhµ níc. 4. VÒ gi¸, phÝ, lÖ phÝ vµ thuÕ kh¸c: - Ban qu¶n lý Khu kinh tÕ cöa khÈu Méc Bµi ®îc phÐp thu c¸c lo¹i phÝ, lÖ phÝ t¬ng øng víi nhiÖm vô ®îc c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc uû quyÒn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. Khi ®îc c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn uû quyÒn thùc hiÖn nhiÖm vô, Ban qu¶n lý Khu kinh tÕ cöa khÈu Méc Bµi cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o vµ ®¨ng ký víi c¬ quan thuÕ n¬i Ban qu¶n lý ®Æt trô së vÒ viÖc thu c¸c lo¹i phÝ, lÖ phÝ do thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ®îc uû quyÒn. - Møc gi¸ sö dông c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng, tiÖn Ých c«ng céng vµ c¸c dÞch vô chung cho KTM-CN vÒ ®êng giao th«ng, bÕn c¶ng, hÖ thèng h¹ tÇng kü thuËt, ®iÖn chiÕu s¸ng, ®iÖn, níc, th«ng tin liªn l¹c,... lµ møc gi¸ tho¶ thuËn gi÷a c¸c doanh nghiÖp kinh doanh c¬ së h¹ tÇng vµ c¸c ®èi tîng sö dông. - C¸c lo¹i thuÕ, phÝ vµ lÖ phÝ kh¸c ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh t¹i c¸c LuËt thuÕ, LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc (söa ®æi), LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam, Ph¸p lÖnh PhÝ vµ lÖ phÝ vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt kh¸c. C. §èi víi hµnh kh¸ch qua l¹i KTM-CN: - Kh¸ch du lÞch trong vµ ngoµi níc khi vµo KTM-CN ®îc phÐp mua c¸c lo¹i hµng ho¸ mang vÒ néi ®Þa vµ miÔn thuÕ nhËp khÈu nÕu tæng gi¸ trÞ hµng ho¸ kh«ng vît qu¸ 500.000 ®ång/ngêi/ngµy. NÕu tæng trÞ gi¸ hµng ho¸
  9. 9 mua vît møc quy ®Þnh trªn ®©y, ngêi cã hµng ho¸ ph¶i nép thuÕ nhËp khÈu phÇn vît ®Þnh møc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. Kh¸ch du lÞch cã mua hµng ho¸ t¹i KTM-CN ®em vµo néi ®Þa ph¶i lµm thñ tôc kª khai h¶i quan t¹i Tr¹m kiÓm so¸t h¶i quan cöa khÈu Méc Bµi hoÆc c¸c Tr¹m kiÓm so¸t h¶i quan trong KTM-CN. Ban qu¶n lý Khu KTCK Méc Bµi híng dÉn cô thÓ c¸c tiªu chuÈn ®Ó x¸c ®Þnh ®èi tîng qua l¹i Khu TM-CN lµ kh¸ch du lÞch sau khi trao ®æi víi UBND tØnh T©y Ninh. - §èi víi hµnh kh¸ch nhËp c¶nh vµo ViÖt Nam qua cöa khÈu Méc Bµi b»ng hé chiÕu do c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn cña ViÖt Nam hoÆc cña níc ngoµi cÊp, khi vµo KTM-CN ®îc phÐp mang vµo néi ®Þa ViÖt Nam hµng miÔn thuÕ theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 66/2002/N§-CP ngµy 01/7/2002 cña ChÝnh phñ vÒ ®Þnh møc hµnh lý ngêi xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh vµ quµ biÕu, tÆng nhËp khÈu ®îc miÔn thuÕ. - Ph¬ng tiÖn vËn t¶i xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh, qu¸ c¶nh; hµng hãa, hµnh lý, ngo¹i hèi cña ngêi xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh, qu¸ c¶nh lµm thñ tôc h¶i quan t¹i Chi côc H¶i quan cöa khÈu Méc Bµi. - Ph¬ng tiÖn vËn t¶i néi ®Þa ®i qua Khu TM-CN ph¶i chÞu sù gi¸m s¸t cña Tr¹m H¶i quan KTM-CN. III. Tæ CHøC THùC HIÖN - UBND tØnh T©y Ninh cã tr¸ch nhiÖm ®¶m b¶o thùc hiÖn ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i Kho¶n 3, Môc I ®Ó KTM-CN ®îc ¸p dông chÕ ®é tµi chÝnh quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. Trêng hîp cha ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh cha ®îc ¸p dông. - UBND tØnh T©y Ninh chØ ®¹o c¸c c¬ quan liªn quan (bé ®éi biªn phßng, c«ng an cöa khÈu, c¬ quan h¶i quan, c¬ quan thuÕ,…) t¨ng cêng phèi hîp ®Ó thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kiÓm tra, kiÓm so¸t nh»m chèng c¸c hµnh vi bu«n lËu, gian lËn th¬ng m¹i t¹i Khu TM-CN Méc Bµi. - Sau 02 n¨m, UBND tØnh T©y Ninh chñ tr×, phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh tiÕn hµnh tæng kÕt, ®¸nh gi¸ viÖc ¸p dông mét sè chÝnh s¸ch u ®·i bæ sung vÒ tµi chÝnh t¹i Khu kinh tÕ cöa khÈu Méc Bµi. - Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu gÆp víng m¾c ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn cøu gi¶i quyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2