Thông tư 08/2009/TT-BKH

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:52

0
73
lượt xem
2
download

Thông tư 08/2009/TT-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 08/2009/TT-BKH về việc hướng dẫn công tác thi đua - khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 08/2009/TT-BKH

 1. B K HO CH VÀ Đ U TƯ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 08/2009/TT-BKH Hà N i, ngày 16 tháng 10 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N CÔNG TÁC THI ĐUA - KHEN THƯ NG NGÀNH K HO CH VÀ Đ U TƯ VI T NAM Căn c Lu t Thi đua, khen thư ng năm 2003 và Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Thi đua, khen thư ng năm 2005; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 03 tháng 06 năm 2008; Căn c Ngh đ nh s 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 03 năm 2009 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và bi n pháp thi hành Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; Căn c Ngh đ nh s 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B K ho ch và Đ u tư; Căn c Ngh đ nh s 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph quy đ nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s đi u c a Lu t Thi đua, khen thư ng và Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Thi đua, khen thư ng; B K ho ch và Đ u tư hư ng d n công tác thi đua - khen thư ng ngành K ho ch và Đ u tư như sau: Chương I QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh Thông tư này hư ng d n v công tác thi đua - khen thư ng trong ngành K ho ch và Đ u tư, bao g m: Hình th c, n i dung t ch c phong trào thi đua; danh hi u, tiêu chu n danh hi u thi đua; hình th c, đ i tư ng và tiêu chu n khen thư ng; th m quy n quy t đ nh trao t ng, th t c, h sơ đ ngh khen thư ng; th m quy n thành l p, nhi m v và quy n h n H i đ ng Thi đua-Khen thư ng các c p; qu thi đua-khen thư ng và x lý các vi ph m v thi đua-khen thư ng. Đi u 2. Đ i tư ng áp d ng 1. Đ i tư ng thi đua: a, Các cá nhân, t p th đang công tác t i cơ quan B K ho ch và Đ u tư;
 2. b, Các cá nhân, t p th đang công tác t i các S K ho ch và Đ u tư các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g i t t là các S ); các Phòng Tài chính-K ho ch c p Huy n. c, Các cá nhân, t p th đang công tác t i các Ban qu n lý các Khu Công nghi p, Khu Ch xu t, Khu Kinh t (g i t t là các Ban qu n lý). d, Các cá nhân, t p th đang công tác t i các C c Th ng kê t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (bao g m c phòng Th ng kê c p Huy n) 2. Đ i tư ng khen thư ng: a, Các đ i tư ng quy đ nh t i kho n 1 Đi u 2 c a Thông tư này; b, Các Doanh nghi p đ u tư ra nư c ngoài; các Doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài ho t đ ng t i Vi t Nam; c, Cá nhân và t p th làm công tác k ho ch và đ u tư các cơ quan, đơn v , doanh nghi p thu c các B , ban, ngành trung ương và đ a phương. d, Cá nhân, t p th ngư i Vi t Nam, ngư i Vi t Nam nư c ngoài và cá nhân, t p th ngư i nư c ngoài công tác t i các cơ quan đ i di n ngo i giao, t ch c qu c t t i Vi t Nam có nhi u thành tích góp ph n phát tri n ngành K ho ch và Đ u tư. 3.Gi i thích t ng . Trong Thông tư hư ng d n này, các t ng dư i đây đư c hi u như sau: a, Thi đua là ho t đ ng có t ch c v i s tham gia t nguy n c a cá nhân, t p th nh m ph n đ u đ t đư c thành tích t t nh t trong xây d ng và b o v T qu c. b, Khen thư ng là vi c ghi nh n, bi u dương, tôn vinh công tr ng và khuy n khích b ng l i ích v t ch t đ i v i cá nhân, t p th có thành tích trong xây d ng và b o v T qu c. c, Danh hi u thi đua là hình th c ghi nh n, bi u dương, tôn vinh cá nhân, t p th có thành tích trong phong trào thi đua. d, Kh i thi đua là vi c t ch c chia các cơ quan, đơn v thu c B thành các kh i có tính đ c thù riêng đ ký k t giao ư c thi đua, đ ra m c tiêu chung và ph n đ u, thi đua hoàn thành m c tiêu đã đ t ra. e, C m thi đua là vi c t ch c các S K ho ch và Đ u tư, Ban Qu n lý các Khu Công nghi p, Khu Ch xu t, Khu Kinh t thành C m đ ký k t giao ư c thi đua, đ ra m c tiêu chung và ph n đ u, thi đua hoàn thành m c tiêu đã đ t ra.
 3. f, Vùng thi đua là vi c t ch c các C c Th ng kê các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thành Vùng đ ký k t giao ư c thi đua, đ ra m c tiêu chung và ph n đ u, thi đua hoàn thành m c tiêu đã đ t ra. g, Các đơn v thu c B đư c hi u là các đơn v tr c thu c B K ho ch và Đ u tư đư c quy đ nh t i Đi u 3, Ngh đ nh 116/NĐ-CP ngày 14/11/2008 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B K ho ch và Đ u tư. Đi u 3. M c tiêu thi đua-khen thư ng Công tác thi đua-khen thư ng nh m t o đ ng l c, đ ng viên, khuy n khích và tôn vinh các t p th , cá nhân hăng hái thi đua lao đ ng sáng t o, vươn lên hoàn thành t t nhi m v đư c giao, góp ph n vào s nghi p phát tri n c a ngành K ho ch và Đ u tư. Đi u 4. Nguyên t c thi đua-khen thư ng 1. Nguyên t c thi đua: a) T nguy n, công khai; đ m b o tinh th n đoàn k t, h p tác cùng phát tri n; b) Xét t ng các danh hi u thi đua ph i căn c vào k t qu phong trào thi đua; c) Nh ng cá nhân, t p th không đăng ký thi đua ho c đăng ký thi đua không đúng th t c, th i h n s không đư c xét khen thư ng. 2. Nguyên t c khen thư ng: a) Chính xác, công khai, dân ch , công b ng và k p th i trên cơ s đánh giá đúng hi u qu công tác c a các t p th , cá nhân; coi tr ng ch t lư ng đ m b o đúng tiêu chu n; nh ng thành tích đ t đư c trong đi u ki n khó khăn và có ph m vi nh hư ng l n hơn đư c xem xét, đ ngh khen thư ng v i m c cao hơn; b) M t hình th c khen thư ng có th t ng nhi u l n cho m t đ i tư ng trong các l n thi đua khác nhau. c) K t h p ch t ch gi a đ ng viên tinh th n v i khuy n khích b ng l i ích v t ch t; d) Chú tr ng khen thư ng t p th và cá nhân tr c ti p th c hi n nhi m v ho c đang công tác t i khu v c mi n núi cao, vùng sâu, vùng xa. Chương II TRÁCH NHI M, QUY N L I C A CÁC T CH C, CÁ NHÂN TRONG CÔNG TÁC THI ĐUA - KHEN THƯ NG
 4. Đi u 5. Trách nhi m c a Th trư ng cơ quan, đơn v trong công tác thi đua-khen thư ng 1. B trư ng B K ho ch và Đ u tư ch u trách nhi m v công tác thi đua - khen thư ng ngành K ho ch và Đ u tư; Phát đ ng và ch đ o phong trào thi đua trong ph m vi toàn ngành. 2.Th trư ng các cơ quan, đơn v thu c B , Giám đ c các S , Trư ng ban các Ban Qu n lý ch u trách nhi m trư c Ch t ch H i đ ng Thi đua - Khen thư ng B , ch đ ng ph i h p v i t ch c Đ ng, đoàn th cùng c p ch đ o, t ch c phát đ ng và duy trì thư ng xuyên phong trào thi đua, nhân r ng các phong trào thi đua và các gương đi n hình tiên ti n trong ph m vi Kh i, C m, Vùng thi đua và cơ quan, đơn v ; ch đ ng phát hi n, l a ch n t p th , cá nhân có thành tích đ khen thư ng ho c đ ngh c p trên khen thư ng theo quy đ nh t i Thông tư hư ng d n này. Đi u 6. Trách nhi m c a V Thi đua - Khen thư ng B 1. Ch trì ph i h p v i các cơ quan, đơn v , đoàn th có liên quan tham mưu cho B trư ng và H i đ ng Thi đua-Khen thư ng trong vi c phát đ ng, ch đ o, duy trì, sơ k t, t ng k t các phong trào thi đua trong toàn Ngành. 2. Tham mưu cho H i đ ng Thi đua-Khen thư ng v công tác thi đua- khen thư ng thư ng xuyên, khen thư ng đ t xu t. 3. Là đ u m i ti p nh n h sơ đăng ký thi đua và đ ngh khen thư ng; T ng h p, th m đ nh và trình H i đ ng Thi đua-Khen thư ng B xem xét, quy t đ nh. Đi u 7. Trách nhi m c a cơ quan báo chí trong ngành K ho ch và Đ u tư Các báo, t p chí c a ngành K ho ch và Đ u tư có trách nhi m tuyên truy n công tác thi đua-khen thư ng; phát hi n các ngư i t t, vi c t t, các cá nhân, t p th có thành tích xu t s c trong phong trào thi đua đ nêu gương c đ ng, nhân r ng các đi n hình; đ u tranh, phê phán các hành vi vi ph m pháp lu t v thi đua-khen thư ng trong ngành K ho ch và Đ u tư. Đi u 8. Quy n l i và nghĩa v c a cá nhân, t p th đư c khen thư ng 1. Cá nhân đư c t ng các danh hi u thi đua, các hình th c khen thư ng đư c c p gi y khen, b ng khen, gi y ch ng nh n và ti n thư ng ho c hi n v t theo quy đ nh; đư c xem xét nâng b c lương trư c th i h n theo quy đ nh; ưu tiên c đi nghiên c u h c t p, công tác, b i dư ng nâng cao trình đ chuyên môn trong và ngoài nư c; là m t trong nh ng căn c đ đánh giá, quy ho ch, b nhi m, b nhi m l i cán b . 2. T p th đư c t ng các danh hi u thi đua, các hình th c khen thư ng đư c c p gi y khen, b ng khen, gi y ch ng nh n và ti n thư ng theo quy đ nh; có quy n lưu gi , trưng
 5. bày hi n v t đư c khen thư ng, đư c kê khai thành tích trong các văn b n, tài li u c a cơ quan, đơn v . 3. Cá nhân, t p th đư c công nh n các danh hi u thi đua, các hình th c khen thư ng có trách nhi m phát huy thành tích đã đ t đư c, ti p t c ph n đ u đ đ t thành tích thi đua và hình th c khen thư ng cao hơn. Chương III HÌNH TH C, N I DUNG T CH C PHONG TRÀO THI ĐUA DANH HI U THI ĐUA VÀ TIÊU CHU N DANH HI U THI ĐUA Đi u 9. Hình th c t ch c thi đua 1. Thi đua thư ng xuyên: Là hình th c thi đua đư c th c hi n hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, hàng năm nh m th c hi n m c tiêu và chương trình công tác đ ra. Ngành K ho ch và Đ u tư t ch c thi đua thư ng xuyên hàng năm và đư c chia theo Kh i thi đua, C m thi đua và Vùng thi đua đ ký k t giao ư c thi đua. 2. Thi đua theo đ t, theo chuyên đ : Là hình th c thi đua nh m nâng cao ch t lư ng, hi u qu công tác, thi đua ph n đ u hoàn thành xu t s c nhi m v tr ng tâm, đ t xu t c a đơn v trong t ng giai đo n nh t đ nh. Đi u 10. N i dung t ch c phong trào thi đua 1. Xác đ nh rõ m c tiêu, ph m vi, đ i tư ng thi đua, đ ra các ch tiêu, kh u hi u, n i dung thi đua và th i h n thi đua. Vi c xác đ nh n i dung và tiêu chí thi đua ph i khoa h c, phù h p v i th c ti n c a t ng cơ quan, đơn v và có tính kh thi. 2. Xác đ nh bi n pháp t ch c phong trào thi đua; có hình th c t ch c phát đ ng thi đua phù h p, coi tr ng công tác tuyên truy n, phát huy tinh th n trách nhi m c a m i cá nhân, t p th . 3. Phát đ ng, ch đ o th c hi n phong trào thi đua; v n đ ng, theo dõi quy trình t ch c thi đua, t ch c ch đ o đi m đ rút kinh nghi m và ph bi n kinh nghi m làm t t cho các đ i tư ng tham gia thi đua. 4. Sơ k t, t ng k t thi đua đ đánh giá k t qu , tác d ng c a phong trào thi đua; công khai l a ch n, bình xét, bi u dương, khen thư ng cá nhân, t p th đ t thành tích xu t s c; tuyên truy n, ph bi n, nhân r ng các gương đi n hình tiên ti n trong ngành K ho ch và Đ u tư. Đi u 11. Đăng ký danh hi u thi đua; ký giao ư c thi đua
 6. 1. Đ u năm, các cơ quan, đơn v t ch c cho cá nhân, t p th đăng ký thi đua; các đơn v tr c thu c B g i b n đăng ký thi đua, kèm m u đăng ký thi đua c a t p th , cá nhân v V Thi đua-Khen thư ng trư c ngày 31 tháng 1 hàng năm. 2. Đ i v i chương trình, đ án l n, các cu c T ng đi u tra, các đơn v ch đ ng xây d ng k ho ch và đăng ký thi đua theo quy đ nh. 3. Căn c vào n i dung phong trào thi đua hàng năm do Ch t ch H i đ ng Thi đua - Khen thư ng B phát đ ng, các Kh i, C m, Vùng thi đua t ch c đ các cơ quan, đơn v tham gia ký giao ư c thi đua (tr c ti p ho c gián ti p) th hi n quy t tâm hư ng ng, th c hi n phong trào thi đua đã đ ra. Đi u 12. Danh hi u thi đua 1. Danh hi u thi đua đ i v i cá nhân (ch áp d ng đ i v i cán b , công ch c công tác t i các đơn v thu c B K ho ch và Đ u tư): Chi n sĩ thi đua toàn qu c; Chi n sĩ thi đua c p B ; Chi n sĩ thi đua cơ s ; Lao đ ng tiên ti n. 2. Danh hi u thi đua đ i v i t p th : a) Đ i v i các đơn v đư c quy đ nh t i M c a, Kho n 1, Đi u 2 c a Thông tư này: C thi đua c a Chính ph ; C thi đua c a B ; T p th lao đ ng xu t s c; T p th lao đ ng tiên ti n. b) Đ i v i các S , Ban Qu n lý: C thi đua c a B . Đi u 13. Tiêu chu n các danh hi u thi đua đ i v i cá nhân 1. Chi n sĩ thi đua toàn qu c: Danh hi u "Chi n s thi đua toàn qu c" đư c xét t ng cho nh ng cá nhân có thành tích tiêu bi u xu t s c trong s nh ng cá nhân có 2 l n liên t c đ t danh hi u "Chi n s thi đua c p B " (g m: l n vào năm đư c đ ngh t ng danh hiê Chi n sĩ thi đua toàn qu c và l n li n k trư c đó); thành tích l p đư c có hi u qu cao và có nh hư ng trong ph m vi toàn qu c. 2. Chi n sĩ thi đua c p B : Đ t các tiêu chu n sau: - Cá nhân có thành tích tiêu bi u, xu t s c trong s nh ng cá nhân có 3 l n liên t c đ t danh hi u "Chi n sĩ thi đua cơ s " (g m: l n vào năm đư c đ ngh khen và 2 năm li n k trư c đó); - Thành tích đ t đư c có nh hư ng t t trong ph m vi toàn ngành K ho ch và Đ u tư. S lư ng, t l :
 7. + Đ i v i các đơn v dư i 60 ngư i: Đư c b u 01 ngư i. + Đ i v i các đơn v t 60 ngư i tr lên: Tính trung bình 60 ngư i đư c b u 01 (n u s dư quá bán đư c b u thêm 01). 3. Chi n sĩ thi đua cơ s : Đư c xét t ng hàng năm, m i năm 01 l n vào th i đi m k t thúc năm công tác. Đ t các tiêu chu n sau: - Là lao đ ng tiên ti n; - Có sáng ki n, c i ti n k thu t, gi i pháp qu n lý ho c áp d ng công ngh m i đ tăng năng su t lao đ ng, tăng hi u qu công tác, đư c H i đ ng khoa h c (H i đ ng sáng ki n) c p cơ s công nh n ho c tham gia chính (Ch nhi m, Phó ch nhi m, thư ký) đ tài khoa h c c p B , c p T ng c c, c p cơ s đư c đánh giá x p lo i khá tr lên. Ngoài các tiêu chu n trên, đ i v i cán b , công ch c là Th trư ng các đơn v thu c B thì đơn v ph i đ t danh hi u “T p th lao đ ng xu t s c”. S lư ng, t l : + Đ i v i các đơn v dư i 17 ngư i: Đư c b u 02 ngư i, trong s chi n sĩ thi đua cơ s đư c b u, lãnh đ o c p C c, V , Vi n t i đa là 01 ngư i. + Đ i v i các đơn v t 17 ngư i tr lên: T l bình b u không quá 15% t ng s cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao đ ng trong đơn v (n u s dư quá bán đư c b u thêm 01). Trong s chi n sĩ thi đua cơ s đư c b u, lãnh đ o c p C c, V , Vi n chi m không quá 20%. (Trư ng h p đơn v đư c b u dư i 5 ngư i thì lãnh đ o c p C c, V ,Vi n t i đa là 1 ngư i). 4. Lao đ ng tiên ti n: Danh hi u "Lao đ ng tiên ti n" đư c xét t ng cho cá nhân đ t các tiêu chu n sau: - Hoàn thành t t nhi m v đư c giao, đ t năng su t và ch t lư ng cao; - Ch p hành t t ch trương, chính sách c a Đ ng, pháp lu t c a Nhà nư c, chính sách, quy đ nh, n i quy c a Ngành, c a đơn v và đ a phương; có tinh th n t l c, đoàn k t, tích c c tham gia các phong trào thi đua; - Có đ o đ c và l i s ng lành m nh; - Tích c c h c t p chính tr , văn hoá, chuyên môn, nghi p v ; - Đ t s đi m t i thi u t 81 đi m tr lên (ch m đi m theo m u 13a).
 8. Đ i v i cán b , công ch c là lãnh đ o c p trư ng (T ng c c, C c, V , Vi n, Ban và tương đương), ngoài các tiêu chu n trên, đơn v ph i đ t danh hi u “T p th lao đ ng tiên ti n”. - Các cá nhân đư c c đi h c, b i dư ng ng n h n dư i 01 năm, n u đ t k t qu h c t p t lo i trung bình tr lên, ch p hành t t các quy đ nh c a các cơ s đào t o, b i dư ng thì l y k t qu h c t p v i k t qu công tác t i cơ quan, đơn v đ bình xét danh hi u Lao đ ng tiên ti n. Trư ng h p đi h c t p, đào t o t 01 năm tr lên, có k t qu h c t p t lo i khá tr lên thì năm h c đó đư c x p tương đương danh hi u "Lao đ ng tiên ti n" đ làm căn c xét t ng các danh hi u thi đua, khen thư ng khác; - Các cá nhân trong 01 năm ngh làm vi c t 02 tháng (t 40 ngày tr lên theo ch đ làm vi c) thì không thu c di n xem xét, bình b u danh hi u Lao đ ng tiên ti n (trư ng h p ngh theo ch đ thai s n v n thu c di n xem xét, bình b u). Đi u 14. Tiêu chu n các danh hi u thi đua đ i v i t p th 1. C thi đua c a Chính ph : Đư c xét t ng hàng năm vào d p t ng k t công tác năm c a B dành cho các t p th tiêu bi u, xu t s c hoàn thành vư t m c toàn di n nhi m v đư c giao trong năm; có nhân t m i, mô hình m i đ các t p th trong toàn Ngành h c t p; đư c bình ch n, suy tôn là t p th xu t s c nh t trong các Kh i, C m và Vùng thi đua. Danh hi u "C thi đua c a Chính ph " đư c xét t ng cho t p th đ t các tiêu chu n sau: - Là t p th tiêu bi u, xu t s c nh t trong các Kh i, C m và Vùng thi đua thu c ngành K ho ch và Đ u tư; - Có nhân t m i, mô hình m i tiêu bi u cho c nư c h c t p; - N i b đoàn k t, đi đ u trong th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, tham nhũng và các t n n xã h i khác; - Có cá nhân đ t danh hi u “Chi n sĩ thi đua cơ s ” và không có cá nhân b k lu t t hình th c c nh cáo tr lên. S lư ng, t l : Hàng năm, th c hi n theo Hư ng d n c a Ban Thi đua, khen thư ng Trung ương và các quy đ nh hi n hành. 2. C thi đua c a B : Đư c xét t ng cho các t p th hàng năm vào d p t ng k t công tác năm c a B . Đ t các tiêu chu n sau: - Hoàn thành vư t m c các ch tiêu thi đua và nhi m v đư c giao trong năm; là nh ng t p th tiêu bi u hoàn thành xu t s c nhi m v công tác;
 9. - Có nhân t m i, mô hình m i đ các t p th khác trong ngành K ho ch và Đ u tư h c t p, đư c bình ch n, suy tôn là t p th xu t s c trong các Kh i, C m, Vùng thi đua c a B ; - N i b đoàn k t; tích c c th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, ch ng tham nhũng và các t n n xã h i khác; - Có cá nhân đ t danh hi u “Chi n sĩ thi đua cơ s ” và không có cá nhân b k lu t t hình th c c nh cáo tr lên. S lư ng, t l : - Kh i các đơn v thu c B : 06 c - Kh i các đơn v thu c cơ quan T ng c c Th ng kê: 07 c - Kh i các S K ho ch và Đ u tư: 08 c - Kh i các Ban qu n lý: 08 c - Kh i các C c Th ng kê: 07 c . 3. T p th lao đ ng xu t s c: Danh hi u "T p th Lao đ ng xu t s c" đư c xét t ng cho t p th đ t các tiêu chu n sau: - Là t p th tiêu bi u xu t s c trong s các t p th đ t danh hi u "T p th Lao đ ng tiên ti n" ngay trư c th i đi m đ ngh ; Ph i đ t s đi m t i thi u t 91 đi m tr lên (ch m theo m u 13b). Riêng C c Th ng kê các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, căn c vào k t qu thi đua theo Vùng hàng năm, ch n các đơn v x p th b c t 1-2 c a Vùng g m 5 C c Th ng kê thành ph tr c thu c Trung ương, ch n các đơn v x p th b c t 1-5 c a các Vùng khác. - Sáng t o, vư t khó, hoàn thành vư t m c toàn di n các ch tiêu k ho ch, nhi m v đư c giao v i ch t lư ng và hi u qu cao; - T ch c duy trì phong trào thi đua thư ng xuyên, thi t th c và có hi u qu ; - Có 100% cá nhân trong t p th hoàn thành nhi m v đư c giao, trong đó có ít nh t 70% cá nhân đ t danh hi u "Lao đ ng tiên ti n"; - Có cá nhân đ t danh hi u "Chi n s thi đua cơ s " và không có cá nhân b k lu t t hình th c c nh cáo tr lên. S lư ng, t l :
 10. - Đ i v i các đơn v thu c B : do H i đ ng TĐKT B xem xét, quy t đ nh; Đ i v i các đơn v tr c thu c T ng c c Th ng kê do H i đ ng thi đua, khen thư ng T ng c c xem xét và đ ngh H i đ ng TĐKT B quy t đ nh. - Đ i v i các phòng, ban tr c thu c (k c các phòng, ban tr c thu c các V , Vi n, C c Th ng kê các t nh, thành ph ) đư c b u không quá 30% t ng s các phòng, ban c a đơn v . N u s dư quá bán thì đư c b u thêm 01 đơn v . 4. T p th lao đ ng tiên ti n: Danh hi u "T p th Lao đ ng tiên ti n" đư c xét t ng cho t p th đ t các tiêu chu n sau: - N i b đoàn k t, ch p hành t t ch trương, chính sách c a Đ ng, pháp lu t c a Nhà nư c, chính sách, quy đ nh, n i quy c a ngành, c a đơn v và đ a phương; - Hoàn thành t t nhi m v , k ho ch đư c giao; th c hi n t t các nghĩa v đ i v i Nhà nư c; - T ch c duy trì phong trào thi đua thư ng xuyên, thi t th c và có hi u qu . T ch c Đ ng, Công đoàn, Đoàn thanh niên đ t trong s ch, v ng m nh; - Có ít nh t 95% cá nhân trong t p th hoàn thành nhi m v đư c giao, trong đó có trên 50% cá nhân trong t p th đ t danh hi u "Lao đ ng tiên ti n" và không có cá nhân b k lu t t hình th c c nh cáo tr lên. S lư ng, t l : Ph i đ t s đi m t i thi u t 81 đi m tr lên (ch m theo bi u đi m m u 13b) Chương IV HÌNH TH C KHEN THƯ NG, TIÊU CHU N CÁC HÌNH TH C KHEN THƯ NG NGUYÊN T C VÀ PHƯƠNG PHÁP BÌNH B U Đi u 15. Hình th c t ch c khen thư ng 1. Khen thư ng thư ng xuyên: là hình th c khen thư ng cho t p th , cá nhân đã đ t thành tích xu t s c sau khi k t thúc th c hi n nhi m v k ho ch hàng năm ho c th c hi n k ho ch nhi u năm. 2. Khen thư ng chuyên đ , đ t xu t: - Khen thư ng chuyên đ là hình th c khen thư ng cho t p th , cá nhân đã đ t thành tích xu t s c khi sơ k t, t ng k t th c hi n các chương trình m c tiêu, m t cu c t ng đi u tra ho c m t đ án, chuyên đ g n v i nhi m v qu n lý, quy ho ch, xây d ng cơ ch chính sách phát tri n kinh t xã h i.
 11. - Khen thư ng đ t xu t: là hình th c khen thư ng cho t p th , cá nhân có thành tích đ t xu t, đ c bi t xu t s c, có phát minh, sáng ch , công trình khoa h c xu t s c c p Nhà nư c, gi i pháp t ch c qu n lý có tác d ng nêu gương trong B , ngành (không n m trong ch tiêu thi đua ho c không tham gia ký k t giao ư c thi đua). Đi u 16. Hình th c khen thư ng 1. Hình th c khen thư ng c a Nhà nư c: Huân chương, Huy chương H u ngh , Danh hi u vinh d Nhà nư c, Gi i thư ng H Chí Minh, Gi i thư ng Nhà nư c, B ng khen c a Th tư ng Chính ph . 2. Hình th c khen thư ng c a B : a) K ni m chương "Vì s nghi p ngành K ho ch và Đ u tư Vi t Nam”; K ni m chương "Vì s nghi p Th ng kê Vi t Nam”. b) B ng khen c a B trư ng B K ho ch và Đ u tư. c) Các Gi i thư ng c a B . 3. Hình th c khen thư ng c a th trư ng cơ quan, đơn v có tài kho n riêng, con d u riêng, có tư cách pháp nhân: Gi y khen. 4. Vi c áp d ng các hình th c khen thư ng: a) Đ i v i các đơn v thu c B : áp d ng t t c các hình th c khen thư ng trên. b) Đ i v i các S , Ban Qu n lý: Ch áp d ng th c hi n hình th c khen thư ng quy đ nh t i kho n 2 đi u này. Đi u 17. Tiêu chu n các hình th c khen thư ng 1. Các hình th c khen thư ng c p nhà nư c: Huân chương, Huy chương H u ngh th c hi n theo quy đ nh t i Chương III Lu t Thi đua, Khen thư ng và Chương III Ngh đ nh s 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph . 2. Danh hi u vinh d Nhà nư c, Gi i thư ng H Chí Minh, Gi i thư ng Nhà nư c th c hi n theo quy đ nh t i Chương III Lu t Thi đua, Khen thư ng; Chương III Ngh đ nh s 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph . 3. K ni m chương "Vì s nghi p ngành K ho ch và Đ u tư Vi t Nam” th c hi n theo Thông tư hư ng d n xét t ng K ni m chương "Vì s nghi p ngành K ho ch và Đ u tư Vi t Nam” s 07/2009/TT-BKH ngày 14 tháng 10 năm 2009 do B trư ng B K ho ch và Đ u tư ban hành; K ni m chương "Vì s nghi p Th ng kê Vi t Nam” th c hi n theo Quy ch xét t ng K ni m chương "Vì s nghi p Th ng kê Vi t Nam” đư c ban hành kèm theo Quy t đ nh s 848/ QĐ-BKH ngày 04/07/2008 c a B trư ng B K ho ch và Đ u tư.
 12. 4. B ng khen c a Th tư ng Chính ph : - T ng cho cá nhân đã đư c t ng b ng khen c p B , đ t danh hi u “Chi n sĩ thi đua cơ s ” liên t c t 5 năm tr lên ho c l p đư c thành tích đ t xu t. - T ng cho t p th đã đư c t ng b ng khen c p B , đ t danh hi u “T p th lao đ ng xu t s c” liên t c t 3 năm tr lên ho c l p đư c thành tích đ t xu t. 5. B ng khen c a B trư ng: a) Đ i v i cá nhân, đ t m t trong các tiêu chu n sau: - Hoàn thành xu t s c nhi m v và 02 l n liên t c đ t danh hi u “Chi n sĩ thi đua cơ s ” (g m: l n vào năm đư c đ ngh khen và năm li n k trư c đó); S lư ng, t l : đơn v có dư i 30 ngư i đư c b u 01, dư i 60 ngư i đư c b u 02, dư i 90 ngư i đư c b u 03, dư i 120 ngư i đư c b u 04, dư i 150 ngư i đư c b u 05, trên 150 ngư i đư c b u 06. - L p thành tích xu t s c, đư c bình xét trong các đ t thi đua theo đ t, theo chuyên đ do B phát đ ng; - Có quá trình công tác lâu năm ho c có nhi u c ng hi n đ i v i s nghi p xây d ng và phát tri n ngành K ho ch và Đ u tư, ngành Th ng kê đư c xét t ng nhân d p k ni m ngày thành l p ngành, cơ quan, đơn v vào các năm ch n (5 năm, 10 năm); - Các trư ng h p khác B trư ng xem xét, quy t đ nh. b) Đ i v i t p th : đ t các tiêu chu n theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 72 Lu t Thi đua, Khen thư ng và m t trong các tiêu chu n sau: - Hoàn thành xu t s c nhi m v và đ t 02 l n liên t c danh hi u "T p th lao đ ng xu t s c" (g m: l n vào năm đư c đ ngh khen và năm li n k trư c đó); S lư ng, t l : + Đ i v i các đơn v thu c B ; các V và tương đương tr c thu c T ng c c Th ng kê: Do H i đ ng thi đua- khen thư ng B xem xét quy t đ nh. + Đ i v i các S , Ban; T ng c c Th ng kê (c p phòng, ban tr c thu c các V , Vi n, C c th ng kê) thì tính theo t l : có dư i 09 phòng đư c b u 01, t 09 phòng tr lên đư c b u 02. - L p thành tích xu t s c, tiêu bi u đư c bình xét trong các đ t thi đua theo đ t, theo chuyên đ ; - Xét khen các cơ quan, đơn v ngoài ngành K ho ch và Đ u tư, trong và ngoài nư c có thành tích xu t s c, đóng góp cho s nghi p phát tri n ngành K ho ch và Đ u tư.
 13. 6. Gi y khen c a th trư ng cơ quan, đơn v có tài kho n riêng, con d u riêng, có tư cách pháp nhân. Tiêu chu n Gi y khen c a Th trư ng cơ quan, đơn v th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 75 Lu t Thi đua, Khen thư ng và Đi u 50 Ngh đ nh s 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph . Đi u 18. Nguyên t c bình b u 1. Vi c xét khen thư ng đư c ti n hành khi k t thúc 01 năm công tác, m t cu c v n đ ng, m t đ t thi đua theo chuyên đ , m t cu c t ng đi u tra ho c khi phát hi n gương ngư i t t, vi c t t. 2. Cá nhân, t p th đư c bình b u và đ ngh khen thư ng ph i đ t 70% s phi u tr lên trên s ngư i tham gia b u; S ngư i tham gia b u ph i có ít nh t là 80% s ngư i thu c di n đư c tham gia b u. 3. Vi c bình b u đư c th c hi n b ng hình th c bi u quy t ho c b phi u kín. Riêng đ i v i danh hi u “Chi n sĩ thi đua” các c p, khi bình b u b t bu c ph i b ng hình th c b phi u kín. 4. Ngư i tham gia b u: - Ngư i thu c di n đư c bình b u: là ngư i có th i gian làm vi c, h c t p t 10 tháng tr lên, bao g m c nh ng ngư i ngh ch đ thai s n. Ngư i nơi khác chuy n đ n n u th i gian làm vi c chưa đ 10 tháng ph i l y gi y xác nh n v th i gian làm vi c và m c đ hoàn thành nhi m v đơn v cũ trư c khi chuy n đ n. - Ngư i đư c quy n bi u quy t: là ngư i có th i gian làm vi c t i đơn v ít nh t đư c 6 tháng. Đi u 19. Phương pháp bình b u, ch m đi m 1. Vi c bình b u ti n hành theo các bư c sau: Bư c 1: Cá nhân, t p th t đánh giá, ch m đi m; Bư c 2: Đơn v đánh giá, ch m đi m t ng tiêu chí. 2. Đ i v i các đơn v thu c B không có các phòng ban tr c thu c: T ch c đánh giá, bình b u các danh hi u thi đua t i đơn v thu c B và đ ngh H i đ ng Thi đua-Khen thư ng B xét, công nh n. 3. Đ i v i các đơn v thu c B có các phòng, Ban: t ch c đánh giá, bình b u t i các phòng, ban; sau đó H i đ ng thi đua, khen thư ng c a đơn v xem xét, đ ngh H i đ ng Thi đua-Khen thư ng B xét, công nh n.
 14. 4. Đ i v i các đơn v thu c B (đã đư c phân c p theo Quy t đ nh s 676 QĐKH ngày 25/5/2009): T ch c đánh giá, bình b u t i các đơn v tr c thu c; sau đó các đơn v thu c B xét, quy t đ nh khen thư ng theo th m quy n phân c p; Xem xét và trình H i đ ng Thi đua-Khen thư ng B xét khen thư ng các danh hi u thi đua và hình th c khen thư ng cao hơn. 5. Đ i v i các đơn v tr c thu c T ng c c th ng kê th c hi n theo trình t sau: - T ch c đánh giá, bình b u t i các đơn v tr c thu c; - C c, đơn v , quy t đ nh khen thư ng theo th m quy n phân c p; - Trình H i đ ng Thi đua-Khen thư ng T ng c c xét duy t theo th m quy n; - H i đ ng Thi đua - Khen thư ng T ng c c trình H i đ ng Thi đua- Khen thư ng B xét khen thư ng các danh hi u thi đua và hình th c khen thư ng cao hơn. 6. Đ i v i các S , Ban Qu n lý: T ch c đánh giá, bình b u t i các đơn v tr c thu c, sau đó S , Ban, đơn v cơ s xét và trình H i đ ng Thi đua-Khen thư ng B quy t đ nh. 7. V ch m đi m: Đ i v i các đơn v thu c B ch m theo bi u m u 13a, 13b; đ i v i các S , Ban ch m theo bi u m u 14a, 14b. Chương V TH M QUY N QUY T Đ NH, TRAO T NG, TH T C, QUY TRÌNH, H SƠ VÀ QU N LÝ H SƠ Đ NGH KHEN THƯ NG Đi u 20. Th m quy n quy t đ nh t ng danh hi u thi đua và hình th c khen thư ng 1. Th m quy n quy t đ nh t ng thư ng: Huân chương, Huy chương, "Gi i thư ng H Chí Minh", "Gi i thư ng Nhà nư c", Danh hi u vinh d Nhà nư c; "C thi đua c a Chính ph ", "Chi n sĩ thi đua toàn qu c", "B ng khen c a Th tư ng Chính ph ", th c hi n theo quy đ nh t i các Đi u 77 và 78 Lu t Thi đua, Khen thư ng. 2. B trư ng quy t đ nh t ng B ng khen, C thi đua c a B , danh hi u “T p th lao đ ng xu t s c”, danh hi u “Chi n sĩ thi đua c p B ”, K ni m chương "Vì s nghi p ngành K ho ch và Đ u tư Vi t Nam”, K ni m chương "Vì s nghi p Th ng kê Vi t Nam”. 3. B trư ng quy t đ nh t ng danh hi u “Chi n sĩ thi đua cơ s ” cho Th trư ng các đơn v thu c B . 4. B trư ng quy t đ nh t ng danh hi u “Chi n sĩ thi đua cơ s ”, danh hi u “Lao đ ng tiên ti n”, danh hi u “T p th lao đ ng xu t s c”, danh hi u “T p th lao đ ng tiên ti n” cho các các cá nhân, t p th thu c các đơn v (tr nh ng đơn v đư c quy đ nh t i kho n 5 đi u này).
 15. 5. Th trư ng các đơn v sau đây quy t đ nh t ng danh hi u “Chi n sĩ thi đua cơ s ”, danh hi u “Lao đ ng tiên ti n”, “T p th lao đ ng tiên ti n” và gi y khen: a, C c Qu n lý đ u th u; C c phát tri n doanh nghi p; C c Đ u tư nư c ngoài; Vi n chi n lư c phát tri n; Vi n Nghiên c u qu n lý kinh t Trung ương; Trung tâm Thông tin và D báo kinh t - xã h i qu c gia; Trung tâm tin h c; Báo Đ u tư; T p chí Kinh t và D báo; H c vi n chính sách và phát tri n; Trư ng Cao đ ng kinh t - k ho ch Đà N ng; b, T ng c c Th ng kê quy t đ nh t ng các danh hi u thi đua đ i v i t p th , cá nhân thu c cơ quan T ng c c Th ng kê; t ng danh hi u “Chi n sĩ thi đua cơ s ” đ i v i Th trư ng các đơn v tr c thu c T ng c c. c, Các đơn v tr c thu c T ng c c Th ng kê có tư cách pháp nhân quy t đ nh khen thư ng đ i v i các cá nhân, t p th thu c đơn v mình qu n lý. 6. Riêng quy t đ nh t ng danh hi u “Chi n sĩ thi đua cơ s ” đ i v i các Th trư ng đơn v s đư c b sung sau khi đơn v đó đư c công nh n danh hi u “T p th lao đ ng xu t s c”. Đi u 21. L trao t ng danh hi u thi đua và hình th c khen thư ng 1. Nghi th c trao t ng Huân chương, Huy chương, danh hi u vinh d Nhà nư c, "Gi i thư ng H Chí Minh", "Gi i thư ng Nhà nư c", "C thi đua c a Chính ph " và B ng khen c a Th tư ng Chính ph : th c hi n theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 154/2004/NĐ- CP ngày 9/8/2004 c a Chính ph v nghi th c Nhà nư c trong t ch c mít tinh, l k ni m, trao t ng và đón nh n danh hi u vinh d nhà nư c, Huân chương, Huy chương, C thi đua c a Chính ph , B ng khen c a Th tư ng Chính ph . 2. Đ i v i các danh hi u thi đua, hình th c khen thư ng thu c th m quy n c a B trư ng và các danh hi u thi đua, hình th c khen thư ng c p nhà nư c (C thi đua c a Chính ph , B ng khen Th tư ng Chính ph , Chi n sĩ thi đua toàn qu c; Huân chương, Huy chương, danh hi u vinh d Nhà nư c), V Thi đua- Khen thư ng ch đ ng ph i h p v i các cơ quan, đơn v liên quan t ch c công b , trao thư ng. Trư ng h p cơ quan, đơn v có nhu c u t ch c đón nh n riêng thì Th trư ng cơ quan đơn v ch đ ng l p k ho ch, ph i h p v i V Thi đua - Khen thư ng đ t ch c công b , trao t ng cho cá nhân, t p th thu c đơn v . 3. Vi c công b và trao t ng các danh hi u thi đua, hình th c khen thư ng là d p đ tôn vinh gương ngư i t t vi c t t và nh ng đi n hình tiên ti n, t ch c trang tr ng, thi t th c, tránh phô trương hình th c, lãng phí. Khi t ch c có th k t h p vào d p H i ngh t ng k t công tác Ngành ho c l ng ghép các n i dung khác c a đơn v đ ti t ki m th i gian và chi phí. Đi u 22. Tuy n trình khen thư ng
 16. 1. C p ch trì phát đ ng các đ t thi đua là c p l a ch n cá nhân, t p th xu t s c đ khen thư ng ho c đ ngh c p trên khen thư ng. 2. B trư ng B K ho ch và Đ u tư trình Th tư ng Chính ph khen thư ng các danh hi u thi đua và các hình th c khen thư ng c p nhà nư c: C thi đua c a Chính ph , B ng khen c a Th tư ng Chính ph ; Chi n sĩ thi đua toàn qu c; Huân chương, Huy chương, các danh hi u vinh d Nhà nư c. 3. B K ho ch và Đ u tư hi p y khen thư ng đ i v i các danh hi u thi đua và hình th c khen thư ng c a Nhà nư c theo đ ngh c a Ban Thi đua, Khen thư ng Trung ương ho c U ban Nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương. 4. Th trư ng các đơn v thu c B trình B trư ng khen thư ng (B ng khen c a B trư ng, các danh hi u thi đua) thu c th m quy n quy t đ nh B trư ng và đ ngh khen thư ng các danh hi u thi đua, hình th c khen thư ng c p nhà nư c. 5. Giám đ c các S K ho ch và Đ u tư trình B trư ng khen thư ng: - C thi đua c a B cho t p th S , B ng khen c a B trư ng cho các t p th , cá nhân thu c S . - B ng khen c a B trư ng cho các t p th , cá nhân thu c các doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài không n m trong các Khu Công nghi p, Khu Ch xu t, Khu Kinh t . 6. Trư ng ban các Ban qu n lý Khu Công nghi p, Khu Ch xu t, Khu Kinh t các t nh, thành ph trình B trư ng khen thư ng: - C thi đua c a B cho t p th Ban, B ng khen c a B trư ng cho các t p th , cá nhân thu c Ban. - B ng khen c a B trư ng cho các t p th , cá nhân thu c các doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài n m trong các Khu Công nghi p, Khu Ch xu t, Khu Kinh t . 7. Đ i v i các Doanh nghi p đ u tư ra nư c ngoài: Th trư ng cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p ho c Ch t ch, Giám đ c doanh nghi p (đ i v i các doanh nghi p không có c p trên tr c ti p) l p h sơ, danh sách đ ngh g i V Thi đua - Khen thư ng đ xem xét, th m đ nh trình Ch t ch H i đ ng Thi đua- Khen thëng B quy t đ nh. 8. Đ i v i đơn v ngoài ngành và đ i ngo i: Th trư ng cơ quan, đơn v có m i quan h công tác đ xu t các c p có th m quy n xem xét, đ ngh B K ho ch và Đ u tư khen thư ng theo th m quy n quy t đ nh c a B trư ng B K ho ch và Đ u tư, c th :
 17. - đ a phương, do S , Ban qu n lý l p h sơ, danh sách và làm t trình nêu rõ thành tích, có ý ki n c a lãnh đ o U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương g i v Thư ng tr c H i đ ng Thi đua-Khen thư ng B K ho ch và Đ u tư; - Trung ương do các đơn v tr c thu c B l p h sơ, danh sách và có văn b n xác nh n thành tích g i v Thư ng tr c H i đ ng Thi đua-Khen thư ng B K ho ch và Đ u tư. Đi u 23. H sơ đ ngh khen thư ng 1. H sơ c a các đơn v thu c B K ho ch và Đ u tư trình B trư ng g m: a) T trình kèm đ ngh khen thư ng (02 b n, theo m u s 1); b) Biên b n h p H i đ ng Thi đua-Khen thư ng (ho c Biên b n h p toàn th cán b , công ch c, viên ch c) bình xét khen thư ng c a các đơn v thu c B và k t qu b phi u kín đ i v i các trư ng h p đư c b u là Chi n sĩ thi đua.(02 b n, theo m u s 2); c) Danh sách đ ngh khen thư ng (01 b n, m u s 3, 4a, 4b, 5); d) Báo cáo thành tích c a t p th và cá nhân đ ngh khen thư ng (m u s 6, 7); - Đ i v i danh hi u thi đua và B ng khen thu c th m quy n quy t đ nh c a B trư ng: 02 b n báo cáo thành tích có xác nh n c a c p trình khen. Riêng đ i v i danh hi u "Chi n sĩ thi đua cơ s " ph i kèm theo xác nh n c a H i đ ng xét duy t công nh n sáng ki n c p cơ s công nh n; - Đ i v i danh hi u thi đua và hình th c khen thư ng c p Nhà nư c: 02 b n báo cáo thành tích và 05 b n báo cáo tóm t t thành tích có xác nh n c a c p trình khen. 2. H sơ c a các S , các Ban Qu n lý các t nh, thành ph tr c thu c trung ương trình B trư ng g m: a) T trình kèm đ ngh khen thư ng (02 b n, theo m u s 1); b) Biên b n h p H i đ ng Thi đua-Khen thư ng (ho c h p toàn th cán b , công ch c, viên ch c) bình xét khen thư ng c a S Ban (02 b n, theo m u s 2); c) Báo cáo thành tích c a t p th và cá nhân đ ngh khen thư ng: 02 b n, có xác nh n c a c p trình khen (m u s 6, 7); d) Danh sách đ ngh khen thư ng (m u s 5). 3. H sơ khen thư ng đ i v i các trư ng h p đ c bi t khác (phong t ng Anh hùng trong th i kỳ đ i m i, khen đ t xu t, khen chuyên đ , khen quá trình c ng hi n) g m:
 18. a) T trình c a cơ quan, đơn v có th m quy n đ ngh khen thư ng (m u 1); b) Biên b n h p H i đ ng Thi đua-Khen thư ng bình xét khen thư ng c a cơ quan, đơn v (02 b n, theo m u s 2); c) Báo cáo thành tích có xác nh n c a c p trình khen ho c báo cáo thành tích do đơn v có m i quan h công tác l p (t m u s 8 đ n m u s 12); d) Danh sách đ ngh khen thư ng kèm theo (m u s 5). 4. Trong th i h n 10 ngày làm vi c k t ngày ký quy t đ nh khen thư ng thu c th m quy n c a B trư ng và nh n đư c Quy t đ nh khen thư ng c a các c p có th m quy n, V Thi đua-Khen thư ng ph i h p v i các b ph n có liên quan thu c Văn phòng B có trách nhi m thông báo quy t đ nh khen thư ng trên trang Web c a B K ho ch và Đ u tư . Đi u 24. Th i gian g i h sơ đ ngh khen thư ng 1. Khen thư ng thư ng xuyên và khen thư ng theo niên h n a) Đ i v i các danh hi u thi đua, hình th c khen thư ng thu c th m quy n c a B trư ng: - Các đơn v thu c cơ quan B (tr kh i đào t o): Ch m nh t ngày 31/1 hàng năm (tính theo d u bưu đi n); Riêng T ng c c Th ng kê đ t 1 ch m nh t ngày 31/12 hàng năm. - Các đơn v thu c các S , Ban qu n lý: Ch m nh t ngày 28/2 hàng năm (tính theo d u bưu đi n); - Các đơn v thu c kh i đào t o (H c vi n, Trư ng): Ch m nh t ngày 15/8 hàng năm (tính theo d u bưu đi n). b) Đ i v i danh hi u "Chi n s thi đua toàn qu c" và "C thi đua c a Chính ph ": Ch m nh t ngày 31/1 hàng năm (tính theo d u bưu đi n); Kh i đào t o: Ch m nh t ngày 15/8 hàng năm (tính theo d u bưu đi n); Riêng T ng c c Th ng kê đ t 1 ch m nh t ngày 31/12 hàng năm. c) Đ i v i Huân chương, Huy chương, B ng khen c a Th tư ng Chính ph : Đ t 1 ch m nh t ngày 28/2, đ t 2 ch m nh t ngày 30/8 hàng năm (tính theo d u bưu đi n). Riêng kh i đào t o: Ch m nh t ngày 15/8 hàng năm (tính theo d u bưu đi n). d) Đ i v i danh hi u "Anh hùng Lao đ ng", "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú", "Gi i thư ng H Chí Minh", "Gi i thư ng Nhà nư c": Th c hi n theo quy đ nh c a Lu t Thi đua - Khen thư ng, Ngh đ nh s 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 c a Chính ph và các văn b n c a cơ quan Nhà nư c có th m quy n.
 19. đ) Đ i v i các danh hi u thi đua, hình th c khen thư ng thu c th m quy n c a Th trư ng các đơn v : Giao Th trư ng các đơn v quy đ nh. 2. Khen thư ng đ t xu t, khen thư ng chuyên đ : g i h sơ ch m nh t sau 15 ngày, k t khi l p đư c thành tích đ t xu t ho c sau khi k t thúc chuyên đ công tác. Riêng các cu c T ng đi u tra, g i h sơ ch m nh t sau 90 ngày k t thúc T ng đi u tra chu kỳ 5 năm, 180 ngày sau k t thúc T ng đi u tra chu kỳ 10 năm. Đi u 25. Quy trình đ ngh khen thư ng Sau khi ti p nh n h sơ đ ngh khen thư ng ho c hi p y khen thư ng, V Thi đua-Khen thư ng có trách nhi m th m đ nh các danh hi u thi đua và các hình th c khen thư ng theo đúng quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c và c a B K ho ch và Đ u tư, t ng h p trình H i đ ng Thi đua-Khen thư ng xem xét, quy t đ nh ho c xin ý ki n các thành viên H i đ ng b ng văn b n. Quy trình đ ngh khen thư ng cho các đ i tư ng c th như sau: 1. Đ i v i hình th c khen thư ng: Huân chương Sao vàng, Huân chương H Chí Minh và Danh hi u Anh hùng Lao đ ng, Chi n sĩ thi đua toàn qu c, V Thi đua-Khen thư ng th m đ nh h sơ, t ng h p trình H i đ ng Thi đua- Khen thư ng B xét, sau đó báo cáo Ban cán s Đ ng và B trư ng trình Th tư ng Chính ph , Ch t ch nư c quy t đ nh. 2. Đ i v i vi c xét t ng danh hi u thi đua và các hình th c khen thư ng cho cá nhân, t p th thu c các cơ quan, đơn v thu c B , Th trư ng cơ quan, đơn v l p t trình đ ngh H i đ ng Thi đua-Khen thư ng B xem xét, cho ý ki n. Căn c vào k t qu h p H i đ ng Thi đua-Khen thư ng B , V Thi đua- Khen thư ng t ng h p, l p t trình, danh sách trình B trư ng quy t đ nh khen thư ng theo th m quy n ho c trình B trư ng ký, đ ngh Th tư ng Chính ph , Ch t ch nư c xem xét, quy t đ nh (qua Ban Thi đua-Khen thư ng Trung ương) đ i v i các hình th c khen thư ng cao. 3. Đ i v i danh hi u thi đua C thi đua c a B , B ng khen c a B trư ng cho các cá nhân và t p th thu c các S , Ban qu n lý: V Thi đua-Khen thư ng th m đ nh, trình H i đ ng Thi đua-Khen thư ng B cho ý ki n trư c khi trình B trư ng quy t đ nh. 4. Đ i v i B ng khen c a B trư ng cho các cá nhân và t p th thu c các doanh nghi p có v n đ u tư nu c ngoài, các doanh nghi p đ u tư ra nư c ngoài: V Thi đua-Khen thư ng th m đ nh, ph i h p v i các cơ quan, đơn v liên quan trình Ch t ch H i đ ng Thi đua-Khen thư ng B xem xét, quy t đ nh. 5. Đ i v i vi c khen thư ng cho cá nhân, t p th ngoài Ngành: Th trư ng cơ quan, đơn v có quan h tr c ti p l p t trình (kèm theo danh sách và báo cáo thành tích) đ ngh B K ho ch và Đ u tư khen thư ng, g i v V Thi đua-Khen thư ng đ th m đ nh, trình H i đ ng Thi đua-Khen thư ng B xem xét và trình B trư ng quy t đ nh.
 20. 6. Đ i v i h sơ sai tiêu chu n ho c chưa đúng quy đ nh, sau khi xem xét (10 ngày làm vi c), V Thi đua-Khen thư ng s có thông báo và tr l i đơn v trình đ b sung, hoàn thi n theo đúng quy đ nh. 7. V Thi đua - Khen thư ng có trách nhi m đ xu t các danh hi u thi đua và hình th c khen thư ng đ i v i các đ ng chí Lãnh đ o B K ho ch và Đ u tư, trình H i đ ng Thi đua - Khen thư ng B xét đ có ý ki n tư v n và trình B trư ng quy t đ nh. Đi u 26. Qu n lý, lưu tr h sơ khen thư ng - Qu n lý h sơ t i B K ho ch và Đ u tư: V Thi đua - Khen thư ng có trách nhi m qu n lý h sơ đ ngh các danh hi u thi đua, hình th c khen thư ng thu c th m quy n c a B trư ng, các danh hi u thi đua, hình th c khen thư ng c p nhà nư c; t ng h p n p h sơ lưu tr theo quy đ nh hi n hành. - Qu n lý h sơ t i các đơn v : Các đơn v có trách nhi m t ch c qu n lý, lưu tr toàn b h sơ liên quan đ n công tác Thi đua - Khen thư ng c a đơn v . - Khuy n khích các cơ quan, đơn v ng d ng công ngh thông tin vào vi c qu n lý và lưu tr h sơ thi đua, khen thư ng các c p. Chương VI H I Đ NG THI ĐUA-KHEN THƯ NG CÁC C P Đi u 27. H i đ ng Thi đua-Khen thư ng các c p trong ngành K ho ch và Đ u tư. 1. Thành l p H i đ ng Thi đua-Khen thư ng B K ho ch và Đ u tư đ ch đ o ho t đ ng thi đua-khen thư ng c a ngành K ho ch và Đ u tư. 2. Thành l p H i đ ng Thi đua-Khen thư ng t i các cơ quan, đơn v thu c B (đ i v i các đơn v có t ch c phòng, Ban) đ ch đ o ho t đ ng thi đua-khen thư ng cơ quan, đơn v . Đi u 28. Th m quy n quy t đ nh thành l p và thành ph n H i đ ng Thi đua-Khen thư ng các c p trong ngành K ho ch và Đ u tư. 1. B trư ng quy t đ nh thành l p và ch đ nh thành ph n c a H i đ ng Thi đua-Khen thư ng B K ho ch và Đ u tư. 2. Th trư ng cơ quan, đơn v quy t đ nh thành l p và ch đ nh thành ph n c a H i đ ng Thi đua-Khen thư ng c a cơ quan, đơn v mình ph trách. Đi u 29. Nguyên t c làm vi c, nhi m v , quy n h n c a H i đ ng Thi đua-Khen thư ng các c p
Đồng bộ tài khoản