Thông tư 08/2009/TT-BNV

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
104
lượt xem
9
download

Thông tư 08/2009/TT-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 08/2009/TT-BNV về hướng dẫn việc thành lập Ban công tác người cao tuổi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 08/2009/TT-BNV

  1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 08/2009/TT-BNV Hà N i, ngày 08 tháng 09 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N VI C THÀNH L P BAN CÔNG TÁC NGƯ I CAO TU I T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG Căn c Ngh nh s 48/2008/N -CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Căn c Quy t nh s 301/2005/Q -TTg ngày 21 tháng 11 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chương trình hành ng qu c gia v ngư i cao tu i Vi t Nam giai o n 2005-2010. B N i v hư ng d n vi c thành l p Ban công tác ngư i cao tu i t nh, thành ph tr c thu c trung ương, như sau: i u 1. Thành l p Ban công tác ngư i cao tu i t nh, thành ph tr c thu c trung ương 1. Ban công tác ngư i cao tu i t nh, thành ph tr c thu c trung ương (sau ây g i chung là Ban công tác ngư i cao tu i c p t nh) là t ch c ph i h p liên ngành, có ch c năng giúp Ch t ch y ban nhân dân c p t nh trong vi c ch o, ph i h p các ho t ng ph c v công tác chăm sóc và phát huy vai trò c a ngư i cao tu i. 2. Ban công tác ngư i cao tu i c p t nh do Ch t ch y ban nhân dân c p t nh ra quy t nh thành l p. 3. Ban công tác ngư i cao tu i c p t nh không có tư cách pháp nhân, không có tài kho n và con d u riêng; kinh phí ho t ng c a Ban công tác ngư i cao tu i c p t nh ư c ngân sách nhà nư c b o m và ư c b trí trong kinh phí ho t ng thư ng xuyên c a cơ quan thư ng tr c Ban công tác ngư i cao tu i c p t nh. 4. Trư ng ban Ban công tác ngư i cao tu i c p t nh ư c s d ng con d u c a y ban nhân dân c p t nh, Phó trư ng Ban công tác ngư i cao tu i c p t nh s d ng con d u c a cơ quan thư ng tr c Ban công tác ngư i cao tu i c p t nh (S Lao ng – Thương binh và Xã h i). 5. Trư ng ban Ban công tác ngư i cao tu i c p t nh trình Ch t ch y ban nhân dân c p t nh quy t nh ban hành Quy ch làm vi c c a Ban công tác ngư i cao tu i c p t nh. i u 2. Nhi m v c a Ban công tác ngư i cao tu i c p t nh
  2. 1. Giúp Ch t ch y ban nhân dân c p t nh xây d ng ch trương, chính sách, chương trình, k ho ch chăm sóc và phát huy vai trò c a ngư i cao tu i. 2. Giúp Ch t ch y ban nhân dân c p t nh ch o, ôn c, ki m tra và ánh giá ho t ng c a các S , ban, ngành, a phương trong vi c tri n khai th c hi n pháp lu t, chính sách c a Nhà nư c i v i công tác chăm sóc và phát huy vai trò ngư i cao tu i. 3. Giúp Ch t ch y ban nhân dân c p t nh t ch c s ph i h p gi a các S , ban, ngành, a phương, các oàn th trong vi c tuyên truy n, ph bi n và v n ng nhân dân th c hi n ch trương, chính sách c a ng và pháp lu t c a Nhà nư c i v i ngư i cao tu i. 4. T ng h p và nh kỳ báo cáo Ch t ch y ban nhân dân c p t nh v tình hình th c hi n công tác chăm sóc và phát huy vai trò ngư i cao tu i. i u 3. Thành viên Ban công tác ngư i cao tu i c p t nh Thành viên Ban công tác ngư i cao tu i c p t nh, g m: 1. Trư ng ban: 01 Phó Ch t ch y ban nhân dân c p t nh; 2. Phó Trư ng ban thư ng tr c: Giám c S Lao ng – Thương binh và Xã h i; 3. Phó Trư ng ban: Trư ng ban Ban i di n H i ngư i cao tu i c p t nh; 4. Các y viên: - 01 Lãnh oS N iv - 01 Lãnh o Văn phòng y ban nhân dân t nh; - 01 Lãnh o S Tài chính; - 01 Lãnh oS Yt ; - 01 Lãnh o S K ho ch và u tư; - 01 Lãnh o S Văn hóa, Th thao và Du l ch; - 01 Lãnh o S Thông tin và Truy n thông; - 01 Lãnh o S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; - 01 Lãnh o Ban Dân t c t nh. i di n lãnh o các t ch c qu n chúng tham gia, g m: - 01 Lãnh o y ban M t tr n T qu c Vi t Nam c p t nh;
  3. - 01 Lãnh o H i Nông dân Vi t Nam c p t nh; - 01 Lãnh o H i Liên hi p Ph n Vi t Nam c p t nh; - 01 Lãnh o H i C u chi n binh Vi t Nam c p t nh. 5. Th trư ng các cơ quan, t ch c có trách nhi m thông báo danh sách nhân s ư c c làm thành viên cho Trư ng ban Ban công tác ngư i cao tu i c p t nh. Trư ng ban Ban công tác ngư i cao tu i c p t nh phân công nhi m v c th cho các thành viên Ban công tác. 6. Các thành viên c a Ban công tác ngư i cao tu i c p t nh ho t ng theo ch kiêm nhi m. i u 4. Cơ quan thư ng tr c, Ban giúp vi c Ban công tác ngư i cao tu i c p t nh 1. S Lao ng – Thương binh và Xã h i là cơ quan thư ng tr c c a Ban công tác ngư i cao tu i c p t nh. 2. Ban giúp vi c Ban công tác ngư i cao tu i c p t nh (g i t t là Ban giúp vi c) t t i S Lao ng – Thương binh và Xã h i. Ban giúp vi c có 03 cán b làm vi c theo ch kiêm nhi m, trong ó có: 01 cán b S Lao ng – Thương binh và Xã h i làm Trư ng Ban giúp vi c; 01 cán b Văn phòng y ban nhân dân c p t nh và 01 cán b Ban i di n H i ngư i cao tu i c p t nh. 3. Trư ng ban Ban công tác ngư i cao tu i c p t nh ban hành Quy ch làm vi c c a Ban giúp vi c Ban công tác ngư i cao tu i c p t nh. i u 5. T ch c th c hi n 1. Các S , ban, ngành và oàn th c a t nh căn c vào ch c năng, nhi m v c a mình có trách nhi m tuyên truy n, v n ng, ph i h p, t ch c, tri n khai th c hi n công tác v ngư i cao tu i. 2. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký. 3. Trong quá trình th c hi n n u g p vư ng m c, ngh ph n ánh v B N i v nghiên c u, s a i, b sung k p th i. B TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; Tr n Văn Tu n - Văn phòng Chính ph ; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - UBND, H ND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Ki m toán Nhà nư c;
  4. - y ban Trung ương MTTQ Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Công báo, Website Chính ph ; - C c Ki m tra văn b n – B Tư pháp; - Trung tâm thông tin, V Pháp ch B N i v ; - Lưu VT, TCPCP.
Đồng bộ tài khoản