intTypePromotion=1

Thông tư 08-BKH/DN của Bộ kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
187
lượt xem
10
download

Thông tư 08-BKH/DN của Bộ kế hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 08-BKH/DN của Bộ kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 50/CP ngày 28/8/96 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước và Nghị định số 38/CP ngày 28/4/97 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 50/CP

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 08-BKH/DN của Bộ kế hoạch và Đầu tư

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  K Õ  h o ¹ ch v µ  § Ç u  t s è  08  K H/ D N  n g µ y   B 11 th¸ng 6 n¨ m   1997 h ­ í ng d É n   ù c hi Ö n   g h Þ  ® Þ n h   è  50/C P n g µ y 28  th N s th¸ng 8 n¨ m  1996 c ñ a  C h Ý n h   h ñ   Ò  th µ nh l Ë p, t æ  c h ø c l¹i,gi¶i p v    th Ó  v µ   h¸ s¶n d o a n h   p n g hi Ö p  n h µ   íc v µ  N g h Þ  ® Þ n h  s è   n 38/CP n g µ y  28 th¸ng  n¨ m  1997 c ñ a  4  C h Ý n h   h ñ   Ò  s ö a ® æ i  v µ  b æ  su n g  m é t s è   i Ò u  c ñ a N g h Þ   Þ n h  s è  p v ® ® 50/CP Thi hµnh    NghÞ   nh  è  ®Þ s 50/CP  µy  th¸ng 8  ng 28    n¨m 1996  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   µnh  Ëp,tæ  v th l   chøc  ¹    Ó  µ    l igi¶i , th v ph¸ s¶n  doanh nghiÖp  µ  íc(sau  nh n   ®©y  äit¾t lµNghÞ   nh  g      ®Þ 50/CP) vµ    NghÞ   nh  è  ®Þ s 38/CP  µy  th¸ng 4   ng 28    n¨m  1997  ña  Ýnh  ñ  Ò   öa  æi  µ    c Ch ph v s ® v bæ sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c NghÞ   ®Þnh  50/CP, Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   íng dÉn  ô  Ó  ñ tôc thµnh  Ëp,®¨ng    K ho   § th   c th th     l  ký kinh doanh, tæ      chøc  ¹ doanh  li   nghiÖp  µ   íc (DNNN)  µ  Nh n   v thay ® æi      sau ®¨ng  ý  k kinhdoanh      nh sau: I. h µ n h  l Ë p m í i D N N N  T 1.Ng êi®Ò   Þ  µnh  Ëp DNNN     ngh th l  1.1.Bé   ëng    é,  ñ   ëng    ¬    tr c¸c B Th tr c¸c c quan  ngang  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan  éc Ch Ýnh  ñ  thu   ph (sau  y  äit¾t lµBé   ëng) lµngêi®Ò   Þ  µnh  ®© g       tr      ngh th lËp c¸cDNNN   éc Bé.    thu   1.2.Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ (sau  y   äi t¾t lµ Chñ   Þch  ®© g       t UBND   Êp  c tØnh) lµ ngêi ®Ò   Þ   µnh  Ëp      ngh th l  c¸cDNNN   éc tØnh.   thu   1.3.Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n  Ön,  Ën, thµnh  è, thÞ    ùc nh d huy qu   ph   x∙ tr   thuéc cÊp    tØnh (sau  y   äit¾t lµChñ   Þch  ®© g       t UBND   Êp  Ön)  µ ngêi®Ò   c huy l    nghÞ  µnh  Ëp c¸cDNNN   ¹t®éng  th l   ho   c«ng  ch  éc huyÖn. Ý thu   1.4.Héi  ng    ®å qu¶n  Þ (H§QT)  ña  tr   c Tæng  c«ng    µ  íc lµ ngêi ®Ò   ty nh n       nghÞ  µnh  Ëp c¸c®¬n  Þ  µnh    ña  th l   v th viªnc Tæng c«ng ty. 2.§ Ò     µnh  Ëp DNNN   ¸n th l  2.1.C¸c  é   ëng, Chñ   Þch    B tr   t UBND   Êp  c tØnh  ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ  tr   t  ph ®Ò     µnh  Ëp c¸cTæng  ¸n th l   c«ng    µ  íc,c¸cDNNN   ùctiÕp phôc  ô  èc  tynh n     tr     v qu phßng, an    ninh,c¸c DNNN   ã     c møc  èn  iÒu  Ö  ¹  êi®iÓ m   µnh  Ëp ¬ng  v® l ti  th th lt ® ¬ng møc  èn  ù    u    ã m   quy  nh  v d ¸n ®Ç tnh A  ®Þ trong phô  ôckÌm    l  theo §iÒu  Ö    l qu¶n  ý®Ç u    ©y  ùng  ¬  l  tx d c b¶n  Ìm  k theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 42/CP  µy  th¸ng ng 16    7 n¨m  1996  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph (sau  y   äit¾t lµ møc  èn  ù    u    ã m   ®© g       v d ¸n ®Ç t nh A). Héi ®ång    qu¶n  Þcña  tr   Tæng  c«ng    µ  ícdo  ñ íng ChÝnh  ñ  ∙  tynh n   Th t   ph ® ký  Õt ®Þnh  µnh  Ëp tr×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ      µnh  Ëp c¸c®¬n   quy   th l    t  ph ®Ò ¸n th l   vÞ  µnh    ña  th viªnc Tæng  c«ng    ×nh. tym
 2. 2 Sau    khith«ng qua    thµnh  Ëp  ®Ò ¸n  l DNNN,  ñ  íng  Ýnh  ñ  Õt  Th t Ch ph quy ®Þnh  Öc  ùc tiÕp  ý  vi tr   k hoÆc   û  Òn  u quy cho  é   ëng, Chñ   Þch  B tr   t UBND   Êp  c tØnh  ý  Õt  nh  µnh  Ëp  k quy ®Þ th l DNNN  nªu  ¹  iÓ m       ôc    Çn    ti ® 3.1,3.2,m 3, ph I cña  Th«ng   µy. tn 2.2.C¸c  é   ëng, Chñ   Þch    B tr   t UBND   Êp  c tØnh  öi ®Õ n   é   ëng  é   Õ   g  B tr BK ho¹ch  µ  Çu     thµnh  Ëp    v§ t®Ò ¸n  l c¸c DNNN   c  Ëp,kh«ng  µ thµnh    ña  ®é l   l  viªnc Tæng   c«ng    µ  íc,ho¹t®éng  ty nh n     kinh doanh, cã    møc   èn  iÒu  Ö  ¹  êi v® l ti  th ®iÓ m   µnh  Ëp thÊp  ¬n  th l  h møc  èn  ù    u    ã m   v d ¸n ®Ç tnh A. Sau    khixem   Ðt ®Ò     µnh  Ëp c¸cDNNN   µy,Bé  ëng  é  Õ   ¹ch x  ¸n th l   n   tr B K ho   vµ  Çu   ã  b¶n  § t c v¨n  tho¶  Ën    é   ëng, Chñ   Þch  thu ®Ó B tr   t UBND   Êp  c tØnh  ý  k quyÕt ®Þnh  µnh  Ëp.   th l 2.3.C¸c      µnh  Ëp    ®Ò ¸n th l DNNN   nªu  ¹ ®iÓ m         y   ti  2.1,2.2 trªn®© ph¶i® îc    Thñ íng  Ýnh  ñ  t Ch ph hoÆc   é   ëng  é   Õ   ¹ch  µ  Çu    B tr B K ho v§ t xem   Ðt  x th«ng  qua  íc.Sau    ã    Õn  ng    tr   khi c ý ki ®å ý b»ng  v¨n b¶n, ®Ò   ® îc göi ®Õ n   êi   ¸n      ng   quyÕt  nh   µnh  Ëp  ®Þ th l doanh  nghiÖp  hoÆc   êi ® îc uû   ng     quyÒn   ý  k quyÕt   ®Þnh  µnh  Ëp doanh  th l  nghiÖp  ïng víi å  ¬    Þ  µnh  Ëp DNNN. c     s ®Ò ngh th h l  C¸c    thµnh  Ëp  ®Ò ¸n  l DNNN  nªu  ¹  iÓ m       ôc    Çn    ña  ti ® 3.3,3.4,m 3, ph Ic Th«ng   µy  îcgöi®Õ n   êicã  Èm  Òn  Õt  nh  µnh  Ëp  tn ®     ng   th quy quy ®Þ th l doanh  nghiÖp  ïng víi å  ¬    Þ  µnh  Ëp DNNN. c     s ®Ò ngh th h l  3.Quy Õt  nh  µnh  Ëp DNNN   ®Þ th l  3.1.Thñ íng  Ýnh  ñ  Õt  nh  µnh  Ëp      t Ch ph quy ®Þ th l c¸c Tæng  c«ng    µ  ty nh níc ho¹t®éng      theo    ×nh  m« h quy  nh   ¹  ®Þ t iQuy Õt  nh   è  ®Þ s 91/TTg  µy    ng 7 th¸ng 3    n¨m 1994  ña  ñ  íng  Ýnh  ñ, m ét  è  c Th t Ch ph   s DNNN   Æc   Öt quan  ® bi   träng cã    møc   èn  iÒu  Ö  ¹  êi®iÓ m   µnh  Ëp  v® l ti  th th l doanh  nghiÖp ¬ng  ¬ng  t ® møc  èn  ù    u    ã m   v d ¸n ®Ç tnh A. 3.2.Thñ íng ChÝnh  ñ    t  ph th«ng  qua      µnh  Ëp DNNN   t¹ ®iÓ m   ®Ò ¸n th l  nªu    i 2.1,m ôc    Çn   ña    2,ph Ic Th«ng   µy,sau    û  Òn  tn   ®ã u quy cho: ­ Bé   ëng  é   èc    tr B Qu phßng, Bé   ëng  é   éi  ô  ý  Õt  nh  µnh    tr B N v k quy ®Þ th lËp DNNN   ùctiÕp phôc  ô  èc    tr     v qu phßng,an   ninh. ­  é   ëng  é   B tr B qu¶n  ý ngµnh  l  kinh  Õ    ü  Ët,Chñ   Þch  t ­ k thu   t UBND   Êp  c tØnh  ý  k quyÕt  nh   µnh  Ëp  ®Þ th l Tæng   c«ng    µ  íc ho¹t®éng  ty nh n     theo    m« h×nh  quy  nh  ¹ Quy Õt  nh  è  ®Þ ti   ®Þ s 90/TTg  µy  th¸ng 3  ng 7    n¨m  1994  ña  ñ  c Th t ng  Ýnh  ñ, m ét  è  í Ch ph   s DNNN   ã  c møc   èn  iÒu  Ö  ¹  êi®iÓ m   µnh  Ëp  v® l ti   th th l doanh  nghiÖp ¬ng  ¬ng  t ® møc  èn  ù    u    ã m   v d ¸n ®Ç tnh A; ­Bé  ëng  é    tr B qu¶n  ýngµnh  l  kinh tÕ   ü  Ëtký  Õt ®Þnh  µnh  Ëp    ­k thu   quy   th l c¸c ®¬n  Þ  µnh    ña    v th viªnc Tæng  c«ng    µ  íc do  ñ íng Ch Ýnh  ñ  ∙  tynh n   Th t   ph ® ký  Õt ®Þnh  µnh  Ëp Tæng  quy   th l  c«ng ty. 3.3.Bé   ëng  Õt  nh  µnh  Ëp    n  Þ  µnh    ña    tr quy ®Þ th l c¸c ®¬ v th viªn c Tæng   c«ng    µ  íc®∙  îcThñ íng Ch Ýnh  ñ  û  Òn  tynh n   ®   t  ph u quy cho  é   ëng  ý  Õt B tr k quy   ®Þnh  µnh  Ëp  th l Tæng   c«ng    µ    ty v c¸c DNNN   ¹t®éng  ho   c«ng  ch  m ×nh   Ý do  s¸ng lËp.   3.4.Chñ  Þch    t UBND   Êp  c tØnh  Õt  nh  µnh  Ëp    n  Þ  µnh  quy ®Þ th l c¸c ®¬ v th viªncña    Tæng c«ng    µ  íc®∙  îcThñ íng ChÝnh  ñ  û  Òn  tynh n   ®   t  ph u quy cho  ñ  Ch tÞch UBND   Êp  c tØnh  ý  Õt  nh  µnh  Ëp  k quy ®Þ th l Tæng  c«ng    µ    ty v c¸c DNNN  
 3. 3 ho¹t®éng    c«ng  ch  Chñ   Þch  Ý do  t UBND   Êp  Ön  éc ®Þa   ¬ng  ×nh   c huy thu   ph m ®Ò   Þ  µnh  Ëp hoÆc   m × nh  ngh th l  do  s¸ng lËp.   3.5.Bé  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu     tr B K ho   § txem  Ðt ®Ò     µnh  Ëp DNNN     x   ¸n th l  nªu t¹  iÓ m     ôc    Çn   ña  i® 2.2,m 2, ph Ic Th«ng   µy,sau    ã    tn   ®ã c v¨n b¶n tho¶  Ën  thu ®Ó   é  ëng,Chñ   Þch  B tr   t UBND   Êp  c tØnh  ý  Õt  nh  µnh  Ëp    k quy ®Þ th l c¸c DNNN   ®éc  Ëp, kh«ng  µ thµnh  l  l  viªn cña    Tæng  c«ng    µ   íc,ho¹t ®éng  ty nh n     kinh  doanh,cã    møc  èn  iÒu  Ö  ¹  êi®iÓ m   µnh  Ëp  Êp  ¬n  v® l ti  th th l th h møc  èn  ù    v d ¸n ®Ç u    ã m     c¸c Bé   ëng, Chñ   Þch  t nh A do    tr   t UBND   Êp  c tØnh    Þ   µnh  ®Ò ngh th lËp. 4.Hå   ¬    Þ  µnh  Ëp DNNN   s ®Ò ngh th l  4.1.Hå   ¬    Þ  µnh  Ëp DNNN   å m:   s ®Ò ngh th l  g a.  ê   ×nh    T tr ®Ò nghÞ   µnh  Ëp  th l DNNN   ngêi ®Ò   do    nghÞ   µnh  Ëp th l  doanh  nghiÖp  ý  ×nh,néidung  k tr    theo Phô  ôcsè  kÌm    l   1  theo Th«ng   µy;   tn b. § Ò     µnh  Ëp    ¸n th l DNNN,  éidung  n  theo  ô  ôcsè  kÌm  Ph l   2  theo  Th«ng   t nµy; §èivíic¸c ®Ò   thµnh  Ëp       ¸n  l DNNN   nªu  ¹  iÓ m     ôc    Çn   ña  ti ® 2.1,m 2, ph Ic Th«ng   µy, trong  å  ¬    Þ   µnh  Ëp  tn   h s ®Ò ngh th l ph¶i kÌm    theo    Õn  ng    ý ki ®å ý b»ng    v¨n b¶n  ña  ñ íng ChÝnh  ñ  µ  i víic¸c ®Ò     µnh  Ëp  c Th t   ph v ®è       ¸n th l DNNN   nªu  ¹ ®iÓ m     t i 2.2,ph¶ikÌm    theo v¨n b¶n     tho¶ thuËn  ña  é  ëng  é  Õ   ¹ch   c B tr B K ho   vµ  Çu . § t c. Møc   èn  iÒu  Ö  µ    Õn    v® l v ý ki b»ng    v¨n b¶n  ña  ¬  c c quan  µichÝnh  Ò   t  v nguån  µ  v møc  èn  iÒu  Ö  îccÊp. v® l®   Vèn  iÒu  Ö  ¹  êi®iÓ m   µnh  Ëp  ® l ti   th th l DNNN   µsè  èn    l   v ghitrong ®iÒu  Ö    l cña doanh  nghiÖp    µnh  Ëp.Vèn  iÒu  Ö  ¹  êi®iÓ m   µnh  Ëp  khith l  ® l ti   th th l kh«ng  thÊp  ¬n  h møc   èn  v ph¸p  nh  i  íingµnh  ®Þ ®è v   nghÒ  kinh doanh    quy  nh  ¹ ®Þ ti  Phô   ôc sè  kÌm  l   2  theo NghÞ   nh   ®Þ 50/CP.  êng  îp  Tr h doanh  nghiÖp kinh  doanh  Òu  µnh  Ò   × møc  èn  iÒu  Ö  nhi ng ngh th   v® l kh«ng  îcthÊp  ¬n  ®  h møc  èn  v ph¸p ®Þnh  ña  µnh  Ò   ã    c ng ngh c møc  èn  v ph¸p ®Þnh    cao  Êt. nh Ng êi ®Ò   Þ   µnh  Ëp    ngh th l DNNN   ph¶ib¶o  ¶m   èn  ña  µ   íc ®∙  ã    ® v c Nh n   c s ½n cho doanh  nghiÖp  ¹  êi®iÓ m     Þ  µnh  Ëp,bao  å m   èn  µ   ti   th ®Ò ngh th l  g v Nh níc®Ç u    ©y  ùng  ¬    tx d c b¶n  ∙  Êp  ® c cho  doanh nghiÖp,vèn  Tæng    do  c«ng    ty nhµ  íc®iÒu  ng  õc¸cdoanh  n  ®é t     nghiÖp  µnh    th viªnkh¸c,vèn  µ   íccho      Nh n   vay u  ∙i, èn  ®  v b»ng  Òn ®∙  îcghitrong kÕ   ¹ch  ©n  ti   ®       ho ng s¸ch s ½n  µng  Êp      s c cho doanh  nghiÖp    îcthµnh  Ëp. khi®   l ViÖc    Ën  èn  iÒu  Ö    µnh  Ëp  x¸c nh v® l khi th l DNNN   ùc  Ön  th hi theo  íng h  dÉn  ña  é  µichÝnh. c BT  d.Dù     th¶o ®iÒu    Ò   chøc  µ  ¹t®éng  ña    lªv tæ  v ho   c doanh  nghiÖp; ®.  Õn  Þ  Ò   ×nh  Ki ngh v h thøc  chøc  ña  tæ  c doanh nghiÖp;Tæng    c«ng    ty nhµ  íc,®¬n  Þ  µnh    ¹ch    c  Ëp  ña  n  v th viªnh to¸n®é l c Tæng  c«ng    ty,DNNN   c  ®é lËp  ã  chøc  éi  ng  c tæ  H ®å qu¶n  Þ,DNNN   c  Ëp  ¹t®éng  tr   ®é l ho   kinh doanh  hoÆc   ¹t®éng  ho   c«ng  ch  µ  chøc    n   Þ   Ý v tæ  c¸c ®¬ v kinh  Õ  ô  éc  ña  t ph thu c DNNN. e. ý  Õn    ki b»ng    v¨n b¶n  ña  é   c B qu¶n  ýngµnh  l  kinh tÕ    ü  Ët®èi  íi   ­ k thu   v  ngµnh nghÒ  kinh doanh  Ýnh; ý  Õn    ch   ki b»ng v¨n b¶n  ña  ¬  c c quan  ã  Èm   c th
 4. 4 quyÒn  Êp    ¹  Êy  c c¸c lo i gi chøng  Ën    iÒu  Ön  nh ®ñ ® ki kinh doanh  i víi µnh    ®è     ng nghÒ  kinh doanh  ã  iÒu  Ön.§èivíi µnh  Ò     c® ki       ng ngh nªu  ¹  iÓ m     ôc    ti® 1.1,m 1, phÇn  cña  IV  th«ng   µy  tn ph¶icã    Õn  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ;   ý ki c Th t   ph g.B¶n    thuyÕttr×nh vÒ           c¸cgi¶iph¸p b¶o  Ö     v m«i  êng; tr h.    Õn  ý ki b»ng v¨n b¶n  ña  ñ   Þch  c Ch t UBND   Êp  c tØnh  Ò   v quyÒn  ö  s dông  t  µ    Ên    ®Ê v c¸cv ®Ò kh¸ccã  ªnquan  n   a  ¬ng  ¬idoanh    li   ®Õ ®Þ ph n  nghiÖp  ®ãng  ôsë  Ýnh  µ  Æt  ¬  ë  tr   ch v® c s s¶n  Êt,kinh doanh; xu     4.2.Hå   ¬    Þ  µnh  Ëp    s ®Ò ngh th l DNNN   îcgöi®Õ n   êicã  Èm  Òn  ®   ng   th quy quyÕt  nh   ®Þ hoÆc   îc uû  ®   quyÒn  ý  k quyÕt  nh   µnh  Ëp  ®Þ th l DNNN   nªu  ¹ t i m ôc    Çn   ña  3,ph Ic Th«ng   µy. tn 5.ThÈ m   nh  µnh  Ëp DNNN   ®Þ th l  TríckhiquyÕt ®Þnh  µnh  Ëp DNNN,  êicã  Èm  Òn  Õt ®Þnh        th l  ng   th quy quy   hoÆc   îcuû  Òn  ý  Õt  nh  µnh  Ëp DNNN   ®   quy k quy ®Þ th l  (sau ®©y  äit¾tlµng­   g      êi ký  Õt  nh  µnh  Ëp    quy ®Þ th l doanh  nghiÖp) ph¶i lËp  éi  ng  Èm   nh       H ®å th ®Þ (H§T§)  å m     g c¸c chuyªn gia    Óu  ÷ng  éi dung  Çn  Èm   nh     am hi nh n  c th ®Þ ®Ó xem   Ðt  å  ¬    Þ   µnh  Ëp  x h s ®Ò ngh th l doanh nghiÖp. Néi    dung xem   Ðt  Èm   x th ®Þnh   å  ¬    Þ   µnh  Ëp  h s ®Ò ngh th l DNNN  quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n    Òu  cña  2, §i 7  NghÞ   nh  ®Þ 50/CP. Ban chØ   o  ®¹ Trung  ng  æi  íi doanh  ¬® m  nghiÖp  µ ®Ç u   èi  Õp  Ën  l  m ti nh vµ  ö  ýc¸c®Ò     µnh  Ëp DNNN   x l     ¸n th l  ph¶itr×nh Thñ íng ChÝnh  ñ,c¸chå  ¬      t  ph     s ®Ò   Þ   µnh  Ëp  ngh th l DNNN   Thñ íng  Ýnh  ñ  Õt  nh  µnh  Ëp. do  t Ch ph quy ®Þ th l  TiÓu  ban ChØ   o  æi  íi doanh  ®¹ ® m  nghiÖp  ña    é,  c c¸c B UBND   Êp  c tØnh  µ l  ®Ç u   èi  Õp  Ën  µ  ö  ýhå  ¬    Þ   µnh  Ëp  m ti nh v x l   s ®Ò ngh th l DNNN   éc  Òn   thu quy Bé   ëng, Chñ   Þch  tr   t UBND   Êp  c tØnh quyÕt  nh   ®Þ hoÆc   îc uû  ®   quyÒn  ý  k quyÕt ®Þnh  µnh  Ëp doanh    th l  nghiÖp.  Tuú  theo  Ýnh  Êt,quy    µ  ¹m    ¹t®éng  ña  t ch   m« v ph viho   c DNNN   îc ®Ò   ®  nghÞ  µnh  Ëp,c¬  th l   quan  u   èi  Õp nhËn  µ  ö  ýhå  ¬  Õn  Þ  íi ­ ®Ç m ti   v x l   s ki ngh v   ng êiký  Õt  nh  µnh  Ëp doanh    quy ®Þ th l  nghiÖp  danh  s¸ch thµnh      viªnH§T§  µ    v sao göihå  ¬    Þ  µnh  Ëp DNNN   n     µnh      s ®Ò ngh th l  ®Õ c¸cth viªnH§T§. Chñ   Þch  t H§T§  ã  c tr¸chnhiÖ m     tæng  îp ý  Õn  c  Ëp  ña    µnh  h   ki ®é l c c¸c th viªn H§T§   Ò     v DNNN   îc ®Ò   ®  nghÞ   µnh  Ëp, tr×nh  êi ký  th l  ng   quyÕt  nh   ®Þ thµnh  Ëp doanh  l  nghiÖp.  Trong  êih¹n  ngµy    ¬i ngµy) kÓ   õ ngµy  Ën  îc ®ñ   å  ¬  th   20  (haim     t  nh ®  hs hîp  Ö  ña  êi ®Ò   Þ   µnh  Ëp  l c ng   ngh th l DNNN,  ¬ c quan  u   èi  Õp  Ën  µ  ®Ç m ti nh v xö  ýhå  ¬  l   s ph¶itæ    chøc  xong  Öc  Êy ý  Õn  ña  vi l   ki c H§T§. Trong  êih¹n 10  µy  êingµy)kÓ   õngµy  Ën  îcb¸o c¸o cña  ñ  th     ng (m     t  nh ®       Ch tÞch H§T§,  êi ký  ng   quyÕt  nh   µnh  Ëp  ®Þ th l doanh  nghiÖp  ph¶i cã    quyÕt  ®Þnh  Ò   Öc  µnh  Ëp hoÆc   v vi th l  kh«ng  µnh  Ëp DNNN   ∙  îc®Ò   Þ. Ng ­ th l  ®®  ngh   êiký  Õt  nh  µnh  Ëp DNNN     Èn  iÒu  Ö  chøc  µ  ¹t®éng    quy ®Þ th l  phª chu ® l tæ  v ho   cña doanh nghiÖp. C¸c  Õt  nh  µnh  Ëp  quy ®Þ th l DNNN   îcgöi®Õ n   ®   Ban  chØ  o  ®¹ Trung  ng  ¬ ® æi  íi doanh  m  nghiÖp, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu  , Bé   µi chÝnh, Bé     K ho v§ t  T     qu¶n  ý l  ngµnh  kinhtÕ   ü  Ëtcã  ªnquan      ­k thu   li   ®Ó theo dâi.  
 5. 5 II.  §¨ng k ý  kinh d o a n h 1.Hå   ¬  ¨ng  ý    s® k kinh doanh    (§KKD)  i víi ®è     DNNN Trong  êih¹n  ngµy  èn  ¬i l¨m  µy) kÓ   õ ngµy  ý  Õt  nh   th   45  (b m   ng   t   k quy ®Þ thµnh  Ëp,doanh  l  nghiÖp ph¶i nép  ét  é  å  ¬    m b h s §KKD   ¹  ë   Õ   ¹ch  µ  t i K ho S v §Çu   Êp  tc tØnh  ¬idoanh  n  nghiÖp  ng  ôsë  Ýnh,gå m: ®ã tr   ch   1.1.Quy Õt  nh  µnh  Ëp    ®Þ th l DNNN   ña  êicã  Èm  Òn  c ng   th quy nªu  ¹  ôc   tim 3,phÇn   ña    Ic Th«ng   µy  tn (b¶n  Ýnh); ch §èivíic¸c DNNN        nªu  ¹  iÓ m     ti ® 3.2,trong hå  ¬    s §KKD  ph¶ikÌm    theo    v¨n b¶n  û  Òn  ña  ñ íng ChÝnh  ñ  µ  i víi   u quy c Th t   ph v ®è     DNNN   c¸c nªu  ¹ ®iÓ m     ti   3.5 ph¶ikÌm    theo  b¶n  v¨n  tho¶  Ën  ña  é   ëng  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   thu c B tr B K ho v§ t (b¶o  sao). 1.2. §iÒu  Ö  Ò   chøc  µ  ¹t ®éng  ña    l v tæ  v ho   c doanh nghiÖp  ∙  îc c¬  ®®  quan  ã  Èm  Òn    Èn  c th quy phª chu (b¶n  Ýnh); ch 1.3.GiÊy    Ën  ña  ¬    x¸cnh c c quan  qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ  íct¹ doanh  l  v t  nh n   i   nghiÖp  Ò   v møc   èn  iÒu  Ö  ¹  êi®iÓ m   µnh  Ëp  v® l t ith   th l doanh  nghiÖp  (b¶n  chÝnh). 1.4.GiÊy    chøng  Ën    iÒu  Ön  nh ®ñ ® ki kinh doanh theo quy  nh  Ön  ®Þ hi hµnh  i víinh÷ng  µnh  Ò   ®è     ng ngh kinh doanh  ã  iÒu  Ön    c® ki (b¶o  sao) hoÆc       ý kiÕn  Êp  Ën  ch thu b»ng    v¨n b¶n  ña  ¬  c c quan  ã  Èm  Òn  Êp    ¹  Êy  c th quy c c¸c lo igi chøng  Ën    iÒu  Ön  nh ®ñ ® ki kinhdoanh    (b¶n  Ýnh); ch 1.5. GiÊy    chøng  Ën  nh quyÒn  ö  ông  îp  sd h ph¸p  i  íinhµ, ®Êt  ña  ®è v     c doanh nghiÖp  ¬i® Æt  ôsë  Ýnh  µ  Æt   n  tr   ch vm b»ng  s¶n  Êt,kinh doanh  xu     (b¶n  sao). ­  Êy  Gi chøng  Ën  nh quyÒn   ö  ông  îp  sd h ph¸p  i  íinhµ   ña  ®è v   c doanh  nghiÖp  µ m ét  l  trong    Êy  c¸c gi sau  y:  îp  ng  ®© h ®å thuª nhµ; giÊy  Ðp  ©y      ph x dùng  µ  Õu  µnhµ  nh (n l   doanh nghiÖp  ùx©y  ùng  µ   a  Þp  µm  ñ tôcxin t  d m ch k l th       cÊp  Êy  gi chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ);giÊy  nh quy s h nh   chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  nh quy sh nhµ; v¨n b¶n  giao  µ   nh cho  doanh  nghiÖp  ö  ông  ña  ¬  sd c c quan  ã  Èm   c th quyÒn. ­ GiÊy    chøng  Ën  Òn  ö  ông  îp ph¸p  i víi t  µm ét  nh quy sd h  ®è    ®Ê l   trong c¸c    giÊy sau  y:  Êy  ®© gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t;hîp ®ång    t,v¨n  nh quy sd ®Ê     thuª®Ê   b¶n giao  t  ®Ê cho doanh nghiÖp  ö  ông  ña  ¬  sd c c quan  ã  Èm   Òn  c th quy theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ   t  ai.     ®Ê ® ­§Þa    chØ  ôsë  Ýnh  ña  tr   ch c doanh  nghiÖp,sè  iÖn  ¹iFax,Telex.  ® tho   ,     1.6.Quy Õt  nh    Ö m   ñ   Þch  µ    µnh      ®Þ bæ nhi Ch t v c¸c th viªn H§QT   i  íi ®è v   Tæng  c«ng    µ  íc vµ  ty nh n   DNNN   c  Ëp  ®é l quy    íncã  µnh  Ëp  m« l   th l H§QT;  quyÕt  nh    Ö m   ®Þ bæ nhi Tæng gi¸m  c  ®è hoÆc  Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp (b¶n  chÝnh). C¸c b¶n sao trong  å   ¬  h s ph¶i cã    x¸c  Ën  ña  ¬  nh c c quan  ∙  Êp    ®c b¶n chÝnh  hoÆc   ña  c c«ng  chøng  µ  íc. nh n 2.Ngµnh  Ò     ngh kinhdoanh    tronghå  ¬    s §KKD
 6. 6 Ngµnh  nghÒ  kinh doanh trong  å   ¬  h s §KKD   îc x¸c  nh   ®  ®Þ theo    quy ®Þnh  ¹  ti NghÞ   nh  è  ®Þ s 75/CP  µy  th¸ng 10  ng 27    n¨m  1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph ban hµnh h Ö  thèng ngµnh kinh tÕ  quèc d©n  vµ  Quy Õt ®Þnh  sè  143  TCTK/PPC§   µy  th¸ng  n¨m   ng 22  12  1993  ña  c Tæng   ôc  ëng  c tr Tæng   ôc  c Thèng    Ò   Öc  kª v vi ban  µnh  Ö   èng  µnh  h h th ng kinhtÕ  Êp  , Êp  I µ  Êp    c II c II v c IV.     3.Thêih¹n  Êp  Êy chøng  Ën      c gi   nh §KKD Trong  êih¹n  ngµy  êi l¨m  µy) kÓ   õ ngµy  Ën  îc ®ñ   å  ¬  th   15  (m   ng   t   nh ®  hs hîp lÖ,Së  Õ   ¹ch vµ  Çu   Êp      K ho   § tc tØnh  ph¶icÊp  Êy chøng  Ën    gi   nh §KKD    cho doanh  nghiÖp.Ngµy  Êp  Êy    c gi chøng  Ën  nh §KKD   kh«ng  îcvîtqu¸ 60  µy  ®       ng (s¸um ¬i ngµy) kÓ   õ ngµy  ý  Õt  nh  µnh  Ëp       t  k quy ®Þ th l doanh  nghiÖp;sau      khi cÊp  Êy  gi chøng  Ën  nh §KKD  cho doanh  nghiÖp, Së   Õ   ¹ch  µ  Çu    öi   K ho v§ tg   b¶n  sao  Êy  gi chøng  Ën  nh §KKD   í c¸c c¬  t i   quan    theo quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n    6, §iÒu  cña  9  NghÞ   nh  ®Þ 50/CP. Doanh  nghiÖp  ph¶i®¨ng      b¸o theo quy  nh  ¹ §iÒu  cña    ®Þ t  i 10  NghÞ   nh   ®Þ 50/CP. 4.§¨ng  ý    k kinh doanh  i víi n  Þ    ®è     ®¬ v kinhtÕ  ô  éc:   ph thu 4.1.§¬n  Þ    v kinh tÕ  ô  éc cña    ph thu   doanh  nghiÖp  µ c¸c ®¬n  Þ  Êp  íi l    v c d  trùc tiÕp  ña    c doanh  nghiÖp, h¹ch    to¸n phô  éc  µo    thu v doanh  nghiÖp, thùc     hiÖn  ÷ng  Ö m   ô  doanh  nh nhi v do  nghiÖp giao,trong ph¹m    µnh  Ò       ving ngh kinh   doanh ®∙ ghi trong giÊy chøng nhËn  §KKD  cña doanh nghiÖp. Doanh  nghiÖp  ph¶i chÞu    tr¸chnhiÖ m   íc ph¸p  ËtvÒ   äi  ¹t®éng  ña  n  Þ    tr   lu   m ho   c ®¬ v kinhtÕ  ô  éc cña  × nh.   ph thu   m §¬n  Þ  v kinh tÕ  ô  éc  ña    ph thu c doanh  nghiÖp  ã  Ó  c th mang      äi: c¸c tªn g   chinh¸nh,trung t©m,  ¹m,tr¹   Ý        tr   ix nghiÖp, m á,  ,   n«ng  êng, l©m  êng... îc tr   tr    ® quy  nh  ô  Ó  ®Þ c th trong§iÒu  Ö  ña    l c doanh  nghiÖp. 4.2.Hå   ¬  ¨ng  ý    s® k kinhdoanh  å m:   g ­ V¨n    b¶n  Êp  Ën  ña  ch thu c UBND   Êp  c tØnh  ¬i® Æt  ôsë  n  Þ  n  tr   ®¬ v kinh  tÕ  ô  éc (b¶n  Ýnh); ph thu   ch ­ Quy Õt  nh  µnh  Ëp  n  Þ    ®Þ th l ®¬ v kinh tÕ  ô  éc  ña  êi cã  Èm     ph thu c ng   th quyÒn quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n    1, kho¶n    Òu  cña  2, §i 11  NghÞ   nh  ®Þ 50/CP (b¶n  chÝnh); ­ V¨n    b¶n  quy  nh  ®Þ chøc  n¨ng  Ö m   ô  ña  n  Þ  nhi v c ®¬ v kinh tÕ  ô  éc   ph thu   (b¶n  Ýnh); ch ­ V¨n b¶n    Ö m   êi ® øng  u   n  Þ   bæ nhi ng   ®Ç ®¬ v kinh  Õ  ô  éc  t ph thu (b¶n  chÝnh); ­ GiÊy    chøng  Ën  Òn  ö  ông  îp  nh quy sd h ph¸p  Ò   µ, ®Êt  ña  n  Þ  v nh   c ®¬ v kinhtÕ  ô  éc (b¶n    ph thu   sao); ­  Þa  § chØ   ô së, sè  iÖn  ¹i Fax, Telex  ña  n   Þ   tr     ® tho ,     c ®¬ v kinh  Õ  ô  t ph thuéc; ­GiÊy    chøng  Ën  nh §KKD   ña  c doanh  nghiÖp  (b¶n  sao). 4.3.Trong  êih¹n  ngµy    th   30  (ba  ¬i ngµy) kÓ   õ ngµy  ý  Õt  nh   m    t  k quy ®Þ thµnh  Ëp ®¬n  Þ  l  v kinhtÕ  ô  éc,doanh    ph thu   nghiÖp  ép  å  ¬  n h s §KKD   ña  n   c ®¬
 7. 7 vÞ kinh tÕ  ô  éc  ¹  ë   Õ   ¹ch  µ  Çu   Êp    ph thu t i K ho S v§ t c tØnh  ¬i doanh  n  nghiÖp  ® Æt  ôsë  ña  n  Þ  tr   c ®¬ v kinhtÕ  ô  éc.   ph thu Trong  êih¹n  ngµy  êi l¨m  µy) kÓ   õ ngµy  Ën  îc ®ñ   å  ¬  th   15  (m   ng   t   nh ®  hs hîp lÖ,Së  Õ   ¹ch vµ  Çu   Êp      K ho   § tc tØnh  Êp  Êy chøng  Ën  c gi   nh §KKD   cho  n   ®¬ vÞ kinhtÕ  ô  éc cña    ph thu   doanh nghiÖp. 4.4.Trêng  îp    h doanh  nghiÖp  ã  c yªu  Çu  Æt     n  Þ  c ® c¸c ®¬ v kinh tÕ  ô    ph thuéc trong cïng    tØnh  ¬i ® Æt  ôsë  Ýnh  ña  n  tr   ch c doanh  nghiÖp  ×  th ph¶i® îc    UBND   Êp  c huyÖn  ¬i ® Æt   ô së    n   Þ   n  tr   c¸c ®¬ v kinh  Õ  ô  éc    Êp  t ph thu ®ã ch thuËn b»ng  b¶n. Doanh  v¨n    nghiÖp  ph¶ikhaib¸o  íiSë   Õ   ¹ch  µ  Çu      v   K ho v§ t cÊp tØnh  hoÆc   ã  Ó  c th §KKD   cho    n  Þ  c¸c ®¬ v kinh tÕ  ô  éc  µy, hå  ¬    ph thu n   s §KKD  quy  nh  ¹  iÓ m     ôc    Çn    ña  ®Þ ti® 4.2,m 4, ph IIc Th«ng   µy  ªngv¨n b¶n  tn (ri     chÊp  Ën  ña  thu c UBND   Êp  c tØnh  îcthay thÕ  ®    b»ng    v¨n b¶n  Êp  Ën  ña  ch thu c UBND   Êp  Ön  ¬i® Æt  ôsë  ña  n  Þ  c huy n  tr   c ®¬ v kinh tÕ  ô  éc).   ph thu 4.5. V¨n    phßng  i diÖn  ña  ®¹   c doanh  nghiÖp  chØ   µm  l chøc  n¨ng giao  dÞch  doanh  do  nghiÖp  û  Òn, kh«ng  ùc hiÖn  ¹t®éng  u quy   th   ho   kinhdoanh.   V¨n phßng  idiÖn  ña  ®¹   c doanh  nghiÖp kh«ng ph¶ilµm  ñ  ôc xin cÊp    th t     giÊy chøng  Ën  nh §KKD,  µ   m chØ   Õn  µnh  ¨ng  ý  ¹t ®éng  ¹  ë   Õ   ti h ® k ho   t iS K ho¹ch vµ  Çu   Êp   § tc tØnh  sau    îcUBND   Êp  khi®   c tØnh  ¬i® Æt  n  V¨n  phßng  i®¹   diÖn  ña  c doanh  nghiÖp  Êp  Ën  ch thu b»ng    v¨n b¶n. III.T æ  c h ø c  l¹i N N N    D 1. ViÖc  îp nhÊt c¸c DNNN   c  Ëp    µnh  ét    h     ®é l ®Ó th m DNNN   c  Ëp  íi; ®é l m   viÖc chiat¸chm ét     DNNN   c  Ëp    µnh  Ëp    ®é l ®Ó th l c¸c DNNN   c  Ëp  íi;viÖc  ®é l m   chuyÓn  ét  n  Þ   m ®¬ v kinh  Õ  ô  éc  ña  t ph thu c DNNN,  ét  n  Þ  ù  m ®¬ v s nghiÖp  thµnh DNNN   c  Ëp do  êiký  Õt ®Þnh  µnh  Ëp c¸cdoanh  ®é l   ng   quy   th l   nghiÖp    ®ã quyÕt  nh  µ  ùc  Ön  ®Þ v th hi theo  ng  ñ  ôc thµnh  Ëp  ®ó th t   l DNNN   µ  v §KKD   ∙  ® quy  nh  ¹ phÇn   µ  Çn    ña  ®Þ t i Iv ph IIc Th«ng   µy. tn Trong    ×nh thùc hiÖn  Öc  îp nhÊt hoÆc   qu¸ tr     vi h     chiat¸chDNNN   c  Ëp,    ®é l   ngêi ký  Õt  nh  µnh  Ëp    quy ®Þ th l doanh  nghiÖp  ph¶i quyÕt  nh           ®Þ xo¸ tªn c¸c DNNN   c  Ëp ® îchîp nhÊt hoÆc   îcchiat¸chtr ckhiký  Õt  nh  µnh  ®é l         ®      í     quy ®Þ th lËp DNNN   íi,®ång  êith«ng  m  th   b¸o cho    ¬  c¸c c quan  ã  ªnquan      åi c li   ®Ó thu h   giÊy chøng  Ën    nh §KKD   µ  v con  Êu. d 2. ViÖc    Ëp  ét    s¸p nh m hoÆc   ét  è  m s doanh  nghiÖp  äilµdoanh  (g     nghiÖp  ® îc s¸p  Ëp)  µo  ét    nh v m DNNN   c  Ëp  ®é l kh¸c,ph¶i ® îc ngêi ký         quyÕt  nh   ®Þ thµnh  Ëp c¸cdoanh  l   nghiÖp    Õt ®Þnh  ¬ng      Ëp  µ        ®ã quy   ph ¸n s¸p nh v xo¸tªnc¸c doanh  nghiÖp  îcs¸p nhËp. DNNN   c  Ëp sau    Õp nhËn  ®     ®é l   khiti   doanh  nghiÖp  ® îcs¸p nhËp  Én  ÷ nguyªn ph¸p  ©n, kh«ng     v gi     nh   ph¶ilµm  ¹ thñ tôc thµnh  Ëp    l      i l doanh  nghiÖp, nh÷ng    ph¶i ®¨ng  ý    k thay  æi  èn  iÒu  Ö, thay  æi  µnh  ® v® l  ® ng nghÒ   kinh doanh  Õu  ã) víic¬    (n c     quan  ∙  Êp  Êy  ®c gi chøng  Ën  nh §KKD     cho doanh  nghiÖp. 3. ViÖc    chuyÓn  ét  m DNNN   µnh  n  Þ  ù  th ®¬ v s nghiÖp  ngêi ký  Õt do    quy   ®Þnh  µnh  Ëp  th l doanh  nghiÖp    Õt  nh  ®ã quy ®Þ sau    ã    Õn  khic ý ki tho¶  Ën  thu
 8. 8 b»ng  b¶n  ña  ¬  v¨n  c c quan  ã  Èm  Òn  c th quy qu¶n  ýc¸c ho¹t®éng  ù  l      s nghiÖp  li   ªnquan  n   Öc  ®Õ vi chuyÓn  æi  ña  ® c doanh nghiÖp. 4. ViÖc  îp nhÊt,s¸p nhËp, chiat¸chc¸c ®¬n  Þ  µnh      h            v th viªnTæng  c«ng  ty nhµ  íc;viÖc    n  chuyÓn  æi    ¹  ×nh  n   Þ   µnh    ® c¸c lo ih ®¬ v th viªn trong Tæng   c«ng    Öc  Õt  ¹p  µnh    íi hoÆc     Õt  ty;vi k n th viªnm   gi¶iquy cho    n  Þ  µnh  c¸c ®¬ v th viªnra kháiTæng       c«ng    µ  íc,do  tynh n   H§QT   Tæng  c«ng      Þ, ngêiký  ty®Ò ngh     quyÕt  nh  µnh  Ëp  ®Þ th l Tæng  c«ng    tyxem   Ðt,quyÕt  nh. ViÖc  chøc  ¹ x  ®Þ   tæ  li   dÉn  n   ×nh  µnh  n  Þ  µnh    íilµ DNNN   ¹ch    c  Ëp  ×  ®Õ h th ®¬ v th viªnm     h to¸n ®é l th ph¶i thùc  Ön    hi theo  ng  ñ  ôc thµnh  Ëp  ®ó th t   l DNNN   µ v §KKD   quy  nh   ¹ ®Þ ti   phÇn   µ  Çn    ña  Iv ph II c Th«ng   µy. tn Trêng  îp  h doanh  nghiÖp  c  Ëp  µi Tæng   ®é l ngo   c«ng    èn  ty mu tham    gia Tæng  c«ng    ×  tyth doanh nghiÖp    ®ã ph¶icã  n      Ëp    ®¬ xin gia nh Tæng  c«ng    ty göiH§QT   µ    v ph¶i® îcngêiký  Õt  nh  µnh  Ëp doanh       quy ®Þ th l  nghiÖp    ng  ®ã ®å ý  b»ng    v¨n b¶n. IV. h a y ® æ i  s a u ® ¨n g k ý  kinh d o a n h  T 1.Thay  æi,bæ     ®   sung  µnh  Ò   ng ngh kinh doanh:   1.1.§èivíi ÷ng  µnh  Ò        nh ng ngh kinh doanh    ph¶i® îcThñ íng Ch Ýnh  ñ     t  ph cho  Ðp: ph Ngµnh  Ò   ngh kinh doanh    ph¶i® îcThñ íng Ch Ýnh  ñ     t  ph cho  Ðp  å m:    ph g ­ S¶n  Êtvµ u  xu   l th«ng  èc næ,  èc ®éc,ho¸ chÊt®éc, chÊtphãng  ¹; thu   thu            x ­Khaith¸cc¸clo¹ kho¸ng s¶n  ý,quÆng  ãng  ¹;       i     qu   ph x ­S¶n  Êtvµ    xu   cung  øng  iÖn,níccã  ®     quy    ín; m« l ­ S¶n  Êt c¸cph¬ng  Ön ph¸tsãng    xu     ti     truyÒn    Þch  ô  u  Ýnh,viÔn  tin,d v b ch   th«ng,truyÒn    thanh,truyÒn  ×nh,xuÊtb¶n;   h     ­VËn    Ôn  ¬ng,vËn    µng    t¶ivi d   t¶ih kh«ng; ­S¶n  Êt,söa  ÷a  ò  Ý,khÝ  µi   xu   ch v kh   t. Khi DNNN   ã  cÇu      c yªu  bæ sung  kinh doanh  ÷ng  µnh  Ò   µy,ng­   nh ng ngh n   êi ký    quyÕt  nh   µnh  Ëp  ®Þ th l doanh  nghiÖp ph¶i xin phÐp  ñ   íng  Ýnh     Th t Ch phñ.Sau    ã    Õn  ng      khic ý ki ®å ý b»ng   v¨n b¶n  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  × ng­ c Th t   ph th   êi ký    quyÕt  nh   µnh  Ëp  ®Þ th l doanh nghiÖp  íi quyÕt  nh   Öc    m  ®Þ vi bæ sung  ngµnh  Ò   ngh kinhdoanh  µy    n cho doanh nghiÖp. 1.2. §èi víinh÷ng  µnh       ng nghÒ  kinh doanh ph¶i cã    chøng  chØ   µnh  h nghÒ   hoÆc   Êy chøng  Ën    iÒu  Ön  gi   nh ®ñ ® ki kinh doanh    theo  quy  nh  Ön  ®Þ hi hµnh: Khi DNNN   ã  cÇu      c yªu  bæ sung kinh doanh  ÷ng  µnh  Ò   µy,ng­   nh ng ngh n   êiký  Õt  nh  µnh  Ëp doanh    quy ®Þ th l  nghiÖp ph¶icã      v¨n b¶n    Þ  n   ¬  ®Ò ngh ®Õ c quan  ã  Èm  Òn  Êp  c th quy c chøng  chØ  µnh  Ò   h ngh hoÆc   Êy chøng  Ën    gi   nh ®ñ ®iÒu  Ön  ki kinh doanh    xem   Ðt.ChØ   x  sau    îcc¸c c¬  khi®     quan  µy  Êp  n c chøng  chØ  µnh  Ò,  Êy chøng  Ën    iÒu  Ön  h ngh gi   nh ®ñ ® ki kinh doanh    hoÆc   ã    Õn  c ý ki
 9. 9 tho¶  Ën  thu b»ng v¨n b¶n  ×  êi ký  Õt  nh  µnh  Ëp  th ng   quy ®Þ th l doanh nghiÖp  míiquyÕt ®Þnh        bæ sung  µnh  Ò   ng ngh kinhdoanh  µy    n cho doanh  nghiÖp. 1.3.N Õ u     DNNN   ã    Çu  c yªu c thay ® æi,bæ       sung  µnh  Ò   ng ngh kinh doanh    dÉn  n   µm  ®Õ l thay  æi  µnh  ® ng nghÒ   Êp    ña  c I c doanh  nghiÖp  quy  nh  ¹  ®Þ ti NghÞ   nh  è  ®Þ s 75/CP  µy  th¸ng 10  ng 27    n¨m  1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph ban  µnh  h h Ö   èng  µnh  th ng kinh  Õ  èc  ©n   t qu d hoÆc   Én  n   d ®Õ thay  æi  Ö m   ô, ® nhi v  ngµnh  Ò   ngh kinh doanh  Ýnh  ña    ch c doanh  nghiÖp  ∙    ® ghi trong quyÕt  nh     ®Þ thµnh  Ëp  l doanh  nghiÖp  ×  th ph¶i® îc ngêi ký  Õt  nh  µnh  Ëp       quy ®Þ th l doanh  nghiÖp  xem  Ðt,quyÕt ®Þnh. x    1.4.Sau    ã  Õt  nh    khi c quy ®Þ thay  æi, bæ   ®   sung    µnh  c¸c ng nghÒ  kinh  doanh  ãi trªncña  êi ký  Õt  nh  µnh  Ëp,doanh  n    ng   quy ®Þ th l  nghiÖp ph¶i thùc     hiÖn  Öc  ¨ng  ý  ÷ng  vi ® k nh thay  æi, bæ   ®   sung  µy  íic¬  n v   quan  ∙  Êp  Êy  ®c gi chøng  Ën  nh §KKD   cho doanh nghiÖp. 1.5. Trêng  îp    h doanh  nghiÖp  ã  c yªu  Çu  c thay  æi,    ® bæ sung  µnh  ng nghÒ  kinh doanh    kh«ng  éc    thu c¸c quy  nh  ®Þ nªu  ¹    iÓ m         ti c¸c ® 1.1,1.2,1.3, m ôc    Çn  cña  1, ph IV  Th«ng   µy  ×  t n th doanh  nghiÖp chØ   Çn  ¨ng  ý  c ® k thay  ® æi,bæ     sung  íi ¬  v   quan  ∙  Êp  Êy chøng  Ën  c ® c gi   nh §KKD   cho doanh  nghiÖp.   Sau    ∙  ¨ng  ý  khi ® ® k thay  æi,    ® bæ sung  µnh  ng nghÒ   kinh  doanh, doanh  nghiÖp  ph¶ib¸o    íi êiký  Õt ®Þnh  µnh  Ëp doanh    c¸o v   ng   quy   th l  nghiÖp  Õt. bi 1.6.ViÖc    thay dæi, bæ     sung  µnh  ng nghÒ  kinh doanh ph¶i phï hîp  íi    v  vèn  iÒu  Ö,tr ng  îp doanh  ® l  ê h   nghiÖp  ã  cÇu    c yªu  bæ sung  µnh  Ò   ng ngh kinh   doanh  ã  c møc   èn  v ph¸p  nh   ®Þ cao  ¬n  èn  iÒu  Ö  Ön  ã  ña  h v® l hi cc doanh  nghiÖp  ×  th doanh  nghiÖp  chØ   îc chÊp  Ën    ®  thu bæ sung  µnh  ng nghÒ   kinh  doanh  sau    ∙  îc bæ   khi ® ®   sung  èn  iÒu  Ö    v® l ®Ó b¶o  ¶m   ® kh«ng  Êp  ¬n  th h møc  èn  v ph¸p ®Þnh  ña  µnh  Ò     c ng ngh kinh doanh  µy.   n 1.7.ViÖc    thay ® æi, bæ       sung  µnh  Ò   ng ngh kinh doanh  i víic¸c doanh    ®è       nghiÖp  µnh    th viªnTæng  c«ng    µ  ícdo  ñ íng ChÝnh  ñ  Õt  nh   tynh n   Th t   ph quy ®Þ thµnh  Ëp, Thñ   íng  Ýnh  ñ  û  l  t Ch ph u quyÒn  cho  ñ   Þch  Ch t H§QT   ña  c Tæng   c«ng    tyxem   Ðt,quyÕt  nh  x  ®Þ b¶o  ¶m   ïhîp víi èn  iÒu  Ö  µ  iÒu  Ön  ® ph       v® lv® ki c«ng  Ö   ña  õng doanh  ngh c t   nghiÖp. §èivíi ÷ng  µnh  Ò      nh ng ngh kinh doanh    ph¶i® îcThñ íng ChÝnh  ñ       t  ph cho phÐp  hoÆc   ph¶icã    chøng  chØ  µnh  Ò,  Êy  h ngh gi chøng  Ën    iÒu  Ön  nh ®ñ ® ki kinh doanh    theo quy  nh  Ön  µnh,Chñ  Þch    ®Þ hi h   t H§QT   chØ  Õt  nh  quy ®Þ thay  ® æi,bæ     sung  µnh  Ò   ng ngh kinh doanh  µy    n cho  doanh  nghiÖp  µnh      th viªnsau khi cã    Õn  ng      ý ki ®å ý b»ng  v¨n b¶n  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  c Th t Ch ph hoÆc   ña  ¬  cc quan  ã  Èm  Òn  Êp  c th quy c chøng  chØ  µnh  Ò,  Êy chøng  Ën    iÒu  h ngh gi   nh ®ñ ® kiÖn kinh doanh. Sau    Õt  nh      khiquy ®Þ thay ® æi, bæ       sung  µnh  Ò   ng ngh kinh   doanh  cho doanh  nghiÖp  µnh  th viªn,Chñ   Þch    t H§QT  ph¶i b¸o    c¸o  ñ íng Th t   ChÝnh  ñ; doanh  ph   nghiÖp  µnh  th viªn ph¶i thùc  Ön  Öc  ¨ng  ý  ÷ng      hi vi ® k nh thay ® æi  µy  íi ¬    n v   quan  ∙  Êp  Êy chøng  Ën  c ® c gi   nh §KKD. 2.Thay  æi      ® tªndoanh  nghiÖp: Ng êi ký    quyÕt  nh   µnh  Ëp  ®Þ th l DNNN   xem   Ðt  µ  x v quyÕt  nh   Öc  ®Þ vi ® æi    tªn doanh nghiÖp  theo    Þ   ña  ®Ò ngh c H§QT   ®èi víidoanh  (    nghiÖp  ã  c H§QT)  hoÆc  Gi¸m  c  ®èivíi ®è (     doanh nghiÖp  kh«ng  ã  c H§QT),víi iÒu  Ön     ® ki tªnmíikh«ng    íi µnh  Ò      tr¸v   i ng ngh kinh doanh  ña    c doanh  nghiÖp  µ  ïhîp víi v ph       híng dÉn  ña    µnh  ã  ªnquan.   c c¸cng c li  
 10. 10 Sau    ã  Õt  nh  æi    khic quy ®Þ ® tªn,doanh  nghiÖp ph¶i®¨ng  ý  íi ¬    k v   quan  c ®∙  Êp  Êy chøng  Ën  c gi   nh §KKD,  ¾c  ¹con  Êu  µ  ¨ng    kh l  i d v® b¸o theo quy  nh.   ®Þ ViÖc  æi    ® tªncho  doanh nghiÖp  µnh      th viªnc¸cTæng  c«ng    µ  ícdo  tynh n   Thñ   íng  Ýnh   ñ   ý  t Ch ph k quyÕt  nh   µnh lËp, Thñ   íng  Ýnh   ñ   û  ®Þ th   t Ch ph u quyÒn  cho  ñ   Þch  Ch t H§QT  xem   Ðt,quyÕt  nh,  x  ®Þ sau    ®ã b¸o  Thñ  íng c¸o  t  ChÝnh  ñ. ph 3.Thay  æi  èn  iÒu  Ö:   ® v® l N Õ u   ã  ù  c s thay ® æi  èn  iÒu  Ö,sau    ã    Ën    v® l  khic x¸cnh b»ng   v¨n b¶n  ña  c c¬  quan  qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ  íct¹  l  v t  nh n   i doanh nghiÖp,doanh    nghiÖp  ph¶i  ®¨ng  ý  k møc  èn  iÒu  Ö  íit¹ c¬  v® l m     quan  ∙  Êp  Êy chøng  Ën  i ® c gi   nh §KKD. V. §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h 1. Th«ng   µy  dông    t n ¸p  cho    c¸c DNNN  quy  nh  ¹  Òu  vµ  Òu    ®Þ ti §i 1  §i 2 cña  Ët doanh  Lu   nghiÖp  µ  íc. nh n 2. Tr×nh  ù,thñ tôc thµnh  Ëp    t      l doanh  nghiÖp  c¸c DNNN   ïng gãp  èn  do    c  v ®iÒu  Ö,thùc hiÖn  l    theo LuËt C«ng      ty. 3.  ñ   ôc  µnh  Ëp  Th t th l doanh  nghiÖp  c¸c  chøc  do  tæ  §¶ng, ®oµn  Ó    th chÝnh  Þ ­ x∙ héi (sau  y   äi t¾t lµ ®oµn  Ó)  u     èn  îc vËn  ông  tr         ®© g       th ®Ç t v ®   d thùc hiÖn    theo quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  ®Þ 50/CP  µ      v c¸c v¨n b¶n  íng dÉn  ã  h  c li   ªnquan. Hå   ¬    Þ   µnh  Ëp  s ®Ò ngh th l doanh  nghiÖp  ña    chøc  c c¸c tæ  §¶ng, ®oµn    thÓ   Êp  c Trung  ng  ã  µnh  ¬ c ng nghÒ  kinh doanh  Ýnh  éc  é   ch thu B qu¶n  ý l  ngµnh  kinhtÕ   ü  Ëtnµo  × ® îcgöi®Õ n   é  ëng  é    ­k thu   th       B tr B qu¶n  ýngµnh  l  kinh  tÕ    ü  Ët ®ã     chøc  Èm   nh  µ  Õt  nh  µnh  Ëp  ­ k thu   ®Ó tæ  th ®Þ v quy ®Þ th l doanh  nghiÖp. Hå   ¬      s ®Ò nghÞ   µnh  Ëp  th l doanh  nghiÖp  ña  c c¸c  chøc  tæ  §¶ng,  ®oµn  Ó      th ë c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  îcgöi®Õ n   ñ   Þch    ph tr     ¬ ®   Ch t UBND   tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng    chøc  Èm   nh   µ  ¬ ®Ó tæ  th ®Þ v quyÕt  nh  µnh  Ëp  ®Þ th l doanh  nghiÖp.ViÖc    §KKD   i  íidoanh  ®è v   nghiÖp  ña  c c¸c  chøc  tæ  §¶ng, ®oµn  Ó,  îc vËn  ông  ùc  Ön    th ®   d th hi theo  quy  nh   ¹ ®Þ t  i Th«ng   µy. tn 4. Th«ng   nµy  ã  Öu  ùc sau  ngµy  Ó   õ  µy  ý  µ  t c hi l   15  k t ng k v thay  Õ  th Th«ng   ªnBé  è  TT/LB  µy  th¸ng2  tli   s 01­ ng 13    n¨m 1992,Th«ng   ªnBé  è    tli   s 04­ TT/LB  µy  th¸ng 6  ng 11    n¨m 1992  ña  û   c U ban  Õ   ¹ch  µ   íc vµ  é   µi K ho Nh n   B T   chÝnh  íng dÉn    µnh  h  thih quy  Õ   Ò   µnh  Ëp  µ    Ó  ch v th l v gi¶ith DNNN   ban  µnh  h kÌm theo  NghÞ   nh   è  ®Þ s 3888/H§BT  µy  th¸ng  n¨m  ng 20  11  1991  ña  éi c H  ®ång  é  ëng.C¸c  B tr   quy  nh  íc®©y    íi ®Þ tr   tr¸v   i Th«ng   µy  u     á. tn ®Ò b∙i b Trong qu¸  ×nh  ùc  Ön  Õu   ã  íng  ¾ c,    tr th hi n cv m ®Ò nghÞ  c¸c  ¬  c quan,  doanh nghiÖp  Þp  êiph¶n  k th   ¸nh    é   Õ   ¹ch  µ  Çu    ®Ó B K ho v§ t nghiªncøu, söa      ® æi,bæ     sung  ÷ng  éidung  ∙  íng dÉn  nh n  ®h   cho  ïhîp. ph  
 11. 11 P h ô   ôc  è  l s1 N é i d u n g  tê tr× nh § Ò   g h Þ  th µ nh l Ë p d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n íc n 1.M ôc  ch  µnh  Ëp doanh    ®Ý th l  nghiÖp ­ C¸c    x¸c ®inh  ù  Çn  Õtcña  Öc    Þ  µnh  Ëp    c¨n cø    sc thi   vi ®Ò ngh th l doanh  nghiÖp ­M ôc  ch  µnh  Ëp doanh    ®Ý th l  nghiÖp 2.§Æc   ng    tr doanh  nghiÖp  îc®Ò   Þ  µnh  Ëp ®   ngh th l ­Tªn    doanh  nghiÖp ­Trô  ë  Ýnh  ña    s ch c doanh  nghiÖp  µ  ¬is¶n  Êt,kinhdoanh vn  xu     ­ H×nh    thøc tæ    chøc  ña  c doanh  nghiÖp  (Tæng  c«ng    µ  íc,®¬n  Þ  tynh n   v thµnh    ¹ch  viªnh to¸n ®éc  Ëp  ña    l c Tæng   c«ng    ty,DNNN   c  Ëp  ã  chøc  ®é l c tæ  Héi  ng  ®å qu¶n  Þ,DNNN   c  Ëp  ¹t®éng  tr   ®é l ho   kinh doanh hoÆc   ¹t®éng  ho   c«ng  ch,tæ  Ý   chøc    n  Þ  c¸c®¬ v kinhtÕ  ô  éc doanh    ph thu   nghiÖp.. ) . ­Ngµnh  Ò     ngh s¶n  Êtkinhdoanh  Ýnh xu     ch ­S¶n  È m     ph s¶n  Êt,dÞch  ô  xu   v cung  øng  ñ  Õu ch y ­ Vèn  iÒu  Ö,chiara c¸cnguån  èn  èn  ©n    ® l       v (v ng s¸ch nhµ  íc,vèn    n  vay    u ®∙i, èn   v huy  ng  ®é kh¸c.. )Kh¶  .  . n¨ng  ¶m   ® b¶o  èn  iÒu  Ö  ∙  ã  ½n  ña  ­ v® l®cs c ng êi®Ò   Þ  µnh  Ëp doanh    ngh th l  nghiÖp ­ C¸c  Ön    bi ph¸p  b¶o  Ö   v m«i  êng,xö  ýchÊt th¶i(®èivíi tr   l        doanh nghiÖp  cã    Çu  µy) yªu c n 3. C¸c  Õn  Þ   µ    ki ngh v cam   Õt  k sau    khi doanh nghiÖp  îc quyÕt  nh   ®  ®Þ thµnh  Ëp l 4.Hå   ¬    Þ  µnh  Ëp DNNN   Ìm    s ®Ò ngh th l  k theo têtr×nh    ­§ Ò     µnh  Ëp DNNN   ¸n th l  ­ Dù     th¶o §iÒu  Ö  Ò   chøc  µ  ¹t®éng  ña    l v tæ  v ho   c DNNN ­. ..
 12. 12 P h ô   ôc  è  l s2 N é i d u n g  ® Ò  ¸n th µ nh l Ë p d o a n h  n g hi Ö p  n h µ   íc n ­Tªn    doanh  nghiÖp ­Dù   Õn  ôsë  Ýnh  µ  ¬is¶n  Êt,kinhdoanh   ki tr   ch vn  xu     ­ Danh  ôc    m s¶n  È m   ph s¶n  Êt,dÞch  ô  xu   v cung  øng  ù  Õn  d ki kinh doanh    ho¹t®éng    c«ng  ch Ý I.Sù   Çn  Õtph¶i thµnh  Ëp   c thi     l doanh  nghiÖp: ­Quy  ¹ch ph¸ttr Ónngµnh,l∙nhthæ   ho     i      ­Ph ©n  Ých    t nhu  Çu  Þ  êng c th tr ­Ph ©n  Ých,dù    híng ph¸ttr Óncña  µnh    t   b¸o xu     i   ng trong nícvµ  µiníc     ngo   ­Ph ©n  Ých,®¸nh      t   gi¸n¨ng  ùcc¸cdoanh  l    nghiÖp  ïng ngµnh c  ­C¸c  Ýnh    ch s¸ch kinh tÕ     éicã  ªnquan  n     iÓnngµnh     ­x∙h   li   ®Õ ph¸ttr   ­Kh ¼ ng  nh  ù  Çn  Õtph¶ithµnh  Ëp DNNN   ®Þ s c thi     l  ­NhiÖ m   ô,m ôc    µ  ù  Õn    v  tiªuv d ki quy    ña  m« c doanh  nghiÖp II  ù   Õn  ®iÒu  Ön  Çn  Õt cho  ¹t®éng  ×nh  êng  ña  . ki c¸c  D ki c thi   ho   b th c doanh nghiÖp sau    îcthµnh  Ëp khi ®   l ­ Dù   Õn  ån    ki ngu nguyªn,nhiªn,vËt liÖu;dù  Õn         ki quy  ¹ch vïng nguyªn ho       liÖu ­ Lao  ng: nguån    ng, tr×nh ®é     ng  µ    ®é   lao ®é     lao ®é v kh¶ n¨ng    ótlao thu h     ®éng ­Dù   Õn  ×nh ®é     ki tr   trang bÞ    c«ng  Ö ngh ­Vèn  iÒu  Ö   ® l Trong  :  ®ã +  èn  ©n  V ng s¸ch +  èn  V vay  ®∙i u  +  Huy  ng  ®é kh¸c(nªurâ h×nh       thøc huy  ng  ån  èn  µy)   ®é ngu v n Kh¶  n¨ng  ¶m   ® b¶o  èn  iÒu  Ö    µnh  Ëp doanh  v® l khith l  nghiÖp. H×nh thøc  µ  Õn    v ti ®é thanh to¸n vèn    huy  ng    ®é khi doanh nghiÖp  i  ® vµo  s¶n  Êtkinh doanh. xu     Dù   Õn  ki nhu  Çu, biÖn  c   ph¸p  ¹ovèn u  ng    t  l ®é khidoanh nghiÖp  i  µo  ®v ho¹t®éng   ­Dù   Õn  Õn ®é   ©y  ùng  ¬    ki ti   x d c b¶n  Õu  (n doanh  nghiÖp  ã  c XDCB): +  êigian khëic«ng,hoµn  µnh Th         th
 13. 13 +  êigian ch¹ythö vµ  Ýnh  Th         ch thøc ®i  µo  ¹t®éng   v ho   II     ITæ chøc  . s¶n  Êt,kinh  xu   doanh,  Þch  ô  ña  d v c doanh nghiÖp    sau khi ® îcthµnh  Ëp    l 1. H×nh    thøc  chøc: Tæng   tæ    c«ng    µ  íc,®¬n  Þ  µnh    ¹ch ty nh n   v th viªn h   to¸n ®éc  Ëp  ña    l c Tæng   c«ng    ty,DNNN   c  Ëp  ã  chøc  éi  ng  ®é l c tæ  H ®å qu¶n  trÞ,DNNN   c  Ëp  ¹t ®éng    ®é l ho   kinh doanh  hoÆc   ¹t ®éng  ho   c«ng  ch,    Ý tæ chøc    n  Þ  c¸c®¬ v kinh tÕ  ô  éc doanh    ph thu   nghiÖp... 2.  ù   Õn  Õ   ¹ch  D ki k ho s¶n  Êt  xu kinh  doanh cho n¨m   u     ®Ç khi doanh  nghiÖp  Ýnh  ch thøc ®i  µo  ¹t®éng  µ  ù  Õn    v ho   v s ki cho  n¨m  Õp theo 4  ti   ­C«ng  ÊtthiÕtkÕ,  ù  Õn    su     d ki kh¶ n¨ng  huy  ng  ®é c«ng  ÊtthiÕtkÕ su     ­  ù   Õn  D ki s¶n îng,chÊt l ng,chi phÝ,    µnh, doanh    î nhuËn  l   î     gi¸th   thu,l   i cho    c¸cs¶n  È m,  Þch  ô  ñ  Õu ph d v ch y ­ Kh¶    n¨ng  ¸p  ® øng  yªu  Çu  Þ  êng, tiªuthô  µ  c th tr    v kh¶ n¨ng  ¹nh  c tranh  cña  s¶n  È m,  Þch  ô  ph d v trong vµ  µiníc   ngo   ­ C¸c  Ön    bi ph¸p  ñ  Õu  Ò   ch y v c«ng  nghÖ,  chøc    ng,    tæ  lao ®é bæ sung  vèn, gi¶iquyÕt     nguyªn nhiªn vËt  Öu  µ  Õp  Þ, thay  æi  É u   s¶n    li v ti th   ® m m∙  phÈ m   µ  Õm  Ünh  Þ  êng... v chi l th tr 3. Dù   Õn    ng  n     ki t¸c®é ®Õ m«i  êng  µ    Ön  tr v c¸c bi ph¸p  b¶o  Ö   v m«i  êng  tr nh    Ên    ö  ýchÊtth¶i  ícth¶i, Ý  c¸cv ®Ò x l     ,  n  kh th¶i  Õng  n... Õu  ã) , ti å  (n c 4.Dù   Õn  Öu    ki hi qu¶  kinh tÕ     éi   ­x∙h ­ Dù   Õn  û lÖ  î nhuËn      ki t   l   i trªntæng    Ý,    µnh,gi¸b¸n;dù  Õn  chiph gi¸th      ki thu  Ëp  ña  êi lao ®éng, thêigian  µn  èn,tr¶nî,c¸c kho¶n  ép  ©n  nh c ng        ho v         n ng s¸ch ­ Dù   Õn  ûsuÊtlînhuËn      ki t     i trªndoanh    înhuËn    èn  thu;l   i trªnv kinh doanh;     lînhuËn    èn  ©n    i trªnv ng s¸ch vµ  ã  ån  èc  õng©n    c ngu g t   s¸ch... ­ C¸c  îÝch  Ò   Æt     éi,m«i  êng... Ó   nh÷ng  Ëu    l  i vm x∙h   tr   c¶  k h qu¶ kh«ng  èt t  (nÕu  ã) c
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2