Thông tư 08-BKH/TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
212
lượt xem
4
download

Thông tư 08-BKH/TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 08-BKH/TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn về kế hoạch hóa đầu tư theo Nghị định 42/CP của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 08-BKH/TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA TH«NG   T Cñ A   é   Õ   ¹CH   µ   Ç U     è  BKH/TH  µ Y   TH¸NG   N¨M   B K HO V§ T S 08  NG 20  9  1996  íNG   H D É N   Ò   Õ   ¹CH   V K HO HO¸  U     ®Ç T THEO   NGH Þ   NH   ®Þ 42/CP  ñ A   Ý NH   ñ C CH PH Nh»m   ©ng  n cao  ¬n  Öu  h hi qu¶  c«ng    Õ   ¹ch  t¸c k ho ho¸  u   , c¨n    ®Ç t   cø NghÞ   nh  è  ®Þ s 42/CP  µy  th¸ng 7  ng 16    n¨m  1996  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  c Ch ph v vi ban  µnh  Òu  Ö  h §i l qu¶n  ý ®Ç u    µ  ©y  ùng, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu    l  tv x d   K ho v§ t ban  hµnh th«ng   íng dÉn  Ò   Õ   ¹ch    u    th   v k ho ho¸ ®Ç tthay thÕ    th«ng   íng dÉn  è  th   s 03  UB/KHH   µy  th¸ng2  ng 23    n¨m  1995    nh sau: 1­ K Õ   ¹ch vèn  u    ña  çi ngµnh,m çi cÊp    ho   ®Ç tc m      ph¶iph¶n      ån    ¸nh c¸cngu vèn  u    ®Ç ttrong kú  Õ   ¹ch cña  µnh  Êp  × nh: (c¶ níc,ngµnh,cÊp    k ho   ng cm       tØnh,   thµnh  è,cÊp  Ön, x∙vµ  ph   huy     doanh  nghiÖp). 1.1­ Tríc m çi  ú  Õ   ¹ch,c¸c doanh      k k ho    nghiÖp, c¸c ®Þa   ¬ng, c¸c bé,    ph     ngµnh  Çn  iÒu    ¸nh    c ® tra ® gi¸tæng  îp  ×nh  ×nh  ùc  Ön    ån  èn  ht h th hi c¸c ngu v ®Ç u    ña  ú  c¸o.C¸c  ñ  u    ã  Öm   ô  c¸o lªnc¸cc¬  tc k b¸o    ch ®Ç tc nhi v b¸o        quan  ñ  ch qu¶n  Ò   ×nh  ×nh  ùc hiÖn  èn  u    éc c¸c nguån  vt h th   v ®Ç tthu     theo  Óu  É u     bi m quy ®Þnh.  Ò   èn  u    ña  ©n  µ   ©n, ngoµitµiliÖu b¸o    ña  ¬  V v ®Ç tc d v tnh        c¸o c c quan  cÊp  Êy  Ðp  u   , c¬  Gi ph ®Ç t   quan  Õ   ¹ch, thèng  c¸c cÊp  Çn  chøc, k ho   kª    c tæ    ®iÒu    iÓn  ×nh    ¸nh    èn  u    ùctiÕp cña  ícngoµitheo  âi tra® h ®Ó ® gi¸.V ®Ç ttr     n    d  qua  Êy  Ðp  ∙  îccÊp  µ      èng    ×nh  ×nh  ùc hiÖn  ù  Gi ph ® ®   v b¸o c¸o th kª t h th   d ¸n. Trªn  ¬  ë  Õt  c s k qu¶  ©n  Ých  ¸nh    ña  ú  ph t ® gi¸c k b¸o      é,  c¸o,c¸c B Tæng   c«ng    µnh  Ëp  ty th l theo Quy Õt  nh  ®Þ 91/CP  äit¾t Tæng   (g     C«ng    ty 91),c¸c    tØnh, thµnh  è  öi b¸o    ph g   c¸o  Ò   é   Õ   ¹ch  µ  Çu   ®Ó   v B K ho v§ t tæng  îp  ×nh  ht h×nh  ùc hiÖn  èn  u    th   v ®Ç tchung  ña  níc(vèn  u    éc NSNN,  èn  Ýn  c c¶    ®Ç tthu   vt dông  µ  íc,vèn  u    cña  nh n   ®Ç t doanh  nghiÖp NN,  èn  u    cña  ©n   µ    v ®Ç t d vt nh©n, vèn  u    ùctiÕp cña  ícngoµi).   ®Ç ttr     n  1.2­ K Õ   ¹ch  u       ho ®Ç t h»ng n¨m,  n¨m  ña  µn  é  Òn   5  c to b n kinh  Õ  èc  t qu d©n, cña    é,®Þa  ¬ng,doanh    c¸c b   ph   nghiÖp ph¶ithÓ  Ön  y      hi ®Ç ®ñ nhu  Çu, c  vµ  ©n  i c¸cnguån  èn  u    c ®è     v ®Ç ttrongph¹m    ×nh    vim qu¶n  ý: l +  èn  ©n   V Ng s¸ch  µ   íc (bao  å m   èn  u    XDCB   Ëp  Nh n   g v ®Ç t t trung,vèn    ®Ç u      ¬ng  ×nh quèc    èn  ù  tc¸cch tr   gia,v s nghiÖp  ã  Ýnh  Êtx©y  ùng); ct ch   d Trong  :  èn  ®ã V ngoµi níc (vèn     vay  íc ngoµi cña  Ýnh  ñ   µ    n    Ch ph v c¸c nguån  Ön  î èc  Õ  µnh  vi tr  qu t d cho  u      iÓn)®èi víic¸c dù    Ng ©n   ®Ç tph¸ttr         ¸n do  s¸ch cÊp    ph¸t; +  èn  Ýn  ông  V td theo  Õ   ¹ch  ña  µ   íc (trong ®ã   èn  µi níc K ho c Nh n     v ngo     theo c¸cdù    ∙  ý  Õt);     ¸n ® k k +  èn  éc quü  ç  î u    èc    V thu   h tr  ®Ç tqu gia (theo giÊy chøng  Ën  ®∙i®Ç u       nh u    tcña  ¬    c quan  ã  Èm  Òn); c th quy +  èn  V vay  ¬ng  ¹i cho  ôc  ch  u    th m  m ®Ý ®Ç t(vay tõ c¸c Ng ©n   µng       h trong  níc,vay   ©n  ícngoµicã    tnh n    b¶o    µ  l∙nhv kh«ng  ã  c b¶o l∙nh); +  èn  u    ña    V ®Ç tc c¸cdoanh  nghiÖp  µ  íc(khÊu  nh n   hao  ¬  c b¶n,lîtøc sau       i thuÕ, vèn  ù huy  ng    t  ®é bao  å m   h×nh  g c¶  thøc    Çn    cæ ph ho¸ hoÆc     µnh  ph¸th tr¸ phiÕu  Õu  îcphÐp, vèn  ãp  õ ®Êt,nhµ  ëng  µo  îp t¸cli     i n ®    g t    x v h     ªndoanh  íi v  nícngoµi);  
 2. 2 +  èn  V huy  ng  ù  ng  ãp  ña    chøc, c¸ nh©n    ©y  ùng  ®é s ®ã g c c¸c tæ     ®Ó x d kÕt  Êu  ¹ tÇng  íi   ×nh  c h  d  h c¸c thøc:quü  õthiÖn,quµ    t    tÆng, biÕu,v.v.     +  èn  u    ©y  ùng  ña  ©n  µ   ©n; V ®Ç tx d cd v tnh +  èn  u    trùc tiÕp  ña  íc ngoµi (FDI)kh«ng  Ó   Çn  Öt Nam   V ®Ç t   c n      k ph Vi   ®ãng  ãp  èn  ùc hiÖn). g (V th   Vèn  u    éc  ©n   ®Ç t thu Ng s¸ch Nhµ   íc,vèn  Ýn  ông    n  td theo  Õ   ¹ch  ña  k ho c Nhµ   íc,n Õu  ã  èn  ç  î n  c v h tr    iÓn chÝnh  ph¸ttr   thøc  (ODA)  Çn    ô  Ó  c ghic th danh  m ôc  µ  v møc  èn  ö  ông  v sd cho  õng ch¬ng  ×nh,dù  t  tr   ¸n. 1.3­C¬     quan  Õ   ¹ch  µ  u       Êp  ùc hiÖn  Õ   ¹ch  k ho v ®Ç t c¸c c th   k ho ho¸  ùc tr   tiÕp nguån  èn  µ   ícth«ng    v Nh n   qua  Ö   èng  h th chØ    tiªuph¸p  Önh  µ  íng dÉn, l vh     qu¶n  ý,gi¸m    l  s¸tchÆt  Ï qu¸ tr×nh  ùc hiÖn  ån  èn  µy. Yªu  Çu  ñ  ch     th   ngu v n   c ch ®Ç u    vµ    Êp  Õ   ¹ch  nh   ú  t c¸c c k ho ®Þ k b¸o  c¸o  ×nh  ×nh  iÓn khai vµ  ùc t h tr     th   hiÖn  Õ   ¹ch,® Æc   Öt®èi víi ù    k ho   bi       ¸n c«ng  ×nh nhã m   d tr   A. §èi víic¸c nguån  èn       v kh¸c,thùc hiÖn  Õ   ¹ch      Õp      k ho ho¸ gi¸nti th«ng   qua kÕ   ¹ch  nh   íng, qu¶n  ý theo  ho ®Þ h   l  quy  ¹ch, cã  ho   c¸c  Ýnh  ch s¸ch khuyÕn  khÝch  u    ®Ç t(theo vïng,lÜnh  ùc,s¶n  È m),c¸cbiÖn      v  ph    ph¸p  ®∙ivÒ     Êt, u    l∙su   i thuÕ, trî   u   µo      ®Ç v hoÆc   u     gi¸ ®Ç ra,v.v.   . nh»m   . huy  ng  èi®a   ån  ùc ®é t   ngu l   cho  u      iÓn. ®Ç tph¸ttr 2­ Thùc  Ön  Õ   ¹ch ho¸ ®Ç u      hi k ho     ttheo  ¬ng  ×nh vµ  ù    ∙  îccÊp  ch tr   d ¸n ® ®   cã  Èm  Òn  Õt  nh  u  . M ét  ¬ng  ×nh,dù  ®Ç u    ã  Ó  µ th quy quy ®Þ ®Ç t  ch tr   ¸n  t c th l   m ét  ¬ng  ×nh,dù  ®éc  Ëp  ch tr   ¸n  l hay  ét  ¬ng  ×nh  å m   Òu  ù  cã  m ch tr g nhi d ¸n  quan  Ö   h chÆt  Ï víinhau. Trong  Õt  nh  u     ch       quy ®Þ ®Ç t ph¶i x¸c ®Þnh     tæng  møc  èn  u    v ®Ç tcho  µn  é  ¬ng  ×nh dù    to b ch tr   ¸n bao  å m   trtgi¸,   µithêi g c¶  î    d     ®é gian x©y  ùng  êng  îp thêigian x©y  ùng  Òu    d (tr h       d nhi n¨m, kh«ng    nh  îc   x¸c ®Þ ®  trtgi¸ph¶ighirâ  î        trong quyÕt  nh).Khi bè  Ý kÕ   ¹ch  èn  u     i  íi   ®Þ     tr   ho v ®Ç t ®è v   c¸c ch¬ng  ×nh,dù  ® îc duyÖt    tr   ¸n    ph¶i b¶o  ¶m   ng  Õn    ∙      ® ®ó ti ®é ® ghi trong   quyÕt ®Þnh  u  .   ®Ç t §èivíi èn  u    éc ng©n     v ®Ç tthu   s¸ch Nhµ   íc,Bé   Õ   ¹ch vµ  Çu     n   K ho   § ttæng  hîp  ×nh  ñ íng  Ýnh  ñ  Õt  nh  tr Th t Ch ph quy ®Þ tæng  møc   u     ña    é  µ  ®Ç t c c¸c b v ®Þa  ¬ng, trong ®ã     ô  Ó  ph     ghic th møc  èn  u    v ®Ç tcho    ù    éc nhã m     c¸c d ¸n thu   A vµ  Danh  ôc  ù  thuéc  ã m     c¸c bé, ®Þa   ¬ng, Héi ®ång  B.  m d ¸n  nh C do      ph    qu¶n  trÞ c¸c tæng     c«ng    è  Ý kÕ   ¹ch,nhng  ty b tr   ho   ph¶i n»m     trong quy  ¹ch    ho ph¸t tr Ón kinh tÕ      éi ®∙  îc cÊp  ã  Èm   Òn  i    ­ x∙ h   ®   c th quy phª  Öt,®ång  êiph¶i duy   th     b¶o  ¶m   è  Ý kh«ng  Êp  ¬n  ® b tr   th h 60%   èn  u    ù  nhã m     v ®Ç t d ¸n  C trong kú  Õ    k ho¹ch cho    ù      c¸cd ¸n chuyÓn  Õp hoµn  µnh.Bé  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu   ti   th   tr B K ho   § t th«ng    Õ   ¹ch tÝn  ông  ña  µ   íctheo quyÕt ®Þnh  Ò   ån  èn  µ  b¸o k ho   d c Nh n       v ngu v v c¬  Õ   Ýn  ông  ña  ñ íng ChÝnh  ñ. ch t d c Th t   ph 3.Vèn  ù    s nghiÖp  ã  Ýnh  Êtx©y  ùng ct ch   d Vèn  ù  s nghiÖp  ã  Ýnh  Êt x©y  ùng  îcsö  ông  µo  ÷ng  ôc    ct ch   d ® d v nh m tiªu sau  y: ®© ­ §Çu     tcho  ét  è  ¬ng  ×nh cña  µ   ícthùc hiÖn  m s ch tr   Nh n     trong m ét  è      s n¨m (nh Ch ¬ng  ×nh 327,773).   tr     ­Chi cho  öa  ÷a  ínc¸cc¬  ë  ËtchÊtkh«ng     s ch l     s v     s¶n  Êtkinhdoanh. xu     §èivíinh÷ng  ù  thuéc  ¹     d ¸n  lo ithø  Êt.Sau      æi  èng  Êt víi nh   khitrao ® th nh     c¸cBé  ã  ªnquan,Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu     c li     K ho   § tth«ng  cho    b¸o  c¸ctØnh,thµnh  è    ph vµ    é. §èivíinh÷ng  ù  thuéc  ¹  c¸c b       d ¸n  lo ithø    2, sau    Ën  îc chØ      khinh ®  tiªuchi
 3. 3 ng©n  s¸ch Nhµ   íc,c¸c Bé   µ  a   ¬ng  è  Ý kÕ   ¹ch  u    ña  × nh     n     v ®Þ ph b tr   ho ®Ç t c m vµ  ¨ng  ý  íiBé   Õ   ¹ch  µ  Çu    µ  é   µi chÝnh  ® k v   K ho v§ tv B T   trong  ý    qu I n¨m  Õ   k ho¹ch ®Ó   Óm    Öc  Êp  µnh  ñ tôcXDCB   µ  Êp      ki travi ch h th     v c ph¸tthanh  to¸n. 4­  éi  N dung  µ  iÒu  Ön    Õ   ¹ch  u    h»ng  v® ki ghi k ho ®Ç t n¨m:  ùc  Ön  Th hi theo kho¶n  ®iÓ m   cña  Òu  NghÞ   nh    b  5  §i 10  ®Þ 42/CP  ña  Ýnh  ñ,nay  ­ c Ch ph   h íng dÉn  ô  Ó      c th nh sau: 4.1­ K Õ   ¹ch  èn  u    cho    ho v ®Ç t c«ng    iÒu    t¸c ® tra,kh¶o    µ  Ëp    s¸tv l quy ho¹ch. Vèn  u    ®Ç t cho  c«ng    iÒu    t¸c® tra,kh¶o    µ  s¸tv quy  ¹ch  ãi t¹  ho n  i Th«ng  t nµy bao  å m   èn  g v cho  c«ng    iÒu    t¸c® tra,kh¶o    Ëp  s¸tl quy  ¹ch  ho ph¸ttr Ón  i  ngµnh; quy  ¹ch    ho tæng  Ó  th kinh  Õ    éi vïng    t x∙ h   l∙nh thæ; quy  ¹ch  è  Ý ho b tr   kh«ng gian ®«  Þ,n«ng    th   th«n  µ  ïng phô  Ën  vv   c (ngoµihµng  µo  ña    r c khu  c«ng  nghiÖp).K Õ   ¹ch  µy    ho n ph¶ixuÊt ph¸ttõ m ôc    Õn îc,yªu  Çu         tiªuchi l   c c«ng    t¸c quy  ¹ch    iÓn kinh tÕ      éichung  ña  níc,tõng  µnh,vïng,l∙nh ho ph¸ttr     ­ x∙h   c c¶    ng      thæ. ­ Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ    K ho v§ ttr   t  ph danh  ôc  ù      m d ¸n quy ho¹ch tæng  Ó    th kinhtÕ     éivµ  ù      ­x∙h   d ¸n quy  ¹ch khu  ho   c«ng  nghiÖp  Ëp  t trung   míi,®«  Þ  íicÇn  ùc hiÖn    th m   th   trong kú  Õ   ¹ch,kiÕn  Þ  ¬    k ho   ngh c quan  ñ  × ch tr   ®Ó   µm  ¬  ë    Õ   ¹ch vµ  l c s ghik ho   giao kÕ   ¹ch.   ho ­ Danh  ôc    ù  quy  ¹ch  íi ® a  µo  Õ   ¹ch  µ c¸c dù  cã    m c¸c d ¸n  ho m   v k ho l     ¸n  chØ  nh  ña  ñ íng ChÝnh  ñ  ®Þ c Th t   ph hoÆc   îcxem   Ðt theo    ®  x  v¨n b¶n  cÇu  yªu  tiÕn  µnh  h quy  ¹ch  ña  Êp  é,  ¬  ho c c b c quan  ngang  é,  b c¸c  ¬  c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,UBND   ph   tØnh,thµnh  è  ùcthuéc.   ph tr   ­ Danh  ôc  ù  ghivµo  Õ   ¹ch    m d ¸n    k ho ph¶icã  Ö m   ô  µ    ¬ng  îc   nhi v v ®Ò c ®  duyÖt    ¬  ë  nh   trªn c s ®Þ møc  kinh  Õ  kü  Ët,tiªuchuÈn, quy  ×nh,quy  t ­  thu       tr   ph¹m  îc cÊp  ã  Èm   Òn  ®  c th quy phª  Öt.N Õ u   µ dù  tr Ón khai tiÕp  ôc duy   l   ¸n  i     t  ph¶i cã    b¸o  c¸o  èi l ng  ùc  Ön  íc thêi®iÓ m     Õ   ¹ch  µ   c tÝnh  kh  î th hi tr     ghi k ho v í  ®Õ n   th¸ng12  ña  31    c n¨m  ícn¨m    Õ   ¹ch. tr   ghik ho   ­ Nh÷ng  ù    ã    d ¸n c tæng  møc    Ý  ÕtkÕ   chiph thi   quy  ¹ch  õ m ét  û ®ång  ho t  t  trëlªnvµ        c¸c quy  ¹ch  ªnvïng,li   ho li     ªnquan  n   ö  ông  ån  èn  ®Õ s d ngu v ODA   µ v vèn  Ön  îcña    chøc  èc  Õ  vi tr  c¸c tæ  qu t ph¶icã    Õn    ý ki tho¶  Ën  ña  é   Õ   thu c B k ho¹ch vµ  Çu ,Bé  µichÝnh,Bé  ©y  ùng  íckhixÐt duyÖt.  § t  T    X d tr       ­C¸c  ¬    c quan  ñ  ch qu¶n kh«ng  ã  ùcl ng chuyªn m«n  µm  c l  î     l c«ng    iÒu  t¸c® tra,kh¶o    Ëp    s¸tl quy  ¹ch  ho ph¶iký  îp ®ång  íi®¬n  Þ  µ    ¬   h  v  v v c¸c c quan   Ên  tv cã chøc n¨ng chuyªn lµm    c«ng    iÒu    t¸c® tra,kh¶o    Ëp quy  ¹ch. s¸t,   l ho 4.2­K Õ   ¹ch chuÈn  Þ  u  .   ho   b ®Ç t Vèn  Èn  Þ   u    µvèn    ùc hiÖn    chu b ®Ç tl   ®Ó th   c¸c c«ng  Öc:®iÒu    vi   trakh¶o  s¸tlËp dù    Òn kh¶  , ù        ¸n ti   thi d ¸n kh¶  , Èm  nh  ù    µ  Õt ®Þnh  u     thi th   ®Þ d ¸n v quy   ®Ç t  . Kinh  Ý   Ëp  ù    Èm   nh  ù  ®Ç u    ùc  Ön  ph l d ¸n,th ®Þ d ¸n  t th hi theo  Òu  cña  §i 21  §iÒu  Ö  l qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  µ  l  tv x d v Th«ng   íng dÉn  ña  é  ©y  ùng. th   c BX d ­ Néi    dung  ù  tiÒn  d ¸n  kh¶  , thi kh¶      Òu      Öc  Èm   nh   thinh §i 14, 15; vi th ®Þ dù    u    ùc hiÖn    Òu  cña  Òu  Ö  ¸n ®Ç tth   nh §i 16  §i l qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  µ  l  tv x d v c¸cth«ng   íng dÉn    Õtcña  é  Õ   ¹ch vµ  Çu .   th   chiti   B K ho   § t  ­ §èivíidù    ang  Õp  ôc chuÈn  Þ   u          ¸n ® ti t   b ®Ç t ph¶icã    b¸o    ùc hiÖn  c¸o th   khèil ng tr cthêi®iÓ m     Õ   ¹ch  µ  ctÝnh  n   12  ña   î   í     ghik ho v í  ®Õ 31­ c n¨m  ícn¨m  tr   kÕ   ¹ch. ho
 4. 4 4.3­K Õ   ¹ch chuÈn  Þ  ùc hiÖn  ù    ho   b th   d ¸n: Vèn  u   chuÈn  Þ   ùc  Ön  ù  lµ vèn  u   ®Ó   ùc  Ön    ®Ç t b th hi d ¸n    ®Ç t th hi c¸c c«ng  Öc:kh¶o    ÕtkÕ   ü  Ët,lËp  vi   s¸t,thi   k thu   tæng  ù  d to¸n,lËp  å  ¬  êi  Çu,   h s m th   ®¸nh    å  ¬  êi  Çu, ®Ò n   ï gi¶iphãng  Æt   gi¸h s m th   b    m b»ng (trong m ét  è  êng    s tr hîp,®èi víi êng       ® giao th«ng,tuyÕn      kªnh  ¬ng..  ã  Ó  Õn hµnh    ãng  m . th ti   c gi¶iph m Æt   b»ng  ng  êivíikÕ   ¹ch  ùc hiÖn  ù    èivíim ét  è  ®å th     ho th   d ¸n).§     s c«ng  ×nh tr   ® Æc   Öt quan  äng,thêigian  ©y  ùng  µi,® îc cÊp  ã  Èm   Òn    bi   tr    x d d   c th quy cho phÐp  ©y  ùng  xd khu  ô  înhµ  ¹m  ña  ph tr  , t c c«ng  ©n  ©y  ùng  µ      Ý   nh xd v c¸c chiph cho c«ng    Èn  Þ   ùc  Ön  ù  kh¸c cã  ªnquan  ×    Ý   µy  t¸c chu b th hi d ¸n    li   th chi ph n còng  îcghitrong kÕ   ¹ch chuÈn  Þ  ùc hiÖn  ù  ®     ho   b th   d ¸n. ChØ   îc ghivµo  Õ   ¹ch  Èn  Þ   ùc hiÖn  ®   k ho chu b th   cho  ÷ng  ù  ®∙  ã  nh d ¸n  c Quy Õt  nh  u  . ®Þ ®Ç t 4.4­K Õ   ¹ch thùc hiÖn  ù    ho     d ¸n: Vèn  ùc hiÖn  ù  lµ vèn    ùc hiÖn  ©y  ùng  µ  ¾p  Æt,  th   d ¸n    ®Ó th   x d vl ® mua   s ¾ m   ÕtbÞ, ®µo  ¹o,chiphÝ  thi     t   chuyÓn  giao c«ng  Ö     Ý    ngh chiph nghiÖm     thu bµn  giao,chiphÝ  ¹y thö cã       ch     t¶itheo  quy  ¹m  ph v.v.   ã  ªnquan  n   Öc  . c li   . ®Õ vi ® a  ù    µo  d ¸n v khaith¸c, ö  ông.    d s ­ C¸c  ¬ng  ×nh  u    líncã  Òu  ù  nhá, th×  ù  khëi c«ng  ch tr ®Ç t   nhi d ¸n    d ¸n    trongkú  Õ   ¹ch ph¶icã  ÕtkÕ   µ  ù    îcduyÖt.   k ho     thi   v d to¸n®   ­  ù   ®Ç u    lín,cã  ©n  o¹n  ©y  ùng  ×  ¹ng  ôc     µo  Õ   D ¸n  t   ph ® x d th h m ghi v k ho¹ch khëic«ng      ph¶icã  ÕtkÕ   µ  ù    îcduyÖt.   thi   v d to¸n®   ­ M ét  ù  kh«ng  îc phÐp  õa    Õ   ¹ch  Èn  Þ   u  , chuÈn    d ¸n  ®  v ghik ho chu b ®Ç t  bÞ   ùc hiÖn  ù    µ  ùc hiÖn  ù    th   d ¸n v th   d ¸n.Trong  êng  îp ®ang  tr h  trong giai®o¹n     thùc hiÖn  ù    ét  ¹ng  ôc  µo    ña  ù    Çn    d ¸n,m h m n ®ã c d ¸n c ph¶i®iÒu    chØnh  Õt thi   kÕ   ü  Ëtlµm  k thu   thay ® æi    tæng  ù    d to¸nkh«ng  ph¶idõng  ¹ ®Ó   µm    l  i l c«ng   t¸c chuÈn  Þ   ùc  Ön  ù    µ   îc lµm  ng  êi®Ó   b th hi d ¸n,m ®   ®å th   c«ng  ×nh    tr thic«ng  kh«ng  Þ     o¹n.Riªng ®èi víinh÷ng  ù    õa  µ  á  b gi¸n®        d ¸n v v nh (thuéc nhã m     ã    Cc vèn  u    íi500  iÖu ®ång),n Õu    o¹n  Èn  Þ   ùc hiÖn  ù  cã  ®Ç t d   tr     giai® chu b th   d ¸n  thÓ  µn  µnh  ho th nhanh  ×  Õt  îp c¶  giai®o¹n  µ    Õ   ¹ch  ùc hiÖn  th k h   2    v ghik ho th   dù ¸n. 5­ Tr×nh  ùx©y  ùng  µ    t  d v tæng  îp kÕ   ¹ch. h   ho 5.1­Giai®o¹n  íng dÉn,x©y  ùng  Õ   ¹ch    h    d k ho Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   ñ  × phèi hîp  íic¸c bé, ngµnh  ªnquan    K ho v§ t ch tr     v      li   x¸c ®Þnh  µ  v tæng  îp nguån  h  th«ng    tin,th«ng b¸o cho    é, m ét  è  c¸c b   s tæng c«ng  tylín,   a  ¬ng  µo      ®Þ ph c¸c v th¸ng6  µng   h n¨m    Èn  Þ  ®Ó chu b cho  Öc  ©y  ùng  vi x d kÕ   ¹ch n¨m  ho   sau: ­ Dù   kh¶    b¸o  n¨ng  ån  èn  u    ngu v ®Ç tb»ng  ån  ©n  ngu ng s¸ch tËp    trung vµ    c¸cnguån    kh¸ccña  ú  Õ   ¹ch.   k k ho ­H íng dÉn  u    Ëp      ®Ç tt trung vµo    ¬ng  ×nh,dù    ïng träng ®iÓ m,    c¸cch tr   ¸n,v     c¸clÜnh  ùc  tiªn.   v u  ­ Th«ng    Ò   ÷ng  ¬ng  ×nh,dù  cÇn  y  ¹nh  Èn  Þ       tinv nh ch tr   ¸n  ®È m chu b c¸c ®iÒu  Ön,thñ tôc®Ç u    ©y  ùng. ki       tx d ­Nh÷ng  ¬  Õ,  Ýnh    c ch ch s¸ch dù  Õn  Ï® îc¸p dông    ki s       trong kú  Õ   ¹ch.   k ho 5.2­Giai®o¹n    é, ®Þa   ¬ng, doanh      c¸c b   ph   nghiÖp  ©y  ùng  µ  x d v b¸o    c¸o kÕ   ¹ch. ho  
 5. 5 ­ C¨n  tiÕn ®é   ùc hiÖn  ù    µ    ôc    tiªn®∙  íng dÉn, c¸c   cø    th   d ¸n v c¸c m tiªuu    h      bé,®Þa  ¬ng,doanh    ph   nghiÖp  èihîp víi   ¬  ph       c quan  ªnquan    nh  ô  c¸c li   x¸c®Þ c thÓ danh  ôc  µ  èn  u      ù    ¾p  Õp  m v v ®Ç tc¸cd ¸n,s x theo thø  ùu    t   tiªn. ­ Trªn c¬  ë  ¨ng  ý  Õ   ¹ch  Çu   ña      s® k k ho d tc DNNN,    µiquèc  DN ngo   doanh,   c¸c tæ    chøc  Ýnh  Þ x∙héikh¸c..  Ýnh  ch tr       .t , to¸n,x¸c ®Þnh    ån  èn  u      c¸c ngu v ®Ç t (néidung    ån  èn     c¸c ngu v theo  íng  Én  ¹  iÓ m   h d ti® 1.2),trong ®ã   µm  â  èn      l rv trong níc cÇn  Õtcho    ù  cã  èn     thi   c¸c d ¸n  v ODA,  b¸o  kÕ   ¹ch  u    ïng c¸o  ho ®Ç t c   kÕ   ¹ch  ho ph¸ttr Ón kinh  Õ  x∙ héi cña  é, tæng   i   t ­      b  c«ng      a   ¬ng, ty 91, ®Þ ph   tr×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ  ng  öiBé  Õ   ¹ch vµ  Çu ,Bé  µichÝnh      t  ph ®å g   K ho   § t  T   ®Ó tæng  îp chung  µo  h  v th¸ng8  µng   h n¨m. ­ KiÕn  Þ    ¬  Õ   Ýnh    ngh c¸c c ch ch s¸ch  Çn  Õtb¶o  ¶m   c thi   ® cho  Öc  ùc vi th   hiÖn  Õ   ¹ch ®Ç u  . k ho   t 5.3­Giai®o¹n     tæng  îp,c©n  i vµ      Õ   ¹ch ®Ç u    ña  níc. h  ®è   b¸o c¸o k ho   tc c¶  Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu    K ho v§ t nghiªn cøu    Êt c¸c m ôc    Õn îc,c¸c   ®Ò xu     tiªuchi l     quy  ¹ch  ho ph¸ttr Ón kinh  Õ  x∙ héi vïng,ngµnh  µ     i   t ­        v l∙nh thæ,  trong    ã  ®ã c nh÷ng  ôc    ¬ng  ×nh ®Ç u    m tiªuch tr   tc«ng  éng,tæng  c   møc  µ  ¬  Êu  èn  u   v c c v ®Ç tcña  µn  é  Òn    to b n kinh tÕ  èc  ©n,    qu d tæng  møc  èn  u    µ  v ®Ç t v danh  ôc  ­m ch ¬ng  ×nh,dù  ®Ç u    tiªnthuéc  ©n  tr   ¸n  t u    ng s¸ch Nhµ   íc,®èi t ng  u      n    î ®Ç t b»ng  vèn  Ýn  ông  ®∙icña  µ   íc,tr×nh Thñ íng  Ýnh  ñ  µo  td u    Nh n     t Ch ph v th¸ng 9      n¨m tr cn¨m  Õ   ¹ch. í  k ho C¨n  vµo    ¬ng  ×nh,dù    u    ña    é,tæng  cø  c¸cch tr   ¸n ®Ç tc c¸cb   c«ng    vµ  ty91  ®Þa   ¬ng, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu    ù  Õn  ©n    èn  u     Ëp  ph   K ho v§ t d ki ph bæ v ®Ç t t trung   thuéc NSNN   µ  èn  Ýn  ông  ®∙icña  µ   íccho    é,tæng    vv t d u    Nh n   c¸c b   c«ng      ty91, ®Þa  ¬ng  ×nh Ch Ýnh  ñ  µo  ph tr   ph v th¸ng11.   5.4­Giao  Õ   ¹ch ®Ç u     k ho   t Thñ   íng  Ýnh  ñ  t Ch ph giao cho    é, c¸c Tæng   c¸c b     c«ng    c¸c tØnh, ty 91      thµnh  è    ph c¸cchØ  tiªu: ­ Tæng     møc   èn  u    Ëp  v ®Ç t t trung  ña  ©n  c ng s¸ch  µ   íc,chia ra  èn  Nh n    v trongníc,vèn  µiníc,trong®ã:    ngo       +  èn  ùc hiÖn  ù  V th   d ¸n. +  ¬   Êu  èn  u    C c v ®Ç ttheo m ét  è  µnh,m ôc      s ng   tiªuquan  äng tr + Danh  ôc  µ  èn  u      m v v ®Ç tc¸cc«ng  ×nh,dù    éc nhã m   trong ®ã   tr   ¸n thu   A,    x©y  ¾p,thiÕtbÞ. l    Thñ íng ChÝnh  ñ  û  Òn  t  ph u quy cho  é   ëng  é   Õ   ¹ch vµ  Çu   B tr B K ho   § tgiao  c¸cchØ    tiªu: ­  èn  iÒu    V ® tra,kh¶o    Ëp  s¸t,l quy  ¹ch  µ  ho v danh  ôc     ù  quan  m c¸c d ¸n  trängcã    møc  ù    õm ét  û®ång  ëlªn. d to¸nt   t  tr   ­Vèn  Èn  Þ  u    µ    chu b ®Ç tv danh  ôc    ù    ã m     m c¸cd ¸n nh A, B. ­Vèn  Èn  Þ  ùc hiÖn  ù    µ    chu b th   d ¸n v danh  ôc  ã m     m nh A, B. ­ Danh  ôc  µ  èn  ùc hiÖn  ù  c¸c dù  thuéc  ã m   trong ®ã     m v v th   d ¸n    ¸n  nh B,    x©y  ¾p,thiÕtbÞ. l    ­N¨ng  ùcmíihuy  ng    l    ®é trong m ét  è  µnh,lÜnh  ùc    s ng   v quan  äng. tr
 6. 6 ­ H íng dÉn  èn      v KHCB     i u    ña    é, Tæng  ®Ó t¸ ®Ç t c c¸c b   C«ng    (theo ty91    ngµnh)vµ  ña      c c¸ctØnh,thµnh  è.   ph ­ Tæng     møc   èn  Ýn  ông  ®∙icña  µ   íc,danh  ôc    ù  vay  vtd u    Nh n   m c¸c d ¸n  vèn,møc  èn  îcvay  ña  ét  è  ù      v ®  c m s d ¸n quan  äng(A,B). tr     C¨n  tæng  cø  møc,  ¬  Êu  èn  ùc hiÖn  ù  do  ñ íng Ch Ýnh  ñ  c c v th   d ¸n  Th t   ph giao chØ    é  Õ   ¹ch vµ  Çu     tiªu, K ho   § B tgiao theo uû  Òn  µ  íng dÉn, c¸cbé,     quy vh       ®Þa  ¬ng  ph doanh  nghiÖp  ñ  ng  è  Ýcô  Ó  è  èn  ch ®é b tr   th s v cßn  ¹ cña  ã m     l i nh C vµ  ¨ng  ý  íi é  Õ   ¹ch vµ  Çu   µ  é  µichÝnh  ® k v   K ho   § B tv B T   trong quÝ   µng    Ih n¨m. Vèn  vay  u    õnguån  èn  Ýn  ông  ®∙icña  µ   íccho  õng ch¬ng  ®Ç tt   vtd u    Nh n   t  tr×nh,dù  cô  Ó  ùc hiÖn    ¸n  th th   theo  íng  Én  ña  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   µ  h d c B K ho v§ tv theo hîp ®ång     vay  èn  ∙  ý  ÷a chñ  u    íi ¬  v ® k gi   ®Ç tv   quan  c cho  vay  èn. v 6­ KiÓ m       tra,theo dâithùc hiÖn  Õ   ¹ch ®Ç u        k ho   t ­ C¸c  ñ  u    ùc  Ön  y     Õ       ch ®Ç t th hi ®Ç ®ñ ch ®é b¸o  c¸o  èng  vÒ   ùc th kª  "th   hiÖn  èn  u    ©y  ùng" do  v ®Ç tx d   Tæng  ôc  èng    c Th kª ban  µnh. h ­C¸c  é,ngµnh,Tæng    b    c«ng      a  ¬ng  nh  ú  th¸ng,6  ty91,®Þ ph ®Þ k 3    th¸ng,  9 th¸ng vµ    h»ng  n¨m  Ëp  c¸o tæng  îp vµ    ÕtvÒ   ×nh  ×nh  ùc hiÖn  l b¸o    h   chiti   t h th   c¸c dù    u    öiBé   Õ   ¹ch  µ  Çu ,Bé   µi chÝnh, V¨n    ¸n ®Ç tg   K ho v§ t  T     phßng  Ýnh  Ch phñ  µ  v Tæng  ôc  èng    c Th kª.(Riªngc¸cchñ  ù       d ¸n c«ng  ×nh nhã m   cßn  tr   A  ph¶i  b¸o c¸o nhanh  µng     h th¸ngvµ    giao ban    XDCB   íi é  Õ   ¹ch vµ  Çu ). v   K ho   § B t ­ Trong    ×nh thùc hiÖn    ¬ng  ×nh,dù    u  ,Bé   Õ   ¹ch   qu¸ tr     c¸c ch tr   ¸n ®Ç t  K ho   vµ  Çu  , Bé   µi chÝnh  µ  ¬  § t  T   v c quan  ªnquan  chøc  Óm     nh   ú  li   tæ  ki tra ®Þ k hoÆc   t  Êt vÒ   ×nh  ×nh  ùc hiÖn  Õ   ¹ch c¸cch¬ng  ×nh,dù    u   ®é xu   t h th   k ho     tr   ¸n ®Ç tx©y  ùng;cã  Ó  cÇu    é, Tæng    d   th yªu  c¸c b   C«ng    µ    tyv c¸c tØnh,thµnh  è  è    ph b trÝ l¹ hoÆc   iÒu   i   ® chØnh    ù  nhã m     c¸c d ¸n  C cho  ï hîp víiquy  nh  µ  Ëp  ph       ®Þ vt trung®Ç u    ©y  ùng.   tx d
 7. 7                                                                                                            DANH   ôC M C« NG   × H   ÇU  ­   DCB TR N ® TX A ­V è N   G © N   CH   H µ   N S¸ N Q uyÕt®Þ ®Çu ­ Thêi   nh  t Q uyÕt®Þ TK K T     nh  ­TD V èn  u ­ D anh  ôc  m c«ng rnh t× § Þ ®i m a  Ó gian N ¨ng ùc l Sè N gµy C¬ ®Ç t Sè N gµy C¬ x©y khëi t ÕtkÕ hi   quyÕt t h¸ng quan quyÕt t h¸ng quan dùng c«ng ®Þnh Q§ quyÕt ®Þnh Q§ quyÕt hoµn ®Þ nh Tæng X ©y Thi t Õ ®Þ nh Tæng t µnh h sè lp ¾ bÞ sè 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I  nhãm   .CT  A 1.C«ng rnh    t× chuyÓn i p tÕ 2.C«ng rnh  ëic«ng  íi   t× kh   m I .CT  ãm   I  nh B 1.C«ng rnh    t× chuyÓn i p tÕ 2.C«ng rnh  ëic«ng  íi   t× kh   m I .CT  ãm   I  nh C 1.C«ng rnh    t× chuyÓn i p tÕ 2.C«ng rnh  ëic«ng  íi   t× kh   m
 8. 8 B ­V è N   Ý   ô N G   TND Tªn  ù  ch­ ¬ng S d ¸n  C ¬  quan Tæng  øc m Thêigi   an ¦ íc hùc t K hèi   T t× r nh ra  Õt quy vèn  ¹it ngo  Ö hoµn hi n  Ö n¨m chuyÓn ®­ îc  Öt T ®Þ nh duy t µnh h 1996 n¨m   Tæng  è s A C¸c æ  t chøc  èc Õ  qu t cho vay 1 Tªn  ù  d ¸n 2 .. . 3 .. . B C¸c  Ý phñ Ch nh  1 Tªn  ù  d ¸n 2 .. . 3 .. . C K h¸c
 9. 9 Bé, TæN G   ô C,    C TæN G   CTY,  TØNH,  µ NH   è... . .. TH PH . .. C¸C  ¬NG   × NH   ô C   CH TR M TIªU §¬n  vÞ  tÝnh: TriÖu  ®ång N¨m   199... Dù   Ghi  kiÕn chó K Õ   ¹ch ho ¦ícthùc  Ön   hi ­Ch ¬ng  ×nh 327   tr   ­Ch ¬ng  ×nh 773   tr   ­ Ch ¬ng  tr×nh Gi¶i quyÕt  viÖc  µm l ­Ch ¬ng  ×nh Gi¸odôc   tr     ­Ch ¬ng  ×nh Y  Õ   tr   t ­Ch ¬ng  ×nh V¨n      tr   ho¸ ­ Ch ¬ng tr×nh D © n  sè  vµ  KHH     nh gia®× ­  ¬ng  ×nh  Ch tr C«ng nghÖ   Th«ng  tin ­ Ch ¬ng  tr×nh Phñ  sãng  ph¸tthanh   ­ Ch ¬ng  tr×nh Phñ  sãng  truyÒn  ×nh h ­ Ch ¬ng  ×nh Ch¨m   ãc  µ    tr   sv b¶o  Ö   µ  Ñ   trÎ v b m &    em ­ Ch ¬ng  tr×nh Chèng  ma   tuý ­ Ch ¬ng  tr×nh Chèng  m¹i  d© m   ­Ch ¬ng  ×nh Chèng    tr   AIDS ­Hç  î ©n  éckhã    tr d t  kh¨n  .. . ....   . . ....
 10. 10 T ØNH,  µ NH   è... . .. TH PH . .. §Ç U     T PH¸T  Ó N   è N   © N   TRI V NG S¸CH §¬n  vÞ  tÝnh: TriÖu  ®ång N¨m   199... Dù   Ghi  kiÕn chó K Õ   ¹ch ho ¦ícthùc hiÖn     I­ §Çu    trùc tiÕp  ña  Þa    t   c§ ph¬ng A­ Nguån  vèn Ng ©n  s¸ch  tËp  trung 1.Vèn    trongníc   2.Vèn  ícngoµi   n  C¬   Êu: c   ­C«ng      nghiÖp   ­N«ng      nghiÖp   ­Thuû  î     li   ­Giao      th«ng   ­Y  Õ     t   ­Gi¸odôc         ­C«ng  éng     c   ­C Êp  íc     n   . . .... .. . .... B­ Nguån  vèn ®Ó  l¹ cho  i ®Þa  ¬ng ph   ­Vèn      KHCB     ­ Tõ  Êp  Òn  ö  ông        c quy sd ®Êt   ­Tõ    µ  ë  ÷u      b¸n nh s h NN   ­Tõ    è  Õn  Õt     xæ s ki thi      Tõ   Õ     t    ­  thu SD ®Ê NN (trånglóa)   C­  C¸c  ån  èn  ngu v huy  ng  ®é
 11. 11 kh¸c II­Vèn  u    qua    ®Ç t c¸c  é, B  Ngµnh   ­Bé      Giao  th«ng  Ën  v t¶i     ­ Bé  N«ng  nghiÖp vµ  Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n   ­Bé      C«ng  nghiÖp   ­      ­   
 12. 12 Bé   TæN G   ô C,  C TæN G   C«NG   TY,  TØNH   µ NH   è TH PH     ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­    ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ DANH   ô C   M C¸C  ù   ®Ç U   ,KH¶O   D ¸N  T  S¸T,LËP     QUY   ¹CH,  HO CHU È N   Þ   U   , B ®Ç T   CHU È N   Þ   ù C   Ö N   ù   B TH HI D ¸N §¬n  vÞ  tÝnh: TriÖu  ®ång     §Þa  N¨ng  Thêi  Dù     to¸n §∙thùc     Ghi  ®iÓ m   lùc  gian  chiphÝ  hiÖn  n   chó   ®Õ x©y  thiÕt  thùc cÇn  Õt 31/12/199.   thi   dùng kÕ hiÖn kÕ     ®Ó .. hoµn  thµnh I. Òu tra,  §i  kh¶o s¸t,   lËp quy  ¹ch   ho ­ ­ II ChuÈn  Þ  u     . b ®Ç t ­ ­ II . I ChuÈn  bÞ  thùc  hiÖn  ù  d ¸n ­ ­
 13. 13 Bé, TæN G     CTY,  TØNH,  µ NH   è... . ... TH PH . . .. Vè N   U     © Y   ù NG ®Ç T X D §¬n  vÞ  tÝnh: TriÖu  ®ång Nguån ¦ícthùc  Ön    hi KÕ   Ghi  ó ch n¨m 199.. ho¹ch  n¨m   199.. . Tæng  è s Trong  : ®ã 1.Vèn  u    éc NSNN   ®Ç tthu   2. Vèn  ù    s nghiÖp  ã  Ýnh  Êt x©y  ct ch   dùng 3.Vèn  Ýn  ông  ®∙icña  µ   íc   td u    Nh n 4.Vèn    vay  ©n  µng  ¬ng  ¹i Ng h Th m 5.Vèn    huy  ng  ña    ®é c c¸cDNNN     õ  Êu   ­T kh hao  ¬  c b¶n     îi    ­L   sau  Õ tøc thu      ­B¸n    Õu,cæ   Õu tr¸phi   phi i      ­Vay  trong vµ  µiníc   ngo        ­C¸c  ån  ngu kh¸c 6. Vèn  cña  d©n  vµ  c¸c doanh  nghiÖp  kh¸c 7.Vèn  u    ùctiÕp nícngoµi   ®Ç ttr      Trong ®ã: ­ Ph Çn  ®ãng  gãp cña  VN      ­Vèn  ícngoµi        n 
 14. 14 TH ù C   I N   Õ  O ¹ C H   Ç U   ­   D HÖ K H ® TX N G µ Y   TH ¸ N G ...N ¨ M   25  ..  19 ( O   ¸O   H ANH   µNG   B¸ C N H Tªn  ù  d ¸n §Þa Thêi N ¨ng K Õ  ¹ch  ho n¨m  .. ... Thùc  Ön  hi t ®i m Ó gian lc ù x©y khëi t Õt hi dùng c«ng kÕ hoµn t µnh h Tæng Trong  ®ã K hèi ­ sè l îng X ©y ¾p l Thi tbÞ Õ  c«ng vi c  ñ Ö ch yÕu 1 2 3 4 5 6 7 8 1.V èn  SN N     N G hichó:   Tr ®ã:O D A  nÕu  ã) ong    ( c  1.B¸o    c¸o 2.V èn Ý dông  hµ  ­ íc    tn  Nn 2.Cét8,c      3.V èn    kh¸c khÊu  c¬      µnh r   Õu  v..  ( hao  b¶n,ph¸th t¸iphi v. .) 3.C   4.ThuËn    l

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản