intTypePromotion=3

Thông tư 08-BYT/TT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
95
lượt xem
3
download

Thông tư 08-BYT/TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 08-BYT/TT về việc hướng dẫn việc thực hiện công tác y tế tại các khu vực biên giới Việt Lào do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 08-BYT/TT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 08-BYT/TT Hà N i, ngày 02 tháng 4 năm 1991 THÔNG TƯ C A B TRƯ NG B Y T S 08-BYT/TT NGÀY 2 THÁNG 4 NĂM 1991 HƯ NG D N VI C TH C HI N CÔNG TÁC Y T T I CÁC KHU V C BIÊN GI I VI T LÀO Th c hi n Hi p nh v quy ch biên gi i qu c gia, gi a CHXHCN Vi t Nam và CHDCND Lào ã ký k t ngày 1/3/1990 và Ngh nh c a H BT ban hành Quy ch khu v c biên gi i Vi t Lào (427-H BT ngày 12 tháng 12 năm 1990), B Y t hư ng d n n i dung vi c th c hi n công tác y t t i các khu v c biên gi i Vi t Lào như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. Các khu v c biên gi i Vi t - Lào thu c các xã ã ư c quy nh t i Ngh nh c a H BT ban hành Quy ch khu v c biên gi i Vi t - Lào s 427-H BT ngày 12/12/1990. 2. Vi c th c hi n công tác y t t i các khu v c biên gi i Vi t Lào ph i theo úng quy nh t i các i u 15, 16 và (c) c a Hi p nh v quy ch biên gi i qu c gia gi a 2 nư c 3. Các cán b y t qua l i th c hi n công tác y t theo yêu c u bên kia ph i th c hi n úng các quy nh c a Quy ch khu v c biên gi i Vi t Lào. II. N I DUNG TH C HI N CÔNG TÁC Y T T I CÁC KHU V C BIÊN GI I VI T LÀO 1. Công tác phòng ch ng d ch b nh a. Khi có d ch b nh x y ra trong khu v c biên gi i phía Vi t Nam, chính quy n a phương ph i có bi n pháp phòng ch ng d ch k p th i, ng th i báo ngay cho chính quy n a phương phía bên kia bi t. N u ư c yêu c u, phía bên kia s tích và k p th i giúp v i m i kh năng c a mình và ngư c l i. b. Trong th i gian có d ch b nh ngư i thu c các b nh ki m d ch và các b nh truy n nhi m nguy hi m (t , d ch h ch, s t vàng) cơ quan Y t ph i báo v i chính quy n a phương t m ng ng vi c qua l i khu v c biên gi i có d ch b nh nói trên. Vi c t m ng ng qua l i biên gi i trong ph m vi các b n biên gi i ho c ơn v hành chính tương ương do chính quy n nơi ó quy t nh và và báo cáo ngay lên c p trên c a mình.
  2. c. T i các c a khNu có cơ quan ki m d ch y t thì vi c ti n hành ki m d ch v i ngư i i b , các lo i xe ô tô, xe máy, thuy n bè ... qua l i biên gi i theo ư ng b và ư ng sông h s do cơ quan ki m d ch y t t ng nơi căn c vào i u l Ki m d ch y t Viêt Nam và tình hình a phương mà ra nh ng quy nh c th , nhưng không trái v i i u l ki m d ch y t Vi t Nam. 2. Công tác khám, ch a b nh: a. N u công dân c a phía bên kia khu v c biên gi i b tai n n, c p c u và b nh t t mà gia ình ho c thân nhân ngư i b nh tr c ti p sang liên h nh khám, ch a b nh thì các cơ s y t ph i h t s c t n tình v i kh năng và phương ti n c a mình. b. Sau khi khám, c u ch a cơ s y t ph i báo cáo v i chính quy n a phương chính quy n a phương báo cho chính quy n bên kia bi t liên h làm các th t c c n thi t v i chính quy n bên mình. c. N u cán b y t phía Vi t Nam ư c bên kia yêu c u sang giúp v công tác y t thì ph i báo cáo v i chính quy n a phương và làm các th t c c n thi t theo quy nh c a Quy ch khu v c biên gi i Vi t Lào ã ban hành t i Ngh nh s 427 - H BT ngày 12/12/1990. III. CH BÁO CÁO CÁC HO T NG V Y T 1. Các cơ s y t t i các khu v c biên gi i Vi t Lào hàng tháng ph i báo cáo theo các quy nh chung trư c ây lên cơ quan y t Huy n. Trư ng h p có d ch b nh c n ph i báo cáo ngay trong vòng 24 gi i v i các b nh ki m d ch t i nguy hi m (t , d ch h ch, s t vàng) lên cơ quan y t tuy n trên. 2. Trong trư ng h p có d ch b nh, n u thu c men, phương ti n ho c kh năng phòng ch ng không áp ng , các cơ s y t ph i báo cáo k p th i lên cơ quan y t tuy n trên tăng cư ng. Thông tư này có hi u l c t ngày 2 tháng 4 năm 1991. Trong quá trình th c hi n có khó khăn, vư ng m c các a phương c n báo cáo v B Y t gi i quy t và b sung s a i k p th i. Ph m Song ( ã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản