intTypePromotion=1

Thông tư 08/TC-TCT của Bộ Tài chính hướng dẫn

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
89
lượt xem
1
download

Thông tư 08/TC-TCT của Bộ Tài chính hướng dẫn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 08/TC-TCT của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế đối với thu nhập từ tiền bản quyền

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 08/TC-TCT của Bộ Tài chính hướng dẫn

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH«NG T CñA Bé TµI CHÝNH Sè 08/TC-TCT NGµY 5-2-1994 HíNG DÉN VÒ THUÕ ®èI VíI THU NHËP Tõ TIÒN B¶N QUYÒN Thi hµnh Ph¸p lÖnh thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao ngµy 26-3-1991; Ph¸p lÖnh chuyÓn giao c«ng nghÖ ngµy 5-12-1988; §iÒu lÖ mua b¸n lix¨ng ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 201/H§BT ngµy 28-12-1988 vµ c¸c nghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh c¸c Ph¸p lÖnh nãi trªn; Bé Tµi chÝnh híng dÉn viÖc thùc hiÖn vÒ thuÕ ®èi víi thu nhËp tiÒn b¶n quyÒn (Royalty) nh sau: I. C¸C KH¸I NIÖM Theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy, c¸c tõ ng÷ díi ®©y ®îc hiÓu nh sau: 1. Tõ "tiÒn b¶n quyÒn" lµ c¸c kho¶n tiÒn thanh to¸n ë bÊt kú d¹ng nµo ®îc tr¶ cho c¸c h×nh thøc chuyÓn giao c«ng nghiÖp vµ mua b¸n lix¨ng ®· ®îc quy ®Þnh t¹i Ph¸p lÖnh chuyÓn giao c«ng nghÖ níc ngoµi ngµy 5-11-1988 vµ NghÞ ®Þnh 201/H§BT ngµy 28-12-1988 vµ §iÒu lÖ mua b¸n lix¨ng; tõ tiÒn b¶n quyÒn chñ yÕu bao gåm c¸c kho¶n tiÒn tr¶ cho c¸c néi dung sau ®©y: a. ChuyÓn giao quyÒn së h÷u hoÆc quyÒn sö dông c¸c ®èi tîng së h÷u céng nghiÖp nh: b»ng s¸ng chÕ b»ng ph¸t minh, gi¶i ph¸p h÷u Ých, kiÓu d¸ng c«ng nghiÖp nh·n hiÖu th¬ng m¹i (cã kÌm theo viÖc chuyÓn giao c¸c quyÒn së h÷u c«ng nghiÖp kh¸c)... b. ChuyÓn giao th«ng qua viÖc mua b¸n, cung cÊp c¸c ®èi tîng sau (cã thÓ cã hoÆc kh«ng cã c¸c thiÕt bÞ ®i kÌm) nh: bÝ quyÕt kü thuËt; ph¬ng ¸n c«ng nghÖ quy tr×nh c«ng nghÖ: thiÕt kÕ hoÆc mÉu thiÕt kÕ (s¬ bé vµ kü thuËt); c«ng thøc b¶n vÏ, s¬ ®å ®Ò ¸n hoÆc quy tr×nh bÝ mËt; th«ng sè kü thuËt hoÆc kiÕn thøc kü thuËt chuyªn m«n kh¸c. c. Thùc hiÖn c¸c h×nh thøc dÞch vô hç trî vµ t vÊn sau: - Hç trî kü thuËt, lùa chän c«ng nghÖ, híng dÉn l¾p ®Æt thiÕt bÞ, vËn hµnh thö c¸c d©y chuyÒn c«ng nghÖ. - Nghiªn cøu, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸, nghiªn cøu c¬ häc, nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi vµ kh¶ thi c¸c dù ¸n ®Çu t vµ ®æi míi c«ng nghÖ. - T vÊn vÒ qu¶n lý c«ng nghÖ, tæ chøc vµ vËn hµnh c¸c qu¸ tr×nh c«ng nghÖ vµ s¶n xuÊt. - §µo t¹o, huÊn luyÖn, n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt vµ qu¶n lý cña c¸c c¸n bé qu¶n lý, c¸n bé kü thuËt vµ c«ng nh©n (kh«ng bao gåm c¸c h×nh thøc ®µo t¹o chuyªn ngµnh). - Thùc hiÖn dÞch vô vÒ thu nhËp, xö lý vµ cung cÊp th«ng tin vÒ thi tr- êng, c«ng nghÖ, ph¸p lý, tµi nguyªn vµ m«i trêng.
  2. 2 d. ChuyÓn giao viÖc sö dông hoÆc quyÒn sö dông c¸c thiÕt bÞ c«ng nghiÖp, th¬ng nghiÖp hoÆc khoa häc (kh«ng bao gåm c¸c ho¹t ®éng thuÇn tuý nhËp khÈu m¸y mãc, thiÕt bÞ vËt t...). e. B¶n quyÒn t¸c gi¶ cña mét t¸c phÈm v¨n häc, nghÖ thuËt hay khoa häc, kÓ c¶ phim ®iÖn ¶nh hoÆc c¸c lo¹i phim kh¸c, c¸c lo¹i b¨ng dïng trong ph¸t thanh, truyÒn h×nh. 2. Tõ "Bªn b¸n" lµ c¸c ph¸p nh©n hoÆc c¸ nh©n (kh«ng ph©n biÖt ViÖt Nam hay níc ngoµi) lµ ngêi thùc hëng tiÒn b¶n quyÒn do bªn mua tr¶. 3. Tõ "Bªn mua" lµ c¸c ph¸p nh©n hoÆc c¸ nh©n lµ ngêi thanh to¸n tiÒn b¶n quyÒn cho bªn b¸n. 4. Tõ "Ph¸p nh©n" lµ chØ c¸c tæ chøc kinh tÕ, hiÖp héi, c¬ quan... 5. Tõ " C¸ nh©n" lµ chØ mét ngêi mang tÝnh chÊt tù nhiªn. 6. Tõ "Hîp ®ång chuyÓn giao"lµ c¸c hîp ®ång mua b¸n li-x¨ng vµ hîp ®ång chuyÓn giao c«ng nghÖ ®îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 5 vµ §iÒu 6 NghÞ ®Þnh sè 201/H§BT ngµy 28-12-1988 vµ §iÒu 5, §iÒu 6 Ph¸p lÖnh chuyÓn giao c«ng nghÖ ngµy 5-12-1988. 7. Tõ "B¶n quyÒn ph¸t sinh t¹i ViÖt Nam" lµ chØ c¸c bªn mua lµ ph¸p nh©n hoÆc c¸ nh©n ViÖt Nam. 8. Tõ "B¶n quyÒn ph¸t sinh t¹i níc ngoµi" lµ chØ c¸c bªn mua lµ ph¸p nh©n hoÆc c¸ nh©n níc ngoµi. II. §èI TîNG CHÞU THUÕ - §èI TîNG NéP THUÕ 1. §èi tîng chÞu thuÕ vµ thu nhËp chÞu thuÕ - TÊt c¶ c¸c kho¶n tiÒn b¶n quyÒn ®· ®îc ®Þnh nghÜa t¹i ®iÓm 1 môc 1 th«ng t nµy ®Òu lµ ®èi tîng chÞu thuÕ thu nhËp tiÒn b¶n quyÒn. - Thu nhËp chÞu thuÕ lµ toµn bé sè tiÒn b¶n quyÒn ph¸t sinh do bªn mua thanh to¸n cho bªn b¸n. - Trêng hîp tiÒn b¶n quyÒn ®îc thanh to¸n b»ng hiÖn vËt th× thu nhËp chÞu thuÕ ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së quy ®æi tõ hiÖn vËt ra tiÒn theo gi¸ thi tr- êng cña hiÖn vËt ®ã t¹i thêi ®iÓm thanh to¸n. Trêng hîp tiÒn mua b¶n quyÒn ph¸t sinh th«ng qua mét c¬ quan uû th¸c th× thu nhËp chÞu thuÕ lµ toµn bé tiÒn b¶n quyÒn ph¸t sinh trõ ®i chi phÝ uû th¸c theo hîp ®ång. 2. §èi tîng chÞu thuÕ Bªn mua cã tr¸ch nhiÖm khÊu trõ tiÒn thuÕ ph¶i nép tríc khi thanh to¸n tiÒn b¶n quyÒn cho bªn b¸n ®Ó nép vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc.
  3. 3 III. THUÕ SUÊT - C¸CH TÝNH THUÕ - MIÔN GI¶M THUÕ 1. ThuÕ suÊt Theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 - Ph¸p lÖnh thuÕ thu nhËp ®èi víi nh÷ng ngêi cã thu nhËp cao, §iÒu 23 NghÞ ®Þnh sè 201/H§BT ngµy 28-12-1988 vµ §iÒu 23 NghÞ ®Þnh sè 45/H§BT ngµy 4-3-1991 cña Héi ®ång Bé trëng (nay lµ ChÝnh phñ) th× thuÕ suÊt thu nhËp tiÒn b¶n quyÒn ®îc ¸p dông ®èi víi tõng trêng hîp nh sau: a. ThuÕ suÊt 5% ¸p dông ®èi víi c¸c trêng hîp bªn b¸n lµ c¸ nh©n (kh«ng ph©n biÖt ngêi ViÖt Nam hay ngêi níc ngoµi) thu nhËp trªn 1.800.000 ®ång. b. Trêng hîp bªn b¸n lµ mét ph¸p nh©n (kh«ng ph©n biÖt ph¸p nh©n ViÖt Nam hay ph¸p nh©n ngêi níc ngoµi) th× møc thuÕ xuÊt thu nhËp tiÒn b¶n quyÒn ®îc ¸p dông nh sau: - ThuÕ suÊt 10% ¸p dông ®èi víi c¸c hîp ®ång chuyÓn giao cã thêi h¹n hiÖu lùc díi 5 n¨m kh«ng ph©n biÖt thÓ thùc thanh to¸n gäi mét lÇn hay thanh to¸n nhiÒu kú. - ThuÕ suÊt 15% ®èi víi c¸c hîp ®ång chuyÓn giao cã thêi h¹n hiÖu lùc tõ 5 n¨m trë lªn, kh«ng ph©n biÖt thÓ thøc thanh to¸n. 2. C¸ch tÝnh thuÕ: ThuÕ thu nhËp tiÒn b¶n quyÒn ®îc x¸c ®Þnh: b»ng (=) thu nhËp chÞu thuÕ nh©n (x) thuÕ suÊt. 3. Kú h¹n nép thuÕ: TiÒn thuÕ thu nhËp tõ tiÒn b¶n quyÒn ®îc nép cïng víi kú h¹n thanh to¸n gi÷a bªn b¸n vµ bªn mua. 4. MiÔn gi¶m thuÕ: TiÒn b¶n quyÒn ph¸t sinh tõ ho¹t ®éng chuyÓn giao c«ng nghÖ cña c¸c bªn níc ngoµi ®îc Uû ban Nhµ níc vÒ hîp t¸c vµ ®Çu t duyÖt cho gãp vèn vµo vèn ph¸p ®Þnh (mét phÇn hoÆc toµn bé) ®Ó thµnh lËp c¸c xÝ nghiÖp liªn doanh hoÆc gãp vµo vèn hîp doanh (mét phÇn hoÆc toµn bé) trong c¸c hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh víi bªn ViÖt Nam theo LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam ®îc miÔn thuÕ thu nhËp tiÒn b¶n quyÒn. IV. CHÕ ®é ®¨NG Ký Kª KHAI NéP THUÕ Vµ THU THUÕ 1. §¨ng ký kª khai nép thuÕ: ChËm nhÊt lµ sau 30 ngµy kÓ tõ ngµy hîp ®ång chuyÓn giao cã hiÖu lùc ph¸p lý, bªn mua sÏ ph¶i lµm thñ tôc ®¨ng ký kª khai nép thuÕ víi Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè n¬i ®Æt trô së thêng tró. Hå s¬ ®¨ng ký kª khai gåm: - B¶n kª khai ®¨ng ký nép thuÕ (theo mÉu sè 1 ban hµnh theo Th«ng t nµy).
  4. 4 - Hîp ®ång chuyÓn giao ®· cã hiÖu lùc ph¸p lý (b¶n gèc hoÆc b¶n sao ®· ®îc c«ng chøng viÕt b»ng tiÕng ViÖt Nam hoÆc b»ng tiÕng níc ngoµi). - C¸c hå s¬ kh¸c liªn quan ®Õn hîp ®ång chuyÓn giao. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång, mçi khi cã sù söa ®æi, bæ sung hoÆc huû bá hîp ®ång, bªn mua ®Òu ph¶i thùc hiÖn viÖc kª khai ®¨ng ký l¹i víi c¬ quan thuÕ theo néi dung nh trªn nhng chËm nhÊt kh«ng qu¸ 30 ngµy kÓ tõ ngµy nh÷ng v¨n b¶n söa ®æi, bæ sung hoÆc huû bá hîp ®ång cã hiÖu lùc ph¸p lý. 2. ChÕ ®é thu nép thuÕ: ChËm nhÊt sau 10 ngµy kÓ tõ ngµy nhËn ®îc hå s¬ ®¨ng ký kª khai nép thuÕ cña bªn mua. Côc thuÕ tØnh, thµnh phè cã tr¸ch nhiÖm ph¸t hµnh th«ng b¸o thuÕ cho bªn mua. Trong th«ng b¸o ghi râ thu nhËp chÞu thuÕ møc thuÕ suÊt, sè thuÕ ph¶i nép, thêi gian nép thuÕ phï hîp víi thÓ thøc vµ thêi h¹n thanh to¸n tiÒn b¶n quyÒn ghi trong hîp ®ång chuyÓn giao. Sau khi nhËn ®îc th«ng b¸o thuÕ cña c¬ quan thuÕ, bªn mua cã tr¸ch nhiÖm sao göi th«ng b¸o thuÕ cho bªn b¸n ®Ó theo dâi sè thuÕ ®· ®îc bªn mua khÊu trõ vµ sö dông th«ng b¸o thuÕ nµy nh lµ chøng tõ chøng minh sè thuÕ ®· nép ®Ó tÝnh vµo chi phÝ khi x¸c ®Þnh thuÕ lîi tøc hoÆc thuÕ thu nhËp cña bªn b¸n. Trong mçi thêi kú thanh to¸n tiÒn b¶n quyÒn cho bªn b¸n, c¨n cø vµo møc thuÕ ghi trong th«ng b¸o thuÕ, bªn mua khÊu trõ tiÒn thuÕ vµo sè tiÒn b¶n quyÒn ph¶i tr¶ cho bªn b¸n vµ chËm nhÊt sau 3 ngµy kÓ tõ ngµy chuyÓn tiÒn cho bªn b¸n, bªn mua cã tr¸ch nhiÖm nép tiÒn thuÕ ®· khÊu trõ cña bªn b¸n vµo Ng©n s¸ch theo quy ®Þnh cña c¬ quan thuÕ. ChËm nhÊt sau 30 ngµy kÓ tõ ngµy hîp ®ång chuyÓn giao hÕt hiÖu lùc thi hµnh, bªn mua cã tr¸ch nhiÖm quyÕt to¸n víi c¬ quan thuÕ vµ toµn bé sè thuÕ ph¶i nép cña hîp ®ång, sè thuÕ khÊu trõ ®· nép, sè thuÕ ph¶i nép thªm hoÆc sè thuÕ nép thõa ®îc tho¸i tr¶. ChËm nhÊt lµ 10 ngµy kÓ tõ ngµy kÕt thóc viÖc quyÕt to¸n thuÕ víi bªn mua, c¬ quan thuÕ cã tr¸ch nhiÖm ph¸t hµnh v¨n b¶n x¸c nhËn sè liÖu quyÕt to¸n thuÕ cña hîp ®ång, göi cho bªn mua ®Ó lµm tµi liÖu cho bªn mua vµ b¸n khi thanh lý hîp ®ång. ThuÕ thu nhËp tiÒn b¶n quyÒn ®îc nép vµo ch¬ng 98, môc 25 lo¹i, kho¶n h¹ng thÝch hîp cña môc lôc Ng©n s¸ch hiÖn hµnh. V. C¸C PH¬NG PH¸P TR¸NH ®¸NH THUÕ HAI LÇN ThuÕ thu nhËp tiÒn b¶n quyÒn cña bªn b¸n nép theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ t¹i nguån nªn tuú theo tõng trêng hîp viÖc tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn ®îc thùc hiÖn nh sau: 1. §èi víi bªn b¸n lµ mét c¸ nh©n ViÖt Nam Khi nhËn ®îc tiÒn b¶n quyÒn do bªn mua thanh to¸n, ngêi nhËn tiÒn ph¶i kª khai vµ nép thuÕ thu nhËp víi côc thuÕ tØnh, thµnh phè n¬i thêng tró. NÕu xuÊt tr×nh ®îc th«ng b¸o nép thuÕ cña c¬ quan thuÕ göi cho bªn mua
  5. 5 (trêng hîp bªn mua lµ ph¸p nh©n, c¸ nh©n ViÖt Nam) hoÆc chøng tõ ®· nép thuÕ khÊu trõ t¹i nguån cña c¬ quan thuÕ níc ngoµi (trêng hîp bªn mua lµ ng- êi c tró t¹i níc ngoµi) th× sÏ ®îc c¬ quan thuÕ trõ sè thuÕ ®· nép t¹i nguån nh- ng kh«ng lín h¬n sè thuÕ thu nhËp mµ c¸ nh©n ph¶i nép. VÝ dô 1: Mét ngêi ViÖt Nam cã kho¶n thu nhËp tiÒn b¶n quyÒn ph¸t sinh lµ 20 triÖu ®ång do bªn mua t¹i ViÖt Nam thanh to¸n, tríc khi thanh to¸n, bªn mua ®· khÊu trõ thuÕ 5% th× viÖc tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn ®îc thùc hiÖn nh sau: ThuÕ thu nhËp tiÒn b¶n quyÒn ngêi ®ã ph¶i nép thuÕ t¹i n¬i thêng tró lµ 1 triÖu (20 triÖu x 5%), nÕu ngêi ®ã xuÊt tr×nh th«ng b¸o thuÕ cña c¬ quan thuÕ göi cho bªn mua vÒ viÖc thu thuÕ khÊu trõ t¹i nguån th× sÏ ®îc trõ 1 triÖu ®ång vµo sè thuÕ ph¶i nép. Nh vËy, trong trêng hîp nµy ngêi ®ã sÏ kh«ng ph¶i nép thuÕ thªm. VÝ dô 2: Còng nh vÝ dô trªn, ngêi b¸n lµ ngêi c tró níc ngoµi (vµ c tró ë níc ngoµi) vµ thuÕ thu nhËp tiÒn b¶n quyÒn cña níc ®ã lµ 3% th× viÖc tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn ®îc thùc hiÖn nh sau: ThuÕ thu nhËp tiÒn b¶n quyÒn ph¶i nép lµ 1 triÖu ®ång (20 triÖu x 5%) trõ ®i thuÕ ®· nép ë níc ngoµi lµ 600.000 ®ång (20 triÖu x 3%). ThuÕ thu nhËp tiÒn b¶n quyÒn cña ngêi ®ã cßn ph¶i nép t¹i ViÖt Nam lµ 400.000 ®ång (1.000.000 ®ång - 600.000 ®ång). VÝ dô 3: Còng vÝ dô 2 nhng thuÕ tiÒn b¶n quyÒn cña níc ®ã lµ 10% th× viÖc tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn ®îc thùc hiÖn nh sau: ThuÕ thu nhËp tiÒn b¶n quyÒn ph¶i nép lµ 1 triÖu (20 triÖu x 5%) trõ ®i sè thuÕ ®· nép ë níc ngoµi lµ 2 triÖu (20 triÖu x 10%) nhng v× trong trêng hîp nµy, thuÕ ®· nép ë níc ngoµi lín h¬n thuÕ ph¶i nép ë ViÖt Nam nªn sè ®- îc trõ vµo thuÕ ph¶i nép tèi ®a b»ng sè thuÕ ®· nép tèi ®a b»ng sè thuÕ ph¶i nép ë ViÖt Nam. Nh vËy, ngêi ®ã kh«ng ph¶i nép thuÕ thªm ë ViÖt Nam. 2. §èi víi bªn b¸n lµ ph¸p nh©n ViÖt Nam. NÕu bªn b¸n lµ mét ph¸p nh©n ViÖt Nam nhËn ®îc tiÒn b¶n quyÒn do bªn mua thanh to¸n kÓ c¶ trêng hîp bªn mua lµ ph¸p nh©n, c¸ nh©n níc ngoµi th× kho¶n thu nhËp tiÒn b¶n quyÒn ®ã vÉn ph¶i nép thuÕ lîi tøc theo quy ®Þnh cña LuËt thuÕ lîi tøc. Nhng khi x¸c ®Þnh thuÕ lîi tøc ph¶i nép nÕu xuÊt tr×nh ®îc th«ng b¸o nép thuÕ cña c¬ quan thuÕ göi cho bªn mua (trêng hîp bªn mua lµ ph¸p nh©n, c¸ nh©n ViÖt Nam) hoÆc chøng tõ ®· nép thuÕ cña c¬ quan thuÕ níc ngoµi (trêng hîp bªn mua lµ ngêi c tró t¹i níc ngoµi) th× toµn bé sè tiÒn thuÕ thu nhËp tiÒn b¶n quyÒn khÊu trõ t¹i nguån sÏ ®îc coi nh mét kho¶n chi phÝ x¸c ®Þnh lîi tøc chÞu thuÕ. 3. §èi víi bªn b¸n lµ ngêi c tró níc ngoµi. Khi c¬ quan thuÕ thu ®îc thuÕ thu nhËp tiÒn b¶n quyÒn cña bªn b¸n lµ ngêi c tró níc ngoµi do bªn mua lµ c¸ nh©n vµ ph¸p nh©n ViÖt Nam khÊu trõ nép, ph¶i cÊp biªn lai thu thuÕ cho bªn mua ®Ó bªn mua göi cho bªn b¸n lµ ngêi c tró níc ngoµi lµm thñ tôc gi¶m trõ vµo sæ thuÕ ph¶i nép ë níc ngoµi.
  6. 6 Trong trêng hîp gi÷a ViÖt Nam vµ níc mµ bªn b¸n lµ ngêi c tró ®· ký kÕt HiÖp ®Þnh tr¸nh ®¸nh thuÕ 2 lÇn th× thùc hiÖn nh sau: - Trêng hîp c¸c níc thuÕ khÊu trõ t¹i nguån ®· nép theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy cao h¬n møc thuÕ tiÒn b¶n quyÒn quy ®Þnh t¹i HiÖp ®Þnh th× bªn b¸n trùc tiÕp hoÆc uû quyÒn cho bªn mua göi c«ng v¨n ®Õn Bé Tµi chÝnh ViÖt Nam (Tæng côc thuÕ) ®Ò nghÞ tho¸i tr¶ sè thuÕ chªnh lÖch, chËm nhÊt sau 10 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®îc ®Ò nghÞ tho¸i tr¶ thuÕ, Bé Tµi chÝnh sÏ thùc hiÖn xong viÖc tho¸i tr¶ hoÆc cã v¨n b¶n tr¶ lêi (nÕu ph¶i bæ sung hå s¬) hoÆc tõ chèi tho¸i tr¶ (nÕu bªn b¸n kh«ng thuéc ®èi tîng ¸p dông cña HiÖp ®Þnh). - Trêng hîp trong HiÖp ®Þnh cã ®iÒu kho¶n quy ®Þnh kho¶n thuÕ ®èi víi thu nhËp tõ tiÒn b¶n quyÒn vµ theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy bªn b¸n ®îc miÔn thuÕ thu nhËp tiÒn b¶n quyÒn th× bªn b¸n cã c«ng v¨n göi ®Õn Bé Tµi chÝnh (Tæng côc thuÕ) ®Ò nghÞ x¸c nhËn sè thuÕ ®¸ng lÏ ph¶i nép ë ViÖt Nam nhng ®îc miÔn thuÕ theo quy ®Þnh cña LuËt ph¸p ViÖt Nam ®Ó lµm c¬ së khÊu trõ vµo sè thuÕ ph¶i nép ë níc ngoµi. ChËm nhÊt lµ 10 ngµy, Bé Tµi chÝnh sÏ cã v¨n b¶n tr¶ lêi hoÆc tõ chèi nÕu bªn b¸n kh«ng thuéc ph¹m vi ¸p dông cña HiÖp ®Þnh. VI. Xö Lý VI PH¹M - C¸c hµnh vi vi ph¹m thuÕ vÒ thuÕ thu nhËp tiÒn b¶n quyÒn nh man khai, trèn thuÕ, chËm nép thuÕ, kh«ng kª khai, chËm kª khai nép thuÕ... sÏ bÞ xö ph¹t theo Ph¸p lÖnh xö ph¹t hµnh chÝnh. NghÞ ®Þnh 01-CP ngµy 18- 10-1992 vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh. - Trong tÊt c¶ c¸c trêng hîp bªn mua kh«ng kª khai nép thuÕ hoÆc kh«ng khÊu trõ thuÕ theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy th× bªn mua ph¶i chÞu thuÕ thay cho bªn b¸n ®èi víi nh÷ng kho¶n tiÒn b¶n quyÒn ®· thanh to¸n cho bªn b¸n kÓ c¶ trong trêng hîp hîp ®ång chuyÓn giao ®· hÕt hiÖu lùc thi hµnh. Th«ng t nµy ¸p dông ®èi víi tÊt c¶ c¸c kho¶n thanh to¸n tiÒn b¶n quyÒn theo c¸c hîp ®ång chuyÓn giao tõ ngµy 4-3-1994 kh«ng ph©n biÖt hîp ®ång chuyÓn giao ®îc ký thêi gian nµo. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã g× víng m¾c, ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh kÞp thêi ®Ó Bé Tµi chÝnh xem xÐt vµ híng dÉn bæ sung.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2