Thông tư 09/2000/TT-BKH

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
65
lượt xem
3
download

Thông tư 09/2000/TT-BKH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 09/2000/TT-BKH về việc hướng dẫn quản lý các dự án quy hoạch do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 05/1999/TT-BKH ngày 11/11/1999 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quản lý các dự án quy hoạch.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 09/2000/TT-BKH

  1. B K HO CH VÀ U TƯ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 09/2000/TT-BKH Hà N i, ngày 02 tháng 8 năm 2000 THÔNG TƯ C A B K HO CH VÀ U TƯ S 09/2000/TT-BKH NGÀY 02 THÁNG 8 NĂM 2000 V VI C S A I, B SUNG M T S I M C A THÔNG TƯ S 05/1999/TT-BKH NGÀY 11-11-1999 C A B K HO CH VÀ U TƯ HƯ NG D N QU N LÝ CÁC D ÁN QUI HO CH Căn c Qui ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph ; Căn c i m 3, kho n 2, i u 1 Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 5/5/2000 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Qui ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh 52/1999/N -CP ngày 8-7-1999 c a Chính ph ; B K ho ch và u tư hư ng d n s a i, b sung m t s i m sau: 1. B sung m c 2.2, i m 2 (v n l p các d án qui ho ch) t i Thông tư s 05/1999/TT-BKH ngày 11-11-1999 c a B K ho ch và u tư hư ng d n qu n lý các d án qui ho ch như sau: "2.2. Các d án qui ho ch s d ng v n Ngân sách Nhà nư c ư c cân i v n trong k ho ch u tư hàng năm g m: ......... - D án qui ho ch phát tri n ngành, bao g m c qui ho ch h th ng các khu công nghi p; Qui ho ch s d ng t ai c nư c, các vùng kinh t và các vùng kinh t tr ng i m. - D án qui ho ch xây d ng vùng, qui ho ch chung xây d ng ô th , nông thôn, qui ho ch chi ti t các trung tâm ô th ." 2. B sung i m 3 v thNm quy n thNm nh các d án qui ho ch như sau: - B K ho ch và u tư là cơ quan ch trì t ch c thNm nh các d án qui ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c nư c; qui ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a các vùng kinh t , vùng kinh t tr ng i m; qui ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có v trí quan tr ng, qui ho ch phát tri n các ngành, lĩnh v c quan tr ng theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph .
  2. Trong m i th i kỳ k ho ch, Th tư ng Chính ph s xem xét và phê duy t danh m c nh ng ngành, lĩnh v c, nh ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có v trí quan tr ng i v i n n kinh t qu c dân. Riêng các d án qui ho ch có liên quan n nhi u ngành, nhi u vùng thì tuỳ t ng trư ng h p c th , B K ho ch và u tư trình Th tư ng Chính ph giao cho H i ng ThNm nh Nhà nư c v các d án u tư thNm nh, trình Th tư ng Chính ph phê duy t. - Các B , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung lương là cơ quan ch trì t ch c thNm nh các d án qui ho ch theo phân c p qu n lý v n các d án qui ho ch nêu t i i m 3 c a Thông tư s 05/1999/TT-BKH ngày 11/11/1999 c a B K ho ch và u tư. 3. S a i, b sung i m 3, m c 3.1, Thông tư s 05/1999/TT-BKH ngày 11/11/1999 hư ng d n qu n lý các d án qui ho ch như sau: "Các B qu n lý ngành t ch c th c hi n các d án qui ho ch phát tri n ngành; T ng c c a chính qu n lý Nhà nư c v qui ho ch s d ng t ai, tr c ti p th c hi n các d án qui ho ch s d ng t ai c nư c, các vùng kinh t và các vùng kinh t tr ng i m". 4. Chuy n i m 3 c a Thông tư s 05/1999/TT-BKH ngày 11/11/1999 thành i m 4; tương t các i m 4, 5, 6, 7 thành các i m 5, 6, 7, 8. Thông tư này có hi u l c k t ngày ban hành. Tr n Xuân Giá ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản