Thông tư 09/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:27

0
185
lượt xem
47
download

Thông tư 09/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 09/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng về hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 09/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a B é  x © y   ù n g  S è  09/2000/TT­B X D  n g µ y  17th¸ng 7 n¨ m  2000  í ng  d h d É n  vi Ö c l Ë p  µ  q u ¶ n  lý c hi p h Ý  x © y  d ù n g   v c«n g  tr× nh  thu é c c¸c d ù   ® Ç u  t ¸n  ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  CP ng 08/7/1999  ña  Ýnh   c Ch phñ  ban  µnh  h Quy  Õ   ch Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng. l  tv x d ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 12/2000/N§­   µy  CP ng 05/5/2000  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Öc  öa  æi, bæ   v vi s ®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c Quy  Õ   ch Qu¶n  ý®Ç u    µ  l  tv x©y  ùng  d ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  CP ng 08/7/1999  cña  Ýnh  ñ. Ch ph ­ § Ó   ùc hiÖn  ¬  Õ     th   c ch qu¶n  ý   i  íic«ng  ×nh cña    ù  ®Ç u    l   ®è v   tr   c¸c d ¸n  t vµ  ©y  ùng  ö  ông  èn  ©n  xd sd v ng s¸ch nhµ  íc,vèn  Ýn  ông  Nhµ   íc b¶o    n  td do  n  l∙nh,vèn  Ýn  ông  u   ph¸ttr Ón cña  µ   íc,vèn  u       td ®Ç t  i   Nh n   ®Ç t ph¸ttr Ón cña   i   doanh  nghiÖp  µ  íc quy  nh   ¹    iÒu  nh n   ®Þ t ic¸c ® 10,11  µ  NghÞ   nh   è  v 12  ®Þ s 52/1999/N§­   µ  CP v kho¶n  4,5  µ  ®iÒu  NghÞ   nh  è  v 6  1  ®Þ s 12/2000/N§­     CP ; Bé   ©y   ùng  íng  Én  Öc  Ëp  µ  X d h d vi l v qu¶n  ý chi phÝ   ©y  ùng  l    x d c«ng  ×nh  tr thuéc c¸cdù    u          ¸n ®Ç tnh sau: I. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g    N 1­    Ý   ©y  ùng  Chi ph x d c«ng  ×nh thuéc    ù  ®Ç u      µ toµn  é    tr   c¸c d ¸n  t l  b chi phÝ   Çn  Õt®Ó   ©y  ùng  íi hoÆc     ¹o,m ë   éng  c thi   x d m  c¶it   r hay trang  Þ   ¹ kü  b li   thuËtc«ng  ×nh.Do  Æc   iÓ m   ña    ×nh s¶n  Êt vµ  Æc   iÓ m   ña    tr  ® ® c qu¸ tr   xu   ® ® c s¶n  È m   ©y  ùng  ph x d nªn  çi  m c«ng  ×nh  ã    Ý   ©y  ùng  tr c chiph x d riªng ® îc x¸c     ®Þnh  theo quy m«,  Æc   iÓ m,  Ýnh  Êt kü  Ët vµ  ® ® t ch   thu   yªu  Çu  c c«ng  nghÖ   cña    ×nh x©y  ùng. qu¸ tr   d Theo      o¹n  ña    ×nh ®Ç u    µ  ©y  ùng,chiphÝ  ©y  ùng  c¸c giai® c qu¸ tr   tv x d    xd c«ng  ×nh ® îcbiÓu  Þ  tr     th qua chØ    tiªutæng  møc  u        o¹n  Èn  Þ  ®Ç të giai® chu b ®Ç u  ,tæng  ù    t  d to¸nc«ng  ×nh,dù    ¹ng  ôc  tr   to¸nh m c«ng  ×nh,gi¸thanh    tr    to¸n c«ng  ×nh ë    o¹n  ùc hiÖn  u    µ  èn  u    îcquyÕt      Õt  tr   giai® th   ®Ç tv v ®Ç t®   to¸nkhik thóc x©y  ùng  a  ù    µo    d ® d ¸n v khaith¸csö  ông.    d Tæng  møc  u    µtoµn  é    Ý  u    µ  ©y  ùng  Ó  vèn    ®Ç tl   b chiph ®Ç tv x d (k c¶  s¶n xuÊt ban  u)  µ  µ gií  ¹n    Ý   èi®a   ña  ù  ® îc x¸c ®Þnh   ®Ç v l  i h chi ph t   c d ¸n      trong  Quy Õt  nh  u  . Tæng   ù  ®Þ ®Ç t  d to¸n c«ng  ×nh,tæng    Þ quyÕt    tr   gi¸tr   to¸n c«ng    tr×nh khikÕt  óc x©y  ùng  a  ù    µo     th   d ® d ¸n v khaith¸csö  ông     d n»m  trong giíh¹n     i tæng  møc  u    ∙  Öt  ®Ç t® duy hoÆc   ∙  îc®iÒu  ®®  chØnh  theo quy  nh  ¹ ®iÒu  ®Þ ti  25  ña  c Quy  Õ   ch Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh   ®Þ sè 52/1999/N§­   µy  CP ng 08/7/1999 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph 2­ Chi phÝ  ©y  ùng     xd c«ng  ×nh ® îcx¸c ®Þnh    ¬  ë  èil ng c«ng  tr       trªnc s kh  î   viÖc,h Ö   èng  nh    th ®Þ møc, chØ     tiªukinh tÕ­ ü  Ët vµ    Õ     Ýnh    k thu   c¸c ch ®é ch s¸ch cña  µ   íc phï hîp  ÷ng  Õu  è kh¸ch quan  ña  Þ  êng    Nh n     nh y t    c th tr trong tõng     thêikú  µ  îc qu¶n  ýtheo    v®  l  Quy  Õ   ch Qu¶n  ý®Ç u     µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  h kÌm theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  CP ng 08/7/1999  vµ    NghÞ   nh  è  ®Þ s 12/2000/N§­   µy  CP ng 05/5/2000 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph
 2. 2 3­  Êt  c¸c c«ng  ×nh  ña    ù  ®Ç u     ö  ông  èn  ©n  T c¶    tr c c¸c d ¸n  ts d v ng s¸ch  nhµ  íc,vèn  Ýn  ông  Nhµ   ícb¶o  n  td do  n  l∙nh, èn  Ýn  ông  u      iÓncña   vtd ®Ç tph¸ttr   Nhµ   íc,vèn  u      iÓncña doanh  n  ®Ç tph¸ttr     nghiÖp  µ  íc®Ò u   nh n   ph¶ithùc hiÖn      theo  íng dÉn  Ëp  µ  h  l v qu¶n  ýchiphÝ  ©y  ùng  îcquy  nh  l    xd ®  ®Þ trong Th«ng     t nµy.  II. é i d u n g  c hi p h Ý  x © y  d ù n g  c « n g  tr× nh   N theo c¸c giai ® o ¹ n ® Ç u  t    1­ Tæng    møc  u        o¹n  Èn  Þ  u  : ®Ç të giai® chu b ®Ç t Tæng  møc  u    îcph©n  Ých,tÝnh    µ    nh  ®Ç t®   t   to¸nv x¸c ®Þ trong giai®o¹n     lËp  b¸o c¸o  nghiªn cøu    kh¶    thi(hoÆc  b¸o c¸o  u   )  ña  ù    ®Ç t c d ¸n, bao  å m   g nh÷ng    Ý   chi ph cho  Öc  Èn  Þ   u    (®iÒu    vi chu b ®Ç t tra kh¶o    Ëp  µ  Èm   s¸t,l v th ®Þnh      b¸o c¸o nghiªncøu    kh¶    ña  ù      Ý  Èn  Þ  ùc hiÖn  u   thic d ¸n), ph chu b th   chi ®Ç t(®Òn  ï ®Êt  ai hoa  µ u,      b  ®  m dichuyÓn  ©n  ,c¸c c«ng  ×nh trªnm Æt   d c    tr     b»ng  x©y  ùng  d hoÆc   i nh  , chuyÓn  Òn  ö  ông  t,kh¶o    ÕtkÕ,  t¸ ®Þ c  quy sd ®Ê   s¸t,thi   lËp  µ  Èm   nh  ÕtkÕ,  v th ®Þ thi   tæng  ù  d to¸n,chiphÝ   ùc  Ön     th hi c«ng    u  t¸c®Ê thÇu,hoµn  Êtc¸cthñ tôc®Ç u  ,x©y  ùng  êng,®iÖn,nícthic«ng,khu  ô    t        t  d ®          ph trî nhµ    ¹m    , ë t c«ng  ©n  Õu  ã)),chi phÝ   ùc  Ön  u     µ  ©y  ùng  nh (n c    th hi ®Ç t v x d (x©y  ¾p,mua  ¾ m   ÕtbÞ  µ      Ý  l  s thi   v c¸cchiph kh¸ccã  ªnquan),chiphÝ  Èn    li      chu bÞ  s¶n  Êt ®Ó   a  ù  vµo  xu   ® d ¸n  khaith¸csö  ông    Ý   o  ¹o,ch¹y thö,   d (chiph ®µ t      s¶n  Êtthö,    xu    thuªchuyªn giavËn  µnh     h trong thêigian ch¹ythö), èn u  ng          v l ®é ban  u   ®Ç cho  s¶n  Êt (®èi víidù  s¶n  Êt),l∙ vay  ©n  µng  ña  ñ  xu       ¸n  xu    i ng h c ch ®Ç u    ttrongthêigian thùc hiÖn  u  ,chiphÝ         ®Ç t    b¶o  Ó m,    Ý  ù  hi chiph d phßng. §èivíic¸c dù    ã m   vµ  ét  è  ù    ã  cÇu  Æc   Öt® îcThñ        ¸n nh A  m s d ¸n c yªu  ® bi     t ng  Ýnh  ñ  í Ch ph cho  Ðp  ×  µi c¸c néi dung  ãi trªn,trong  ph th ngo       n    tæng møc   ®Ç u    tcßn  bao  å m       Ý  g c¸cchiph nghiªncøu    khoa  äc,c«ng  Ö   ã  ªnquan  h  ngh c li   ®Õ n   ù    d ¸n. Néi dung    Õtcña    chiti   tæng møc  u    ®Ç ttheo  íng dÉn  ña  é   Õ   ¹ch h  c B K ho   vµ  Çu . § t 2­ Tæng  ù      d to¸nc«ng  ×nh,dù    ©y  ¾p  ¹ng  ôc  tr   to¸nx l h m c«ng  ×nh vµ    tr   gi¸ thanh    to¸nc«ng  ×nh ë    o¹n  ùc hiÖn  u  : tr   giai ® th   ®Ç t 2­   1.Tæng  ù    d to¸nc«ng  ×nh: tr Tæng  ù    d to¸nc«ng  ×nh lµtæng  tr     møc    Ý  Çn  Õtcho  Öc  u   chiph c thi   vi ®Ç t ©y  ùng   x d c«ng  ×nh  îc tÝnh  tr ®  to¸n cô  Ó      o¹n  ÕtkÕ   ü  Ët   th ë giai® thi   k thu   hoÆc   ÕtkÕ   ü  Ët­thic«ng.Tæng  ù    thi   k thu       d to¸nc«ng  ×nh bao  å m:    Ý  tr   g chiph x©y  ¾p,chiphÝ  ÕtbÞ   åm  ÕtbÞ   l    thi   (g thi   c«ng  Ö,    ¹  ÕtbÞ       ngh c¸c lo ithi   phitiªu chuÈn  Çn  c s¶n  Êt gia c«ng  Õu  ã) vµ    xu     (n c   c¸c trang  ÕtbÞ   thi   kh¸c phôc  ô    v cho s¶n  Êt,lµm  Öc,sinh ho¹t) chiphÝ  xu   vi        , kh¸cvµ    Ý  ù    chiph d phßng  åm    (g c¶ dù phßng  yÕu  ètrtgi¸vµ  ù  do  t   î    d phßng  khèil ng ph¸tsinh). do   î     C¸c kho¶n  ôc    Ý   m chiph trong tæng  ù    d to¸n c«ng  ×nh  å m   ÷ng  éi   tr g nh n  dung  ô  Ó    c th nh sau: 2.1.1.   Ý  ©y  ¾p    ph x l bao  å m: Chi g ­ Chi phÝ    µ    ì c¸c vËt kiÕn  óccò  ã  Ýnh  n     Þ vËt t     ph¸ v th¸od       tr   (C t ®Õ gi¸tr    , vËtliÖu ® îcthu håi(nÕu  ã)®Ó          c   gi¶m  èn  u  ); v ®Ç t
 3. 3 ­Chi phÝ     san  Êp m Æt   l  b»ng  ©y  ùng; xd ­ Chi phÝ  ©y  ùng     xd c«ng  ×nh t¹m,c«ng  ×nh phô  î ôc  ô    tr     tr   tr  ph v thic«ng  (®êng    thic«ng, ®iÖn  íc,nhµ  ëng    n  x v.v. .  µ  ¹m  ¹  Ön  êng      µ  . )nh t t i , hi tr ®Ó ë v ®iÒu  µnh    h thic«ng  Õu  ã); (n c   ­Chi phÝ  ©y  ùng    ¹ng  ôc     xd c¸ch m c«ng  ×nh; tr ­Chi phÝ  ¾p  Æt  ÕtbÞ  ®èivíi ÕtbÞ  Çn  ¾p  Æt);    l® thi   (     thi   c l ® ­ Chi phÝ       dichuyÓn  ínthiÕtbÞ     l    thic«ng  µ  ùcl ng x©y  ùng  v l  î   d (trong tr  ­ êng  îp chØ  nh  Çu  Õu  ã). h  ®Þ th n c 2.1.2.   Ý  ÕtbÞ    ph thi   bao  å m: Chi g ­Chi phÝ     mua  ¾ m   ÕtbÞ  s thi   c«ng  Ö   åm  thiÕtbÞ      Èn  ngh (g c¶    phitiªuchu cÇn s¶n  Êt,gia c«ng  Õu  ã),c¸c trang thiÕtbÞ   xu     (n c         kh¸c phôc  ô    v s¶n  Êt, xu   lµm  Öc,sinh ho¹tcña  vi       c«ng  ×nh  tr (bao  å m   ÕtbÞ   ¾p  Æt   µ  ÕtbÞ   g thi   l ® v thi   kh«ng  Çn  ¾p  Æt  cl® ); ­ Chi phÝ  Ën     v chuyÓn  õ c¶ng  t  hoÆc   ¬imua  n   n  ®Õ c«ng  ×nh,chiphÝ   tr    l kho, l b∙i u  u   u  ,l Container(nÕu  ã) t¹    c   ic¶ng  Öt nam   ®èi víic¸c thiÕtbÞ  Vi   (        nhËp  Èu),chiphÝ  kh    b¶o  qu¶n,b¶o  ìng t¹ kho      Ön  êng;   d    i b∙i hi tr ë ­Thu Õ   µ phÝ    v  b¶o  Ó m  ÕtbÞ  hi thi   c«ng  ×nh. tr 2.1.3.   Ý    ph kh¸cbao  å m: Chi   g Do  Æc   iÓ m   ® ® riªngbiÖtcña      kho¶n    Ý  µy  néidung  ña  õng  chiph n nªn    ct lo¹    Ý   îc ph©n  ichi ph ®   chia theo      o¹n  ña    c¸c giai® c qu¸  ×nh  u    vµ  ©y  tr ®Ç t x dùng.Cô   Ó  µ:   th l a.ë    o¹n  Èn  Þ  u  :   giai® chu b ®Ç t ­ Chi phÝ  Ëp b¸o       l   c¸o nghiªncøu  Òn kh¶    i víi ù    ã m   hoÆc     ti   thi®è     ¸n nh d A  dù    ã m   (nÕu  Êp  ã  Èm  Òn  Õt  nh  u      Çu  ¸n nh B  c c th quy quy ®Þ ®Ç tyªu c b»ng   v¨n b¶n),b¸o      c¸o nghiªncøu    kh¶    i víic¸c dù    ãichung  µ    ù    thi®è       ¸n n   v c¸c d ¸n chØ   thùc hiÖn  Ëp b¸o c¸o ®Ç u  ;   l     t ­Chi phÝ     tuyªntruyÒn,qu¶ng    ù    Õu  ã);     c¸o d ¸n (n c ­ Chi phÝ     nghiªncøu    khoa  äc,c«ng  Ö   ã  ªnquan  n   ù    ®èi h  ngh c li   ®Õ d ¸n (   víic¸c dù  nhã m     µ  ét  è  ù  cã      ¸n  A v m s d ¸n  yªu  Çu  Æc   Öt ® îc Thñ  íng c ® bi      t  ChÝnh  ñ  ph cho  Ðp); ph ­ Chi  Ý   µ  Ö  Ý   Èm   nh    ph v l ph th ®Þ b¸o c¸o nghiªn cøu    kh¶    ña  ù    thic d ¸n ®Ç u  . t b.ë    o¹n  ùc hiÖn  u  :   giai® th   ®Ç t ­Chi phÝ  ëic«ng     kh   c«ng  ×nh (nÕu  ã); tr   c ­ Chi phÝ  n   ï vµ  chøc  ùc hiÖn     ®Ò b   tæ  th   trong qu¸ tr×nh ®Ò n   ï ®Êt  ai      b  ®  hoa  µ u,    m di chuyÓn  ©n    µ    d c v c¸c c«ng  ×nh    Æt   tr trªnm b»ng  ©y  ùng, chi x d    phÝ    ôc  ô  ph v cho  c«ng    i®Þnh    vµ  ôc  åi (®èi víic«ng  ×nh  ©y  t¸ct¸  c ph h      tr x dùng  ña  ù    u    ã    Çu    nh    µ  ôc  åi); c d ¸n ®Ç tc yªu c t¸ ®Þ i c v ph h ­TiÒn    t    thuª®Ê hoÆc   Òn chuyÓn  Òn  ö  ông  t; ti   quy s d ®Ê ­ Chi phÝ     kh¶o    ©y  ùng,thiÕtkÕ   s¸tx d     c«ng  ×nh,chiphÝ    ×nh  Ý  tr    m« h th nghiÖ m   Õu  ã),chiphÝ   Ëp  å  ¬  êi  Çu,chiphÝ  (n c     l h s m th     cho  Öc  ©n  Ých, vi ph t  
 4. 4 ®¸nh    kÕt  gi¸  qu¶  u   Çu  ©y  ¾p,mua   ¾ m   Ët t thiÕtbÞ; chiphÝ   ®Ê th x l   s v        gi¸m  s¸tthi    c«ng  ©y  ùng  µ  ¾p  Æt  ÕtbÞ  µ      Ý   Ên  xd vl ® thi   v c¸cchiph tv kh¸c...    . ­Chi phÝ     Ban  qu¶n  ýdù    l   ¸n; ­ Chi phÝ      b¶o  Ö   toµn,b¶o  Ö   v an    v m«i  êng  tr trong qu¸ tr×nh x©y  ùng       d c«ng  ×nh (nÕu  ã); tr   c  ­Chi phÝ  Óm  nh  ËtliÖu ® a  µo c«ng  ×nh (nÕu  ã);    ki ®Þ v    v   tr   c ­ Chi  Ý   Ëp,thÈm     n    ù    ph l   tra ®¬ gi¸d to¸n;chi phÝ      qu¶n  ý chi phÝ   ©y  l    x dùng  c«ng  ×nh; tr ­Chi phÝ     b¶o  Ó m   hi c«ng  ×nh; tr ­L Ö   Ý  a  Ýnh;   ph ®Þ ch ­ Chi  Ý   µ  Ö  Ý   Èm   nh  ÕtkÕ   ü  Ët hoÆc   ÕtkÕ   ü    ph v l ph th ®Þ thi   k thu   thi   k thuËt­   thic«ng,tæng  ù      d to¸nc«ng  ×nh. tr c.ë    o¹n  Õt  óc x©y  ùng  a  ù    µo    giai® k th   d ® d ¸n v khaith¸csö  ông:    d ­ Chi  Ý   ùc  Ön  Öc  ph th hi vi quy  æi  èn; thÈm     µ  ® v  tra v phª  Öt  Õt  duy quy to¸nvèn  u      ®Ç tc«ng  ×nh; tr ­ Chi  Ý     ph th¸o dì c«ng  ×nh  ¹m, c«ng  ×nh  ô  îphôc  ô       tr t  tr ph tr  v thic«ng,  nhµ  ¹m  õgi¸trÞ    åi)v.v. . t (tr      thu h   . ­ Chi phÝ    än  Ö      thu d v sinh c«ng  ×nh;tæ    tr   chøc  nghiÖ m    thu,kh¸nh  µnh  th vµ  µn  b giao c«ng  ×nh;   tr ­ Chi phÝ  o  ¹oc«ng  ©n  ü  Ëtvµ    é     ®µ t   nh k thu   c¸n b qu¶n  ýs¶n  Êt (nÕu  l  xu   cã); ­ Chi phÝ       thuªchuyªn gia vËn  µnh  µ     h v s¶n  Êt trong thêigian ch¹y thö  xu          (nÕu  ã); c ­ Chi  Ý   ph nguyªn  Öu, n¨ng îng  µ  ©n  ùc cho  li   l v nh l  qu¸  ×nh  ¹y  ö tr ch th   kh«ng    µ  ã   (trõgi¸trÞs¶n  È m     åi® îc)v.v.. t¶i c t¶i v       ph thu h      . 2.1.4.   Ý  ù    ph d phßng: Chi Chi phÝ  ù    d phßng  µkho¶n    Ý    ù  ï l  chiph ®Ó d tr  cho    èil ng ph¸tsinh c¸c kh  î       do thay  æi  ÕtkÕ   îp  ý theo  ® thi   h l   yªu  Çu  ña  ñ   u    îc cÊp  ã  Èm   c c Ch ®Ç t ®   c th quyÒn  Êp  Ën, khèil ng  ch nh    î ph¸tsinh do    Õu  è kh«ng êng  íc ® îc,dù      c¸c y t  l tr     phßng  yÕu  ètrtgi¸trongqu¸ tr×nh thùc hiÖn  ù  do  t   î           d ¸n. 2.2.Dù     ©y  ¾p  ¹ng  ôc    to¸nx l h m c«ng  ×nh tr   Dù  to¸n x©y  ¾p  ¹ng  ôc     lh m c«ng  ×nh  µ chi phÝ   Çn  Õt®Ó   µn  tr l    c thi   ho thµnh  èil ng  kh  î c«ng    ©y  ¾p  ña  ¹ng  ôc  t¸cx lch m c«ng  ×nh  îc tÝnh  tr ®  to¸n tõ    thiÕtkÕ     b¶n  Ïthi v   c«ng hoÆc   ÕtkÕ   ü  Ët­   thi   k thu thi c«ng. Dù     ©y  ¾p  ¹ng  ôc  to¸nx l h m c«ng  ×nh bao  å m: tr   g 2.2.1.Gi¸ trÞ dù    ©y  ¾p  ícthuÕ  gå m:    Ý  Ët liÖu,chiphÝ         to¸nx l tr     chiph v      nh©n  c«ng,chiphÝ     m¸y    thic«ng,chiphÝ     chung  µ    Ëp  Þu  Õ  Ýnh  v thu nh ch thu t tr c. í 2.2.2.Gi¸trÞdù    ©y  ¾p        to¸nx l sau  Õ  å m:    Þdù    ©y  ¾p  íc thu g gi¸tr   to¸nx l tr   thuÕ  µ  v kho¶n  Õ    Þgiat¨ng®Ç u   thu gi¸tr       ra. 2.3.Gi¸thanh       to¸nc«ng  ×nh tr
 5. 5 Gi¸ thanh    to¸n lµ gi¸tróng  Çu  ïng    iÒu  Ön  îc ghi trong  îp      th c c¸c ® ki ®     h  ®ång  kinh tÕ  ÷a chñ  u    µ    gi   ®Ç tv doanh  nghiÖp  ©y  ùng  i víi   êng  îp xd ®è     tr c¸c h  ®Êu   Çu, gi¸trÞ dù  th       to¸n h¹ng  ôc    m c«ng  ×nh  tr hoÆc   ¹  lo ic«ng    ©y  ¾p  t¸cx l riªngbiÖt hay  µn  é      to b c«ng  ×nh ® îc duyÖt    ¬  ë  tr     trªnc s nghiÖ m   khèil ng thu   î   vµ  Êt l ng  õng  ú  ch  î t k thanh  to¸n ®èi  íitr ng  îp  îc phÐp    v ê h ®   chØ   nh  Çu  ®Þ th (kÓ  tr ng  îp  îc cÊp  ã  Èm   c¶  ê h®  c th quyÒn  ©n  ph giao  Ö m   ô  ©y  ùng  nhi vx d c«ng  ×nh). tr Gi¸thanh    îcthùc hiÖn    to¸n®     theo  õng  êikú  t th   thanh    èil ng hoµn  to¸nkh  î   thµnh  µ  v chØ  îc thanh    Õt    ã    Õt    ¹ng  ôc  ®  to¸nh khic ®ñ quy to¸nh m c«ng  ×nh tr   hay c«ng  ×nh víi ñ  u  ,nh  éidung  tr     Ch ®Ç t  n   quy  nh  ®Þ trong ®iÒu  Quy  Õ     49  ch Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 52/1999/N§­ CP   ña  Ýnh  ñ  µ  íng dÉn  ña  é  µichÝnh c Ch ph v h   c BT  3­  èn  u    îc quyÕt      Õt  óc x©y  ùng  a  ù  vµo  V ®Ç t ®   to¸n khik th   d ® d ¸n  khai   th¸csö  ông.  d Vèn  u   ® îc quyÕt  ®Ç t   to¸n lµ toµn  é    Ý   îp  ý,hîp     b chi ph h l   ph¸p  ∙  ùc ® th   hiÖn  trongqu¸ tr×nh ®Ç u   ®Ó   a  ù    µo       t  ® d ¸n v khaith¸csö  ông.    d   Néi dung    Õtvèn  u     îc quyÕt  chiti   ®Ç t ®   to¸n theo  íng  Én  ña  é   µi   h d c BT  chÝnh. III.C¨n c ø  l Ë p c hi p h Ý  x © y  d ù n g  c « n g  tr× nh    trong giai ® o ¹ n  th ù c hi Ö n  ® Ç u  t   §Ó  x¸c  nh   îc toµn  é      Ý   Çn  Õttrong    o¹n  ùc ®Þ ®  b c¸c chi ph c thi   giai® th   hiÖn  u    ®Ç ttheo  éidung  n  trong ®iÓ m   m ôc    ãitrªnph¶ic¨n cø  µo    µi   2  IIn         v c¸ct   liÖu cÇn  Õtsau  y:   thi   ®© 1­ B¸o      c¸o nghiªncøu  Òn kh¶    Õu  ã)vµ  c¸o nghiªncøu    ti   thi(n c   b¸o      kh¶    thi hoÆc       u    îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt. b¸o c¸o ®Ç t®   c th quy phª duy 2­  å   ¬  ÕtkÕ   ü  Ët,thiÕtkÕ   H s thi   k thu     b¶n  Ï thic«ng  v    hoÆc   ÕtkÕ   ü  thi   k thuËt­   thic«ng.  3­  èi l ng  Kh  î c«ng    ©y  ¾p  Ýnh  t¸cx lt theo  ÕtkÕ   ï hîp  íidanh  ôc   thi   ph   v  m ®Þnh møc,  n    ©y  ùng  ¬  ®¬ gi¸x d c b¶n. 4­ Danh  ôc  µ  è îng    ÕtbÞ   m v s l c¸c thi   c«ng  nghÖ  (bao  å m   thiÕtbÞ   g c¶    phitiªuchuÈn  Çn     c s¶n  Êt,gia c«ng  Õu  ã)),   xu     (n c   trang thiÕtbÞ  c¸c     kh¸cphôc    vô s¶n  Êt,lµm  Öc,sinh ho¹tcÇn  xu   vi      ph¶il¾p  Æt,    ® kh«ng  Çn  ¾p  Æt  cl® theo  yªu cÇu    c«ng  Ö   ngh s¶n  Êtcña  xu   c«ng  ×nh x©y  ùng. tr   d   C¸c  chøc   Ên  ÕtkÕ   Þu  tæ  tv thi   ch tr¸chnhiÖm   íc Chñ   u    µ    tr   ®Ç t v Ph¸p  luËtvÒ     møc    y  ,  Ýnh    îp lýcña    éidung  trong ®iÓ m     ®é ®Ç ®ñ ch x¸c,h     c¸cn   nªu    3 vµ  nãitrªn. 4      5­    Ýnh  Gi¸ t theo  ét  n  Þ  Ön  Ých  m ®¬ v di t hay  ét  n  Þ  m ®¬ v c«ng  Êt sö  su   dông  ña    ¹ng  ôc  c c¸c h m c«ng  ×nh th«ng  ông:Lµ  tr   d   chØ      nh    Ý   tiªux¸c ®Þ chiph x©y  ¾p  ×nh  ©n    µn  µnh  ét  n  Þ  Ön  Ých  lb qu ®Ó ho th m ®¬ v di t hay  ét  n  Þ  m ®¬ v c«ng  Êt sö  ông  su   d hoÆc   ét  n  Þ  Õt  Êu  ña  õng  ¹  µ, h¹ng  ôc   m ®¬ v k c c t lo inh   m c«ng  ×nh th«ng  ông  îcx©y  ùng  tr   d ®  d theo  ÕtkÕ   iÓn  ×nh  thi   ® h hay theo  Õt thi   kÕ   îp lýkinhtÕ.Møc    µy  îctÝnh    õgi¸trÞdù    ícthuÕ  ña    h       gi¸n ®   to¸nt       to¸ntr   c c¸c lo¹  ic«ng    Õt  Êu  ©y  ¾p  t¸c,k c x l trong ph¹m      ving«inhµ, h¹ng  ôc      m c«ng  ×nh tr  
 6. 6 ( d©n  ông, c«ng    d   nghiÖp, giao    th«ng,thuû  î v.v. .    l i . )kh«ng  , bao  å m       g c¸c chi phÝ kh«ng  Êu  µnh  ùctiÕp trong ph¹m    c th tr       ving«inhµ    hoÆc   ¹ng  ôc  h m c«ng  tr×nh nh      Ý    ©y  ùng    ¹ng  ôc  êng    Êp    c¸cchiph ®Ó x d c¸ch m ® x¸,c tho¸t íc,®iÖn     n ngoµinhµ... µ    Ý  ÕtbÞ   ña      chiph thi   c ng«inhµ  v   hay  ¹ng  ôc  h m c«ng  ×nh.C¨n  tr   cø  µy    Ëp tæng  ù    µm  ¬  ë    Õ   ¹ch vèn  u  .  n ®Ó l   d to¸nl c s ghik ho   ®Ç t  6­  ¬n    ©y  ùng  ¬  § gi¸x d c b¶n: §¬n    ©y  ùng  ¬    gi¸x d c b¶n  Uû   do  ban  ©n   nh d©n  Êp  c tØnh  ban  µnh  h bao  å m   ÷ng    Ý  ùctiÕp vÒ   Ët liÖu,nh©n   g nh chiph tr     v    c«ng  µ    Ý  ö  ông  v chiph s d m¸y    thic«ng  Ýnh    ét  n  Þ  èil ng c«ng    t trªnm ®¬ v kh  î   t¸c x©y  ¾p  l riªngbiÖthoÆc   ét  é  Ën  Õt  Êu  ©y  ¾p  µ  îcx¸c ®Þnh        m b ph k c x l v ®     trªn c¬  ë  nh  s ®Þ møc  ù    ©y  ùng  ¬  d to¸nx d c b¶n. §èivíinh÷ng     c«ng  ×nh quan  äng cña  µ   íc,cã  tr   tr   Nh n   quy    ©y  ùng  m« x d lín,yªu  Çu  ü  Ët phøc  ¹p ® îc phÐp  ©y  ùng  n      c k thu   t    x d ®¬ gi¸riªng th×    c¨n    cø vµo  n    ©y  ùng  ¬  ®¬ gi¸x d c b¶n  îclËp  ï hîp víic¸c bícthiÕtkÕ   îccÊp  ã  ®   ph             ®  c thÈm  Òn  quy ban  µnh. h 7­      ÕtbÞ   îc x¸c ®Þnh  theo  Õt  Gi¸ c¸c thi   ®       k qu¶  u   Çu  ®Ê th hoÆc   µo  ch hµng  ¹nh  c tranh mua   ¾ m   ÕtbÞ   s thi   hoÆc  theo    c¸c th«ng    ¬ng  ¹i trªn tinth m    thÞ  êng. tr 8­    íc vËn  , èc  Õp,    Ý  u  Gi¸ c   t¶i bx chiph l kho, b∙itheo  íng  Én  ña     h d c Ban  VËt    Ýnh  ñ. gi¸Ch ph 9­ §Þnh    møc      Ý, phÝ, lÖ  Ý  Ýnh  c¸cchiph     ph t theo  ûlÖ    t   % hoÆc     c¸cb¶ng  gi¸bao  å m:   g ­ Chi phÝ  n   ï ®Êt  ai hoa  µu,       ®Ò b   ®  m dichuyÓn  ©n    µ    d c v c¸c c«ng  ×nh tr   trªnm Æt     b»ng  ©y  ùng,chiphÝ  ôc  ô  xd    ph v cho  c«ng      nh    µ  ôc  åi t¸ct¸ ®Þ i c v ph h   (®èivíic«ng  ×nh  ©y  ùng  ña    ù  ®Ç u    ã     tr x d c c¸c d ¸n  t c yªu  Çu  i nh    µ  c t¸ ®Þ cv phôc  åi)® îc x¸c ®Þnh  theo  h      quy  nh  ña  Ýnh  ñ,   íng  Én  ña  é  ®Þ c Ch ph   h d cB TµichÝnh  µ    ¬    v c¸cc quan  ã  Èm  Òn. c th quy ­ TiÒn    t    thuª®Ê hoÆc   Òn chuyÓn  Òn  ö  ông  t    theo    ti   quy sd ®Ê c¨n cø  quy ®Þnh  ña  Ýnh  ñ  µ  íng dÉn  ña    ¬  c Ch ph v h   c c¸cc quan  ã  Èm  Òn. c th quy ­ §Þnh    møc     Ý   chiph chung,gi¸kh¶o      Ý   ÕtkÕ,    Ý      s¸t, ph thi   chi chiph Ban  qu¶n  ý  ù      Ý    l  d ¸n,chiph c¸c c«ng   tvÊn, c¸c chiphÝ  µ  Ö  Ý  Èm  nh   t¸c       v l ph th ®Þ (b¸o c¸o    nghiªn cøu    kh¶  , ÕtkÕ   ü  Ët hoÆc   ÕtkÕ   ü  Ët ­ thi thi thi   k thu   thi   k thu       c«ng, tæng  ù    d to¸n,dù      to¸nc«ng  ×nh..   theo  íng  Én  ña  é   ©y  ùng, tr . ) h d c BX d   Bé  µichÝnh  µ    ¬  T  v c¸cc quan  ã  Èm  Òn. c th quy ­ L Ö   Ý  a  Ýnh, c¸c lo¹  Ö  Ý    ph ®Þ ch     i ph kh¸c,thuÕ, phÝ  l     b¶o  Ó m  c¨n cø  hi    vµo  íng dÉn  ña  é  µichÝnh. h  c BT  10­ C¸c  Õ   ,  Ýnh    ch ®é ch s¸ch kh¸c   ã  ªnquan  Bé   ©y  ùng  µ        c li   do  X d v c¸c c¬  quan  ã  Èm  Òn  c th quy ban  µnh. h IV. h ¬ n g  p h¸p l Ë p c hi p h Ý  x © y  d ù n g  c « n g  tr × nh trong giai  P   ® o ¹ n th ù c hi Ö n  ® Ç u  t 1­ Tæng  ù      d to¸nc«ng  ×nh tr Tæng  ù    d to¸nc«ng  ×nh ® îcx¸c ®Þnh  tr       theo  nguyªn t¾c  µ  ¬ng    v ph ph¸p  nh  sau:  
 7. 7 ­ C«ng  ×nh  ã    tr c yªu  Çu  ü  Ët phøc  ¹p,cã  Õt  Êu  Òn   ãng  µ  c k thu   t  k c n m v ®Þa  Êt c«ng  ×nh,®Þa  Êt thuû    ch   tr   ch   v¨n phøc  ¹pph¶ithùc hiÖn  ÕtkÕ   ü  t      thi   k thuËt(thiÕtkÕ   iÓn khai)tr c khithiÕtkÕ       tr     í      b¶n  Ï thic«ng  v    (thiÕtkÕ     Õt)   chiti   th× tæng  ù      d to¸nc«ng  ×nh lËp theo thiÕtkÕ   ü  Ët. tr         k thu ­ C«ng  ×nh kü  Ët®¬n    tr   thu   gi¶n hoÆc     th«ng  ông  d hoÆc   ∙  ã  ÕtkÕ   ® c thi   m Éu   chØ  ùc hiÖn  ÕtkÕ   ü  Ët­   th   thi   k thu thi c«ng  × tæng  ù    Ëp theo thiÕt th   d to¸nl       kÕ   ü  Ët­   k thu thi c«ng.  1.1.Chi phÝ  ©y  ¾p:    xl 1.1.1.Nh÷ng  ¹ng  ôc    h m c«ng  ×nh x©y  ùng  ùc hiÖn  íc thiÕtkÕ   ü  tr   d th   b   k thuËttr ckhithiÕtkÕ     í      b¶n  Ïthic«ng  ×    Ý   ©y  ¾p  îcx¸c ®Þnh    v    th chiph x l ®     trªn c¬  ë  èil ng c«ng    ©y  ¾p  s kh  î   t¸cx l theo  ÕtkÕ   ü  Ëtvµ  n    ©y  ùng  thi   k thu   ®¬ gi¸x d c¬ b¶n  ña    ¹  c c¸c lo ic«ng    t¸choÆc   Õt  Êu  ©y  ¾p  îc lËp  ï hîp  íithiÕt k c x l ®  ph   v     kÕ   ü  Ët. k thu 1.1.2.Nh÷ng  ¹ng  ôc    h m c«ng  ×nh chØ  ùc hiÖn  ícthiÕtkÕ   ü  Ët­ tr   th   b    k thu thic«ng  th×    Ý  ©y  ¾p  îcx¸c ®Þnh    ¬  ë  èil ng c«ng    ©y      chiph x l ®     trªnc s kh  î   t¸cx l¾p theo  ÕtkÕ   ü  Ët­   thi   k thu thic«ng  µ  n    ©y  ùng  ¬  v ®¬ gi¸x d c b¶n    ¬i x©y  ën   dùng c«ng  ×nh do  y  tr   ñ ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ban  µnh. h 1.1.3.Nh÷ng  ¹ng  ôc    h m c«ng  ×nh th«ng  ông th× chiphÝ  ©y  ¾p  îc tr   d     x l ®  x¸c ®Þnh    ¬  ë    trªnc s tæng  Ön  Ých  µn  di t s hay  c«ng  Êt thiÕtkÕ   ña  ¹ng  su    ch m ôc c«ng  ×nh vµ  tr   møc   Ýa  Ýnh  g t theo  ét  n  Þ  Ön  Ých  m ®¬ v di t hay  ét  n   m ®¬ vÞ c«ng  Êt sö  ông  ña  ¹ng  ôc  su   d ch m c«ng  ×nh nh  éi dung  tr   n   trong ®iÓ m       5, m ôc    ãitrªn. II n   I   1.1.4.§èi víic¸c h¹ng  ôc         m c«ng  ×nh thuéc  tr   khu  ô  î nhµ    ¹m  ña  ph tr   , ët c c«ng  ©n  ©y  ùng  ôc  ô    nh xd ph v thic«ng  ©y  ¾p  x l c«ng  ×nh cña    ù    u   tr   c¸cd ¸n ®Ç t® îccÊp  ã  Èm  Òn  Õt  nh     c th quy quy ®Þ trong tæng    møc   u  ,viÖc  Ýnh    ®Ç t  t chi phÝ  ©y  ¾p  x l cho    ¹ng  ôc  ãitrªn® îcthùc hiÖn    c¸ch m n        nh sau: 1.1.4.1. Ò   ©y  ùng   xd V khu  ô  î ph tr Chi  Ý   ©y  ùng  ph x d khu  ô  î® îc lËp  µnh  ù  ph tr    th d to¸n x©y  ¾p    l riªng tïy    thuéc  µo  ÕtkÕ   ô  Ó  v thi   c th theo  quy m«,  Ýnh  Êt cña  õng  ¹ng  ôc  t ch   t h m c«ng  tr×nh trong khu  ô  înhng    ph tr  tæng    Ý   ©y  ¾p  ña    ¹ng  ôc  chiph x l c c¸c h m c«ng  tr×nh kh«ng  îcvîtqu¸ møc    Ý      ®     chiph ghitrong tæng    møc  u    ∙  îccÊp  ã  ®Ç t® ®   c thÈm  Òn    Öt. quy phª duy Dù  to¸n x©y  ¾p  ¹ng  ôc    lh m c«ng  ×nh    nh  tr x¸c ®Þ theo  ¬ng  ph ph¸p    nªu trongphô  ôcsè  cña    l   2  Th«ng   µy. tn 1.1.4.2.V Ò   ©y  ùng  µ    ¹m  ña    xd nh ë t c c«ng  ©n  ©y  ùng nh xd Chi phÝ  ©y  ùng  µ    ¹m  ña    xd nh ë t c c«ng  ©n  ©y  ùng  îctÝnh      nh xd ®  to¸nc¨n cø  µo  v nhu  Çu  Çn  Õtcña  ¹  µ    ¹m  Çn  ©y  ùng  ng  c c thi   lo inh ë t c x d nh kh«ng  îtv  qu¸ 2%     Þ x©y  ¾p    gi¸tr   l trong tæng  ù    ∙  îc phª  Öt  ña    d to¸n ® ®   duy c c«ng  ×nhtr   (®èivíi    c«ng  ×nh míikhëic«ng  ©y  ùng    khu  ©n  ,nh÷ng  tr       xd ë xa  d c  c«ng  ×nh tr   ®i theo  Õn  ®êng    tuy ( x¸,kªnh  ¬ng  Êp    êng  ©m  m c I,® l nghiÖp,® êng  ©y))vµ    d   kh«ng  îtqu¸      Þ x©y  ¾p  v  1% gi¸tr   l trong  tæng  ù  d to¸n ®∙  îc phª  Öt  ña   ®  duy c c«ng  ×nh (®èivíi   tr       c«ng  ×nh kh¸c). c¸c tr   Chi phÝ   ©y  ùng    xd khu  ô  î nhµ    ¹m  ña  ph tr  , ë t c c«ng  ©n  ©y  ùng  îc nh xd ®  tÝnh  trong gi¸cña    ãithÇu  ®èivíi    c¸c g   (    c«ng  ×nh thùc hiÖn  ¬ng  tr     ph thøc ®Êu     thÇu) hoÆc     kho¸n  än gãi c¸c chi phÝ   µy  ®èi víic«ng  ×nh  îc cÊp  ã  tr         n (    tr ®  c thÈm  Òn  quy chØ  nh  Çu). ®Þ th
 8. 8 1.2.Chi phÝ  ÕtbÞ:    thi   Chi phÝ  ÕtbÞ   îcx¸c ®Þnh    thi   ®     theo  è îng tõng  ¹  ÕtbÞ   µ    Þ sl   lo ithi   v gi¸tr   tÝnh cho  ét  Ên  m t hoÆc   ét    ÕtbÞ   ña  ¹ ¬ng  m c¸ithi   c lo i t øng; Trong  ,    Þ   ®ã gi¸tr   tÝnh cho  tÊn  1  hoÆc   c¸ithiÕtbÞ  1      bao  å m:    g gi¸mua,    Ý  Ën  chiph v chuyÓn  õ t  c¶ng hoÆc   ¬imua  n   n  ®Õ c«ng  ×nh,chiphÝ u  tr    l kho,l b∙i l Container(nÕu   u  ,u      cã)t¹ c¶ng  Ötnam   ®èivíi   ÕtbÞ  Ëp  Èu),chiphÝ   i   Vi   (     thi   nh kh c¸c    b¶o  qu¶n,b¶o    dìng t¹   i kho      Ön  êng, thuÕ  µ  Ý  b∙ië hi tr   v ph b¶o  Ó m   ÕtbÞ   hi thi   c«ng  ×nh.Tr­ tr   êng  îp  u   Çu  ×    ÕtbÞ   µ gi¸tróng thÇu  å m     éi dung    ∙  h ®Ê th th gi¸thi   l       g c¸c n   nh ® nãië    µ      trªnv c¸ckho¶n    Ý  chiph kh¸c(nÕu  ã)® îcghitronghîp ®ång.   c          Riªng  i  íic¸c thiÕtbÞ       Èn  Çn  ®è v       phitiªuchu c s¶n  Êt,gia c«ng  ×    xu     th chi phÝ  cho    ¹  ÕtbÞ   µy  îc x¸c ®Þnh    ¬  ë  èil ng  ÕtbÞ   Çn  c¸c lo ithi   n ®     trªnc s kh  î thi   c s¶n  Êt,gia c«ng  µ  xu     v møc    gi¸s¶n  Êt,gia c«ng  Ýnh  xu     t cho  tÊn  1  hoÆc   c¸i 1    phï hîp víitÝnh  Êt,chñng  ¹  ÕtbÞ       Èn  µ         ch   lo ithi   phitiªuchu v c¸c kho¶n    Ý   chiph kh¸ccã  ªnquan    ∙  ãië    li   nh ® n   trªn. 1.3.Chi phÝ     kh¸c: Bao  å m       Ý  g c¸c chiph kh«ng  éc chiphÝ  ©y  ¾p,chiphÝ  ÕtbÞ  µ  thu     x l    thi   v ® îc ph©n    theo      o¹n  ña  c¸c giai® c qu¸  ×nh  u    µ  ©y  ùng    éi dung  tr ®Ç t v x d nh n   trong kho¶n    2.1.3,®iÓ m     ôc    ña    2, m IIc Th«ng   µy. C¸c  tn   kho¶n    Ý   µy  chiph n ® îcx¸c ®Þnh     theo  nh  ®Þ møc  Ýnh  t b»ng  û lÖ  t   (%) hoÆc  b¶ng    ô  Ó  µ  gi¸c th v ® îcchialµm  nhã m:     2  ­ Nhã m     Ý, lÖ  Ý     nh    chiph   ph x¸c ®Þ theo  nh  ®Þ møc   Ýnh  t b»ng  û lÖ    t   (%) bao  å m:    Ý   ÕtkÕ,    Ý   g chi ph thi   chi ph Ban qu¶n  ý dù      Ý   µ  Ö  Ý  l   ¸n,chi ph v l ph thÈm  nh  µ      Ý   Ên  ®Þ v c¸cchiph tv kh¸cv.v.     .. Trong  :    Ý  ®ã Chi ph Ban  qu¶n  ýdù    îctÝnh  l   ¸n ®   theo quy    µ  ¹  m« v lo ic«ng  tr×nh.TrÞ  è  nh    s ®Þ møc   û lÖ  t   (%)  µ  ¬ng  v ph thøc  Ýnh  t kho¶n    Ý   chi ph Ban  qu¶n  ýdù  thùc hiÖn  l   ¸n    theo  quy  nh  ®Þ trong phô  ôc sè  kÌm    l   3  theo Th«ng    t nµy. §èi víinh÷ng  nh      ®Þ møc     Ý    vÊn  a  ã  chi ph t ch c trong quy  nh   Ön  ®Þ hi hµnh  ña  µ   íc,th×  ñ   u    Ëp  ù    ×nh cÊp  ã  Èm  Òn    c Nh n   Ch ®Ç tl d to¸ntr   c th quy phª duyÖt sau    ã  ù    khic s tho¶ thuËn  ña  é  ©y  ùng.   c BX d ­ Nhã m     Ý    nh    chiph x¸c®Þ b»ng c¸ch lËp dù        to¸nbao  å m     Ý  g chiph kh«ng  x¸c  nh   ®Þ theo  nh   ®Þ møc   Ýnh  t b»ng  û  Ö  t l (%)  : Chi  Ý   nh   ph kh¶o    ©y  s¸tx dùng,chiphÝ     tuyªntruyÒn    qu¶ng    ù      Ý  o  ¹oc«ng  ©n, c¸n  c¸o d ¸n,chiph ®µ t   nh   bé  ü  Ëtvµ    é  k thu   c¸n b qu¶n  ýs¶n  Êt,chiphÝ    l  xu     thuªchuyªn gia vËn  µnh  µ     h v s¶n  Êt thö  Õu  ã),chiphÝ   n   ï vµ    Ý   chøc  ùc hiÖn  xu   (n c     ®Ò b   chiph tæ  th   trong  qu¸ tr×nh ®Ò n   ï ®Êt  ai      b  ® hoa  µ u,    m di chuyÓn  ©n    µ    d c v c¸c c«ng  ×nh trªn tr     m Æt  b»ng  ©y  ùng, chiphÝ   ôc  ô  x d    ph v cho  c«ng    i nh    µ  ôc  åi t¸ct¸ ®Þ c v ph h   (®èivíic«ng  ×nh x©y  ùng  ña  ù    u    ã  cÇu  i nh    µ  ôc     tr   d c d ¸n ®Ç tc yªu  t¸ ®Þ c v ph håi)   v.v. . . 1.4.PhÝ   ù    d phßng:  Theo quy  nh  ×  nh  ®Þ th ®Þ møc     Ý   ù  chi ph d phßng trong tæng  ù  d to¸n   c«ng  ×nh ® îc tÝnh  tr     b»ng 10%     trªntæng    Ý   ©y  ¾p, chiphÝ   ÕtbÞ   chiph x l     thi   vµ    Ý  chiph kh¸cnªu    trong®iÓ m       µ    ãitrªn.   1.1,1.2 v 1.3 n   Tr×nh  ù vµ  ¬ng  t   ph ph¸p  Ëp  l tæng  ù    d to¸nc«ng  ×nh x©y  ùng  tr   d theo  ­ h íng dÉn    trongphô  ôcsè  kÌm    l   1  theo Th«ng   µy.   tn   2­ Dù     ©y  ¾p  ¹ng  ôc    to¸nx l h m c«ng  ×nh tr  
 9. 9 Dù     ©y  ¾p  ¹ng  ôc  to¸nx l h m c«ng  ×nh ® îcx¸c ®Þnh    ¬  ë  èil ng tr       trªnc s kh  î   c¸cc«ng    ©y  ¾p  Ýnh    t¸cx l t theo  ÕtkÕ,  n    ©y  ùng  ¬  thi   ®¬ gi¸x d c b¶n  Uû     do  ban nh©n  ©n  Êp  d c tØnh ban  µnh  h hoÆc   n    ©y  ùng  ®¬ gi¸x d c«ng  ×nh  ®èi víi tr (    c«ng  ×nh ® îc lËp  n    tr     ®¬ gi¸riªng)  nh  ,®Þ møc     Ý   chiph chung, thu  Ëp  Þu    nh ch thuÕ  Ýnh  ícvµ  Õ    Þgi¨t¨ng®Ç u   t tr   thu gi¸tr       ra. Ph¬ng ph¸p  Ëp  ù  l d to¸n x©y  ¾p  ¹ng  ôc     lh m c«ng  ×nh  tr theo  íng  Én  h d trongphô  ôcsè  kÌm    l   2  theo Th«ng   µy.   tn V. Q u ¶ n  l ý c hi p h Ý  x © y  d ù n g  c « n g  tr × nh trong  giai ® o ¹ n th ù c hi Ö n  ® Ç u  t   1­ V Ò   nh    ®Þ møc  ù  d to¸n §Þnh møc  ù    ©y  ùng  ¬  d to¸nx d c b¶n  Bé   ©y  ùng  do  X d nghiªncøu  µ      v ban hµnh  dông  èng  Êt  ¸p  th nh trong c¶  íc.§¬n    ©y  ùng  ¬   n  gi¸x d c b¶n  Uû     do  ban nh©n  ©n  Êp  d c tØnh ban  µnh  h hoÆc   n    ©y  ùng  ¬  ®¬ gi¸x d c b¶n  c«ng  ×nh tr   (®èivíic«ng  ×nh  îc lËp  n       tr ®  ®¬ gi¸riªng)®Ò u     ph¶ilËp    ¬  ë    nh     trªnc s c¸c ®Þ møc   ù  d to¸n nãi trªn.Trêng  îp  ÷ng  ¹       h nh lo ic«ng    ©y  ¾p  t¸cx l hoÆc   Õt  Êu  kc x©y  ùng  a  ã  d ch c trong danh  ôc  nh    m ®Þ møc  ù    Ön  µnh  × c¸cBé  ã  d to¸nhi h th     c x©y  ùng  d chuyªn  µnh  µ  ng v c¸c  a   ¬ng  ®Þ ph ph¶i tæ    chøc  nghiªn cøu  ©y    x dùng    ¹ ®Þnh  c¸clo   i møc    µ  ®ã v tho¶ thuËn  íi é  ©y  ùng      ông.   v  X B d ®Ó ¸p d ­ C¸c  é   ã  ©y  ùng  Bcx d chuyªn  µnh  chøc  ng tæ  so¸txÐt, söa  æi,        ® bæ sung    nh  c¸c ®Þ møc   ù  d to¸n chuyªn  µnh    ng tho¶  Ën  íiBé   ©y  ùng    thu v   X d ®Ó ban  µnh  dông: Kh«ng  dông    nh  h ¸p    ¸p  c¸c ®Þ møc   ù  d to¸n do    é   ã  ©y    c¸c B c x dùng chuyªn ngµnh    ban  µnh  ícngµy  h tr   30/3/1994.   ­ Së   ©y  ùng     X d c¸c tØnh  µ  µnh  è  ùcthuéc  v th ph tr   Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸ch   nhiÖ m   ñ  ×vµ  èihîp víi   ë  ã  ©y  ùng  ch tr   ph       S c x d c¸c chuyªn ngµnh  chøc  ©y    tæ  x dùng  nh  ®Þ møc  cho    c¸c c«ng    ©y  ¾p  ö  ông    ¹  Ët t   Ët liÖu vµ  t¸cx l s d c¸c lo i   , v   v   c«ng  nghÖ   ©y  ùng  íi thuéc  x d m  c¸c c«ng  ×nh  ©y  ùng    a   ¬ng  tr x d trªn ®Þ ph tr×nh Bé   ©y  ùng      ông.Së  ©y  ùng  µ    ë   ã  ©y  ùng   X d ®Ó ¸p d  X d v c¸c S c x d chuyªn  ngµnh  kh«ng  îc tho¶  Ën  ®  thu hoÆc   èng  Êt t¹m  êiviÖc    th nh   th   bæ sung, ®iÒu    chØnh  nh  ®Þ møc  ù      d to¸nc¸cc«ng    ©y  ¾p    Ëp ®¬n    t¸cx l ®Ó l   gi¸c«ng  ×nh. tr ­ §èivíi         c«ng  ×nh quan  äng cña  µ   íc,c¸cc«ng  ×nh ® îcphÐp  c¸c tr   tr   Nh n     tr     lËp  n    ®¬ gi¸riªng vµ      c¸c c«ng  ×nh  ö  ông  ü  Ët vµ  Ön  tr sd k thu   bi ph¸p    thic«ng  míi,trong c¸c c«ng  ×nh nµy  ã  ÷ng  ¹       tr   c nh lo ic«ng    ©y  ¾p  a  ã  t¸cx l ch c trong h Ö     thèng  nh  ®Þ møc   ù  d to¸n hiÖn  µnh  ña  µ   íc,th×  ñ   u    cïng       h c Nh n   Ch ®Ç t tæ chøc   Ên  ã  tv c chøc  n¨ng  ©y  ùng  nh  x d ®Þ møc  cho  ÷ng  ¹  nh lo ic«ng    ©y  t¸cx l¾p  ,  ®ã b¸o  cÊp  ã  Èm   Òn  c¸o  c th quy phª  Öt  duy tæng  ù  d to¸n tho¶  Ën  íi   thu v   Bé  ©y  ùng      ông. X d ®Ó ¸p d 2­ V Ò   n    ©y  ùng  ¬    ®¬ gi¸x d c b¶n 2.1.§¬n    ©y  ùng  ¬    gi¸x d c b¶n  îclËp  ¹    ®   t i tØnh,thµnh  è  ùcthuéc c¸c   ph tr     Trung  ng  äilµ ®¬n    a   ¬ng)  Chñ   Þch  û   ¬ (g     gi¸®Þ ph do  t U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ban  µnh  h chØ  ö  ông    Ëp  ù    ©y  ¾p  sd ®Ó l d to¸nx l riªngcho    ¹ng  ôc     c¸c h m c«ng  ×nh,c«ng  ×nh hoÆc     nh    Ý   ©y  ¾p  tr   tr   x¸c ®Þ chiph x l trong tæng  ù      d to¸n ®èi víi       c«ng  ×nh x©y  ùng  ¹ ®Þa  ¬ng  c¸c tr   d t i ph (kh«ng  îcsö  ông  é  n    ® d b ®¬ gi¸ x©y  ùng  ¬  d c b¶n  ña  a   ¬ng  c ®Þ ph kh¸c),lµm    c¨n  ®Ó   chøc  u   Çu  cø  tæ  ®Ê th hoÆc   chØ  nh  Çu  ©y  ¾p  i víi Êtc¶    ®Þ th x l ®è       c¸cc«ng  ×nh cña  t tr   Trung  ng  µ  ¬v
 10. 10 ® Þa  ¬ng,kh«ng  ô  éc vµo  Êp  Õt  nh  u  ,x©y  ùng    a   ph   ph thu   c quy ®Þ ®Ç t  d trªn®Þ ph¬ng  .  ®ã Riªng c¸c tËp  n    ©y  ùng  ¬     ®¬ gi¸x d c b¶n  ña    µnh  è  µ   éi, c c¸c th ph H n   Hå   Ý   Ch Minh, H¶i phßng, §µ  ½ng  µ  Ç n   ¬  íc khiban  µnh      n vC th tr     h hoÆc     bæ sung, söa  æi    ® ph¶i cã  ù    s tho¶  Ën  thu b»ng  v¨n b¶n  ña  é   ©y  ùng  é  c BX d (B X ©y  ùng  Ï cã  d s   v¨n  b¶n  Ýnh  ch thøc sau  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îc v¨n 30  k t  nh ®   b¶n    Þ).§¬n    ©y  ùng  ¬  ®Ò ngh   gi¸x d c b¶n  Së   ©y  ùng  ñ  ×phèihîp víi do  X d ch tr        c¸c c¬    quan  ªnquan  µichÝnh, V Ët    li   (T     gi¸,Giao th«ng,N«ng    nghiÖp  µ    v ph¸t tr Ón n«ng  i  th«n..   ©y  ùng  .x d ) theo nguyªn t¾c   ¬ng    ,ph ph¸p  íng dÉn  ña  é  h  cB X ©y  ùng  d . 2.2.§èi víinh÷ng       c«ng  ×nh  tr quan  äng  ña  µ   íc cã  tr c Nh n   quy    ©y  m« x dùng  ín,yªu  Çu  ü  Ët phøc  ¹p vµ  ét  è  l  c k thu   t   m s c«ng  ×nh  ã  tr c yªu  Çu  Æc   c ® biÖt hoÆc   ét  è    m s c«ng  ×nh cã  iÒu  Ön  tr   ® ki riªngbiÖt ® îc phÐp  Ëp  n         l ®¬ gi¸ riªngphï hîp  íic¸c bíc thiÕtkÕ   ®¬n    ©y  ùng  ¬      v       ( gi¸x d c b¶n  c«ng  ×nh)theo  tr   ph¬ng  ph¸p  Ëp  n    Bé   ©y  ùng  íng dÉn. Bé   ©y  ùng  èng  Êt l ®¬ gi¸do  X d h   X d th nh   víi Êp    Öt   c phª duy tæng  ù      µnh  Ëp Ban  n    d to¸n®Ó th l  ®¬ gi¸c«ng  ×nh vµ  tr   tho¶  thuËn hoÆc   ban  µnh  n    h ®¬ gi¸riªngcña  ÷ng    nh c«ng  ×nh ®ã. tr   2.3.Khi sö  ông    Ëp  n    ©y  ùng  ¬    d c¸c t ®¬ gi¸x d c b¶n  Ön  µnh  hi h (bao  å m   g c¶    Ëp  n    ©y  ùng  ¬  c¸ct ®¬ gi¸x d c b¶n  Ýnh  t cho  ét  è  m s c«ng    ©y  ¾p  t¸cx l chuyªn  ngµnh) ®Ó   Ëp,thÈm  nh    l  ®Þ tæng  ù  d to¸n,dù      to¸nc«ng  ×nh,n Õu  ã  ÷ng  tr   c nh lo¹  ic«ng    ©y  ¾p  a  ã  t¸cx l ch c trong c¸ctËp  n    ãitrªn, ñ  u    ïng tæ      ®¬ gi¸n    Ch ®Ç tc   chøc   Ên  ã  tv c chøc n¨ng  ©y  ùng  nh  x d ®Þ møc,  n    ÷ng  ¹  ®¬ gi¸nh lo ic«ng    t¸c x©y  ¾p  µy,b¸o    Êp  ã  Èm  Òn    Öt  l n   c¸o c c th quy phª duy tæng  ù    èng  Êt d to¸nth nh   víi é  ©y  ùng  µm    lËp,thÈm  nh, phª duyÖt   X B d l c¨n cø    ®Þ    tæng  ù  d to¸n,dù      to¸n c«ng  ×nh. tr 3­ V Ò     tæng  ù    d to¸nc«ng  ×nh tr TÊt  c¸c c«ng  ×nh  ©y  ùng  c¶    tr x d kh«ng  ©n  Öt ®Êu   Çu  ph bi   th hay  îc ®  phÐp chØ   nh  Çu  u   ®Þ th ®Ò ph¶i lËp    tæng  ù  d to¸n theo  ng    éi dung,   ®ó c¸c n     nguyªn t¾c,ph¬ng      ph¸p híng dÉn  ¹ Th«ng   µy.     t i tn Tríc khiChñ   u    ×nh  Êp  ã  Èm   Òn     ®Ç t tr c c th quy phª  Öt  duy tæng  ù    d to¸n th× tæng  ù      d to¸nph¶i® îcc¬      quan  ã  c chøc  n¨ng qu¶n  ýx©y  ùng  îc  ©n  l  d ®  ph cÊp  Èm  nh.  ¬   th ®Þ C quan  Èm  nh  th ®Þ tæng  ù    d to¸nb¶o  ¶m   éidung  Èm   ® n  th ®Þnh  quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  cña  ®Þ t i 2  37  Quy  Õ   ch Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d vµ  Þu  ch tr¸chnhiÖ m   ícph¸p  ËtvÒ   Õt    tr   lu   k qu¶  µ  éidung  Èm  nh    ∙  vn  th ®Þ nh ® nãië    trªn. Riªng tæng  ù      d to¸nc«ng  ×nh c¸c dù    éc nhã m   do  é   ©y   tr     ¸n thu   A  B X dùng  ñ  ×tæ  ch tr   chøc  Èm  nh, trõc«ng  ×nh x©y  ùng  éc dù    ã m   th ®Þ    tr   d thu   ¸n nh A   ña  ét  è  é,  µnh  c m s B Ng quy  nh  ®Þ trong kho¶n  ®iÒu  NghÞ   nh  è  12  1  ®Þ s 12/2000/N§­   µy  CP ng 05/5/2000 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph Tæng   ù  d to¸n do  Êp  ã  Èm    c c th quyÒn phª duyÖt kh«ng  îc vîttæng  ®   møc  u    ∙  îcduyÖt. ®Ç t® ®     3.1. Tæng   ù     d to¸n c«ng  ×nh  ña    tr c c¸c  ù   nhã m   d ¸n  B,C  ö  ông  èn  sd v ng©n  s¸ch nhµ  íc,vèn  Ýn  ông  u      iÓn cña  µ   íc,vèn  Ýn  ông    n  td ®Ç tph¸ttr   Nh n   td do  µ   íc b¶o    éc    é,  µnh, c¬  Nh n   l∙nh thu c¸c B Ng   quan  Trung  ng  µ    ¬ v c¸c Tæng   c«ng    µ  ícdo  êicã  Èm  Òn  Õt ®Þnh  u      Öt sau    tynh n   Ng   th quy quy   ®Ç tphª duy   khi ® îc c¬    quan  ã c chøc  n¨ng qu¶n  ý x©y  ùng  ña  Êp  l  d cc quyÕt  nh   u     ®Þ ®Ç t hoÆc   ¬  c quan  chuyªn m«n  ã    c chøc  n¨ng  qu¶n  ý®Þnh  l  møc,  n    ù    ®¬ gi¸, to¸n d x©y  ùng  ña    é   ã  ©y  ùng  d c c¸c B c x d chuyªn  µnh  ®èi víic¸c dù  m µ   Êp  ng (       ¸n  c quyÕt ®Þnh  u      ®Ç tkh«ng  ã  ¬  c c quan  chøc n¨ng  ãitrªn) Èm  nh. n   th ®Þ
 11. 11 3.2.Tæng   ù    d to¸n c«ng  ×nh  ña    ù  thuéc  ã m     tr c c¸c d ¸n  nh B,C  ö  ông  sd vèn  u    ph¸t tr Ón  ña  ®Ç t   i c doanh  nghiÖp  µ   íc do  êi cã  Èm   nh n   Ng   th quyÒn  quyÕt  nh   u    cña  ®Þ ®Ç t doanh nghiÖp  phª duyÖt sau    îc c¬  khi ®   quan  ã c chøc n¨ng  qu¶n  ýx©y  ùng  ña  l  d c doanh  nghiÖp hoÆc   tæ  do  chøc  ã  c chuyªn   m«n   Ò   nh  v ®Þ møc,  n    ù  ®¬ gi¸,d to¸n x©y  ùng  ®èivíic¸c dù  ®Ç u    ©y    d (       ¸n  tx dùng  ña  c doanh  nghiÖp kh«ng  ã  ¬  c c quan  chøc n¨ng  ãitrªn) Èm  nh. n   th ®Þ 3.3.Tæng  ù      d to¸nc«ng  ×nh ® îcNg êicã  Èm  Òn  tr       th quy phª  Öt  µgií duy l     i h¹n  èi®a     Ý   ©y  ùng  t   chiph x d c«ng  ×nh,lµm  cø    chøc  u   Çu  tr   c¨n  ®Ó tæ  ®Ê th hoÆc   chØ   nh  Çu  µ  ®Þ th v qu¶n  ý chi phÝ   l    trong qu¸  ×nh  ùc  Ön  ù    tr th hi d ¸n. Ng êicã  Èm  Òn    th quy phª  Öt  duy tæng  ù    Þu  d to¸nch tr¸chnhiÖ m   ícph¸p  Ët   tr   lu   vÒ     éidung  c¸c n   phª  Öt  duy theo  quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n    Òu  cña  2, §i 38  Quy  Õ   ch Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  µ    l  tv x d v c¸cquy  nh  ®Þ kh¸ccña    ph¸p luËt.   ­ Trêng  îp nh÷ng  ù    ã m   ® îcThñ íng Ch Ýnh  ñ    h  d ¸n nh A    t  ph th«ng  qua    b¸o c¸o nghiªncøu  Òn kh¶  ,     ti   thi trong ®ã       cho  Ðp  ©n      ù    µnh  Çn  ph ph ra c¸cd ¸n th ph hoÆc   Óu dù    × sau        ti   ¸n,th   khib¸o c¸o nghiªncøu    kh¶    ña  ù    µnh  Çn   thic d ¸n th ph hoÆc   Óu  ù   ®∙  îc Ng êi cã  Èm   ti d ¸n  ®     th quyÒn phª duyÖt, viÖc  Ëp, thÈm     l  ®Þnh,  phª  Öt  duy tæng  ù d to¸n c«ng  ×nh  ña    ù  thµnh  Çn    tr c c¸c d ¸n  ph hoÆc   tiÓu dù      îcthùc hiÖn      ¸n ®ã ®     nh c«ng  ×nh cña  ét  ù    u    c  Ëp. tr   m d ¸n ®Ç t®é l   ­ Trêng  îp  Æc   Öt,n Õu    h® bi   c«ng  ×nh x©y  ùng  ña  ù  nhã m   B   tr   d c d ¸n  A,  cha  ã  c tæng  ù    îcphª duyÖt hoÆc   a    iÒu  Ön  Ëp tæng  ù    d to¸n®       ch ®ñ ® ki l   d to¸n th×  Ë m   Êt sau    ùc hiÖn  îc 50%     Þ khèil ng c«ng    ©y  ¾p  ch nh   khith   ®  gi¸tr    î   t¸cx l cña  µn  é  to b c«ng  ×nh  tr ph¶i cã    tæng  ù  d to¸n ® îc cÊp  ã  Èm   Òn       c th quy phª duyÖt.Trong  êng  îp nµy,Chñ   u      tr h    ®Ç tph¶ilËp  ê tr×nh nªu  â lýdo, b¸o      t    r       c¸o cÊp  ã  Èm   Òn  c th quy phª  Öt  µ  duy v ph¶i ® îc cÊp  ã  Èm   Òn     c th quy phª  Öt  duy cho  Ðp. ph +  êng  îp  Tr h trong  Õt  nh  u     ∙  quy ®Þ ®Ç t ® quy  nh  ®Þ møc   èn  ña  õng  vct h¹ng  ôc  ng  Çn  Õtph¶itiÕn hµnh  ëic«ng  m nh c thi       kh   c«ng  ×nh th× ph¶icã  ù  tr      d to¸nh¹ng  ôc    m c«ng  ×nh khëic«ng  îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt. tr     ®  c th quy phª duy +  èi víic¸c dù  §       to¸n h¹ng  ôc   éc    m thu c«ng  ×nh  ©y  ùng  ña  ù    tr x d c d ¸n thµnh  Çn  ph hoÆc   Óu dù    µ   ñ   u    îcphÐp    Öt,th× ph¶i® ­ ti   ¸n m Ch ®Ç t®   phª duy       îc tæ    chøc  ã  c chuyªn  m«n   Ò   nh  v ®Þ møc,  n    ù  ®¬ gi¸,d to¸n x©y  ùng  Èm     d th ®Þnh  íckhiphª duyÖt,nhng    ù    ¹ng  ôc  µy  tr         c¸cd to¸nh m n kh«ng  îcvîtdù    ®     to¸n c«ng  ×nh  ña  ù  thµnh  Çn  tr c d ¸n  ph hoÆc   Óu  ù  trong  ti d ¸n  tæng  ù  d to¸n cña    toµn  é  b c«ng  ×nh ® îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt. tr     c th quy phª duy 3.4.Thêigian thÈm  nh        ®Þ tæng  ù    d to¸nkh«ng    ngµy  i víi qu¸ 45  ®è    c«ng  tr×nh thuéc dù    ã m   30  µy  i víi     ¸n nh A,  ng ®è     c«ng  ×nh thuéc dù    ã m   20  tr     ¸n nh B,  ngµy  i víi ®è     c«ng  ×nh thuéc dù   nhã m     Ó   õ ngµy  ¬  tr     ¸n   C k t  c quan  Èm  nh   th ®Þ nhËn    å  ¬  îp lÖ. ®ñ h s h   4.§iÒu    chØnh    Ý  ©y  ùng  chiph x d c«ng  ×nh tr 4.1.Tæng    møc  u    îc®iÒu  ®Ç t®   chØnh theo quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  ®Þ ti  2  25 Quy  Õ   ch Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  CP ng 08/7/1999 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph 4.2.Tæng   ù    d to¸n c«ng  ×nh  òng     ù    tr c nh d to¸n h¹ng  ôc     m c«ng  ×nh tr   hoÆc   c«ng    ©y  ¾p  t¸cx l riªngbiÖt®∙  îcphª  Öt  ã  Ó  îc®iÒu     ®  duy c th ®   chØnh,  bæ  sung  trong m ét  è  êng  îp sau,nhng    s tr h    kh«ng  îcvîttæng  ®   møc  u    ∙  ®Ç t® ® îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt:   c th quy phª duy  
 12. 12 4.2.1.Trêng  îp  îc cÊp  Õt  nh  u      h®  quy ®Þ ®Ç t cho  Ðp  ph thay  æi  Õt ® thi   kÕ   ét  è  é  Ën, h¹ng  ôc  ña  m s b ph   m c c«ng  ×nh,khilËp  ¹ dù    tr    l i to¸n cho    é    c¸c b phËn,  ¹ng  ôc     h m ®ã theo  ïng  Æt   c m b»ng    ña  gi¸c tæng  ù d to¸n ®∙  îc phª  ®   duyÖt  µ   µm  îttæng  ù  m l v  d to¸n (bao  å m   chi phÝ   ù    g c¶    d phßng)  ∙  îc phª ®®    duyÖt  ×  ñ   u    th Ch ®Ç tph¶ilËp  ¹ tæng  ù    µ  ùc hiÖn  Öc  Èm  nh     l  i d to¸nv th   vi th ®Þ l¹®Ó   ×nh cÊp  ã  Èm  Òn    Öt.   tr   i c th quy phª duy 4.2.2.Trong  êng  îp  îc cÊp  Õt  nh  u      tr h®  quy ®Þ ®Ç t cho  Ðp  ph thay ® æi    thiÕtkÕ   m ét  è  é  Ën, h¹ng  ôc  ña     s b ph   m c c«ng  ×nh,m µ   tr   kh«ng  µm  îttæng  l v  dù to¸n ®∙  îc phª  Öt   ®  duy (bao  å m   chiphÝ   ù  g c¶    d phßng)  ×    Ëp  ¹ dù  th khil l i   to¸n cho    é  Ën,  ¹ng  ôc     Én    c¸c b ph h m ®ã v ph¶i ¸p  ông   d theo  ïng  ét  Æt   c m m b»ng    ña  gi¸c tæng  ù    ∙  îc phª  Öt    d to¸n ® ®   duy ®Ó b¶o  ¶m   ù  Êt qu¸n  ña  ® s nh   c tµiliÖu dù        to¸nc«ng  ×nh. tr 4.2.3.Khi cã  ù      s thay ® æi  Ò     vËt t  Ët liÖu x©y  ùng, tiÒn ¬ng    v gi¸c¶   , v     d   l vµ    Õ     Ýnh  c¸c ch ®é ch s¸ch kh¸c cã  ªnquan  c¬      li   do  quan  ã  Èm  Òn  ña  c th quy c Nhµ   íc ban  µnh, viÖc  iÒu  n  h   ® chØnh  tæng  ù  d to¸n,dù    to¸n c«ng  ×nh  ùc   tr th   hiÖn  b»ng  c¸ch    nh   x¸c ®Þ møc   ï,trõ chªnh  Öch  b    l hoÆc   iÒu  ® chØnh riªng   tõng kho¶n  ôc    Ý  m chiph trong dù    to¸n,sau      ®ã tæng  îp l¹ ®Ó     nh  h    i x¸c®Þ møc   ®iÒu  chØnh  chung  ña  ù    c d to¸nc«ng  ×nh: tr Trêng  îp sau    iÒu  h  khi® chØnh  µ   îttæng  ù    m v  d to¸n(bao  å m   chiphÝ  g c¶    dù phßng) ®∙  îc phª  Öt  ×  ñ   u     ®  duy th Ch ®Ç t ph¶ithùc hiÖn  Öc  Èm  nh       vi th ®Þ phÇn    Ý   iÒu  chiph ® chØnh, bæ     sung  íc khitr×nh  Êp  ã  Èm   Òn    tr     c c th quy phª duyÖt l¹tæng  ù    ña    i d to¸nc c«ng  ×nh. tr Së   ©y  ùng    X d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ñ  × víisù  ¬ ch tr     tham    ña  ë  µichÝnh­ Ët    µ    ¬  gia c S T   V gi¸v c¸cc quan  ã  ªnquan  c li   trong viÖc      x¸c ®Þnh    Ët liÖu ®Õ n   Ön  êng  ©y  ¾p    ¬  ë  gi¸v     hi tr x l trªnc s th«ng  ®Þnh  ú  ña  b¸o  kc LiªnSë  ©y  ùng­ µichÝnh­ Ët    Ò       ¹  Ët t  Ët liÖu x©y  ùng  ¹  X d T  V gi¸v gi¸c¸clo i  ,v     v d t i n¬i b¸n  Ëp    t trung hoÆc     ¬i s¶n  Êt trªn®Þa   µn    c¸c n   xu     b tØnh, thµnh  è      ph ®Ó lµm    x¸c®Þnh  c¨n cø    møc  ï,trõchªnh  Öch    Ý  ËtliÖu trongdù  b    l chiph v       to¸n. Khicã  ù    s thay ® æi  ínvÒ       Òn l ng  µ    Õ     Ýnh    l   gi¸c¶,ti  ¬ v c¸cch ®é ch s¸ch cã    li   ªnquan  ×    th c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  µ    ñ   u     ¬ v c¸c Ch ®Ç t (®èivíi   c«ng  ×nh ® îclËp  n    tr     ®¬ gi¸riªng)ph¶itiÕn hµnh  ©y  ùng  ¹ bé  n         xd l   ®¬ i gi¸x©y  ùng  ¬    d c b¶n theo quy  nh  ña  µ   íc.   ®Þ c Nh n 4.3.ViÖc    thanh  to¸n vèn  u    i  íic¸c c«ng  ×nh ®Êu   Çu    ®Ç t ®è v     tr   th hoÆc   chØ   nh  Çu  ùc hiÖn  ®Þ th th   theo  éi dung  n  quy  nh  ®Þ trong ®iÒu  cña    49  Quy  chÕ  Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  µ  íng dÉn  ña  é  µichÝnh.   l  tv x d vh   c BT  VI. æ  c h ø c th ù c hi Ö n  T Th«ng   µy  tn thay thÕ    Th«ng   è  ts 08/1999/TT­ BXD   µy  ng 16/11/1999  ña  c Bé   ©y   ùng  íng  Én  Öc  Ëp  µ  X d h d vi l v qu¶n  ý chi phÝ   ©y  ùng  l    x d c«ng  ×nh tr   thuéc c¸c dù    u    µ    ông  èng  Êt trong c¶  ícsau  ngµy  Ó   õ     ¸n ®Ç tv ¸p d th nh     n  15  k t  ngµy  ý  k ban  µnh. h             
 13. 13 P h ô  l ô c s è  1 P h ¬ n g  p h¸p l Ë p t æ n g  d ù  to¸n c « n g  tr × nh x © y  d ù n g (KÌm  theo Th«ng   è    ts 09/2000/TT­ BXD   µy  th¸ng7  ng 17    n¨m  2000) Tæng  ù    d to¸nc«ng  ×nh lµtæng    Ý  Çn  Õtcho  Öc  u    ©y  tr     chiph c thi   vi ®Ç tx dùng  c«ng  ×nh vµ  îctÝnh    ô  Ó      o¹n  ÕtkÕ   ü  Ët(®èivíi tr   ®   to¸nc th ë giai® thi   k thu      c«ng  ×nh  Õt kÕ   bíc) hoÆc   Õt kÕ   ü  Ët­   tr thi   2    thi   k thu thic«ng  ®èi víic«ng  (    tr×nh  ÕtkÕ   bíc).Tæng   ù  thi   1    d to¸n c«ng  ×nh    tr bao  å m:  g Chi  Ý   ©y  ¾p  ph x l (GXL),chiphÝ  ÕtbÞ  TB ),chiphÝ     thi   (G     kh¸c(GK)vµ    Ý  ù      chiph d phßng  DP ). (G Tæng  ù    d to¸nc«ng  ×nh ® îctÝnh  tr     theo c«ng    thøc: G TDT = G XL  G TB   G K   G DP +  +  +  (1) 1.Ph¬ng    ph¸p tÝnh    Ý  ©y  ¾p:   chiph x l Chi phÝ  ©y  ¾p    x l c«ng  ×nh x©y  ùng  µtoµn  é    Ý    ùc hiÖn  tr   d l  b chiph ®Ó th   c«ng    ©y  ùng  µ  ¾p  Æt   ña  õng  ¹ng  ôc   t¸cx d vl ® ct h m c«ng  ×nh  éc  tr thu c«ng  tr×nh ®ã.   Chi phÝ  ©y  ¾p    x l c«ng  ×nh ® îctÝnh  tr     theo c«ng    thøc sau:   n   =  ∑ g xl (1+  G xl         i      TXLGTGT ) (2) i=1 Trong  : ®ã gi   :Gi¸trÞ dù    ©y  ¾p  ícthuÕ  ña  ¹ng  ôc        to¸nx l tr   ch m c«ng  ×nh thø  tr   xl i; TXLGTGT :Møc  Õ  Êt thuÕ    Þ gia t¨ngquy  nh    thu su   gi¸tr       ®Þ cho  c«ng    ©y  t¸cx dùng,l¾p  Æt.   ® ­ §èi víinh÷ng  ¹ng  ôc       h m c«ng  ×nh  ©y  ùng  tr x d theo  ÕtkÕ   thi   riªngbiÖt     th×    Þ dù    ©y  ¾p  íc thuÕ  ¹ng  ôc  gi¸tr   to¸nx l tr   h m c«ng  ×nh ® îc tÝnh  tr     theo  ­ ph ¬ng ph¸p lËp dù    ©y  ¾p      to¸nx l trongphô  ôcsè  kÌm    l   2  theo Th«ng   µy.   tn ­  èi víinh÷ng  ¹ng  ôc   §   h m c«ng  ×nh  tr th«ng  ông   nhµ  ,  µ  µm  d (nh ë nh l viÖc,héitr ng, kho  µng,® êng    ©n  . .th×    Þ dù    ©y  ¾p  íc    ê   t   x¸,s b∙i .  gi¸tr   to¸nx l tr   ) thuÕ ® îcx¸c®Þnh      theo c«ng    thøc:                                         gi          =     i x  i                  P   S                (3) xl                                                                                 Trong  : ®ã Pi  :Møc    Ýnh  gi¸t theo  ét  n  Þ  Ön  Ých  m ®¬ v di t hay  ét  n  Þ  m ®¬ v c«ng  Êt su   sö  ông  ña  ¹ng  ôc  d ch m c«ng  ×nh thø    tr   i;
 14. 14 S i   Ön  Ých  :Di t hay  c«ng  Êtsö  ông  ña  ¹ng  ôc  su   d ch m c«ng  ×nh thø  tr   i. 2­ Ph¬ng    ph¸p tÝnh    Ý  ÕtbÞ.   chiph thi   Chi phÝ  ÕtbÞ  îctÝnh    thi   ®   theo c«ng    thøc sau:   n G TB      ∑ Q i i (1 +  TBGTGT )  =     M  T (4) i=1 Trong  : ®ã Q i   äng îng (tÊn)hoÆc   è îng (c¸   ÕtbÞ  ãm  ÕtbÞ)  i; :Tr l    s l   i thi   (nh thi   ) thø    M i:  Gi¸ tÝnh    cho  tÊn  1  hoÆc   c¸i(1  ã m)  Õt bÞ   1    nh thi   thø    ña  i c c«ng  tr×nh; M i =  i +  i +  i +  i   hi               m   n   k  v +              (5) m i     ña  ÕtbÞ   : Gi¸ c thi   thø     ¬i mua   ¬is¶n  Êt,chÕ   ¹o hoÆc   ¬i ië n   (n   xu   t  n  cung øng  ÕtbÞ  thi   c«ng  Ö   ¹ ViÖtnam)  ngh t i     hay    Ýnh  n  c¶ng  Ötnam   gi¸t ®Õ   Vi   (®èivíi ÕtbÞ     thi   c«ng  Ö   Ëp  Èu); ngh nh kh ni :Chi phÝ  Ën       v chuyÓn  tÊn  1  hoÆc   c¸i( 1nhã m)  ÕtbÞ  itõ n¬i 1      thi   thø       mua        hay  õc¶ng  Ötnam   n   t  Vi   ®Õ c«ng  ×nh; tr ki : Chi phÝ  u       l kho, l b∙i u   u  , Container1  Ên  l   t hoÆc   c¸i(1  ã m)  Õt 1    nh thi   bÞ  i(nÕu  ã)t¹ c¶ng  Ötnam   ®èivíi ÕtbÞ  Ëp  Èu); thø   c    i Vi   (   thi   nh kh vi : Chi phÝ        b¶o qu¶n, b¶o  ìng 1tÊn    d  hoÆc   c¸i(1nhãm)  ÕtbÞ   1  thi   thø   i t¹    hiÖn  êng;      i tr   hi :Thu Õ   µ  Ý     v ph b¶o  Ó m   ÕtbÞ  i; hi thi   thø    TTB GTGT :Møc  Õ  ÊtthuÕ    Þgiat¨ngquy  nh  ivíi õng lo¹thiÕt   thu su   gi¸tr       ®Þ ®è     t    i   bÞ.  Riªng ®èi víic¸c lo¹  ÕtbÞ       Èn  Çn         i thi   phitiªuchu c s¶n  Êt,gia c«ng  ×  xu     th chi phÝ   Ýnh    t cho  ¹  ÕtbÞ   µy  ùc  Ön  lo ithi   n th hi theo  nguyªn  ¾c, ph¬ng  t  ph¸p  trong kho¶n    iÓ m   m ôc  cña    1.2,® 1  IV  Th«ng   µy  µ  t n v bao  å m     éi dung  g c¸c n   nh  ∙  ãië  ® n   trªn. 3.Ph¬ng    ph¸p tÝnh    Ý    chiph kh¸c: Chi phÝ    kh¸c® îctÝnh     theo c«ng    thøc sau:   n       m          =  ∑ B   +  ∑ C   x     T G K      (   i         j )   (1+  K GTGT )    (6)       i=1     j=1        Trong  : ®ã
 15. 15 B i     Þcña  :Gi¸tr   kho¶n  ôc    Ý  m chiph kh¸cthø   éc nhã m     Ý, lÖ  Ý    ithu   chiph   ph tÝnh  theo ®Þnh    møc  ûlÖ  t   %;             C j     Þ cña  : Gi¸ tr   kho¶n  ôc    Ý   m chiph kh¸c thø   éc  ã m     Ý     jthu nh chiph kh¸c  tÝnh  b»ng  c¸ch lËp dù      to¸n; TKGTGT : Møc   Õ  Êt thuÕ    Þ gia t¨ng theo    thu su   gi¸tr       quy  nh  i  íitõng ®Þ ®è v     lo¹ chiphÝ    i  kh¸clµ®èi t ng chÞu  Õ    Þgiat¨ng.      î   thu gi¸tr       4.Chi phÝ  ù     d phßng: Chi  Ý   ù  ph d phßng  (bao  å m   dù  g c¶  phßng  khèil ng  do   î ph¸tsinh vµ  ù     d phßng  yÕu  è trtgi¸) ® îc tÝnh  do  t   î        b»ng 10%     µn  é    Ý   ©y  ¾p, trªnto b chiph x l   chiphÝ  ÕtbÞ  µ    Ý    thi   v chiph kh¸ccña    c«ng  ×nh theo c¸ch tÝnh  ãitrªnvµ    tr       n     x¸c ®Þnh theo c«ng    thøc: G DP  =  XL +  TB  G K  )x    (G   G +     10%               (7)               
 16. 16 h å  s ¬ , Bi Ó u  m É u  t æ n g  d ù  to¸n 1­ Hå   ¬    s tæng  ù    d to¸nbao  å m: g ­Tê  ×nh xinduyÖt tæng  ù    tr       d to¸n; ­B¶n    thuyÕtminh    tæng  ù  d to¸n; ­ BiÓu    tæng  îp tæng  ù  h  d to¸n,c¸c biÓu     tæng  îp riªngtõng  h    kho¶n  ôc   m chiphÝ     bao  å m:    Ý   ©y  ¾p, chiphÝ   ÕtbÞ,    Ý   g chiph x l   thi   chiph kh¸c vµ  Óu    bi tÝnh  èil ng c«ng    ©y  ¾p  kh  î   t¸cx l (Theo  ×nh  h thøc  µ  éidung  vn  trong m ôc  díi   2    ®©y). ­   ..  v.v  . 2­ BiÓu  É u     m tæng  ù    d to¸n 2.1. Bi Ó u  t æ n g  h î p t æ n g  d ù   to¸n (bi Ó u s è  1­T D T) Ngµy...  .th¸ng.. . . . . ..  n¨m... . .. . .. Tªn  c«ng  ×nh: tr STT Kho¶n  ôc    Ý m chiph Gi¸trÞtr c     í  Thu Õ     Þ Gi¸trÞ gi¸tr      thuÕ giat¨ng®Ç u   sau  Õ    thu ra 1 2 3 4 5 1 Chi phÝ  ©y  ¾p   xl G XL 2 Chi phÝ  ÕtbÞ    thi   G TB 3 Chi phÝ    kh¸c: GK ­Giai®o¹n  Èn  Þ  u      chu b ®Ç t ­Giai®o¹n  ùc hiÖn  u      th   ®Ç t ­ Giai ®o¹n  Õt  óc  ©y  ùng    k th x d ® a  ù    µo  d ¸n v khaith¸csö  ông    d 4 Chi phÝ  ù    d phßng G DP Tæng  éng:(1+  +  +  ) c    2  3  4  G TDT Ng êitÝnh                  êikiÓm               C¬                     Ng   tra              quan  lËp 
 17. 17 2.2. Bi Ó u  t æ n g  h î p c hi  h Ý  x © y  l ¾ p  (bi Ó u s è  2­T D T) p Ngµy... .th¸ng.. . .. . . . ..  n¨m... . . .. Tªn  c«ng  ×nh: tr STT Tªn  ¹ng  ôc  h m c«ng  Gi¸trÞdù    thuÕ    Þgia Gi¸trÞdù        to¸n gi¸tr         to¸n tr×nh x©y  ¾p  íc l tr   t¨ng®Ç u     ra x©y  ¾p    l sau thuÕ thuÕ 1 2 3 4 5 1 H¹ng  ôc  . . m .. . 2 H¹ng  ôc  . . m .. . 3 .. . ............. . . ............ Tæng  éng c gxl Ng êitÝnh                Ng êikiÓm                 ¬                        tra             C quan  lËp  Ghi  ó: ­    Þ dù  ch   Gi¸ tr   to¸n x©y  ¾p  íc thuÕ   ña  õng  ¹ng  ôc     l tr   ct h m c«ng  tr×nh x¸c®Þnh     theo  ¬ng  ph ph¸p nªu    trong ®iÓ m   cña  ô  ôcsè  kÌm    1  ph l   1  theo  Th«ng   µy. tn
 18. 2.3 Bi Ó u   æ n g   î p chi p h Ý  thi Õt b Þ  ( Bi Ó u  s è   t h 3­T D T) Ngµy... .th¸ng.. . .  . . . ..n¨m... . .. . . . . .. Tªn  c«ng  ×nh: tr STT Tªn  ÕtbÞ    §¬n  Sè ­ Gi¸ Thµnh  Chi phÝ  Chi phÝ u  thi   hay l       l kho,l   Chi phÝ  PhÝ   Tæng   Thu Õ     Tæng    u   gi¸ nhã m   ÕtbÞ thi   vÞ îng mua tiÒn  vËn  b∙i l Container b¶o    ,u    qu¶n b¶o  gi¸trÞ trÞgia gi¸trÞ          mua   chuyÓn (nÕu  ã)t¹ c¶ng  c    i hiÓ m tr cthuÕ t¨ng®Ç u   sau  í    TB ViÖtNam   ra thuÕ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I.ThiÕt  bÞ   ph¶i   Cã   thÓ  Cã   thÓ  l¾p tÝnh chung  tÝnh  ­ cho  µn  é  to b chung  ­ hoÆc  tÝnh  cho  toµn  II.ThiÕt   bÞ   cho   tõng  bé  hoÆc   kh«ng  ph¶il¾p   thiÕtbÞ   tÝnh  cho  ­ tõng  Õt thi   ­ bÞ II . I ThiÕt bÞ  phi   tiªuchuÈn    ph¶igia    c«ng,s¶n  Êt   xu Tæng  éng c G TB Ng êitÝnh   Ng êikiÓm    tra C¬   quan  Ëp l
 19. 2 .4. Bi Ó u  t æ n g  h î p c hi p h Ý  k h¸c (Bi Ó u s è  4­T D T) Ngµy... . . . ..  th¸ng.. . .n¨m  . . ... . ..  . .. . ... Tªn  c«ng  ×nh: tr C¸c  kho¶n    Ý  chiph kh¸c Gi¸trÞ    Thu Õ     Þgia gi¸tr     Gi¸trÞ    tr cthuÕ í  t¨ng®Ç u     ra sau  Õ thu 1 2 3 4 1. Giai ®o¹n  chuÈn  bÞ  ®Ç u   t ­ ­ ­ 2. Giai ®o¹n  thùc hiÖn  ®Ç u   t ­ ­ ­ 3. Giai®o¹n  Õt  óc  ©y      k th x dùng ® a  dù  ¸n vµo khai   th¸csö  ông  d ­ ­ ­ ­ ­ Tæng   éng c Gk Ng êitÝnh                êikiÓm                 C¬                   Ng   tra                quan  lËp 
Đồng bộ tài khoản