Thông tư 09/2000/TT-NHNN3 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

0
40
lượt xem
3
download

Thông tư 09/2000/TT-NHNN3 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 09/2000/TT-NHNN3 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 20/2000/NĐ-CP ngày 15/6/2000 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 09/2000/TT-NHNN3 của Ngân hàng Nhà nước

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a  g © n   µ n g  N h µ  n íc Vi Ö t N a m   è  09/2000/TT­N H N N 3   N h S n g µ y  29 th¸ng 8 n¨ m  2000 H í ng d É n    h µ n h  N g h Þ   Þ n h   thi ® s è 20/2000/N§­C P  n g µ y   15/6/2000 c ñ a C h Ý n h  p h ñ  v Ò  x ö  p h ¹t  vi p h ¹ m  h µ n h  ch Ý n h  trong l Ü nh  ù c ti Ò n t Ö   v v µ  h o ¹t ® é n g  n g © n  h µ n g C¨n  §iÒu  cña  cø  42  NghÞ   nh  è  ®Þ s 20/2000/N§­   µy  CP ng 15/6/2000 cña    ChÝnh  ñ  Ò   ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  ph v x ph     h ch trong  Ünh  ùc  Òn  Ö  µ  ¹t l v ti t v ho   ®éng  ©n  µng, Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   íng  Én    µnh  ng h   h Nh n     h d thih NghÞ   ®Þnh    nh sau: C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g M ô c  I. h ¹ m   ® i Ò u  ch Ø n h  v µ  ® è i tî ng ¸p d ô n g:  P vi  1. C¸c  µnh      ¹m  µnh  Ýnh    h viviph h ch trong lÜnh  ùc  Òn tÖ  µ  ¹t®éng    v ti   v ho   ng©n  µng  îcquy  nh  ¹  h ®  ®Þ tikho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è  1  1  ®Þ s 20/2000/N§­   CP. Trêng  îp cã  Êu  Öu  éi ¹m  × ngêicã  Èm  Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  h   d hi t   ph th     th quy x ph     h chÝnh  Ëp  å   ¬  l h s chuyÓn  cho  ¬  c quan  ã  Èm   c th quyÒn     iÒu      ®Ó ® tra,gi¶i quyÕt theo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.   Khi ph¸thiÖn  µnh      ¹m  ã  Ýnh  Êt phøc  ¹p,viph¹m  Òu  Çn     h viviph c t ch   t    nhi l hoÆc     ¹m, ®Ó   Õt ®Þnh  ö  ýhµnh  Ýnh  t¸ ph   quy   i x l  ch hay  ×nh  ù  i víi µnh    h s ®è     h vi Êy, ngêi cã  Èm   Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Çn    æi  íiViÖn      th quy x ph     h ch c trao ® v  KiÓ m     ©n  ©n  ïng cÊp. s¸tnh d c  Nh÷ng  µnh      ¹m  h viviph trong lÜnh  ùc  Òn tÖ  µ  ¹t®éng  ©n  µng    v ti   v ho   ng h ®∙ chuyÓn  sang  ¬   C quan  iÒu    ng  ® tra,nh sau    ã  Õt  nh  nh  ®ã c quy ®Þ ®× chØ   ®iÒu    trahoÆc   nh  ®× chØ   ô  cña  ¬  v ¸n  c quan  ã  Èm  Òn  ö  ýh×nh  ù  c th quy x l  s th× trong  êih¹n  th¸ng,kÓ   õ ngµy  Ën  îc th«ng  th   3    t  nh ®  b¸o  ña  ¬  c c quan  ã  c thÈm  Òn  ö  ýh×nh  ù,ngêicã  Èm  Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  quy x l  s    th quy x ph     h ch ph¶i xem  xÐt ®Ó  xö  ph¹t  vi ph¹m  hµnh  chÝnh  theo NghÞ  ®Þnh  sè  20/2000/N§­ CP. 2. C¸c    ¹m    viph kh¸cli     ªnquan  n   ¹t®éng  ©n  µng    µnh    èn ®Õ ho   ng h nh h vitr   thuÕ, lËu  Õ, viph¹m    thu     quy  nh  Ò   ùc hµnh  ÕtkiÖm,  èng    Ý, ®Þ v th   ti   ch l∙ngph   tham  òng..  × xö  ýtheo  nh .   l  th quy  nh  ®Þ kh¸ccña    ph¸p luËt(xö ph¹tviph¹m  Ò            v thuÕ theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   Õ, xö  ýhµnh    lu   thu   l   vitham  òng  nh theo  quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  Önh  èng  l ch tham  òng.. ) nh .. 3.§èit ng bÞ  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh     î   x ph     h ch trong lÜnh  ùc  Òn tÖ  µ  ¹t   v ti   v ho   ®éng  ©n  µng  ng h theo  quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è  2  1  ®Þ s 20/2000/ N§­CP, bao  å m: g a­ C¸c  chøc  Ýn  ông  µ   íc (bao  å m:  ©n   µng  ¬ng  ¹i, tæ  td Nh n   g Ng h Th m  Ng ©n  µng    iÓn,Ng ©n  µng  Çu ,Ng ©n  µng  Ýnh  h ph¸ttr   h § t  h Ch s¸ch vµ  chøc    tæ  tÝn  ông    ©n  µng); d phing h
 2. 2 b­ C¸c  chøc  Ýn  ông    Çn  ña  µ   ícvµ  ©n  ©n;   tæ  td cæ ph c Nh n   nh d c­ C¸c  chøc  Ýn  ông  íc ngoµi ® îc phÐp  ¹t®éng  ¹  Öt Nam   tæ  td n     ho   t iVi   (gåm:    chi nh¸nh  ©n   µng  íc ngoµi,Ng ©n   µng  ªndoanh; tæ  Ng h n    h li     chøc  Ýn  t dông    ©n  µng); phing h d­ V¨n    phßng  idiÖn  ña    chøc  Ýn  ông  ícngoµi® Æt  ¹ ViÖt ®¹   c c¸c tæ  td n    ti     Nam; ®­  C¸c  chøc  Ýn  ông  îp t¸c; tæ  td h  e­ Tæng    C«ng    µng  ¹c ®¸  ý  ÖtNam; tyV b   qu Vi   g­ C¸c    doanh  nghiÖp  ùcthuéc Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam; tr     h Nh n     h­ C¸c  chøc  tæ  kh«ng ph¶i lµ tæ      chøc  Ýn  ông  îc phÐp  ¹t®éng  td ®  ho   ng©n  µng; h i­ nh©n  éc c¸ctæ   C¸  thu     chøc  trªn; k­Tæ     chøc,c¸nh©n     kh¸ccã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh   h viviph h ch trong lÜnh  ùc    v tiÒn tÖ  µ  ¹t®éng  ©n  µng.   v ho   ng h M ô c  II.T × n h   Õt    ti gi¶ m   h Ñ , t × nh ti Õt n  t¨ng n Æ n g: C¸c  ×nh  Õtgi¶m  Ñ,  ×nh  Õtt¨ng nÆng   îc ¸p  ông    ö  ¹tvi t ti   nh t ti     ® d khix ph     ph¹m  µnh  Ýnh  h ch trong lÜnh  ùc  Òn tÖ  µ  ¹t®éng  ©n  µng    v ti   v ho   ng h quy  nh   ®Þ nh sau: 1. V Ò   ×nh  Õtgi¶m  Ñ:      nh  îct×nh  Õtgi¶m  Ñ     Öc   t ti   nh ®Ó x¸c®Þ ®  ti   nh nh vi tù ng¨n    chÆn,  µm  l gi¶m  ítthiÖth¹ihoÆc   ù nguyÖn  ¾c  ôc  Ëu  b     t  kh ph h qu¶,  båith ng  Öth¹i,   ê thi     ph¶icã    Ën  ña  ¬    x¸c nh c c quan  qu¶n  ýcÊp    Õu  µ tæ  l  trªnn l  chøc hoÆc   ña  ¬  c c quan,®¬n  Þ    v qu¶n  ýngêiviph¹m  Õu  µc¸nh©n. l     n l    2.V Ò   ×nh  Õtt¨ngnÆng    ¹m  Òu  Çn   t ti     "Viph nhi l hoÆc     ¹m": t¸ ph i ­Vi ph¹m  Òu  Çn    µtr ng  îp thùc hiÖn    ¹m  µnh  Ýnh     nhi l tøc l   ê h     viph h ch trong  lÜnh  ùc  µ   íc®ã   ∙    ¹m  ng  a  Þ   ö  ¹tvµ  a  Õt  êihiÖu  ö  v m tr   ® viph nh ch b x ph   ch h th   x ph¹t. ­ T¸iph¹m    µ tr ng  îp  ùc hiÖn    ¹m  µnh  Ýnh  µ  ∙  Þ   ö     tøc l   ê h th   viph h ch v®bx ph¹tnh÷ng  a  Õt  êih¹n ® îccoilµcha  Þ  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  µ     ch h th           b x ph     h ch m l¹viph¹m  µnh  Ýnh     i h ch trongcïng lÜnh  ùc  .     v ®ã M ô c  III.T h ñ  t ô c x ö  p h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h:   Khi xö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh, ngêicã  Èm  Òn  ö  ¹tph¶ithùc   ph     h ch     th quy x ph       hiÖn  ng  ñ tôc xö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  îcquy  nh  ¹ c¸c®iÒu    ®ó th     ph     h ch ®  ®Þ ti     45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh.            l x l    h ch   Do  Ýnh  Êt ® Æc   ïcña  ¹t®éng  ©n  µng  t ch   th   ho   ng h nªn kh«ng  dông  ñ  ôc ¸p  th t   quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti§i 46, Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  l x l    h ch quy  nh  Ò   ñ ®Þ v th   tôc ®¬n    gi¶n.Ng ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   íng dÉn    h Nh n     h  thªm  ét  è  éidung  m sn  sau: 1.T¹m  nh    ®× chØ  ngay    ¹m  µnh  Ýnh: viph h ch
 3. 3 Ng êicã  Èm  Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    th quy x ph     h ch ph¶ira lÖnh  ¹m  nh      t ®× chØ ngay    ¹m  µnh  Ýnh  ang  Ôn        Ön  ã    ¹m  µnh  viph h ch ® di ra,khiph¸thi c viph h chÝnh. 2.LËp      biªnb¶n    ¹m  µnh  Ýnh: viph h ch a­ Sau    lÖnh  ¹m  nh  khi ra  t ®× chØ     ¹m  µnh  Ýnh, ngêi cã  Èm   vi ph h ch     th quyÒn  ö  ¹tph¶ikÞp  êilËp    x ph     th   biªnb¶n    ¹m  µnh  Ýnh  µ  viph h ch v b¸o      c¸o lªn cÊp  ã  Èm  Òn  c th quy theo quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  vµ  3  kho¶n  §iÒu    7  13, kho¶n    3 §iÒu  NghÞ   nh  è  14  ®Þ s 91/1999/N§­   µy  9­ CP ng 4­ 1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v tæ chøc  µ  ¹t®éng  ña  v ho   c Thanh    ©n  µng. trang h b­  Öc  Ëp    Vi l biªnb¶n    ¹m  µnh  Ýnh  îc ¸p dông  i  íim äi  êng  viph h ch ®    ®è v   tr hîp viph¹m  µnh  Ýnh     h ch trong lÜnh  ùc  Òn tÖ  µ  ¹t®éng  ©n  µng.   v ti   v ho   ng h c­ Biªnb¶n      ph¶i® îclËp thµnh  t  Êt lµ2      Ý nh     b¶n  theo  É u   a  nh  Ìm  m 1  ®Ý k theo Th«ng   µy  µ  tn v ph¶i® îcngêilËp         biªnb¶n, ngêiviph¹m       hoÆc   idiÖn  ®¹   tæ chøc    ¹m  ý;n Õu  ã  êi lµm  viph k   c ng   chøng, ngêi bÞ   Öth¹i  ×  ä  òng      thi   ,th h c ph¶iký  µo      v biªnb¶n.Trong  êng  îp biªnb¶n  å m   Òu  êth× ngêiviph¹m,   tr h    g nhi t          ®¹idiÖn  chøc    ¹m    tæ  viph ph¶iký  µo  õng  ê biªnb¶n.N Õ u   êilµm   v t t      ng   chøng,  ngêibÞ  Öth¹itõchèiký  × ph¶ighirâ lýdo  µo      thi         th           v biªnb¶n. d­ Biªnb¶n  Ëp xong      l  ph¶itraocho    ©n, tæ     c¸nh   chøc    ¹m  b¶n.N Õ u   viph 1    vîtqu¸ thÈm  Òn  ö  ¹tcña  êilËp       quy x ph   ng   biªnb¶n  × hä  th   ph¶igöibiªnb¶n         ®ã ®Õ n   êicã  Èm  Òn  ö  ýtrong thêih¹n  ngµy  µy  µm  Öc),kÓ   õ ng   th quy x l     3  (ng l vi   t  ngµy  Ëp biªnb¶n    ¹m  µnh  Ýnh. l    viph h ch 3.Quy Õt  nh  ö  ¹t:   ®Þ x ph a­ Quy Õt  nh   ö  ¹t® îc lËp  µnh  t  Êt  µ 5  ®Þ x ph     th Ý nh l   b¶n  theo  É u     m 1b ®Ýnh  Ìm  k theo  Th«ng   µy  ®èivíih×nh  tn (     thøc  ö  ¹tchÝnh: ph¹tc¶nh    x ph      c¸o) hoÆc   îc lËp  µnh  t  Êt  µ 7  ®  th Ý nh l   b¶n  theo  É u   ®Ýnh  Ìm  m 1c  k theo  Th«ng    t nµy  ®èivíi ×nh  (    h thøc xö  ¹tchÝnh:ph¹ttiÒn); a    ph       ®Þ chØ  öitheo  g  quy  nh   ®Þ t¹ "n¬inhËn" ghit¹ quyÕt ®Þnh.    i      i   b­  êi h¹n  quyÕt  nh  ö  ¹tlµ 15  µy  µy  µm  Öc),kÓ   õ Th   ra  ®Þ x ph     ng (ng l vi   t  ngµy  Ëp    l biªnb¶n    ¹m  µnh  Ýnh;tr ng  îp cã  Òu  ×nh  Õtphøc  ¹p, viph h ch   ê h   nhi t ti   t  ph¶ithÈm        tra,x¸c minh thªm  × cã  Ó  Ðo  µithêih¹n    ng  th   th k d     trªnnh kh«ng    qu¸ 30  µy  Ó   õ ngµy  Ëp    ng k t   l biªn b¶n    ¹m  µnh  Ýnh. N Õ u   ét  êi hoÆc   viph h ch   m ng   m ét  chøc  ïng  ùc  Ön  Òu  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  tæ  c th hi nhi h vi vi ph h ch trong  Ünh  l vùc  Òn tÖ  µ  ¹t®éng  ©n  µng,th× ngêicã  Èm  Òn  ö  ¹tph¶ira ti   v ho   ng h      th quy x ph      quyÕt  nh  ö  ¹thµnh  Ýnh  i víi õng  µnh      ¹m  ®Þ x ph   ch ®è    t h viviph theo  ×nh  h thøc,  møc  ¹t®∙  ph   quy  nh  i víi õng hµnh      ¹m. ®Þ ®è    t  viviph c­  Õ u   N c¸c  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  ña  ét  êi hoÆc   ét    h vi vi ph h ch cm ng   m tæ chøc  u   ®Ò x¶y  cïng  ét  êi®iÓ m,  ïng  ét  ù  Öc, cïng  ét  êi cã  ra  m th   c m s vi   m ng   thÈm   Òn  ö  ¹t;th×  quy x ph   chØ  Çn  m ét  Õt  nh  ö  ¹t,quyÕt  nh   c ra  quy ®Þ x ph   ®Þ xö  ¹tnµy  ph   ph¶ighirâ tõng  µnh      ¹m  Þ   ö  ¹t, ×nh       h viviph b x ph   h thøc,møc  ¹t   ph   ®èi víi õng hµnh    Õ u   ¹ttiÒn,® îccéng       t  vi.N ph      c¸cmøc  ¹ttiÒn cña  õng hµnh  ph     t  viviph¹m  µnh  è     th s tæng  éng  c (møc  ¹tchung)cña  Õt ®Þnh  ö  ¹t,   ph     quy   x ph   ®Ó tæ chøc    ¹m,  êi vi ph¹m    µnh. Møc   ¹tchung  µy  vi ph ng     thih   ph   n kh«ng  ph¶i lµ    møc   ¹t cña  êi cã  Èm   ph   ng   th quyÒn   quy  nh   ¹  Òu  NghÞ   nh   è  ®Þ t i§i 10  ®Þ s 20/2000/N§­ CP.  Møc   ¹t®èi  íitõng  µnh      ¹m  ph   v  h vi vi ph ph¶i c¨n  vµo      cø  quy ®Þnh  i víi õng  µnh      ¹m  ¹ c¸c ®iÒu  éc ch¬ng  I ®è     t h viviph t i     thu   II NghÞ   nh  è  ®Þ s 20/2000/N§­ CP.
 4. 4 d­ NhiÒu  chøc    tæ  hay  Òu    ©n  ã  ïng m ét  µnh      ¹m  µnh  nhi c¸ nh cc   h viviph h chÝnh,th× m çi tæ        chøc,c¸nh©n    ¹m  ö  ¹tnh     viph x ph   sau: ­ M ét  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  µ   Òu  chøc,c¸nh©n  ïng thùc   h viviph h ch m nhi tæ     c    hiÖn, th×  chøc, c¸ nh©n    u   Þ   ö  ¹thµnh  Ýnh  Ò   µnh        tæ     ®ã ®Ò b x ph   ch vh vi vi ph¹m  . ®ã ­  ét  ô  Öc  µ   Òu  chøc, c¸  ©n   ã  µnh      ¹m  µnh  M v vi m nhi tæ    nh ch vi vi ph h chÝnh  èng  gi nhau, nhng  ÷a hä  ¹ kh«ng  ã  ù  ªnquan  íinhau    gi   l   i c s li   v  trong qu¸    tr×nh diÔn    µnh      ¹m, th× m çi tæ    ra h viviph       chøc,c¸nh©n  u   Þ  ö  ¹tb»ng     ®Ò b x ph   quyÕt ®Þnh  ö  ¹triªng.   x ph    C¨n  vµo  Ýnh  Êt,møc      ¹m  ña  õng tæ  cø  t ch   ®é viph c t   chøc,c¸ nh©n  µ   êicã  Èm  Òn  ö  ¹tquyÕt  nh     m ng   th quy x ph   ®Þ møc  ¹tcô  Ó  ph   th ®èi víi õng tæ     t   chøc,c¸nh©n  ã  µnh      ¹m.    ch viviph ®­  êi cã  Èm   Ng   th quyÒn  ö  ¹tkh«ng  îc chia m ét  µnh      ¹m  x ph   ®    h vi vi ph thµnh  Òu  µnh      ¹m  á    ö  ¹tnhiÒu  Çn  nhi h viviph nh ®Ó x ph   l cho  ï hîp víithÈm   ph       quyÒn  ö  ¹tcña  Êp  × nh. x ph   cm e­ Quy Õt  nh  ö  ¹tcã  Öu  ùc kÓ   õ ngµy  ý, trõ tr ng  îp  ®Þ x ph   hi l   t   k     ê h trong   quyÕt ®Þnh    quy  nh  µy  ã  Öu  ùckh¸c. ®Þ ng c hi l   g­ Thêih¹n  öiquyÕt  nh  ö  ¹tcho  chøc,c¸ nh©n  Þ   ö  ¹tvµ      g  ®Þ x ph   tæ     b x ph   c¬ quan    Òn ph¹tlµ3  µy  µy  µm  Öc)kÓ   õngµy    Õt ®Þnh  ö  thu ti       ng (ng l vi   t   ra quy   x ph¹t. 4.Thñ  ôcph¹ttiÒn:   t    a­  Êt  c¸c tr ng  îp  ¹ttiÒn  u   T c¶    ê h ph   ®Ò ph¶i thùc  Ön    hi theo  ñ  ôc quy  th t   ®Þnh  ¹  iÓ m   vµ  iÓ m   m ôc  I ¬ng    ña  ti ® 2  ® 3  II ch I c Th«ng   µy. Tæ   tn   chøc, c¸    nh©n  Þ   ¹ttiÒn  ùc tiÕp  ép  Òn  ¹tvµo  ©n   b ph   tr   n ti ph   Ng s¸ch  µ   íc qua  µi Nh n   t  kho¶n  ë   ¹  m t iKho  ¹c  µ   íc.Nghiªn cÊ m   êi cã  Èm   b Nh n     ng   th quyÒn  quyÕt  ra  ®Þnh  ö  ¹ttrùctiÕp  tiÒn  ¹t.Tæ   x ph     thu  ph   chøc,c¸ nh©n  Þ   ö  ¹tph¶inép     b x ph     tiÒn t¹ n¬ighitrongquyÕt ®Þnh  ö  ¹tvµ  îcnhËn        Òn ph¹t.        i     x ph   ®   biªnlai ti   thu b­ Quy Õt  nh  ¹ttiÒn  õ 2.000.000  ng  ë lªn ph¶i göi cho  Ön  ®Þ ph   t  ®å tr        Vi kiÓm     ©n  ©n  ïng  Êp  s¸tnh d c c trong  êih¹n  ngµy  µy  µm  Öc),kÓ   õ th   3  (ng l vi   t  ngµy  ã  Õt ®Þnh  ¹ttiÒn. c quy   ph   5.Thñ  ôct cquyÒn  ö  ông  Êy phÐp:   t  í   sd gi   a­ ThÈ m   Òn ícquyÒn  ö  ông  Êy phÐp    quy t  sd gi   trong lÜnh  ùc  Òn tÖ  µ    v ti   v ho¹t®éng  ©n  µng  éc Thèng  c  ©n  µng  µ   ícvµ    ng h thu   ®è Ng h Nh n   Gi¸m  c   ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ùcthuéc  Ng h Nh n     ph tr   Trung  ng  ®èivíitæ  ¬ (    chøc  Ýn  ông  µ  chøc  td v tæ  kh¸c cã  ¹t®éng  ©n  µng  µ     ho   ng h m Gi¸m  c    ®è chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  îcquyÒn  Ng h Nh n     ph tr     ¬ ®  cÊp  Êy phÐp).C¨n  kÕt  Ën  gi     cø  lu thanh   tra,Ch¸nh Thanh    ©n  µng  µ   traNg h Nh níc hoÆc     Ch¸nh  Thanh    tra Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  Ng h Nh n     ph trùc thuéc    Trung  ng    Þ   Êp  ã  Èm   Òn  dông  ×nh  ¬ ®Ò ngh c c th quy ¸p  h thøc  ö  x ph¹tnµy.   b­  êi cã  Èm   Òn  ö  ¹tph¶i ghi râ  Ng   th quy x ph       trong quyÕt  nh  ö  ¹t:   ®Þ x ph   tªn,lo¹   è  Êy phÐp, thêih¹n ícquyÒn  ö  ông  Êy phÐp. Trong  êng  îp   is gi   ,     t  sd gi     tr h  t cquyÒn  ö  ông  Êy phÐp  ã  êih¹n  × khih Õt  êih¹n    í  sd gi   c th   th     th   ghitrong quyÕt    ®Þnh   ö  ¹t,ngêi cã  Èm   Òn  ö  ¹tph¶i trao l¹  Êy  Ðp  x ph     th quy x ph      i gi ph cho    tæ chøc,c¸nh©n  ö  ông  Êy phÐp  .    sd gi   ®ã
 5. 5 c­ Khi ph¸thiÖn  Êy  Ðp  îccÊp      gi ph ®  kh«ng  ng  Èm  Òn  ®ó th quy hoÆc   ã  c néidung      tr¸ph¸p luËt, × ngêicã  Èm  Òn  ö  ¹tph¶ib¸o    i      th   th quy x ph     c¸o ngay  Êp  c cã  Èm  Òn      åitheo quy  nh  ña  th quy ®Ó thu h     ®Þ c ph¸p luËt.   6.Thñ  ôctÞch      t  thu tang vËt,ph¬ng  Ön viph¹m  µnh  Ýnh:    ti     h ch a­  êira  Õt  nh  ö  ¹tph¶ilËp    Ng   quy ®Þ x ph     biªnb¶n  Þch    t thu tang  Ët,ph­ v  ¬ng  Ön viph¹m  µnh  Ýnh  ti     h ch theo  É u   ®Ýnh  Ìm  m 1d  k theo  Th«ng   µy.Biªn tn     b¶n ph¶icã  ÷  ý  ña  êitiÕn hµnh  Þch    êibÞ   ö  ¹t®¹idiÖn      ch k c ng     t thu,ng   x ph     tæ chøc  Þ  ö  ¹tvµ  êilµm  b x ph   ng   chøng. Trong  êng  îp  Çn  tr hc niªm phong tang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m  ×  v  ti viph th ph¶i  tiÕn  µnh  h ngay  ícm Æt   êibÞ   ö  ¹thoÆc   idiÖn  chøc  Þ   ö  ¹t tr   ng   x ph   ®¹   tæ  b x ph   vµ  êichøng  Õn;n Õu  êibÞ   ö  ¹thoÆc   idiÖn  chøc  Þ   ö  ¹t ng   ki   ng   x ph   ®¹   tæ  b x ph   v ¾ng  Æt   × ph¶icã    êilµm  m th     haing   chøng. b­ Quy Õt  nh  ö  ¹tcã  dông  ×nh  ®Þ x ph   ¸p  h thøc  Þch    t thu tang  Ët,ph¬ng  v  tiÖn    ¹m  µnh  Ýnh  ã    Þ tõ 5.000.000  ng  ëlªnph¶i göi ngµy  viph h ch c gi¸tr     ®å tr        cho  Ön  Óm    ©n  ©n  ïng cÊp  Vi ki s¸tnh d c  trong thêih¹n  ngµy  µy  µm  Öc),     3  (ng l vi   kÓ   õngµy  ã  Õt ®Þnh  ö  ¹t. t  c quy   x ph c­ Thñ  ôcxö  ýtang  Ët,ph¬ng  Ön viph¹m  µnh  Ýnh  îcthùc hiÖn    t   l  v  ti     h ch ®    theo §iÒu  cña    52  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. l x l    h ch 7.ChuyÓn  å  ¬    ¹m        h s viph ®Ó truycøu  tr¸chnhiÖm  ×nh  ù:   h s ViÖc  chuyÓn  å  ¬    ¹m      h s vi ph ®Ó truy cøu  tr¸ch nhiÖm   ×nh  ù  îc ¸p   h s ®    dông  i víiviph¹m  ã  Êu  Öu  éiph¹m. Nghiªm  Ê m   Öc  ÷ l¹ c¸c vô    ®è       cd hi t     c vi gi       vi i ph¹m  ã  Êu  Öu  éi ¹m    ö  ýhµnh  Ýnh. c d hi t   ph ®Ó x l   ch C h ¬ n g  II T h È m  q u y Ò n  x ö  p h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h  v µ  vi Ö c  ¸p d ô n g  c¸c h × n h  thøc x ö  p h ¹t  vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h M ô c  I. h È m  q u y Ò n  x ö  p h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h:  T 1. ChØ   ÷ng  êi cã  Èm   nh ng   th quyÒn  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh    x ph     h ch quy ®Þnh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  è  t i 10  ®Þ s 20/2000/N§­   íicã  Èm  Òn    Õt CP m   th quy ra quy   ®Þnh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  x ph     h ch trong lÜnh  ùc  Òn tÖ  µ  ¹t®éng  ©n     v ti   v ho   ng hµng. §èi víi§oµn     thanh    tra:trong qu¸  ×nh  tr thanh    Õu   tra,n ph¸thiÖn  ã      c vi ph¹m  µnh  Ýnh  h ch trong lÜnh  ùc  Òn  Ö  µ  ¹t®éng  ©n  µng  ×  êi   v ti t v ho   ng h th ng   cã  Èm  Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  µThanh      µ Trëng  oµn  th quy x ph     h ch l  traviªnl   ® thanh    Õu  ëng  oµn  tra;n Tr ® thanh    trakh«ng  ph¶ilµThanh      × b¸o       traviªnth   c¸o víi êiký  Õt ®Þnh   ng   quy   thanh    Õt ®Þnh. traquy   §èivíinh÷ng  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  ã  ×nh     h viviph h ch ch thøc  ö  ¹tvµ  x ph   møc   ph¹ttiÒn vîtqu¸ thÈm  Òn  × ngêicã  Èm  Òn  ö  ¹tph¶ib¸o    µ         quy th     th quy x ph     c¸o v chuyÓn  giao  å  ¬    Êp  ã  Èm   Òn  ö  ¹ttrong  êih¹n  ngµy  h s lªn c c th quy x ph   th   15  (ngµy  µm  Öc),kÓ   õ ngµy  Ëp  l vi   t  l biªn b¶n    ¹m  µnh  Ýnh. Thêi h¹n      vi ph h ch     ra quyÕt  nh  ö  ¹ttheo  ®Þ x ph   quy  nh  ¹  iÓ m   (b) m ôc  I ¬ng    ®Þ ti ® 3    II ch I Th«ng   t nµy.
 6. 6 2. C¸c  n  Þ     ®¬ v chøc  n¨ng  éc  ©n   µng  µ   íc,c¬  thu Ng h Nh n   quan  qu¶n  ý l  Nhµ   íc,c¬  n   quan  b¶o  Ö   v ph¸p  Ëttrong qu¸ tr×nh thanh    Óm    i víi lu        tra,ki tra®è     tæ chøc  Ýn  ông,hoÆc   chøc,c¸ nh©n  îcquy  nh  ¹  td   tæ     ®  ®Þ tikho¶n  §iÒu    2  1 NghÞ   nh  è  ®Þ s 20/2000/N§­ CP,  Õu    Ön  ã    ¹m  µnh  Ýnh  n ph¸thi c viph h ch trong  lÜnh  ùc  Òn  Ö  µ  ¹t ®éng  ©n   µng  ng  ng  v ti t v ho   ng h nh nh kh«ng  éc  Èm   thu th quyÒn  ö  ¹tcña  × nh  x ph   m ph¶ichuyÓn    giao  å  ¬    ¹m  h s viph cho  êi cã  Èm   ng   th quyÒn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  x ph     h ch trong lÜnh  ùc  Òn tÖ  µ  ¹t®éng  ©n     v ti   v ho   ng hµng    ®Ó xem   Ðt,xö  ¹ttheo quy  nh  ¹ NghÞ   nh  è  x   ph     ®Þ t  i ®Þ s 20/2000/N§­CP. M ô c  II. Ö c ¸p d ô n g  c¸c h × n h  thøc  ö  p h ¹t   Vi x vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h: 1. Ng êira quyÕt  nh  ö  ¹tph¶ic¨n cø  µo  õng  ¹    ¹m  îcquy       ®Þ x ph     vt lo i ph ®   vi ®Þnh  ¹  ¬ng  I tiCh II NghÞ   nh  è  ®Þ s 20/2000/N§­     Õt  nh  dông  CP ®Ó quy ®Þ ¸p  h×nh  thøc  ö  ¹t,kÓ   h×nh  x ph   c¶  thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung hoÆc   Ön  bi ph¸p  kh¸c  quy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  µy,t ng  ®Þ t i 9  ®Þ n  ¬ øng  íi v  møc  ,  Ýnh  Êt hµnh    ®é t ch   vi viph¹m.   2. ViÖc  dông    ¸p  møc   ¹ttiÒn,kÓ   khivËn  ông    ×nh  Õtgi¶m  ph     c¶    d c¸c t ti   nhÑ,  ×nh  Õtt¨ngnÆng,  u   t ti     ®Ò kh«ng  îcthÊp  ¬n  ®  h hoÆc   îtkhung  ¹ttiÒn v  ph     ®∙  quy  nh. ®Þ 3. §èi víih×nh       thøc  ö  ¹tchÝnh  x ph   quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  NghÞ   1  9  ®Þnh  è  s 20/2000/N§­   CP chØ  îc¸p dông  ét  ®    m trong haih×nh     thøc:c¶nh      c¸o hoÆc   ¹ttiÒn,kh«ng  îc ¸p  ông  hai h×nh  ph     ® d c¶    thøc  ö  ¹tchÝnh  i  íi x ph   ®è v   m ét  µnh      ¹m. h viviph 4. Khi ¸p  ông    ×nh    d c¸c h thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung  µ  Ön  v bi ph¸p  kh¸c quy    ®Þnh  ¹  ti kho¶n  vµ  2  kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è  3  9  ®Þ s 20/2000/N§­ CP,  êi ra ng     quyÕt  nh  ö  ¹tkh«ng  îc ¸p  ông  c  Ëp,m µ   ®Þ x ph   ® d ®é l   ph¶i¸p  ông  Ìm   d k theo  m ét  trong haih×nh     thøc xö  ¹tc¶nh      ph   c¸o hoÆc   ¹ttiÒn. ph   C h ¬ n g  III Vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h  trong l Ü nh v ù c ti Ò n t Ö  v µ   h o ¹t ® é n g  n g © n  h µ n g, h × n h  thøc x ö  p h ¹t µ  m ø c  p h ¹t    v 1. NghÞ   nh  è    ®Þ s 20/2000/N§­ CP,  õ §iÒu  ®Õ n   Òu  quy  nh    t  12  §i 38  ®Þ 9 nhã m   µnh    çi  ã m   ã  ét  è  µnh      ¹m  ô  Ó. Khi xö  ¹tvi h vi,m nh cm sh vi vi ph c th     ph     ph¹m  µnh  Ýnh  h ch trong lÜnh  ùc  Òn  Ö  µ  ¹t®éng  ©n  µng, cÇn      v ti t v ho   ng h   c¨n cø  µo      v c¸c v¨n b¶n  ph¸p  ËthiÖn  µnh: LuËt Ng ©n   µng  µ   íc,LuËt c¸c lu   h     h Nh n      tæ chøc  Ýn  ông, c¸c NghÞ   nh  íng  Én    µnh  LuËt Ng ©n   µng  µ  td    ®Þ h d thih 2    h v c¸cv¨n b¶n     ph¸p luËtkh¸ccã  ªnquan      nh    Êu  Öu  Êu  µnh,      li   ®Ó x¸c®Þ c¸cd hi c th   tÝnh  Êt,møc    ña  µnh      ¹m  µnh  Ýnh. ch   ®é c h viviph h ch 2.Vi ph¹m  µnh  Ýnh  Ò   Õ      h ch v k to¸n, èng      th kª quy  nh    ®Þ nh sau: Ng êicã  Èm  Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    th quy x ph     h ch quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti§i 10 NghÞ   nh  è  ®Þ s 20/2000/N§­ CP,  îcxö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò   Õ   ®   ph     h ch v k to¸n,   thèng    kª trong lÜnh  ùc  Òn  Ö  µ  ¹t®éng  ©n  µng    v ti t v ho   ng h quy  nh  ¹  Òu  ®Þ ti§i 24 NghÞ   nh  µy. ViÖc    nh  µnh      ¹m,  ×nh  ®Þ n  x¸c ®Þ h vi vi ph h thøc  ö  ¹tvµ  x ph   biÖn ph¸p  kh¸c thùc  Ön    hi theo  quy  nh  ¹  ®Þ ti NghÞ   nh  è  ®Þ s 49/1999/N§­   CP
 7. 7 ngµy  7­ 8­ 1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  c Ch ph v x ph     h ch trong  Ünh  l vùc  Õ   k to¸n;NghÞ   nh  è    ®Þ s 93/1999/N§­   µy  9­ CP ng 7­ 1999  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph vÒ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  x ph     h ch trong lÜnh  ùc  èng          v th kª;c¸cv¨n b¶n  íng dÉn  h  cña  é   µi chÝnh  µ  BT  v Tæng   ôc  èng  vÒ   ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  c th kª  x ph     h ch tronglÜnh  ùc  Õ     v k to¸n, Ünh  ùc  èng      l v th kª.                     C H ¦ ¥ N G  IV t æ  c h ø c  th ù c hi Ö n     1. Ch¸nh    thanh    ©n   µng  µ   ícchØ  o, híng dÉn    n  Þ, traNg h Nh n   ®¹     c¸c ®¬ v   c¸  ©n   nh trong  Ö   èng  h th Thanh    ©n   µng  ¾ m  v÷ng  µ  thùc  Ön  tra Ng h n v hi nghiªm  ócviÖc  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh. t  x ph     h ch 2. Gi¸m  c      ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   íc tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Ng h Nh n     ph tr     Trung  ng,thñ tr ng    n  Þ  ùcthuéc Ng ©n  µng  µ   íctrong ph¹m    ¬     ë c¸c®¬ v tr     h Nh n     vi nhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n  ña  × nh  v  hcm ph¶ikiÓm       Ön  µ  cÇu  êicã    tra,ph¸thi v yªu  ng   thÈm  Òn  ö  ¹tnghiªm  quy x ph   minh      ¹m  µnh  Ýnh  c¸cviph h ch trong lÜnh  ùc  Òn    v ti tÖ  µ  ¹t®éng  ©n  µng. v ho   ng h   3.Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý.   tn c hi l   15  k t  k Trong    ×nh thùc hiÖn  Õu  ã  ã  qu¸ tr     n c kh kh¨n,víng m ¾ c,    n  Þ  Çn      c¸c ®¬ v c kÞp  êiph¶n  th   ¸nh  Ò   ©n   µng  µ   íc Trung  ng  v Ng h Nh n   ¬ (qua  Thanh    ©n   traNg hµng  µ   íc) ®Ó   ×nh  èng  c  ©n   µng  µ   íc xem   Ðt, quyÕt Nh n   tr Th ®è Ng h Nh n   x    ®Þnh. (MÉu  1a) Céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam   .. . ) . .. . (1 . .. ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè: .. /BB­   . VPHC .. . (   .  µy..   . . 2.. .ng ). .th¸ng..n¨m... .   . Biªn b¶n V Ò  vi Ö c vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h  trong l Ü n h v ù c ti Ò n t Ö   v µ  h o ¹t ® é n g  N g © n  h µ n g   (Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è    ts 09/2000/TT­ NHNN3   ngµy  th¸ng8  29    n¨m 2000  ña  èng  c  ©n  µng  µ   ícViÖtNam) c Th ®è Ng h Nh n     H«m   nay,vµo  åi. . . ê.. .  µy.. .    h . .  . gi . ., ng ... th¸ng.. .  ... n¨m... . ........... . . .......... t¹ . ..................................................... i . .....................................................
 8. 8 Chóng    å m: t«ig ¤ng  µ): . . ............................................. (b   . .............................................. .. Chøc   vô   (hoÆc   nghÒ   nghiÖp):.. . ..............................   . . .............................. §¬n  Þ:.. . ............................................... v   . . ............................................... LËp    biªnb¶n  Ò     ¹m  µnh  Ýnh  ña: v viph h ch c  .. . ....................................................( ) . . .................................................... 4 ®∙    ¹m  µnh  Ýnh  µy.. .  viph h ch ng . .th¸ng..  . .n¨m... . ..  ¹ .. . ....... 5 . . . ..t   . . ......( ) .i , .. . .................................................... . . .................................................... Hµnh      ¹m  viviph (6): .. . ..................................................... . . .................................................... Biªnb¶n  îclËp thµnh  b¶n  µ    ®   2  v giao cho  viph¹m  ÷1    bªn    gi   b¶n. Ch÷   ý  ña  êiviph¹m  k c ng     hoÆc                       ÷  ý  ña  êilËp                        Ch k c ng   biªn b¶n     idiÖn  chøc    ¹m   ®¹   tæ  viph Ch÷  ý  ña  êilµm  k c ng   chøng              ÷  ý  ña  êibÞ  Öth¹i             Ch k c ng   thi  
 9. 9 G hi chó:     (1)Ghi tªnc¬        quan  Ëp biªnb¶n; l    (2)§Þa    danh; (3),   Þa  iÓ m   Èy      ¹m;  §® (5) x ra viph (4)Ghi  â    a     r tªn,®Þ chØ  chøc    ¹m  tæ  viph hoÆc   ä    h tªn,chøc  ô  v (hoÆc   nghÒ   nghiÖp),®Þa    chØ  ña  êiviph¹m: c ng     (6) Ghi  â  µnh      ¹m;    rh vi vi ph c¸c  Ön  bi ph¸p  ng¨n chÆn     ¹m   µnh  vi ph h chÝnh  µ  v b¶o  ¶m   Öc  ö  ¹t(nÕu  ã);lêi ® vi x ph   c    khaicña  êiviph¹m    ng     hoÆc   i ®¹   diÖn  chøc    ¹m;  Õu   ã  êi lµm  tæ  vi ph n c ng   chøng, ngêi bÞ   Öth¹ihoÆc   i     thi     ®¹   diÖn  chøc  Þ  Öth¹ith× ph¶ighirâ hä,tªn, a  tæ  b thi                ®Þ chØ,  êil  khaicña  ä   h  
 10. 10 (MÉu  1b) Céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam   .. . ) . .. . (1 . .. ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè: .. /Q§­   . XPCH .. . (   .  µy..   . . 2.. .ng ). .th¸ng..n¨m... .   . Q u y Õ t ® Þ n h  c ñ a....(3)   V Ò   Ö c x ö  p h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h  trong l Ü nh v ù c  vi ti Ò n t Ö  v µ  h o ¹t ® é n g  N g © n  h µ n g   (ph¹t  c¶n h  c¸o) (Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è    ts 09/2000/TT­NHNN3   ngµy  th¸ng8  29    n¨m  2000  ña  ©n  µng  µ   ícViÖtNam) c Ng h Nh n     .. . ...... 4 . . .....( ) C¨n  §iÒu    Ët Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam,  µy  12­ cø  60,Lu   h Nh n     ng 12­ 1997; C¨n  §iÒu  cø  127,LuËt c¸ctæ        chøc  Ýn  ông,ngµy  12­ td   12­ 1997; C¨n  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh,ngµy  7­ cø  l x l    h ch   6­ 1995; C¨n  NghÞ   nh  ña  Ýnh  ñ  è.. . / cø  ®Þ c Ch ph s . . 2000/N§­CP,  µy..   Ò   ö  ng .v x . ph¹tviph¹m  µnh  Ýnh     h ch trong lÜnh  ùc  Òn tÖ  µ  ¹t®éng  ©n  µng;   v ti   v ho   ng h C¨n  biªn b¶n    ¹m  µnh  Ýnh  cø    vi ph h ch trong  Ünh  ùc  Òn  Ö  µ  ¹t l v ti t v ho   ®éng  ©n   µng  è.. /BB­ Ng h s . VPHC   Ëp  µy..  l ng .th¸ng.. n¨m... vÒ     ¹m  µnh    .   viph h . chÝnh. Cña  . . ................... .. . .................... .. . ....................... . . ....................... .. . ....................(5). . . ...................  .. X Ðt  Ýnh  Êtvµ  t ch   møc      ¹m, ®é viph Q uy Õ t  Þ nh   ® §i Ò u 1: a­ Ph¹tchÝnh,ph¹tc¶nh         c¸o §èi   víi   tæ   chøc   (hoÆc   c¸  nh©n)  . . ................................. .. . ................................. Chøc   vô   (hoÆc   nghÒ   nghiÖp)   cña   c¸   nh©n   vi   ph¹m  . . .................. .. . .................. §Þa  chØ  . . ................................................... .. . .................................................... §∙ vi ph¹m  . . ..............................................    .. . .............................................. (6)
 11. 11 b­ ¸ dông  Ön   p  bi ph¸p xö  ýbæ     l   sung: .. . ....................................................... . . ....................................................... ..(7) §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý. 2: Quy ®Þ n c hi l   t   k §i Ò u      3: Tæ chøc hoÆc     ©n  ã      ¹  Òu  cã  c¸ nh c tªnghit i§i 1  tr¸chnhiÖ m     thi µnh   h Quy Õt  nh  µy. ®Þ n N Õ u     ©n, tæ  c¸nh   chøc  Þ  ö  ¹tkh«ng  ùnguyÖn    µnh  × bÞ  ìng b x ph   t  thih th   c   chÕ     µnh  thi h theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   Tæ  chøc, c¸ nh©n  Þ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ã  Òn  Õu  ¹i    b x ph     h ch c quy khi n   víi êi®∙    Õt  nh  ö  ¹ttrong thêih¹n  ngµy,kÓ   õngµy  Ën  ­  ng   ra quy ®Þ x ph       10    t  nh ® îcquyÕt ®Þnh  ö  ¹t.     x ph C¬   quan  ö  ¹t(8) x ph   (Ghirâ hä    Êp  Ëc,chøc  ô  ña  êira quyÕt     tªn, cb  v c ng       ®Þnh,  ch÷  ý  ña  êira quyÕt ®Þnh  ö  ¹tvµ  ng  Êu) k c ng       x ph   ®ã d N¬i nhËn:   ­Tæ     chøc,(c¸nh©n)  Þ  ö  ¹t®Ó     µnh;    b x ph   thi h ­Tæ     chøc  qu¶n  ýngêiviph¹m; l     ­C¬     quan,tæ    chøc  Êp    ña  chøc  Þ  ö  ¹t(®Ó   Õt); c trªnc tæ  b x ph   bi ­Ch¸nh    Thanh    ©n  µng  µ   íc; traNg h Nh n ­Thñ tr ng  ©n  µng  µ   íccïng cÊp;     ë Ng h Nh n     ­Lu.    Ghi chó:   (1),     Tªn  n  Þ  ã  êira Quy Õt  nh  ö  ¹t; (3) ®¬ v c ng     ®Þ x ph (2)§Þa    danh; (4)Ghi chøc  ô,tªnc¬     v     quan  ña  êira quyÕt ®Þnh  ö  ¹t; c ng       x ph (5)Ghi  â ngµy    r  th¸ng lËp      biªnb¶n,tªn,®Þa     chØ,  chøc  ô  Ò   v ngh nghiÖp  cña  êi viph¹m  ng     hoÆc     a   tªn,®Þ chØ   ña  chøc    ¹m, hµnh      ¹m  c tæ  viph   viviph hµnh  Ýnh  µ  ÷ng  ×nh  Õtli   ch v nh t ti   ªnquan  n   Öc    Õt vô    ¹m; ®Õ vi gi¶i quy   viph (6)Ghi râ ®iÒu,kho¶n,tªnv¨n b¶n             ph¸p luËt® îc¸p dông;        (7)Ghi  â h×nh    r  thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung,c¸c biÖn     ph¸p  ö  ýtang  Ët,ph­ x l  v  ¬ng  Ön;biÖn  ti   ph¸p kh ¾c  ôc  Ëu    ph h qu¶..  Õu  ã); . (n c (8)Ghi tªnc¬        quan    Õt ®Þnh  ö  ¹t. ra quy   x ph
 12. 12 (MÉu  1c) Céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam   .. . ) . .. . (1 . .. ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè: .. /Q§­   . XPHC .. . (   .  µy..   . . 2.. .ng ). .th¸ng..n¨m... .   . Q u y Õ t ® Þ n h  c ñ a ....(3) V Ò   Ö c x ö  p h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h  trong l Ü nh v ù c  vi ti Ò n t Ö  v µ  h o ¹t ® é n g  N g © n  h µ n g   (Ph¹t ti Ò n)   (Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è    ts 09/2000/TT­NHNN3   ngµy  th¸ng8  29    n¨m  2000  ña  ©n  µng  µ   ícViÖtNam) c Ng h Nh n     .. . ...........( ) . . ........... 4 C¨n  §iÒu    Ët Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam,  µy  12­ cø  60,Lu   h Nh n     ng 12­ 1997; C¨n  §iÒu  cø  127,LuËt c¸ctæ        chøc  Ýn  ông,ngµy  12­ td   12­ 1997; C¨n  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh,ngµy  7­ cø  l x l    h ch   6­ 1995; C¨n  NghÞ   nh  ña  Ýnh  ñ  è  cø  ®Þ c Ch ph s 20/2000/N§­ CP,  µy  ng 15/6/2000  vÒ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  x ph     h ch trong lÜnh  ùc  Òn  Ö  µ  ¹t®éng  ©n     v ti t v ho   ng hµng; C¨n  biªn b¶n    ¹m  µnh  Ýnh  cø    vi ph h ch trong  Ünh  ùc  Òn  Ö  µ  ¹t l v ti t v ho   ®éng  ©n   µng  è:. . /BB­ Ng h s . . VPHC   Ëp  µy  .  l ng .. .th¸ng .. .n¨m  .vÒ     ¹m   .   .  . ..   viph . hµnh  Ýnh. ch cña  . . ............... .. . ............... .. . ................. . . ................ .. . ................( ) . . ................ 5 . X Ðt  Ýnh  Êtvµ  t ch   møc      ¹m, ®é viph Q uy Õ t  Þ nh   ® §i Ò u 1: a­ Ph¹tchÝnh:Ph¹ttiÒn .. . .....  ng.           . . .....®å .. (ViÕt   b»ng  ch÷).. . ...........................................   . . .......................................... §èi   víi   tæ   chøc   (hoÆc   c¸  nh©n)  . . .............................. .. . ...............................
 13. 13 Chøc   vô   (hoÆc   nghÒ   nghiÖp)   cña   c¸   nh©n   vi   ph¹m  . . ................ .. . ................ §Þa  chØ  . . ................................................. .. . .................................................. §∙viph¹m  . . ............................................ 6    .. . ............................................( ) b­ ¸ dông  Ön   p  bi ph¸p xö  ýbæ     l   sung:  .. . ...................................................... . . ....................................................  . (7) §i Ò u 2: a­    Tæ chøc  (hoÆc    ©n).. . .. ã  c¸ nh . . .. tr¸chnhiÖ m   ép  è  Òn    µo   c   n s ti trªnv Kho  ¹c Nhµ   íc. . ..  b  n . . ..theo tµikho¶n  è.. .  ícngµy.. . . ..    s . .tr   . .. b­ Qu¸  êih¹n    µ   th   trªnm kh«ng  ùc hiÖn  ×  Þ   ìng chÕ     µnh  th   th b c   thih theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    Õt  nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õngµy  ý. 3: Quy ®Þ n c hi l   t   k §i Ò u      4: Tæ chøc hoÆc     ©n  ã      ¹  Òu  cã  c¸ nh c tªnghit i§i 1  tr¸chnhiÖ m     thi µnh   h Quy Õt  nh  µy. ®Þ n N Õ u     ©n, tæ  c¸nh   chøc  Þ  ö  ¹tkh«ng  ùnguyÖn    µnh  × bÞ  ìng b x ph   t  thih th   c   chÕ     µnh  thi h theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   Tæ  chøc, c¸ nh©n  Þ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ã  Òn  Õu  ¹i    b x ph     h ch c quy khi n   víi êi®∙    Õt  nh  ö  ¹ttrong thêih¹n  ngµy,kÓ   õngµy  Ën  ­  ng   ra quy ®Þ x ph       10    t  nh ® îcquyÕt ®Þnh  ö  ¹t.     x ph C¬   quan  ö  ¹t(8) x ph   (Ghirâ hä    Êp  Ëc,chøc  ô  ña  êira quyÕt     tªn, cb  v c ng       ®Þnh,  ch÷  ý  ña  êira quyÕt ®Þnh  ö  ¹tvµ  ng  k c ng       x ph   ®ã dÊu) N¬i nhËn:   ­Tæ     chøc,(c¸nh©n)  Þ  ö  ¹t®Ó     µnh;    b x ph   thi h ­Tæ     chøc  qu¶n  ýngêiviph¹m; l     ­C¬     quan,tæ    chøc  Êp    ña  chøc  Þ  ö  ¹t(®Ó   Õt); c trªnc tæ  b x ph   bi ­Ch¸nh    thanh    ©n  µng  µ   íc; traNg h Nh n ­Thñ  ëng  ©n  µng  µ   íccïng cÊp;   tr Ng h Nh n     ­Kho  ¹c..(®Ó     Òn);   b   . thu ti ­ViÖn  Óm    .(møc  ¹ttõ2  iÖu®ång  ëlªn)   ki s¸t..   . ph     tr   tr   ; ­Lu   Ghi chó:  
 14. 14 (1),     Tªn  n  Þ  ã  êira Quy Õt  nh  ö  ¹t; (3) ®¬ v c ng     ®Þ x ph (2)§Þa    danh; (4)Ghi chøc  ô,tªnc¬     v     quan  ña  êira quyÕt ®Þnh  ö  ¹t; c ng       x ph (5)Ghi  â ngµy    r  th¸ng lËp      biªnb¶n,tªn,®Þa     chØ,  chøc  ô  Ò   v ngh nghiÖp  cña  êi viph¹m  ng     hoÆc     a   tªn,®Þ chØ   ña  chøc    ¹m, hµnh      ¹m  c tæ  viph   viviph hµnh  Ýnh  µ  ÷ng  ×nh  Õtli   ch v nh t ti   ªnquan  n   Öc    Õt vô    ¹m; ®Õ vi gi¶i quy   viph (6)Ghi râ ®iÒu,kho¶n,tªnv¨n b¶n             ph¸p luËt® îc¸p dông;        (7)Ghi  â h×nh    r  thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung,c¸c biÖn     ph¸p  ö  ýtang  Ët,ph­ x l  v  ¬ng  Ön;biÖn  ti   ph¸p kh ¾c  ôc  Ëu    ph h qu¶  . Õu  ã); .. (n c   (8)Ghi tªnc¬        quan    Õt ®Þnh  ö  ¹t. ra quy   x ph (MÉu  1d) Céng  µ    éichñ  Üa  Öt Nam   .. . ) . .. . (1 . .. ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè: .. /TB­   . XLVPHC .. . ( ) . . µy..   . . 2 . ..  ng .th¸ng..n¨m... .   . Biªn b ¶ n T Þ c h  thu tang v Ë t, p h ¬ n g  ti Ö n vi  h ¹ m   µ n h  c h Ý n h   p h (Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è    ts 09/2000/TT­NHNN3   ngµy  th¸ng8  29    n¨m  2000  ña  ©n  µng  µ   ícViÖtNam) c Ng h Nh n     H«m   nay,   vµo   håi. . ..... giê.. . .  ngµy.. . ..  th¸ng.. . ..  . . ....  . .. . . .. . . ... . n¨m  . . ...... .. . ...... T¹i. . ...................................................... . . ..................................................... ... Chóng   t«i   gå m:  . . ............................................ .. . ............................................ ¤ng  (Bµ):.. . .................................................   . . ................................................ Chøc  vô:.. . ..................................................   . . ................................................. §¬n  vÞ:.. . ....................................................   . . ................................................... LËp biªn b¶n  Þch    t thu tang  Ët,ph¬ng  Ön    ¹m  µnh  Ýnh  ña  v  ti vi ph h ch c (3).. .   .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . Ng êi chøng kiÕn: .. . ........................................     . . ....................................... (4) .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . . Tang  Ët,ph¬ng  Ön tÞch    å m:  . . ........................  v  ti   thu g .. . .......................... . (5)
 15. 15 1­ .. . .....................................................   . . ..................................................... .. . .. 2­ . . ..................................................... .. . ...................................................... .. . .. Biªnb¶n  îclËp thµnh..     ®   .b¶n  µ  . v giao cho  viph¹m  ÷1    bªn    gi   b¶n. Ch÷  ý  ña  êiviph¹m  k c ng     Ch÷  ý  ña  êitiÕn hµnh  Þch    k c ng     t thu hoÆc   idiÖn  chøc    ¹m ®¹   tæ  viph tang vËt,ph¬ng  Ön viph¹m    ti     Ch÷  ý  ña  êilµm  k c ng   chøng Ng êilµm    chøng  1                          Ng êilµm  thø                               chøng  thø  2 Ghi chó:      (1)Ghi tªnc¬        quan  Ëp biªnb¶n; l    (2)§Þa    danh; (3)Ghi  â    a     r tªn,®Þ chØ   chøc    ¹m  tæ  vi ph hoÆc   ä, tªn,chøc  ô, ®Þa   h    v  chØ,  Ò   ngh nghiÖp  ña  êiviph¹m; c ng     (4):   â tªn, a   Ghi r    ®Þ chØ, nghÒ     nghiÖp  ña  êichøng  Õn; c ng   ki (5)Ghi  â    è îng,chñng  ¹  Ët bÞ   Þch    è  ¨ng  ý  Õu  ã),   r tªn,s l   lo i   t v thu,s ® k (n c   t×nh  ¹ng, Êtl ng cña  Ët®ã. tr   ch  î   v 
Đồng bộ tài khoản