intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư 09/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

141
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 09/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều về chủ trương, biện pháp điều hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2001

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 09/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé tµi chÝnh Sè 09/2001/TT-BTC ngµy 18 th¸ng 01 n¨m 2001 Híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÓm vÒ chñ tr¬ng, biÖn ph¸p ®iÒu hµnh dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc n¨m 2001 C¨n cø NghÞ quyÕt sè 38/2000/QH10 ngµy 28/11/2000 cña Quèc héi Khãa X, kú häp thø 8 vÒ dù to¸n NSNN n¨m 2001; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 146/2000/Q§-TTg ngµy 22/12/2000 cña Thñ t - íng ChÝnh phñ vÒ viÖc giao kÕ ho¹ch vµ dù to¸n NSNN n¨m 2001; Bé Tµi chÝnh híng dÉn mét sè ®iÓm vÒ chñ tr ¬ng vµ biÖn ph¸p ®iÒu hµnh ng©n s¸ch nhµ níc n¨m 2001 nh sau: I/ ph©n cÊp nhiÖm vô thu, chi ng©n s¸ch: 1- N¨m 2001 vÉn tiÕp tôc thùc hiÖn æn ®Þnh c¸c nguån thu, tû lÖ ®iÒu tiÕt vµ nhiÖm vô chi gi÷a ng©n s¸ch Trung ¬ng vµ ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng nh n¨m 2000, ®ång thêi ®iÒu chuyÓn tõ ng©n s¸ch Trung ¬ng vÒ ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng mét sè nhiÖm vô chi sau ®©y cho phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý cña ®Þa ph¬ng: 1.1- Chi ®¶m b¶o ho¹t ®éng qu¶n lý Nhµ níc cña bé m¸y d©n sè vµ kÕ ho¹ch hãa gia ®×nh. 1.2- Chi hç trî cho c¸c ®èi tîng tham gia kh¸ng chiÕn vµ con ®Î cña hä bÞ nhiÔm chÊt ®éc hãa häc do Mü sö dông trong chiÕn tranh ë ViÖt nam. 1.3- Chi mét sè ch¬ng tr×nh môc tiªu kh«ng xÕp lµ ch¬ng tr×nh môc tiªu Quèc gia: (1)- Ch¬ng tr×nh vÒ thÓ dôc thÓ thao; (2)- Ch¬ng tr×nh phßng chèng téi ph¹m; (3)- Ch¬ng tr×nh phßng chèng ma tuý; (4)- Ch¬ng tr×nh phßng chèng m¹i d©m; (5)- Ch¬ng tr×nh b¶o vÖ vµ ch¨m sãc trÎ em; (6)- Môc tiªu n©ng cÊp trang thiÕt bÞ y tÕ; (7)- Ch¬ng tr×nh hç trî ph¸t triÓn thuû s¶n; 2- TiÕp tôc thùc hiÖn c¬ chÕ ®Ó l¹i mét sè nguån thu ®Ó ®Çu t x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi ë ®Þa ph¬ng nh n¨m 2000. Riªng nguån thu qu¶ng c¸o truyÒn h×nh ®îc sö dông toµn bé sè thu theo ph©n cÊp ®Ó ®Çu t n©ng cÊp, c¶i t¹o, söa ch÷a, mua s¾m thiÕt bÞ cho ®µi truyÒn h×nh theo qui ®Þnh t¹i Th«ng t sè 03/2000/TT-BTC ngµy 10/1/2000 cña Bé Tµi chÝnh.
  2. 2 ViÖc ph©n cÊp, qu¶n lý vµ b¸o c¸o t×nh h×nh sö dông c¸c nguån thu trªn ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3 - PhÇn I - Th«ng t sè 06/2000/TT-BTC ngµy 18/01/2000 cña Bé Tµi chÝnh. 3- VÒ thëng vît dù to¸n thu cho ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng: 3.1- §èi víi c¸c kho¶n thu ph©n chia gi÷a ng©n s¸ch Trung ¬ng vµ ng©n s¸ch c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 06/2000/TT-BTC ngµy 18/1/2000 cña Bé Tµi chÝnh vµ ® îc h¹ch to¸n vµ quyÕt to¸n vµo NSNN n¨m 2001. 3.2- §èi víi kho¶n thu ®îc thëng theo quy ®Þnh cña LuËt NSNN: - §èi víi thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt hµng s¶n xuÊt trong n íc (kh«ng kÓ phÇn ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng ®· ®îc hëng theo ph©n cÊp): Thëng 100% sè thu vît dù to¸n do Thñ tíng ChÝnh phñ giao. - §èi víi thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt hµng nhËp khÈu: Sè vît thu dù to¸n Thñ tíng ChÝnh phñ giao tõ 20 tû ®ång trë xuèng thëng 100%, sè vît thu tõ trªn 20 tû ®ång th ëng thªm 50% sè vît thªm nhng tæng sè thëng tèi ®a kh«ng vît qu¸ 50 tû ®ång. - C¸c kho¶n tiÒn thëng nªu trªn ®îc sö dông ®Ó ®Çu t x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô quan träng, ®ét xuÊt ph¸t sinh ë ®Þa ph ¬ng. TiÒn thëng vît thu ®îc h¹ch to¸n vµ quyÕt to¸n vµo NSNN n¨m 2002. 3.3- ViÖc ®Ò nghÞ xÐt th ëng thùc hiÖn nh quy ®Þnh t¹i ®iÓm 6.3 kho¶n 6 PhÇn IV - Th«ng t sè 103/1998/TT-BTC ngµy 18/07/1998 cña Bé Tµi chÝnh. II/. Ph©n bæ dù to¸n NSNN n¨m 2001 vµ chØ ®¹o thùc hiÖn: 1- VÒ ph©n bæ dù to¸n ng©n s¸ch n¨m 2001: C¨n cø møc thu, chi Thñ tíng ChÝnh phñ giao, c¸c Bé, c¬ quan trung - ¬ng, c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng vµ Tæng côc H¶i quan cÇn khÈn tr¬ng lµm tèt c«ng t¸c giao nhiÖm vô thu, chi ng©n s¸ch cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc vµ cÊp díi chËm nhÊt trong th¸ng 2/2001. 1.1- VÒ thu: Sè thu Thñ tíng ChÝnh phñ giao lµ møc tèi thiÓu. §Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn vît møc thu ngay tõ ®Çu n¨m, c¸c ®Þa ph ¬ng, c¸c ngµnh cÇn cã chØ tiªu phÊn ®Êu cao h¬n (tèi thiÓu t¨ng 5% so víi møc Thñ t íng ChÝnh phñ giao). 1.2- VÒ chi: - S¾p xÕp hîp lý c¸c nhiÖm vô chi, trong ®ã u tiªn bè trÝ vèn cho ®Çu t ph¸t triÓn, nhÊt lµ vèn ®èi øng, vèn chuÈn bÞ ®Çu t, vèn kh¾c phôc hËu qu¶ thiªn tai; chi sù nghiÖp kinh tÕ, nhÊt lµ chi cho c¸c dù ¸n vÒ gièng c©y, gièng con cã n¨ng suÊt vµ gi¸ trÞ cao, ph¸t triÓn du lÞch, xóc tiÕn th¬ng m¹i, chi cho c«ng t¸c khuyÕn n«ng, khuyÕn l©m, khuyÕn ng,... §¶m b¶o c¸c kho¶n chi gi¸o dôc - ®µo t¹o, khoa häc c«ng nghÖ,...
  3. 3 - ViÖc ph©n bæ dù to¸n cho tõng ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch ph¶i ®¶m b¶o chi tiÕt theo Ýt nhÊt 9 môc chi chñ yÕu cña Môc lôc Ng©n s¸ch nhµ n íc, gåm: Môc 100 - TiÒn l¬ng. Môc 102 - Phô cÊp l¬ng. Môc 103 - Häc bæng häc sinh, sinh viªn. Môc 104 - TiÒn thëng. Môc 110 - VËt t v¨n phßng. Môc 117 - Söa ch÷a thêng xuyªn TSC§ phôc vô c«ng t¸c chuyªn m«n vµ duy tu, b¶o dìng c¸c c«ng tr×nh c¬ së h¹ tÇng. Môc 118 - Söa ch÷a lín tµi s¶n cè ®Þnh phôc vô chuyªn m«n vµ c¸c c«ng tr×nh c¬ së h¹ tÇng. Môc 119 - Chi phÝ nghiÖp vô chuyªn m«n cña tõng ngµnh. Môc 145 - Mua s¾m TSC§ dïng cho c«ng t¸c chuyªn m«n. C¸c môc chi cßn l¹i kh«ng thuéc c¸c môc trªn ® îc ghi vµo môc chi kh¸c (môc 134). - Thùc hiÖn ph©n bæ c¸c ch¬ng tr×nh môc tiªu tõ n¨m 2001 ®· ®îc c©n ®èi vµo nhiÖm vô chi ng©n s¸ch ®Þa ph ¬ng cho phï hîp víi c¸c lÜnh vùc yªu cÇu thùc tÕ ë ®Þa ph¬ng. 2- ChØ ®¹o thùc hiÖn: 2.1- TËp trung chØ ®¹o c¸c biÖn ph¸p ®Ó th¸o gì khã kh¨n thóc ®Èy s¶n xuÊt, tiªu thô s¶n phÈm, khuyÕn khÝch s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t triÓn. Trªn c¬ së ®ã t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý thu ngay tõ ®Çu n¨m nh»m thu ®óng, thu ®ñ c¸c kho¶n thu theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt, chèng thÊt thu, chèng nî ®äng thuÕ. Phèi hîp chÆt chÏ c¸c c¬ quan ®Ó tæ chøc tèt mäi biÖn ph¸p chèng bu«n lËu, gian lËn th¬ng m¹i. §èi víi lÜnh vùc thu ngoµi quèc doanh, rµ so¸t l¹i c¸c hé kinh doanh, møc doanh thu tÝnh thuÕ nhÊt lµ c¸c hé kinh doanh lín, kinh doanh ®Æc s¶n ®Ó x©y dùng møc thu theo LuËt ®¶m b¶o kÕt qu¶ thu theo s¸t ®îc t×nh h×nh ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh ë lÜnh vùc nµy. 2.2- Thùc hiÖn nghiªm chØnh c¸c chÝnh s¸ch miÔn gi¶m thuÕ cña Nhµ níc ®Ó khuyÕn khÝch s¶n xuÊt vµ gãp phÇn æn ®Þnh ®êi sèng nh©n d©n vòng lò lôt, c¸c hé nghÌo. §Æc biÖt ®èi víi c¸c tØnh ®ång b»ng s«ng Cöu Long, cÇn khÈn tr¬ng xem xÐt ®Ó thùc hiÖn miÔn gi¶m thuÕ ®èi víi c¸c hé n«ng d©n; c¸c hé s¶n xuÊt kinh doanh bÞ thiÖt h¹i do lò lôt n¨m 2000. Trªn c¬ së ®ã cã b¸o c¸o ngay vÒ Bé Tµi chÝnh trong th¸ng 1 ®Ó cã c¬ së xem xÐt hç trî vÒ sè thùc tÕ miÔn gi¶m cho n«ng d©n ¶nh hëng ®Õn ng©n s¸ch. 2.3- Rµ so¸t l¹i c¸c biÖn ph¸p thùc hµnh tiÕt kiÖm ®· thùc hiÖn ë Bé, ngµnh vµ ®Þa ph¬ng, tõ ®ã cã biÖn ph¸p thùc hiÖn tèt Ph¸p lÖnh thùc hµnh tiÕt kiÖm chèng l·ng phÝ. §èi víi c¸c ®Þa ph¬ng, trªn c¬ së ®Þnh møc ph©n bæ NSNN cña Trung ¬ng, cÇn x¸c ®Þnh c¸c ®Þnh møc chi ë ®Þa ph¬ng theo tõng ®èi tîng chi cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn ®Æc ®iÓm chi ë tõng ®¬n vÞ, trªn c¬ së ®ã thùc hiÖn viÖc kho¸n chi (nhÊt lµ ®èi víi c¸c ®¬n vÞ qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ níc).
  4. 4 2.4- Thùc hiÖn nghiªm tóc chÕ ®é c«ng khai NSNN ë tÊt c¶ c¸c ngµnh, c¸c cÊp, c¸c ®¬n vÞ ngay sau khi dù to¸n ng©n s¸ch n¨m 2001 ® îc giao vµ quyÕt to¸n ng©n s¸ch n¨m 2000 ®îc phª chuÈn theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 225/1998/Q§-TTg ngµy 20/11/1998 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vµ c¸c Th«ng t híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh, ®ång thêi t¨ng cêng c«ng t¸c thanh tra kiÓm tra nh»m chÊn chØnh kÞp thêi nh÷ng sai ph¹m ®¶m b¶o n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông kinh phÝ ng©n s¸ch. III/. vÒ c«ng t¸c qu¶n lý NSNN: 1- §èi víi c¸c ch¬ng tr×nh, môc tiªu: 1.1- C¸c ch¬ng tr×nh môc tiªu Quèc gia: N¨m 2001 ChÝnh phñ ®· cã QuyÕt ®Þnh ®a vµo 6 ch¬ng tr×nh môc tiªu Quèc gia: ch¬ng tr×nh xãa ®ãi, gi¶m nghÌo vµ viÖc lµm (hîp nhÊt c¶ ch ¬ng tr×nh 135, ®Þnh canh ®Þnh c, x©y dùng trung t©m côm x·); ch¬ng tr×nh d©n sè vµ kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh; ch¬ng tr×nh níc s¹ch vµ vÖ sinh m«i trêng n«ng th«n; ch¬ng tr×nh phßng chèng mét sè bÖnh x· héi vµ bÖnh dÞch nguy hiÓm vµ HIV/AIDS; ch ¬ng tr×nh v¨n hãa; ch¬ng tr×nh gi¸o dôc - ®µo t¹o. ViÖc cÊp ph¸t c¸c ch¬ng tr×nh môc tiªu Quèc gia thùc hiÖn theo ph¬ng thøc trî cÊp cã môc tiªu (riªng phÇn vèn cho vay gi¶i quyÕt viÖc lµm sÏ thùc hiÖn cÊp qua Kho b¹c Nhµ níc). C¸c ®Þa ph¬ng cã tr¸ch nhiÖm s¾p xÕp lång ghÐp gi÷a c¸c ch¬ng tr×nh ®¶m b¶o c¸c môc tiªu cña ch¬ng tr×nh môc tiªu vµ phï hîp víi thùc tÕ cña ®Þa ph- ¬ng. Riªng kinh phÝ Ch¬ng tr×nh 135 c¸c ®Þa ph¬ng bè trÝ vèn ®¶m b¶o tèi thiÓu theo møc ®· ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ giao. 1.2- Dù ¸n 5 triÖu ha rõng: cÊp ph¸t trî cÊp cã môc tiªu cho ®Þa ph¬ng. 1.3- Chi trî gi¸, trî cíc vµ vèn dù bÞ ®éng viªn sÏ cÊp b»ng h×nh thøc uû quyÒn cho c¸c ®Þa ph¬ng. Riªng chi trî gi¸ s¸ch b¸o sÏ cÊp qua Tæng c«ng ty ph¸t hµnh s¸ch. 1.4- §èi víi c¸c ch¬ng tr×nh môc tiªu ®îc chuyÓn vÒ ng©n s¸ch ®Þa ph- ¬ng ®· nªu t¹i ®iÓm 1.3 - Môc 1 - PhÇn I ®îc tÝnh chung trong tæng sè bæ sung tõ ng©n s¸ch Trung ¬ng cho ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng, tõng ch¬ng tr×nh môc tiªu nµy sÏ ph¶n ¸nh theo lÜnh vùc cô thÓ sau: ch¬ng tr×nh vÒ thÓ thao h¹ch to¸n vµo chi sù nghiÖp thÓ dôc thÓ thao; ch¬ng tr×nh phßng chèng téi ph¹m, ch¬ng tr×nh phßng chèng ma tuý, ch¬ng tr×nh phßng chèng m¹i d©m vµ ch¬ng tr×nh b¶o vÖ trÎ em h¹ch to¸n vµo chi ®¶m b¶o x· héi; môc tiªu n©ng cÊp y tÕ h¹ch to¸n vµo chi sù nghiÖp y tÕ; ch¬ng tr×nh hç trî ph¸t triÓn thuû s¶n ph©n bæ ®¶m b¶o tèi thiÓu theo møc Bé Tµi chÝnh h íng dÉn vµ h¹ch to¸n vµo chi ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n. 1.5- §èi víi ch¬ng tr×nh môc tiªu do c¸c Bé, ngµnh, Trung ¬ng thùc hiÖn Bé Tµi chÝnh sÏ cÊp ph¸t trùc tiÕp cho c¸c Bé ®Ó thùc hiÖn vµ h¹ch to¸n nh sau: ch¬ng tr×nh truyÒn h×nh, ch¬ng tr×nh ph¸t thanh h¹ch to¸n vµo sù nghiÖp ph¸t thanh truyÒn h×nh; ch¬ng tr×nh kÕ ho¹ch hµnh ®éng dinh d ìng Quèc gia h¹ch to¸n vµo sù nghiÖp y tÕ. 2 - §èi víi c¸c ®Ò tµi, dù ¸n khoa häc thuéc c¸c ch ¬ng tr×nh khoa häc c«ng nghÖ cÊp Nhµ níc: Ban chñ nhiÖm ch¬ng tr×nh (thuéc Bé qu¶n lý ch- ¬ng tr×nh) phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh ph©n bæ kinh phÝ cña ch ¬ng tr×nh vµ tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ giao cho c¸c Bé, c¬ quan Trung ¬ng. Trªn c¬ së dù to¸n ®îc giao, c¸c Bé, c¬ quan Trung ¬ng ph©n bæ vµ giao dù to¸n cho c¸c ®¬n vÞ nghiªn cøu khoa häc trùc thuéc, ®ång göi Bé Tµi chÝnh, Ban chñ
  5. 5 nhiÖm ch¬ng tr×nh lµm c¨n cø cÊp ph¸t vµ qu¶n lý. Bé Tµi chÝnh thùc hiÖn cÊp ph¸t trùc tiÕp kinh phÝ cho c¸c ®¬n vÞ nghiªn cøu khoa häc. ViÖc quyÕt to¸n kinh phÝ c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn quyÕt to¸n víi Ban chñ nhiÖm ch¬ng tr×nh, ®ång göi Bé, c¬ quan chñ qu¶n ®Ó tæng hîp chung vµo quyÕt to¸n cña Bé, c¬ quan Trung ¬ng. Ban chñ nhiÖm ch¬ng tr×nh tæng hîp, quyÕt to¸n víi Bé Tµi chÝnh. 3- VÒ qu¶n lý chi XDCB, c¸c Bé, c¸c ngµnh vµ Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c biÖn ph¸p nh»m kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña n¨m 2000. Cô thÓ: (1)- Rµ so¸t l¹i danh môc c¸c dù ¸n ®Çu t, chØ bè trÝ vèn cho nh÷ng dù ¸n cã ®Çy ®ñ thñ tôc, u tiªn bè trÝ vèn cho c¸c dù ¸n quan träng, nhÊt lµ giao th«ng, thuû lîi, ... Khi bè trÝ vèn lu ý ®èi víi c¸c dù ¸n cã nguån vèn tõ 10 tû ®ång trë lªn chØ th«ng b¸o 70% vèn, sau 30/6/2001 nÕu ®¶m b¶o tiÕn ®é sÏ ph©n bæ tiÕp, trêng hîp kh«ng ®¶m b¶o tiÕn ®é sÏ ®iÒu chuyÓn cho c¸c dù ¸n kh¸c. C¬ quan tµi chÝnh c¸c cÊp cÇn u tiªn t¹m øng cÊp ph¸t vµ thanh to¸n vèn cho c¸c nhiÖm vô cÇn thiÕt, nhÊt lµ x©y dùng tu bæ c¸c c«ng tr×nh ®ª ®iÒu, thuû lîi, kh¾c phôc lò lôt, cung cÊp c¸c gièng c©y con cã n¨ng suÊt vµ gi¸ trÞ cao ®¶m b¶o s¶n xuÊt kÞp thêi vô. (2)- Trong qu¸ tr×nh ®iÒu hµnh cÇn theo s¸t tiÕn ®é thùc hiÖn ®¶m b¶o vèn theo kÕ ho¹ch. Nh÷ng dù ¸n kh«ng thùc hiÖn theo ®óng tiÕn ®é cÇn ®iÒu chØnh chuyÓn vèn cho nh÷ng dù ¸n cã tiÕn ®é triÓn khai nhanh nh»m tËp trung hoµn thµnh ®a vµo sö dông sím, chÊm døt t×nh tr¹ng kÐo dµi thêi h¹n thanh to¸n vèn. N¨m 2001, thùc hiÖn NghÞ quyÕt cña Quèc héi, sè t¨ng thu ng©n s¸ch Trung ¬ng (nÕu cã) ®îc sö dông ®Ó gi¶m béi chi, thanh to¸n nî XDCB vµ bæ sung dù phßng ng©n s¸ch ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò ®ét xuÊt ph¸t sinh trong n¨m. Kh«ng xö lý bæ sung vèn cho nh÷ng dù ¸n vît dù to¸n vµ bæ sung c¸c nhiÖm vô chi XDCB ngoµi kÕ ho¹ch. 4- VÒ cÊp ph¸t c¸c kho¶n bæ sung tõ ng©n s¸ch Trung ¬ng cho ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng, ®Ó gi¶m bít thñ tôc hµnh chÝnh, n¨m 2001, Bé Tµi chÝnh sÏ thùc hiÖn cÊp sè bæ sung c©n ®èi ng©n s¸ch cho c¸c ®Þa ph¬ng mçi quý 2 lÇn: + LÇn 1: cÊp vµo th¸ng ®Çu quý. + LÇn 2: cÊp vµo th¸ng gi÷a quý. 5- Tõ quý I/2001 c¸c Bé, ngµnh, c¸c cÊp cã kÕ ho¹ch tæ chøc tæng kÕt 5 n¨m thùc hiÖn LuËt NSNN. Trªn c¬ së ®ã ®Ò xuÊt nh÷ng vÊn ®Ò vµ néi dung cÇn söa ch÷a vµ bæ sung ®Ó hoµn thiÖn LuËt NSNN. IV/. Tæ chøc thùc hiÖn: Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh tõ ngµy ký. C¸c Bé, ngµnh, UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng c¨n cø vµo Th«ng t nµy ®Ó tæ chøc h- íng dÉn c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ vµ c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng thùc hiÖn.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=141

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2