Thông tư 09/2002/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:30

0
97
lượt xem
11
download

Thông tư 09/2002/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 09/2002/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý lao động, tiền lương và thu nhập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 09/2002/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi sè 09/2002/TT-BL§-TBXH, ngµy 11 th¸ng 6 n¨m 2002 híng dÉn thùc hiÖn c¬ chÕ qu¶n lý lao ®éng, tiÒn l¬ng vµ thu nhËp ®èi víi C«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn Nhµ níc n¾m gi÷ 100% vèn ®iÒu lÖ Thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 63/2001/N§-CP ngµy 14-9-2001 cña ChÝnh phñ vÒ chuyÓn ®æi doanh nghiÖp Nhµ níc, doanh nghiÖp cña tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi thµnh C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn, sau khi cã ý kiÕn cña mét sè Bé, ngµnh liªn quan, Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi híng dÉn thùc hiÖn c¬ chÕ qu¶n lý lao ®éng, tiÒn l ¬ng vµ thu nhËp nh sau: I. Ph¹m vi, ®èi tîng ¸p dông 1- Ph¹m vi ¸p dông: Ph¹m vi ¸p dông Th«ng t nµy lµ c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, do Nhµ níc hoÆc tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc x· héi quyÕt ®Þnh n¾m gi÷ 100% vèn ®iÒu lÖ ® îc chuyÓn ®æi thµnh C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n mét thµnh viªn (gäi t¾t lµ C«ng ty) theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 63/2001/N§-CP ngµy 14-9-2001 cña ChÝnh phñ. C¸c tæ chøc lµ ®¹i diÖn Chñ së h÷u hoÆc ® îc uû quyÒn lµ ®¹i diÖn chñ së h÷u C«ng ty theo quy ®Þnh t¹i ®iÒu 2, NghÞ ®Þnh sè 63/2001/N§-CP nãi trªn gäi t¾t lµ chñ së h÷u. 2- §èi tîng ¸p dông: - C¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, gåm: Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ, c¸c thµnh viªn chuyªn tr¸ch, kh«ng chuyªn tr¸ch Héi ®ång qu¶n trÞ (®èi víi C«ng ty cã Héi ®ång qu¶n trÞ); - Tæng Gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc), Phã Tæng gi¸m ®èc (Phã gi¸m ®èc, kÕ to¸n trëng). - Chñ tÞch C«ng ty (®èi víi C«ng ty kh«ng cã Héi ®ång qu¶n trÞ). - Ngêi lao ®éng lµm viÖc theo hîp ®ång lao ®éng trong C«ng ty. II. C¬ chÕ qu¶n lý lao ®éng vµ tiÒn l¬ng: 1- C¬ chÕ qu¶n lý lao ®éng: a) C¨n cø vµo khèi lîng, chÊt lîng theo yªu cÇu s¶n xuÊt, kinh doanh, Gi¸m ®èc cã tr¸ch nhiÖm x¸c ®Þnh sè lîng lao ®éng kÕ ho¹ch cÇn tuyÓn dông vµ ®¨ng ký víi Chñ së h÷u tríc khi thùc hiÖn;
 2. 2 b) Theo sè lîng lao ®éng kÕ ho¹ch ®· ®¨ng ký, Gi¸m ®èc ® îc quyÒn chñ ®éng tuyÓn dông vµ ký kÕt hîp ®ång lao ®éng theo ph¸p luËt lao ®éng quy ®Þnh; c) H»ng n¨m, Gi¸m ®èc cã tr¸ch nhiÖm ®¸nh gi¸ viÖc sö dông lao ®éng. NÕu sè lîng lao ®éng thùc tÕ tuyÓn dông vît qu¸ nhu cÇu, ®Ó ngêi lao ®éng kh«ng cã viÖc lµm hoÆc kh«ng ®ñ viÖc lµm th× Gi¸m ®èc cã ph¬ng ¸n bè trÝ vµ gi¶i quyÕt døt ®iÓm; Trêng hîp kh«ng thÓ bè trÝ ®îc th× Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ (®èi víi C«ng ty cã Héi ®ång qu¶n trÞ) hoÆc Chñ tÞch C«ng ty (®èi víi C«ng ty kh«ng cã Héi ®ång qu¶n trÞ) vµ Gi¸m ®èc cã tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt mäi chÕ ®é ®èi víi ngêi lao ®éng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt lao ®éng tõ quü trî cÊp mÊt viÖc lµm, quü dù phßng (trõ quü l¬ng dù phßng), quü phóc lîi, khen thëng, lîi nhuËn sau thuÕ, nÕu vÉn kh«ng ®ñ th× ®îc trÝch tõ vèn s¶n xuÊt, kinh doanh vµ h¹ch to¸n vµo gi¸ thµnh hoÆc phÝ l u th«ng. Sau n¨m 2005, nguån kinh phÝ nµy kh«ng ®îc trÝch tõ vèn s¶n xuÊt, kinh doanh vµ kh«ng ®îc h¹ch to¸n vµo gi¸ thµnh hoÆc phÝ lu th«ng. 2- C¬ chÕ qu¶n lý tiÒn l¬ng: 2.1- XÕp l¬ng ng¹ch, bËc vµ phô cÊp: C¨n cø vµo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ tiÒn l¬ng cña Nhµ níc, C«ng ty thùc hiÖn viÖc xÕp l¬ng ng¹ch, bËc vµ hëng phô cÊp chøc vô nh sau: a) §èi víi Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Chñ tÞch C«ng ty: - ChuyÓn xÕp l¬ng: C¸c chøc vô bæ nhiÖm bao gåm: Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ, thµnh viªn chuyªn tr¸ch Héi ®ång qu¶n trÞ, Chñ tÞch C«ng ty ®ang xÕp vµ hëng l- ¬ng theo c¸c b¶ng l¬ng d©n cö, bÇu cö, hµnh chÝnh, sù nghiÖp, viªn chøc qu¶n lý doanh nghiÖp; viªn chøc chuyªn m«n, nghiÖp vô trong doanh nghiÖp; lùc lîng vò trang th× thùc hiÖn viÖc chuyÓn xÕp l ¬ng theo quy ®Þnh t¹i Môc II, Th«ng t sè 06/1998/TTLT-TCCP-BL§TBXH-BTC ngµy 20-10-1998 cña Liªn tÞch Ban Tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ - Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi - Bé Tµi chÝnh. - Phô cÊp chøc vô vµ phô cÊp tr¸ch nhiÖm: + C¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ (trõ thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ kh«ng chuyªn tr¸ch) vµ Chñ tÞch C«ng ty ®îc hëng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o nh sau: Chøc danh HÖ sè phô cÊp chøc vô H¹ng 1 H¹ng 2 H¹ng 3 Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n 0,8 0,6 0,5 trÞ, Chñ tÞch C«ng ty Thµnh viªn chuyªn tr¸ch 0,6 0,5 0,4 Héi ®ång qu¶n trÞ HÖ sè phô cÊp chøc vô tÝnh so víi møc l¬ng tèi thiÓu. HÖ sè l¬ng tèi thiÓu lµ 1 c¬ së ®Ó tÝnh hëng phô cÊp chøc vô, ®ãng vµ hëng b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ. H¹ng 1: ¸p dông ®èi víi C«ng ty ®îc xÕp doanh nghiÖp h¹ng 1;
 3. 3 H¹ng 2: ¸p dông ®èi víi C«ng ty ®îc xÕp doanh nghiÖp h¹ng 2; H¹ng 3: ¸p dông ®èi víi C«ng ty ®îc xÕp doanh nghiÖp h¹ng 3 trë xuèng. - C¸c thµnh viªn kh«ng chuyªn tr¸ch Héi ®ång qu¶n trÞ ®îc hëng phô cÊp tr¸ch nhiÖm quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 25/CP ngµy 23-5-1993 cña ChÝnh phñ, cô thÓ: * Møc 0,3 so víi møc l¬ng tèi thiÓu, ¸p dông ®èi víi C«ng ty ®îc xÕp doanh nghiÖp h¹ng 1 vµ h¹ng 2. * Møc 0,2 so víi møc l¬ng tèi thiÓu, ¸p dông ®èi víi C«ng ty ®îc xÕp doanh nghiÖp h¹ng 3 trë xuèng. b) §èi víi Tæng gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc): Tæng gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc), kÓ c¶ Phã Tæng gi¸m ®èc (Phã Gi¸m ®èc) vµ kÕ to¸n trëng c«ng ty xÕp l¬ng theo b¶ng l¬ng viªn chøc qu¶n lý doanh nghiÖp quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 26/CP ngµy 23-5-1993 cña ChÝnh phñ vµ h¹ng C«ng ty ®îc xÕp theo tiªu chuÈn xÕp h¹ng doanh nghiÖp quy ®Þnh vµ híng dÉn t¹i Th«ng t sè 17/1998/TTLT-BL§TBXH-BTC ngµy 31-12-1998 vµ Th«ng t sè 10/2000/TTLT-BL§TBXH-BTC ngµy 4-4-2000 cña Liªn tÞch Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi - Bé Tµi chÝnh. Chñ së h÷u c¨n cø vµo c¸c tiªu chuÈn xÕp h¹ng quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 17/1998/TTLT-BL§TBXH-BTC vµ Th«ng t sè 10/2000/TTLT-BL§TBXH-BTC nãi trªn ®Ó xem xÐt vµ quyÕt ®Þnh xÕp h¹ng tõ h¹ng II trë xuèng ®èi víi c¸c C«ng ty. §èi víi C«ng ty xÕp h¹ng 1 trë lªn th× cã sù tho¶ thuËn cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi - Bé Tµi chÝnh. ViÖc chuyÓn xÕp l¬ng ®èi víi Tæng gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc), Phã Tæng gi¸m ®èc (Phã Gi¸m ®èc) vµ KÕ to¸n trëng theo quy ®Þnh t¹i môc VI, Th«ng t sè 17/1998/TTLT-BL§TBXH-BTC nãi trªn. c) §èi víi ngêi lao ®éng: - §èi víi viªn chøc chuyªn m«n, nghiÖp vô xÕp l¬ng theo c¸c b¶ng l¬ng quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 25/CP vµ NghÞ ®Þnh sè 26/CP ngµy 23-5-1993 cña ChÝnh phñ. Viªn chøc gi÷ chøc vô (tr ëng, phã phßng C«ng ty hoÆc t¬ng ®¬ng) ®îc hëng phô cÊp chøc vô theo h¹ng C«ng ty ®îc xÕp. - §èi víi ngêi lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt, kinh doanh; xÕp l¬ng theo c¸c thang l¬ng, b¶ng l¬ng quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 25/CP, NghÞ ®Þnh 26/CP ngµy 23-5-1993 cña ChÝnh phñ. - Tiªu chuÈn cÊp bËc kü thuËt c«ng nh©n vµ chøc danh, tiªu chuÈn chuyªn m«n, nghiÖp vô viªn chøc lµ c¨n cø ®Ó xÕp l¬ng, thi n©ng bËc, n©ng ng¹ch, sö dông lao ®éng phï hîp víi tr×nh ®é tay nghÒ hoÆc chuyªn m«n, nghiÖp vô theo yªu cÇu cña s¶n xuÊt, kinh doanh, còng nh lµm c¬ së ®Ó båi dìng n©ng cao tay nghÒ vµ ®µo t¹o nghÒ cho ngêi lao ®éng. C«ng ty cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng ban hµnh vµ ®¨ng ký víi Chñ së h÷u tiªu chuÈn cÊp bËc kü thuËt c«ng nh©n vµ chøc danh, tiªu chuÈn chuyªn m«n, nghiÖp vô viªn chøc sau: + Chøc danh, tiªu chuÈn chuyªn m«n nghiÖp vô viªn chøc x©y dùng theo híng dÉn t¹i Th«ng t sè 04/1998/TT-BL§TBXH ngµy 04-04-1998 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi.
 4. 4 + Tiªu chuÈn cÊp bËc kü thuËt c«ng nh©n tríc m¾t thùc hiÖn theo Tiªu chuÈn hiÖn cã, sau ®ã C«ng ty x©y dùng l¹i theo híng dÉn cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi. 2.2- Tr¶ l¬ng: §Ó cã c¬ së tr¶ l¬ng ®óng, g¾n víi sè lîng, chÊt lîng lao ®éng, n¨ng suÊt lao ®éng vµ hiÖu qu¶, c¸c C«ng ty ph¶i thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh sau: a) §Þnh møc lao ®éng: Trªn c¬ së khèi lîng, chÊt lîng c«ng viÖc, tæ chøc s¶n xuÊt, tæ chøc lao ®éng, C«ng ty x©y dùng ®Þnh møc lao ®éng ®Ó x¸c ®Þnh sè lao ®éng cÇn thiÕt, x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng s¶n phÈm, l¬ng kho¸n. ViÖc x©y dùng c¸c møc cô thÓ ®îc thùc hiÖn theo ph¬ng ph¸p x©y dùng ®Þnh møc lao ®éng h- íng dÉn t¹i Th«ng t sè 14/L§TBXH-TT ngµy 10-4-1997 cña Bé Lao ®éng - Th- ¬ng binh vµ x· héi. Chó ý khi x¸c ®Þnh sè lîng lao ®éng theo ®Þnh møc lao ®éng cña C«ng ty cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh kh«ng bao gåm c¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Bé m¸y gióp viÖc Héi ®ång qu¶n trÞ, Chñ tÞch C«ng ty, Tæng gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc), Phã Tæng Gi¸m ®èc (Phã Gi¸m ®èc, KÕ to¸n tr - ëng) cña C«ng ty vµ c¸n bé §¶ng ®oµn thÓ hëng l¬ng chuyªn tr¸ch. Khi c¸c ®Þnh møc ®· x©y dùng xong, C«ng ty ph¶i tæ chøc ¸p dông thö trong thêi gian tõ 1 ®Õn 3 th¸ng ®èi víi c¸c ®Þnh møc lao ®éng míi còng nh c¸c møc ®iÒu chØnh l¹i. NÕu møc lao ®éng thùc hiÖn nhá h¬n 90% møc ® îc giao th× ph¶i ®iÒu chØnh h¹ ®Þnh møc; nÕu møc lao ®éng thùc hiÖn cao h¬n 110% møc ®îc giao th× ph¶i ®iÒu chØnh t¨ng ®Þnh møc. Sau thêi gian ¸p dông thö, C«ng ty ra quyÕt ®Þnh ban hµnh chÝnh thøc vµ ®¨ng ký víi chñ së h÷u. b) §¬n gi¸ tiÒn l¬ng: - X¸c ®Þnh tiÒn l¬ng b×nh qu©n: + Møc l¬ng tèi thiÓu (TLminet): C¨n cø vµo hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, kinh doanh, C«ng ty lùa chän møc l ¬ng tèi thiªu cao h¬n møc l¬ng tèi thiÓu chung do ChÝnh phñ quy ®Þnh (t¹i thêi ®iÓm hiÖn nay lµ 210.000®ång/th¸ng) ®Ó tÝnh ®¬n gi¸ tiÒn l ¬ng s¶n phÈm, l¬ng kho¸n, nhng ph¶i b¶o ®¶m thùc hiÖn ®ñ 2 ®iÒu kiÖn: * §iÒu kiÖn 1: Tèc ®é t¨ng tiÒn l¬ng b×nh qu©n ®Çu ngêi ph¶i thÊp h¬n tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n ®Çu ng êi theo quy ®Þnh vµ híng dÉn t¹i Th«ng t sè 06/2001/TT-BL§TBXH ngµy 29-01-2001 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi (tÝnh b×nh qu©n theo n¨m). * §iÒu kiÖn 2: Lîi nhuËn b×nh qu©n ®Çu ngêi tÝnh trong 1 hoÆc 2 n¨m kÕ ho¹ch (tuú thuéc vµo viÖc x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng æn ®Þnh cho 1 hoÆc 2 n¨m) kh«ng thÊp h¬n so víi lîi nhuËn thùc hiÖn b×nh qu©n ®Çu ng êi cña c¸c n¨m tríc t¬ng øng liÒn kÒ ®· thùc hiÖn. Trêng hîp ®Æc biÖt, nh÷ng C«ng ty s¶n xuÊt, kinh doanh c¸c lo¹i hµng ho¸, dÞch vô träng yÕu mµ Nhµ níc cã quyÕt ®Þnh can thiÖp hoÆc giao nhiÖm vô thùc hiÖn chÝnh s¸ch æn ®Þnh thÞ trêng, nh: vÒ gi¸, vÒ ®iÒu tiÕt cung, cÇu; t¨ng tû lÖ khÊu hao cao h¬n khung quy ®Þnh so víi n¨m tr íc liÒn kÒ nh»m thu håi vèn nhanh, ®æi míi c«ng nghÖ, më réng s¶n xuÊt, kinh doanh, nªn kÕ ho¹ch lîi nhuËn b×nh qu©n ®Çu ngêi thÊp h¬n lîi nhuËn thùc
 5. 5 hiÖn b×nh qu©n ®Çu ngêi n¨m tríc liÒn kÒ hoÆc bÞ lç th× ®îc lo¹i trõ khi ¸p dông hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm tiÒn l¬ng tèi thiÓu ®Ó tÝnh ®¬n gi¸ tiÒn l - ¬ng. * C«ng thøc tÝnh lîi nhuËn b×nh qu©n ®Çu ngêi theo kÕ ho¹ch: Pkh1 + Pkh2 Pkh = ------------------ L1 + L2 Trong ®ã: - Pkh: Lîi nhuËn b×nh qu©n ®Çu ngêi tÝnh trong 2 n¨m kÕ ho¹ch; - Pkh1 vµ Pkh2: Lîi nhuËn kÕ ho¹ch n¨m thø nhÊt vµ thø hai. C¸ch x¸c ®Þnh lîi nhuËn kÕ ho¹ch theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc. L1 vµ L2 : Sè lao ®éng kÕ ho¹ch n¨m thø nhÊt vµ thø hai. nÕu ®Þnh møc lao ®éng theo ®¬n vÞ s¶n phÈm th× sè lao ®éng (L 1, L2) lµ sè lao ®éng b×nh qu©n thùc tÕ dù kiÕn sö dông; nÕu ®Þnh møc lao ®éng theo ph ¬ng ph¸p ®Þnh biªn th× sè lao ®éng (L1 vµ L2) lµ sè lao ®éng ®Þnh biªn. * C«ng thøc tÝnh lîi nhuËn b×nh qu©n ®Çu ngêi thùc hiÖn n¨m tríc liÒn kÒ: Pth1 + Pth2 P2nt = ------------------ Lnt1 + Lnt2 Trong ®ã: - P2nt: Lîi nhuËn b×nh qu©n ®Çu ngêi thùc hiÖn cña 2 n¨m tríc liÒn kÕ; - Pth1 vµ Pth2: Lîi nhuËn thùc hiÖn cña n¨m thø nhÊt vµ thø 2 tr íc ®ã liÒn kÒ. C¸ch x¸c ®Þnh lîi nhuËn thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc. - Lnt1 vµ Lnt2: Sè lao ®éng cña 2 n¨m tr íc liÒn kÕ. NÕu ®Þnh møc lao ®éng theo ®¬n vÞ s¶n phÈm th× sè lao ®éng (L nt1, Lnt2) lµ sè lao ®éng thùc tÕ sö dông b×nh qu©n tÝnh theo híng dÉn t¹i Th«ng t sè 08/1998/TT- BL§TBXH ngµy 7-5-1998 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi; nÕu ®Þnh møc lao ®éng theo ph¬ng ph¸p ®Þnh biªn th× sè lao ®éng (Lnt1, Lnt2) lµ sè lao ®éng ®Þnh biªn cña 2 n¨m tríc liÒn kÒ. Trêng hîp C«ng ty x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l ¬ng cho mét n¨m th× chØ tÝnh lîi nhuËn b×nh qu©n ®Çu ngêi cña mét n¨m. + HÖ sè cÊp bËc c«ng viÖc b×nh qu©n (Hch) C¨n cø vµo tæ chøc s¶n xuÊt, tæ chøc lao ®éng, tr×nh ®é c«ng nghÖ, tiªu chuÈn cÊp bËc kü thuËt c«ng nh©n, tiªu chuÈn chuyªn m«n, nghiÖp vô viªn chøc vµ ®Þnh møc lao ®éng ®Ó x¸c ®Þnh hÖ sè l¬ng cÊp bËc c«ng viÖc b×nh qu©n cña tÊt c¶ sè lao ®éng trong ®Þnh møc ®Ó x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng. + C¸c kho¶n phô cÊp l¬ng ®îc tÝnh trong ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng (Hpc)
 6. 6 C¨n cø vµo c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh vµ híng dÉn cña Bé Lao ®éng - Th - ¬ng binh vµ x· héi, x¸c ®Þnh ®èi tîng vµ møc phô cÊp ®îc tÝnh ®a vµo ®¬n gi¸ ®Ó x¸c ®Þnh c¸c kho¶n phô cÊp b×nh qu©n (tÝnh theo ph ¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn). HiÖn nay, c¸c kho¶n phô cÊp ®îc tÝnh vµo ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng, gåm: phô cÊp khu vùc; phô cÊp ®éc h¹i, nguy hiÓm; phô cÊp tr¸ch nhiÖm; phô cÊp lµm ®ªm; phô cÊp thu hót; phô cÊp lu ®éng; phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o vµ chÕ ®é thëng an toµn ngµnh ®iÖn (nÕu cã). Lµm thªm giê lµ chÕ ®é tr¶ l¬ng, kh«ng ph¶i lµ chÕ ®é phô cÊp, do ®ã kh«ng ®a vµo ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng. + TiÒn l¬ng b×nh qu©n, ®îc tÝnh theo c«ng thøc: (TLbqkh = TLminct x Hcb + Hpc) Trong ®ã: - TLbqkh: TiÒn l¬ng b×nh qu©n theo kÕ ho¹ch; - TLminct: Møc l¬ng tèi thiÓu cña C«ng ty lùa chän theo quy ®Þnh t¹i tiÕt b, ®iÓm 2.2 nãi trªn; - Hcb: HÖ sè cÊp bËc c«ng viÖc b×nh qu©n; - Hpc: C¸c kho¶n phô cÊp l¬ng tÝnh trong ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng., - Quü tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch: Quü tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch ®Ó tÝnh ®¬n gi¸ tiÒn l ¬ng cña C«ng ty ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng chøc: Vkh = [{TLbqkh x Ldb}] x 12 th¸ng + Vvc (1) Trong ®ã: - Vkh: Quü l¬ng kÕ ho¹ch - TLbqkh: TiÒn l¬ng b×nh qu©n theo kÕ ho¹ch - Ldb: Lao ®éng ®Þnh biªn, x©y dùng theo quy ®Þnh vµ híng dÉn t¹i Th«ng t sè 14/L§TBXH ngµy 10-4-1997 cña Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ x· héi, kh«ng bao gåm c¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, bé m¸ygióp viÖc Héi ®ång qu¶n trÞ, Chñ tÞch C«ng ty, Tæng gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc), Phã Tæng gi¸m ®èc (Phã Gi¸m ®èc, kÕ to¸n tr ëng) cña C«ng ty vµ c¸n bé §¶ng, ®oµn thÓ hëng l¬ng chuyªn tr¸ch. - Vvc : Quü tiÒn l¬ng cña bé m¸y gi¸n tiÕp mµ sè lao ®éng nµy cha tÝnh trong ®Þnh møc lao ®éng tæng hîp. Kh«ng bao gåm quü tiÒn l ¬ng cña c¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, bé m¸y gióp viÖc Héi ®ång qu¶n trÞ, Chñ tÞch C«ng ty, Tæng gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) Phã Tæng gi¸m ®èc (Phã Gi¸m ®èc, kÕ to¸n trëng) cña C«ng ty, c¸n bé ®¶ng, ®oµn thÓ hëng l¬ng chuyªn tr¸ch. + Quü tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch cña c¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, bé m¸y gióp viÖc Héi ®ång qu¶n trÞ, chñ tÞch C«ng ty, Tæng Gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc), Phã Tæng gi¸m ®èc (Phã Gi¸m ®èc, kÕ to¸n trëng) cña C«ng ty vµ c¸n bé §¶ng, ®oµn thÓ hëng l¬ng chuyªn tr¸ch, ®îc tÝnh theo c«ng thøc. VkhH§QT = Ldbtt x (Hcb + Hpc) x TLminct x 12 th¸ng x K Trong ®ã:
 7. 7 - VkhH§QT: Quü tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch cña c¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, bé m¸y gióp viÖc Héi ®ång qu¶n trÞ, chñ tÞch C«ng ty, Tæng Gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc), Phã Tæng gi¸m ®èc (Phã Gi¸m ®èc, kÕ to¸n tr ëng) cña C«ng ty vµ c¸n bé §¶ng, ®oµn thÓ hëng l¬ng chuyªn tr¸ch; - Ldbtt: Sè thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, bé m¸y gióp viÖc Héi ®ång qu¶n trÞ, Chñ tÞch C«ng ty, Tæng gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc), Phã Gi¸m ®èc (Phã Gi¸m ®èc, kÕ to¸n trëng) cña C«ng ty do Chñ së h÷u quyÕt ®Þnh vµ céng sè c¸n bé ®¶ng ®oµn thÓ hëng l¬ng chuyªn tr¸ch theo quy ®Þnh - Hcb: HÖ sè møc l¬ng hiÖn hëng b×nh qu©n; - Hpc: HÖ sè c¸c kho¶n phô cÊp l¬ng hiÖn hëng b×nh qu©n; - TLminct: Møc l¬ng tèi thiÓu cña c«ng ty lùa chän theo quy ®Þnh t¹i tiÕt b, ®iÓm 2.2 nãi trªn. - K: HÖ sè ®iÒu chØnh quü tiÒn l ¬ng do Héi ®ång qu¶n trÞ, Chñ tÞch c«ng ty xem xÐt, lùa chän cho phï hîp trªn c¬ së b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i tiÕt b, ®iÓm 2.2 nãi trªn. Quü tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch VkhH§QT ph¶i tr×nh chñ së h÷u phª duyÖt tríc khi thùc hiÖn. + Tæng quü tiÒn l¬ng chung n¨m kÕ ho¹ch: Tæng quü tiÒn l¬ng chung n¨m kÕ ho¹ch kh«ng ph¶i ®Ó x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng mµ ®Ó lËp kÕ ho¹ch tæng chi quü tiÒn l¬ng cña C«ng ty, ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Vc = Vkh + Vpc +Vbs + Vtg + VkhH§QT Trong ®ã: - Vc: Tæng quü tiÒn l¬ng chung n¨m kÕ ho¹ch; - Vkh: Quü tiÒn l¬ng n¨m kÕ ho¹ch ®Ó x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng, ®îc híng dÉn tÝnh theo tiÕt b nãi trªn. - Vpc: Quü c¸c kho¶n phô cÊp l¬ng kÕ ho¹ch vµ c¸c chÕ ®é kh¸c (nÕu cã) kh«ng ®îc tÝnh trong ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng theo quy ®Þnh (vÝ dô: phô cÊp thî lÆn; chÕ ®é thëng an toµn hµng kh«ng...); quü nµy tÝnh theo sè lao ®éng thuéc ®èi tîng ®îc hëng theo quy ®Þnh. - Vbs: Quü tiÒn l¬ng bæ sung theo kÕ ho¹ch, chØ ¸p dông ®èi víi doanh nghiÖp ®îc giao ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng theo ®¬n vÞ s¶n phÈm. Quü tiÒn l¬ng bæ sung tr¶ cho sè lao ®éng theo kÕ ho¹ch kh«ng tham gia s¶n xuÊt nh ng ®îc h- ëng l¬ng theo chÕ ®é quy ®Þnh, mµ khi x©y dùng ®Þnh møc lao ®éng kh«ng ®îc tÝnh ®Õn, bao gåm: quü tiÒn l¬ng nghØ phÐp n¨m, nghØ viÖc riªng, nghØ lÔ, TÕt, nghØ theo chÕ ®é lao ®éng n÷, ... theo quy ®Þnh cña Bé luËt lao ®éng. - Vtg: Quü tiÒn l¬ng lµm thªm giê ®îc tÝnh theo kÕ ho¹ch. Quü tiÒn l¬ng lµm thªm giê chØ ¸p dông ®èi víi nhiÖm vô s¶n xuÊt, kinh doanh ph¸t sinh ngoµi kÕ ho¹ch, C«ng ty kh«ng x©y dùng vµ tÝnh trong ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng. - VkhH§QT: Quü tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch cña c¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, bé m¸y gióp viÖc Héi ®ång qu¶n trÞ, Chñ tÞch C«ng ty, Tæng gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc), Phã Tæng gi¸m ®èc (Phã Gi¸m ®èc, kÕ to¸n tr ëng) cña C«ng ty vµ c¸n bé §¶ng, ®oµn thÓ hëng l¬ng chuyªn tr¸ch;
 8. 8 - Ph¬ng ph¸p x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng: C¨n cø tÝnh chÊt, ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, c¬ cÊu tæ chøc vµ chØ tiªu kinh tÕ g¾n víi viÖc tr¶ l¬ng cã hiÖu qu¶ nhÊt, C«ng ty cã thÓ lùa chän mét trong hai ph¬ng ph¸p x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng. + §èi víi C«ng ty x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng theo ®¬n vÞ s¶n phÈm (hoÆc s¶n phÈm quy ®æi) ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: §GV = Vgiê x Tsp Trong ®ã: - §GV: §¬n gi¸ tiÒn l¬ng (®¬n vÞ tÝnh lµ ®ång/®¬n vÞ hiÖn vËt); - Vgiê: TiÒn l¬ng giê. TiÒn l¬ng giê ®îc tÝnh b»ng tiÒn l¬ng b×nh qu©n kÕ ho¹ch th¸ng chia cho 26 ngµy vµ chia cho 8 giê. - Tsp: Møc lao ®éng tæng hîp tÝnh cho ®¬n vÞ s¶n phÈm hoÆc s¶n phÈm quy ®æi (sè giê – ngêi) x©y dùng theo quy ®Þnh vµ híng dÉn t¹i Th«ng t sè 14/L§TBXH-TT ngµy 10-4-1979 cña Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ x· héi . + §èi víi C«ng ty x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l ¬ng theo doanh thu (hoÆc doanh sè) hoÆc theo tæng thu trõ (-) tæng chi (ch a cã tiÒn l¬ng) hoÆc trªn lîi nhuËn ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Vkh §GV = -------------------------------------------------------- ∑Tkh hoÆc ∑Tkh - ∑Ckh (kh«ng cã l¬ng) hoÆc ∑Pkh Trong ®ã: - §GV: ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng (®¬n vÞ tÝnh ®ång/1.000 ®ång) - Vkh: Quü tiÒn l¬ng n¨m kÕ ho¹ch, ®îc tÝnh theo híng dÉn t¹i tiÕt b nãi trªn (c«ng thøc 1). - ∑Tkh: tæng doanh thu (hoÆc doanh sè) kÕ ho¹ch; - ∑ Ckh: (kh«ng cã l¬ng) tæng chi phÝ kÕ ho¹ch (cha cã tiÒn l¬ng); - ∑ Pkh: Tæng lîi nhuËn kÕ ho¹ch. - QuyÕt ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng: Sau khi tÝnh to¸n, x©y dùng ®¬n gi¸ theo híng dÉn, C«ng ty quyÕt ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng vµ ghi kÌm chØ tiªu kÕ ho¹ch lîi nhuËn do chñ së h÷u giao ®Ó lµm c¬ së x¸c ®Þnh quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. §¬n gi¸ tiÒn l¬ng ph¶i ®¨ng ký víi chñ së h÷u tríc khi thùc hiÖn. c) X¸c ®Þnh quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn theo kÕt qu¶ s¶n xuÊt, kinh doanh:
 9. 9 c.1- Trêng hîp lîi nhuËn thùc hiÖn b×nh qu©n ®Çu ngêi b»ng lîi nhuËn kÕ ho¹ch b×nh qu©n ®Çu ngêi. C¨n cø vµo møc ®é hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n phÈm hoÆc doanh thu vµ ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng, quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn cña C«ng ty ®îc x¸c ®Þnh nh sau: Vth = (§GV x Csxkd) +Vpc + Vbs + Vtg + VkhH§QT Trong ®ã: - Vth: Quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn - §GV: §¬n gi¸ tiÒn l¬ng do C«ng ty quyÕt ®Þnh vµ ®¨ng ký víi Chñ së h÷u; - Csxkd: ChØ tiªu s¶n xuÊt kinh doanh theo tæng s¶n phÈm hµng ho¸ thùc hiÖn, hoÆc doanh thu (doanh sè) hoÆc tæng thu trõ (-) tæng chi (kh«ng cã tiÒn l¬ng) thùc hiÖn hoÆc lîi nhuËn thùc hiÖn. - Vpc: quü c¸c kho¶n phô cÊp l¬ng vµ c¸c chÕ ®é kh¸c (nÕu cã) kh«ng ®îc tÝnh trong ®¬n gi¸ theo quy ®Þnh (vÝ dô: phô cÊp thî lÆn; chÕ ®é th ëng an toµn hµng kh«ng...), tÝnh theo sè lao ®éng thùc tÕ ®îc hëng cña tõng chÕ ®é. - Vbs: Quü tiÒn l¬ng bæ sung, chØ ¸p dông ®èi víi C«ng ty ®îc giao ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng theo ®¬n vÞ s¶n phÈm. Quü tiÒn l¬ng bæ sung tr¶ cho thêi gian thùc tÕ cña sè lao ®éng trong C«ng ty kh«ng tham gia s¶n xuÊt ® îc hëng l- ¬ng theo chÕ ®é quy ®Þnh, mµ khi x©y dùng ®Þnh møc lao ®éng kh«ng tÝnh ®Õn, bao gåm: quü tiÒn l¬ng nghØ phÐp n¨m, nghØ viÖc riªng, nghØ lÔ, TÕt, nghØ theo chÕ ®é lao ®éng n÷, héi häp, häc tËp... theo quy ®Þnh cña Bé luËt lao ®éng. - Vtg: Quü tiÒn l¬ng lµm thªm giê ®îc tÝnh theo khèi lîng vµ sè giê thùc tÕ lµm thªm. - VkhH§QT: Quü tiÒn l¬ng cña c¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, bé m¸y gióp viÖc Héi ®ång qu¶n trÞ, Chñ tÞch C«ng ty, Tæng gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc), Phã Tæng gi¸m ®èc (Phã Gi¸m ®èc, kÕ to¸n trëng) cña C«ng ty vµ c¸n bé §¶ng, ®oµn thÓ hëng l¬ng chuyªn tr¸ch, ®îc hëng b»ng quü tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch do Chñ së h÷u phª duyÖt. c2- Trêng hîp lîi nhuËn thùc hiÖn b×nh qu©n ®Çu ngêi cao h¬n lîi nhuËn kÕ ho¹ch b×nh qu©n ®Çu ngêi: Ngoµi quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn cña C«ng ty ®îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh t¹i tiÕt c1 nªu trªn, phÇn lîi nhhuËn t¨ng thªm do lîi nhuËn thùc hiÖn cao h¬n lîi nhuËn kÕ ho¹ch, C«ng ty ®îc trÝch tõ phÇn lîi nhuËn t¨ng thªm sau khi ®· nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®Ó bæ sung c¸c quü nh sau: - TrÝch bæ sung vµo quü ph©n phèi trùc tiÕp vµ dù phßng cho n¨m sau cña c¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, bé m¸y gióp viÖc Héi ®ång qu¶n trÞ, Chñ tÞch C«ng ty, Tæng gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc), Phã Tæng gi¸m ®èc (Phã Gi¸m ®èc, kÕ to¸n trëng) cu¶ C«ng ty vµ c¸n bé ®¶ng, ®oµn thÓ hëng l¬ng chuyªn tr¸ch, tèi ®a b»ng 3 lÇn quü tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch (VkhH§QT) cña c¸c ®èi tîng nµy.
 10. 10 - TrÝch bæ sung tèi ®a kh«ng qu¸ 3 th¸ng tiÒn l¬ng b×nh qu©n thùc hiÖn cña C«ng ty ®Ó ph©n phèi tiÕp cho ngêi lao ®éng hëng l¬ng tõ ®¬n gi¸ vµ dù phßng quü tiÒn l¬ng cho n¨m sau. ViÖc x¸c ®Þnh lîi nhuËn thùc hiÖn cña C«ng ty theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc. c3- Trêng hîp lîi nhuËn thùc hiÖn b×nh qu©n ®Çu ng êi thÊp h¬n lîi nhuËn kÕ ho¹ch b×nh qu©n ®Çu ngêi: C«ng ty ph¶i gi¶m trõ quü tiÒn l¬ng do lîi nhuËn thùc hiÖn b×nh qu©n ®Çu ngêi thÊp h¬n lîi nhuËn kÕ ho¹ch b×nh qu©n ®Çu ngêi ®îc giao, nhng møc gi¶m trõ tèi ®a th× quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn b»ng quü l¬ng ®îc tÝnh theo sè lao ®éng thùc tÕ b×nh qu©n sö dông víi hÖ sè møc l¬ng b×nh qu©n cña C«ng ty vµ møc l¬ng tèi thiÓu chung do Nhµ níc quy ®Þnh. + §èi víi quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn theo ®¬n gi¸: C«ng ty lùa chän mét trong hai c¸ch gi¶m trõ quü tiÒn l¬ng sau ®©y: C¸ch 1: Quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn bÞ gi¶m trõ theo sè tuyÖt ®èi vµ ® îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Vth = Vthdg - {(Pkh – Pth ) x Ldb}+ Vpc + Vbs + Vtg Trong ®ã: - Vth: Quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn sau khi gi¶m trõ; - Vthdg: quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn theo ®¬n gi¸ cha gi¶m trõ; - Pkh: Lîi nhuËn kÕ ho¹ch b×nh qu©n ®Çu ng êi mét hoÆc 2 n¨m theo c¸ch tÝnh quy ®Þnh t¹i tiÕt b, ®iÓm 2.2; - Pth: Lîi nhuËn thùc hiÖn b×nh qu©n ®Çu ngêi mét hoÆc 2 n¨m theo c¸ch tÝnh quy ®Þnh t¹i tiÕt b, ®iÓm 2.2; - Ldb: Lao ®éng ®Þnh biªn (®èi víi C«ng ty ®Þnh møc lao ®éng theo ph- ¬ng ph¸p ®Þnh biªn) hoÆc lao ®éng thùc tÕ sö dông b×nh qu©n dù kiÕn cña n¨m kÕ ho¹ch ®èi víi C«ng ty ®Þnh møc lao ®éng theo ®¬n vÞ s¶n phÈm; - Vpc: Quü c¸c kho¶n phô cÊp l¬ng vµ c¸c chÕ ®é kh¸c (nÕu cã) kh«ng ®îc tÝnh trong ®¬n gi¸ theo quy ®Þnh (vÝ dô phô cÊp thî lÆn; chÕ ®é th ëng an toµn hµng kh«ng...) tÝnh theo sè lao ®éng thùc tÕ ® îc hëng cña tõng chÕ ®é. - Vbs: Quü tiÒn l¬ng bæ sung, chØ ¸p dông ®èi víi C«ng ty ®îc giao ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng theo ®¬n vÞ s¶n phÈm. Quü tiÒn l¬ng bæ sung tr¶ cho thêi gian thùc tÕ cña sè lao ®éng trong C«ng ty kh«ng tham gia s¶n xuÊt ® îc h- ëng l¬ng theo chÕ ®é quy ®Þnh, mµ khi x©y dùng ®Þnh møc lao ®éng kh«ng tÝnh ®Õn, bao gåm: quü tiÒn l¬ng nghØ phÐp n¨m, nghØ viÖc riªng, nghØ lÔ, TÕt, nghØ theo chÕ ®é lao ®éng n÷, héi häp, häc tËp ... theo quy ®Þnh cña Bé luËt lao ®éng; - Vtg: quü tiÒn l¬ng lµm thªm giê ®îc tÝnh theo khèi lîng vµ sè giê thùc tÕ lµm thªm nhng kh«ng vît qu¸ quy ®Þnh cña Bé LuËt lao ®éng. C¸ch 2: Quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn bÞ gi¶m trõ theo nguyªn t¾c: cø gi¶m 1% lîi nhuËn thùc hiÖn b×nh qu©n ®Çu ngêi so víi lîi nhuËn kÕ ho¹ch b×nh qu©n ®Çu ngêi th× gi¶m trõ 0,35% quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn cña C«ng ty vµ ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau:
 11. 11 Pth Vth = Vthdg - Vthdg x [(1 -----) x 0,35] + Vpc + Vbs + Vtg - Pkh Trong ®ã Vth, Vthdg, Pkh, Pth, Vpc, Vbs, Vtg: nh quy ®Þnh t¹i c¸ch 1 nãi trªn. VÝ dô: C«ng ty A, n¨m 2002 cã c¸c chØ tiªu thùc hiÖn nh sau: KH 2002 TH 2002 - Lîi nhuËn: 3 tû ®ång 2,5 tû ®ång - Lao ®éng ®Þnh biªn 500 ngêi 500 ngêi - Lîi nhuËn kÕ ho¹ch b×nh qu©n g¾n 6 tr.® 5 tr.® víi ®¬n gi¸: (tr.®/ngêi, n¨m) - Quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn theo ®¬n - 25 tû ®ång gi¸ tiÒn l¬ng cha gi¶m trõ: - Quü tiÒn l¬ng (Vpc, Vbs, Vtg): - 0,3 tû ®ång Quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn n¨m 2002 C«ng ty A cã thÓ lùa chän ®Ó quyÕt to¸n nh sau: Theo c¸ch 1: - PhÇn quü tiÒn l¬ng theo ®¬n gi¸ sau khi bÞ gi¶m trõ n¨m 2002 lµ: Vth = 25 tû ®ång - (6tr.®/n¨m – 5tr.®/n¨m) x 500 ngêi = 24,5 tû ®ång - Quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn ®îc quyÕt to¸n n¨m 2002 lµ: (24,5 tû ®ång + 0,3 tû ®ång) = 24,8 tû ®ång. Theo c¸ch 2: - Quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn theo ®¬n gi¸ sau khi bÞ gi¶m trõ n¨m 2002 lµ: 5 Vth = 25 tû ®ång – 25 tû ®ång x ------- x 0,35 ] [(1 - ) 6 = 25 tû ®ång – 25 tû ®ång x (0,167 x 0,35) = 25 tû ®ång – 1,46 tû ®ång = 23,54 tû ®ång - Quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn ®îc quyÕt to¸n n¨m 2002 lµ: 23,54 tû ®ång + 0,3 tû ®ång = 23,84 tû ®ång. + Gi¶m trõ quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn cña c¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, bé m¸y gióp viÖc Héi ®ång qu¶n trÞ, Chñ tÞch C«ng ty, Tæng Gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc), Phã Tæng gi¸m ®èc (Phã Gi¸m ®èc, kÕ to¸n tr ëng) cña C«ng ty
 12. 12 vµ c¸n bé §¶ng, ®oµn thÓ hëng l¬ng chuyªn tr¸ch khi lîi nhuËn thùc hiÖn b×nh qu©n ®Çu ngêi thÊp h¬n kÕ ho¹ch: Gi¶m trõ theo nguyªn t¾c: cø gi¶m 1% lîi nhuËn thùc hiÖn b×nh qu©n ®Çu ngêi so víi lîi nhuËn kÕ ho¹ch b×nh qu©n ®Çu ngêi th× gi¶m trõ 0,5% quü tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch ®îc giao vµ ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Pth VthH§QT = VkhH§QT – VkhH§QT x [(1 - -------) x 0,5] Pkh Trong ®ã: - VthH§QT: Quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn cña c¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, bé m¸y gióp viÖc Héi ®ång qu¶n trÞ, Chñ tÞch C«ng ty, Tæng gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc), Phã Tæng gi¸m ®èc (Phã Gi¸m ®èc, kÕ to¸n tr ëng) cña C«ng ty vµ c¸n bé §¶ng, ®oµn thÓ hëng l¬ng chuyªn tr¸ch. - VkhH§QT: Quü tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch cña c¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, bé m¸y gióp viÖc Héi ®ång qu¶n trÞ, Chñ tÞch C«ng ty, Tæng gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc), Phã Tæng gi¸m ®èc (Phã Gi¸m ®èc, kÕ to¸n tr ëng) cña C«ng ty vµ c¸n bé §¶ng, ®oµn thÓ hëng l¬ng chuyªn tr¸ch; - Pkh: Lîi nhuËn kÕ ho¹ch b×nh qu©n ®Çu ng êi mét hoÆc 2 n¨m theo c¸ch tÝnh quy ®Þnh t¹i tiÕt b, ®iÓm 2.2; - Pth: Lîi nhuËn thùc hiÖn b×nh qu©n ®Çu ng êi mét hoÆc 2 n¨m theo c¸ch tÝnh quy ®Þnh t¹i tiÕt b, ®iÓm 2.2; VÝ dô: Còng tõ vÝ dô trªn, gi¶ sö Quü tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch 2002 cña c¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, bé m¸y gióp viÖc Héi ®ång qu¶n trÞ, Chñ tÞch C«ng ty, Tæng Gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc), Phã Tæng gi¸m ®èc (Phã Gi¸m ®èc, kÕ to¸n trëng) cña C«ng ty vµ c¸n bé §¶ng, ®oµn thÓ hëng l¬ng chuyªn tr¸ch lµ 500 triÖu ®ång. Quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn bÞ gi¶m trõ do kh«ng thùc hiÖn ®îc lîi nhuËn kÕ ho¹ch b×nh qu©n ®Çu ngêi. VthH§QT = 500 triÖu ®ång – 500 triÖu ®ång x (0,167 x 0,5) = 500 triÖu ®ång – 41,75 triÖu ®ång = 458,25 triÖu ®ång c4- §èi víi c¸c C«ng ty cha x©y dùng, ®¨ng ký ®Þnh møc lao ®éng, ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng hoÆc bÞ lç th× quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn chØ ®îc quyÕt to¸n b»ng tæng sè lao ®éng thùc tÕ sö dông víi hÖ sè møc l¬ng b×nh qu©n do chñ së h÷u quyÕt ®Þnh vµ møc l¬ng tèi thiÓu chung do Nhµ níc quy ®Þnh. d) Quy chÕ ph©n phèi tiÒn l¬ng vµ tr¶ l¬ng. - Quy chÕ ph©n phèi tiÒn l¬ng: §Ó thùc hiÖn viÖc tr¶ l¬ng theo ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng s¶n phÈm, l¬ng kho¸n cã hiÖu qu¶, g¾n tiÒn l¬ng víi n¨ng suÊt, chÊt lîng vµ lîi nhuËn s¶n xuÊt, kinh doanh cña tõng ®¬n vÞ, bé phËn vµ c¸ nh©n ngêi lao ®éng thuéc quyÒn qu¶n lý, c¸c C«ng ty ph¶i x©y dùng vµ ban hµnh Quy chÕ ph©n phèi tiÒn l- ¬ng cña C«ng ty theo híng dÉn t¹i c«ng v¨n sè 4320/L§TBXH-TL ngµy 29-12- 1998 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi. Quy chÕ ph©n phèi, tr¶ l¬ng ¸p dông ®èi víi mäi ngêi lao ®éng cña C«ng ty, trõ c¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, bé m¸y gióp viÖc Héi ®ång qu¶n trÞ, chñ tÞch C«ng ty, Tæng gi¸m
 13. 13 ®èc (Gi¸m ®èc), Phã Tæng gi¸m ®èc (Phã Gi¸m ®èc, kÕ to¸n tr ëng) cña C«ng ty vµ c¸n bé §¶ng, ®oµn thÓ hëng l¬ng chuyªn tr¸ch. B¶n quy ®Þnh ph©n phèi tiÒn l¬ng do Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc Chñ tÞch c«ng ty vµ Tæng gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) sau khi trao ®æi víi Ban chÊp hµnh c«ng ®oµn cïng cÊp quyÕt ®Þnh, ®îc phæ biÐn ®Õn tõng ngêi lao ®éng vµ ®¨ng ký víi chñ së h÷u. ViÖc quy ®Þnh ph©n phèi tiÒn l¬ng cho tõng bé phËn, c¸ nh©n ngêi lao ®éng theo quy chÕ phô thuéc vµo n¨ng suÊt, chÊt lîng, hiÖu qu¶ lµm viÖc, c«ng t¸c cña tõng bé phËn, c¸ nh©n ng êi lao ®éng, kh«ng ph©n phèi b×nh qu©n. §èi víi lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n, kü thuËt cao, giái, gi÷ vai trß vµ ®ãng gãp quan träng cho viÖc hoµn thµnh nhiÖm vô s¶n xuÊt, kinh doanh cña ®¬n vÞ th× møc tiÒn l¬ng vµ thu nhËp ph¶i ®îc tr¶ t¬ng xøng. Chªnh lÖch vÒ tiÒn l¬ng vµ thu nhËp gi÷a lao ®éng phôc vô, gi¶n ®¬n víi lao ®éng cã tr×nh ®é chuyªn m«n, kü thuËt cao, giái trong néi bé C«ng ty do C«ng ty xem xÐt quy ®Þnh cho phï hîp, kho¶ng c¸ch kh«ng thÊp h¬n 5 lÇn vµ tèi ®a lµ 12 lÇn. §èi víi thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, bé m¸y gióp viÖc Héi ®ång qu¶n trÞ, Chñ tÞch C«ng ty, Tæng gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc), Phã Tæng gi¸m ®èc (Phã Gi¸m ®èc, kÕ to¸n trëng) cña C«ng ty vµ c¸n bé §¶ng, ®oµn thÓ hëng l- ¬ng chuyªn tr¸ch, quy chÕ ph©n phèi tiÒn l¬ng, tiÒn thëng do Héi ®ång qu¶n trÞ quy ®Þnh. - Tr¶ l¬ng: §Ó tr¶ l¬ng kh«ng vît qu¸ ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng C«ng ty ®· ®¨ng ký víi chñ së h÷u vµ b¶o ®¶m chØ tiªu lîi nhuËn kÕ ho¹ch ®îc giao, tuú ®iÒu kiÖn cô thÓ vµ kh¶ n¨ng thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kinh doanh, C«ng ty quy ®Þnh møc t¹m øng chi tr¶ tiÒn l¬ng hµng th¸ng ®èi víi ngêi lao ®éng cho phï hîp, tr¸nh trêng hîp khi quyÕt to¸n quü tiÒn l¬ng thùc chi vît qu¸ quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn ®îc quyÕt to¸n. Trêng hîp chi vît ph¶i truy hoµn hoÆc trõ vµo quü tiÒn l¬ng cña n¨m sau. III- Qu¶n lý tiÒn l¬ng vµ thu nhËp: 1- Chñ së h÷u hoÆc tæ chøc ®îc uû quyÒn lµ ®¹i diÖn Chñ së h÷u C«ng ty cã tr¸ch nhiÖm: - Phæ biÕn, híng dÉn c¸c C«ng ty thuéc quyÒn qu¶n lý n¾m v÷ng vµ thùc hiÖn ®óng c¸c chÕ ®é lao ®éng, tiÒn l¬ng thu nhËp theo quy ®Þnh cña Nhµ níc. - KiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn chÕ ®é, chÝnh s¸ch lao ®éng, tiÒn l- ¬ng cña c¸c C«ng ty; - Xem xÐt b¶n ®¨ng ký cña C«ng ty vÒ kÕ ho¹ch lao ®éng; Quy chÕ tuyÓn dông, ®µo t¹o; tiªu chuÈn cÊp bËc kü thuËt c«ng nh©n; chøc danh, tiªu chuÈn chuyªn m«n, nghiÖp vô viªn chøc; ®Þnh møc lao ®éng; ®¬n gi¸ tiÒn l- ¬ng; quy chÕ ph©n phèi tiÒn l¬ng vµ tiÒn thëng; quy chÕ n©ng bËc, n©ng ng¹ch l¬ng cña c¸c C«ng ty thuéc quyÒn qu¶n lý.
 14. 14 Trêng hîp ph¸t hiÖn nh÷ng bÊt hîp lý hoÆc nh÷ng néi dung tr¸i víi quy ®Þnh th× chñ së h÷u cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o, yªu cÇu C«ng ty ph¶i söa ®æi, ®iÒu chØnh l¹i cho phï hîp; - Giao ®Þnh biªn bé m¸y gióp viÖc Héi ®ång qu¶n trÞ; - §Çu quý I hµng n¨m, xem xÐt, phª duyÖt chØ tiªu kÕ ho¹ch lîi nhuËn ®Ó c¸c c«ng ty x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l ¬ng vµ chËm nhÊt vµo cuèi quý I hµng n¨m, phª duyÖt Quü tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch cña c¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, bé m¸y gióp viÖc Héi ®ång qu¶n trÞ, chñ tÞch C«ng ty, Tæng Gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc), Phã Tæng gi¸m ®èc (Phã Gi¸m ®èc, kÕ to¸n tr ëng) cña C«ng ty. - Quý II hµng n¨m, tæng hîp b¸o c¸o Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi t×nh h×nh thùc hiÖn qu¶n lý lao ®éng, tiÒn l¬ng vµ thu nhËp n¨m tríc cña c¸c C«ng ty thuéc quyÒn qu¶n lý (mÉu sè 1a vµ 1b). - Cñng cè, t¨ng cêng ®éi ngò c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc chuyªn tr¸ch lµm c«ng t¸c lao ®éng, tiÒn l¬ng cã ®ñ n¨ng lùc thùc hiÖn c«ng viÖc theo yªu cÇu vµ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2- Tr¸ch nhiÖm cña C«ng ty: - X¸c ®Þnh nhu cÇu vµ x©y dùng kÕ ho¹ch lao ®éng hµng n¨m ®¨ng ký víi chñ së h÷u lµm c¨n cø ®Ó tuyÓn dông hoÆc gi¶i quyÕt lao ®éng kh«ng cã viÖc lµm theo quy ®Þnh; - X©y dùng kÕ ho¹ch lîi nhuËn tr×nh chñ së h÷u phª duyÖt lµm c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng; - Quý I hµng n¨m, x©y dùng vµ tr×nh Chñ së h÷u phª duyÖt quü tiÒn l- ¬ng cña c¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, bé m¸y gióp viÖc Héi ®ång qu¶n trÞ, Chñ tÞch C«ng ty, Tæng gi¸m ®èc (Gi¸m ®èc) Phã tæng Gi¸m ®èc (Phã Gi¸m ®èc, kÕ to¸n trëng) cña C«ng ty vµ c¸n bé ®¶ng, ®oµn thÓ hëng l¬ng chuyªn tr¸ch (theo mÉu sè 2). - Trao ®æi ý kiÕn víi tæ chøc c«ng ®oµn cïng cÊp khi x©y dùng, ban hµnh vµ ®¨ng ký víi chñ së h÷u. + Quy chÕ tuyÓn dông lao ®éng; + Tiªu chuÈn cÊp bËc kü thuËt c«ng nh©n; chøc danh, tiªu chuÈn chuyªn m«n nghiÖp vô viªn chøc; + §Þnh møc lao ®éng; + §¬n gi¸ tiÒn l¬ng (®¨ng ký víi chñ së h÷u theo mÉu sè 3a hoÆc 3b); + Quy chÕ ph©n phèi tiÒn l¬ng, tiÒn thëng; + Quy chÕ n©ng bËc, n©ng ng¹ch l¬ng; - Thùc hiÖn viÖc ghi ®Çy ®ñ tiÒn l¬ng vµ thu nhËp hµng th¸ng cña ng êi lao ®éng trong Sæ l¬ng cña C«ng ty theo quy ®Þnh t¹i quyÕt ®Þnh 238/L§TBXH-Q§ ngµy 8-4-1997 vµ Th«ng t sè 15-L§TBXH-TT ngµy 10-4- 1997 cña Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ x· héi lµm c¬ së cho viÖc kiÓm tra, thanh tra thùc hiÖn tiÒn l¬ng, thu nhËp vµ nép thuÕ thu nhËp c¸ nh©n theo quy ®Þnh cña Nhµ níc; - Thùc hiÖn ®ãng b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ cho ng êi lao ®éng theo quy ®Þnh cña Nhµ níc.
 15. 15 - Quý I hµng n¨m, b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn lao ®éng, tiÒn l¬ng vµ thu nhËp n¨m tríc liÒn kÒ cña C«ng ty cho Chñ së h÷u (mÉu sè 4). - Kh«ng tuyÓn dông thªm lao ®éng míi nÕu C«ng ty kh«ng cã kÕ ho¹ch lao ®éng h»ng n¨m ®¨ng ký víi Chñ së h÷u. + Cha thùc hiÖn chÕ ®é thi n©ng bËc, n©ng ng¹ch l ¬ng khi cha x©y dùng, ban hµnh vµ ®¨ng ký tiªu chuÈn cÊp bËc kÜ thuËt c«ng nh©n; Chøc danh, tiªu chuÈn chuyªn m«n, nghiÖp vô viªn chøc; IV- Tæ chøc thùc hiÖn 1- C¨n cø néi dung híng dÉn t¹i Th«ng t nµy, c¸c Bé qu¶n lý ngµnh, lÜnh vùc, c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, c¸c Së Lao ®éng – Th¬ng binh vµ x· héi vµ Chñ së h÷u chØ ®¹o triÓn khai kÞp thêi ®Ó c¸c C«ng ty thùc hiÖn chÝnh s¸ch, chÕ dé qu¶n lý lao ®éng, tiÒn l¬ng vµ thu nhËp theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ níc. 2- Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy 01-6-2002. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã g× víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c Bé, Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, c¸c chñ së h÷u vµ c¸c C«ng ty ph¶n ¸nh vÒ Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi xem xÐt, gi¶i quyÕt.
 16. Tªn chñ së h÷u.... MÉu sè 1b (MÉu dïng cho Chñ së h÷u: Bé qu¶n lý ngµnh, lÜnh vùc, UBND tØnh, TP, Héi ®ång qu¶n trÞ TC ty 91/TTg... sau khi tæng hîp t×nh h×nh c¸c c«ng ty thuéc quyÒn qu¶n lý b¸o c¸o Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi) B¸o c¸o thùc hiÖn tiÒn l¬ng cña Héi ®ång qu¶n trÞ, bé m¸y gióp viÖc, Gi¸m ®èc,Phã Gi¸m ®èc, kÕ to¸n trëng, c¸n bé ®¶ng, ®oµn thÓ hëng l¬ng chuyªn tr¸ch cña c¸c C«ng ty thuéc quyÒn qu¶n lý N¨m:............... TT Tªn c«ng ty Sè lîng biªn chÕ HÖ sè l¬ng, HÖ sè ®iÒu Quü tiÒn l¬ng Quü tiÒn TiÒn l¬ng b×nh qu©n phô cÊp b×nh chØnh quü thëng qu©n tiÒn l¬ng K thùc hiÖn (tr.®) KH ®îc Thùc tÕ KÕ Thùc KÕ Thùc Quü l¬ng Quü l¬ng Thùc hiÖn KÕ ho¹ch giao (ng- sö dông ho¹ch hiÖn ho¹ch hiÖn thùc hiÖn 1000®/th¸ng KH 1000®/th¸n êi) (ngêi) (tr®) (tr®) g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=9/3 13=10/4+ 11/4 1 C«ng ty A 2 C«ng ty B 3 ..... 4 .....
 17. Ghi chó: - C¸c chØ tiªu 3,4 lµ sè biªn chÕ do chñ së h÷u giao. - ChØ tiªu 5, 6 lµ hÖ sè l¬ng, phô cÊp b×nh qu©n (nÕu cã) theo thang, b¶ng l¬ng vµ h¹ng C«ng ty ®îc xÕp do Nhµ níc quy ®Þnh; - ChØ tiªu 7 lµ hÖ sè ®iÒu chØnh quü l¬ng K cña Thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, bé m¸y gióp viÖc, Gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc , KÕ to¸n trëng, c¸n bé §¶ng , ®oµn thÓ chuyªn tr¸ch; - ChØ tiªu 11 lµ quü tiÒn thëng trÝch tõ lîi nhuËn t¨ng thªm do lîi nhuËn b×nh qu©n ®Çu ng êi thùc hiÖn vît kÕ ho¹ch ®îc giao g¾n víi ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng; - ChØ tiªu 13 bao gåm c¶ phÇn tiÒn thêng trÝch tõ lîi nhuËn t¨ng thªm do lîi nhuËn thùc hiÖn BQ vît kÕ ho¹ch ®îc giao. .... Ngµy.... th¸ng..... n¨m.... Ngêi lËp biÓu Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký vµ ghi râ hä tªn, chøc vô) (Ký tªn, ®ãng dÊu)
 18. Tªn chñ së h÷u.... MÉu sè 1a (MÉu dïng cho Chñ së h÷u: Bé qu¶n lý ngµnh, lÜnh vùc UBND tØnh, TP, Héi ®ång qu¶n trÞ TC ty 91/TTg... sau khi tæng hîp t×nh h×nh c¸c c«ng ty thuéc quyÒn qu¶n lý b¸o c¸o Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi) B¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng n¨m tríc cña c¸c c«ng ty thuéc quyÒn qu¶n lý N¨m:.......... Sè Tªn C«ng Thùc hiÖn chØ tiªu nhiÖm vô Lao ®éng Møc l- HÖ sè l¬ng, Quü tiÒn l¬ng TiÒn l¬ng b×nh Quü Thu nhËp NSL§ b×nh TT ty s¶n xuÊt, kinh doanh ¬ng phô cÊp b×nh theo ®¬n gi¸ qu©n theo ®¬n tiÒn l- b×nh qu©n qu©n 1/n¨m tèi qu©n tÝnh gi¸ ¬ng th- thùc hiÖn CNVC theo thiÓu trong ®¬n gi¸ ëng doanh thu c«ng phô ty ¸p cÊp dông phóc lîi ngoµi ®¬n gi¸ S¶n Doanh Nép Lîi Lao L§ KÕ Thùc Quü l- Quü l- KÕ Thùc KÕ Thùc KÕ Thùc phÈm thu ng©n nhuËn ®éng thùc ho¹ch hiÖn ¬ng ¬ng ho¹ch hiÖn ho¹ch hiÖn ho¹ch hiÖn hoÆc s¸ch ®Þnh tÕ sö kÕ thùc doanh nhµ n- biªn dông ho¹ch hiÖn sè íc kÕ BQ (tÊn, ho¹ch m3, 1000®/ 1000®/ 1000 1000® chiÕc) (tr..®) (ngêi) (ngêi) (tr.®) (tr.®) th¸ng th¸ng ®/th¸ / th¸ng (tr.®) tr.® tr.® tr.® (ngêi) ng (tr.®) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14=12/7 15=13/8 16 17 18 19 20
 19. 1 Cty A 2 Cty B 3 ....... 4 ....... Ghi chó: C¸c chØ tiªu 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tÝnh theo sè lao ®éng ®îc tÝnh trong ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng (kh«ng bao gåm thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, bé m¸y gióp viÖc, Gi¸m ®èc, Phã gi¸m ®èc, kÕ to¸n tr êng, c¸n bé chuyªn tr¸ch c«ng t¸c §¶ng, ®oµn thÓ). ChØ tiªu 8 tÝnh theo híng dÉn t¹i TT 08/1998/TT-BLDTBXH ngµy 7/5/1998. - ChØ tiªu 9, møc l¬ng tèi thiÓu c«ng ty ¸p dông b¶o ®¶m ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh ®Ó x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l - ¬ng. - ChØ tiªu 17, 18 gåm tiÒn l¬ng theo ®¬n gi¸ vµ c¸c kho¶n tõ quü l¬ng, thëng, phô cÊp, phóc lîi ngoµi ®¬n gi¸. .... Ngµy.... th¸ng..... n¨m.... Ngêi lËp biÓu Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký vµ ghi râ hä tªn, chøc vô) (Ký tªn, ®ãng dÊu)
 20. Tªn chñ së MÉu sè 2 h÷u......... (MÉu dïng cho c¸c c«ng ty tr×nh chñ së h÷u Tªn c«ng phª duyÖt quü tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch cña sè lao ®éng ty............... kh«ng hëng l¬ng tõ quü l¬ng theo ®¬n gi¸) C¸c chØ tiªu x©y dùng quü l¬ng kÕ ho¹ch cña héi ®ång qu¶n trÞ, bé m¸y gióp viÖc, gi¸m ®èc, phã gi¸m ®èc, kÕ to¸n trëng, c¸n bé §¶ng, ®oµn thÓ chuyªn tr¸ch n¨m......... Sè ChØ tiªu tÝnh quü l¬ng §¬n Thùc hiÖn n¨m KÕ TT vÞ tríc liÒn kÒ ho¹ch tÝnh n¨m kÕ ho¹ch n¨m.... . KÕ Thùc ho¹ch hiÖn ®îc duyÖt 1 2 3 4 5 6 I ChØ tiªu s¶n xuÊt kinh doanh 1 Tæng doanh thu hoÆc doanh sè 2 Tæng chi (cha cã l¬ng) 3 Lîi nhuËn 4 Lîi nhuËn b×nh qu©n ®Çu ngêi/n¨m (1) 5 Tæng c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch nhµ níc II ChØ tiªu x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l- ¬ng cña c«ng ty (2) 1 §Þnh møc lao ®éng (3) 2 Lao ®éng thùc tÕ sö dông b×nh qu©n (4) 3 HÖ sè l¬ng cÊp bËc c«ng viÖc b×nh qu©n 4 HÖ sè phô cÊp, tiÒn thëng (nÕu cã) b×nh qu©n ®îc tÝnh trong ®¬n gi¸ 5 Quü l¬ng n¨m kÕ ho¹ch theo ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng 6 TiÒn l¬ng b×nh qu©n theo ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng 7 N¨ng suÊt lao ®éng BQ theo doanh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản