Thông tư 09/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
99
lượt xem
6
download

Thông tư 09/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 09/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Quyết định số 187/2002/QĐ-TTg ngày 30/12/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ, viên chức Ngân hàng chính sách xã hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 09/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA th«ng t bé LAO §éNg - TH¦¥NG BINH vµ x· héi Sè 09/2003/TT- BL§TbXH ngµy 15 th¸ng 4 n¨m 2003 vÒ viÖc HUíNG dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 187/2002/Q§-tTg ngµy 30/12/2002 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é tiÒn l¬ng vµ phô cÊp ®èi víi c¸n bé, viªn chøc Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi Thi hµnh QuyÕt ®Þnh sè 187/2002/Q§-TTg ngµy 30/12/2002 cña Thñ t - íng ChÝnh phñ, c¨n cø c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ tiÒn l¬ng cña Nhµ níc, sau khi cã ý kiÕn cña Bé Tµi chÝnh t¹i C«ng v¨n sè 2008 TC/TCNH ngµy 05/3/2003, Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam t¹i C«ng v¨n sè 195/NHNN-TCCB ngµy 03/3/2003, Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l¬ng vµ phô cÊp ®èi víi c¸n bé, viªn chøc ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi nh sau: I. §èi T¦îNG ¸P dôNG §èi tîng ¸p dông chÕ ®é tiÒn l¬ng vµ phô cÊp theo QuyÕt ®Þnh sè 187/2002/Q§-TTg nªu trªn lµ c¸n bé, viªn chøc lµm viÖc t¹i Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi, bao gåm: Héi ®ång qu¶n trÞ; C¬ quan ®iÒu hµnh ë Trung ¬ng; Së giao dÞch, phßng giao dÞch t¹i chi nh¸nh c¸c cÊp (gäi t¾t lµ Chi nh¸nh). II. CHUYÓN XÕP L¦¥NG 1. §èi víi thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ: XÕp l¬ng theo b¶ng l¬ng Hµnh chÝnh (01) ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 25/CP ngµy 23/5/1993 cña ChÝnh phñ vµ ®îc hëng phô cÊp chøc vô hoÆc phô cÊp tr¸ch nhiÖm theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 83/1998/Q§-TTg ngµy 15/4/1998 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vµ Th«ng t sè 06/1998/TTLT-BTCCBCP-BL§TBXH-BTC ngµy 20/10/1998 cña Liªn tÞch Ban Tæ chøc C¸n bé ChÝnh phñ - Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi - Bé Tµi chÝnh. Riªng Phã Chñ tÞch thêng trùc Héi ®ång qu¶n trÞ viÖc xÕp l ¬ng vµ h- ëng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o nh Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ doanh nghiÖp h¹ng ®Æc biÖt. 2. §èi víi c¸c thµnh viªn Ban chuyªn gia t vÊn, Ban §¹i diÖn Héi ®ång qu¶n trÞ c¸c cÊp, c¸n bé cÊp x·, ph êng vµ c¸c c¸ nh©n kh¸c lµm viÖc cho Ng©n hµnh ChÝnh s¸ch x· héi ®îc hëng thï lao vµ c¸c quyÒn lîi kh¸c theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh. 3. §èi víi viªn chøc qu¶n lý C¬ quan diÒu hµnh Ng©n hµng chÝnh s¸ch x· héi ë Trung ¬ng: a) Tæng Gi¸m ®èc, Phã Tæng gi¸m ®èc xÕp l¬ng theo b¶ng l¬ng chøc vô qu¶n lý doanh nghiÖp h¹ng ®Æc biÖt. ViÖc chuyÓn xÕp l ¬ng thùc hiÖn
  2. 2 theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 15/LB-TT ngµy 25/6/1996 cña Liªn Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi - Tµi chÝnh. b) §èi víi kÕ to¸n trëng (nÕu trong bé m¸y, tæ chøc Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi cã qui ®Þnh) ®îc bæ nhiÖm theo ®óng NghÞ ®Þnh sè 26-H§BT ngµy l8/3/1989 cña Héi ®ång Bé tr ëng vÒ viÖc ban hµnh §iÒu lÖ KÕ to¸n tr - ëng xÝ nghiÖp quèc doanh th× xÕp l¬ng nh Phã Tæng gi¸m ®èc Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi. 4. §èi víi viªn chøc qu¶n lý c¸c Chi nh¸nh: a) Gi¸m ®èc, Phã gi¸m ®èc Chi nh¸nh tØnh, thµnh phè ® îc xÕp l¬ng theo b¶ng l¬ng chøc vô qu¶n lý doanh nghiÖp ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 26/CP ngµy 23/5/1993 cña ChÝnh phñ theo h¹ng thùc tÕ ®¹t ® îc cña tõng Chi nh¸nh. ViÖc xÕp h¹ng c¸c Chi nh¸nh vÒ viÖc chuyÓn xÕp l ¬ng ®èi víi viªn chøc qu¶n lý Chi nh¸nh (Gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc) ®îc thùc hiÖn theo Th«ng t sè 17/1998/TTLT-L§TBXH-BTC ngµy 31/12/1998 vµ Th«ng t sè 10/2000/TTLT- BL§TBXH-BTC ngµy 04/04/2000 cña Liªn Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi - Tµi chÝnh híng dÉn viÖc xÕp h¹ng doanh nghiÖp nhµ níc. Trong khi chê ban hµnh tiªu chuÈn xÕp h¹ng ®èi víi c¸c Chi nh¸nh, ®Ò nghÞ Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi khÈn tr ¬ng b¸o c¸o nhiÖm vô s¶n xuÊt, kinh doanh vµ quy m« ho¹t ®éng cña c¸c Chi nh¸nh ®Ó Liªn bé cã c¨n cø tho¶ thuËn t¹m thêi xÕp h¹ng trong 2 n¨m tõ 2003 ®Õn 2004. b) §èi víi c¸c viªn chøc l·nh ®¹o thuéc Chi nh¸nh Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi cÊp quËn, huyÖn ®îc xÕp l¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô vµ hëng phô cÊp chøc vô nh ®èi víi c¸c viªn chøc l·nh d¹o Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam cÊp quËn, huyÖn quy ®Þnh t¹i C«ng v¨n sè 110/L§TBXH-TL ngµy 13/01/2003 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi. Trêng hîp viªn chøc qu¶n lý ë c¸c ®¬n vÞ kh¸c ®îc ®iÒu ®éng, bæ nhiÖm gi÷ chøc vô qu¶n lý chi nh¸nh th× khi chuyÓn xÕp l¬ng, nÕu cã hÖ sè møc l¬ng ng¹ch, bËc céng phô cÊp chøc vô cao h¬n hÖ sè møc l¬ng bËc cao nhÊt cña h¹ng t¹m xÕp th× vÉn xÕp vµo bËc cao nhÊt cña h¹ng míi vµ h - ëng hÖ sè chªnh lÖch b¶o lu theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 28/LB-TT ngµy 02/12/1993 vµ Th«ng t sè 17/1998/TTLT-BL§TBXH-BTC ngµy 31/12/1998 cña Liªn Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi - Tµi chÝnh. VÝ dô 1: ¤ng NguyÔn V¨n C lµ Gi¸m ®èc Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ tØnh B, hiÖn ®ang xÕp l¬ng bËc 7, ng¹ch chuyªn viªn chÝnh, hÖ sè møc l ¬ng lµ 5,03 vµ hëng phô cÊp chøc vô lµ 0,7; tæng hÖ sè l ¬ng hiÖn hëng lµ 5,03 + 0,7 = 5,73. ¤ng C hiÖn nay ®îc bæ nhiÖm lµm Gi¸m ®èc Chi nh¸nh Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi ®îc t¹m xÕp doanh nghiÖp h¹ng II th× ®îc xÕp vµo bËc 2 (bËc cao nhÊt) cã hÖ sè møc l¬ng 5,26 vµ hëng hÖ sè chªnh lÖch b¶o lu 0,47 (5,73 - 5,26). 5. §èi víi c¸n bé, viªn chøc chuyªn m«n, nghiÖp vô, thõa hµnh phôc vô: a) §èi víi nh÷ng ngêi ®ang xÕp l¬ng theo b¶ng l¬ng viªn chøc chuyªn m«n, nghiÖp vô, thõa hµnh phôc vô ë doanh nghiÖp hoÆc b¶ng l¬ng B21 - B¶ng l¬ng viªn chøc, chuyªn m«n, nghiÖp vô Ng©n hµng th ¬ng m¹i vµ kinh doanh vµng, b¹c, ®¸ quý ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 26/CP ngµy 23/5/1993 cña ChÝnh phñ th× kh«ng thùc hiÖn viÖc chuyÓn xÕp l¹i l¬ng.
  3. 3 b) §èi víi nh÷ng ngêi ®ang xÕp l¬ng theo c¸c thang l¬ng, b¶ng l¬ng kh¸c th× ph¶i thùc hiÖn chuyÓn xÕp l¬ng theo b¶ng l¬ng viªn chøc chuyªn m«n, nghiÖp vô, thõa hµnh phôc vô trong doanh nghiÖp ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 26/CP ngµy 23/5/1993 cña ChÝnh phñ theo nguyªn t¾c lµm c«ng viÖc chuyªn m«n, nghiÖp vô ë ng¹ch nµo th× xÕp l¬ng ë ng¹ch ®ã, khi tiÕn hµnh chuyÓn xÕp l¬ng kh«ng ®îc kÕt hîp víi viÖc n©ng ng¹ch l¬ng. ViÖc chuyÓn xÕp l¬ng thùc hiÖn nh sau: - Trêng hîp hÖ sè møc l¬ng cña bËc hiÖn hëng b»ng hÖ sè møc l¬ng cña bËc míi t¬ng øng th× ®ang ë bËc l¬ng nµo xÕp vµo bËc l¬ng ®ã. Thêi gian xÐt n©ng bËc lÇn sau tÝnh tõ khi xÕp bËc l¬ng cò. - Trêng hîp hÖ sè møc l¬ng cña bËc hiÖn hëng lín h¬n hÖ sè møc l¬ng cña bËc míi t¬ng øng th×: + NÕu thêi gian gi÷ bËc l¬ng cò tõ 2 n¨m (trßn 24 th¸ng) trë lªn (®èi víi ng¹ch cã thêi h¹n n©ng bËc l¬ng 3 n¨m) hoÆc 1 n¨m (trßn 12 th¸ng) trë lªn (®èi víi ng¹ch cã thêi h¹n n©ng bËc l ¬ng 2 n¨m) th× xÕp vµo bËc trªn liÒn kÒ, thêi gian xÐt n©ng bËc lÇn sau tÝnh tõ khi cã quyÕt ®Þnh xÕp bËc l¬ng míi; + NÕu thêi gian gi÷ bËc cò díi 2 n¨m (®èi víi ng¹ch cã thêi h¹n n©ng bËc l¬ng 3 n¨m) hoÆc díi 1 n¨m (®èi víi ng¹ch cã thêi h¹n n©ng bËc l ¬ng 2 n¨m) th× xÕp vµo bËc míi t¬ng øng, ®Õn khi ®ñ 2 n¨m hoÆc ®ñ 1 n¨m nh trêng hîp nªu trªn th× ®îc ®iÒu chØnh lªn bËc trªn liÒn kÒ, thêi gian xÐt n©ng bËc lÇn sau tÝnh tõ khi ®îc ®iÒu chØnh lªn bËc trªn liÒn kÒ. + NÕu hÖ sè møc l¬ng cña bËc hiÖn hëng cao h¬n hÖ sè møc l¬ng bËc cao nhÊt cña ng¹ch míi t¬ng øng th× xÕp vµo bËc cao nhÊt cña ng¹ch ®ã vµ hëng hÖ sè chªnh lÖch b¶o lu. VÝ dô 2: Bµ TrÇn ThÞ B, ®ang xÕp l¬ng bËc 4, hÖ sè 4,19, ng¹ch chuyªn viªn chÝnh, b¶ng l¬ng hµnh chÝnh (01) ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 25/CP ngµy 23/5/1993 cña ChÝnh phñ, thêi gian gi÷ bËc cò (bËc 4, hÖ sè 4,19) lµ 2 n¨m, nay chuyÓn sang lµm viÖc t¹i Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi, viÖc chuyÓn xÕp l¬ng nh sau: BËc 4, b¶ng l¬ng hµnh chÝnh (01) cã hÖ sè lµ 4,19, trong khi ®ã bËc 4, ng¹ch chuyªn viªn chÝnh, b¶ng l¬ng viªn chøc chuyªn m«n, nghiÖp vô, thõa hµnh, phôc vô trong doanh nghiÖp ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 26/CP ngµy 23/5/1993 cña ChÝnh phñ cã hÖ sè lµ 4,10 (4,19 > 4,10), bµ B ®· cã thêi gian gi÷ bËc cò (bËc 4, hÖ sè 4,19) ®îc 2 n¨m, do ®ã ®îc chuyÓn xÕp vµo bËc 5, hÖ sè 4,38, ng¹ch chuyªn viªn chÝnh. Thêi gian xÐt n©ng bËc lÇn sau tÝnh tõ khi cã quyÕt ®Þnh xÕp bËc l¬ng míi, hÖ sè 4,38. VÝ dô 3: ¤ng NguyÔn V¨n A ®ang xÕp l¬ng bËc 9, hÖ sè 3,81 ng¹ch chuyªn viªn, b¶ng l¬ng hµnh chÝnh (01) ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 25/CP ngµy 23/5/1993 cña ChÝnh phñ, nay chuyÓn sang lµm viÖc l¹i Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi, viÖc chuyÓn xÕp l¬ng nh sau: ChuyÓn xÕp vµo ng¹ch chuyªn viªn, bËc 8 (bËc cao nhÊt), hÖ sè 3,48, b¶ng l¬ng viªn chøc chuyªn m«n, nghiÖp vô, thõa hµnh, phôc vô ë doanh nghiÖp vµ «ng A ®îc hëng hÖ sè chªnh lÖch b¶o lu lµ: 0,33 (3,81 - 3,48 = 0,33). c) Trëng phßng, Phã trëng phßng vµ c¸c chøc vô t¬ng ®¬ng cña c¬ quan ®iÒu hµnh Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi ë Trung ¬ng ®îc hëng phô cÊp chøc vô theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 185/TTg ngµy 28/3/1996 cña
  4. 4 Thñ tëng ChÝnh phñ vµ Th«ng t sè 15/LB-TT ngµy 25/6/1996 cña Liªn bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi - Tµi chÝnh. d) Trëng phßng, Phã trëng phßng vµ c¸c chøc vô t¬ng ®¬ng cña Chi nh¸nh Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi ë ®Þa ph¬ng ®îc hëng phô cÊp chøc vô theo h¹ng ®îc xÕp, kÓ c¶ thêi gian t¹m thêi xÕp h¹ng trong 2 n¨m tõ 2002 ®Õn 2004. 6. ViÖc chuyÓn xÕp l¬ng ®èi víi c¸n bé, viªn chøc Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi nãi trªn th× quyÕt ®Þnh xÕp l¬ng tõ ngµy nµo, ®îc hëng tõ ngµy ®ã. III. §¥N gi¸ tiÒn l¬ng: 1. Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi ®îc ¸p dông hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm møc l¬ng tèi thiÓu ®Ó tÝnh ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng theo quy ®Þnh t¹i tiÕt b.2 vµ b.6, ®iÓm 1, môc III Th«ng t sè 05/2001/TT-BL§TBXH ngµy 29/01/2001 cña Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi híng dÉn x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l- ¬ng vµ qu¶n lý tiÒn l¬ng, thu nhËp trong doanh nghiÖp nhµ níc. Khi ¸p dông hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm møc l ¬ng tèi thiÓu ®Ó tÝnh ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng, Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi ph¶i b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn: - B¶o ®¶m an toµn vÒ vèn do Nhµ níc cÊp; - Hoµn thµnh c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch ®îc giao; - Kh«ng lµm t¨ng thªm møc phÝ qu¶n lý quy ®Þnh t¹i Quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi; - Tèc ®é t¨ng tiÒn l¬ng b×nh qu©n ph¶i thÊp h¬n tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n. 2. Trong 03 n¨m ®Çu tõ 2003 ®Õn 2005 quü tiÒn l ¬ng cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi ®îc x¸c ®Þnh b»ng sè lao ®éng thùc tÕ sö dông b×nh qu©n trong n¨m nh©n víi tiÒn l¬ng b×nh qu©n thùc tÕ thùc hiÖn n¨m 2002 cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam vµ b¸o c¸o Liªn Bé, trªn c¬ së ®ã thùc hiÖn ph©n phèi quü l ¬ng cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn vµ tr¶ l¬ng cho c¸n bé, viªn chøc g¾n víi n¨ng suÊt, chÊt lîng, hiÖu qu¶. IV. CHÕ §é ¡N GI÷A CA: C¸n bé, viªn chøc lµm viÖc t¹i Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi ® îc ¸p dông chÕ ®é ¨n gi÷a ca theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 15/1999/TT-BL§TBXH ngµy 22/6/1999 cña Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é ¨n gi÷a ca ®èi víi c«ng nh©n, viªn chøc lµm viÖc trong c¸c doanh nghiÖp nhµ níc. V. Tæ CHøC THùC HIÖN:
  5. 5 C¨n cø vµo c¸c néi dung híng dÉn t¹i Th«ng t nµy vµ c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh cña Nhµ níc, Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi cã tr¸ch nhiÖm: 1. ChuyÓn xÕp l¬ng ®èi víi c¸n bé, viªn chøc theo híng dÉn nãi trªn vµ b¸o c¸o vÒ Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi. 2. X©y dùng ®Þnh møc lao ®éng lµm c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l- ¬ng theo híng dÉn t¹i Th«ng t sè 14/L§TBXH-TT ngµy 10/4/1997 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi. 3. X©y dùng tiªu chuÈn xÕp h¹ng c¸c Chi nh¸nh theo híng dÉn t¹i Th«ng t sè 17/TTLT-BL§TBXH-BTC ngµy 31/12/1998 vµ Th«ng t sè 10/2000/TTLT- BL§TBXH-BTC ngµy 04/04/2000 cña Liªn Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi - Tµi chÝnh vµ ®Ò nghÞ Liªn Bé ban hµnh ®Ó xÕp h¹ng chÝnh thøc cho c¸c Chi nh¸nh vµo n¨m 2005; X©y dùng tiªu chuÈn viªn chøc chuyªn m«n, nghiÖp vô theo híng dÉn t¹i Th«ng t sè 04/1998/TT-BL§TBXH ngµy 04/04/1998 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi ®Ó lµm c¬ së thi n©ng ng¹ch viªn chøc chuyªn m«n nghiÖp vô; X©y dùng quy chÕ tr¶ l ¬ng theo híng dÉn t¹i C«ng v¨n sè 4320/L§TBXH-TL ngµy 31/12/1998 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi ®Ó b¶o ®¶m nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng, g¾n tiÒn l¬ng víi n¨ng suÊt, chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ c«ng viÖc cña ngêi lao ®éng. 4. Thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o lao ®éng, tiÒn l¬ng vµ thu nhËp theo ®óng quy ®Þnh cña ChÝnh phñ ®èi víi doanh nghiÖp nhµ níc. 5. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng c«ng b¸o. C¸c chÕ ®é quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy ¸p dông tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2003. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã g× v íng m¾c, ®Ò nghÞ Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi ph¶n ¸nh vÒ Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi xem xÐt, gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản