intTypePromotion=1

Thông tư 09/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
71
lượt xem
2
download

Thông tư 09/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 09/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điểm về chủ trương, biện pháp điều hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2003

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 09/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  S è  09/2003/TT­B T C   g µ y  27 th¸ng 01 n¨ m  2003 c  n v Ò  vi Ö c H í ng d É n    h µ n h  m é t s è  ® i Ó m  v Ò   h ñ  tr n g, bi Ö n  p h¸p  thi c ¬ ® i Ò u   µ n h  d ù  to¸n  g © n  s¸ch n h µ  n íc n¨ m  2003 h n C¨n  NghÞ   Õt  è  cø  quy s 09/2002/QH11  µy  ng 28/11/2002  ña  èc  éi c Qu h  Khãa  Kú  äp  10  Ò   ù    ©n  X,  h thø  v d to¸nng s¸ch nhµ  ícn¨m    n  2003; C¨n  NghÞ   cø  quyÕt  è  s 215/NQ/UBTVQH11   µy  ng 21/12/2002  ña  û   cU ban  êng  ô  èc  éivÒ   ©n    ù    ©n  th v Qu h   ph bæ d to¸nng s¸ch trung ¬ng      n¨m  2003; C¨n  NghÞ   cø  quyÕt  è  s 02/2003/NQ­CP   µy  ng 17/01/2003  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   ét  è  ñ  ¬ng,gi¶i v m s ch tr    ph¸p chñ  Õu  Çn  Ëp    y c t trung chØ  o  ùc hiÖn    ®¹ th   nhiÖ m  ô    iÓnkinhtÕ     éin¨m  v ph¸ttr     ­x∙h   2003; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 03/2003/N§­   µy  CP ng 18/01/2003 cña  Ýnh  ñ     Ch ph vÒ   Öc  iÒu  vi ® chØnh  Òn l ng,trî Êp    éivµ  æi  íim ét  ícc¬  Õ   ti  ¬     c x∙h   ® m  b   ch qu¶n  lýtiÒn l ng;    ¬ C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 181/2002/Q§­TTg  µy  ng 23/12/2002  ña  ñ  ­ c Th t íng ChÝnh  ñ  Ò   Öc    ph v vi giao chØ    Õ   ¹ch vµ  ù    ©n    tiªuk ho   d to¸nng s¸ch nhµ  íc   n  n¨m  2003; Bé   µi chÝnh  íng  Én  ét  è  iÓ m   Ò   ñ  ¬ng  µ  Ön  T  h d m s® v ch tr v bi ph¸p  iÒu   ® hµnh  ©n  ng s¸ch nhµ  ícn¨m    n  2003    nh sau: I. h © n  b æ  v µ  giao d ù  to¸n n g © n  s¸ch n h µ  n í c   P n¨ m  2 0 03 1/V Ò   ©n  Êp  ån    Ö m  ô    ©n    ph c ngu thu,nhi v ching s¸ch: ­ N¨m     2003  Õp tôc thùc hiÖn    nh  ån    Ö m   ô    µ  û ti       æn ®Þ ngu thu,nhi v chiv t   lÖ  ©n  ph chianguån    ÷a ng©n    thu gi   s¸ch Trung  ng  µ  ©n    ¬ v ng s¸ch ®Þa  ¬ng    ph nh n¨m  2002.Riªng Thµnh  è  å   Ý       ph H Ch Minh  û lÖ  ©n  t   ph chianguån    ùc   thu th   hiÖn theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 181/2002/Q§­ TTg  µy  ng 23/12/2002  ña  ñ  íng c Th t   ChÝnh  ñ. ph ­  õ   T n¨m  2003, thùc  Ön  ¬  Õ       hi c ch bæ sung  ã  ôc     õ ng©n  cm tiªut   s¸ch  Trung  ng  ¬ cho  a   ¬ng  ®Þ ph thay c¬  Õ   u    ël¹ (hoÆc  Êp  ¹     ch ®Ç t tr   i   c l i theo  è  ) s thu  õ c¸c nguån  giao  Òn  ö  ông  t,tiÒn  t    thu  quy sd ®Ê   thuª®Êt,tiÒn      b¸n  µ    nh ë thuéc së  ÷u  µ   íc,thuÕ  ö  ông  t    h Nh n   sd ®Ê n«ng  nghiÖp,thuÕ  µinguyªn rõng,   t      tiÒn b¸n  ©y  øng, toµn  é  c®   b hoÆc   ét  Çn  Õ  µinguyªn nícthuû  iÖn, m ph thu t      ®   thu xæ   è  Õn  Õtvµ      s ki thi   thu qu¶ng    c¸o truyÒn  ×nh    a  ¬ng  ã  ån  h ®Ó ®Þ ph c ngu x©y  ùng    d c¸cc«ng  ×nh kÕt  Êu  ¹ tÇng,c«ng  ×nh phóc  îx∙héi, tr   c h    tr   l         iÓn i ph¸ttr   quü  µ,®Ç u    nh   tcho  n«ng nghiÖp  n«ng  th«n,c¶it¹ogièng c©y  ång,vËtnu«i,       tr      t¸  ¹oquü  õng,®Ç u    ïng lßng  å, ph¸ttr Ón truyÒn  ×nh.Riªng thµnh  è  i  t r   tv   h    i   h     ph Hå   Ý   Ch Minh,§µ  ½ ng   µ     N v c¸c tØnh  µ   Þa    òng  µu, §ång  B r ­V T  Nai,B×nh  ­   D ¬ng, ngoµi phÇn  ©n      ng s¸ch trung  ng    ¬ bæ sung  theo  ôc    µ  è  Ý tõ m tiªuv b tr     ng©n  s¸ch ®Þa   ¬ng    ¶m     ph ®Ó ® b¶o  møc  u    ùc hiÖn    Ö m   ô    ®Ç tth   c¸c nhi v trªn t ng  ¬ øng  íi v   ån    îc®Ó   ¹ (hoÆc  Êp  ¹   u    ngu thu ®   l i c l i®Ç ttheo  ) møc  ∙  îcgiao ®®    t¹  iÓ m   M ôc     Çn    BiÓu  è  ban  µnh  Ìm  i® 3  I ph A ­  s 1  h k theo  Quy Õt  nh   è  ®Þ s
  2. 2 158/2002/Q§­BTC   µy  ng 24/12/2002  ña  é   µi chÝnh  Ò   c BT  v giao  ù  d to¸n thu,    ching©n    s¸ch nhµ  ícn¨m    n  2003. 2/Ph ©n    µ    bæ v giao dù    ©n    to¸nng s¸ch: C¨n  dù        ©n  cø  to¸nthu,ching s¸ch nhµ  ícn¨m    n  2003  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Th t   ph giao,c¸c Bé,  ¬     c quan  Trung  ng, c¸c tØnh, thµnh  è  ùcthuéc  ¬     ph tr   Trung  ng  ¬ cÇn  Èn  ¬ng  iÓn khaic«ng    kh tr tr     t¸cgiao nhiÖ m   ô      ©n    v thu,ching s¸ch cho      c¸c ®¬n   Þ   ùc thuéc  µ  Ýnh  v tr   v ch quyÒn   Êp  íi  Ë m   Êt  c d ;ch nh ph¶i hoµn  µnh    th trong th¸ng01      n¨m  2003.Trêng  îp Héi ®ång  ©n  ©n  Êp    h    nh d c tØnh  a  Õt ch quy   ®Þnh  ù    ©n  d to¸nng s¸ch,Uû     ban  ©n  ©n  Çn  ã  ¬ng    ¹m  nh d c c ph ¸n t giao dù      to¸n ng©n  s¸ch ®Ó     Êp,c¸c®¬n  Þ  iÓnkhaithùc hiÖn.   c¸cc     v tr       Cïng  íi Öc  v  vi giao nhiÖm   ô      ©n    v thu,ching s¸ch,c¸cBé, c¬        quan  Trung  ­ ¬ng, c¸c  tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ã  ¬ c tr¸ch nhiÖ m     ban  µnh  h nh÷ng   gi¶iph¸p,biÖn    ph¸p  µ  íng  Én  ô  Ó  vh d c th nh»m   ¶m   ® b¶o cho  n  Þ  ®¬ v vµ  Êp  íi ©n    ©n  c d  ph bæ ng s¸ch phïhîp víi nh  íng,m ôc    ∙  îccÊp           ®Þ h   tiªu® ®   trªn quyÕt  nh. §Þa  ¬ng  ã  ®Þ   ph c tr¸chnhiÖ m   c¸o kÕt    b¸o    qu¶  ©n    ©n  ph bæ ng s¸ch   vÒ   é   µi chÝnh  BT  theo  ng    nh  ¹  ®ó qui®Þ ti Th«ng   è  t s 103/1998/TT­ BTC   µy  ng 18/7/1998  ña  é   µi  Ýnh.  êng  îp  c B T ch Tr h sau  µy  ng 20/01/2002, Héi  ng    ®å nh©n  ©n  a  d ch th«ng  qua  ×  ¹m  êib¸o  th t th   c¸o  ¬ng  Uû   ph ¸n  ban  ©n  ©n   nh d tØnh  ¹m  t giao.   2.1/. Ò     ©n    thu ng V s¸ch nhµ  íc   n ­ Ngay  õ ®Ç u     t  th¸ng 01    n¨m  2003  C¸c  é, c¬  B   quan  Trung  ng,c¸ctØnh, ¬      thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ph tr     ¬ ph¶itr Ón khaigiao nhiÖ m   ô    ©n   i       v thu ng s¸ch   cho    n  Þ  ùcthuéc,chÝnh  Òn  Êp  íikh«ng  Êp  ¬n  ùc hiÖn  c¸c ®¬ v tr     quy c d  th h th   2002  µ  ¶m   v® b¶o  møc  t¨ng tèithiÓu    víimøc   ù     5% so    d to¸n thu  ñ   íng   Th t   ChÝnh  ñ  ph giao. ­ Møc    ©n    thu ng s¸ch giao cho    n  Þ  ùcthuéc vµ  Êp  íi Çn        c¸c ®¬ v tr     c d  c c¨n cø kh¶  n¨ng    ëng  t¨ng tr kinh tÕ  ô  Ó    a   ¬ng, nç  ùc®Êu     c th ë ®Þ ph   l  tranh chèng    thÊtthu vµ      gian lËn th ng  ¹i,c¸cchÕ   ,  Ýnh     ¬ m     ®é ch s¸ch thu cña  µ  íc.    nh n ­ õ  T n¨m  2003  ùc hiÖn  Ôn  Õ  ö  ông  t  th   mi thu s d ®Ê n«ng nghiÖp trong h¹n    ®iÒn  cho    é  c¸c h n«ng  ©n      d ®Ó t¨ngsøc mua,    u      iÓn s¶n  Êt, t¨ng®Ç t ph¸ttr   xu   n©ng  cao  i  èng.   ®ê s   C¸c  a   ¬ng  Çn    êng  ®Þ ph c t¨ng c c«ng    t¸cchØ  o, kiÓm   ®¹   tra,gi¸m      s¸tkh«ng    ×nh  ¹ng l¹m  ®Ó t tr   thu    µ   íc ban  µnh  Ýnh  khiNh n   h ch s¸ch  miÔn  Õ  thu cho  é  h n«ng  ©n. d ­ Tõ    01/01/2003  ùc hiÖn  iÒu  th   ® chØnh møc    Õ  thu thu m«n   µi;v×  Ëy, b v  c¸cc¬    quan  Õ    thu c¸ctØnh,thµnh  è  Çn  µ    ¹ toµn  é  ¬  ë  ¹t®éng    ph c r so¸tl   i b c s ho   s¶n  Êt kinh doanh    a   µn, toµn  é  xu     trªn®Þ b   b doanh      Ëp  ùc tÕ    thu,thu nh th   ®Ó ph©n  ¹  µ  Õp  Ëc  lo i x v b cho  ïhîp víi ùc tÕ  ph       th   kinh doanh  ña  n  Þ    c ®¬ v theo    qui ®Þnh  ¹ Th«ng   è  t i ts 96/2002/TT­BTC   µy  ng 24/10/2002 cña  é  µichÝnh.   BT  ­  Ó   ï  îp  íi® Æc   iÓ m   chøc  § ph h v   ® tæ  kinh doanh x¨ng  Çu,  õ  µy  d t ng 01/01/2003,c¸c ®¬n  Þ   ùc  Ön  ¨ng  ý, kª     v th hi ® k   khai,nép  Ý     ph x¨ng  Çu  µo  d v ng©n  s¸ch nhµ  íctheo  ng    nh  ¹    n  ®ó qui®Þ tiTh«ng   è  ts 70/2002/TT­ BTC   µy  ng 19/8/2002 cña  é  µichÝnh.   BT  2.2/V Ò     ©n    ching s¸ch nhµ  íc.   n ­ § Ó   Ëp    t trung nguån  ùcthùc hiÖn      l    c¶ic¸ch tiÒn l ng,thóc ®Èy       ¬     c¶ic¸ch  hµnh  Ýnh, t¨ng cêng  Öu  ùc,hiÖu  ch     hi l   qu¶  qu¶n  ýcña  é  l  b m¸y  µnh  Ýnh  h ch nhµ  íc,tõ n¨m  n    2003    é,  ¬  c¸c B c quan  trung  ng, c¸c tØnh, thµnh  è  ùc ¬     ph tr  
  3. 3 thuéc trung  ng, c¸c ®¬n  Þ   Çn  ¾p   Õp  îp  ý c¸c nhiÖm   ô    è  Ý ¬   vc s x h l    v chi,b tr   ng©n s¸ch ®Ó   ùc hiÖn  Õ     Òn l ng  íi:   th   ch ®é ti  ¬ m + C¸c  é, c¬  B   quan  ngang  é,c¬  b   quan  éc Ch Ýnh  ñ,c¬  thu   ph   quan  kh¸cë    Trung  ng  µ    a   ¬ng, trong ph©n    ©n  ¬ v c¸c ®Þ ph     bæ ng s¸ch ph¶ix¸c ®Þnh       møc   vµ giao nhiÖ m   ô  ùc hiÖn  ÕtkiÖm    v th   ti   10%     êng  chith xuyªn (kh«ng  Ó   Òn l   k ti  ­ ¬ng  µ    v c¸c kho¶n  ã  Ýnh  Êt l ng) ®èi  íitõng  ¬  ct ch  ¬   v  c quan  µnh  Ýnh, ®¬n   h ch   vÞ  ù  s nghiÖp;®¶m     b¶o kh«ng  Êp  ¬n  th h møc  ÕtkiÖm  îcc¬  ti   ®   quan  ã  Èm   c th quyÒn  th«ng    ©n   b¸o.Ng s¸ch    Êp  c¸c c kh«ng  ÷ l¹ kho¶n  ÕtkiÖm   gi   i  ti   10%     chi th ng  ê xuyªn nªu    trªn. + C¸c  n  Þ  ù  ®¬ v s nghiÖp  ã    c thu (bao  å m   c¸c®¬n  Þ  ∙  ùc hiÖn  ¬  g c¶    v ® th   c chÕ   µichÝnh  t  theo NghÞ   nh   è  ®Þ s 10/2002/N§­   µy  CP ng 16/01/2002  ña  c ChÝnh  ñ)  ö  ông  èithiÓu  Ph s d t  40%   è    ©n  s thu ng s¸ch ® îcnhµ  íccho    ¹    n  ®Ó l   i ( riªngviÖn  Ý      ph møc  èithiÓu  µ35%)    ùc hiÖn  Òn l ng    t  l  ®Ó th   ti  ¬ t¨ngthªm;c¸c   c¬  quan hµnh chÝnh thùc hiÖn c¬  chÕ  kho¸n chi  theo Quy Õt ®Þnh  sè  192/2001/Q§­ TTg  µy  ng 17/12/2001  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  ã  ån    ­ c Th t   ph c ngu thu ® îc®Ó   ¹ ph¶isö  ông  èithiÓu 40%   è    îc®Ó   ¹ ®Ó   ùc hiÖn  Òn l ng    l  i  d t    s thu ®   l   th   i ti  ¬ t¨ngthªm.     +  ©n   Ng s¸ch    Êp  Ýnh  Òn  a   ¬ng  µnh  èithiÓu  c¸c c ch quy ®Þ ph d t  50%   è  s t¨ng thu  ©n    ng s¸ch n¨m 2002  µ  v n¨m  2003    ùc hiÖn  Õ     Òn ¬ng  ®Ó th   ch ®é ti l míitheo nguyªn t¾c        sau:   èi víisè    n¨m  §     t¨ng thu  2002: C¨n  kÕt    cø  qu¶  ùc hiÖn  ng©n  th   thu  s¸ch  cña  õng  Êp  n   t c ®Õ 31/12/2002  µ  ù      ©n  v d to¸nthu ng s¸ch n¨m    2002  ∙  îcHéi ®®     ®ång  ©n  ©n  Õt  nh  nh d quy ®Þ (kh«ng  Ó   ån    îc®Ó   ¹ ®Ç u    k ngu thu ®   l i ttheo    qui ®Þnh)      nh  ®Ó x¸c®Þ møc      t¨ngthu .   èivíi è      §     t¨ngthu n¨m  s 2003:C¨n  dù      ©n    cø  to¸nthu ng s¸ch n¨m    2003  µ  v n¨m  2002  ∙  îcc¬  ® ®   quan  ã  Èm  Òn  c th quy giao ®Ó     nh    x¸c®Þ møc      t¨ngthu. Sau    ùc hiÖn    Ön  khith   c¸c bi ph¸p  nªu    µ   trªnm kh«ng    ån  ×  ©n   ®ñ ngu th ng s¸ch nhµ  íc(®èivíi n  Þ  ù    n     ®¬ v d to¸n)vµ  ©n    ng s¸ch cÊp    ®èivíi Êp  ©n    trªn(     c ng s¸ch)hç  î     tr  b¶o  ¶m   ån  ùc hiÖn  Õ     Òn l ng  íin¨m  ®Ó ® ngu th   ch ®é ti  ¬ m   2003.Tr­   êng  îp  ån  µm ¬ng    nh  h ngu l l x¸c ®Þ theo nguyªn  ¾c    ính¬n  t trªnl   nhu  Çu    c chi thùc hiÖn  Òn l ng  íitheo    nh, th× ®¬n  Þ, cÊp  ©n    ti  ¬ m   qui®Þ    v  ng s¸ch ® îcphÐp     sö  ông  Çn  d ph chªnh  Öch    l ®Ó t¨ng ®Ç u     µ    t v t¨ng chi cho  ét  è  Ö m   ô     m s nhi v cÊp  Õtcña  n  Þ,®Þa  ¬ng  thi   ®¬ v   ph theo ®óng  Õ       nh  Ön  µnh.   ch ®é qui®Þ hi h   Ngoµi ra,trong     qu¸  ×nh  chøc  ùc  Ön  ©n  tr tæ  th hi ng s¸ch 2003, n Õu   ã    c t¨ng thu so  íidù        v   to¸ngiao th×    Êp  ñ  ng  µnh  èithiÓu    c¸c c ch ®é d t  50%   è    s t¨ng thu so  ù      d to¸n2003  îccÊp    ®  trªngiao ®Ó   ¹onguån  ùc hiÖn      t  th   c¶ic¸ch tiÒn l    ­ ¬ng  n¨m  2003  µ  v n¨m  sau.Do      ®ã trong ph©n    µ  iÒu  µnh  ©n    bæ v ® h ng s¸ch,  Héi ®ång  ©n  ©n    Êp    nh d c¸c c chØ  îc ph©n        ©n  ®  bæ t¨ng ching s¸ch ®Þa   ­   ph ¬ng trong ph¹m      vi50%   è  ùc t¨ngthu so  ù    Êp    s th       d to¸nc trªngiao. ­ C¨n  nguån    Ö m   ô    îc giao,c¸c Bé,  ¬    cø  thu,nhi v chi®      c quan  Trung  ng  ¬ vµ  a  ¬ng  ùc hiÖn  ¾p  Õp  îp lýc¸c nhiÖ m   ô    ®Þ ph th   s x h      v chi, trong ®ã   tiªnbè    u    trÝ  èn  v cho  u    ph¸t tr Ón, ®¶m   ®Ç t  i   b¶o  èn  i  v ®è øng  c¸c  ù   ODA,  èn  d ¸n  v chuÈn  Þ  u  ,c¸cdù    b ®Ç t    ¸n phßng  èng  ch thiªntaivµ  ¾c  ôc  Ëu      kh ph h qu¶  thiªn   tai    ; sung  èn  bæ v cho   c¸c doanh  nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     trong lÜnh  ùc  ­   v th ¬ng  ¹i ë  Òn  ói,h¶i®¶o  µ  ïng ®ång  µo  ©n  éc;chigi¸odôc  o  ¹o m   mi n   vv   bd t     ®µ t   vµ  ¹y  d nghÒ;  µnh  Ëp  ü  th l qu kh¸m  ÷a  Önh  ch b cho  êi nghÌo;chi khoa  äc  ng      h c«ng  Ö;  u    ngh ®Ç tcho    ïng  ã  Òu  ã  c¸c v c nhi kh kh¨n.. .Trong ph©n    µ    bæ v giao   nhiÖ m  ô    ©n  v ching s¸ch cho  n  Þ  ùcthuéc vµ  Êp  íi Çn  ó  :   ®¬ v tr     c d  c ch ý
  4. 4 +  õ  T n¨m  2003, kh«ng  ùc  Ön  îgi¸hoÆc   Êp    th hi tr    c cho kh«ng m¸y    thu thanh  cho  ng  µo  èng    ïng  ©u, vïng  m µ   ö  ông  ®å bs ëv s   xa  s d kinh phÝ   µy  ç    nh trîc¸c ®Þa   ¬ng    u       ph ®Ó ®Ç t ph¸ttr Ón c¸c tr¹m   i     ph¸tthanh,truyÒn      thanh    x∙, cô m   ©n        d c ë c¸ctØnh  Òn  ói, ïng ®ång  µo  ©n  éc. mi n  v  bd t + Chuy Ón  Öc  ùc hiÖn  Êp  vi th   c kh«ng    Òn thuèc ch÷a  Önh  thu ti     b cho    c¸c ®èi t ng theo   î   quy  nh  ®Þ Quy Õt  nh  è  ®Þ s 168/2001/Q§­ TTg  µy  ng 30/10/2001,   C«ng  v¨n  è  s 941/CP­ KTTH   µy  ng 19/10/2001  µ  v Quy Õt  nh   ®Þ 853/Q§­ TTg  ngµy  10/7/2001  ña  ñ íng  Ýnh  ñ; sang  ùc  Ön  c Th t Ch ph   th hi kh¸m  ÷a  Önh  ch b cho  êinghÌo tõ Quü   ng      kh¸m  ÷a  Önh  ch b cho  êinghÌo theo  ng     Quy Õt  nh  è  ®Þ s 139/2002/Q§­ TTg  ngµy 15/10/2002 cña Thñ  t ng ChÝnh  phñ. §ång thêi í   chuyÓn  kinh phÝ   ∙  îc bæ     ® ®   sung    ùc hiÖn  ®Ó th   kh¸m  ÷a  Önh  Ôn  Ý  ch b mi ph cho    i îng  c¸c ®è t theo    nh  ¹  qui ®Þ ti Quy Õt  nh  è  168/2001/Q§­ ®Þ s  TTg  µy  ng 30/10/2001 vµ    Quy Õt  nh  è  ®Þ s 186/2001/Q§­ TTg  µy  ng 07/12/2001 cña  ñ ­   Th t íng Ch Ýnh  ñ    ph sang  ü  µy    ùc hiÖn  qu n ®Ó th   kh¸m  ÷a  Önh  ch b cho  êinghÌo. ng   +  è   Ý ®ñ   ån        B tr   ngu ®Ó tr¶c¸c kho¶n  î ®Õ n   ¹n  n  h (vay ®Ç u     ©y  ùng    tx d c¬  ë  ¹ tÇng,vay  ùc hiÖn  Ö m   ô    è  ãa  s h    th   nhi v kiªnc h kªnh  ¬ng,.. )®ång  êi, m .  ; th   cã  Ön  bi ph¸p chÊn    chØnh, kiÓm    Óm      tra,ki so¸tchÆt  ÏviÖc  ch   vay  µ  ö  ông  vsd tiÒn vay      n  Þ, cÊp  íi ®¶m   ë c¸c ®¬ v   d  , b¶o    c¸c kho¶n vay ph¶i®óng    nh     qui®Þ vµ  ö  ông  ng  ôc  ch, tr¶nî®óng  ¹n. sd ®ó m ®Ý       h +  èi víich¬ng  ×nh  èng  ©y  ång,vËt nu«i vµ  ç  îvïng  §   tr gi c tr      h tr  s¶n  Êt xu   muèi,®Þa  ¬ng  ñ  ng  chøc  ùc hiÖn    ph ch ®é tæ  th   trong ph¹m    ©n    ving s¸ch ®Þa     ph¬ng theo c¸cdù    îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt.     ¸n ®   c th quy phª duy ­ Ngoµira,n¨m       2003 Trung  ng  ¬ cßn  ç  î h tr  cho    a  ¬ng  ã  Òu  c¸c ®Þ ph c nhi khã kh¨n  ùc  Ön  ét  è  Öm   ô, chÝnh  th hi m s nhi v  s¸ch    ïng  íinguån  ç  îtõ .C v  h tr    ng©n  s¸ch Trung  ng, ®Þa   ¬ng  ñ  ng  ö  ông  ©n    ¬  ph ch ®é sd ng s¸ch ®Þa   ¬ng    ph vµ  huy  ng    ån  ùckh¸c®Ó   ùc hiÖn  ét  è  Ö m  ô  : ®é c¸cngu l     th   m s nhi v nh +  ùc  Ön  éc  Ën  ng    µn  ©n  oµn  Õt  ©y  ùng  i  èng  Th hi cu v ®é " To d ® kxd ®ê s v¨n ho¸ ë      khu  ©n  ". d c +  Òu  §i chØnh  äc  h bæng  Ýnh  ch s¸ch  µ  îcÊp    éi ®èi  íihäc  v tr  x∙ h   v  sinh,   sinhviªnlµngêid©n  écthiÓu sè  ¹ c¸ctr ng  o  ¹oc«ng  Ëp theo qui®Þnh          t    t     ê ®µ t   i l     t¹  iQuy Õt  nh  è  ®Þ s 194/2001/Q§­ TTg  µy  ng 21/12/2001  ña  ñ íng  Ýnh  c Th t Ch phñ. +  µnh  Ëp  ü  Th l qu kh¸m  ÷a  Önh  ch b cho  êinghÌo theo  ng     Quy Õt  nh  è  ®Þ s 139/2002/Q§­ TTg  µy  ng 15/10/2002  ña  ñ íng ChÝnh  ñ.Ngoµi phÇn  ç  c Th t   ph     h trî õ ng©n     t s¸ch trung  ng, c¸c ®Þa   ¬ng  ñ  ng  ö  ông    ¬    ph ch ®é sd thªm kinh phÝ    ®¶m   b¶o    éi,c¸c nguån  x∙ h     kh¸c tõ ng©n     s¸ch ®Þa   ¬ng    ng  ãp  µo    ph ®Ó ®ã gv quü  theo ®óng    nh.   qui®Þ +  Çu   ¬  ë  ¹ tÇng  µ    Õt  t  § tc s h   v gi¶iquy ®Ê s¶n  Êt,®Êt    xu   ë cho  ng  µo  ®å b d©n  éc thiÓu  è  ¹  ç    ©y  t  s ti ch ë T Nguyªn  µ  tØnh  Æc   Öt khã  v 6  ® bi   kh¨n  Òn   mi nói phÝa  ¾c     B theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 168/2001/Q§­TTg  µy  ng 30/10/2001  µ  v Quy Õt ®Þnh  sè  186/2001/Q§­ TTg  ngµy 07/12/2001 vµ  Quy Õt ®Þnh  sè  132/2002/Q§­ TTg  µy  ng 08/10/2002  ña  ñ íng ChÝnh  ñ. Riªng  Öc    c Th t   ph   vi gi¶i quyÕt  t  ®Ê s¶n  Êt,®Êt    xu   ë cho  ng  µo  ©n  éc thiÓu  è  ¹  ç    ©y   ®å b d t  s t ich ë T Nguyªn ph¶ihoµn  µnh    th trong n¨m    2003. +Thùc  Ön  æi  íi ch¬ng  ×nh    ôc  hi ® m  tr gi¸o d phæ  th«ng  íp2, líp7  l       theo  NghÞ   Õt 40/2000/QH  ngµy  quy   10  09/12/2000 cña  èc  éi.   Qu h
  5. 5 +Thùc  Ön  ¬ng  ×nh kiªncè    êng,líphäc  õ gi¸odôc  Ç m     hi Ch tr     ho¸ tr    t    m non ®Õ n     ôc  gi¸od phæ   th«ng      á  ×nh  ¹nghäc  ca,phßng  äc  ®Ó xo¸ b t tr   3    h tranh tre,    nøa    l¸theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 159/2002/Q§­TTg  µy  ng 15/11/2002  ña  ñ íng c Th t   ChÝnh  ñ. ph II. « n g  t¸c æ  c h ø c q u ¶ n  l ý, ® i Ò u  h µ n h    C  t   n g © n  s¸ch n h µ  n í c 1.T¨ng  êng    c c«ng    t¸cqu¶n  ýthu,chèng  Êtthu: l    th   ­ Thùc  Ön  Óm    ©n  ¹     nh    hi ki traph lo ix¸c ®Þ , møc    Êtthu,gian lËn  ­ ®é th       th ¬ng  ¹ië  õng ®Þa  µn,tõng lÜnh  ùc.Trªn c¬  ë  ,  ã  Ön  m  t   b    v    s ®ã c bi ph¸p chØ  o    ®¹ c¸c lùcl ng ®Êu      î   tranh cã  Öu    hi qu¶  i víic¸c hµnh    èn lËu  Õ, gian lËn ®è       vitr   thu      th ng  ¹i,tËp  ¬ m   trung vµo  ÷ng  a  µn,nh÷ng  Ünh  ùc  Ön  ang  Êtthu   nh ®Þ b   l v hi ® th     lín. Rµ      so¸t,n ¾ m   ¹    i  îng    ×nh  ×nh    li c¸c ®è t thu,t h s¶n  Êt  xu kinh doanh    ®Ó ®¶m   b¶o    ng, thu ®ñ     thu ®ó     c¸c kho¶n    thu theo  quy  nh  ña  ®Þ c Ph¸p  Ët, Êt  lu   nh lµ ®èi  íikhu  ùc    v  v kinh tÕ  µi quèc    ngo   doanh, cÇn    nh    x¸c ®Þ møc  thu  îp  ý, h l  ®iÒu  chØnh  Þp  êicho  ï hîp víit×nh  ×nh  k th   ph       h s¶n  Êt kinh doanh  ña    xu     c c¸c ®èi t ng ë   î   khu  ùc  µy. vn    ­ T¨ng  êng  c c«ng    Óm    Öc  µn  Õ    Þgia t¨ng,®¶m     t¸cki travi ho thu gi¸tr       b¶o võa  qu¶n  ýchÆt  Ï võa  ¹o®iÒu  Ön  Ën  î cho    l  ch   t  ki thu l   i c¸c doanh nghiÖp    s¶n xuÊt kinh doanh, chèng        gian  Ën  l trong viÖc  µn  Õ    Õm   o¹ttiÒn    ho thu ®Ó chi ®  ng©n  s¸ch  µ  íc,xö  ýnghiªm  i  íinh÷ng  êng  îp    ¹m,    Õt nh n   l   ®è v   tr h viph kiªnquy   thu håivÒ       cho  ©n  ng s¸ch nhµ  íckho¶n  Õm  ông  Òn hoµn  Õ.   n  chi d ti   thu   ­  Ón  Tri khai thùc  Ön    hi Ph¸p  Önh  Ý   µ  Ö  Ý   ¶m   l ph v l ph ® b¶o  ùc  Ön  th hi thèng  Êt trongph¹m    níc. nh     vic¶  2.V Ò     qu¶n  ý, iÒu  µnh  ©n  l  ® h ng s¸ch: 2.1 C¸c  é,  a   ¬ng, ®¬n  Þ    B ®Þ ph   v ph¶isö  ông  ©n   d ng s¸ch trong ph¹m        vi dù to¸n ® îc giao;kh«ng  îc chiÕm   ông, vay,cho       ®  d     vay  íibÊt  ú  ×nh  d  kh thøc  nµo. Trêng  îp  ©n    h ng s¸ch  Êp  c tØnh  Çn  c huy  ng  èn    u    ¬  ë  ¹ ®é v ®Ó ®Ç t c s h   tÇng  ×  îc phÐp  th ®   huy  ng  èi®a   ®é t   kh«ng  îtqu¸ 30%   èn  u    ©y  ùng  v    v ®Ç t x d c¬  b¶n  µng  h n¨m  ña  ©n  c ng s¸ch cÊp    tØnh.   2.2.Tæ     chøc  iÒu  µnh  ù    ©n  ® h d to¸nng s¸ch nhµ  íctheo nguyªn t¾c:   n      ­ §èivíi ©n       ng s¸ch nhµ  íc:N Õ u     îtso  íi ù    n  thu v   v   to¸n,sè      îcsö  d   t¨ngthu ®   dông    ®Ó gi¶m  éiching©n  b    s¸ch nhµ  íc,t¨ng chitr¶nî,t¨ng chi®Ç u        n          t ph¸t tr Ón,bæ   i  sung  ån      ngu ®Ó c¶ic¸ch tiÒn ¬ng, t¨ng quü  ù  ÷tµichÝnh, t¨ng   l    d tr        dù phßng  ©n  ng s¸ch ®Ó   ñ  ng  i phã  íi   ch ®é ®è   v thiªntai µ  ö  ým ét  è  Ö m       x l  v s nhi vô  t  Êt ph¸tsinh.Tr ng  îp  ®é xu     ê h thu  gi¶m  ínso  ù  l   d to¸n,ph¶i gi¶m    ¬ng      chi t øng.  ­§èivíi ©n       ng s¸ch ®Þa  ¬ng:   ph   N Õ u   îtthu  Çn  ©n  +  v   (ph ng s¸ch  a   ¬ng  îc hëng  ®Þ ph ®  theo  ©n  Êp) ph c  so  íidù  v   to¸n,sè      îc sö  ông          î,t¨ng chi®Ç u        t¨ng thu ®   d ®Ó t¨ng chitr¶n       t ph¸t tr Ón,bæ   i  sung  ån      ngu ®Ó c¶ic¸ch tiÒn ¬ng, t¨ng quü  ù  ÷tµichÝnh, t¨ng   l    d tr        dù phßng  ©n  ng s¸ch ®Ó   ñ  ng  i phã  íi   ch ®é ®è   v thiªntai µ  ö  ým ét  è  Ö m       x l  v s nhi vô  t  Êt ph¸tsinh.Uû  ®é xu     ban  ©n  ©n    Êp  ©y  ùng  ¬ng    ö  ông  nh d c¸c c x d ph ¸n s d sè      ©n  t¨ngthu ng s¸ch nhµ  íctr×nh Thêng  ùcHéi ®ång  ©n  ©n  ïng cÊp    n    tr     nh d c 
  6. 6 (®èivíi Êp    c¸o Héi ®ång  ©n  ©n       c x∙b¸o      nh d ) xem   Ðt cho    Õn  íckhithùc x  ý ki tr       hiÖn. +  Õ u   îtthu  Çn  ©n  N v   (Ph ng s¸ch trung  ng  ëng),Trung  ng  ùc hiÖn  ¬h   ¬ th   th ng  îtthu cho    a  ¬ng: ë v    c¸c®Þ ph .§èivíi Õ    ô ® Æc   Öthµng       thu tiªuth   bi   s¶n  Êttrong níc:Thëng  xu      100%   è  s vîtthu so  ù    Ýnh  ñ      d to¸nCh ph giao. .§èivíi Õ  Êt khÈu, thuÕ  Ëp  Èu, thuÕ    ô ® Æc   Öthµng       thu xu     nh kh   tiªuth   bi   nhËp  Èu: Thëng  kh   100%   è  îtthu  víidù  s v  so    to¸n ChÝnh  ñ    ph giao  õ 20  û t  t  ®ång  ëxuèng  µ  tr   v 50%   ña  Çn  îttrªn20  û ®ång  ng  c ph v     t  nh tæng  è  ëng  èi s th t  ®a kh«ng  îtqu¸ 50  û®ång. v     t  . §èi víic¸c kho¶n         thu  ©n  ph chia gi÷a  ©n    ng s¸ch Trung  ng  µ  ©n  ¬ v ng s¸ch ®Þa  ¬ng:th ng    ph   ë 20%   ña  Çn  ùc thu nép  µo  ©n  c ph th     v ng s¸ch trung ¬ng      n¨m  2003  cao  ¬n  ùc  Ön  h th hi n¨m  2002  (kh«ng bao  å m   g thu  ö  ông  èn  sd v ng©n  s¸ch).  Riªng  i  íithµnh  è  µ   éi,th ng  îtthu  îc thùc hiÖn  ®è v   ph H N   ë v   ®    theo Ph¸p  lÖnh  ñ ®«   è  th   s 29/2000/PL­ UBTVQH10   µy  ng 28/12/2000  ña  y  c ñ ban  êng  Th vô  èc  éivµ      Qu h   c¸cv¨n b¶n  íng dÉn. h    è  ëng  îtthu nªu    îcsö  ông      S th v     trªn®   d ®Ó bæ sung  èn  u    ©y  ùng  v ®Ç tx d kÕt  Êu  ¹  Çng, thùc  Ön    Öm   ô  c ht   hi c¸c nhi v quan  äng  t  Êt  tr ®é xu ph¸tsinh      ë ®Þa   ¬ng  Ó   th ng  ph k c¶  ë cho  ©n ng s¸ch cÊp  íivµ  îc h¹ch    d  ®   to¸n,quyÕt      to¸n vµo      ©n  niªn®é ng s¸ch n¨m    2004. Sè    µm    xÐt th ng  trªnlµsè  ùc nép  µo  thu l c¨n cø    ë nªu      th   v Kho  ¹c nhµ  íc b  n  vµ  îcKho  ¹c nhµ  ícph©n  ®  b  n  chia theo  ng  û lÖ  îcph©n  Êp. §èivíic¸c   ®ó t  ®   c        kho¶n          µi dù  ghi thu,ghi chi ngo   to¸n ®Ç u     n¨m;  ô    ph thu;chªnh  Öch      l gi¸,c¸c kho¶n    ∙  îcTrung  ng  µn    thu ® ®   ¬ ho tr¶hoÆc   Êp  ¹kh«ng  îcxÐt th ng. c l  i ®    ë    Ó   ã  ¬  ë  Ðt  ëng, c¸c ®Þa   ¬ng  ã  § c c s x th    ph c tr¸chnhiÖm     tæng  îp  Õt  hk qu¶ thu  ép  ©n  n ng s¸ch  µ  íc ®Õ n   êi®iÓ m   nh n   th   31/12/2003  öi vÒ   é   µi g  BT  chÝnh  íc ngµy  tr   31/01/2004  µ  v ph¶i cã    Ën  ña  ¬    x¸c nh c c quan  Õ  ®èi víi thu (     thuÕ     ô  Æc   Öt hµng  tiªuth ® bi   s¶n  Êt  xu trong  íc),h¶i quan  ®èi víisè    n   (     thu thuÕ  Êt khÈu, thuÕ  Ëp  Èu, thuÕ    ô ® Æc   Öthµng  Ëp  Èu) xu     nh kh   tiªuth   bi   nh kh   vµ  ë  µichÝnh   Ët    ST  ­V gi¸, Kho  ¹c nhµ  íc. b  n  ­N Õu     gi¶m    dù    thu so  to¸ngiao th× Uû       ban  ©n  ©n    Êp  ©y  ùng  nh d c¸cc x d ph¬ng  ®iÒu  ¸n  chØnh    ¾p  Õp,  ®Ó s x gi¶m   ¬ng  chit øng, tËp    trung c ¾t    gi¶m  hoÆc   gi∙n,ho∙n  ÷ng  Ö m   ô  a  ùc  ù  Êp  Õt, . t ×nhThêng  ùc   nh nhi v ch th s c thi . . r   tr   Héi ®ång  ©n  ©n  ïng  cÊp    nh d c   (hoÆc  éi ®ång  ©n  ©n  Êp      H  nh d c x∙) xem   Ðt x  quyÕt ®Þnh.   §èivíi ét  è  Öm   ô    îc®¶m      m s nhi v chi®   b¶o  õm ét  è  ån    îc®Ó   ¹ t  s ngu thu ®   l   i (hoÆc  Êp  ¹   c l itheo    nh  ) qui®Þ nªu  ¹ ®iÓ m     Çn   ña  ti  1. Ph Ic Th«ng   µy,c¨n cø  tn     vµo møc    bæ sung  ã  ôc    õ ng©n  cm tiªut   s¸ch Trung  ng  µ    ¬ v møc  è  Ý tiÕp tõ b tr      ng©n  s¸ch ®Þa   ¬ng, c¸c ®Þa   ¬ng  ñ  ng  iÒu  µnh    u    ùc   ph    ph ch ®é ® h chi®Ç t th   hiÖn    Öm  ô  c¸cnhi v theo dù    to¸n. êng  îp nguån     Tr h  thu gi¶m  Çn  è  Ýtrong (ph b tr     chic©n  i ng©n    ®è   s¸ch)cã  Ó  è  Ýgi¶m    u   ¬ng    th b tr   chi®Ç tt øng. C¸c  é,  ¬  B c quan  Trung  ng, c¸c ®Þa   ¬ng  ñ  ng  ©n  i  ©n   ¬   ph ch ®é c ®è ng s¸ch ®Ó     Õt    Ö m   ô    t  Êt ph¸tsinh.N¨m     gi¶iquy c¸cnhi v chi®é xu       2003  kh«ng   gi¶i quyÕt    c¸c nhu  Çu    µidù    c chingo   to¸ncho  ¬ c quan  n  Þ  µ  Êp  íi trõc¸c ®¬ v v c d ,     
  7. 7 tr ng  îp bÊt kh¶  ê h    kh¸ng    nh thiªntaix¶y      ¹m    éng,møc    Öth¹i    ra trªnph vir   ®é thi     línvîtqu¸ kh¶       n¨ng  ©n  ng s¸ch cña    é, ®Þa  ¬ng.   c¸cB   ph ­ Dù     phßng  ©n  ng s¸ch Trung  ng  µ  ©n  ¬ v ng s¸ch    Êp  Ýnh  Òn  c¸c c ch quy ®Þa   ¬ng  ph chØ  îc sö  ông      Õt    Ö m   ô    t  Êt ph¸t ® d ®Ó gi¶iquy c¸c nhi v chi®é xu     sinhnh  ôc  Ëu    ph h qu¶  thiªntai cøu  i,..  ,   ®ã   . ­V Ò     qu¶n  ýchix©y  ùng  ¬  l    d c b¶n,ch¬ng  ×nh m ôc      é, Uû       tr   tiªu, B   ban c¸c nh©n  ©n    Êp  µ    n  Þ  Çn  ùc hiÖn  ètc¸cbiÖn  d c¸cc v c¸c®¬ v c th   t    ph¸p nh»m   ¾c     kh phôc  ÷ng  ån t¹   nh t   itrong ®ã   ó    n   Öc  ë   éng    ×nh  ,   ch ý ®Õ vi m r m« h Ban qu¶n  ý l  c«ng  ×nh chuyªn tr¸ch®Ó   ©ng  tr       n cao  Öu  hi qu¶ qu¶n  ýc¸c dù    l     ¸n,c«ng  ×nh  tr vµ  ùc hiÖn    Ön  th   c¸cbi ph¸p: +  µ     ¹ danh  ôc    ù    u  ,chØ  è  Ý vèn  R so¸tl   i m c¸c d ¸n ®Ç t  b tr   cho  ÷ng  ù    nh d ¸n cã  y    ñ tôc theo    nh,  tiªnbè  Ý vèn  ®Ç ®ñ th     qui®Þ u    tr   cho    ù    c¸c d ¸n quan  äng, tr   nhÊt lµgiao th«ng,thuû lî , . ¬            i .. quan  µichÝnh    Êp  Çn  ã  Õ   ¹ch t¹m   C t  c¸cc c c k ho   øng  èn  v ngay  õ ®Ç u   t  n¨m  cho    ù  c«ng  ×nh  ÕtyÕu,  Êt  µ x©y  c¸c d ¸n  tr thi   nh l   dùng  bæ   tu  c¸c c«ng  ×nh  ª  iÒu,  û  î   tr ®® thu l i phßng  èng  , ch thiªntai  ¾c    ,kh phôc  òlôt  l  , cung  Êp  èng  ©y, con  µ    Ët tthiÕtyÕu  c gi c  v c¸c v      kh¸c phôc  ô      v s¶n xuÊt,®¶m     b¶o  Þp  êivô. k th   + Trong    ×nh ®iÒu  µnh  ©n  qu¸ tr   h ng s¸ch cÇn    theo    Õn ®é   ùc hiÖn  s¸tti   th   ®Ó   è  Ý vèn. Nh÷ng  ù  kh«ng  ùc hiÖn  b tr     d ¸n  th   theo  ng  Õn    Çn  iÒu  ®ó ti ®é c ® chØnh  chuyÓn  èn  v cho  ÷ng  ù  cã  Õn    iÓn  nh d ¸n  ti ®é tr khai nhanh, cã        kh¶ n¨ng  µn  µnh  ng  a  îcbè  Ý ®ñ   èn  ho th nh ch ®   tr   v nh»m   ím  µn  µnh  a  s ho th ® c«ng  tr×nh  µo  ö  ông, chÊ m     ×nh  ¹ng kÐo  µi thêih¹n  è  Ý vèn  u   , v sd   døt t tr   d    b tr   ®Ç t  thanh    èn.Kh«ng  ö  ýbæ   to¸nv   x l   sung  èn  v cho  èil ng thùc hiÖn  îtdù    kh  î     v   to¸n vµ    bæ sung    Ö m  ô    ©y  ùng  ¬  c¸cnhi v chix d c b¶n  µikÕ   ¹ch. ngo   ho +  ùc  Ön  Õt      Þc«ng  ×nh theo  ng  êigian qui®Þnh   Th hi quy to¸ngi¸tr   tr   ®ó th      hiÖn  µnh.N Õ u     êih¹n cha  Õt to¸n, Çn    h   qu¸ th     quy    c quitr¸chnhiÖ m  ô  Ó.   c th ­ §Èy  ¹nh  iÓn khaithùc hiÖn  ¬  Õ   µichÝnh  i víi   n  Þ  ù    m tr       c ch t   ®è     ®¬ v s c¸c nghiÖp cã  thu theo NghÞ  ®Þnh  10/20002/N§­  ngµy 16/01/2002 cña  CP ChÝnh  ñ; m ë   éng  Ý  iÓ m   ph   r th ® kho¸n biªn chÕ   µ    v kinh  Ý   ph qu¶n  ý hµnh  l  chÝnh  ®èi víi  c¸c c¬  quan hµnh chÝnh nhµ  níc theo Quy Õt ®Þnh  sè  192/2001/Q§­TTg  µy  ng 17/12/2001 cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ.   Th t   ph 3. Thùc  Ön  ñ  ¬ng  ùc  µnh  ÕtkiÖm,  èng    Ý   µ    hi ch tr th h ti   ch l∙ng ph v c«ng  khaitµi Ýnh,ng©n     ch   s¸ch nhµ  íc:   n ­ Thùc  hiÖn  nghiªm  chØnh  ChØ  thÞ  sè  29/2001/CT­ TTg  ngµy  30/11/2001  ña  ñ   íng  Ýnh   ñ   Ò   y   ¹nh  ùc  µnh  Õt kiÖm,  c Th t Ch ph v ®È m th h ti   chèng    Ý   µ    b¶n  íng  Én. Rµ     ¹ c¸c biÖn  l∙ngph v c¸c v¨n  h d   so¸tl i     ph¸p  ÕtkiÖm,  ti   ® a      Ön  ra c¸cbi ph¸p tiÕtkiÖm  ô  Ó    a  ¬ng,®¬n  Þ    ÕtkiÖm     c th ë ®Þ ph   v ( ti   trong  héi häp, tiÕp      kh¸ch,lÔ  û  Ö m   n  Ën  ©n  ¬ng.. )Trong    k ni ®ã nh hu ch .  . mua   ¾ m   s trang thiÕtbÞ, tµis¶n         ph¶itheo  ng    Èn, chÕ   .  ñ  ëng  n  Þ    ®ó tiªuchu   ®é Th tr ®¬ v chÞu  tr¸chnhiÖ m     ©n  Ò   Öc  ö  ông    c¸ nh v vi s d kinh phÝ   õ ng©n    t  s¸ch  µ  íc nh n   ®óng  ôc  ch, ®óng  Õ   ,  Öu  m ®Ý   ch ®é hi qu¶  µ  ÕtkiÖm.  v ti   Kho  ¹c nhµ  íccÇn  b  n  t¨ng cêng  Öc  Óm     Óm       ©n    vi ki tra,ki so¸tching s¸ch nhµ  íc®¶m     n  b¶o  ö  ông  sd ng©n  s¸ch  ÕtkiÖm,  ã  Öu  ti   c hi qu¶, gãp  Çn    ph ng¨n chÆn   µ  y   ï tham   v ®È l i   nhòng. Xö   ý nghiªm  µ  Þp  êic¸c vi ph¹m  ∙  îc c¸c c¬    l  vk th       ® ®     quan  thanh    tra, kiÓm    Óm    Õt  Ën.T¨ng  êng  tra,ki to¸nk lu   c c«ng    Óm    t¸cki tra,thanh    ña    trac c¸c c¬ quan  µ  íc,sù  nh n   gi¸m    ña    ¬  s¸tc c¸c c quan  ©n  ö,tæ  d c   chøc  Ýnh  Þ ­ x∙ ch tr       héi,nh©n  ©n  i  íic¸c kho¶n      ©n    d ®è v     thu,ching s¸ch  µ  íc,c¸c kho¶n    nh n     huy
  8. 8 ®éng, sö  ông  ån  ng  ãp  ©n  ©n,  ãp  Çn  ùc hiÖn  ètquichÕ    d ngu ®ã g nh d g ph th   t    d©n  ñ    ¬  ë. ch ë c s   ­ Thùc  Ön    hi nghiªm  óc chÕ     t  ®é c«ng khaing©n    s¸ch  µ  íc ë  Êtc¶  nh n   t   c¸cngµnh,c¸ccÊp,c¸c®¬n  Þ          v ngay  sau    ù    ©n  khid to¸nng s¸ch n¨m    2003  îc ®  giao  µ  Õt  v quy to¸n ng©n    s¸ch n¨m  2002  îc phª  Èn  ®  chu theo quy  nh  t¹  ®Þ  i c¸c Quy Õt ®Þnh  225/1998/Q§­TTg  ngµy 20/11/2001 vµ  Quy Õt ®Þnh  sè  182/2001/Q§­ TTg  µy  ng 20/11/2001  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  µ    c Th t Ch ph v c¸c Th«ng  t híng dÉn  ña  é  µichÝnh.   c BT  4. V Ò       c¶ic¸ch thñ tôc hµnh  Ýnh      ch trong lÜnh  ùc  µichÝnh,Ng ©n     v t    s¸ch  Nhµ   íc: n  TiÕp  ôc  ùc  Ön    t th hi c¶i c¸ch  µnh  Ýnh  h ch trong  Ünh  ùc  µichÝnh, l v t    Ng ©n s¸ch Nhµ   íc,trong®ã   Ëp    n    t trung vµo  ét  è  éidung:   m sn  ­  Õp  ôc  ùc  Ön  ¬  Õ   Êp  Ti t th hi c ch c ph¸t ng©n     s¸ch theo    nh   ¹ qui ®Þ ti   Th«ng  t 103/1998/TT­BTC   µy  ng 18/7/1998  ña  é   µichÝnh  µ    b¶n  c B t  v c¸c v¨n  bæ   sung,söa  æi. C¸c  n  Þ  ùc hiÖn    ®   ®¬ v th   kho¶n    µnh  Ýnh  µ    n   chih ch v c¸c ®¬ vÞ  ù  s nghiÖp  ã    Êp    c thu c ph¸ttheo  ¬ng  ph thøc    nh  ¹  qui®Þ tiTh«ng   ªntÞch  tli   sè  17/2002/TTLT­ BTC­BTCCBCP  ngµy  08/02/2002  vµ  Th«ng  t sè   25/2002/TT­ BTC   µy  ng 21/03/2002 cña  é  µichÝnh.   BT  ­  êng  îp    é,  ¬  Tr h c¸c B c quan  Trung  ng, Uû   ¬   ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,   thµnh  è  ùc thuéc  ph tr   Trung  ng  ã  Õ   ¹ch  ùc hiÖn  Ý  iÓ m   Öc  Êp  ¬ c k ho th   th ® vi c ph¸ttheo  ù    d to¸n,®Ò   Þ  èihîp víi é  µichÝnh      ngh ph       T  B ®Ó nghiªncøu  chøc    tæ  thùc hiÖn.   ­ Tæ     chøc  o  ¹o®èi  íic¸n  é  ®µ t   v   b qu¶n  ýtµichÝnh, chó  äng cÊp  ¬  l      tr   c së    êng) ®ñ   (x∙,ph   n¨ng  ùcthùc hiÖn  l    chøc n¨ng tham  u  µ  m v qu¶n  ýtµichÝnh  l    ng©n s¸ch x∙,gãp  Çn  µnh m¹nh  ×nh  ×nh  µichÝnh  µ  ùc hiÖn    Õ      ph l  t h t  v th   quich d©n  ñ    ¬  ë. ch ë c s ­  Õt lËp  Thi   quy  ×nh  µ  ¬ng  tr v ph ph¸p  Óm   ki so¸t chi trong  iÒu  Ön     ® ki kho¸n    µnh  Ýnh  µ  ¬  Õ   µichÝnh  ù  chi h ch v c ch t   t trang      tr¶ië c¸c  n   Þ   ù  ®¬ v s nghiÖp  ã    ã    índÞch  ô    c thu,c thuªm   v ë c«ng  ë. s ­ C¶i tiÕn  Õ        ch ®é b¸o    chøc  ¹ hÖ   èng  c¸o,tæ  l   th i th«ng    tinnh»m     ­ t¨ng c êng    æi,phèihîp cung  Êp  trao®      c th«ng  tin. 5.V Ò   µi Ýnh,ng©n    t  ch   s¸ch x∙:    T¨ng  êng  c c«ng    t¸cqu¶n  ýc¸c ho¹t®éng  µichÝnh, ng©n  l      t    s¸ch      x∙;c¸c kho¶n huy  ng      ¶m   ®é ë x∙,® b¶o  ö  ông  ng  ôc  ch, hiÖu  sd ®ó m ®Ý   qu¶;ph¸thuy     d©n  ñ    ¬  ë. M ë   éng  Ý  iÓ m   y  Ö m   ch ë c s    r th ® ñ nhi thu cho    i  íim ét  è  x∙ ®è v   s kho¶n    µiquèc  thu ngo   doanh      õ ho¹t®éng  ©y  ùng  ¬  nh thu t     xd c b¶n,bu«n      b¸n h¶is¶n ¬isèng,c¸ché    t      kinhdoanh    c«ng  ¬ng  th nghiÖp..   . Trªn c¬  ë  µ        s r so¸tc¸c kho¶n  î cña  ©n  n  ng s¸ch x∙,c¸c ®Þa   ¬ng  ã  Õ        ph ck ho¹ch xö  ýdøt®iÓ m,    Õt kh«ng        l    kiªnquy   ®Ó ph¸tsinhnîmíi.    III.T æ  c h ø c th ù c hi Ö n   Th«ng  nµy  ã  Öu  ùc thihµnh  t c hi l     trong n¨m  ©n  ng s¸ch 2003. C¸c  é,    B ngµnh, Uû     ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ c¨n   cø
  9. 9 vµo Th«ng   nµy    chøc  íng  Én  t ®Ó tæ  h d c¸c  ¬  c quan, ®¬n   Þ   µ    v v c¸c  Êp  c chÝnh  Òn  a  ¬ng  ùc hiÖn. quy ®Þ ph th  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2