intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư 09/2003/TT-BTM của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Mai Lan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

65
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 09/2003/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 91/2003/QĐ-TTg ngày 9/5/2003 của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu tại Việt Nam cho năm 2004

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 09/2003/TT-BTM của Bộ Thương mại

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T¦ Cña Bé TH¦¥NG M¹I Sè 09/2003/TT­BTM  ngµy 15 th¸ng 12 n¨m 2003 Híng dÉn thùc hiÖn  QuyÕt ®Þnh sè 91/2003/Q§­TTg ngµy 09 th¸ng 5 n¨m 2003  c ñ a   T h ñ   t í n g   C h Ý n h   p h ñ   v Ò   ¸ p   d ô n g   h ¹ n   n g ¹ c h   t h u Õ   q u a n   ® è i  víi hµng nhËp khÈu t¹i ViÖt Nam cho n¨m 2004 C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 57/1998/N§­CP ngµy 31 th¸ng 7 n¨m   1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt Th¬ng  m¹i vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu, nhËp khÈu, gia c«ng vµ ®¹i lý   mua b¸n hµng ho¸ víi níc ngoµi; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 44/2001/N§­CP ngµy 02 th¸ng 8 n¨m   2001 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu   cña NghÞ ®Þnh sè 57/1998/N§­CP ngµy 31 th¸ng 7 n¨m 1998   cña ChÝnh phñ; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 46/2001/Q§­TTg ngµy 04 th¸ng 4  n¨m   2001   cña   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   vÒ   qu¶n   lý   xuÊt   khÈu,   nhËp khÈu hµng ho¸ thêi kú 2001­2005; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 91/2003/Q§­TTg ngµy 09 th¸ng 5  n¨m 2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ ¸p dông h¹n ng¹ch thuÕ   quan ®èi víi hµng nhËp khÈu t¹i ViÖt Nam;  Sau khi trao ®æi ý kiÕn víi Bé C«ng nghiÖp vµ Bé N«ng   nghiÖp   vµ   Ph¸t   triÓn   n«ng   th«n,   Bé   Th¬ng   m¹i   híng   dÉn   thùc   hiÖn   QuyÕt   ®Þnh   sè   91/2003/Q§­TTg   ngµy   09   th¸ng   5  n¨m 2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ cho n¨m 2004 nh sau: I. Quy ®Þnh chung:   1.   Tõ   ngµy   01/01/2004   ¸p   dông   HNTQ   ®èi   víi   07   mÆt  hµng thuèc l¸ l¸ nguyªn liÖu, muèi, b«ng, s÷a nguyªn liÖu  c« ®Æc, s÷a nguyªn liÖu cha c« ®Æc, ng« h¹t vµ trøng gia  cÇm theo c¸c chi tiÕt nh sau:  STT M∙ sè HS M« t¶ hµng ho¸ Sè lîng (tÊn) cho  n¨m 2004 1 0401   S÷a   nguyªn   liÖu,   CÊp theo nhu cÇu  cha c« ®Æc 2 0402  S÷a nguyªn liÖu, c«   CÊp theo nhu cÇu  ®Æc 3 0407  Trøng gia cÇm  CÊp theo nhu cÇu  4 1005 Ng« h¹t  CÊp theo nhu cÇu  5 2401   Thuèc   l¸   nguyªn  22.379,00  liÖu
  2. 2 6 2501  Muèi  200.000, 00  7 5201, 5202,   B«ng  CÊp theo nhu cÇu  5203   II. §èi tîng ®îc ph©n giao h¹n ng¹ch thuÕ quan: Bé   Th¬ng   m¹i   cÊp   giÊy   phÐp   nhËp   khÈu   cho   c¸c   th¬ng  nh©n ®ñ ®iÒu kiÖn nhËp khÈu hµng ho¸ thuéc danh môc h¹n  ng¹ch thuÕ quan, cô thÓ nh sau: 1. Thuèc l¸ l¸ nguyªn liÖu: Th¬ng nh©n cã giÊy phÐp s¶n xuÊt thuèc l¸ ®iÕu do Bé  C«ng nghiÖp cÊp vµ cã nhu cÇu sö dông cho s¶n xuÊt thuèc  l¸ ®iÕu mét tû lÖ nhÊt ®Þnh thuèc l¸ l¸ nguyªn liÖu nhËp  khÈu phï hîp víi quy ®Þnh vÒ kÕ ho¹ch nhËp khÈu hµng n¨m  cña Bé C«ng nghiÖp.  Tæng c«ng ty ngµnh hµng lµ ®Çu mèi nhËn h¹n ng¹ch cho  c¸c c«ng ty thµnh viªn. 2. Muèi:  Th¬ng nh©n cã nhu cÇu sö dông muèi trong s¶n xuÊt phï  hîp víi quy ®Þnh cña Bé qu¶n lý chuyªn ngµnh.  Tæng c«ng ty ngµnh hµng lµ ®Çu mèi nhËn h¹n ng¹ch cho  c¸c c«ng ty thµnh viªn. 3. B«ng: Th¬ng nh©n cã giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh víi  ngµnh nghÒ phï hîp cã nhu cÇu nhËp khÈu b«ng.  Tæng c«ng ty ngµnh hµng lµ ®Çu mèi nhËn h¹n ng¹ch cho  c¸c c«ng ty thµnh viªn. 4.   S÷a   nguyªn   liÖu   c«   ®Æc,   s÷a   nguyªn   liÖu   cha   c«  ®Æc, ng« h¹t vµ trøng gia cÇm: Th¬ng nh©n cã giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh víi  ngµnh   nghÒ   phï   hîp   cã   nhu   cÇu   nhËp   khÈu   c¸c   mÆt   hµng  trªn. III. Ph©n giao h¹n ng¹ch thuÕ quan:   1. C¨n cø lîng HNTQ do Bé Th¬ng m¹i c«ng bè cho n¨m  2004 (®èi víi nh÷ng mÆt hµng cã quy ®Þnh lîng h¹n ng¹ch  theo kho¶n I vµ kho¶n III ®iÓm 2 cña Th«ng t nµy) vµ trªn  c¬ së c©n ®èi kÕt qu¶ nhËp khÈu vµ nhu cÇu ®¨ng ký HNTQ  cña c¸c th¬ng nh©n, Bé Th¬ng m¹i sÏ xem xÐt cÊp giÊy phÐp 
  3. 3 nhËp khÈu theo HNTQ cho c¸c th¬ng nh©n thuéc ®èi tîng nªu  t¹i kho¶n II cña Th«ng t nµy.  2. MÆt hµng cÊp theo nhu cÇu cã thÓ sÏ ®îc quy ®Þnh  sè   lîng   h¹n   ng¹ch   cho   thêi   kú   tiÕp   theo.   Bé   Th¬ng   m¹i  c«ng bè lîng h¹n ng¹ch (nÕu cã), Ýt nhÊt 3 th¸ng tríc khi  ¸p dông,  t¹i v¨n b¶n riªng sau khi trao ®æi víi c¸c Bé,  ngµnh h÷u quan. Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh lîng HNTQ lµ dùa trªn  c¬ së c©n ®èi gi÷a nhu cÇu sö dông nguyªn liÖu vµ n¨ng  lùc s¶n xuÊt trong níc.  IV. Tæ chøc thùc hiÖn: 1. Th¬ng nh©n xuÊt tr×nh giÊy phÐp nhËp khÈu hµng ho¸  theo HNTQ cña Bé Th¬ng m¹i hoÆc c¬ quan ®îc Bé Th¬ng m¹i  uû quyÒn víi H¶i quan cöa khÈu khi lµm thñ tôc nhËp khÈu  vµ sè lîng hµng ho¸ nhËp  khÈu  trong giÊy  phÐp  ®îc hëng  møc thuÕ nhËp khÈu trong HNTQ. 2.   Cuèi   mçi   quý   th¬ng   nh©n   b¸o   c¸o   t×nh   h×nh   nhËp  khÈu vÒ Bé Th¬ng m¹i (theo BiÓu mÉu 3 kÌm theo Th«ng t  nµy). Tríc ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 2004, th¬ng nh©n cã b¸o c¸o  (thay cho b¸o c¸o quý III) göi vÒ Bé Th¬ng m¹i ®¸nh gi¸  kh¶ n¨ng nhËp  khÈu  c¶ n¨m  ®ã,  ®Ò nghÞ  ®iÒu  chØnh t¨ng,  gi¶m   h¹n   ng¹ch   ®îc   cÊp   hoÆc   b¸o   c¸o   sè   lîng   hµng   ho¸  kh«ng cã kh¶ n¨ng nhËp khÈu ®Ó Bé Th¬ng m¹i ph©n giao cho  th¬ng nh©n kh¸c. 3.   Th¬ng   nh©n   ®îc   Bé   Th¬ng   m¹i   cÊp   giÊy   phÐp   nhËp  khÈu cã thÓ uû th¸c cho th¬ng nh©n kh¸c  nhËp  khÈu theo  quy ®Þnh hiÖn hµnh. Nghiªm cÊm viÖc mua b¸n, chuyÓn nhîng  h¹n ng¹ch thuÕ quan. 4. Th¬ng nh©n ®ñ ®iÒu kiÖn nhËp khÈu mÆt hµng chÞu sù  qu¶n lý cña HNTQ theo quy ®Þnh t¹i môc I Th«ng t nµy nÕu  cha cã h¹n ng¹ch cña Bé Th¬ng m¹i hoÆc ®∙ nhËp hÕt sè l­ îng trong h¹n ng¹ch vÉn ®îc nhËp khÈu theo nhu cÇu, kh«ng  ph¶i xin giÊy  phÐp  t¹i Bé Th¬ng  m¹i  nhng ph¶i chÞu møc  thuÕ nhËp khÈu ngoµi HNTQ theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh. 5. Th¬ng nh©n ®ñ ®iÒu kiÖn nhËp khÈu mÆt hµng ¸p dông  HNTQ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n I Th«ng t nµy cã nhu cÇu xin  bæ sung hoÆc xin cÊp míi h¹n ng¹ch nhËp khÈu nguyªn liÖu  ®Ó phôc vô s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu göi ®¬n ®¨ng ký HNTQ  vÒ Bé Th¬ng m¹i ®Ó ®îc xem xÐt cÊp giÊy phÐp nhËp khÈu  theo HNTQ. §¬n ®¨ng ký HNTQ ph¶i cã x¸c nhËn cña Bé qu¶n  lý chuyªn ngµnh (®èi víi muèi vµ thuèc l¸ l¸ nguyªn liÖu)  vÒ nhu cÇu nhËp khÈu phôc vô s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu.  6. §¨ng ký HNTQ cho n¨m 2005:
  4. 4 Tríc ngµy 30/10/2004, th¬ng nh©n cã nhu cÇu nhËp khÈu  c¸c mÆt hµng trªn göi ®¬n ®¨ng ký HNTQ cho n¨m 2005 vÒ Bé  Th¬ng m¹i theo BiÓu mÉu 1 kÌm theo Th«ng t nµy. 7.   Th«ng   t  nµy   thay   thÕ   Th«ng   t  sè:   04/2003/TT­BTM  ngµy  10  th¸ng  07  n¨m 2003 Bé Th¬ng m¹i híng dÉn thùc  hiÖn   QuyÕt   ®Þnh   sè   91/2003/Q§­TTg   ngµy   09   th¸ng   5   n¨m  2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ. Th«ng t  nµy vµ mÉu biÓu cã thÓ ®îc in tõ trang web  cña Bé Th¬ng m¹i t¹i www.mot.gov.vn.  Th«ng t  nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ tõ  ngµy ®¨ng c«ng b¸o. 
  5. 5 BiÓu mÉu 1: ®¬n ®¨ng ký h¹n ng¹ch thuÕ quan n¨m 2004 (KÌm theo Th«ng t sè 09/2003/TT­BTM ngµy 15/12/2003 cña  Bé Th¬ng m¹i) Tªn doanh nghiÖp (ghi râ tªn tiÕng ViÖt ®Çy ®ñ vµ c¶  tªn viÕt t¾t): 1.   §iÖn   tho¹i:  Fax: 2. E.Mail: 3. §Þa chØ giao dÞch: 4. §Þa chØ c¬ së s¶n xuÊt chÝnh: 5.   GiÊy   ®¨ng   ký   kinh   doanh   sè:  CÊp ngµy: 6. M∙ sè doanh nghiÖp XNK (M∙ sè H¶i quan): 7. Tæng sè lao ®éng:                          8. S¶n phÈm cã sö dông mÆt hµng HNTQ nh  nguyªn liÖu  ®Çu vµo:  9. C«ng suÊt s¶n xuÊt thùc tÕ/C«ng suÊt thiÕt kÕ: 10. Nhu cÇu sö dông mÆt hµng HNTQ cho s¶n xuÊt (c«ng  suÊt thùc tÕ/c«ng suÊt thiÕt kÕ): _________________________________________________________ __________ Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc .....,   ngµy....   th¸ng....  n¨m.....  Sè c«ng v¨n: V/v ®¬n ®¨ng ký  HNTQNK mÆt hµng:.......  §¬n ®¨ng ký h¹n ng¹ch thuÕ quan n¨m ..... KÝnh göi: Bé Th¬ng m¹i C¨n cø Th«ng t sè 09/2003/TT­BTM ngµy 15 th¸ng 12 n¨m  2003   cña   Bé   Th¬ng   m¹i,   C«ng   ty   b¸o   c¸o   t×nh   h×nh   nhËp  khÈu mÆt hµng..... trong thêi kú........ vµ ®¨ng ký HNTQ  n¨m... nh sau: 
  6. 6 M« t¶  Th«ng  KÕt qu¶  KÕt qu¶  2003 §¨ng ký  hµng  tin  nhËp  nhËp  HNTQ  hãa  chi  khÈu  khÈu  n¨m… (HS) tiÕt 2001 2002 íc  H¹n ng¹ch  íc nhËp khÈu  nhËp  do Bé Th¬ng 5 th¸ng cuèi  khÈu  m¹i cÊp cho  n¨m theo  c¶ n¨m  5 th¸ng  giÊy phÐp  2003 cuèi n¨m cña Bé Th¬ng  m¹i VÝ   dô:    L­ ­ (ghi râ sè,  Thuèc  îng  ngµy   cña  l¸ (tÊn) giÊy phÐp) Thuèc  ­   TrÞ  l¸   lµ gi¸  (HS  (ngh× 2401) n  USD) ­  XuÊt  xø: Doanh nghiÖp cam ®oan nh÷ng kª khai trªn ®©y lµ ®óng,  nÕu sai doanh nghiÖp hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p  luËt. KÝnh ®Ò nghÞ Quý Bé cÊp giÊy phÐp nhËp khÈu theo HNTQ  n¨m   2004   cho   mÆt   hµng   nªu   trªn   víi   sè   lîng  lµ:.................................................. Gi¸m ®èc C«ng ty (Ký tªn vµ ®ãng dÊu) Hå s¬ kÌm theo:  1. GiÊy ®¨ng ký kinh doanh (b¶n sao c«ng chøng) 2. GiÊy phÐp s¶n xuÊt thuèc l¸ ®iÕu (b¶n sao Gi¸m ®èc  ký vµ chÞu tr¸ch nhiÖm) ®èi víi mÆt hµng thuèc l¸ nguyªn  liÖu. 3. GiÊy x¸c nhËn th¬ng nh©n cã sö dông muèi trong s¶n  xuÊt   phï   hîp   víi   quy   ®Þnh   cña   Bé   qu¶n   lý   chuyªn   ngµnh  (b¶n chÝnh hoÆc b¶n sao Gi¸m ®èc ký vµ chÞu tr¸ch nhiÖm)  ®èi víi mÆt hµng muèi. Ghi chó: ­ MÆt hµng n¨m 2003 cha ¸p dông HNTQ th× chØ khai sè  lîng vµ trÞ gi¸
  7. 7 ­ §¬n ®¨ng ký HNTQ cho n¨m 2005 th× kª khai phÇn nhËp  cña n¨m 2004 (thùc nhËp vµ dù kiÕn c¶ n¨m 2004).      
  8. 8 BiÓu mÉu 2: b¸o c¸o quý, n¨m vµ ®¨ng ký ®iÒu chØnh  h¹n ng¹ch thuÕ quan (KÌm theo Th«ng t sè 09/2003/TT­BTM ngµy 15/12/2003 cña  Bé Th¬ng m¹i) Tªn doanh nghiÖp (ghi râ tªn tiÕng ViÖt ®Çy ®ñ vµ c¶  tªn viÕt t¾t): 1.   §iÖn   tho¹i:  Fax: 2. E.Mail: 3. §Þa chØ giao dÞch: 4. §Þa chØ c¬ së s¶n xuÊt chÝnh: 5.   GiÊy   ®¨ng   ký   kinh   doanh   sè:  CÊp ngµy: 6. M∙ sè doanh nghiÖp XNK (M∙ sè H¶i quan): 7. Tæng sè lao ®éng:                          8. S¶n phÈm cã sö dông mÆt hµng HNTQ nh  nguyªn liÖu  ®Çu vµo:  9. C«ng suÊt s¶n xuÊt thùc tÕ/C«ng suÊt thiÕt kÕ: 10. Nhu cÇu sö dông mÆt hµng HNTQ cho s¶n xuÊt (c«ng  suÊt thùc tÕ/c«ng suÊt thiÕt kÕ): _________________________________________________________ _________ Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp ­ Tù do ­ H¹nh phóc .....,   ngµy....  th¸ng.... n¨m.....    Sè c«ng v¨n: V/v b¸o c¸o quý, n¨m vµ xin ®iÒu chØnh HNTQNK mÆt hµng.....  B¸o c¸o thùc hiÖn h¹n ng¹ch thuÕ quan  (vµ ®¬n ®¨ng ký ®iÒu chØnh h¹n ng¹ch thuÕ quan) KÝnh göi: Bé Th¬ng m¹i
  9. 9   C¨n   cø   Th«ng   t  sè   09/2003/TT­BTM   ngµy   15   th¸ng   12  n¨m 2003 cña Bé Th¬ng m¹i, C«ng ty b¸o c¸o t×nh h×nh thùc  hiÖn   h¹n   ng¹ch   thuÕ   quan   n¨m......   (tíi   thêi   ®iÓm   b¸o  c¸o) nh sau:  KÕt qu¶ thùc hiÖn  HNQT * M« t¶  Th«ng H¹n ng¹ch  Quý  Quý  Quý  Quý  §¨ng ký ®iÒu  hµng  tin  do Bé Th­ I II III IV chØnh HNQT  hãa  chi  ¬ng m¹i  (t¨ng hoÆc  (HS) tiÕt cÊp gi¶m h¹n ng¹ch ­   L­ îng  (tÊn) VÝ   dô:    TrÞ  ­ Thuèc  gi¸  l¸   l¸ (Ngh× (HS  n  2401) USD) ­  XuÊt  xø: Ghi chó: *: C¸c quý ®∙ thùc hiÖn ghi sè lîng vµ trÞ gi¸ nhËp  khÈu trong tõng quý (tÝnh theo ngµy më tê khai h¶i quan),  quý tiÕp theo quý b¸o c¸o ®Ó trèng hoÆc ghi sè  íc thùc  hiÖn. Doanh nghiÖp cam ®oan nh÷ng kª khai trªn ®©y lµ ®óng,  nÕu sai doanh nghiÖp hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p  luËt. KÝnh ®Ò nghÞ Quý Bé ®iÒu chØnh HNTQ cho mÆt hµng nªu  trªn   nh  sau:........................................  (trong trêng hîp doanh nghiÖp cã nhu cÇu nhËp khÈu) Gi¸m ®èc C«ng ty (Ký tªn vµ ®ãng dÊu)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2