Thông tư 09/2004/TT-NHNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
47
lượt xem
1
download

Thông tư 09/2004/TT-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 09/2004/TT-NHNN về việc hướng dẫn việc vay và trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 09/2004/TT-NHNN

 1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 09/2004/TT-NHNN Hà N i, ngày 21 tháng 12 năm 2004 THÔNG TƯ C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM S 09/2004/TT-NHNN NGÀY 21 THÁNG 12 NĂM 2004 HƯ NG D N VI C VAY VÀ TR N NƯ C NGOÀI C A DOANH NGHI P Căn c i u 22 và i u 24 Quy ch qu n lý vay và tr n nư c ngoài ban hành kèm theo Ngh nh s 90/1998/N -CP ngày 07 tháng 11 năm 1998 c a Chính ph , Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (sau ây g i là "Ngân hàng Nhà nư c") hư ng d n vi c vay và tr n nư c ngoài c a các doanh nghi p như sau: Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG M c I. GI I THÍCH M T S T NG Trong Thông tư này, các c m t sau ây ư c hi u như sau: 1. Doanh nghi p vay nư c ngoài (sau ây g i là "Doanh nghi p") bao g m: a) Doanh nghi p không ph i là t ch c tín d ng, ho t ng t i Vi t Nam: - Doanh nghi p nhà nư c, doanh nghi p tư nhân, Công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n, h p tác xã, công ty h p danh; - Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài bao g m doanh nghi p liên doanh, Doanh nghi p 100% v n nư c ngoài. - Doanh nghi p khác ngoài các i tư ng nói trên thành l p và ho t ng theo qui nh c a pháp lu t. b) Doanh nghi p là t ch c tín d ng ho t ng t i Vi t Nam: - T ch c tín d ng Vi t Nam: T ch c tín d ng nhà nư c, t ch c tín d ng c ph n, t ch c tín d ng h p tác; - T ch c tín d ng liên doanh;
 2. - T ch c tín d ng 100% v n nư c ngoài. 2. Ngư i không cư trú ư c hi u theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam v qu n lý ngo i h i. 3. H p ng vay nư c ngoài là các tho thu n vay nư c ngoài có hi u l c rút v n, trong ó quy nh các i u kho n và i u ki n c a kho n vay nư c ngoài, như: H p ng mua hàng tr ch m, h p ng tín d ng, h p ng thuê tài chính và các tho thu n vay nư c ngoài khác. 4. ăng ký vay, tr n nư c ngoài là vi c Doanh nghi p, sau khi ký H p ng vay nư c ngoài trung, dài h n (ho c sau khi hoàn thành các th t c phát hành trái phi u ra nư c ngoài), ph i làm th t c ăng ký v i Ngân hàng Nhà nư c theo các quy nh c a Thông tư này. 5. Xác nh n ăng ký vay, tr n nư c ngoài là vi c Ngân hàng Nhà nư c có văn b n xác nh n doanh nghi p ã th c hi n ăng ký vay, tr n nư c ngoài v i Ngân hàng Nhà nư c. 6. ăng ký thay i là vi c Doanh nghi p, sau khi ã ăng ký vay, tr n nư c ngoài có phát sinh thay i so v i n i dung t i văn b n c a Ngân hàng Nhà nư c xác nh n ăng ký vay, tr n nư c ngoài, ph i làm th t c ăng ký thay i v i Ngân hàng Nhà nư c theo qui nh c a Thông tư này. 7. Xác nh n ăng ký thay i là vi c Ngân hàng Nhà nư c có văn b n xác nh n Doanh nghi p ã th c hi n ăng ký thay i m t s n i dung H p ng vay nư c ngoài ã ư c Ngân hàng Nhà nư c xác nh n ăng ký. 8. Ngân hàng ư c phép là ngân hàng ho t ng trên lãnh th Vi t Nam ư c phép ho t ng ngo i h i theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. M c II. CÁC QUY NNH CHUNG 9. Kho n vay nư c ngoài c a Doanh nghi p bao g m vi c vay dư i các hình th c sau ây: a) Vay tài chính (b ng ti n); b) Nh p khNu hàng hoá, d ch v tr ch m theo phương th c m thư tín d ng, nh thu qua Ngân hàng ư c phép ho c theo phương th c tr ch m khác; c) Thuê tài chính nư c ngoài; d) Phát hành trái phi u ra nư c ngoài; ) Các lo i hình vay nư c ngoài khác. 10. Doanh nghi p ký H p ng vay nư c ngoài t ch u trách nhi m v năng l c pháp lý, năng l c tài chính, kh năng th c hi n H p ng vay nư c ngoài c a Bên cho vay nư c ngoài. Doanh nghi p có nghĩa v s d ng v n vay úng m c ích và phù h p
 3. v i qui nh c a pháp lu t Vi t Nam. Doanh nghi p t ch u m i r i ro và trách nhi m trư c pháp lu t c a nhà nư c trong vi c ký và th c hi n H p ng vay nư c ngoài 11. Doanh nghi p không ph i ăng ký v i Ngân hàng Nhà nư c khi ký các tho thu n vay nư c ngoài không có hi u l c rút v n như: Hi p nh tín d ng khung, biên b n ghi nh và các tho thu n tương t khác, nhưng n i dung các tho thu n vay nư c ngoài ph i phù h p v i quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. 12. i v i các kho n vay h p v n c a Doanh nghi p t các t ch c tín d ng ho t ng t i Vi t Nam và Bên cho vay nư c ngoài, ph n vay nư c ngoài Doanh nghi p ph i th c hi n theo các quy nh t i Thông tư này. Chương 2: I U KI N VAY NƯ C NGOÀI M c I. M C ÍCH VÀ I U KI N VAY NG N H N 13. M c ích vay ng n h n phù h p v i ph m vi ho t ng c a Doanh nghi p: a) i v i Doanh nghi p không ph i là t ch c tín d ng: Kho n vay ng n h n dùng áp ng nhu c u v n lưu ng cho s n xu t kinh doanh, theo úng ph m vi ho t ng c a Doanh nghi p ư c quy nh trong Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; ho c Gi y phép u tư; ho c Gi y phép ho t ng do cơ quan có thNm quy n c p; b) i v i Doanh nghi p là t ch c tín d ng: Kho n vay ng n h n dùng b sung ngu n v n tín d ng ng n h n. 14. áp ng i u ki n vay do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy nh: a) i tư ng các Doanh nghi p ư c vay nư c ngoài ng n h n; b) Th i h n vay và chi phí kho n vay ng n h n (g m lãi su t, phí và các chi phí khác); c) Ký qu i v i các kho n vay ng n h n t i ngân hàng thương m i ho t ng Vi t Nam. Trong t ng th i kỳ, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy nh c th các i u ki n vay nêu t i i m 14, M c I, Chương II c a Thông tư này. 15. i v i Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, ngoài các i u ki n quy nh t i i m 13(a) và i m 14, M c I, Chương II c a Thông tư này, ch ư c ký H p ng vay ng n h n khi áp ng i u ki n sau: - Trong th i gian xây d ng, s dư n ng n, trung và dài h n (g m c dư n vay trong nư c) ph i m b o n m trong gi i h n ư c vay và không làm vư t t ng v n u tư theo Gi y phép u tư.
 4. - Khi ã hoàn thành vi c xây d ng và ưa d án vào ho t ng: Doanh nghi p có th vay ng n h n b sung v n lưu ng mà không tính vào m c kh ng ch t i a c a t ng v n u tư theo Gi y phép u tư. 16. Doanh nghi p là t ch c tín d ng, ngoài các i u ki n quy nh t i i m 13(b) và i m 14, M c I, Chương II c a Thông tư này, ph i th c hi n theo quy nh hi n hành c a Ngân hàng Nhà nư c v gi i h n vay, b o lãnh vay nư c ngoài ng n h n. 17. Ngoài các i u ki n quy nh t i i m 13, 14, 15, 16 M c 1, Chương II c a Thông tư này, các n i dung khác c a H p ng vay nư c ngoài ng n h n và các tho thu n liên quan n kho n vay nư c ngoài ng n h n c a Doanh nghi p ph i phù h p v i quy nh hi n hành c a pháp lu t Vi t Nam. M c II. I U KI N VAY NƯ C NGOÀI TRUNG, DÀI H N 18. Doanh nghi p không ph i là t ch c tín d ng ch ư c ký H p ng vay nư c ngoài trung, dài h n khi m b o các i u ki n sau: a) Doanh nghi p có d án u tư ho c Phương án s n xu t kinh doanh ư c c p có thNm quy n phê duy t theo qui nh c a pháp lu t; b) Kho n vay nư c ngoài dùng áp ng cho nhu c u s n xu t kinh doanh theo úng ph m vi ho t ng c a Doanh nghi p ư c qui nh trong Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; ho c Gi y phép u tư; ho c Gi y phép ho t ng do cơ quan có thNm quy n c p; c) H p ng vay nư c ngoài trung, dài h n c a Doanh nghi p ph i phù h p v i quy nh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c trong t ng th i kỳ; d) Các tho thu n trong Hơp ng vay nư c ngoài trung, dài h n c a Doanh nghi p ph i phù h p v i quy nh hi n hành có liên quan c a pháp lu t Vi t Nam như vi c m tài kho n ngo i t nư c ngoài ph c v giao d ch c a kho n vay, vi c c m c , th ch p tài s n c a doanh nghi p, vi c vay nư c ngoài góp v n thành l p doanh nghi p, vi c chuy n n thành c ph n và các n i dung khác ư c pháp lu t Vi t Nam quy nh; ) i v i Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, ngoài các i u ki n quy nh t i i m 18(a); 18(b), 18(c) và 18(d) M c II, Chương II c a Thông tư này, s dư n trung, dài h n (g m c dư n vay trong nư c) c a Doanh nghi p ph i n m trong gi i h n v n ư c vay và không vư t t ng v n u tư theo Gi y phép u tư; e) i v i doanh nghi p nhà nư c ch ư c ký H p ng vay nư c ngoài trung, dài h n khi áp ng các i u ki n sau: - CÓ văn b n c a c p có thNm quy n phê duy t D án u tư; - CÓ văn b n tham gia ý ki n c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam theo i m 23, M c 1, Chương III c a Thông tư này.
 5. - Các i u ki n quy nh t i i m 18(a), 18(b), 18(c) và 18 (d), M c II, Chương II c a Thông tư này. 19. Doanh nghi p là t chúc tín d ng ch ư c ký H p ng vay nư c ngoài trung, dài h n khi m b o cáo i u ki n sau: a) Kho n vay trung, dài h n dùng b sung ngu n v n tín d ng; b) Các i u ki n quy nh t i i m 18(c), 18( ) M c II, Chương II c a Thông tư này. c) Riêng i v i t ch c tín d ng nhà nư c: ngoài các i u ki n qui nh t i i m 19(a), i m 19(b), M c II, Chương II, t ch c tín d ng nhà nư c ch ư c ký H p ng vay nư c ngoài trung, dài h n khi ã có văn b n tham gia ý ki n c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam theo i m 23, M c I, Chương III c a Thông tư này. Chương 3: ĂNG KÝ VÀ ĂNG KÝ THAY I VAY, TR N NƯ C NGOÀI M c I: YÊU C U, QUI TRÌNH, TH M QUY N XÁC NH N ĂNG KÝ VÀ ĂNG KÝ THAY I VAY, TR N NƯ C NGOÀI 20. Yêu c u và quy trình th c hi n vi c ăng ký kho n vay nư c ngoài: a) i v i kho n vay ng n h n, Doanh nghi p không ph i ăng ký v i Ngân hàng Nhà nư c nhưng H p ng vay nư c ngoài ng n h n ph i m b o phù h p v i các i u ki n nêu t i M c I, Chương II c a Thông tư này. b) i v i kho n vay trung, dài h n: Căn c các i u ki n qui nh t i M c II Chương II c a Thông tư này, doanh nghi p ư c ký H p ng vay nư c ngoài. Trong th i gian 30 ngày làm vi c k t ngày ký h p ng vay nư c ngoài và trư c khi rút v n, doanh nghi p ph i ăng ký vay, tr n nư c ngoài v i Ngân hàng Nhà nư c. 21. Trư ng h p kho n vay ng n h n ư c gia h n mà t ng th i gian gia h n và th i gian ã vay ng n h n trên 1 năm, Doanh nghi p ph i ăng ký v i Ngân hàng Nhà nư c trong th i h n 30 ngày làm vi c k t ngày ký H p ng gia h n và th c hi n các quy nh v vay trung, dài h n t i Thông tư này 22. Tru ng h p có thay i b t kỳ n i dung nào liên quan n kho n vay c a Doanh nghi p ư c nêu t i văn b n c a Ngân hàng Nhà nư c xác nh n ăng ký vay, tr n nư c ngoài, Doanh nghi p ư c ký tho thu n thay i khi m b o n i dung thay i phù h p v i qui nh t i M c II Chương II Thông tư này. Doanh nghi p ph i th c hi n vi c ăng ký thay i v i Ngân hàng Nhà nư c trong th i h n 30 ngày làm vi c k t ngày ký tho thu n thay i và trư c khi n i dung thay i có hi u l c. 23. Doanh nghi p nhà nư c ph i g i d th o l n cu i (kèm b n d ch ra ti ng Vi t Nam có xác nh n c a Th trư ng ơn v ) các văn b n sau ây Ngân hàng Nhà nư c tham gia ý ki n trư c khi ký: - D th o H p ng vay nư c ngoài;
 6. - D th o Thư b o lãnh, trư ng h p ư c Ngư i không cư trú b o lãnh . Ngân hàng Nhà nư c có văn b n tham gia ý ki n i v i các d th o nói trên c a doanh nghi p nhà nư c trong th i gian 15 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ. 24. ThNm quy n xác nh n ăng ký ho c ăng ký thay i vay, tr n nư c ngoài: a) Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c trung ương xác nh n ăng ký, ăng ký thay i i v i kho n vay trung dài h n c a Doanh nghi p trên a bàn không ph i là Doanh nghi p nhà nư c có giá tr n 10 tri u ô la M (ho c ngo i t khác có giá tr tương ương t i th i i m ký h p ng vay nư c ngoài) và phù h p v i các qui nh t i Thông tư này; i v i các trư ng h p doanh nghi p vi ph m các qui nh t i Thông tư này, Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c trung ương ph i trình Th ng c Ngân hàng Nhà nư c xem xét quy t nh. b) Ngân hàng Nhà nư c xác nh n ăng ký và ăng ký thay i i v i các kho n vay trung, dài h n c a doanh nghi p ngoài các i tư ng nêu t i i m 24(a), M c I, Chương III c a Thông tư này. M c II. H SƠ ĂNG KÝ VAY, TR N NƯ C NGOÀI 25. H sơ ăng ký vay, tr n nư c ngoài i v i doanh nghi p không ph i t ch c tín d ng bao g m: a) ơn ăng ký vay, tr n nư c ngoài (theo M u ơn s 1 kèm theo Thông tư này); b) B n sao có công ch ng Quy t nh thành l p, Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; ho c Gi y phép u tư; ho c gi y phép ho t ng, văn b n liên quan khác do cơ cơ quan có thNm quy n c p; c) B n sao có công ch ng văn b n c a c p có thNm quy n phê duy t d án u tư ho c Phương án s n xu t kinh doanh (tr Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài); d) B n sao có công ch ng Quy t nh c a cơ quan có thNm quy n v vi c cho phép Doanh nghi p ư c phát hành trái phi u ra nư c ngoài (trong trư ng h p Doanh nghi p phát hành trái phi u ra nư c ngoài); ) B n sao và b n d ch ra ti ng Vi t Nam H p ng vay nư c ngoài ã ký (có xác nh n c a Th trư ng Doanh nghi p). 26. H sơ ăng ký vay, tr n nư c ngoài i v i Doanh nghi p là t ch c tín d ng bao g m: Các tài li u quy nh t i i m 25(a), 25(d), 25( ), M c II, Chương III c a Thông tư này. M c III. H SƠ ĂNG KÝ THAY I 27. H sơ ăng ký thay i ( i v i các trư ng h p quy nh t i i m 22, M c I Chương III c a Thông tư này) bao g m:
 7. a) ơn ăng ký thay i (theo M u ơn s 2 kèm theo Thông tư này); b) B n sao và b n d ch ra ti ng Vi t Nam (có xác nh n c a th trư ng doanh nghi p) tho thu n thay i ã ký; c) Văn b n ch p thu n c a Bên b o lãnh cho kho n vay nư c ngoài c a doanh nghi p v nh ng thay i (trong trư ng h p Doanh nghi p ư c b o lãnh). M c IV. XÁC NH N ĂNG KÝ C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C 28. Ngân hàng Nhà nư c ho c Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xác nh n vi c ăng ký vay, tr n nư c ngoài và ăng ký thay i c a doanh nghi p trên cơ s : a) K ho ch t ng h n m c vay nư c ngoài hàng năm do Th tư ng Chính ph duy t; b) Chính sách qu n lý ngo i h i c a nhà nư c trong t ng th i kỳ; c) áp ng y các i u ki n qui nh t i M c II Chương II Thông tư này; ) Ý ki n c a các cơ quan có liên quan i v i kho n vay nư c ngoài c a Doanh nghi p trong trư ng h p c n thi t. 29. Ngân hàng Nhà nư c ho c Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c trung ương thông báo b ng văn b n cho Doanh nghi p trong th i gian 15 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l c a doanh nghi p v vi c: a) Xác nh n ăng ký ho c ăng ký thay i kho n vay nư c ngoài c a Doanh nghi p; b) T ch i xác nh n ăng ký ho c ăng ký thay i kho n vay nư c ngoài c a doanh nghi p. Trư ng h p t ch i, Ngân hàng Nhà nư c s nêu rõ lý do. 30. Trong trư ng h p c n thêm thông tin, i u ti n khác có cơ s xác nh n ho c t ch i xác nh n ăng ký, ăng ký thay i kho n vay nư c ngoài c a Doanh nghi p, Ngân hàng Nhà nư c ho c Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c trung ương s thông báo cho Doanh nghi p bi t trong th i h n 15 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ c a doanh nghi p. M c V. RÚT V N VÀ TR N NƯ C NGOÀI 31. Các giao d ch rút v n và tr n i v i các kho n vay nư c ngoài c a doanh nghi p ch ư c th c hi n thông qua 01 Ngân hàng ư c phép, tr m t s giao d ch (trong ó Ngân hàng ư c phép không b o lãnh và làm d ch v ) sau ây: a) Rút v n thanh toán tr c ti p cho ngư i th hư ng nư c ngoài i v i hàng hoá, d ch v nh p khNu; b) Rút v n, tr n thông qua tài kho n c a doanh nghi p m t i nư c ngoài (trong trư ng h p doanh nghi p ư c phép m tài kho n nư c ngoài);
 8. c) Rút v n dư i hình th c nh p khNu hàng hoá, d ch v tr ch m, tr n dư i hình th c xu t khNu hàng hoá, d ch v . 32. Trư ng h p doanh nghi p ang th c hi n vi c rút v n, tr n qua m t Ngân hàng ư c phép nhưng có nhu c u chuy n sang m t Ngân hàng ư c phép khác thì ph i t t toán các giao d ch rút v n, tr n t i ngân hàng cũ; N u là vay trung dài h n, doanh nghi p ph i ăng ký v i Ngân hàng Nhà nư c v vi c thay i ngân hàng làm d ch v rút v n, tr n . 33. Doanh nghi p khi th c hi n vi c rút v n, tr n nư c ngoài qua Ngân hàng ư c phép ph i th c hi n các quy nh sau ây: a) Khi rút v n: - i v i kho n vay nư c ngoài ng n h n, Doanh nghi p ph i xu t trình cho Ngân hàng ư c phép nơi Doanh nghi p th c hi n vi c rút v n b n chính H p ng vay nư c ngoài ng n h n ã ký; - i v i kho n vay trung, dài h n, Doanh nghi p ph i xu t trình b n chính văn b n xác nh n ăng ký vay, tr n nư c ngoài c a Ngân hàng Nhà nư c; Ngoài ra, i v i các kho n vay ng n, trung, dài h n, Doanh nghi p có trách nhi m xu t trình các văn b n, tài li u c n thi t khác khi Ngân hàng ư c phép yêu c u. Trong trư ng h p Doanh nghi p không th c hi n vi c rút v n thông qua Ngân hàng ư c phép mà ch th c hi n vi c tr n thông qua Ngân hàng ư c phép, trong th i gian 05 ngày làm vi c k t ngày rút v n, doanh nghi p ph i thông báo b ng văn b n cho Ngân hàng ư c phép nơi doanh nghi p th c hi n vi c tr n v ngày rút v n và s v n ã rút theo H p ng vay nư c ngoài. b) Khi tr n : Doanh nghi p ph i xu t trình cho Ngân hàng ư c phép nơi Doanh nghi p th c hi n vi c tr n các tài li u sau: - B n Chính văn b n Xác nh n ăng ký vay, tr n nư c ngoài c a Ngân hàng Nhà nư c (trong trư ng h p vay trung, dài h n); - B n chính H p ng vay nư c ngoài (ng n, trung, dài h n) ã ký; - B n chính ho c b n sao (có xác nh n c a th trư ng Doanh nghi p) các ch ng t ch ng minh vi c rút v n theo H p ng vay nư c ngoài (ng n, trung, dài h n) và các văn b n, tài li u c n thi t khác khi Ngân hàng ư c phép yêu c u. Trong trư ng h p Doanh nghi p ã th c hi n vi c rút v n thông qua Ngân hàng ư c phép nhưng không th c hi n vi c tr n thông qua Ngân hàng ư c phép, trong th i gian 05 ngày làm vi c k t ngày th c hi n vi c tr n , Doanh nghi p ph i thông báo b ng văn b n cho Ngân hàng ư c phép nơi Doanh nghi p th c hi n vi c rút v n v ngày tr n và s ti n tr n theo H p ng vay nư c ngoài.
 9. 34. Ngân hàng ư c phép ph i th c hi n các quy nh sau ây khi th c hi n vi c rút v n, tr n nư c ngoài cho doanh nghi p: a) i v i kho n vay nư c ngoài ng n h n: - Th c hi n vi c rút v n, chuy n ti n tr n nư c ngoài cho Doanh nghi p trên cơ s b n chính H p ng vay nư c ngoài ng n h n ã ký và các ch ng t ch ng minh vi c rút v n, tr n do doanh nghi p xu t trình; - Ki m tra, i chi u các tài li u do doanh nghi p xu t trình m b o th c hi n úng các giao d ch kho n vay c a doanh nghi p; - Th ng kê các giao d ch rút v n, tr n phát sinh, s dư và các s li u c n thi t khác c a các kho n vay ng n h n mà ngân hàng ã b o lãnh, làm d ch v ; - Lưu b n sao các văn b n c n thi t do doanh nghi p xu t trình. b) i v i kho n vay trung, dài h n: - Th c hi n vi c ki m tra, i chi u các tài li u do Doanh nghi p xu t trình m b o th c hi n úng các giao d ch c a kho n vay mà Doanh nghi p ã ăng ký v i Ngân hàng Nhà nư c; - Th c hi n vi c chuy n ti n tr n nư c ngoài trên cơ s văn b n xác nh n ăng ký; văn b n xác nh n ăng ký thay i vay, tr n nư c ngoài c a Ngân hàng Nhà nư c, H p ng vay nư c ngoài trung, dài h n và các ch ng t ch ng minh vi c rút v n, tr n do Doanh nghi p xu t trình; - Lưu b n sao văn b n xác nh n ăng ký vay, tr n nư c ngoài c a Ngân hàng Nhà nư c và b n sao các văn b n, tài li u c n thi t khác do doanh nghi p xu t trình; Th ng kê các giao d ch rút v n, tr n phát sinh và s dư c a t ng kho n vay trung, dài h n mà ngân hàng ã b o lãnh, làm d ch v ; c) Ngân hàng ư c phép không th c hi n vi c gi i ngân, chuy n ti n tr n nư c ngoài theo yêu c u c a Doanh nghi p trong các trư ng h p sau: - Kho n vay trung, dài h n c a doanh nghi p không có văn b n c a Ngân hàng Nhà nư c xác nh n ăng ký ho c ăng ký thay i vay, tr n nư c ngoài; ho c H p ng vay nư c ngoài có nh ng n i dung không phù h p v i qui nh c a pháp lu t Vi t Nam. - H p ng vay nư c ngoài ng n h n c a Doanh nghi p ư c gia h n mà t ng th i gian gia h n và th i gian ã vay ng n h n trên 1 năm tr lên không có văn b n xác nh n ăng ký vay, tr n nư c ngoài c a Ngân hàng Nhà nư c. d) Hư ng d n các doanh nghi p th c hi n úng các quy nh hi n hành v vay, tr n nư c ngoài; k p th i báo cáo Ngân hàng Nhà nư c trong trư ng h p phát hi n Doanh nghi p vi ph m các quy nh hi n hành v vay, tr n nư c ngoài.
 10. 35. Ngân hàng ư c phép có trách nhi m th c hi n úng các quy nh v vi c rút v n, tr n nư c ngoài c a Thông tư này cho kho n vay nư c ngoài c a chính Ngân hàng ư c phép ó. Chương 4: CH BÁO CÁO, CÔNG TÁC KI M TRA, X LÝ VI PH M M c I. CH BÁO CÁO 36. Cu i ngày làm vi c (n u có phát sinh), Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c trong ương có trách nhi m g i Ngân hàng Nhà nư c (V Qu n lý Ngo i h i) các tài li u v vi c xác nh n ăng ký ho c ăng ký thay i kho n vay cho doanh nghi p: a) B n sao ơn ăng ký ho c ơn ăng ký thay i kho n vay nư c ngoài c a Doanh nghi p; b) Văn b n xác nh n ăng ký ho c ăng ký thay i kho n vay cho Doanh nghi p; c) Các tài li u c n thi t khác liên quan n kho n vay khi Ngân hàng Nhà nư c yêu c u; d) Văn b n g i doanh nghi p theo qui nh t i i m 30, M c IV, Chương III c a Thông tư này. 37. Doanh nghi p là t ch c tín d ng th c hi n vi c báo cáo Ngân hàng Nhà nư c v s li u vay, tr n nư c ngoài theo qui nh hi n hành c a Ngân hàng Nhà nư c v ch báo cáo th ng kê áp d ng i v i các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c và các t ch c tín d ng. 38. Doanh nghi p không ph i là t ch c tín d ng th c hi n báo cáo Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph nơi doanh nghi p t tr s chính v tình hình th c hi n các kho n vay nư c ngoài theo quy nh sau: a) nh kỳ hàng quý (ch m nh t ngày 7 c a tháng u quý ti p theo): Báo cáo tình hình th c hi n các kho n vay ng n h n c a doanh nghi p, không th c hi n vi c rút v n và tr n qua Ngân hàng ư c phép (các trư ng h p nêu t i i m 31(a), 31(b), 31(c), M c V, Chương III C A Thông tư này). Báo cáo th c hi n theo M u bi u s 1 kèm theo Thông tư này. b) nh kỳ hàng quý (ch m nh t ngày 7 c a tháng u quý ti p theo): Báo cáo tình hình vay, tr n nư c ngoài trung, dài h n theo M u bi u s 2 kèm theo Thông tư này. 39. Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c trung ương th c hi n báo cáo Ngân hàng Nhà nư c (V Qu n lý Ngo i h i) theo qui nh sau: a) T ng h p s li u báo cáo v tình hình th c hi n các kho n vay ng n, trung và dài h n c a doanh nghi p trên a bàn theo qui nh hi n hành v ch báo cáo th ng kê áp d ng i v i các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c và các t ch c tín d ng.
 11. b) nh kỳ 6 tháng 1 l n (ch m nh t ngày 15/7 và ngày 15/1 hàng năm), Ngân hàng Nhà nư c chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c trung ương báo cáo Ngân hàng Nhà nư c v tình hình th c hi n vi c qu n lý vay, tr n nư c ngoài, nh ng khó khăn, vư ng m c và nh ng xu t, ki n ngh i v i Ngân hàng Nhà nư c. M c II. CÔNG TÁC KI M TRA, X LÝ VI PH M 40. nh kỳ ho c khi c n thi t, Ngân hàng Nhà nư c và các cơ quan có liên quan ti n hành công tác ki m tra tình hình vay và tr n nư c ngoài c a Doanh nghi p. Doanh nghi p có trách nhi m cung c p m i văn b n, tài li u c n thi t vi c ki m tra ư c th c hi n k p th i, hi u qu . 41. Trư ng h p x y ra vi ph m các qui nh t i Thông tư này, tuỳ theo m c vi ph m, doanh nghi p, các Ngân hàng ư c phép s b x ph t theo các qui nh hi n hành v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c ti n t và ho t ng ngân hàng. Chương 5: I U KHO N THI HÀNH 42. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo và thay th các văn b n sau: a) Thông tư s 03/1999/TT-NHNN7 ngày 12/8/1999 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c hư ng d n vi c vay và tr n nư c ngoài c a các doanh nghi p; b) Quy t nh s 1432/2001/Q -NHNN ngày 16/11/2001 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c v vi c b sung s a i m t s n i dung t i Thông tư 03/1999/TT-NHNN7 ngày 12/8/1999 hư ng d n vi c vay và tr n nư c ngoài c a các doanh nghi p. 43. i v i các kho n vay nư c ngoài ã ký trư c khi Thông tư này có hi u l c và ang trong quá trình rút v n, tr n , Doanh nghi p th c hi n như sau: a) i v i các kho n vay ng n h n: Doanh nghi p (k c Ngân hàng ư c phép) th c hi n viên báo cáo theo các quy nh c a Thông tư này; b) i v i các kho n vay trung, dài h n ã có văn b n xác nh n ăng ký c a Ngân hàng Nhà nư c, Doanh nghi p và Ngân hàng ư c phép ti p t c th c hi n theo H p ng vay nư c ngoài ã ư c Ngân hàng Nhà nư c xác nh n. 44. M i s a i, b sung Thông tư này do Th ng d c Ngân hàng Nhà nư c quy t nh 45. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nư c, Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám c chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c T nh, Thành ph tr c thu c Trung ương, T ng Giám c (giám c) t ch c tín d ng trong ph m vi ch c năng c a mình ch u trách nhi m t ch c hư ng d n, tri n khai, th c hi n Thông tư này.
 12. 46. Các B , Ngành, cơ quan qu n lý c a Doanh nghi p theo ch c năng, nhi m v c a mình ph i h p ch o th c hi n Thông tư này. Lê c Thuý ( ã ký) (M u ơn s 1) TÊN DOANH NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S : ......, ngày..... tháng..... năm.... (V/v ăng ký kho n vay nư c ngoài) ƠN ĂNG KÝ KHO N VAY NƯ C NGOÀI Kính g i: Ngân hàng Nhà nư c............. Căn c các quy nh v vay, tr n nư c ngoài ban hành kèm theo Ngh nh s 90/1998/N -CP ngày 7/11/1998 và các văn b n hư ng d n th c hi n Ngh nh. Căn c H p ng vay nư c ngoài ã ký v i (các) Bên cho vay ngày.... Tên Doanh nghi p vay (theo ph l c 1A) xin ăng ký kho n vay nư c ngoài v i nh ng i u ki n và i u kho n chính như sau: TÊN C A BÊN I VAY: TÊN C A NGÂN HÀNG Ư C PHÉP (Nơi doanh nghi p th c hi n vi c rút v n và a ch : tr n nư c ngoài) LO I HÌNH T CH C C A BÊN a ch : CHO VAY ( i n theo Ph l c I, Ph n lo i hình t ch c c a bên i vay) TÊN C A BÊN B O LÃNH (n u có): a ch TÊN C A (CÁC) CÁC BÊN CHO TÊN C A NGÂN HÀNG I LÝ C A VAY: BÊN CHO VAY (n u có): a ch : (ghi rõ c qu c gia c a ch n ) a ch : LO I HÌNH T CH C C A BÊN
 13. CHO VAY ( i n theo Ph l c I, Ph n lo i hình t ch c c a bên cho vay) CÁC BÊN LIÊN QUAN KHÁC (N U CÓ): TÊN TÊN QUAN H : QUAN H : TÊN TÊN QUAN H : QUAN H : TÊN TÊN QUAN H : QUAN H : TÊN TÊN QUAN H : QUAN H : ............ TÊN C A KHO N VAY (n u có): NGÀY NGÀY NGÀY NGÀY KÝ GI I HI U RÚT H N L C V N RÚT H P CU I V N NG CÙNG (*) (*) Không b t bu c ph i i n. Ch i n n u có. S TI N VAY: ng ti n vay: Trong ó s ti n ư c b o lãnh: ng ti n b o lãnh: N u kho n vay v i nhi u ng ti n khác nhau, ngh i n chi ti t vào M u kho n vay thành ph n (trang ti p theo).
 14. B O M TI N VAY: {} C m c {} Th ch p {} Ký qu {} Không {}B o m khác ( ngh nêu rõ): M C ÍCH VAY: {} Tài tr d án {} Nh p khNu nguyên v t li u {} Nh p khNu máy móc {} Nh p khNu hàng {} Vay v n lưu ng/Vay b c {} Vay góp v n ho c hóa khác c u tăng v n {} Cho vay l i {} Thanh toán d ch v {} Thuê tài chính {} Nhi u m c ích {} M c ích khác (nêu rõ): (M u ơn s 1) CHI TI T V KHO N VAY THÀNH PH N (TRANCHE) Trư ng h p là m t kho n vay ơn l thì ch c n i n chi ti t vào m u v kho n vay ó. ây là trư ng h p ph bi n i v i h u h t các kho n vay. Trư ng h p kho n vay có nhi u kho n vay thành ph n thì c n i n chi ti t t ng m u này v i m i kho n vay thành ph n ó. Ngoài ra, cũng c n i n chi ti t vào t ng m u trong trư ng h p m t kho n vay có nhi u ng ti n khác nhau hay có i u kho n thanh toán khác nhau như: Lãi su t khác nhau áp d ng riêng i v i t ng kho n ti n c a kho n vay, i u kho n thanh toán g c khác nhau, hay nh ng i u kho n khác nhau mà t ng ch n trong 1 kho n vay áp d ng. S , NGÀY C A CÔNG VĂN NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C XÁC NH N ĂNG KÝ: S HI U KHO N S TI N C A Trong ó s NG TI N C A VAY KHO N VAY ti n ư c b o KHO N VAY THÀNH PH N: lãnh THÀNH PH N: (Do NHNN i n) CÁC BÊN THAM GIA TRONG KHO N VAY THÀNH PH N (Ch i n n u m i kho n vay thành ph n có các bên tham gia khác nhau và/ho c có các bên tham gia khác v i bên tham gia trong kho n vay. CH N : TÊN C A BÊN B O LÃNH: (N u ch n khác v i ch n trong kho n (N u bên b o lãnh khác v i bên b o
 15. vay) lãnh c a kho n vay) TÊN: TÊN: QUAN H : QUAN H : TÊN: TÊN: QUAN H : QUAN H : ngh i n chi ti t các bên liên quan khác vào Ph l c I.B LO I HÌNH TÍN D NG: NGU N TÀI TR : {} Tín d ng ngư i bán {} Tín d ng ngư i {} Ngân hàng thương m i {}T ch c mua tài {} Thuê tài chính {} L/C Tr ch m chính khác {} Phát hành trái phi u {} Vay ti n (ngoài {} Công ty m {} Ngư i cung c p hình {} Song phương {} a phương th c trái phi u) {} Ngu n khác (nêu rõ) {} Lo i khác (nêu rõ) T NH, THÀNH PH NƠI S TI N C A ƠN VN B O LÃNH: KHO N VAY THÀNH PH N Ư C S D NG {} Ngân hàng thương m i QD {} Ngân hàng Nhà nư c KHU V C KINH T : {} Ngân hàng thương m i CP {} B (Xem Ph l c II) Tài chính {} Chi nhánh NH nư c ngoài {} Công ty m {} Bên b o lãnh khác (nêu rõ) {} Không THANH TOÁN B NG {} Ti n {} Hàng hóa {} Lo i khác (Ghi rõ)
 16. CÁC KHO N RÚT V N THEO K HO CH (i) N u rút v n u n ch c n i n kỳ rút v n. (ii) N u rút v n không u n ho c ch rút m t l n, c n nh p riêng t ng giao d ch rút v n c a kho n vay KỲ RÚT V N (2)/ S TI N KỲ RÚT V N S TI N NGÀY RÚT V N (2)/NGÀY RÚT V N (2) ngh xem Kỳ rút v n Ph l c II THANH TOÁN G C A. K HO CH THANH TOÁN G C THEO NNH KỲ Ngày b t u Ngày k t thúc Kỳ thanh toán ( i n theo S ti n thanh thanh toán thanh toán ph l c II - ph n "kỳ toán (Ghi rõ thanh toán") ng ti n) ................ B. K HO CH THANH TOÁN G C KHÔNG THEO NNH KỲ Ngày thanh toán S ti n thanh toán Ngày thanh toán S ti n thanh (ghi rõ ng ti n) toán (Ghi rõ ng ti n ............ ...................... LÃI SU T: A. LÃI SU T VÀ CÁCH TÍNH S LO I LÃI T L % LÃI L (áp S S NGÀY NGÀY TH SU T ÁP HO C LÃI d ng cho NGÀY B T T (3) D NG SU T TH lãi su t th TRONG TRONG U N I ÁP n i) NĂM THÁNG TÍNH D NG LÃI {} C {} 360 {} 30 ngày NNH ngày {} S ngày
 17. th c t trong {} TH {} 365 tháng N I ngày {} C {} 360 {} 30 ngày NNH ngày {} S ngày {} TH {} 365 th c t trong N I ngày tháng B. K HO CH THANH TOÁN LÃI THEO NNH KỲ (THÁNG, 3 THÁNG, 6 THÁNG, 1 NĂM..... 1 L N) S TH Ngày b t Ngày k t Kỳ thanh toán ( i n theo S ti n T (3) u thanh thúc thanh Ph l c II - Ph n "Kỳ thanh toán toán toán thanh toán") (Ghi rõ ng ti n) C. K HO CH THANH TOÁN LÃI KHÔNG THEO NNH KỲ S TH Ngày thanh toán S ti n thanh toán (Ghi rõ ng ti n) T (3) (3) Li t kê theo s th t n u có nhi u m c lãi su t áp d ng cho các th i kỳ khác nhau. CÁC LO I PHÍ A. PHÍ THANH TOÁN THEO NNH KỲ - CÁCH TÍNH: Tên Lo i phí T l % Lãi l (áp S ngày S ngày Ngày Ngày Phương phí ho c lo i d ng v i lãi trong năm trong tháng b t u k t pháp lãi su t su t th tính phí thúc tính phí th n i áp n i) tính (2) d ng phí {} C {} 360 {} 30 ngày nh ngày {} S ngày {} Th {} 365 th c t n i ngày
 18. trong tháng {} C {} 360 {} 30 ngày nh ngày {} S ngày {} Th {} 365 th c t n i ngày trong tháng ..... ........ ....... ........ .......... ........... ........ ........ ......... Ghi chú: (2) i n theo Ph l c II, Ph n "Phương pháp tính phí" B. PHÍ THANH TOÁN THEO NNH KỲ - NGÀY THANH TOÁN Tên Ngày b t Ngày Kỳ thanh toán ( i n s hi u S ti n thanh toán phí u thanh toán theo Ph l c II, Ph n "Kỳ (5) (Ghi rõ ng thanh cu i cùng thanh toán" ti n) toán ....... ......... ........ ........... .............. Ghi chú: (5) i n s ti n thanh toán t ng kỳ n u phí không tính b ng ph n trăm mà quy nh c th s ti n ph i thanh toán PHÍ THANH TOÁN M T L N Tên lo i phí Ngày thanh toán S ti n thanh toán (ghi rõ ng ti n) ................... .................... ....................... LÃI PH T (N u có) S LO I T L % HO C LO I LÃI LÃI L (áp S NGÀY ÂN (3) LÃI SU T TH N I ÁP D NG d ng v i lãi H N CHƯA SU T su t th n i TÍNH LÃI ÁP PH T D NG {} C nh
 19. {} Th n i {} C nh {} Th n i .............. (3) Li t kê theo s th t n u có nhi u m c lãi su t áp d ng cho các th i kỳ khác nhau. (M u ơn s 1) TÌNH HÌNH RÚT V N, TR N CHI TI T (Trư ng h p kho n vay có nhi u kho n vay thành ph n (tranche) thì i n chi ti t theo t ng kho n vay thành ph n) Ngày th c Rút Tr n ng ti n giao d ch hi n v n G c Lãi Phí T NG C NG Cam k t: - Ngư i ký tên dư i ây cam k t ch u trách nhi m v s chính xác c a m i thông tin ghi trong ơn này và các tài li u kèm theo. - (... Tên Doanh nghi p vay...) cam k t tuân th lu t pháp Vi t Nam, các quy nh t i Quy ch Qu n lý vay, tr n nư c ngoài, các văn b n pháp quy có liên quan và các n i dung trong công văn xác nh n ăng ký vay, tr n nư c ngoài do Ngân hàng Nhà nư c xác nh n cho Doanh nghi p. T NG GIÁM C (GIÁM C) (Ký tên, óng d u) ính kèm: - B n sao có công ch ng Quy t nh thành l p, Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; ho c Gi y phép u tư; ho c gi y phép ho t ng, văn b n liên quan khác do cơ quan có thNm quy n c p;
 20. - B n sao có công ch ng văn b n c a c p có thNm quy n phê duy t D án u tư ho c Phương án s n xu t kinh doanh (tr Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài); - B n sao có công ch ng Quy t nh c a cơ quan có thNm quy n v vi c cho phép Doanh nghi p ư c phát hành trái phi u ra nư c ngoài (trong trư ng h p Doanh nghi p phát hành trái phi u ra nư c ngoài); - B n sao và b n d ch ra ti ng Vi t Nam H p ng vay nư c ngoài ã ký (có xác nh n c a Th trư ng Doanh nghi p). (M u ơn s 1) PH L C I.A CHI TI T V BÊN I VAY 1. Tên bên vay: 2. a ch : i n tho i Fax: 3. H và tên c a T ng giám c (giám c): 4. Quy t nh (ho c gi y phép) thành l p doanh nghi p s ..... ngày...... 5. Cơ quan ra quy t nh (ho c gi y phép) thành l p: 6. Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh s ....... ngày....... 7. Cơ quan phát hành Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh: 8. Ph m vi ho t ng c a doanh nghi p theo gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh: 9. Lo i hình doanh nghi p ( i n theo Ph l c II - Ph n Lo i hình doanh nghi p) 10. (Các) tài kho n ngo i t s ..... t i (tên ngân hàng)...... 11. Tình hình vay, tr n (t i th i i m ăng ký vay nư c ngoài): - Vay ng n h n nư c ngoài: + S ti n: + Dư n : (trong ó quá h n: ) - Vay trung, dài h n trong nư c: + S ti n: + Trong ó quá h n:
Đồng bộ tài khoản