Thông tư 09/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Diem Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
201
lượt xem
50
download

Thông tư 09/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 09/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tính năng suất lao động bình quân và tiền lương bình quân trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 09/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. T h«ng t cña Bé Lao ®éng - th¬ng binh vµ x· héi sè 09/2005/TT-BL§TBXH ngµy 05 th¸ng 01 n¨m 2005 híng dÉn tÝnh n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n vµ tiÒn l¬ng b×nh qu©n trong c¸c c«ng ty nhµ níc theo NghÞ ®Þnh sè 206/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ Thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 206/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh qu¶n lý lao ®éng, tiÒn l¬ng vµ thu nhËp trong c¸c c«ng ty nhµ níc, Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi híng dÉn tÝnh n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n vµ tiÒn l¬ng b×nh qu©n nh sau: I. Ph¹m vi vµ ®èi tîng ¸p dông Ph¹m vi vµ ®èi tîng ¸p dông c¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy lµ c¸c c«ng ty ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc, bao gåm: 1. C«ng ty nhµ níc: a. Tæng c«ng ty nhµ níc: - Tæng c«ng ty nhµ níc ®îc thµnh lËp theo LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc n¨m 1995 vµ Tæng c«ng ty do Nhµ níc quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ thµnh lËp ®îc thµnh lËp theo LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc n¨m 2003; - Tæng c«ng ty do c¸c c«ng ty tù ®Çu t vµ thµnh lËp (Tæng c«ng ty theo m« h×nh c«ng ty mÑ - c«ng ty con); - Tæng c«ng ty ®Çu t vµ kinh doanh vèn nhµ níc; b. C«ng ty nhµ níc ®éc lËp; 2. C«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp cña Tæng c«ng ty do Nhµ n íc quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ thµnh lËp. C¸c Tæng c«ng ty, c«ng ty nªu trªn ®îc gäi t¾t lµ c«ng ty II. Nguyªn t¾c 1. N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n ®îc tÝnh trªn c¬ së tæng gi¸ trÞ hoÆc s¶n phÈm tiªu thô vµ sè lao ®éng sö dông cña c«ng ty; 2. TiÒn l¬ng b×nh qu©n ®îc tÝnh trªn c¬ së quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn hoÆc kÕ ho¹ch theo ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng vµ sè lao ®éng sö dông cña c«ng ty; 3. TiÒn l¬ng b×nh qu©n ®îc ®iÒu chØnh theo møc t¨ng, gi¶m cña n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n. N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n t¨ng th× tiÒn l¬ng b×nh qu©n t¨ng, nhng møc t¨ng tiÒn l¬ng b×nh qu©n ph¶i thÊp h¬n møc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n. N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n gi¶m th× tiÒn
  2. 2 l¬ng b×nh qu©n gi¶m. Møc gi¶m thÊp nhÊt b»ng møc gi¶m cña n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n. III. TÝnh n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n 1. C¨n cø ®Ó tÝnh n¨ng suÊt lao ®éng: a. Tæng doanh thu hoÆc tæng doanh thu trõ tæng chi phÝ (cha cã l- ¬ng) hoÆc lîi nhuËn hoÆc tæng s¶n phÈm (kÓ c¶ s¶n phÈm quy ®æi) tiªu thô thùc tÕ cña n¨m tríc liÒn kÒ hoÆc cña n¨m kÕ ho¹ch. ChØ tiªu tæng doanh thu; tæng doanh thu trõ tæng chi phÝ (cha cã l- ¬ng); lîi nhuËn ®îc tÝnh theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 199/2004/N§-CP ngµy 03 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ ban hµnh Quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh cña c«ng ty nhµ níc vµ qu¶n lý vèn nhµ níc ®Çu t vµo doanh nghiÖp kh¸c vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thùc hiÖn cña Bé Tµi chÝnh. ChØ tiªu tæng s¶n phÈm (kÓ c¶ s¶n phÈm quy ®æi) tiªu thô thùc tÕ ®îc tÝnh theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 06/2005/TT-BL§TBXH ngµy 05/01/2005 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi. b. Sè lao ®éng thùc tÕ sö dông b×nh qu©n ®îc tÝnh theo híng dÉn t¹i Th«ng t sè 08/TT-BL§TBXH ngµy 7/5/1998 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi. c. Sè lao ®éng cña n¨m kÕ ho¹ch ®îc tÝnh theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 06/2005/TT-BL§TBXH ngµy 05/01/2005 cña Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ x· héi. 2. TÝnh n¨ng suÊt lao ®éng: a. N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n tÝnh theo gi¸ trÞ: - N¨ng suÊt lao ®éng thùc hiÖn b×nh qu©n cña n¨m tríc liÒn kÒ, ®îc tÝnh theo c«ng thøc: Σ Tthnt hoÆc (Σ Tthnt - Σ Cthnt) hoÆc Pthnt (1) Wthnt = Lttnt Trong ®ã: + Wthnt: n¨ng suÊt lao ®éng thùc hiÖn b×nh qu©n tÝnh theo gi¸ trÞ cña n¨m tríc liÒn kÒ; + Σ Tthnt: Tæng doanh thu thùc hiÖn n¨m tríc liÒn kÒ + Σ Cthnt: Tæng chi phÝ (cha cã l¬ng) thùc hiÖn n¨m tríc liÒn kÒ; + Pthnt: Lîi nhuËn thùc hiÖn n¨m tríc liÒn kÒ + Lttnt: Sè lao ®éng thùc tÕ sö dông b×nh qu©n cña n¨m tríc liÒn kÒ
  3. 3 - N¨ng suÊt lao ®éng kÕ ho¹ch b×nh qu©n cña n¨m kÕ ho¹ch, ® îc tÝnh theo c«ng thøc: Σ Tkh hoÆc (Σ Tkh - Σ Ckh) hoÆc Pkh (2) Wkh = Lkh Trong ®ã: + Wkh: n¨ng suÊt lao ®éng kÕ ho¹ch b×nh qu©n tÝnh theo gi¸ trÞ cña n¨m kÕ ho¹ch; + Σ Tkh: Tæng doanh thu n¨m kÕ ho¹ch; + Σ Ckh: Tæng chi phÝ (cha cã l¬ng) n¨m kÕ ho¹ch; + Pkh: Lîi nhuËn n¨m kÕ ho¹ch; + Lkh: Sè lao ®éng kÕ ho¹ch. - N¨ng suÊt lao ®éng thùc hiÖn b×nh qu©n cña n¨m kÕ ho¹ch, ® îc tÝnh theo c«ng thøc: Σ Tthkh hoÆc (Σ Tthkh - Σ Cthkh) hoÆc (3) Wth = Pthkh Lttkh Trong ®ã: + Wth: n¨ng suÊt lao ®éng thùc hiÖn b×nh qu©n tÝnh theo gi¸ trÞ cña n¨m kÕ ho¹ch; + Σ Tthkh: Tæng doanh thu thùc hiÖn n¨m kÕ ho¹ch; + Σ Cthkt: Tæng chi phÝ (cha cã l¬ng) thùc hiÖn cña n¨m kÕ ho¹ch; + Pthkt: Lîi nhuËn thùc hiÖn cña n¨m kÕ ho¹ch + Lttkt: Sè lao ®éng thùc tÕ sö dông b×nh qu©n cña n¨m kÕ ho¹ch. VÝ dô 1: N¨m 2003, tæng doanh thu thùc hiÖn cña c«ng ty lµ 24 tû ®ång, sè lao ®éng thùc tÕ sö dông b×nh qu©n lµ 1.200 ngêi. N¨m 2004, tæng doanh thu kÕ ho¹ch lµ 26,8 tû ®ång, tæng doanh thu thùc hiÖn lµ 26 tû ®ång; sè lao ®éng kÕ ho¹ch lµ 1.280 ng êi, sè lao ®éng thùc tÕ sö dông b×nh qu©n lµ 1.190 ngêi. Nh vËy, n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n tÝnh theo gi¸ trÞ ®îc x¸c ®Þnh nh sau: + N¨ng suÊt lao ®éng thùc hiÖn b×nh qu©n n¨m 2003 lµ: Wthnt = 24 tû ®ång/n¨m : 1.200 ngêi = 0,02 tû ®ång/n¨m + N¨ng suÊt lao ®éng kÕ ho¹ch b×nh qu©n n¨m 2004 lµ:
  4. 4 Wkh = 26,8 tû ®ång/n¨m : 1.280 ngêi = 0,0209 tû ®ång/n¨m + N¨ng suÊt lao ®éng thùc hiÖn b×nh qu©n n¨m 2004 lµ: Wth= 26 tû ®ång/n¨m : 1.190 ngêi = 0,0218 tû ®ång/n¨m b. N¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n tÝnh theo s¶n phÈm: - N¨ng suÊt lao ®éng thùc hiÖn b×nh qu©n cña n¨m tríc liÒn kÒ, ®îc tÝnh theo c«ng thøc: Qthnt (4) Wthnt = Lttnt Trong ®ã: + Wthnt: N¨ng suÊt lao ®éng thùc hiÖn b×nh qu©n tÝnh theo s¶n phÈm cña n¨m tríc liÒn kÒ; + Qthnt: Tæng s¶n phÈm (kÓ c¶ s¶n phÈm quy ®æi) tiªu thô thùc tÕ thùc hiÖn cña n¨m tríc liÒn kÒ; + Lttnt: Sè lao ®éng thùc tÕ sö dông b×nh qu©n cña n¨m tríc liÒn kÒ. - N¨ng suÊt lao ®éng kÕ ho¹ch b×nh qu©n cña n¨m kÕ ho¹ch, ® îc tÝnh theo c«ng thøc: Qkh (5) Wkh = Lkh Trong ®ã: + Wkh: N¨ng suÊt lao ®éng kÕ ho¹ch b×nh qu©n tÝnh theo s¶n phÈm cña n¨m kÕ ho¹ch; + Qkh: Tæng s¶n phÈm (kÓ c¶ s¶n phÈm quy ®æi) tiªu thô n¨m kÕ ho¹ch; + Lkh: Sè lao ®éng kÕ ho¹ch. - N¨ng suÊt lao ®éng thùc hiÖn b×nh qu©n cña n¨m kÕ ho¹ch, ® îc tÝnh theo c«ng thøc: Qthkh (6) Wth = Lttkh
  5. 5 Trong ®ã: + Wth: N¨ng suÊt lao ®éng thùc hiÖn b×nh qu©n tÝnh theo s¶n phÈm cña n¨m kÕ ho¹ch; + Qthkh: Tæng s¶n phÈm (kÓ c¶ s¶n phÈm quy ®æi) tiªu thô thùc tÕ thùc hiÖn cña n¨m kÕ ho¹ch; Lttkh: Sè lao ®éng thùc tÕ sö dông b×nh qu©n cña n¨m kÕ ho¹ch. VÝ dô 2: N¨m 2003, tæng s¶n phÈm tiªu thô thùc tÕ thùc hiÖn cña c«ng ty lµ 36.000 tÊn/n¨m, sè lao ®éng thùc tÕ sö dông b×nh qu©n lµ 1.200 ngêi. N¨m 2004, tæng s¶n phÈm tiªu thô kÕ ho¹ch lµ 40.000 tÊn, tæng s¶n phÈm tiªu thô thùc tÕ thùc hiÖn lµ 41.000 tÊn; sè lao ®éng kÕ ho¹ch lµ 1.280 ngêi, sè lao ®éng thùc tÕ sö dông b×nh qu©n lµ 1.250 ngêi. Nh vËy, n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n tÝnh theo s¶n phÈm ®îc x¸c ®Þnh nh sau: + N¨ng suÊt lao ®éng thùc hiÖn b×nh qu©n n¨m 2003 lµ: Wth = 36.000 tÊn : 1.200 ngêi = 30 tÊn/n¨m. + N¨ng suÊt lao ®éng kÕ ho¹ch b×nh qu©n n¨m 2004 lµ: Wkh = 40.000 tÊn : 1.280 ngêi = 31,25 tÊn/n¨m. + N¨ng suÊt lao ®éng thùc hiÖn b×nh qu©n n¨m 2004 lµ: Wth= 41.000 tÊn : 1.250 ngêi = 32,8 tÊn/n¨m 3. TÝnh møc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng kÕ ho¹ch b×nh qu©n cña n¨m kÕ ho¹ch so víi thùc hiÖn cña n¨m tríc liÒn kÒ theo c«ng thøc: Wkh (7) Iw = ( x 100% ) - 100% W thnt Trong ®ã: + Iw: Møc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n (%) + Wkh: N¨ng suÊt lao ®éng kÕ ho¹ch b×nh qu©n cña n¨m kÕ ho¹ch. + Wthnt: N¨ng suÊt lao ®éng thùc hiÖn b×nh qu©n cña n¨m tríc liÒn kÒ. VÝ dô 3: KÕt hîp vÝ dô 1, 2 nãi trªn, møc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n n¨m 2004 so víi thùc hiÖn n¨m 2003 lµ: + Møc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n tÝnh theo gi¸ trÞ lµ: 0,0209 tû ®ång/n¨m = ( x 100% - 100 = 4,5% Iw 0,02 tû ®ång/n¨m ) % + Møc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n tÝnh theo s¶n phÈm lµ:
  6. 6 31,25 tÊn/n¨m = ( x 100% - 100 = 4,17 Iw 30 tÊn/n¨m ) % % IV. TÝnh tiÒn l¬ng b×nh qu©n 1. C¨n cø ®Ó tÝnh tiÒn l¬ng b×nh qu©n: a. Quü tiÒn l¬ng theo ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng cña n¨m tríc liÒn kÒ hoÆc n¨m kÕ ho¹ch ®îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 07/2005/TT-BL§TBXH ngµy 05/01/2005 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi; b. Sè lao ®éng thùc tÕ sö dông b×nh qu©n ®îc tÝnh theo híng dÉn t¹i Th«ng t sè 08/TT-BL§TBXH ngµy 7/5/1998 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi; c. Sè lao ®éng kÕ ho¹ch ®îc tÝnh theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 06/2005/ TT-BL§TBXH ngµy 05/01/2005 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi; 2. TÝnh tiÒn l¬ng b×nh qu©n: a. TiÒn l¬ng thùc hiÖn b×nh qu©n cña n¨m tríc liÒn kÒ, ®îc tÝnh theo c«ng thøc: V®gthnt (8) TLthnt = Lttnt Trong ®ã: - TLthnt: TiÒn l¬ng thùc hiÖn b×nh qu©n cña n¨m tríc liÒn kÒ (®ång/ng- êi-n¨m). - V®gthnt: Quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn theo ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng n¨m tríc liÒn kÒ; - Lttnt: Sè lao ®éng thùc tÕ sö dông b×nh qu©n cña n¨m tríc liÒn kÒ. b. TiÒn l¬ng kÕ ho¹ch b×nh qu©n cña n¨m kÕ ho¹ch, ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: V®gkh (9 TLkh = Lkh Trong ®ã:
  7. 7 - TLkh: TiÒn l¬ng kÕ ho¹ch b×nh qu©n cña n¨m kÕ ho¹ch (®ång/ng êi- n¨m). - V®gkh: Quü tiÒn l¬ng theo ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng n¨m kÕ ho¹ch; - Lkh: Sè lao ®éng kÕ ho¹ch. 3. TÝnh møc t¨ng tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch b×nh qu©n cña n¨m kÕ ho¹ch so víi thùc hiÖn cña n¨m tríc liÒn kÒ theo c«ng thøc: TLkh (10) Itl = ( x 100% ) - 100% TLthnt Trong ®ã: - Itl: Møc t¨ng tiÒn l¬ng b×nh qu©n (%); - TLkh: TiÒn l¬ng kÕ ho¹ch b×nh qu©n cña n¨m kÕ ho¹ch; - TLthnt: TiÒn l¬ng thùc hiÖn b×nh qu©n cña n¨m tríc liÒn kÒ. VÝ dô 4: N¨m 2003, quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn theo ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng cña c«ng ty lµ 18.000 triÖu ®ång; sè lao ®éng thùc tÕ sö dông b×nh qu©n lµ 1.000 ngêi. N¨m 2004, quü tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch theo ®¬n gi¸ l¬ng lµ 20.500 triÖu ®ång; sè lao ®éng kÕ ho¹ch lµ 1.120 ngêi. Nh vËy, tiÒn l¬ng b×nh qu©n vµ møc t¨ng tiÒn l¬ng b×nh qu©n ®îc x¸c ®Þnh nh sau: - TiÒn l¬ng thùc hiÖn b×nh qu©n n¨m 2003 lµ: TLthnt = 18.000 triÖu ®ång : 1.000 ngêi = 18 triÖu ®ång/n¨m. - TiÒn l¬ng kÕ ho¹ch b×nh qu©n n¨m 2004 lµ: TLkh = 20.500 triÖu ®ång : 1.120 ngêi th¸ng = 18,304 triÖu ®ång/n¨m - Møc t¨ng tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch b×nh qu©n n¨m 2004 so víi thùc hiÖn n¨m 2003 lµ: 18,034 triÖu = ®ång x 100% - 100% = 1,69% Itl ( ) 18 triÖu ®ång
  8. 8 V. §iÒu chØnh tiÒn l¬ng b×nh qu©n theo møc t¨ng, gi¶m n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n ®Ó x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng §Ó b¶o ®¶m møc t¨ng tiÒn l¬ng b×nh qu©n thÊp h¬n møc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n th× tiÒn l¬ng b×nh qu©n n¨m kÕ ho¹ch ®Ó x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng ®îc ®iÒu chØnh theo møc t¨ng, gi¶m n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n nh sau: 1. §èi víi c«ng ty cã n¨ng suÊt lao ®éng kÕ ho¹ch b×nh qu©n thÊp h¬n n¨ng suÊt lao ®éng thùc hiÖn b×nh qu©n cña n¨m tr íc liÒn kÒ th× tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch b×nh qu©n tèi ®a ®Ó x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng ®îc ®iÒu chØnh theo c«ng thøc: Iw + 100% TLkh = TLthnt x ( ) (11) 100% Trong ®ã: - TLkh: TiÒn l¬ng kÕ ho¹ch b×nh qu©n tèi ®a ®Ó x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng; - TLthnt: TiÒn l¬ng thùc hiÖn b×nh qu©n cña n¨m tríc liÒn kÒ ®îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh t¹i tiÕt a, ®iÓm 2, môc IV cña Th«ng t nµy; - Iw: Møc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng kÕ ho¹ch b×nh qu©n cña n¨m kÕ ho¹ch so víi thùc hiÖn cña n¨m tríc liÒn kÒ, ®îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3, môc III cña Th«ng t nµy. VÝ dô 6: N¨m 2003, n¨ng suÊt lao ®éng thùc hiÖn b×nh qu©n cña c«ng ty lµ 18,5 triÖu ®ång/n¨m, tiÒn l¬ng thùc hiÖn b×nh qu©n theo ®¬n gi¸ lµ 6 triÖu ®ång/n¨m. N¨m 2004, n¨ng suÊt lao ®éng kÕ ho¹ch b×nh qu©n lµ 17,5 triÖu ®ång/n¨m. - Møc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng kÕ ho¹ch b×nh qu©n n¨m 2004 so víi thùc hiÖn n¨m 2003 lµ: Iw = (17,5 triÖu ®ång : 18,5 triÖu ®ång) x 100% - 100% = - 5,4054% - TiÒn l¬ng kÕ ho¹ch b×nh qu©n tèi ®a ®Ó x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l ¬ng n¨m 2004 lµ: TLkh = 6 triÖu ®ång/n¨m x [(- 5,4054% + 100%) : 100%] = 5,676 triÖu ®ång/n¨m (hoÆc b»ng 472.973 ®ång/th¸ng, nÕu tÝnh theo th¸ng).
  9. 9 2. §èi víi c«ng ty cã n¨ng suÊt lao ®éng kÕ ho¹ch b×nh qu©n b»ng n¨ng suÊt lao ®éng thùc hiÖn b×nh qu©n cña n¨m tríc liÒn kÒ th× tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch b×nh qu©n tèi ®a ®Ó x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l ¬ng b»ng tiÒn l¬ng thùc hiÖn b×nh qu©n n¨m tríc liÒn kÒ. 3. §èi víi c«ng ty cã n¨ng suÊt lao ®éng kÕ ho¹ch b×nh qu©n cao h¬n n¨ng suÊt lao ®éng thùc hiÖn b×nh qu©n cña n¨m tr íc liÒn kÒ th× tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch b×nh qu©n tèi ®a ®Ó x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng ®îc ®iÒu chØnh theo c«ng thøc: Iw TLkh = TLthnt + TLthnt x x 0,8 (12) 100% Trong ®ã: - TLkh : TiÒn l¬ng kÕ ho¹ch b×nh qu©n tèi ®a ®Ó x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng; - TLthnt: TiÒn l¬ng thùc hiÖn b×nh qu©n cña n¨m tríc liÒn kÒ ®îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh t¹i tiÕt a, ®iÓm 2, môc IV cña Th«ng t nµy; - Iw: Møc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng kÕ ho¹ch b×nh qu©n cña n¨m kÕ ho¹ch so víi thùc hiÖn cña n¨m tríc liÒn kÒ, ®îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 3, môc III cña Th«ng t nµy. VÝ dô 7: N¨m 2003, n¨ng suÊt lao ®éng thùc hiÖn b×nh qu©n cña c«ng ty lµ 24,6 triÖu ®ång/n¨m, tiÒn l¬ng thùc hiÖn b×nh qu©n theo ®¬n gi¸ lµ 6,6 triÖu ®ång/n¨m. N¨m 2004, n¨ng suÊt lao ®éng kÕ ho¹ch b×nh qu©n lµ 26,8 triÖu ®ång/n¨m. - Møc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng kÕ ho¹ch b×nh qu©n n¨m 2004 so víi thùc hiÖn n¨m 2003 lµ: Iw = (26,8 triÖu ®ång : 24,6 triÖu ®ång) x 100% - 100% = 8,94% - TiÒn l¬ng kÕ ho¹ch b×nh qu©n tèi ®a ®Ó x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l ¬ng n¨m 2004 lµ: TLkh = 6,6 triÖu ®ång + [(6,6 triÖu ®ång x 8,94% x 0,8) : 100%] = 7,072 triÖu ®ång/n¨m (hoÆc b»ng 589.336 ®ång/th¸ng, nÕu tÝnh theo th¸ng)
  10. 10 VI. Tæ chøc thùc hiÖn 1. C¸c Bé qu¶n lý ngµnh, Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chØ ®¹o c¸c c«ng ty tÝnh n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n lµm c¬ së x¸c ®Þnh tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch b×nh qu©n tÝnh ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy; 2. §èi víi Quü hç trî ph¸t triÓn, B¶o hiÓm tiÒn göi ViÖt Nam ®ang ¸p dông chÕ ®é tiÒn l¬ng nh c«ng ty nhµ níc quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 17/2000/Q§-TTg ngµy 03 th¸ng 2 n¨m 2000, QuyÕt ®Þnh sè 88/2001/Q§-TTg ngµy 5 th¸ng 6 n¨m 2001 cña Thñ tíng ChÝnh phñ, ¸p dông c¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy ®Ó tÝnh n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n, tiÒn l ¬ng b×nh qu©n lµm c¬ së x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng vµ quü tiÒn l¬ng thùc hiÖn; 3. C¸c doanh nghiÖp nhµ níc ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp, c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c, ®îc vËn dông c¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy; 4. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. B·i bá Th«ng t sè 06/2001/TT-BL§TBXH ngµy 29/1/2001 cña Bé Lao ®éng - th- ¬ng binh vµ x· héi híng dÉn tÝnh tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n vµ tèc ®é t¨ng tiÒn l¬ng b×nh qu©n trong c¸c doanh nghiÖp nhµ níc; 5. C¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy ®îc thùc hiÖn tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2005. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã g× víng m¾c c¸c Bé qu¶n lý ngµnh, Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng vµ c¸c c«ng ty nhµ níc ph¶n ¸nh vÒ Bé Lao ®éng - th¬ng binh vµ x· héi nghiªn cøu, gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản