Thông tư 09/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ

Chia sẻ: Diem Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
154
lượt xem
17
download

Thông tư 09/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 09/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ vè việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 09/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Néi vô sè 09/2005/TT-BNV ngµy 5 th¸ng 1 n¨m 2005 Híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp ®Æc biÖt ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ lùc lîng vò trang Thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é tiÒn l¬ng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ lùc lîng vò trang; sau khi trao ®æi ý kiÕn víi Bé Tµi chÝnh, Bé Quèc phßng, Bé C«ng an vµ c¸c Bé, ngµnh liªn quan, Bé Néi vô h íng dÉn thùc hiÖn chÕ phô cÊp ®Æc biÖt ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ lùc lîng vò trang nh sau: I. Ph¹m vi vµ ®èi tîng ¸p dông Nh÷ng ngêi lµm viÖc ë c¸c ®Þa bµn ®¶o xa ®Êt liÒn vµ vïng biªn giíi cã ®iÒu kiÖn sinh ho¹t ®Æc biÖt khã kh¨n quy ®Þnh t¹i phô lôc ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy ®îc hëng phô cÊp ®Æc biÖt, gåm: 1. SÜ quan, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, h¹ sÜ quan, chiÕn sÜ, c«ng nh©n trong biªn chÕ cña c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc qu©n ®éi nh©n d©n, c«ng an nh©n d©n vµ tæ chøc c¬ yÕu. 2. C¸n bé, c«ng chøc (kÓ c¶ c«ng chøc dù bÞ), viªn chøc, nh÷ng ng êi ®ang trong thêi gian tËp sù, thö viÖc vµ lao ®éng hîp ®ång ®· ® îc xÕp l¬ng theo b¶ng l¬ng do Nhµ níc quy ®Þnh lµm viÖc trong c¸c c¬ quan nhµ níc, c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ níc, c¸c héi vµ c¸c tæ chøc phi ChÝnh phñ ® îc cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh thµnh lËp. 3. C¸n bé chuyªn tr¸ch vµ c«ng chøc ë x·, phêng, thÞ trÊn. II. Møc phô cÊp vµ c¸ch tÝnh tr¶ 1. Møc phô cÊp: a) Phô cÊp ®Æc biÖt ®îc tÝnh b»ng tû lÖ % so víi møc l¬ng hiÖn hëng céng víi phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o vµ phô cÊp th©m niªn v ît khung (nÕu cã) hoÆc phô cÊp qu©n hµm hiÖn hëng ®èi víi h¹ sÜ quan, chiÕn sü thuéc lùc l - îng vò trang. b) Phô cÊp gåm 3 møc: 30%; 50% vµ 100% ¸p dông ®èi víi c¸c ®èi t îng quy ®Þnh t¹i môc I Th«ng t nµy lµm viÖc ë ®Þa bµn ®îc quy ®Þnh trong phô lôc ban hµnh kÌm theo Th«ng t nµy. VÝ dô1. ¤ng Vò V¨n A, Trung uý c«ng an nh©n d©n ViÖt Nam, cã hÖ sè l¬ng hiÖn hëng lµ 4,60, møc l¬ng thùc hiÖn tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 lµ
  2. 2 1.334.000 ®ång/th¸ng; c«ng t¸c ë ®Þa bµn ®îc ¸p dông møc phô cÊp ®Æc biÖt 50%, th× hµng th¸ng ®îc hëng phô cÊp ®Æc biÖt lµ: 1.334.000 ®ång/th¸ng x 50% = 667.000 ®ång/th¸ng VÝ dô 2. Bµ NguyÔn ThÞ B, chuyªn viªn ®ang xÕp l¬ng bËc 3, hÖ sè l- ¬ng hiÖn hëng lµ 3,00, møc l¬ng thùc hiÖn tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 lµ 870.000®/th¸ng; lµm viÖc ë ®Þa bµn ®îc ¸p dông møc phô cÊp ®Æc biÖt 30%, th× hµng th¸ng ®îc hëng phô cÊp ®Æc biÖt lµ: 870.000®ång/th¸ng x 30% = 261.000 ®ång/th¸ng VÝ dô 3. ¤ng TrÇn §¨ng C, Trung sÜ Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam, cã hÖ sè phô cÊp qu©n hµm hiÖn hëng lµ 0,60, møc phô cÊp qu©n hµm thùc hiÖn tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004 lµ 174.000 ®ång /th¸ng; ®ãng qu©n ë ®Þa bµn ®îc ¸p dông møc phô cÊp ®Æc biÖt 100%, th× hµng th¸ng ®îc hëng phô cÊp ®Æc biÖt lµ: 174.000 ®ång/th¸ng x 100% = 174.000 ®ång/th¸ng 2. C¸ch tÝnh tr¶: a) Phô cÊp ®Æc biÖt ®îc tÝnh tr¶ theo n¬i lµm viÖc cïng kú l¬ng hoÆc phô cÊp qu©n hµm hµng th¸ng vµ kh«ng dïng ®Ó tÝnh ®ãng, hëng chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi. b) Phô cÊp ®Æc biÖt chØ tr¶ cho nh÷ng th¸ng thùc sù c«ng t¸c trªn ®Þa bµn, khi rêi khái ®Þa bµn tõ mét th¸ng trë lªn hoÆc ®Õn c«ng t¸c kh«ng trßn th¸ng th× kh«ng ®îc hëng. c) Nguån kinh phÝ chi tr¶ Phô cÊp ®Æc biÖt: C¸c ®èi tîng thuéc c¬ quan, ®¬n vÞ ®îc ng©n s¸ch nhµ níc b¶o ®¶m toµn bé, Phô cÊp ®Æc biÖt do ng©n s¸ch nhµ níc chi tr¶ theo ph©n cÊp ng©n s¸ch hiÖn hµnh trong dù to¸n ng©n s¸ch ® îc giao hµng n¨m cho c¬ quan, ®¬n vÞ; C¸c ®èi tîng thuéc c¬ quan thùc hiÖn kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh vµ c¸c ®èi tîng thuéc c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp thùc hiÖn tù chñ tµi chÝnh, phô cÊp ®Æc biÖt do c¬ quan, ®¬n vÞ chi tr¶ tõ nguån kinh phÝ kho¸n vµ nguån tµi chÝnh ®îc giao tù chñ. III. HiÖu lùc thi hµnh 1. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. B·i bá c¸c v¨n b¶n híng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 574/TTg ngµy 25 th¸ng 11 n¨m 1993 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é phô cÊp ®Æc biÖt ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ lùc lîng vò trang. 2. ChÕ ®é phô cÊp ®Æc biÖt ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ lùc lîng vò trang quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy ®îc tÝnh hëng kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004.
  3. 3 C¨n cø híng dÉn t¹i Th«ng t nµy, Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng x¸c ®Þnh ®èi tîng vµ møc phô cÊp ®Æc biÖt ®îc h- ëng ®Ó thùc hiÖn ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc thuéc ph¹m vi qu¶n lý. ViÖc bæ sung ®Þa bµn ®îc hëng phô cÊp ®Æc biÖt hoÆc ®iÒu chØnh møc phô cÊp ®Æc biÖt quy ®Þnh taÞ Th«ng t nµy, c¸c Bé, ngµnh Trung ¬ng vµ Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cã v¨n b¶n ®Ò nghÞ göi vÒ Bé Néi vô ®Ó trao ®æi thèng nhÊt víi Bé Tµi chÝnh xem xÐt, gi¶i quyÕt. 3. C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc lµm viÖc trong c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ sù nghiÖp cña §¶ng, MÆt trËn vµ c¸c ®oµn thÓ, thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp ®Æc biÖt theo híng dÉn cña Ban Tæ chøc Trung ¬ng. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng ph¶n ¸nh vÒ Bé Néi vô ®Ó nghiªn cøu, gi¶i quyÕt.
  4. 4 Phô lôc Danh s¸ch c¸c ®Þa bµn ®¶o xa ®Êt liÒn vµ vïng biªn giíi ®îc ¸p dông phô cÊp ®Æc biÖt (Phô lôc ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 09/2005/TT-BNV ngµy 05/01/2005 cña Bé Néi vô) STT TØnh Tªn x·, huyÖn Møc phô cÊp ®Æc biÖt 1. ThÞ x· Mãng C¸i: - X· VÜnh Thùc 30% 2. HuyÖn H¶i Hµ: - §ån biªn phßng Lôc Phñ, Pß HÌn 30% - X· Qu¶ng S¬n, ®¶o TrÇn, ®¶o C¸i Chiªn 30% 1 Qu¶ng 3. ThÞ x· CÈm Ph¶ Ninh - X· Trµ B¶n 30% 4. HuyÖn C« T«: - §¶o C« T« 30% 5. HuyÖn V©n §ån: - X· Quan L¹n 30% 1. HuyÖn Cao Léc: - §ån biªn phßng Thanh Loµ 30% 2. HuyÖn Trµng §Þnh: 2 L¹ng S¬n - §ån biªn phßng Na H×nh, B×nh Nghi, Pß M· 30% 3. HuyÖn Léc B×nh: - X· MÉu S¬n 30% 4. HuyÖn §×nh LËp: - §ån biªn phßng B¾c Xa 50% 1. HuyÖn H¹ Lang: - X· ThÞ Hoa; §ån biªn phßng Quang Long, Lý 30% Quèc. 2. HuyÖn Hµ Qu¶ng: - X· Tæng Cät, Lòng NÆm 30% 3 Cao B»ng 3. HuyÖn Th«ng N«ng: - §ån biªn phßng CÇn Yªn 30% 4. HuyÖn Trïng Kh¸nh: - §ån biªn phßng Ngäc Khª 30% 5. HuyÖn Th¹ch An: - §ån Biªn phßng §øc Long 30% 6. HuyÖn B¶o L¹c: - §ån biªn phßng Xu©n Trêng, C« Ba, Cèc Pµng 50% 1. HuyÖn B¸t X¸t: - X· TrÞnh Têng 30% - X· A Mó Sung, Y Tý 50% 2. HuyÖn Si Ma Cai: 4 Lµo Cai - X· Si Ma Cai 50% 3. HuyÖn Mêng Kh¬ng: - X· T¶ Gia Kh©u, NËm Ch¶y, Mêng Kh¬ng, 50% Pha Long
  5. 5 1. HuyÖn §ång V¨n: - X· M¸ LÐ, Phè Lµ, §ång V¨n, Sñng Lµ, Xµ 50% Ph×n, Lòng T¸o, Lòng Có, Phè C¸o 2. HuyÖn Yªn Minh: - X· B¹ch §Ých, Phó Lòng, Th¾ng Mè, Na Khª 50% 3. HuyÖn Qu¶n B¹: - X· Tïng Vµi, NghÜa ThuËn, T¶ V¸n, Cao M· 50% Pê, B¸t §¹i S¬n 4. HuyÖn XÝn MÇn - X· XÝn MÇn, Pµ VÇy Sñ, ChÝ Cµ, Nµn XØn 50% 5 Hµ Giang 5. HuyÖn VÞ Xuyªn - X· Lao Ch¶i, XÝn Ch¶i, Thanh §øc, Thanh 50% Thuû, Minh T©n 6. HuyÖn MÌo V¹c: - X· Thîng Phïng, XÝn C¸i 50% - X· S¬n VÜ 100% 7. HuyÖn Hoµng Su Ph×: - X· Thµng TÝn, ThÌn Chu Ph×n, Pè Lå 50% - X· B¶n M¸y 100% 1. HuyÖn Phong Thæ: - X· Ma Ly Pho, B¶n Lang, Sin Suèi Hå 30% - X· NËm Xe, Dµo San, S× Lê LÇu, Vµng Ma 50% 6 Lai Ch©u Ch¶i, Ma Li Ch¶i, Pa V©y Sö, Må S× San, T«ng Qua L×n, Mï Sang 2. HuyÖn S×n Hå: - X· Huæi Lu«ng, Pa TÇn, NËm Ban 50% 3. HuyÖn Mêng TÌ: - X· Hua Bun, Pa ñ, Mêng TÌ, Mï C¶, Thu Lòm, 50% Pa VÖ Sö - X· Ka L¨ng 100% 1. HuyÖn Mêng Lay: - X· Chµ Na, Mêng M¬n 30% 2. HuyÖn §iÖn Biªn: - X· Mêng Lãi, Pa Th¬m, Na ¦, Mêng Nhµ, Mêng 30% Pån, Thanh Ch¨n, Thanh Hng, Thanh Lu«ng, 7 §iÖn Biªn Thanh Na 3. HuyÖn Mêng NhÐ: - X· Chµ Cang, Nµ Hú 30% - X· Mêng Toong, SÝn ThÇu 50% - X· Chung Ch¶i, Mêng NhÐ 100% 1. HuyÖn Yªn Ch©u: - X· ChiÒng T¬ng, ChiÒng On 30% 2. HuyÖn Méc Ch©u: - X· Xu©n Nha, Lãng SËp 30% 8 S¬n La 3. HuyÖn S«ng M·: - X· ChiÒng Kh¬ng 30% 4. HuyÖn Sèp Cép: - X· Xèp Cép, Mêng L¹n 30% - X· Póng B¸nh 50% 9 H¶i Phßng §¶o B¹ch Long VÜ 50%
  6. 6 1. HuyÖn Mêng L¸t: 10 Thanh Ho¸ - X· TÐn T»n, Quang ChiÓu, Pï Nhi 30% 2. HuyÖn Thêng Xu©n: - X· B¸t Mät 30% 1. HuyÖn QuÕ Phong: - X· Th«ng Thô, Tri LÔ 30% 2. HuyÖn Con Cu«ng: - X· M«n S¬n 30% 3. HuyÖn Kú S¬n 11 NghÖ An - X· NËm C¾n 30% - X· Mü Lý, Keng Du, Na Loi, Mêng TÝp, NËm 50% Cµn 4. HuyÖn T¬ng D¬ng: - X· Mai S¬n 50% - X· Tam Hîp 50% 1. HuyÖn H¬ng Khª: - §ån biªn phßng Vò Quang, Hoµ H¶i, H¬ng 30% 12 Hµ TÜnh L©m 2. HuyÖn H¬ng S¬n: 30% - §ån biªn phßng CÇu Treo 1. HuyÖn Minh Ho¸ - X· D©n Ho¸ 50% 2. HuyÖn Bè Tr¹ch: 13 Qu¶ng - X· Thîng Tr¹ch 50% B×nh 3. HuyÖn LÖ Thuû: - §ån biªn phßng Lµng Ho 50% 4. HuyÖn Qu¶ng Ninh: - X· Trêng S¬n 50% 1. §¶o Cån Cá 30% 2. HuyÖn Híng Ho¸: 14 Qu¶ng - X· Híng LËp, Híng Phïng, Thanh, Pa TÇng 50% TrÞ 3. HuyÖn §a Kr«ng: - X· A.Ngo 50% 15 Thõa 1. HuyÖn A Líi: Thiªn HuÕ - X· Hång Thîng, A §ít 50% 1. §ån biªn phßng §¶o Cï Lao Chµm 30% 2. HuyÖn T©y Giang: 16 Qu¶ng - X· A Tiªng, Tr Hy 50% Nam 3. HuyÖn Nam Giang: - X· La ªª, La dªª, §¾c Pring 50% 17 Qu¶ng §¶o Lý S¬n 30% Ng·i 18 B×nh 1. §¶o Phó QuÝ 30% ThuËn 2. §¶o Hßn H¶i 50% 1. HuyÖn Ia Grai: - X· Ia O 50% 2. HuyÖn §øc C¬: 19 Gia Lai - X· Ia Kla, Ia Pn«n 50% 3. HuyÖn Ch Pr«ng: - X· Ia M¬ 50%
  7. 7 1. HuyÖn Ngäc Håi: - X· Pê Y 50% 20 Kon Tum 2. HuyÖn Sa ThÇy: - X· M« Rai; §ån biªn phßng Yabooc, Sa ThÇy 50% 3. HuyÖn §¾c Glei: - X· §¨k Pl«, §¨k Long, §¾k Nhoong 50% 1. HuyÖn Ea- Sóp: 21 §¾k L¾k - §ån biªn phßng Bun Hå, Suèi §¸, Sªrªpèc, Po 50% Heng 1. HuyÖn C Jót: - §ån biªn phßng NËm Na, §¾k-§am 50% 2. HuyÖn §¾k Mil: - X· ThuËn An 50% 22 §¾k N«ng 3. HuyÖn §¾k N«ng: - X· §¾k Plao 50% 4. HuyÖn §¾k -RlÊp: - X· Qu¶ng Trùc 50% 1. HuyÖn Léc Ninh: 23 B×nh Phíc - §ån biªn phßng Tµ Nèt, Tµ V¸t 30% 2. HuyÖn Phíc Long: - X· §ak ¥ 50% 24 Bµ RÞa- 1. HuyÖn C«n §¶o: Vòng Tµu - C«n §¶o 50% 1. ThÞ x· Hµ Tiªn: - §¶o Hßn §èc, Mü §øc, Tiªn H¶i 30% 2. HuyÖn Kiªn H¶i: - §¶o Nam Du, S¬n R¸i 30% 3. HuyÖn Kiªn L¬ng: 25 Kiªn Giang - X· Phó Mü, VÜnh §iÒu, T©n Kh¸nh Hoµ, Hßn 30% NghÖ, S¬n H¶i 4. HuyÖn Phó Quèc: - X· Cöa C¹n, Hµm Ninh, B·i Th¬m, Cöa D¬ng, 30% D¬ng T¬, Gµnh DÇu, thÞ trÊn An Thíi, D¬ng §«ng 50% - §¶o Thæ Ch©u 26 Cµ Mau 1. HuyÖn Ngäc HiÓn: - §¶o Hßn Chuèi, Hßn Khoai, Hßn D¬ng 30% 27 QuÇn §¶o Trêng Sa vµ ®¬n vÞ B¶o vÖ dÇu khÝ I 100%
Đồng bộ tài khoản