Thông tư 09/2009/TT-BTC

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
58
lượt xem
3
download

Thông tư 09/2009/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 09/2009/TT-BTC về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Đài Truyền hình Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 09/2009/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ----------- NAM c l p - T do - h nh phúc -------------- S : 09/2009/TT-BTC Hà N i, ngày 21 tháng 01 năm 2009 THÔNG TƯ HƯ NG D N CƠ CH QU N LÝ TÀI CHÍNH I V I ÀI TRUY N HÌNH VI T NAM Căn c Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 06/6/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n Lu t Ngân sách nhà nư c; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 199/2004/N -CP ngày 03/12/2004 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý tài chính c a Công ty nhà nư c và qu n lý v n nhà nư c u tư vào doanh nghi p khác ; Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27/11/ 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 18/2008/N -CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n cơ c u t ch c c a ài Truy n hình Vi t Nam. B Tài chính hư ng d n cơ ch qu n lý tài chính i v i ài Truy n hình Vi t Nam như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. i tư ng và ph m vi áp d ng Thông tư này quy nh ch qu n lý v n, tài s n, tài chính i v i ài Truy n hình Vi t Nam ( ài THVN) th c hi n theo úng ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c theo Ngh nh s 18/2008/N -CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph . 2. ài THVN ho t ng t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính theo quy nh c a pháp lu t. ài THVN có trách nhi m qu n lý và s d ng các ngu n v n, tài s n và ngu n nhân l c có hi u qu , th c hành ti t ki m ch ng lãng phí, b o m hoàn thành nhi m v chính tr ư c giao, t o i u ki n u tư phát tri n ài THVN theo chi n lư c, quy ho ch ã ư c Chính ph phê duy t trong t ng giai o n, tăng thu nh p, c i thi n i s ng c a cán b , viên ch c, ngư i lao ng và g n trách nhi m v i l i ích c a cán b , viên ch c và ngư i lao ng c a ài THVN trong ho t ng nghi p v . ài THVN th c hi n cơ ch qu n lý tài chính, lao ng, ti n lương; cơ ch h ch toán kinh doanh như i v i doanh nghi p, n p thu và các kho n n p ngân sách nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t hi n hành.
 2. 3. ài THVN ư c m Tài kho n giao d ch b ng ng Vi t Nam và b ng ngo i t t i Kho b c Nhà nư c, t i các ngân hàng . 4. Các doanh nghi p thu c ài THVN Các doanh nghi p, Công ty do T ng Giám c ài THVN thành l p (sau ây g i t t là doanh nghi p) sau khi ư c Th tư ng Chính ph cho phép thành l p, th c hi n cơ ch h ch toán kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t hi n hành i v i doanh nghi p. 5. ài THVN có các ơn v s n xu t, ph c v s n xu t, truy n d n phát sóng và các ơn v kinh doanh, d ch v tr c thu c ài THVN. ài THVN giao v n, tài s n và các ngu n l c khác cho các doanh nghi p thu c ài THVN, trên cơ s v n, tài s n, giá tr quy n s d ng t ho c ti n thuê t Nhà nư c giao cho ài THVN, phù h p v i ch c năng, nhi m v , m c tiêu kinh doanh c a t ng ơn v và phương án kinh doanh ư c T ng giám c ài THVN quy t nh . 6. B Tài chính th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v tài chính, hư ng d n, ki m tra, giám sát các ho t ng thu, chi tài chính c a ài THVN. II. NH NG QUY NNH C TH A. QU N LÝ VÀ S D NG V N, TÀI S N 1. Qu n lý và s d ng các ngu n v n 1.1) Ngu n v n c a ài THVN: Ngu n v n c a ài THVN ư c hình thành t các ngu n sau: 1.1.1) Ngu n v n Nhà nư c u tư vào ài THVN, bao g m: - V n c p tr c ti p t NSNN cho ài THVN và các doanh nghi p tr c thu c ài THVN khi m i thành l p và trong quá trình ho t ng; - V n Nhà nư c ư c ti p nh n t nơi khác chuy n n theo quy t nh c a cơ quan có thNm quy n; - Giá tr các kho n vi n tr , quà bi u, quà t ng, tài s n vô ch , tài s n dôi th a khi ki m kê tài s n c a ài THVN; - Giá tr quy n s d ng t ho c ti n thuê t và các kho n khác ư c tính vào v n nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t; - V n b sung t l i nhu n sau thu c a các ho t ng kinh doanh, qu ng cáo, d ch v truy n hình và d ch v khác. 1.1.2) V n huy ng: V n vay c a t các t ch c, tín d ng, t ch c tài chính, các cá nhân trong và ngoài nư c và các hình th c huy ng khác mà pháp lu t không c m.
 3. 1.1.3) V n do ài THVN u tư vào các doanh nghi p khác, bao g m: - V n b ng ti n, giá tr quy n s d ng t ho c ti n thuê t, giá tr các tài s n khác c a ài THVN ho c các doanh nghi p tr c thu c ài THVN u tư ho c góp v n vào doanh nghi p khác theo quy nh c a pháp lu t và quy nh t i Thông tư này; - V n t ngân sách nhà nư c u tư góp vào doanh nghi p khác giao cho ài THVN ho c các doanh nghi p thu c ài THVN qu n lý; - Giá tr v n nhà nư c t i doanh nghi p do ài THVN làm i di n ch s h u; - L i t c và các kho n ư c chia khác do ài THVN, doanh nghi p thu c ài THVN góp v n vào doanh nghi p khác dùng tái u tư t i doanh nghi p. - Các lo i v n khác theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 1.2) Giao v n Nhà nư c u tư cho ài THVN: - Bên giao v n: B Tài chính th c hi n vi c giao v n cho ài THVN theo u quy n c a Chính ph ; T ng Giám c ài THVN giao v n cho các doanh nghi p thu c ài THVN. - Phương th c giao v n th c hi n theo quy nh c a Lu t doanh nghi p và các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. 1.3) Ch b o toàn phát tri n v n c a Nhà nư c t i ài THVN: - ài THVN có trách nhi m b o toàn v n c a Nhà nư c, th c hi n ch qu n lý, s d ng v n, tài s n, ch phân ph i l i nhu n, ch qu n lý tài chính, tài s n, ch k toán theo quy nh t i Thông tư này và quy nh c a Nhà nư c i v i doanh nghi p, phù h p v i c i m ho t ng c a ài THVN. - X lý k p th i giá tr tài s n t n th t, các kho n n không có kh năng thu h i theo quy nh c a Thông tư này và ư c trích l p các kho n d phòng r i ro sau: + D phòng gi m giá hàng t n kho: + D phòng các kho n ph i thu khó òi; + D phòng t n th t các kho n u tư tài chính; Vi c trích l p và s d ng các kho n d phòng gi m giá hàng t n kho, d phòng t n th t các kho n u tư tài chính (tr các kho n ài THVN không ư c u tư như u tư ch ng khoán dài h n, mua c phi u, trái phi u, mua l i m t Công ty khác), th c hi n theo quy nh c a Lu t doanh nghi p, các văn b n hư ng d n th c hi n Lu t doanh nghi p và quy nh t i Thông tư này. - Các bi n pháp khác v b o toàn v n Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t hi n hành.
 4. 1.4) Quy n, nghĩa v trong vi c s d ng v n: - ài THVN ư c ch ng s d ng v n Nhà nư c giao, các lo i v n khác, các Qu do ơn v qu n lý trong ho t ng s n xu t kinh doanh, d ch v và ch u trách nhi m v vi c b o toàn, phát tri n v n, m b o hi u qu s d ng v n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. - ài THVN tr c ti p qu n lý v n, ngu n v n i v i các ơn v h ch toán ph thu c c a ài; ài THVN làm ch s h u ph n v n u tư vào doanh nghi p tr c thu c ài THVN theo quy nh c a Lu t doanh nghi p, theo dõi giám sát tình hình ho t ng kinh doanh, tài chính, k t qu ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p tr c thu c ài theo quy nh c a pháp lu t, th c hi n các quy n và nghĩa v khác theo quy nh c a pháp lu t. - Vi c s d ng v n do huy ng kinh doanh, d ch v c a ài THVN ph i th c hi n theo nguyên t c t ch u trách nhi m hoàn tr , b o m hi u qu s d ng v n huy ng, không làm thay i hình th c s h u. - i v i nhi m v chính tr ư c Th tư ng Chính ph giao, trên cơ s án ư c c p có thNm quy n phê duy t, ài THVN có trách nhi m xây d ng d án và t ch c th c hi n. 1.5) V qu n lý v n Nhà nư c u tư vào các doanh nghi p, Công ty khác: - ài THVN ư c phép s d ng v n, tài s n thu c quy n qu n lý c a ài THVN u tư vào các doanh nghi p khác, phù h p v i ch c năng nhi m v c a ài THVN và ph i tuân th các quy nh c a pháp lu t hi n hành và quy nh t i Thông tư này, m b o nguyên t c có hi u qu , b o toàn và phát tri n v n, tăng thu nh p và không làm nh hư ng n m c tiêu ho t ng và th c hi n hi n v chính tr ư c giao c a ài THVN. Vi c u tư vào các doanh nghi p khác có liên quan n t ai, ài THVN ph i tuân th theo úng các quy nh c a pháp lu t v t ai và các văn b n hư ng d n hi n hành . - T l góp v n u tư vào doanh nghi p khác không quá 15% t ng giá tr tài s n trên báo cáo tài chính ư c công b quý g n nh t c a ài THVN. - T ng Giám c ài THVN quy t nh các d án u tư vào các doanh nghi p khác . - ài THVN th c hi n i di n ch s h u ph n v n u tư vào doanh nghi p khác theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c v Quy ch qu n lý tài chính c a công ty nhà nư c và qu n lý v n nhà nư c u tư vào doanh nghi p khác và quy nh t i Thông tư này. - Các trư ng h p ài THVN không ư c phép u tư v n ho c góp v n v i các doanh nghi p thu c thành ph n kinh t khác do b , m , v , ch ng, con, anh, ch , em ru t c a T ng Giám c là ngư i qu n lý ho c i u hành doanh nghi p ó; Không ư c u tư mua c ph n, mua trái phi u, ch ng khoán ho c mua l i m t công ty khác .
 5. 1.6) Qu n lý các kho n n ph i thu: Trách nhi m c a ài THVN trong vi c qu n lý n ph i thu: - Xây d ng và ban hành quy ch qu n lý các kho n n ph i thu, phân công và xác nh rõ trách nhi m c a t p th , cá nhân trong vi c theo dõi, thu h i thanh toán các kho n công n ; - Theo dõi các kho n n theo t ng i tư ng n ; thư ng xuyên phân lo i các kho n n (n luân chuy n, n khó òi, n không có kh năng thu h i), ôn c thu h i n . - ài THVN có trách nhi m x lý n ph i thu không có kh năng thu h i. S n không có kh năng thu h i (sau khi tr ti n b i thư ng c a cá nhân, t p th có liên quan) ư c bù p b ng kho n d phòng n ph i thu khó òi, qu d phòng tài chính, n u còn thi u thì h ch toán vào chi phí c a ài THVN. S ti n n thu h i ư c h ch toán vào doanh thu c a ài THVN. 1.7) Qu n lý các kho n n ph i tr : ài THVN có trách nhi m trong vi c qu n lý các kho n n ph i tr : - Hàng tháng, ài THVN có trách nhi m ánh giá, xác nh kh năng thanh toán n theo các h p ng th c hi n vi c thanh toán n úng h n. - Kho n chênh l ch t giá ngo i t phát sinh trong kỳ, s dư n ngo i t ph i tr cu i năm tài chính ư c x lý như sau: + i v i các ơn v ang ho t ng thì toàn b chênh l ch t giá (k c iv i kho n vay u tư) ư c h ch toán vào chi phí ho c doanh thu ho t ng tài chính. Trư ng h p h ch toán vào chi phí mà ơn v b l thì phân b m t ph n cho năm sau, nhưng m c phân b vào chi phí trong năm t i thi u ph i b ng chênh l ch t giá các kho n n n h n ph i tr . + i v i các ơn v ang u tư, chưa kinh doanh thì toàn b chênh l ch t giá ư c ph n ánh lu k trên b ng cân i k toán; khi hoàn thành u tư ư c k t chuy n toàn b vào chi phí ho t ng tài chính ho c doanh thu ho t ng tài chính c a năm kinh doanh u tiên; n u b l thì phân b cho các năm sau, th i gian phân b t i a là 5 năm (k t khi b t u kinh doanh). 2. ài THVN ư c ngân sách nhà nư c c p kinh phí th c hi n các n i dung công vi c sau: + Chi u tư XDCB (các d án nhóm A) n h t năm 2010. Sau 2010 ài THVN t m b o kinh phí chi u tư phát tri n. Trong trư ng h p không t mb o ư c kinh phí, ài THVN báo cáo Th tư ng Chính ph phê xem xét h tr kinh phí th c hi n . + Chi cho các ho t ng do Nhà nư c t hàng; + Chi Chương trình m c tiêu qu c gia;
 6. + Chi nghiên c u khoa h c các tài thu c Chương trình nghiên c u khoa h c c p Nhà nư c. + Chi ào t o theo chương trình, k ho ch c a Nhà nư c. 3. Qu n lý và s d ng tài s n 3.1) Tài s n c nh - u tư tài s n c nh - Tài s n c a ài THVN bao g m: Tài s n c nh h u hình, vô hình (bao g m giá tr quy n s d ng t Nhà nư c giao cho ài THVN); tài s n c a các ơn v h ch toán ph thu c; Các tài s n c nh và các kho n u tư dài h n và u tư ng n h n c a ài, u tư vào các doanh nghi p tr c thu c ài THVN h ch toán c l p, công ty trách nhi m h u h n nhà nư c m t thành viên ho c hai thành viên do ài THVN làm ch s h u, các kho n u tư dài h n, các kho n u tư ng n h n do các ơn v h ch toán ph thu c ài THVN tr c ti p u tư. ài THVN có trách nhi m qu n lý và s d ng tài s n có hi u qu , b o toàn và phát tri n v n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. - ThNm quy n quy t nh d án u tư, xây d ng th c hi n theo quy nh dư i ây: + i v i các d án thu c ài THVN, thNm quy n quy t nh d án u tư, xây d ng t nhóm B tr xu ng do T ng Giám c ài THVN quy t nh phê duy t d án . + i v i các d án thu c các doanh nghi p tr c thu c ài THVN h ch toán c l p, thì Giám c doanh nghi p quy t nh phê duy t các d án u tư có giá tr b ng 15% t ng giá tr tài s n ghi trên báo cáo tài chính c a doanh nghi p ư c công b t i quý g n nh t, nhưng không quá m c cao nh t c a nhóm B theo quy nh c a pháp lu t v qu n lý u tư xây d ng; các d án u tư có m c v n u tư cao hơn m c trên, Giám c doanh nghi p quy t nh d án sau khi có ý ki n c a T ng Giám c ài THVN. - Trình t , th t c u tư th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v qu n lý d án u tư, xây d ng. 3.2) Kh u hao tài s n T t c tài s n c nh hi n có c a ài THVN u ph i trích kh u hao, g m c tài s n không c n s d ng, ch thanh lý (tr nh ng tài s n c nh ã kh u hao h t giá tr nhưng v n ang s d ng vào ho t ng s n xu t kinh doanh, nh ng tài s n c nh thu c công trình phúc l i công c ng, nhà ). M c trích kh u hao tài s n c nh theo quy nh c a pháp lu t hi n hành i v i các doanh nghi p và ư c s d ng s ti n kh u hao tài s n c nh ã trích tái u tư, thay th , i m i tài s n c nh theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 3.3) Cho thuê, th ch p tài s n - ài THVN ư c phép cho thuê, th ch p i v i tài s n c a ài THVN theo nguyên t c có hi u qu b o toàn và phát tri n v n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành và
 7. quy nh t i Thông tư này; T ng giám c quy t nh vi c cho thuê, th ch p tài s n c a ài THVN . - Vi c s d ng tài s n cho thuê, th ch p ph i tuân theo úng các quy nh c a B lu t Dân s , các quy nh hi n hành c a Nhà nư c . 3.4) Thanh lý, như ng bán TSC , các kho n u tư dài h n - ài THVN ư c quy n ch ng và có trách nhi m như ng bán, thanh lý TSC ã hư h ng, l c h u k thu t, không có nhu c u s d ng ho c không s d ng ư c; Các kho n u tư dài h n không có nhu c u ti p t c u tư thu h i v n. - ThNm quy n quy t nh vi c thanh lý, như ng bán TSC , các kho n u tư dài h n: + T ng Giám c ài THVN quy t nh các phương án thanh lý, như ng bán các kho n u tư dài h n, tài s n c nh có giá tr còn l i nh hơn ho c b ng 15% t ng giá tr tài s n trên báo cáo tài chính c a ài THVN ư c công b t i quý g n nh t, các phương án trên m c quy nh, ài THVN báo cáo cơ quan có thNm quy n quy t nh. + i v i các doanh nghi p h ch toán c l p tr c thu c ài THVN do Giám c doanh nghi p quy t nh các phương án thanh lý, như ng bán, các kho n u tư dài h n, tài s n c nh có giá tr còn l i nh hơn ho c b ng 15% t ng giá tr tài s n trên báo cáo tài chính c a doanh nghi p ư c công b t i quý g n nh t; các phương án thanh lý, như ng bán cao hơn m c này, doanh nghi p báo cáo T ng Giám c ài THVN quy t nh. - Vi c như ng bán tài s n ư c th c hi n thông qua t ch c bán u giá ho c do ài THVN, doanh nghi p t t ch c th c hi n công khai theo úng trình t , th t c quy nh c a pháp lu t v bán u giá tài s n. 3.5) Qu n lý tài s n - ài THVN ph i t ch c ki m kê tài s n hàng năm, xác nh s lư ng tài s n, các tài s nc nh và các kho n u tư dài h n, tài s n lưu ng và u tư ng n h n c a ài THVN u tư vào các doanh nghi p tr c thu c ài THVN; i chi u tài s n cho thuê; như ng bán, thanh lý….ho c vì lý do nào ó gây ra bi n ng tài s n c a ài THVN. - i v i tài s n th a, thi u, n không thu h i ư c, n quá h n c n xác nh rõ nguyên nhân, trách nhi m c a nh ng ngư i có liên quan và xác nh m c b i thư ng v t ch t theo quy nh. 3.6) X lý t n th t v tài s n Khi b t n th t v tài s n là nh ng tài s n b m t mát, thi u h t, hư h ng, kém m t phNm ch t, l c h u k thuât, t n kho ng trong ki m kê nh kỳ và ki m kê t xu t, ài THVN ph i xác nh giá tr ã b t n th t, nguyên nhân, trách nhi m và x lý như sau:
 8. - Nguyên nhân do ch quan thì ngư i gây ra t n th t ph i b i thư ng. T ng giám c ài THVN quy t nh m c b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t và ch u trách nhi m v quy t nh c a mình. - N u tài s n ã mua b o hi m thì x lý theo h p ng b o hi m. - Giá tr tài s n t n th t sau khi ã bù p b ng ti n b i thư ng c a cá nhân, t p th , c a t ch c b o hi m, n u thi u ư c bù p b ng qu d phòng tài chính, trư ng h p qu d phòng tài chính không bù p thì ph n thi u ư c h ch toán vào chi phí s n xu t kinh doanh trong kỳ. - Trư ng h p c bi t do thiên tai ho c do nguyên nhân b t kh kháng gây thi t h i nghiêm tr ng, ài THVN không th kh c ph c ư c thì ài THVN l p phương án x lý g i cơ quan tài chính trình c p có thNm quy n quy t nh x lý. - T ng Giám c ài THVN x lý k p th i các kho n t n th t tài s n, trư ng h p các kho n t n th t tài s n không ư c x lý thì T ng Giám c ài THVN ch u trách nhi m trư c pháp lu t. 3.7) ánh giá l i tài s n: ài THVN ánh giá l i tài s n trong các trư ng h p sau: - Theo Quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n; - Th c hi n chuy n i s h u tài s n c a ài THVN; - Dùng tài s n u tư vào các doanh nghi p khác. Vi c chuy n i s h u tài s n, dùng tài s n u tư ra ngoài doanh nghi p ài THVN th c hi n theo ch qu n lý tài s n hi n hành c a pháp lu t và quy nh t i Thông tư này. 3.8) V qu n lý s d ng t ai ài THVN th c hi n vi c qu n lý s d ng t ai theo quy nh c a Lu t t ai và các văn b n hư ng d n Lu t t ai hi n hành. B. DOANH THU VÀ CHI PHÍ 1. Doanh thu: Doanh thu c a ài THVN là toàn b các kho n thu phát sinh t các ho t ng nghi p v , ho t ng qu ng cáo và d ch v khác c a các ơn v h ch toán ph thu c ài, bao g m : - Doanh thu t ho t ng qu ng cáo; - Doanh thu t ho t ng d ch v truy n hình, d ch v khác; - Doanh thu t ho t ng liên doanh, liên k t; - Doanh thu t ngu n tài tr , vi n tr c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c;
 9. - Doanh thu t các ho t ng do Nhà nư c t hàng; - Doanh thu t các ho t ng tài chính, bao g m: các kho n thu phát sinh t ti n b n quy n, cho các bên khác thuê s d ng tài s n, ti n lãi t vi c cho vay v n, lãi ti n g i; lãi bán hàng tr ch m, tr góp, lãi cho thuê tài chính; chênh l ch lãi do bán ngo i t , chênh l ch t giá ngo i t ; chênh l ch lãi chuy n như ng v n và l i nhu n ư c chia t vi c u tư vào doanh nghi p tr c thu c ài THVN và u tư vào doanh nghi p khác. - Thu nh p khác g m các kho n thu t vi c thanh lý, như ng bán tài s n c nh, thu ti n b o hi m ư c b i thư ng các kho n n ph i tr nay m t ch ư c ghi tăng thu nh p, thu ti n ph t khách hàng do vi ph m h p ng và các kho n thu khác. 2. Chi phí 2.1) Chi phí ho t ng c a ài THVN là toàn b các kho n chi th c hi n nhi m v s n xu t, truy n d n, phát sóng chương trình truy n hình; chi ho t ng qu ng cáo, ho t ng d ch v truy n hình và các ho t ng d ch v khác; các kho n chi khác có liên quan c a các ơn v tr c thu c ài THVN, bao g m: - Chi phí nguyên v t li u, nhiên li u, ng l c, bán thành phNm, d ch v mua ngoài (tính theo m c tiêu hao th c t và giá g c th c t ), chi phí phân b công c , d ng c lao ng, chi phí s a ch a nh tài s n c nh, chi phí trích trư c, chi phí s a ch a l n tài s n c nh; - Chi phí kh u hao tài s n c nh tính theo quy nh hi n hành i v i doanh nghi p; - Chi phí ti n lương, ti n công, chi phí có tính ch t lương ph i tr cho ngư i lao ng, T ng Giám c ài THVN quy t nh theo hư ng d n c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i; - Kinh phí b o hi m xã h i, kinh phí công oàn, b o hi m y t cho ngư i lao ng mà ài THVN ph i n p theo quy nh pháp lu t hi n hành; - Chi phí giao d ch, ti p khách, ti p th , qu ng cáo, h i h p theo quy nh c a Lu t thu thu nh p doanh nghi p và quy nh t i Thông tư này. - Chi phí b ng ti n khác g m: + Các kho n thu tài nguyên, thu môn bài, thu t (n u có), + Ti n thuê t; + Tr c p thôi vi c cho ngư i lao ng; + ào t o nâng cao năng l c qu n lý, tay ngh c a ngư i lao ng; + Chi cho công tác y t ; chi nghiên c u khoa h c, nghiên c u i m i công ngh ;
 10. +Thư ng sáng ki n c i ti n, thư ng tăng năng su t lao ng, thư ng ti t ki m v t tư và chi phí. M c thư ng do T ng giám c ài THVN quy t nh, căn c vào hi u qu công vi c trên mang l i nhưng không ư c cao hơn s ti t ki m chi phí do công vi c ó mang l i trong 01 năm; + Chi phí cho lao ng n ; b o v cơ quan; + Chi phí cho công tác b o v môi trư ng; + Chi phí ăn ca cho ngư i lao ng; + Chi phí cho công tác ng, oàn th t i ài THVN (ph n chi ngoài kinh phí c a t ch c ng, oàn th ư c chi t ngu n quy nh); + Các kho n chi phí b ng ti n khác; 2.2) Các kho n chi th c hi n nhi m v do Nhà nư c t hàng 2.3) Giá tr tài s n t n th t th c t , n ph i thu không có kh năng thu h i theo quy nh. 2.4) Giá tr các kho n d phòng gi m giá hàng hoá t n kho, d phòng n ph i thu khó òi, ư c trích l p theo quy nh, chênh l ch t giá theo s dư kho n n vay dài h n b ng ngo i t , chi phí trích trư c b o hành s n phNm, các kho n d phòng theo quy nh c a pháp lu t i v i doanh nghi p ho t ng trong lĩnh v c c thù c a ài THVN. 2.5) Chi phí ho t ng tài chính, bao g m: các kho n chi liên quan n u tư ra ngoài ài THVN, ti n lãi ph i tr do huy ng v n, chênh l ch t giá khi thanh toán, chi phí cho thuê tài s n, d phòng gi m giá các kho n u tư dài h n theo quy nh t i Thông tư này. 2.6) Chi phí khác, bao g m: - Chi phí như ng bán, thanh lý tài s n c nh g m c giá tr còn l i c a tài s n c nh khi thanh lý, như ng bán; - Chi phí cho vi c thu h i các kho n n ã xoá s k toán; - Chi phí thu ti n ph t; - Chi phí v ti n ph t do vi ph m h p ng; - Chi ho t ng i ngo i ( oàn ra, oàn vào và các cơ quan thư ng trú, i di n thu c ài THVN nư c ngoài); - Các chi phí khác (n u có). 2.7) Không tính vào chi phí s n xu t kinh doanh, d ch v các kho n ã có ngu n khác m b o ho c không liên quan n s n xu t kinh doanh, d ch v sau ây:
 11. - Chi phí mua s m xây d ng, l p t tài s n c nh h u hình, vô hình; - Chi phí lãi vay v n ư c tính vào chi phí u tư và xây d ng, chênh l ch t giá ngo i t c a các kho n u tư xây d ng phát sinh trư c th i i m ưa công trình vào s d ng; - Các kho n chi phí khác không liên quan n ho t ng kinh doanh, d ch v c a ài THVN; - Các kho n ti n ph t v vi ph m hành chính như: Vi ph m lu t giao thông, vi ph m ch ăng ký kinh doanh, vi ph m v k toán thông kê, vi ph m v thu và các vi ph m hành chính khác; - Các kho n chi do các ngu n kinh phí khác ài th . - Các kho n chi không h p lý, không có ch ng t h p pháp. Các chi phí nêu t i i m 2 m c B Thông tư này ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t phù h p v i t ng lo i hình ho t ng c a ài THVN. T ng giám c ài THVN có trách nhi m xây d ng h th ng nh m c kinh t - k thu t và nh m c chi tiêu trình c p có thNm quy n ho c t quy t nh theo quy nh c a pháp lu t hi n hành và quy nh t i Thông tư này. C. K T QU S N XU T, KINH DOANH VÀ PHÂN PH I K T QU S N XU T, KINH DOANH 1. K t qu s n xu t, kinh doanh: L i nhu n trong năm c a ài THVN bao g m: L i nhu n ho t ng qu ng cáo, l i nhu n t ho t ng s n xu t, kinh doanh, d ch v c a các ơn v ph thu c ài THVN; l i nhu n ư c chia t các doanh nghi p tr c thu c ài THVN và các doanh nghi p khác có v n u tư c a ài THVN. 2. Phân ph i l i nhu n và trích l p qu - L i nhu n c a ài THVN sau khi n p các lo i thu và các kho n ph i n p NSNN, bù p kho n l c a các năm trư c ã h t th i h n ư c tr vào l i nhu n trư c thu thu nh p doanh nghi p và các kho n l i b sung v n cho doanh nghi p thành viên h ch toán c l p tr c thu c ài THVN ư c phân ph i như sau: - Trích t i thi u 50% l p Qu u tư phát tri n s n xu t, tái u tư b sung v n; - Trích 5% l p Qu d phòng tài chính; - Trích l p Qu khen thư ng, Qu phúc l i; m c trích t i a không quá 03 tháng ti n lương, ti n công và thu nh p khác bình quân th c hi n trong năm. - L i nhu n còn l i sau khi trích l p Qu phúc l i, khen thư ng ư c b sung vào Qu u tư phát tri n ài THVN.
 12. 3. S d ng các Qu 3.1) Qu u tư phát tri n ư c s d ng u tư phát tri n s n xu t, b sung v n u tư xây d ng cơ s v t ch t, mua s m trang thi t b , phương ti n làm vi c, chi áp d ng ti n b khoa h c k thu t công ngh , ư c s d ng góp v n thành l p Công ty c ph n, Công ty trách nhi m h u h n, Công ty h p danh, Công ty liên doanh; góp v n h p ng h p tác kinh doanh. Vi c s d ng Qu theo quy nh c a Quy ch này và do T ng giám c quy t nh và ch u trách nhi m trư c pháp lu t. 3.2) Qu d phòng tài chính s d ng vào vi c bù p t n th t, thi t h i v tài s n, công n khó òi theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 3.3) Qu khen thư ng dùng : - Thư ng nh kỳ cho t p th , cá nhân trong và ngoài ài THVN theo hi u qu công vi c, năng su t lao ng và thành tích óng góp vào ho t ng c a ài THVN; M c thư ng do T ng giám c ài THVN quy t nh trên cơ s ngh c a Ban (phòng) thi ua c a ài THVN. - Thư ng t xu t cho nh ng cá nhân, t p th c a ài THVN có sáng ki n c i ti n k thu t, quy trình nghi p v , phương án kinh doanh mang l i hi u qu kinh t cao; M c thư ng do T ng giám c ài THVN quy t nh trên cơ s ngh c a Ban (phòng) thi ua c a ài THVN. 3.4) Qu phúc l i dùng : - u tư xây d ng ho c s a ch a, b sung v n xây d ng các công trình phúc l i c a ài THVN, góp v n u tư xây d ng các công trình phúc l i v i các ơn v theo h p ng tho thu n. - Chi cho các ho t ng th thao, văn hoá, phúc l i công c ng c a t p th cán b , viên ch c ài THVN. - Chi tr c p khó khăn thư ng xuyên, t xu t cho cán b , viên ch c ài THVN. - Chi các ho t ng phúc l i khác. T ng giám c ài THVN quy t nh vi c s d ng Qu trên cơ s ngh c a Công oàn ài THVN. D. CH K TOÁN, TH NG KÊ, KI M TOÁN, BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI TÀI CHÍNH 1. Qu n lý và h ch toán k toán 1.1) ài THVN g m các ơn v s n xu t; ph c v s n xu t, truy n d n phát sóng chương trình truy n hình, s n xu t, kinh doanh, d ch v …; ài THVN ư c th c hi n cơ ch h ch toán kinh doanh như doanh nghi p, l y thu, bù chi, có doanh l i và th c hi n các nghĩa v v i ngân sách nhà nư c v thu và các kho n ph i n p NSNN theo quy nh c a pháp lu t hi n hành; phân ph i l i nhu n và s d ng các Qu theo
 13. quy nh t i Thông tư này. th c hi n cơ ch h ch toán nói trên ài THVN áp d ng ch k toán doanh nghi p hi n hành. i v i các ơn v tr c thu c h ch toán ph thu c tuỳ theo quy mô ho t ng ư c m tài kho n, có b máy k toán và con d u riêng. Hàng năm, căn c vào nhi m v ư c giao, khung gi phát sóng c a các kênh truy n hình, ài THVN xác nh nhi m v cho t ng ơn v ; căn c vào h th ng nh m c: nh m c kinh t - k thu t, h th ng nh m c chi, ơn giá s n phNm truy n hình do T ng Giám c ài THVN ban hành, ài THVN giao k ho ch thu, chi, t hàng s n xu t chương trình, nhi m v phát sóng… cho các ơn v . Cu i năm, ài THVN căn c vào kh i lư ng th c hi n nhi m v c a t ng ơn v quy t toán các kho n thu, chi v i các ơn v . 1.2) i v i các ơn v s nghi p thu c ài THVN: - Trư ng cao ng Truy n hình th c hi n cơ ch giao quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c i v i ơn v s nghi p. - Trư ng Cao ng truy n hình ư c ài THVN u tư tăng cư ng cơ s v t ch t theo d án ư c T ng Giám c ài THVN phê duy t t ngu n Qu u tư phát tri n c a ài THVN. 1.3) Các doanh nghi p h ch toán c l p: Các doanh nghi p do T ng Giám c ài THVN thành l p sau khi ư c Th tư ng Chính ph cho phép thành l p. Th c hi n ch tài chính, k toán i v i doanh nghi p hi n hành. V n do ài THVN u tư khi m i thành l p, doanh nghi p có trách nhi m b o toàn và phát tri n v n theo quy nh hi n hành c a pháp lu t. 2. M i quan h gi a ài THVN và các doanh nghi p tr c thu c ài THVN h ch toán cl p 2.1) Vi c u tư v n vào các doanh nghi p tr c thu c ài THVN do T ng Giám c ài THVN quy t nh theo quy nh t i Thông tư này. 2.2) Tài s n c a các doanh nghi p ư c hình thành t v n do ài THVN u tư, v n vay và ngu n v n h p pháp khác do các doanh nghi p qu n lý và s d ng. Các doanh nghi p ư c s d ng v n, bao g m c v n do ài THVN u tư theo quy nh c a pháp lu t; ph i ch u trách nhi m v ch tiêu t su t l i nhu n trên v n, hi u qu s d ng b o toàn v n và phát tri n v n do ài THVN ã u tư cho doanh nghi p. 2.3) M i quan h mua, bán, thuê, cho thuê, vay, cho vay, i u chuy n tài s n gi a ài THVN v i các doanh nghi p tr c thu c ài THVN ph i th c hi n thông qua h p ng kinh t và ph i thanh toán như i v i các pháp nhân khác. 3. K ho ch tài chính, ch Báo cáo tài chính, th ng kê:
 14. Năm tài chính c a ài THVN b t u t 01/01 và k t thúc ngày 31/12 năm dương l ch. nh kỳ hàng năm, ài THVN có trách nhi m xây d ng và báo cáo K ho ch tài chính năm g i B Tài chính, B K ho ch và u tư t ng h p trình Chính ph . nh kỳ hàng quý, năm ài THVN l p và g i các Báo cáo tài chính, Báo cáo th ng kê theo quy nh c a pháp lu t g i B Tài chính và các cơ quan liên quan. 4. Ch Ki m toán, th ng kê và công khai tài chính, ài THVN th c hi n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành và quy nh t i Thông tư này. 5. ài THVN ch u s thanh tra, ki m tra, ki m toán, giám sát c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n . 6. Nghĩa v và trách nhi m c a T ng giám c ài THVN 6.1) Là ngư i ng u i di n pháp nhân nh n v n do Nhà nư c giao i v i ài THVN, th c hi n trung th c, có trách nhi m các quy n h n, nghĩa v ư c giao vì l i ích c a Nhà nư c và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c b o toàn và phát tri n v n Nhà nư c t i ài THVN. 6.2) Không ư c l i d ng ch c v , quy n h n s d ng v n, tài s n c a ài THVN nh m thu l i riêng cho b n thân, gia ình và ngư i khác, không em cho, t ng tài s n c a ài cho b t kỳ i tư ng nào. 6.3) Quy t nh các d án u tư, d án u tư ra ngoài doanh nghi p, phương án vay v n, phương án thanh lý, như ng bán tài s n và phê duy t các d án, phương án u tư theo quy nh c a pháp lu t hi n hành và quy nh t i Thông tư này. 6.4) Quy t nh k ho ch tài chính dài h n và k ho ch tài chính hàng năm phù h p v i k ho ch ho t ng, kinh doanh, d ch v ; các nh m c kinh t k thu t, nh m c lao ng, nh m c chi phí tài chính và chi phí khác phù h p v i i u ki n ho t ng c a ài THVN làm căn c i u hành ho t ng, kinh doanh, d ch v c a ài THVN. 6.5) Xác nh t l trích Qu u tư phát tri n, quy t nh t l trích Qu khen thư ng, Qu phúc l i c a ài THVN và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v quy t nh c a mình. 6.6) Trư ng h p quy t nh vư t thNm quy n, không úng thNm quy n, l i d ng ch c v , quy n h n gây thi t h i cho Nhà nư c thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t v quy t nh c a mình. 6.7) T ch c xây d ng các nh m c kinh t - k thu t, nh m c chi phí tài chính và chi phí khác ban hành và ph bi n n t n i tư ng th c hi n nh m c. 6.8) B x lý hành chính, x lý k lu t tuỳ theo m c vi ph m i v i các hành vi sau:
 15. - Vi ph m ch qu n lý tài chính, k toán, ki m toán và ch khác chưa nm c truy c u trách nhi m hình s ; - Quy t nh các d án u tư không hi u qu , t ch c th c hi n các d án u tư không úng k ho ch, kéo dài d n n ch m thu h i v n, không thu h i ư c v n. III. I U KHO N THI HÀNH 1. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký và áp d ng t năm tài chính 2009, thay th các văn b n quy nh trư c ây trái v i Thông tư này. 2. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c ngh ài THVN ph n ánh v B Tài chính s a i, b sung k p th i./. KT.B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Ban bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VPBC TW v phòng, ch ng nham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Ph m S Danh - Văn phòng Chính ph ; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Ngân hàng chính sách xã h i; - Ngân hàng phát tri n Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Công báo; Website Chính ph ; - Website B Tài chính; - Các ơn v thu c B Tài chính; - Lưu: VT, V HCSN.
Đồng bộ tài khoản