Thông tư 09/BXD-VKT của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
194
lượt xem
10
download

Thông tư 09/BXD-VKT của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 09/BXD-VKT của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn nguyên tắc và phương pháp xác định giá xây dựng các công trình có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 09/BXD-VKT của Bộ Xây dựng

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t c ñ a B é  x © y   ù n g  s è  09­B X D­V K T   n g µ y   d 31­8­1992 h í ng d É n   g u yªn  n t ¾ c v µ   h ¬ n g  p h¸p  p x¸c ® Þ n h    x © y  d ù n g  c¸c c«n g  tr× nh  ã  v è n ® Ç u   gi¸ c t trù c  Õ p c ñ a n íc n g o µ i ti Tõ     µ   íc ta c«ng  è  Ët  u    níc ngoµi t¹  Öt Nam,  Òu  khi Nh n     b Lu ®Ç t     iVi   nhi c«ng  ×nh cã  èn  u    trùctiÕp cña  ícngoµi(gå m     tr   v ®Ç t      n    c¸c c«ng  ×nh hîp t¸c tr       kinh doanh,li       ªndoanh  µ  v 100%   èn  ícngoµi)®∙  îctr Ón khaix©y  ùng    v n    ®  i     d ë nícta.Tuy     nhiªn, Ò   ¬ng    ph v thøc giao,nhËn  Çu  òng    Ýnh   x©y  ùng      th c nh t gi¸  d c¸c c«ng  ×nh nµy  a  îc híng dÉn  y       tr   ch ®     ®Ç ®ñ nªn  çi  ¬ilµm  ét  m n  m kh¸c dÉn     ®Õ n   tranh giµnh,h¹ gi¸®Ó   Ën  Öc,g©y  Öth¹ichung          nh vi   thi     cho  t  íc. ®Ê n § Ó   ¶m   ® b¶o  Ýnh  èng  Êt vµ  îp lýcña    ©y  ùng    t th nh   h     gi¸x d c¸c c«ng  ×nh  tr cã  èn  u    ùctiÕp cña  nícngoµi   ¹  Öt Nam.  é   x©y  ùng  íng dÉn   v ®Ç ttr         t iVi   B  d h  nguyªn  ¾c  µ  ¬ng  t v ph ph¸p    nh    µo  µng  µ      ù  Çu  x¸c ®Þ gi¸ch h v gi¸gi¸d th c«ng  tr×nh lo¹ nµy  äichung  µgi¸dù  Çu)nh   i   (g   l     th   sau: I­ g u yªn t ¾ c c h u n g  N Gi¸ dù  ©ï x©y  ùng      th   d c¸c c«ng  ×nh  ã  èn  u     ùc tiÕp  cña  íc tr c v ®Ç t tr     n  ngoµi® îcx¸c®Þnh    ÷ng      trªnnh nguyªn t¾c  ¬    c b¶n sau  y: ®© 1­ TÝnh  y        Ý    ®Ç ®ñ c¸cchiph cho  ¹t®éng  ©y  ¾p,cã  Ýnh  n   Æt   ho   x l t ®Õ m b»ng    gi¸khu  ùc  µ  Õ  í   v v th gi ib¶o  ¶m   , ® cho    µ  Çu  ©y  ùng  Öt Nam   c¸c nh th x d Vi   c¹nh tranh ® îcvíi µ  Çu  ©y  ùng  ícngoµivµ  ¹t®éng  ã  itrªnc¬  ë       nh th x d n    ho   c l∙    s , ®ã   b¶o  Ö   îÝch  ña  íctatrongviÖc  îp t¸ckinhtÕ  íi ícngoµivµ      v l  i c n      h     v   n   t¨ngthu cho  ©n  ng s¸ch. 2­ Tu ©n  ñ nh÷ng quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   ícta ®ång  êivËn    th     ®Þ hi h c Nh n     th   dông  ã  än  äcc¸c   c ch l    quy  nh cña  ícngoµiphï häp  íi®iÒu  Ön  ô  Ó  ®Þ   n     v  ki c th cña  ícta. n  3­    ©y  ùng  Gi¸ x d c«ng  ×nh  ã  èn  u     ùc tiÕp  ña  íc ngoµi ® îc tr c v ®Ç t tr   c n     tÝnh theo  õng  êi®iÓ m   µ  îc ®iÒu  t th   v®  chØnh    t¨ng hoÆc  gi¶m qua  õng  êi t th   kú  ú  tu theo  cung  Çu  Ò   ©y  ùng, ®èi îng  îp    u  , nhng  c vx d   t h t¸c®Ç t  kh«ng  îc ®  thÊp  ¬n  h møc    íng dÉn  ña  é  ©y  ùng  gi¸h   c BX d trong tõng thêikú.      II­ é i d u n g  v µ  n h ÷ n g  n g u yªn t ¾ c x¸c ® Þ n h  gi¸  N   d ù  th Ç u 1­ Ph¬ng    ph¸p chung:   HiÖn nay  ã  Òu  ¬ng  c nhi ph ph¸p  Ëp    ù  Çu  l gi¸d th kh¸c nhau  ang  îc ¸p   ® ®    dông      íc.Qua  ë c¸cn   kinh nghiÖm  u  Çu      ®Ê th c¸cc«ng  ×nh cña  êinícngoµi tr   ng       t¹  Öt Nam   òng     iVi   c nh kinh nghiÖ m   ña    chøc  ©y  ùng  íc ta ®∙  ù    c c¸c tæ  x d n   d thÇu  ét  è  m s c«ng  ×nh ë  ícngoµith× thÊy  ã  Ó  ö  ông  ¬ng  tr   n      c th s d ph ph¸p t ng   ¬ ®èi phæ   Õn  µph¬ng    bi l   ph¸p tÝnh  n    y  .   ®¬ gi¸®Ç ®ñ
  2. 2 Theo th«ng  Ö, m çi  å  ¬  ù  Çu  u   ã  ét  l  h s d th ®Ò c m b¶n  Òn ¬ng  chñ  ti l do  ®Ç u    Ýnh  ½n.  tt s C¸c  n  Þ  ù  Çu  ®¬ v d th ph¶ilËp  n    y      ®¬ gi¸®Ç ®ñ theo    c¸c danh  m ôc trong b¶n  Òn ¬ng. Bªn  Ën  íikhèil ng t ng    ti t   nh v    î  ¬ øng  ∙  ã    µnh  ù  ® c ®Ó th d to¸n   ù  Çu.Dù     ù  Çu    d th   to¸nd th theo    Èn  èc  Õ  tiªuchu qu t kh«ng  ã  Çn  u«i c ph ®  dù to¸n nh    c¸ch lËp  Ön  µnh    íc ta.V×   Ëy,     chiphÝ     phÇn  u«i   hi h ë n     v   c¸c     ë  ®  cña  ù    îc® a  Õt  µo  µnh  Çn  ña  n    y  . d to¸n®   h v th ph c ®¬ gi¸®Ç ®ñ Néi dung  ña  n    y    ïng ®Ó   nh    ù  Çu    c ®¬ gi¸®µ ®ñ d   ®Þ gi¸d th bao  å m: g ­Chi phÝ  ËttliÖu;    v  ­Chi phÝ  ©n     nh c«ng; ­Chi phÝ  ö  ông     sd m¸y; ­Chi phÝ     chung; ­Thu Õ,  i   l∙ . §©y  µ nh÷ng  l  kho¶n    Ý   Êt thiÕtph¶itÝnh  µo  n    y     chiph nh       v ®¬ gi¸®Ç ®ñ theo  quy  nh  Ön  µnh    íc ta còng      ®Þ hi h ën     nh th«ng  Ö  èc  Õ.Ngoµira,tuú l qu t     theo    Çu  ña  å  ¬  ù  Çu  ã  Ó  Ýnh  yªu c c h s d th c th t thªm  ét  è  m s kho¶n    Ý  chiph kh¸c   vµo  n    y    ®¬ gi¸®Ç ®ñ bao  å m: g ­Chi phÝ  Çu  Ýnh     th ch hoÆc   tæng  Çu  th ; ­Chi phÝ     mua  b¶o  Ó m   ©y  ùng; hi xd ­Chi phÝ    ¹ ;    l¸ntr i ­H Ö   è  ît   s tr   gi¸; ­Chi phÝ  ù     d phßng. 2­ Nguyªn  ¾c    nh    µnh  Çn    Ý:   t x¸c®Þ c¸cth ph chiph a) Chi phÝ  ËtliÖu:    v  ­V Ò   nh    ®Þ møc  Ëtt v  : B íc®Ç u   ã  Ó  ö  ông  nh    c th s d ®Þ møc  Ët t hiÖn  µnh  ña  Öt Nam     v    h c Vi   ®Ó tÝnh    gi¸.Tuy  nhiªn,®èi  íinh÷ng    v  c«ng  Öc  ã  vi c yªu  Çu  c ph¶i lµm    theo    tiªu chuÈn  ícngoµith× ph¶i®iÒu  n       chØnh  ¹ ®Þnh  l i møc  cho  ïhîp (thÝ dô  û lÖ  ph       t  cÊp  èiv÷a  t«ng,v÷a  ©y).§èivíinh÷ng  ph   bª    x      c«ng    Æc   Ötm µ     ícta t¸c® bi   ë n     cha  ã  nh  c ®Þ møc  ¬ng  t øng  th×  n  Þ  Ën  Çu    vµo    ®¬ v nh th c¨n cø  thuyÕt minh    kü  ËtkÌm  thu   theo hå  ¬  ù  Çu    ©y  ùng  nh    s d th ®Ó x d ®Þ møc  ïhîp. ph   ­V Ò     Ëtt   gi¸v  :   Ët  Öu  Ëp  ¹itÝnh  V li nh ngo   theo    ùc nhËp  éng  íic¸c chiphÝ   Ën  gi¸th   c v      v chuyÓn, b¶o    qu¶n,bèc  Õp  n   Ön  êng.V Ët  Öu s¶n  Êt trong níclÊy   x ®Õ hi tr   li   xu       theo møc    Þ  êng    gi¸th tr cao  Êt cho  ÷ng  ¹ s¶n  È m   ttiªuchuÈn xuÊt nh   nh lo   i ph ®¹         khÈu hoÆc  lÊy theo   xuÊt khÈu  éibé       gi¸    n   hoÆc   Êy theo   ¬ng  l  gi¸t øng trong  khu  ùc  v §«ng  Nam   .Trong  ô  ôc sè  lµ gi¸cña  ét  è  Ët liÖu chñ  Õu   ¸  ph l   1      m sv    y theo  Æt   m b»ng  trong níc(ë thêi®iÓ m          th¸ng 7    n¨m 1992),cã  ©n  i víi    c ®è     khu vùc §«ng Nam  ,dïng ®Ó   ¸    tham  kh¶o    Ëp gi¸dù  Çu. khil     th b) Chi phÝ    ng:    lao®é ­V Ò   nh    ®Þ møc    ng: lao®é Cã   Ó  dông  nh   th ¸p  ®Þ møc  lao  ng  Ön  µnh  ®é hi h trong  ©y  ùng    x d ®Ó tÝnh    ÷ng  gi¸.Nh c«ng  Öc  a  ã  nh  vi ch c ®Þ møc   ×  th ph¶ix©y  ùng    d møc   íicã  m 
  3. 3 c©n  i   íi®Þnh  ®è  v   møc  ña    íctrong khu  ùc  c c¸c n     v §«ng  Nam     uy  ¸.T nhiªn,khi   ¸p dông  nh    ®Þ møc    ng  Ön  µnh  lao ®é hi h trong níccÇn u    iÒu  Ön  ô  Ó     l ý® ki c th cña  íctan¨ng  Êtlao®éng cha  n    su       cao,tiÒn l ng  ¹ thÊp  khin©ng  Òn l    ¬ l   i nªn    ti  ­ ¬ng    × víi lªnth     n¨ng  Êt cò  ã  Ó  ÏdÉn  n     Ý  ©n  su   c th s   ®Õ chiph nh c«ng trong ®¬n     gi¸ ®Çy       ®ñ kh«ng  cßn  îp  ý n÷a. Trong  ÷ng  êng  îp  µy  Çn  iÒu  h l    nh tr hn c ® chØnh    Ý  ©n  chiph nh c«ng sao cho  n    y    ña  ¹  ®¬ gi¸®Ç ®ñ c lo i c«ng    îchîp t¸c®     lý, ã  Ó  Êp  Ën  îc.   th ch nh ® c ­V Ò   Òn l ng:   ti  ¬ TiÒn ¬ng  l c«ng  ©n   îc tÝnh  nh ®  theo møc  trung  ×nh  Êp  ña  b th c c«ng  nh©n  ©y  ùng  trong khu  ùc  xd     v §«ng  Nam     ¸  nh»m   ¹ora  ù  ¹nh  t  s c tranh nhÊt     ®Þnh    u   Çu  íic¸c   khi®Ê th v     C«ng    x©y  ùng  íc ngoµi.Møc  ¬ng  µy    ty   d n    l n cao h¬n  møc ¬ng  l trong níc®Ó      khuyÕn  Ých  êic«ng  ©n  µm  Öc  íichÊt kh ng   nh l vi v     l ng tèth¬n,®¸p  î     øng  îcyªu cÇu  ña  êinícngoµi. ®   c ng     Phô  ôcsè  nªu  l   2  møc ¬ng  l trung b×nh  ïng      d ®Ó tham  kh¶o    Ýnh  n   khit ®¬ gi¸®Çy  .  Ç n  u      ®ñ C l ý møc ¬ng  l trong phô  ôcnµy  µtiÒn l ng  ét  µy    l  l   ¬ m ng c«ng  ®Þnh  møc,  Üa  µthu nhËp  ùc tÕ  ña  êilao®éng  ngh l     th   c ng     cßn ph¶iphô  éc   thu   vµo møc    tn¨ng  Êt lao ®éng  ∙ quy  nh.  ®ã   Õu  Êy tiÒn l ng  ®é ®¹   su     ®  ®Þ Do  n l   ¬ th¸ng b×nh  ©n    qu theo  íng  Én  h d chung  ×  n     ©y  ùng  ña    Ï qu¸ th ®¬ gi¸x d c ta s     thÊp,bÊt lîcho       i ta. c)Chi phÝ  ö  ông     sd m¸y: ­  Þnh  § møc  n¨ng  Êt  su m¸y  ã  Ó  dông  c th ¸p  theo     c¸c quy  nh   Ön  ®Þ hi hµnh  ña  ícta. c n  ­Gi¸ca      m¸y  îcx¸c®Þnh  ®   theo haic¸ch:    +  èivíi   ¹  §     lo i c¸c m¸y  ∙  ã  ® c trong níclÊy theo      b¶ng    m¸y  Ön  µnh  gi¸ca  hi h nh©n  íih Ö   è  õ 1,05  n   v   s t  ®Õ 1,10  tÝnh  ¹ tiÒn ¬ng  do  li  l c«ng  ©n  ö  ông  nh sd m¸y  Ýnh  t theo møc ¬ng  µm  Öc      l l vi ë c¸cc«ng  ×nh cã  èn  u    ícngoµivµ  tr   v ®Ç tn     tÝnh chuyÓn  æi  ® sang USD  theo  û gi¸hèi®o¸it ng  t       ¬ øng  ña  êi®iÓ m   Ëp c th   l  gi¸dù  Çu.   th +  èivíilo¹  §   i m¸y  íiph¶ix©y  ùng  m    d riªnggi¸ca      m¸y  theo  ¬ng  ph ph¸p    do Bé  ©y  ùng   xd  quy  nh    ¬  ë gi¸thùc nhËp  Ýnh  ®Þ trªnc s       t b»ng USD. d) Chi phÝ     chung: Tû  Ö    Ý  l chiph chung  Ýnh t trong ®¬n    y    ã  Ó    ông    gi¸®Ç ®ñ c th ¸p d møc  ­ t ¬ng  ù nh  û lÖ  t   t   quy  nh  hiÖn  µnh  ®Þ   h cho    ¹  c¸c lo ic«ng  ×nh  tr trong níc.Tuy     nhiªn,trong khi®Êu   Çu         th c¸c c«ng  ×nh níc ngoµicßn  ã  ét  è  tr       c m s kho¶n    chi phÝ   kh¸c m µ     trong  íc cha  quy  nh  : chi phÝ   n    ®Þ nh     mua   å  ¬  ù  Çu, chi h s d th     phÝ   thuª t vÊn  ©y  ùng, chiphÝ      x d    mua   Êy  gi b¶o     l∙nhthic«ng, chiphÝ      mua   giÊy  b¶o    l∙nhkho¶n  Òn  ¹m  ti t øng  íc v.v.   tr   . C¸c  . kho¶n    Ý   µy  ë    íc chiph n   c¸c n   ® îctÝnh  µo    Ý    v chiph chung  thªm kho¶ng  õ 0,5%  n   t  ®Õ 1%.  ×   Ëy  ã  Ó    V v c th ¸p dông  møc  µy    éng  n ®Ó c thªm  µo  v møc    Ý  chiph chung  Ön  µnh  hi h trong níckhi     tÝnh  Ýa  ù  Çu. g d th e) Thu Õ   i   l∙ : Trong  ¬  Õ   Þ  êng    n  Þ  Ën  Çu  c ch th tr c¸c ®¬ v nh th ph¶inép  Õ      thu ë møc  è  c ®Þnh,  cßn  û lÖ    ã  Ó  t   l∙c th thay ® æi  ú theo  iÒu  Ön  ô  Ó  i   tu   ® ki c th trong tõng  ­   tr êng  îp ®Êu  Çu.V×   Ëy,khilËp gi¸dù  Çu  ã  Ó  än  ûlÖ    Ých  îp, h  th   v         th c th ch t   l∙th i h  nhng  kh«ng nªn  Êp  ¬n  û lÖ   th h t  quy  nh  Ön  µnh   ®Þ hi h cho    c¸c c«ng  ×nh tr   trongníc.  
  4. 4 f)C¸c    Ý    chiph kh¸c: Tuú theo  cÇu  ña  å  ¬  ù  Çu,c¸c c«ng  ×nh cña  êinícngoµi yªu  c h s d th     tr   ng       cã  Ó  Ýnh  th t thªm  ét  è    Ý  m s chiph kh¸cvµo    ù  Çu.   gi¸d th ­Chi phÝ  Çu  Ýnh     th ch hoÆc   tæng  Çu: th N Õu   c«ng  ×nh cã  Çn  Öc  µo  îcgiao th©ïl¹ th× ®¬n    ù  Çu  tr   ph vi n ®          i gi¸d th cña  Çn  Öc    ph vi ®ã cßn  Çn  Ýnh  c t thªm    Ý   Çu  Ýnh  chiph th ch hay tæng  Çu. th   Tuú  theo møc    ®é tr¸chnhiÖ m   ña    c tæng  Çu  th hoÆc   Çu  Ýnh  i víi th ch ®è    c«ng  tr×nh cã  Ó    ông møc  û lÖ  õ 0,5%  n     Ýnh      Ý  ùctiÕp    th ¸p d   t  t  ®Õ 2% t trªnchiph tr   vµ  éng  c thªm  µo  ûlÖ    Ý  v t   chiph chung. ­Chi phÝ     mua  b¶o  Ó m   ©y  ùng: hi xd N Õu  theo yªu  Çu   ña  å  ¬  ù  Çu, bªn  Ën  Çu  c c h s d th   nh th ph¶i mua       b¶o hiÓ m  c«ng  ×nh th×    Ý   µy  òng  Ýnh  µo  ù  tr   chiph n c t v d to¸n dù  Çu. Khi danh    th     m ôc trong b¶n  Òn l ng  ã      ti  ¬ c ghikho¶n  ôc  µy  × chiphÝ  m n th     mua  b¶o  Ó m   ­ hi ® îc tÝnh  µo    v danh  m ôc  .  êng  îp    ®ã Tr h kh«ng  ã c danh  ôc  m riªngth×    Ý    chiph nµy  îc ph©n    u   µo    n     ®  bæ ®Ò v c¸c ®¬ gi¸ b»ng  c¸ch  Ýnh  t thªm  µo    Ý   v chi ph chung.Møc    Ý    chiph mua  b¶o  Ó m  ® îctÝnh tuú theo    Þc«ng  ×nh,lo¹  hi       gi¸tr   tr  i b¶o  Ó m   µ  ûlÖ  hi v t   b¶o  Ó m     hi do C«ng    tyb¶o  Ó m   hi th«ng b¸o. ­Chi phÝ    ¹ :    l¸ntr i Trong    Ý  chiph chung  ∙  ã  Ýnh    Ý  ®ct chiph cho    ¹t¹m  ¹ c«ng  êng  µ  l¸ntr   t i i   tr v chiphÝ   a  n    ® ®ã c«ng  ©n  ©y  ùng. Trêng  îp c«ng  ×nh ë  ÷ng  ¬i xa  nh xd   h  tr   nh n  x«i,hÎo l¸nhcÇn      ph¶ix©y  ùng  µ    ¹m    d nh ë t cho  c«ng  ©n  µ  ôsë  µm  Öc  nh v tr   l vi t¹ c«ng  êng    i tr cho  n  Þ  Ën  Çu  × ph¶itÝnh  ®¬ v nh th th     thªm  µo    ù  Çu.§¬n  v gi¸d th   vÞ  ù  Çu    vµo  ÕtkÕ     d th c¨n cø  thi   c¸cc«ng  ×nh t¹m      Ýnh  ù    µ  a  tr   ®ã ®Ó t d to¸nv ® kho¶n  Òn nµy  µo  ét  ti   v m danh  ôc  m trong b¶n  ù    ù  Çu  Õu  ã) hoÆc     d to¸nd th (n c   ph©n    u   bæ ®Ò trong ®¬n   ¬ng  ùnh    Ý    gi¸t t   chiph chung). ­H Ö   è  ît   s tr   gi¸:  Th«ng  êng  th trong c¸c hå  ¬  ù  Çu        s d th c¸c c«ng  ×nh cña  êinícngoµi tr   ng       ®Ò u   ã  ôc  íng  Én  Ýnh  Ö   è  îtgi¸hoÆc   cm h d t h s tr     kho¸n  än  g møc   îtgi¸®Ó   tr     thuËn  Ön  ti cho  Öc  vi thanh  to¸n.Trêng  îp    h kh«ng  ã  íng  Én  ch d riªngth×  n     ®¬ vÞ  Ën  Çu  nh th ph¶itÝnh  Ö   è  îtgi¸vµ  ©n    h s tr     nh lu«n vµo  n    ù  Çu.   ®¬ gi¸d th ­Chi phÝ  ù     d phßng: Chi phÝ  ù    d phßng  êng  îclËp  µnh  ôc  th ®   th m riªngtrong dù    ù  Çu.     to¸nd th   Trêng  îp  h kh«ng  ã  c danh  ôc  µy  ×  m n th ph¶itÝnh    thªm  µo  n    ù  Çu  v ®¬ gi¸d th b»ng  ét  ûlÖ ¬ng  m t  t øng.Møc    Ý  ù    chiph d phßng  ã  Ó    ông    c th ¸p d nh sau: + C«ng  ×nh  ∙  ã  ÕtkÕ   ü  Ët hoÆc   ü  Ët thic«ng  õ 2%     tr ® c thi   k thu   k thu     t  ­ 3%. +  C«ng  ×nh cã  ÕtkÕ   ¬  é  õ5%    tr   thi   s b t   ­10%; + C«ng  ×nh cã    ñiro  tr   ®é r   cao  (c«ng  ×nh ngÇ m,  tr   c«ng  ×nh ®ª, ®Ëp,  tr     cÇu  èng  c v.v. .tõ10   .    ­15%. ) 3.VÝ   ô  Ýnh  n    y    µ    ù  Çu:   dt ®¬ gi¸®Ç ®ñ v gi¸d th ­  ô   ôc sè  gií  Öu   Ý   ô  Ýnh  Ph l   3  i thi vdt to¸n,trong      ®ã nªu c¸ch  dông  ¸p  nh÷ng  û lÖ    Ý  ∙  t   chiph ® nªu      Ëp  n    y    trªnkhil ®¬ gi¸®Ç ®ñ cho  ét  ¹ c«ng    m lo i   t¸c x©y  ¾p. l 4­ Nguyªn  ¾c    nh    Ý      t x¸c®Þ chiph thuªriªngnh©n    c«ng  hoÆc   m¸y:
  5. 5 §èi víim ét  è  å  ¬  ù  Çu  ã     s h s d th c yªu  Çu   c t¸ch riªngchiphÝ   Õ  ©n      thu nh c«ng (thuªc«ng  Ët)hoÆc       nh   thuªriªngm¸y    (theo giê hoÆc      theo  Çn)th× chi tu       phÝ  µy  îctÝnh    n ®  nh sau: ­Chi phÝ    ©n     thuªnh c«ng: Ngoµi chiphÝ  Òn l ng     ti  ¬ theo  ê c«ng  gi   hoÆc   µy  ng c«ng  Ýnh  t theo  íng h  dÉn     ô  ôcsè  ph¶itÝnh thªm    ûlÖ    Ý   ë ph l   2      c¸ct   chiph chung,thuÕ,l∙    Ý       ichiph , dù  phßng  µ    v c¸ckh¸c(nÕu  ã)nh  n    y  .   c   ®¬ gi¸®Ç ®ñ ­ Chi phÝ      thuªm¸y: ngoµigi¸ca          m¸y  tÝnh    theo  íng dÉn    ôc    îc h  ëm c) ®   tÝnh thªm    û lÖ    Ý  c¸c t   chiph chung,thuÕ, l∙    Ý  ù      ichiph d phßng  µ      Ý  , v c¸c chiph kh¸c(nÕu  ã)nh  n    y  .   c   ®¬ gi¸®Ç ®ñ III­H í ng d É n  ¸p d ô n g:   ViÖc  Ýnh      ù  Çu    t to¸ngi¸d th c¸c c«ng  ×nh cã  èn  u    íc ngoµitheo tr   v ®Ç t n       c¬  Õ   Þ  êng  µ m ét  Ên    Êt phøc  ¹p.Tríc h Õt, nã  ô  éc  µo  ch th tr l  v ®Ò r   t      ph thu v ®iÒu  Ön  µ  ki v yªu  Çu  ô  Ó  ña  õng  c c th c t c«ng  ×nh  µ  ú  éc    tr v tu thu ë quyÒn   quyÕt  nh  ña  ñ  u  . M Æt   ®Þ c ch ®Ç t  kh¸c,gi¸dù  Çu      th cßn  b¶n  ©n      do  th c¸c tæ chøc  Êy  ¾p  x l trong níc tÝnh     to¸n tù quyÕt  nh    ¬  ë     ®Þ trªnc s møc     Ý   ã  chiph c thÓ  Êp  Ën  îcvµ  ch nh ®   kh«ng  µm  l tæn  ¹i®Õ n   îÝch  h  l i chung cña  t  íc.V×     ®Ê n   vËy,Th«ng   íng dÉn  µy    th   n kh«ng quy  nh      ®Þ c¸cmøc   cô  Ó  gi¸  th cho  õng  ¹ t lo i   c«ng    ©y  ¾p  òng      ù  ©ï   ña  õng  ¹  t¸cx l c nh gi¸d th   c t lo ic«ng  ×nh m µ   tr   chØ  íng h  dÉn nguyªn t¾c  µ  ¬ng    v ph ph¸p tÝnh      gi¸.C¸c  è  Öu nªu  s li   trong c¸cphô  ôccña     l  Th«ng  t chØ  mang  Ýnh  nh  íng    t ®Þ h ®Ó tham  kh¶o  µ    Ön  ö  ông, ®∙  v ®Ó ti s d   tÝnh b»ng  USD. C¸c  chøc  ©y  ¾p  ùa    íng dÉn  ña  tæ  x l d trªnh   c Th«ng   µy  ã  Ó  ùm ×nh   tn c th t   hoÆc   èi hîp  íic¸c tæ  ph   v     chøc   Ên  t v trong níc   ã        c ®ñ n¨ng  ùc tÝnh  l  to¸n vµ    trªnc¬  ë    Õt ®Þnh    ù  Çu  ña  ×nh    õng c«ng  ×nh cô  Ó.   s ®ã quy   gi¸d th c m ët   tr   th Qua  õng thêikú  Õu  ã  Õn  ng  ínvÒ       é  ©y  ùng   Ïc«ng  t   n c bi ®é l   gi¸c¶.B X d  s   bè   sè  Öu míi®iÒu  c¸c  li     chØnh cho  ïhîp víi Þ  êng. ph       tr th Trong    ×nh ¸p dông  Õu  ã  íng m ¾ c,    Þ    n  Þ  ¬  ë  qu¸ tr     n cv   ®Ò ngh c¸c ®¬ v c s ph¶n ¶nh  Þp  êivÒ   é   ©y  ùng  Ön  k th   B X d (Vi Kinh  Õ  ©y  ùng) ®Ó   tx d   nghiªncøu    vµ  íng dÉn    Õtc¸ch thùc hiÖn. h  chiti       P h ô  l ô c s è  1: B ¶ n g  gi¸ tha m  k h¶ o  m é t  è  lo¹i Ë t li Ö u  s  v (T¹i êi®iÓ m      th th¸ng7    n¨m  1992) §¬n  Þ:USD v  Sè  Tªn vËt liÖu, quy c¸ch phÈ m   §¬n  Þ  v   Þa ®iÓ m §  Ghi  TT chÊt   tÝnh chó Hµ   éi N TPHC M 1 2 3 4 5 6 1 Xi m¨ng    P400 tÊn 50­ 55 60­80
  6. 6 2     ôc V«ic ­ 20­25 60­80 3 C¸tvµng    m3 2,5­4,5 4 §¸ héc   ­ 5,2­5,5 5 §¸ d¨m  x 6   4    ­ 5,6­6,2 6­10 6 §¸ d¨m  x 2   1    ­ 6­6,5 7 G¹ch  ©y  x (22x10,5x6)   1000v 23­27 24­29 8 G¹ch hoa (n÷ hoµng) 20x20x  ­ 250­300 240­280 1,5  9 G¹ch l¸ ganito(40x40x2,2)  t     m2 6,3­7,7 8­10 10 Ngãim¸y    22v/m2 1000v 60­72 ­ 11 T«n  îpm¸i(920x1520x5) l    m2 6,6­7,5 6­9 12 TÊ m   îpphibr«xim¨ng l  ­ 3,8­4,8 4­4,5 13 Gç     v¸n khu«n m3 70­85 70­90 14 Gç   ã m   nh 4 ­ 120­150 120­200 15 Gç   ép  ã m   2 h nh 1­ ­ 220­450 350­600 16 Nhùa  êng  ® tÊn 270­300 270­300 17 Xi m¨ng  ¾ng   tr ­ 180­210 180­200 18 KÝnh  ly 5  m2 6­9 6­9 19 G¹ch   men   kÝnh   Nh Ët  1000v 110­120 100­120 (10x10x0,5) ThÐp   ∅6   20 tÊn 450­460 450­460 trßn( ­12) 21 ThÐp  ÷  ch I ­ 470­500 470­500 P h ô  l ô c s è  2 b¶ n g  gi¸ Ò n  ¬ n g  h í ng d É n    ti l Lo¹ilao®éng    Phæ   Cã     tay   èc  § c«ng   ü  Ks th«ng nghÒ TiÒn   l ng   ngµy   c«ng  2­ ¬ 3 3­5 4­6 6­8 (USD) Ghi chó:   1­ Møc ¬ng  íng dÉn    l h  bao  åm: g +  Òn ¬ng  ¬  Ti l c b¶n. +  C¸c  kho¶n  ô  Êp  Ýnh  ph c t theo l ng  ¬   ¬ c b¶n,gå m:   ­ ô  Êp  µnh  ©y  ùng  u  ng, th ng,thªm  ê); Ph c ng xd (l ®é   ë   gi ­TiÒn  ông  ô    ng    ©n;   d c lao®é c¸nh ­Nhµ  ,con  ;   ë  c¸i ­B¶o  Óm     ¹ (h trÝ,y  Õ,thÊtnghiÖp.. )   hi c¸clo i u    t       .. 2­ Møc ¬ng  íng dÉn    l h  chØ  ïng ®Ó   Ëp gi¸dù  Çu. d  l     th Bé   ©y  ùng  Ï   X d s   quy  nh  ô  Ó  ®Þ c th møc     ¹ xÝ  ®Ó l i nghiÖp, kho¶n  Ých  ép  µ  Çn      tr n v ph tr¶trùctiÕp cho  êilao®éng       ng     theo    quy  nh  ña  µ   íc. ®Þ c Nh n
  7. 7 P h ô  l ô c s è  3 V Ý  d ô  t Ý nh ® ¬ n  gi¸ ® Ç y   ñ  d ù  th Ç u      ® 1­ X¸c  nh    ù  Çu    ®Þ gi¸d th cho  c«ng     êng  íi Ön  Ých  t¸ctr¸ t t v  di t 100m 2. ­Chi phÝ  ËtliÖu    v    =  54,40 USD   ­Chi phÝ    ng    lao®é =  29,19 ­Chi phÝ     m¸y  =    0,20 Céng    Ý  ùctiÕp chiph tr     =  83,79 (A)   ­Chi phÝ     chung:10%   83,79   x  =  8,38 ­ Chi phÝ  mua  giÊy b¶o l∙nh µ  ho¹t =   v   0,08 ®éng   Ên  tv 0,1%  83,79 x  ­Chi phÝ thÇu  Ýnh    83,79      ch 5% x  =  4,19 ­Chi phÝ     b¶o  Ó m     83,79 hi 0,3 x  =  0,25 ­Chi phÝ l¸ntr¹3%   83,79          x  i =  2,51 Céng:  99,20 (B)   ­Thu Õ,  i11%   99,20   l∙ : x  =  10,91 Céng:  110,11   )  (C  ­Chi phÝ  ù     d phßng    110,11 5% x  =  11,01 Céng: 121,12 USD   2­ §¬n    ù  Çu      gi¸d th tr¸ 1m2 êng  µ:  t t l    121,12                 1,21 USD         =     100     
Đồng bộ tài khoản