Thông tư 09 TC/NSNN của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:180

0
111
lượt xem
4
download

Thông tư 09 TC/NSNN của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 09 TC/NSNN của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện việc phân cấp, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 09 TC/NSNN của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh sè 09 TC/NSNN ngµy 18 th¸ng 3 n¨m 1997 h íng dÉn thùc hiÖn viÖc ph©n cÊp, lËp, chÊp hµnh vµ quyÕt to¸n ng©n s¸ch nhµ n íc - C¨n cø LuËt Ng©n s¸ch nhµ n íc ngµy 20/3/1996 vµ NghÞ ®Þnh sè 87/CP ngµy 19/12/1996 cña ChÝnh phñ vÒ ph©n cÊp qu¶n lý, lËp, chÊp hµnh vµ quyÕt to¸n ng©n s¸ch nhµ níc; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý nhµ n íc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 178/CP ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n, vµ tæ chøc bé m¸y Bé Tµi chÝnh; Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn viÖc ph©n cÊp, lËp, chÊp hµnh vµ quyÕt to¸n ng©n s¸ch nhµ níc nh sau: I- Nh÷ng quy ®Þnh chung 1. Ng©n s¸ch nhµ níc níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam lµ mét hÖ thèng thèng nhÊt, bao gåm: ng©n s¸ch Trung ¬ng vµ ng©n s¸ch c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng. Mçi cÊp ng©n s¸ch ® îc ph©n ®Þnh cô thÓ nguån thu, nhiÖm vô chi; nguån thu, nhiÖm vô chi cña mçi cÊp ng©n s¸ch ® îc quy ®Þnh theo LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc, NghÞ ®Þnh 87/CP vµ kh«ng ®îc thay ®æi. 2. æn ®Þnh tû lÖ phÇn tr¨m (%) ph©n chia c¸c nguån thu vµ sè bæ sung cña ng©n s¸ch cÊp trªn cho ng©n s¸ch cÊp d íi tõ 3-5 n¨m, thêi gian cô thÓ cña tõng thêi kú æn ®Þnh do Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh khi giao dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc n¨m ®Çu cña thêi kú æn ®Þnh. 3. Dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc ®îc lËp vµ quyÕt ®Þnh chi tiÕt theo nguån thu, nhiÖm vô chi cña tõng ®¬n vÞ c¬ së vµ theo ®óng Môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc hiÖn hµnh. §èi víi c¸c kho¶n thu ng©n s¸ch cña nh÷ng ®¬n vÞ ® îc gi÷ l¹i mét phÇn ®Ó chi tiªu theo chÕ ®é vµ c¸c kho¶n thu sö dông ®Ó chi cho c¸c môc tiªu ®· ®îc x¸c ®Þnh còng ph¶i lËp dù to¸n ®Çy ®ñ vµ ® îc cÊp cã thÈm quyÒn duyÖt. 4. ViÖc ®iÒu chØnh dù to¸n ng©n s¸ch thùc hiÖn theo thÈm quyÒn, quy tr×nh quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 87/CP vµ theo nguyªn t¾c cÊp nµo quyÕt ®Þnh th× cÊp ®ã ®iÒu chØnh.
 2. 2 5. C¸c tæ chøc, c¸ nh©n, kÓ c¶ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi ho¹t ®éng trªn l·nh thæ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam cã nghÜa vô nép ®Çy ®ñ, ®óng h¹n c¸c kho¶n thuÕ, phÝ, lÖ phÝ vµ c¸c kho¶n thu kh¸c vµo ng©n s¸ch nhµ níc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 6. C¬ quan thu (ThuÕ Nhµ níc, H¶i quan, Tµi chÝnh vµ c¸c c¬ quan kh¸c ®îc ChÝnh phñ cho phÐp hoÆc Bé Tµi chÝnh uû quyÒn) phèi hîp víi Kho b¹c Nhµ níc tæ chøc qu¶n lý, tËp trung nguån thu ng©n s¸ch nhµ n íc, thêng xuyªn kiÓm tra, ®èi chiÕu ®¶m b¶o mäi nguån thu ng©n s¸ch ph¶i ® îc tËp trung ®Çy ®ñ, kÞp thêi vµo quü ng©n s¸ch nhµ níc. 7. TÊt c¶ c¸c kho¶n chi ng©n s¸ch nhµ níc ph¶i ®îc kiÓm tra, kiÓm so¸t tríc, trong vµ sau qu¸ tr×nh cÊp ph¸t thanh to¸n. C¸c kho¶n chi ph¶i cã trong dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc ®îc duyÖt, ®óng chÕ ®é, tiªu chuÈn, ®Þnh møc do c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn quy ®Þnh vµ ® îc thñ trëng ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch chuÈn chi. Ng êi chuÈn chi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ quyÕt dÞnh cña m×nh, nÕu chi sai ph¶i båi hoµn cho c«ng quü. 8. Mäi kho¶n thu, chi ng©n s¸ch nhµ n íc ®Òu ®îc h¹ch to¸n b»ng ®ång ViÖt Nam theo ®óng niªn ®é ng©n s¸ch, cÊp ng©n s¸ch vµ Môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc. C¸c kho¶n thu, chi ng©n s¸ch nhµ níc b»ng ngo¹i tÖ, hiÖn vËt, ngµy c«ng lao ®éng ®îc quy ®æi ra ®ång ViÖt Nam theo tû gi¸ ngo¹i tÖ hoÆc gi¸ hiÖn vËt, ngµy c«ng lao ®éng do c¬ quan cã thÈm quyÒn quy ®Þnh ®Ó h¹ch to¸n thu ng©n s¸ch nhµ níc t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh ®óng niªn ®é ng©n s¸ch. 9. C¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã nhiÖm vô thu nép ng©n s¸ch nhµ n íc, sö dông ng©n s¸ch nhµ níc ph¶i tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n, b¸o c¸o vµ quyÕt to¸n viÖc thu nép ng©n s¸ch hoÆc viÖc sö dông kinh phÝ theo ®óng quy ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n nhµ níc, Môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc vµ nh÷ng quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 87/CP còng nh c¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 10. Bé Tµi chÝnh cã v¨n b¶n híng dÉn riªng vÒ qu¶n lý thu, chi ®èi víi mét sè ho¹t ®éng ®Æc biÖt thuéc lÜnh vùc quèc phßng - an ninh; cÊp ph¸t vµ cho vay vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n; thu vµ sö dông vèn vay nî, viÖn trî; c¸c kho¶n thu, chi cña c¬ quan ®¹i diÖn ViÖt Nam ë níc ngoµi; thu, chi ng©n s¸ch x·. II - Ph©n cÊp qu¶n lý ng©n s¸ch 1. Ph©n cÊp nhiÖm vô thu, chi: nguån thu vµ nhiÖm vô chi cña ng©n s¸ch tõng cÊp ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 87/CP ngµy 19/12/1996 cña ChÝnh phñ. Bé Tµi chÝnh híng dÉn chi tiÕt thªm mét sè néi dung nh sau:
 3. 3 1.1. ThuÕ lîi tøc c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n toµn ngµnh lµ phÇn lîi tøc nép ng©n s¸ch tõ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞ sau ®©y: 1.1.1. C¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh ®iÖn cña Tæng c«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam, c¸c c«ng ty ®iÖn lùc I, II, III, C«ng ty ®iÖn lùc thµnh phè Hµ Néi, C«ng ty ®iÖn lùc thµnh phè Hå ChÝ Minh. 1.1.2. C¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng C«ng th ¬ng ViÖt Nam, Ng©n hµng N«ng nghiÖp ViÖt Nam, Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam, Ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam. 1.1.3. C¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña H·ng hµng kh«ng Quèc gia ViÖt Nam. 1.1.4. C¸c dÞch vô bu chÝnh viÔn th«ng h¹ch to¸n tËp trung cña Tæng c«ng ty Bu chÝnh viÔn th«ng ViÖt Nam. 1.1.5. Ho¹t ®éng b¶o hiÓm cña Tæng c«ng ty B¶o hiÓm ViÖt Nam. 1.1.6. Ho¹t ®éng vËn doanh cña Liªn hiÖp ® êng s¾t ViÖt Nam. 1.2. C¸c kho¶n thu 100% cña ng©n s¸ch c¸c cÊp ® îc quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu 15, 17, 19 cña NghÞ ®Þnh 87/CP, cÇn chó ý c¸c kho¶n sau ®©y: 1.2.1. §èi víi ng©n s¸ch Trung ¬ng: - Chªnh lÖch thu, chi tõ c¸c ho¹t ®éng cña Ng©n hµng Nhµ n íc ViÖt Nam. - C¸c kho¶n thu hoµn vèn, thanh lý tµi s¶n do thanh lý doanh nghiÖp, c¸c kho¶n thu kh¸c cña doanh nghiÖp nhµ níc. - Thu kh¸c cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi. 1.2.2. §èi víi ng©n s¸ch cÊp tØnh: - C¸c kho¶n thu kh¸c tõ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh. - Thu ph¹t xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh trong c¸c lÜnh vùc, kÓ c¶ ph¹t vËn t¹i, qu¸ t¶i t¹i c¸c tr¹m c©n, thu tõ c¸c ho¹t ®éng chèng bu«n lËu vµ kinh doanh tr¸i ph¸p luËt. - Huy ®éng vèn trong níc ®Ó ®Çu t x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 8 cña LuËt Ng©n s¸ch nhµ n íc. Møc d nî c¸c nguån vèn huy ®éng t¹i thêi ®iÓm huy ®éng kh«ng vît qu¸ 30% vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n hµng n¨m cña ng©n s¸ch cÊp tØnh, khi cã nhu cÇu huy ®éng vèn, Uû ban nh©n d©n tØnh lËp ph¬ng ¸n b¸o c¸o Héi ®ång nh©n d©n th«ng qua, göi Bé Tµi chÝnh vµ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t thÈm ®Þnh tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt, quyÕt ®Þnh. C¸c nguån vèn huy ®éng ® îc ®a vµo c©n ®èi ng©n s¸ch cÊp tØnh vµ chØ ® îc chi cho môc tiªu ®· ®îc x¸c ®Þnh. Néi dung ph¬ng ¸n ph¶i nªu râ: + Dù ¸n ®Çu t ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh; + HiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi cña dù ¸n; + Tæng sè vèn ®Çu t cÇn huy ®éng vµ dù kiÕn nguån b¶o ®¶m tr¶ nî cña ng©n s¸ch cÊp tØnh; + H×nh thøc huy ®éng vèn; khèi l îng huy ®éng; l·i suÊt vµ ph¬ng ¸n tr¶ nî khi ®Õn h¹n;
 4. 4 + D nî vèn huy ®éng; + C©n ®èi ng©n s¸ch cÊp tØnh n¨m hiÖn t¹i vµ kÕ ho¹ch ng©n s¸ch c¸c n¨m tiÕp theo; + C¸c tµi liÖu kh¸c nh»m thuyÕt minh râ ph¬ng ¸n. 1.2.3. §èi víi ng©n s¸ch cÊp huyÖn: sè thuÕ m«n bµi thu tõ c¸c doanh nghiÖp, c«ng ty, hîp t¸c x· vµ c¸c hé s¶n xuÊt kinh doanh ngoµi quèc doanh gåm: - Tõ bËc 1 ®Õn bËc 3 thu trªn ®Þa bµn x·, thÞ trÊn. - Tõ bËc 1 ®Õn bËc 6 thu trªn ®Þa bµn phêng. 1.2.4. §Ó g¾n tr¸ch nhiÖm qu¶n lý thu ng©n s¸ch trªn ®Þa bµn, qu¸ tr×nh ®iÒu hµnh ng©n s¸ch, Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cã thÓ xem xÐt quyÕt ®Þnh t¨ng chi cho c¸c huyÖn hoÆc c¸c ph- êng cã sè thu vît dù to¸n giao vÒ thuÕ ngoµi quèc doanh (®èi víi huyÖn), thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp (®èi víi phêng). Trêng hîp kh«ng hoµn thµnh sè thu giao cã thÓ xem xÐt gi¶m møc chi cho cÊp d íi. 1.3. Hµng n¨m, c¨n cø vµo kh¶ n¨ng c©n ®èi ng©n s¸ch vµ nguån t¨ng thu (nÕu cã) c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng (gäi chung lµ tØnh) quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ hç trî vèn cho c¸c doanh nghiÖp nhµ n íc trªn ®Þa bµn trong ®ã chó ý c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶. 1.4. Thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, thµnh phè thuéc tØnh; thÞ x· cã nhiÖm vô chi thêng xuyªn vÒ duy tu, b¶o dìng hÖ thèng ®Ìn chiÕu s¸ng, vØa hÌ, hÖ thèng cÊp tho¸t níc, giao th«ng néi thÞ, c«ng viªn vµ c¸c sù nghiÖp thÞ chÝnh kh¸c. Trong trêng hîp huyÖn, thÞ trÊn ®¶m nhËn c¸c nhiÖm vô trªn th× ®îc ®¶m b¶o b»ng nguån sù nghiÖp kinh tÕ kh¸c. 1.5. VÒ ph©n cÊp chi ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ - x· héi: - C¨n cø tr×nh ®é, kh¶ n¨ng qu¶n lý vµ khèi l îng vèn ®Çu t, Uû ban nh©n d©n tØnh tr×nh Héi ®ång nh©n d©n quyÕt ®Þnh ph©n cÊp chi ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n cho cÊp díi. Trong ph©n cÊp ®èi víi thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh ph¶i cã nhiÖm vô chi ®Çu t x©y dùng c¸c trêng phæ th«ng quèc lËp c¸c cÊp vµ c¸c c«ng tr×nh phóc lîi c«ng céng, ®iÖn chiÕu s¸ng, cÊp tho¸t n íc, giao th«ng néi thÞ, an toµn giao th«ng, vÖ sinh ®« thÞ; trªn c¬ së ph©n cÊp, x¸c ®Þnh nhiÖm vô chi x©y dùng c¬ b¶n cô thÓ cho cÊp d íi. Do tû lÖ phÇn tr¨m (%) ph©n chia c¸c kho¶n thu gi÷a ng©n s¸ch c¸c cÊp vµ sè bæ sung tõ ng©n s¸ch cÊp trªn cho ng©n s¸ch cÊp d íi æn ®Þnh tõ 3 n¨m ®Õn 5 n¨m nªn vèn ®Çu t còng cÇn x¸c ®Þnh vµ giao æn ®Þnh cho cÊp d íi, phÇn kh«ng æn ®Þnh ®Ó tËp trung ë ng©n s¸ch tØnh ®Ó chñ ®éng bè trÝ tuú thuéc c©n ®èi ng©n s¸ch hµng n¨m. ViÖc qu¶n lý ®Çu t thùc hiÖn nh sau: + Vèn ®Çu t cña ng©n s¸ch cÊp tØnh ® îc qu¶n lý qua Côc §Çu t ph¸t triÓn. + Vèn ®Çu t thuéc ng©n s¸ch cÊp huyÖn vµ x· ®îc ph©n cÊp cho c¬ quan tµi chÝnh vµ Kho b¹c b¹c Nhµ níc qu¶n lý thùc hiÖn. - Nguån vèn huy ®éng sù ®ãng gãp cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ®Ó x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng ph¶i ® îc qu¶n lý chÆt chÏ. KÕt qu¶ huy
 5. 5 ®éng vµ viÖc sö dông nguån huy ®éng ph¶i ® îc qu¶n lý c«ng khai, cã kiÓm tra, kiÓm so¸t vµ ®¶m b¶o sö dông ®óng môc ®Ých, ®óng chÕ ®é theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 1.6. Chi thêng xuyªn vÒ sù nghiÖp gi¸o dôc, y tÕ lµ nhiÖm vô chi cña ng©n s¸ch cÊp tØnh (trõ phÇn ph©n cÊp cho x·), nhng ®Ó qu¶n lý cã hiÖu qu¶ c¸c sù nghiÖp nµy, viÖc qu¶n lý vµ cÊp ph¸t kinh phÝ thùc hiÖn nh sau: Hµng n¨m Së Gi¸o dôc vµ §µo t¹o, Së Y tÕ cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ lËp dù to¸n vµ dù kiÕn ph©n bæ dù to¸n ng©n s¸ch toµn ngµnh tr×nh Uû ban nh©n d©n tØnh ®Ó Uû ban nh©n d©n tr×nh Héi ®ång nh©n d©n phª duyÖt. Sau khi dù to¸n ng©n s¸ch ®· ® îc duyÖt, viÖc cÊp ph¸t kinh phÝ ®îc tiÕn hµnh: + §èi víi c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ trùc thuéc c¸c Së qu¶n lý, Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ cÊp qua c¸c Së hoÆc cÊp ph¸t trùc tiÕp cho c¸c ®¬n vÞ theo quyÕt ®Þnh cña Uû ban nh©n d©n tØnh. + §èi víi c¸c c¬ quan ®¬n vÞ thuéc cÊp huyÖn qu¶n lý, Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ cÊp ph¸t kinh phÝ uû quyÒn cho quËn, huyÖn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh (gäi chung lµ huyÖn). §èi víi c¸c tØnh cha chuyÓn kÞp h×nh thøc cÊp ph¸t kinh phÝ cho sù nghiÖp gi¸o dôc, y tÕ nh trªn th× tríc m¾t cã thÓ cÊp ph¸t kinh phÝ theo h×nh thøc ®ang ¸p dông nhng ph¶i chuÈn bÞ mäi ®iÒu kiÖn ®Ó chuyÓn sang h×nh thøc cÊp ph¸t kinh phÝ uû quyÒn vµ tiÕn tíi thùc hiÖn cÊp ph¸t, thanh to¸n trùc tiÕp qua Kho b¹c Nhµ níc. 2. Tû lÖ phÇn tr¨m (%) ph©n chia c¸c kho¶n thu gi÷a ng©n s¸ch c¸c cÊp trong n¨m ®Çu cña thêi kú æn ®Þnh: 2.1- Tû lÖ phÇn tr¨m (%) ph©n chia c¸c kho¶n thu gi÷a ng©n s¸ch Trung ¬ng víi ng©n s¸ch tõng tØnh do ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh. Tû lÖ nµy ®îc ¸p dông chung ®èi víi tÊt c¶ c¸c kho¶n thu ® îc ph©n chia vµ ®îc x¸c ®Þnh riªng cho tõng tØnh. - C¸c kho¶n thu ®îc ph©n chia gåm: + ThuÕ doanh thu, trõ thuÕ doanh thu thu tõ ho¹t ®éng xæ sè kiÕn thiÕt; + ThuÕ lîi tøc, trõ thuÕ lîi tøc cña c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n toµn ngµnh vµ thuÕ lîi tøc thu tõ ho¹t ®éng xæ sè kiÕn thiÕt; + ThuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao; + ThuÕ chuyÓn lîi nhuËn ra níc ngoµi cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi cã vèn ®Çu t t¹i ViÖt Nam; + ThuÕ tµi nguyªn; + Thu sö dông vèn ng©n s¸ch cña c¸c doanh nghiÖp nhµ níc. - ViÖc x¸c ®Þnh tû lÖ phÇn tr¨m (%) ph©n chia thùc hiÖn nh sau: Gäi: + Tæng sè chi c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph ¬ng (kh«ng bao gåm sè bæ sung) lµ A
 6. 6 + Tæng sè c¸c kho¶n thu ng©n s¸ch c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph ¬ng h- ëng 100% (kh«ng kÓ sè bæ sung) lµ B + Tæng sè c¸c kho¶n thu ph©n chia theo tû lÖ phÇn tr¨m (%) gi÷a ng©n s¸ch c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng ®îc hëng lµ C. Tæng sè c¸c kho¶n thu ®îc ph©n chia gi÷a ng©n s¸ch Trung ¬ng víi ng©n s¸ch tØnh lµ D NÕu A - (B + C) < D th× tû lÖ (%) ph©n chia ®îc tÝnh theo c«ng thøc: A - (B + C) Tû lÖ phÇn tr¨m (%) = ------------------------ x 100% D NÕu A - (B + C) > D th× tû lÖ phÇn tr¨m chØ ® îc tÝnh b»ng 100% vµ phÇn chªnh lÖch sÏ thùc hiÖn c¬ chÕ cÊp bæ sung. NÕu A - (B + C) = D th× tû lÖ phÇn tr¨m lµ 100% vµ tØnh tù c©n ®èi. 2.2. Tû lÖ phÇn tr¨m (%) ph©n chia c¸c kho¶n thu gi÷a ng©n s¸ch c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng do Uû ban nh©n d©n tØnh quy ®Þnh: C¸c kho¶n thu ®îc ph©n chia gi÷a ng©n s¸ch c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng gåm: - ThuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp; - ThuÕ nhµ, ®Êt; - ThuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt; - TiÒn sö dông ®Êt. Khi x¸c ®Þnh tû lÖ phÇn tr¨m (%) ph©n chia c¸c kho¶n thu gi÷a ng©n s¸ch c¸c cÊp vµ chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng cÇn tu©n thñ nguyªn t¾c: - B¶o ®¶m tæng møc ph©n chia cho ng©n s¸ch cÊp m×nh vµ ng©n s¸ch c¸c cÊp díi kh«ng ®îc vît qu¸ møc quy ®Þnh cña cÊp trªn vÒ c¸c kho¶n thu ® îc ph©n chia. - Chó träng kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu chi t¹i chç, khuyÕn khÝch khai th¸c thu vµ ph¶i phï hîp víi ®iÒu kiÖn, ®Æc ®iÓm cña tõng vïng. 2.2.1. Trêng hîp Uû ban nh©n d©n tØnh quyÕt ®Þnh tû lÖ phÇn tr¨m (%) ph©n chia c¸c kho¶n thu cho tõng huyÖn vµ ng©n s¸ch tõng x·, thÞ trÊn (gäi chung lµ x·) th× cã thÓ thùc hiÖn theo tr×nh tù vµ ph¬ng thøc: - §èi víi cÊp x·, vÒ nguyªn t¾c ph¶i trªn c¬ së ®Æc ®iÓm, ®iÒu kiÖn cña tõng x· ®Ó x¸c ®Þnh cho mçi x· cã tû lÖ ph©n chia cô thÓ cho phï hîp vµ ph¶i thùc hiÖn tríc, lµm c¬ së xem xÐt ®èi víi huyÖn. Trêng hîp cha cã ®iÒu kiÖn quyÕt ®Þnh tû lÖ cô thÓ cho tõng x·, thÞ trÊn th× còng cã thÓ quy ®Þnh mét tû lÖ ®Ó l¹i thèng nhÊt chung cho c¸c x· thuéc tØnh. Tû lÖ nµy cã thÓ ph©n chia theo lo¹i h×nh x· ®ång b»ng, x· trung du, x· miÒn nói hoÆc ph©n theo lo¹i huyÖn (huyÖn ®ång b»ng th× c¸c x· thuéc huyÖn ® îc coi nh x· ®ång b»ng, huyÖn miÒn nói th× c¸c x· thuéc huyÖn ®îc coi nh x· miÒn nói...). Trong 4 kho¶n thu ph©n chia, cã thÓ x¸c ®Þnh tû lÖ chung cho c¶ 4 kho¶n hoÆc tû lÖ riªng cho tõng kho¶n.
 7. 7 - §èi víi cÊp huyÖn cã thÓ ph©n ra: + Tõng huyÖn ®îc quy ®Þnh mét tû lÖ riªng nhng cã thÓ ®îc ¸p dông mét tû lÖ chung cho c¸c kho¶n thu ® îc ph©n chia hoÆc theo vÞ trÝ tõng kho¶n thu cã thÓ ¸p dông mçi kho¶n mét tû lÖ cho phï hîp. + §èi víi thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh, ngoµi c¸c kho¶n thu ph©n chia nªu trªn, cßn ®îc ph©n chia theo tû lÖ phÇn tr¨m (%) vÒ thuÕ doanh thu, thuÕ lîi tøc, lÖ phÝ tríc b¹ thu trªn ®Þa bµn. Tû lÖ nµy ® îc ¸p dông chung ®èi víi 3 kho¶n thu ®îc ph©n chia vµ cã thÓ cïng hoÆc kh¸c víi tû lÖ ph©n chia vÒ thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp, thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, thuÕ nhµ ®Êt, tiÒn sö dông ®Êt hoÆc mçi kho¶n mét tû lÖ, nh ng tèi ®a kh«ng ® îc vît qu¸ tû lÖ phÇn tr¨m (%) ph©n chia vÒ thuÕ doanh thu, thuÕ lîi tøc ChÝnh phñ giao cho tØnh vµ tæng c¸c kho¶n thu (c¸c kho¶n thu 100% vµ c¸c kho¶n thu ph©n chia mµ thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh ® îc hëng) kh«ng ®îc vît qu¸ nhiÖm vô chi ®îc giao. 2.2.2. Trêng hîp Uû ban nh©n d©n tØnh giao cho Uû ban nh©n d©n huyÖn quyÕt ®Þnh tû lÖ ph©n chia cho tõng x·: C¨n cø tû lÖ phÇn tr¨m (%) ph©n chia c¸c kho¶n thu gi÷a ng©n s¸ch cÊp tØnh víi huyÖn, Uû ban nh©n d©n huyÖn quyÕt ®Þnh tû lÖ phÇn tr¨m (%) ph©n chia c¸c kho¶n thu gi÷a ng©n s¸ch huyÖn víi ng©n s¸ch tõng x·. Khi x¸c ®Þnh tû lÖ phÇn tr¨m (%) ph©n chia vÒ thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp; thuÕ nhµ, ®Êt; thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt; tiÒn sö dông ®Êt ph¶i b¶o ®¶m tæng møc ph©n chia cho ng©n s¸ch cÊp huyÖn vµ cÊp x· kh«ng ® îc vît qu¸ møc quy ®Þnh cho huyÖn vÒ 4 kho¶n thu nµy. ViÖc x¸c ®Þnh tû lÖ cô thÓ cho tõng x· hoÆc nhãm x· ® îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2.2.1 cña Th«ng t nµy. 2.3. Tû lÖ phÇn tr¨m (%) ph©n chia c¸c kho¶n thu gi÷a ng©n s¸ch c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së c¸c kho¶n thu 100% (kh«ng bao gåm sè bæ sung) vµ dù to¸n chi. 3. Sè bæ sung tõ ng©n s¸ch cÊp trªn cho ng©n s¸ch cÊp d íi bao gåm 2 lo¹i: - Sè bæ sung ®Ó c©n ®èi ng©n s¸ch gåm sè bæ sung æn ®Þnh trong suèt thêi kú æn ®Þnh vµ sè bæ sung t¨ng thªm hµng n¨m trong tr êng hîp cã tr- ît gi¸. - Sè bæ sung theo môc tiªu. 3.1. Sè bæ sung æn ®Þnh trong suèt thêi kú æn ®Þnh chØ tÝnh cho c¸c tØnh, huyÖn, x· cã c¸c nguån thu ®îc ph©n cÊp kh«ng ®¶m b¶o nhiÖm vô chi ®îc giao vµ ®îc x¸c ®Þnh trong n¨m ®Çu cña thêi kú æn ®Þnh cô thÓ: - Bæ sung tõ ng©n s¸ch trung ¬ng cho ng©n s¸ch tõng tØnh: Tæng sè Tæng sè c¸c Tæng sè Tæng sè c¸c chi cña kho¶n thu c¸c kho¶n kho¶n thu ng©n s¸ch ng©n s¸ch thu ph©n ph©n chia Mø c¸c cÊp c¸c cÊp chia theo tû theo tû lÖ c = chÝnh - chÝnh quyÒn + lÖ (%) gi÷a + (%) gi÷a
 8. 8 bæ quyÒn ®Þa ph¬ng ng©n s¸ch ng©n s¸ch sun ®Þa ph- ®îc hëng c¸c cÊp trung ¬ng vµ g ¬ng (kh«ng 100% (kh«ng chÝnh ng©n s¸ch bao gåm bao gåm sè quyÒn ®Þa tØnh ®îc h- sè bæ bæ sung) ph¬ng ®îc ëng më réng sung) hëng ®Õn 100% - Bæ sung tõ ng©n s¸ch cÊp tØnh cho ng©n s¸ch tõng huyÖn: Tæng sè chi Tæng sè c¸c Tæng sè c¸c kho¶n Møc ng©n s¸ch cÊp kho¶n thu ng©n thu ng©n s¸ch cÊp bæ = huyÖn vµ cÊp x· - s¸ch cÊp huyÖn + huyÖn vµ cÊp x· ®îc sung thuéc ®Þa bµn vµ cÊp ®îc hëng hëng theo tû lÖ (%) huyÖn (kh«ng 100% (kh«ng ph©n chia gi÷a ng©n bao gåm sè bæ bao gåm sè bæ s¸ch c¸c cÊp chÝnh sung) sung) quyÒn ®Þa ph¬ng Riªng ®èi víi c¸c thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh cßn ph¶i trõ (-) thªm tæng sè c¸c kho¶n thu ng©n s¸ch cÊp thÞ x·, thµnh phè ® îc hëng theo tû lÖ phÇn tr¨m (%) ph©n chia víi ng©n s¸ch cÊp tØnh vÒ lÖ phÝ tr íc b¹, thuÕ doanh thu, thuÕ lîi tøc thu trªn ®Þa bµn. - Bæ sung tõ ng©n s¸ch cÊp huyÖn cho ng©n s¸ch tõng x·, ph êng, thÞ trÊn: Uû ban nh©n d©n huyÖn tr×nh Héi ®ång nh©n d©n cÊp huyÖn quyÕt ®Þnh sau khi ®· b¸o c¸o Uû ban nh©n d©n tØnh ph¬ng ¸n c©n ®èi ng©n s¸ch x·, phêng, thÞ trÊn nh»m ®¶m b¶o c©n ®èi chung. Tæng Tæng sè c¸c Tæng sè c¸c kho¶n thu Møc sè chi kho¶n thu ng©n ng©n s¸ch cÊp x· ®îc hëng bæ = cña - s¸ch cÊp x· ®îc h- + theo tû lÖ (%) ph©n chia sung ng©n ëng 100% (kh«ng gi÷a ng©n s¸ch c¸c cÊp s¸ch bao gåm sè bæ chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng cÊp x· sung) 3.2. Sè bæ sung t¨ng thªm hµng n¨m trong tr êng hîp cã trît gi¸ ®Ó c©n ®èi ng©n s¸ch: Hµng n¨m, trong trêng hîp cã trît gi¸, c¨n cø vµo sè bæ sung c©n ®èi n¨m tríc ®îc giao, ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh t¨ng sè bæ sung cho ng©n s¸ch tõng tØnh theo mét phÇn trît gi¸. Møc bæ sung t¨ng thªm tuú thuéc vµo kh¶ n¨ng ng©n s¸ch Trung ¬ng vµ ®îc tÝnh theo tû lÖ phÇn tr¨m (%) thèng nhÊt chung trªn møc trît gi¸ do Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh. C¨n cø vµo sè bæ sung t¨ng thªm tõ ng©n s¸ch Trung ¬ng vµ t×nh h×nh cô thÓ ë ®Þa ph¬ng, Uû ban nh©n d©n tØnh quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh t¨ng sè bæ sung cho ng©n s¸ch tõng huyÖn vµ Uû ban nh©n d©n huyÖn quyÕt
 9. 9 ®Þnh ®iÒu chØnh t¨ng sè bæ sung cho ng©n s¸ch tõng x·, phêng, thÞ trÊn theo mét phÇn trît gi¸. C¸c tØnh, c¸c huyÖn, kh«ng ®îc cÊp trªn ®iÒu chØnh t¨ng sè bæ sung theo mét phÇn trît gi¸ do n¨m tríc kh«ng thuéc diÖn bæ sung, ph¶i chñ ®éng sö dông ng©n s¸ch cÊp m×nh ®iÒu chØnh t¨ng sè bæ sung theo mét phÇn tr ît gi¸ cho ng©n s¸ch cÊp díi. 3.3. Ngoµi bæ sung c©n ®èi ng©n s¸ch theo c¸c ®iÓm 3.1; 3.2 nªu trªn, trong mét sè trêng hîp cô thÓ cßn cã bæ sung tõ ng©n s¸ch cÊp trªn cho ng©n s¸ch cÊp díi ®Ó thùc hiÖn mét sè môc tiªu nhÊt ®Þnh nh: Bæ sung ®Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô, dù ¸n ®îc x¸c ®Þnh, bæ sung vèn x©y dùng c¬ b¶n cho mét sè c«ng tr×nh quan träng, bæ sung ®Ó kh¾c phôc hËu qu¶ thiªn tai, lò lôt, ... §èi víi sè bæ sung theo môc tiªu ® îc giao hµng n¨m tuú theo kh¶ n¨ng ng©n s¸ch cÊp trªn vµ yªu cÇu vÒ môc tiªu cô thÓ ë tõng tØnh, huyÖn, x·. C¸c cÊp chÝnh quyÒn, c¸c ®¬n vÞ kh«ng ®îc sö dông phÇn kinh phÝ trªn vµo c¸c c«ng viÖc kh¸c ngoµi môc tiªu ®· ®îc chØ ®Þnh. 4. Tû lÖ phÇn tr¨m (%) ph©n chia c¸c kho¶n thu gi÷a ng©n s¸ch c¸c cÊp chÝnh quyÒn vµ sè bæ sung tõ ng©n s¸ch cÊp trªn cho ng©n s¸ch cÊp d íi ®îc æn ®Þnh tõ 3 ®Õn 5 n¨m nªn ®èi víi c¸c n¨m trong kú æn ®Þnh, c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng c¨n cø vµo nguån thu vµ nhiÖm vô chi ® îc ph©n cÊp, tû lÖ phÇn tr¨m (%) ph©n chia c¸c kho¶n thu vµ møc bæ sung tõ ng©n s¸ch cÊp trªn, chÕ ®é thu, chÕ ®é, tiªu chuÈn, ®Þnh møc chi ng©n s¸ch vµ c¸c yªu cÇu vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cô thÓ cña ®Þa ph ¬ng, Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp tr×nh Héi ®ång nh©n d©n cïng cÊp dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch vµ chñ ®éng qu¶n lý, ®iÒu hµnh dù to¸n thu chi ng©n s¸ch ®· ® îc Héi ®ång nh©n d©n phª duyÖt. ChØ trong mét sè trêng hîp cã biÕn ®éng lín vÒ thu chi ng©n s¸ch míi ®iÒu chØnh tû lÖ phÇn tr¨m (%) ph©n chia nguån thu vµ sè bæ sung tõ ng©n s¸ch cÊp trªn cho ng©n s¸ch cÊp díi. III. X©y dùng dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc hµng n¨m 1. C«ng t¸c híng dÉn lËp dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc vµ th«ng b¸o sè kiÓm tra dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc n¨m: 1.1. C¨n cø chØ thÞ cña Thñ t íng ChÝnh phñ vÒ viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vµ dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc n¨m sau, Bé Tµi chÝnh ban hµnh Th«ng t híng dÉn vÒ yªu cÇu, néi dung, thêi h¹n lËp dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc vµ th«ng b¸o sè kiÓm tra vÒ dù to¸n ng©n s¸ch nhµ n íc cho c¸c Bé, c¬ quan Trung ¬ng vµ c¸c tØnh. 1.2. C¸c Bé, c¬ quan Trung ¬ng, c¨n cø ChØ thÞ cña Thñ t íng ChÝnh phñ, Th«ng t híng dÉn, sè kiÓm tra vÒ dù to¸n ng©n s¸ch cña Bé Tµi chÝnh vµ c¨n cø yªu cÇu nhiÖm vô cô thÓ cña Bé, c¬ quan, cña ngµnh, híng dÉn c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc vµ Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh lËp dù to¸n ng©n s¸ch thuéc ph¹m vi qu¶n lý vµ dù to¸n ng©n s¸ch ngµnh; th«ng b¸o sè kiÓm tra vÒ dù to¸n ng©n s¸ch cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc.
 10. 10 1.3. Uû ban nh©n d©n cÊp trªn c¨n cø ChØ thÞ cña Thñ t íng ChÝnh phñ; Th«ng t híng dÉn, sè kiÓm tra vÒ dù to¸n ng©n s¸ch cña Bé Tµi chÝnh vµ h - íng dÉn cña c¸c Bé, c¬ quan Trung ¬ng, c¨n cø vµo ®Þnh híng ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, yªu cÇu vµ nhiÖm vô cô thÓ cña ®Þa ph¬ng, c¨n cø kh¶ n¨ng c©n ®èi ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng, híng dÉn vµ th«ng b¸o sè kiÓm tra vÒ dù to¸n ng©n s¸ch cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc vµ Uû ban nh©n d©n cÊp d íi lËp dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng. 1.4. C¸c Bé, c¬ quan Trung ¬ng, Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp, khi th«ng b¸o sè kiÓm tra vÒ dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc vµ Uû ban nh©n d©n cÊp díi vÒ c¬ b¶n khi tæng hîp l¹i sè thu kh«ng thÊp h¬n sè kiÓm tra vÒ thu; sè chi ph¶i phï hîp víi tæng møc vµ c¬ cÊu; ®èi víi ng©n s¸ch c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng, sè kiÓm tra vÒ dù to¸n ng©n s¸ch th«ng b¸o cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc vµ Uû ban nh©n d©n cÊp d íi ph¶i phï hîp víi nguån thu ®îc hëng vµ sè kiÓm tra cÊp trªn th«ng b¸o. 1.5. ThÈm quyÒn vµ néi dung th«ng b¸o sè kiÓm tra dù to¸n ng©n s¸ch: - Bé Tµi chÝnh th«ng b¸o sè kiÓm tra dù to¸n ng©n s¸ch, kÓ c¶ sè kiÓm tra dù to¸n chi tõ nguån kinh phÝ uû quyÒn (nÕu cã), cho c¸c Bé, c¬ quan Trung ¬ng vµ Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh. - C¸c Bé, c¬ quan Trung ¬ng, Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp th«ng b¸o sè kiÓm tra dù to¸n ng©n s¸ch, kÓ c¶ sè kiÓm tra dù to¸n chi tõ nguån kinh phÝ uû quyÒn (nÕu cã) cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc vµ Uû ban nh©n d©n cÊp d íi. 1.6. Thêi h¹n th«ng b¸o sè kiÓm tra vÒ dù to¸n ng©n s¸ch: - Bé Tµi chÝnh th«ng b¸o sè kiÓm tra vÒ dù to¸n ng©n s¸ch nhµ n íc cho c¸c Bé, c¬ quan Trung ¬ng vµ Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh chËm nhÊt vµo ngµy 30 th¸ng 6 n¨m tríc. - Uû ban nh©n d©n tØnh th«ng b¸o sè kiÓm tra cho c¸c c¬ quan cÊp tØnh vµ Uû ban nh©n d©n c¸c huyÖn chËm nhÊt vµo ngµy 15 th¸ng 7 n¨m tr - íc. - Uû ban nh©n d©n huyÖn th«ng b¸o sè kiÓm tra cho c¸c c¬ quan cÊp huyÖn vµ Uû ban nh©n d©n c¸c x· chËm nhÊt vµo ngµy 30 th¸ng 7 n¨m tríc. 2. Yªu cÇu ®èi víi dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc n¨m: 2.1. Dù to¸n ng©n s¸ch cña c¸c ®¬n vÞ dù to¸n, c¸c cÊp chÝnh quyÒn vµ c¸c Bé, ngµnh, ph¶i ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ c¸c kho¶n thu, chi theo ®óng chÕ ®é, tiªu chuÈn, ®Þnh møc do c¬ quan cã thÈm quyÒn ban hµnh, kÓ c¶ c¸c kho¶n thu, chi tõ nguån viÖn trî vµ c¸c kho¶n vay. §èi víi c¸c ®¬n vÞ cã thu ®îc sö dông mét phÇn sè thu ®Ó chi theo chÕ ®é cho phÐp, c¸c ®¬n vÞ ®îc ng©n s¸ch nhµ níc hç trî mét phÇn kinh phÝ, còng ph¶i lËp dù to¸n ®Çy ®ñ c¸c kho¶n thu, chi cña ®¬n vÞ vµ møc ®Ò nghÞ ng©n s¸ch nhµ níc hç trî. 2.2. Dù to¸n ng©n s¸ch cña c¸c ®¬n vÞ ph¶i lËp theo ®óng mÉu biÓu, ®óng thêi gian theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy vµ ph¶i lËp chi tiÕt theo Môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc.
 11. 11 2.3. Dù to¸n ng©n s¸ch cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph ¬ng ph¶i tæng hîp theo tõng lo¹i thu, tõng lÜnh vùc chi, theo c¬ cÊu gi÷a chi th êng xuyªn, chi ®Çu t ph¸t triÓn, chi tr¶ nî. Dù to¸n ng©n s¸ch cña c¸c Bé, c¬ quan Trung ¬ng, c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng, c¬ quan qu¶n lý nhµ níc ë ®Þa ph¬ng ph¶i tæng hîp theo ngµnh kinh tÕ, theo ®Þa bµn l·nh thæ. 2.4. B¸o c¸o dù to¸n ng©n s¸ch ph¶i kÌm theo b¶n thuyÕt minh chi tiÕt c¸c c¬ së, c¨n cø tÝnh to¸n. 2.5. Dù to¸n ng©n s¸ch c¸c cÊp ph¶i ®¶m b¶o c©n ®èi theo nguyªn t¾c sau: - §èi víi dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc: tæng sè thu thuÕ, phÝ vµ lÖ phÝ ph¶i lín h¬n tæng sè chi thêng xuyªn vµ c¸c kho¶n chi tr¶ nî; béi chi ph¶i nhá h¬n chi ®Çu t ph¸t triÓn; vay ®Ó c©n ®èi ng©n s¸ch ph¶i cã nguån ch¾c ch¾n (vay níc ngoµi theo dù ¸n vµ vay b»ng tiÒn ph¶i c¨n cø c¸c hiÖp ®Þnh, c¸c cam kÕt ®· ®îc ký kÕt ®îc rót vèn trong n¨m dù to¸n, vay trong n íc ph¶i tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng thùc tÕ vµ hÖu qu¶ vay). - §èi víi dù to¸n ng©n s¸ch cÊp tØnh: dù to¸n ng©n s¸ch cÊp tØnh cña c¸c n¨m trong thêi kú æn ®Þnh ph¶i c©n b»ng gi÷a thu vµ chi trªn c¬ së sè thu cña ng©n s¸ch cÊp tØnh gåm: c¸c kho¶n thu ng©n s¸ch cÊp tØnh ® îc hëng 100%, c¸c kho¶n thu ph©n chia cho ng©n s¸ch cÊp tØnh theo tû lÖ phÇn tr¨m (%) ®· ®îc quy ®Þnh vµ sè bæ sung tõ ng©n s¸ch trung ¬ng; sè dù kiÕn huy ®éng vèn trong níc ®Ó ®Çu t x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng thuéc ng©n s¸ch cÊp tØnh ®¶m b¶o quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 8 cña LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc vµ §iÒu 27 cña NghÞ ®Þnh 87/CP ngµy 19/12/1996 cña ChÝnh phñ. - §èi víi dù to¸n ng©n s¸ch cÊp huyÖn, x·: dù to¸n ng©n s¸ch cña c¸c n¨m trong thêi kú æn ®Þnh ph¶i c©n b»ng gi÷a thu vµ chi trªn c¬ së sè thu cña ng©n s¸ch gåm: c¸c kho¶n thu ng©n s¸ch ® îc hëng 100%, c¸c kho¶n thu ph©n chia theo tû lÖ phÇn tr¨m (%) ®· ® îc quy ®Þnh vµ sè bæ sung tõ ng©n s¸ch cÊp trªn. 3. C¨n cø lËp dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc n¨m: 3.1. NhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vµ b¶o ®¶m quèc phßng - an ninh; chØ tiªu, nhiÖm vô cô thÓ cña n¨m kÕ ho¹ch vµ nh÷ng chØ tiªu ph¶n ¸nh quy m« nhiÖm vô, ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng, ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi vµ tù nhiªn cña tõng vïng nh: d©n sè theo vïng l·nh thæ, biªn chÕ, c¸c chØ tiªu vÒ kinh tÕ - x· héi... do c¬ quan cã thÈm quyÒn th«ng b¸o ®èi víi tõng Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng vµ ®¬n vÞ c¬ së; 3.2. C¸c LuËt, Ph¸p lÖnh thuÕ, chÕ ®é thu; chÕ ®é, tiªu chuÈn, ®Þnh møc chi ng©n s¸ch do cÊp cã thÈm quyÒn quy ®Þnh; c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch hiÖn hµnh lµm c¬ së lËp dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc n¨m, trêng hîp cÇn söa ®æi, bæ sung ph¶i ®îc nghiªn cøu vµ ban hµnh tríc thêi ®iÓm lËp dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc. 3.3. Nh÷ng quy ®Þnh vÒ ph©n cÊp qu¶n lý kinh tÕ - x· héi, ph©n cÊp qu¶n lý ng©n s¸ch;
 12. 12 3.4. Tû lÖ phÇn tr¨m (%) ph©n chia c¸c kho¶n thu vµ møc bæ sung tõ ng©n s¸ch cÊp trªn; 3.5. ChØ thÞ cña Thñ t íng ChÝnh phñ vÒ viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vµ dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc n¨m sau; Th«ng t híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc lËp dù to¸n ng©n s¸ch vµ v¨n b¶n h íng dÉn cña c¸c Bé; 3.6. Sè kiÓm tra vÒ dù to¸n ng©n s¸ch do c¬ quan cã thÈm quyÒn th«ng b¸o; 3.7. T×nh h×nh thùc hiÖn dù to¸n ng©n s¸ch c¸c n¨m tríc. 4. NhiÖm vô, quyÒn h¹n vÒ lËp dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc n¨m: 4.1. C¸c doanh nghiÖp c¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt - kinh doanh cña ®¬n vÞ, c¸c luËt, ph¸p lÖnh vÒ thuÕ vµ c¸c chÕ ®é thu ng©n s¸ch; ®¨ng ký sè thuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép ng©n s¸ch theo Môc lôc ng©n s¸ch nhµ n íc göi c¬ quan thuÕ vµ c¬ quan ® îc Nhµ níc giao nhiÖm vô thu ng©n s¸ch ®èi víi ®¬n vÞ: - §¨ng ký sè thuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép ng©n s¸ch ph¸t sinh tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt - kinh doanh trong níc víi c¬ quan thuÕ vµ c¸c c¬ quan kh¸c ®- îc giao nhiÖm vô thu ®èi víi doanh nghiÖp. - §¨ng ký sè thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt hµng nhËp khÈu vµ c¸c kho¶n thu kh¸c cã liªn quan ®Õn xuÊt, nhËp khÈu (c¸c kho¶n phô thu ®èi víi ®èi víi hµng xuÊt, nhËp khÈu, lÖ phÝ h¶i quan,...) víi c¬ quan h¶i quan n¬i doanh nghiÖp sÏ nép c¸c kho¶n thu nªu trªn. Riªng c¸c doanh nghiÖp nhµ níc, ngoµi viÖc ®¨ng ký nép thuÕ nªu trªn cßn ph¶i: - LËp kÕ ho¹ch thu chi tµi chÝnh, trong ®ã cã møc ®Ò nghÞ bæ sung vèn lu ®éng (nÕu cã nhu cÇu), kho¶n ng©n s¸ch chi hç trî theo chÕ ®é quy ®Þnh (nÕu cã) göi c¬ quan qu¶n lý vèn vµ tµi s¶n nhµ n íc t¹i doanh nghiÖp, ®ång göi Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nhµ n íc do Uû ban nh©n d©n ®Þa ph¬ng thµnh lËp. Thêi gian b¸o c¸o tríc ngµy 1 th¸ng 8 n¨m tríc. 4.2. C¬ quan thuÕ c¸c cÊp ë ®Þa ph¬ng lËp dù to¸n thu ng©n s¸ch nhµ níc vµ c¬ së tÝnh to¸n tõng nguån thu trªn ®Þa bµn thuéc ph¹m vi qu¶n lý göi c¬ quan thuÕ cÊp trªn, Uû ban nh©n d©n vµ c¬ quan tµi chÝnh cïng cÊp. Chi côc ThuÕ thùc hiÖn b¸o c¸o tríc ngµy 5 th¸ng 8 n¨m tríc; Côc ThuÕ thùc hiÖn b¸o c¸o tríc ngµy 15 th¸ng 8 n¨m tríc. 4.3. Tæng côc ThuÕ xem xÐt dù to¸n thu do c¬ quan thuÕ trùc thuéc lËp, tæng hîp dù to¸n thu ng©n s¸ch nhµ níc vµ c¬ së tÝnh to¸n tõng nguån thu b¸o c¸o Bé Tµi chÝnh. 4.4. Côc H¶i quan c¸c tØnh lËp dù to¸n thu thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt hµng nhËp khÈu (trong ®ã chi tiÕt thu thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt hµng nhËp khÈu qua biªn giíi ®Êt liÒn), c¸c kho¶n thu kh¸c liªn quan ®Õn xuÊt, nhËp khÈu thuéc ph¹m vi qu¶n lý göi Tæng côc H¶i quan, Uû ban nh©n d©n tØnh, ®ång göi Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ vµ Côc ThuÕ tríc ngµy 15 th¸ng 8 n¨m tríc.
 13. 13 4.5. Tæng côc H¶i quan xem xÐt dù to¸n thu do c¸c c¬ quan H¶i quan trùc thuéc lËp, tæng hîp dù to¸n thu thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt hµng nhËp khÈu, trong ®ã chi tiÕt thu thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt hµng nhËp khÈu qua biªn giíi ®Êt liÒn vµ c¸c kho¶n thu ®îc ph©n c«ng qu¶n lý b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ, göi Bé Tµi chÝnh tríc ngµy 20 th¸ng 8 n¨m tríc. 4.6. C¸c ®¬n vÞ dù to¸n, ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch c¸c cÊp lËp dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch thuéc ph¹m vi trùc tiÕp qu¶n lý, dù to¸n chi tõ nguån kinh phÝ uû quyÒn cña ng©n s¸ch cÊp trªn (nÕu cã), xem xÐt dù to¸n ng©n s¸ch do c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc b¸o c¸o, tæng hîp vµ lËp dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch theo Môc lôc Ng©n s¸ch nhµ níc thuéc ph¹m vi qu¶n lý, göi c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn. 4.7. C¸c c¬ quan nhµ níc, c¸c tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, tæ chøc x· héi, tæ chøc x· héi - nghÒ nghiÖp ë Trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng lËp dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch thuéc ph¹m vi trùc tiÕp qu¶n lý, dù to¸n chi tõ nguån kinh phÝ uû quyÒn cña ng©n s¸ch cÊp trªn (nÕu cã), xem xÐt dù to¸n do c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc lËp; tæng hîp vµ lËp dù to¸n thu chi ng©n s¸ch thuéc ph¹m vi qu¶n lý göi c¬ quan tµi chÝnh cïng cÊp vµ ®ång göi: - C¬ quan kÕ ho¹ch vµ ®Çu t, c¬ quan ®Çu t ph¸t triÓn cïng cÊp (phÇn dù to¸n chi ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n). - C¬ quan qu¶n lý ngµnh, lÜnh vùc cÊp trªn (phÇn dù to¸n chi ng©n s¸ch theo ngµnh, lÜnh vùc). C¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc, tæ chøc chÝnh trÞ, tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi, tæ chøc x· héi, tæ chøc x· héi - nghÒ nghiÖp ë trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng khi xem xÐt tæng hîp dù to¸n cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc cÇn yªu cÇu c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc söa ®æi l¹i trong tr êng hîp: lËp dù to¸n kh«ng ®óng ®Þnh møc, chÕ ®é, c¬ së tÝnh to¸n kh«ng ®óng (biªn chÕ, quy m«, khèi l îng nhiÖm vô ®îc giao,...), vît qu¸ kh¶ n¨ng c©n ®èi ng©n s¸ch, lËp b¸o c¸o dù to¸n ng©n s¸ch kh«ng ®óng biÓu mÉu, kh«ng ®óng Môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc... 4.8. C¬ quan qu¶n lý ngµnh, lÜnh vùc tæng hîp vµ lËp dù to¸n thu chi ng©n s¸ch thuéc ngµnh, lÜnh vùc göi c¬ quan tµi chÝnh cïng cÊp vµ c¬ quan qu¶n lý ngµnh, lÜnh vùc cÊp trªn. §èi víi c¸c ®¬n vÞ dù to¸n cÊp I ë huyÖn thùc hiÖn b¸o c¸o tr íc ngµy 1 th¸ng 8 n¨m tríc; ®èi víi ®¬n vÞ dù to¸n cÊp I ë tØnh thùc hiÖn b¸o c¸o tr íc ngµy 10 th¸ng 8 n¨m tr íc; ®èi víi dù to¸n cÊp I ë Trung ¬ng thùc hiÖn b¸o c¸o tríc ngµy 15 th¸ng 8 n¨m tríc. C¨n cø ®Æc ®iÓm cña ngµnh vµ quy ®Þnh vÒ thêi gian trªn, c¬ quan dù to¸n cÊp I quy ®Þnh thêi gian lËp b¸o c¸o cña c¸c c¬ quan dù to¸n c¸c cÊp trùc thuéc cho phï hîp. 4.9. Côc Qu¶n lý vèn vµ tµi s¶n nhµ níc t¹i doanh nghiÖp xem xÐt, tæng hîp kÕ ho¹ch thu, chi tµi chÝnh, trong ®ã cã dù to¸n vÒ møc ®Ò nghÞ bæ sung vèn lu ®éng, c¸c kho¶n ng©n s¸ch chi hç trî theo chÕ ®é quy ®Þnh (nÕu cã) cña c¸c doanh nghiÖp nhµ níc trªn ®Þa bµn ®îc ph©n c«ng qu¶n lý, b¸o c¸o Tæng côc Qu¶n lý vèn vµ tµi s¶n nhµ níc t¹i doanh nghiÖp, b¸o c¸o Uû ban nh©n d©n tØnh; ®ång göi Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ ®èi víi phÇn dù to¸n vÒ møc ®Ò nghÞ bæ sung vèn l u ®éng, c¸c kho¶n ng©n s¸ch chØ hç trî theo chÕ ®é
 14. 14 (nÕu cã) cña c¸c doanh nghiÖp nhµ níc do Uû ban nh©n d©n lËp tr íc ngµy 15 th¸ng 8 n¨m tríc. 4.10. Tæng côc Qu¶n lý vèn vµ tµi s¶n nhµ níc t¹i doanh nghiÖp xem xÐt kÕ ho¹ch thu, chi tµi chÝnh, trong ®ã cã dù to¸n vÒ møc ®Ò nghÞ bæ sung vèn lu ®éng, kho¶n ng©n s¸ch chi hç trî theo chÕ ®é quy ®Þnh (nÕu cã) cña c¸c doanh nghiÖp ®îc ph©n c«ng qu¶n lý; tæng hîp kÕ ho¹ch thu chi tµi chÝnh, trong ®ã cã dù to¸n vÒ møc ®Ò nghÞ bæ sung vèn l u ®éng, kho¶n ng©n s¸ch chi hç trî theo chÕ ®é quy ®Þnh (nÕu cã) cña c¸c doanh nghiÖp nhµ níc theo ngµnh vµ l·nh thæ, tr×nh Bé Tµi chÝnh tr íc ngµy 20 th¸ng 8 n¨m tríc. 4.11. Côc §Çu t ph¸t triÓn xem xÐt ®Ò nghÞ vÒ dù to¸n chi ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n ®èi víi c¸c c«ng tr×nh, dù ¸n thuéc ng©n s¸ch ®Þa ph ¬ng do c¸c ®¬n vÞ lËp; Tham gia víi Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t tríc khi Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t xem xÐt tæng hîp lËp vµ ph©n bæ dù to¸n chi ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n cho tõng ®¬n vÞ, tõng dù ¸n, tõng c«ng tr×nh thuéc ng©n s¸ch ®Þa ph ¬ng, b¸o c¸o Uû ban nh©n d©n tØnh, göi Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ tr íc ngµy 15 th¸ng 8 n¨m tríc. §èi víi c¸c c«ng tr×nh, dù ¸n thuéc ng©n s¸ch Trung ¬ng tæng hîp b¸o c¸o Tæng côc §Çu t ph¸t triÓn tríc ngµy 15 th¸ng 8 n¨m tríc. 4.12. Tæng côc §Çu t ph¸t triÓn xem xÐt, tæng hîp dù to¸n chi ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n do c¸c Côc §Çu t ph¸t triÓn b¸o c¸o, tham gia víi c¸c ®¬n vÞ liªn quan thuéc Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t , c¸c ®¬n vÞ liªn quan thuéc c¸c Bé tr íc khi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t xem xÐt tæng hîp lËp vµ ph©n bæ dù to¸n chi ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n, göi Bé Tµi chÝnh ®Ó tæng hîp vµo dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc n¨m sau tríc ngµy 20 th¸ng 8 n¨m tríc. 4.13. C¬ quan KÕ ho¹ch vµ §Çu t ë ®Þa ph¬ng thèng nhÊt víi c¬ quan tµi chÝnh, c¬ quan ®Çu t ph¸t triÓn cïng cÊp lËp vµ ph©n bæ dù to¸n chi ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n cho tõng ®¬n vÞ, tõng dù ¸n, c«ng tr×nh thuéc ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng göi c¬ quan tµi chÝnh cïng cÊp ®Ó lµm c¨n cø tæng hîp, lËp dù to¸n ng©n s¸ch tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh; b¸o c¸o tríc 10 ngµy tr- íc khi Héi ®ång nh©n d©n cïng cÊp häp quyÕt ®Þnh dù to¸n ng©n s¸ch; trong trêng hîp cÇn thiÕt, xem xÐt tr×nh Uû ban nh©n d©n cïng cÊp ®iÒu chØnh dù to¸n chi ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n cho tõng ®¬n vÞ, tõng dù ¸n, c«ng tr×nh. 4.14. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t tr×nh ChÝnh phñ dù ¸n kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña c¶ níc vµ c¸c c©n ®èi chñ yÕu cña nÒn kinh tÕ quèc d©n, trong ®ã cã c©n ®èi tµi chÝnh, tiÒn tÖ, vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n lµm c¬ së cho viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh ng©n s¸ch, tr×nh ChÝnh phñ ®Ó tr×nh Quèc héi Danh môc c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n quèc gia, c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n quan träng ®îc ®Çu t tõ nguån ng©n s¸ch nhµ níc; thèng nhÊt víi Bé Tµi chÝnh lËp, ph©n bæ dù to¸n chi ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n tËp trung cho tõng Bé, ®Þa ph¬ng, chi x©y dùng c¬ b¶n c¸c c«ng tr×nh quan träng vµ göi Bé Tµi chÝnh tríc ngµy 30 th¸ng 8 n¨m tríc lµm c¨n cø tæng hîp, lËp dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc hµng n¨m; Trong trêng hîp cÇn thiÕt ph¶i ®iÒu chØnh nhiÖm vô kinh tÕ - x· héi, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t tr×nh ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh dù ¸n ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña c¶ níc vµ c¸c c©n ®èi chñ yÕu cña nÒn kinh tÕ, ®iÒu chØnh vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n, ®iÒu chØnh danh môc c¸c ch ¬ng tr×nh, dù ¸n quèc gia, c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n quan träng ® îc ®Çu t tõ
 15. 15 nguån vèn ng©n s¸ch göi Bé Tµi chÝnh lµm c¬ së cho viÖc ®iÒu chØnh dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc. 4.15. Ban Tµi chÝnh x· lËp dù to¸n thu chi ng©n s¸ch x· b¸o c¸o Uû ban nh©n d©n x·; lµm viÖc xin ý kiÕn Phßng Tµi chÝnh huyÖn tr íc khi tr×nh Héi ®ång nh©n d©n x· xem xÐt quyÕt ®Þnh. 4.16. Phßng Tµi chÝnh huyÖn xem xÐt dù to¸n ng©n s¸ch cña c¸c ®¬n vÞ thuéc huyÖn vµ dù to¸n thu trªn ®Þa bµn do c¬ quan thuÕ lËp; lËp dù to¸n vµ ph¬ng ¸n ph©n bæ ng©n s¸ch cÊp huyÖn; tæng hîp, lËp dù to¸n thu ng©n s¸ch nhµ níc trªn ®Þa bµn, dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch huyÖn (gåm dù to¸n ng©n s¸ch c¸c x· vµ dù to¸n ng©n s¸ch cÊp huyÖn), tæng hîp dù to¸n chi b»ng nguån kinh phÝ uû quyÒn cña ng©n s¸ch cÊp trªn (nÕu cã); b¸o c¸o Uû ban nh©n d©n huyÖn; lµm viÖc vµ xin ý kiÕn Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ tr íc khi tr×nh Héi ®ång nh©n d©n huyÖn quyÕt ®Þnh. Xem xÐt nghÞ quyÕt vÒ dù to¸n ng©n s¸ch cña Héi ®ång nh©n d©n x· ®Ó ®Ò xuÊt ý kiÕn tr×nh Uû ban nh©n d©n huyÖn, yªu cÇu Héi ®ång nh©n d©n x· ®iÒu chØnh l¹i dù to¸n ng©n s¸ch x· trong trêng hîp cÇn thiÕt. 4.17. Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ xem xÐt dù to¸n ng©n s¸ch cña c¸c ®¬n vÞ thuéc tØnh lËp, dù to¸n thu do c¬ quan thuÕ, c¬ quan h¶i quan lËp, lËp dù to¸n vµ ph¬ng ¸n ph©n bæ ng©n s¸ch cÊp tØnh; tæng hîp, lËp dù to¸n thu ng©n s¸ch trªn ®Þa bµn, dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch tØnh (gåm dù to¸n ng©n s¸ch huyÖn vµ dù to¸n ng©n s¸ch cÊp tØnh); tæng hîp dù to¸n chi tõ nguån kinh phÝ uû quyÒn cña ng©n s¸ch Trung ¬ng (nÕu cã); b¸o c¸o Uû ban nh©n d©n tØnh; lµm viÖc vµ xin ý kiÕn Bé Tµi chÝnh tr íc khi tr×nh Héi ®ång nh©n d©n tØnh quyÕt ®Þnh. Xem xÐt nghÞ quyÕt vÒ dù to¸n ng©n s¸ch cña Héi ®ång nh©n d©n huyÖn ®Ó ®Ò xuÊt ý kiÕn tr×nh Uû ban nh©n d©n tØnh yªu cÇu Héi ®ång nh©n d©n huyÖn ®iÒu chØnh l¹i dù to¸n ng©n s¸ch huyÖn trong tr êng hîp cÇn thiÕt. 4.18. Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp h íng dÉn, tæ chøc vµ chØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, chÝnh quyÒn cÊp díi lËp dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch thuéc ph¹m vi qu¶n lý; phèi hîp vµ chØ ®¹o c¬ quan thuÕ, h¶i quan ë ®Þa ph ¬ng lËp dù to¸n thu ng©n s¸ch nhµ níc trªn ®Þa bµn; lµm viÖc vµ xin ý kiÕn Uû ban nh©n d©n cÊp trªn tríc khi tr×nh Héi ®ång nh©n d©n quyÕt ®Þnh dù to¸n ng©n s¸ch. §èi víi dù to¸n ng©n s¸ch tØnh, Uû ban nh©n d©n tØnh ph¶i xin ý kiÕn cña Thñ tíng ChÝnh phñ tríc khi tr×nh Héi ®ång nh©n d©n tØnh. Dù to¸n ng©n s¸ch n¨m sau cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph ¬ng ph¶i göi tríc ®Õn ®¹i biÓu Héi ®ång nh©n d©n theo quy ®Þnh ®Ó Héi ®ång nh©n d©n cïng cÊp xem xÐt, quyÕt ®Þnh dù to¸n ng©n s¸ch cña cÊp m×nh. Sau khi dù to¸n ng©n s¸ch ®· ® îc Héi ®ång nh©n d©n quyÕt ®Þnh, Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp ph¶i b¸o c¸o Uû ban nh©n d©n cÊp trªn, ®ång göi c¬ quan tµi chÝnh cÊp trªn; Uû ban nh©n d©n tØnh ph¶i b¸o c¸o ChÝnh phñ, ®ång göi Bé Tµi chÝnh. Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp thùc hiÖn kiÓm tra NghÞ quyÕt vÒ dù to¸n ng©n s¸ch cña Héi ®ång nh©n d©n cÊp d íi; Yªu cÇu Héi ®ång nh©n d©n cÊp díi ®iÒu chØnh l¹i dù to¸n ng©n s¸ch trong tr êng hîp cÇn thiÕt. 4.19. Bé Tµi chÝnh chñ tr× phèi hîp víi c¸c Bé vµ c¨n cø vµo dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch do c¸c Bé, c¬ quan nhµ n íc Trung ¬ng vµ c¸c tØnh lËp, dù to¸n
 16. 16 chi theo ngµnh, lÜnh vùc, chi ch¬ng tr×nh quèc gia do c¸c Bé, c¬ quan qu¶n lý ch¬ng tr×nh quèc gia lËp lËp, nhu cÇu tr¶ nî vµ kh¶ n¨ng vay ®Ó: + LËp dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch trung ¬ng, tæng hîp vµ lËp dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch nhµ níc tr×nh ChÝnh phñ ®Ó ChÝnh phñ xem xÐt vµ tr×nh Quèc héi quyÕt ®Þnh. + LËp ph¬ng ¸n ph©n bæ ng©n s¸ch trung ¬ng cho tõng Bé, ngµnh vµ møc bæ sung tõ ng©n s¸ch trung ¬ng cho tõng tØnh tr×nh ChÝnh phñ ®Ó ChÝnh phñ xem xÐt vµ tr×nh Uû ban thêng vô Quèc héi quyÕt ®Þnh. + Xem xÐt NghÞ quyÕt vÒ dù to¸n ng©n s¸ch cña Héi ®ång nh©n d©n tØnh ®Ó ®Ò xuÊt ý kiÕn tr×nh Thñ t íng ChÝnh phñ yªu cÇu Héi ®ång nh©n d©n tØnh ®iÒu chØnh l¹i dù to¸n ng©n s¸ch tØnh trong trêng hîp cÇn thiÕt. 5. QuyÕt ®Þnh dù to¸n ng©n s¸ch n¨m: 5.1. Tæ chøc lµm viÖc vÒ dù to¸n ng©n s¸ch n¨m: - §Ó ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt, ®¶m b¶o nh÷ng ®Þnh híng u tiªn quan träng cña ng©n s¸ch nhµ níc, ®ång thêi phï hîp víi thùc tÕ ph¶i tæ chøc lµm viÖc ®Ó th¶o luËn vÒ dù to¸n ng©n s¸ch, cô thÓ nh sau: Sau khi th«ng b¸o sè kiÓm tra, ph¶i tæ chøc lµm viÖc ®Ó th¶o luËn vÒ dù to¸n ng©n s¸ch n¨m gi÷a c¬ quan tµi chÝnh víi c¬ quan, ®¬n vÞ ®ång cÊp vµ Uû ban nh©n d©n, c¬ quan tµi chÝnh cÊp d íi; gi÷a Uû ban nh©n d©n cÊp díi víi Uû ban nh©n d©n cÊp trªn trùc tiÕp; gi÷a c¬ quan, ®¬n vÞ cÊp trªn víi c¸c ®¬n vÞ dù to¸n ng©n s¸ch trùc thuéc (c¬ quan, ®¬n vÞ cÊp trªn quy ®Þnh viÖc tæ chøc lµm viÖc th¶o luËn vÒ dù to¸n ng©n s¸ch víi c¸c ®¬n vÞ dù to¸n ng©n s¸ch trùc thuéc cho phï hîp ®Æc ®iÓm tõng ngµnh). Qua qu¸ tr×nh th¶o luËn dù to¸n ng©n s¸ch nhµ n íc, nÕu cã ý kiÕn kh¸c nhau gi÷a Bé Tµi chÝnh vµ c¸c c¬ quan Trung ¬ng, Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè th× Bé Tµi chÝnh tr×nh ChÝnh phñ hoÆc Thñ t íng ChÝnh phñ nh÷ng ý kiÕn cßn kh¸c nhau ®Ó quyÕt ®Þnh theo thÈm quyÒn. Nguyªn t¾c nµy còng ®îc ¸p dông trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, th¶o luËn dù to¸n ng©n s¸ch ë c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng. 5.2. §èi víi dù to¸n ng©n s¸ch cña c¸c n¨m tiÕp theo trong thêi kú æn ®Þnh: - Héi ®ång nh©n d©n quyÕt ®Þnh dù to¸n ng©n s¸ch x· n¨m sau tr íc ngµy 15 th¸ng 8 n¨m tríc. - Héi ®ång nh©n d©n huyÖn quyÕt ®Þnh dù to¸n ng©n s¸ch huyÖn n¨m sau tríc ngµy 31 th¸ng 8 n¨m tríc. - Héi ®ång nh©n d©n tØnh quyÕt ®Þnh dù to¸n ng©n s¸ch tØnh n¨m sau tríc ngµy 15 th¸ng 9 n¨m tríc. - Quèc héi quyÕt ®Þnh dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc n¨m sau vµo kú häp cuèi n¨m. 5.3. §èi víi dù to¸n ng©n s¸ch cña nh÷ng n¨m ®Çu thêi kú æn ®Þnh, viÖc x¸c ®Þnh dù to¸n ng©n s¸ch cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph ¬ng cã ý nghÜa quan träng, lµm c¨n cø ®Ó æn ®Þnh cho c¶ thêi kú tõ 3-5 n¨m. Néi
 17. 17 dung c«ng t¸c lËp vµ thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh dù to¸n ng©n s¸ch thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þnh trªn, riªng tr×nh tù quyÕt ®Þnh dù to¸n ng©n s¸ch quy ®Þnh nh sau: - Héi ®ång nh©n d©n tØnh quyÕt ®Þnh dù to¸n ng©n s¸ch tØnh sau khi dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc ®· ®îc Quèc héi th«ng qua vµ Thñ t íng ChÝnh phñ ®· cã quyÕt ®Þnh chÝnh thøc giao cho tØnh dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch, tû lÖ ph©n chia c¸c kho¶n thu vµ sè bæ sung tõ ng©n s¸ch Trung ¬ng (nÕu cã). - Héi ®ång nh©n d©n huyÖn quyÕt ®Þnh dù to¸n ng©n s¸ch huyÖn sau khi dù to¸n ng©n s¸ch tØnh ®· ® îc Héi ®ång nh©n d©n tØnh th«ng qua vµ Uû ban nh©n d©n tØnh ®· cã quyÕt ®Þnh chÝnh thøc giao cho huyÖn dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch, tû lÖ ph©n chia c¸c kho¶n thu vµ sè bæ sung tõ ng©n s¸ch tØnh. - Héi ®ång nh©n d©n x· quyÕt ®Þnh dù to¸n ng©n s¸ch x· sau khi dù to¸n ng©n s¸ch huyÖn ®· ® îc Héi ®ång nh©n d©n huyÖn th«ng qua vµ Uû ban nh©n d©n huyÖn ®· cã quyÕt ®Þnh chÝnh thøc giao cho x· dù to¸n ng©n s¸ch. 5.4. ChËm nhÊt 5 ngµy sau khi Héi ®ång nh©n d©n quyÕt ®Þnh dù to¸n ng©n s¸ch hoÆc dù to¸n ng©n s¸ch ®iÒu chØnh, Uû ban nh©n d©n ®ång cÊp cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o Uû ban nh©n d©n vµ c¬ quan tµi chÝnh cÊp trªn (Uû ban nh©n d©n tØnh b¸o c¸o ChÝnh phñ, ®ång göi Bé Tµi chÝnh dù to¸n ng©n s¸ch tØnh). 6. §iÒu chØnh dù to¸n ng©n s¸ch n¨m (nÕu cã): 6.1. §iÒu chØnh dù to¸n ng©n s¸ch n¨m cña chÝnh quyÒn ®Þa ph ¬ng cÊp díi trong trêng hîp dù to¸n ng©n s¸ch cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph - ¬ng cha phï hîp víi dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc, hoÆc cha phï hîp víi dù to¸n ng©n s¸ch cÊp trªn: ViÖc ®iÒu chØnh dù to¸n ng©n s¸ch n¨m cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn chØ thùc hiÖn khi Uû ban nh©n d©n cÊp trªn yªu cÇu Héi ®ång nh©n d©n cÊp d íi ®iÒu chØnh dù to¸n ng©n s¸ch. Uû ban nh©n d©n cÊp trªn chØ thùc hiÖn yªu cÇu Héi ®ång nh©n d©n cÊp d íi ®iÒu chØnh dù to¸n mét lÇn sau khi dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc ®· ®îc Quèc héi quyÕt ®Þnh, vµ ChÝnh phñ giao cho c¸c tØnh. Thñ tíng ChÝnh phñ yªu cÇu Héi ®ång nh©n d©n tØnh ®iÒu chØnh l¹i dù to¸n ng©n s¸ch tØnh sau khi Quèc héi th«ng qua dù to¸n ng©n s¸ch nhµ n- íc. - Uû ban nh©n d©n tØnh yªu cÇu Héi ®ång nh©n d©n huyÖn ®iÒu chØnh l¹i dù to¸n ng©n s¸ch huyÖn sau khi dù to¸n ng©n s¸ch tØnh ® îc Héi ®ång nh©n d©n tØnh quyÕt ®Þnh vµ ® îc ChÝnh phñ giao nhiÖm vô thu, chi ng©n s¸ch. - Uû ban nh©n d©n huyÖn yªu cÇu Héi ®ång nh©n d©n x· ®iÒu chØnh l¹i dù to¸n ng©n s¸ch x· sau khi dù to¸n ng©n s¸ch huyÖn ® îc Héi ®ång nh©n d©n huyÖn quyÕt ®Þnh vµ ®îc Uû ban nh©n d©n tØnh giao nhiÖm vô thu, chi ng©n s¸ch. Trêng hîp cÇn ®iÒu chØnh dù to¸n ng©n s¸ch trong ph¹m vi qu¶n lý cña c¸c Bé, c¬ quan qu¶n lý nhµ níc, Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp; cÇn ph¶i xin ý
 18. 18 kiÕn vµ ®îc sù ®ång ý cña c¬ quan cã thÈm quyÒn tr íc khi thùc hiÖn ®iÒu chØnh. 6.2. §iÒu chØnh dù to¸n ng©n s¸ch trong tr êng hîp cã biÕn ®éng lín vÒ thu chi ng©n s¸ch: Trong trêng hîp ®Æc biÖt cã biÕn ®éng lín vÒ nguån thu, nhiÖm vô chi; lµm ¶nh hëng lín ®Õn viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi, cÇn thiÕt ph¶i ®iÒu chØnh c¸c kho¶n thu, chi cña tõng cÊp ng©n s¸ch, tû lÖ phÇn tr¨m (%) ph©n chia c¸c kho¶n thu gi÷a c¸c cÊp ng©n s¸ch vµ sè bæ sung tõ ng©n s¸ch cÊp trªn cho ng©n s¸ch cÊp d íi theo §iÒu 51 cña NghÞ ®Þnh 87/CP ngµy 19/12/1996 thùc hiÖn nh sau: - Trêng hîp Quèc héi ®iÒu chØnh dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc trong ph¹m vi toµn quèc: C¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc, Uû ban nh©n d©n, ®¬n vÞ dù to¸n ng©n s¸ch, c¬ quan tµi chÝnh, c¬ quan kÕ ho¹ch vµ ®Çu t c¸c cÊp c¨n cø chØ ®¹o cña ChÝnh phñ, híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh vµ c¬ quan cÊp trªn vÒ ®iÒu chØnh dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc, c¨n cø vµo yªu cÇu nhiÖm vô cô thÓ cña c¬ quan, ®Þa ph¬ng thùc hiÖn chÕ ®é lËp, tæng hîp, b¸o c¸o vµ quyÕt ®Þnh dù to¸n ng©n s¸ch ®iÒu chØnh thuéc ph¹m vi qu¶n lý theo quy ®Þnh t¹i c¸c môc ®· nªu trªn. - Trêng hîp cÇn ®iÒu chØnh dù to¸n ng©n s¸ch ®èi víi mét sè Bé, c¬ quan Trung ¬ng, mét sè tØnh: C¨n cø thùc tÕ biÕn ®éng lín vÒ thu, chi ng©n s¸ch so víi dù to¸n ®· ®îc giao; c¸c Bé, c¬ quan trung ¬ng, Uû ban nh©n d©n tØnh thuéc diÖn ph¶i ®iÒu chØnh dù to¸n ng©n s¸ch (chñ ®éng hoÆc theo yªu cÇu cña Bé Tµi chÝnh) lËp dù to¸n ng©n s¸ch ®iÒu chØnh göi Bé Tµi chÝnh, ®ång göi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t (phÇn dù to¸n x©y dùng c¬ b¶n); Bé Tµi chÝnh tæng hîp chung b¸o c¸o ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh. C¨n cø quyÕt ®Þnh ®iÒu chØnh cña ChÝnh phñ; c¸c Bé, c¬ quan Trung ¬ng, Uû ban nh©n d©n tØnh thùc hiÖn giao dù to¸n ng©n s¸ch ®iÒu chØnh cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. - Trêng hîp cÇn ®iÒu chØnh dù to¸n ng©n s¸ch ®èi víi mét sè ®¬n vÞ dù to¸n thuéc ng©n s¸ch c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng hoÆc ®iÒu chØnh dù to¸n ng©n s¸ch cña mét sè huyÖn, x·: C¸c ®¬n vÞ dù to¸n, Uû ban nh©n d©n huyÖn, Uû ban nh©n d©n x· thuéc diÖn ph¶i ®iÒu chØnh dù to¸n ng©n s¸ch (chñ ®éng hoÆc theo yªu cÇu cña c¬ quan tµi chÝnh cung cÊp hoÆc c¬ quan tµi chÝnh cÊp trªn) lËp dù to¸n ng©n s¸ch ®iÒu chØnh göi c¬ quan tµi chÝnh cïng cÊp hoÆc c¬ quan tµi chÝnh cÊp trªn, ®ång göi c¬ quan KÕ ho¹ch vµ §Çu t (phÇn vèn x©y dùng c¬ b¶n); c¬ quan Tµi chÝnh tæng hîp chung b¸o c¸o Uû ban nh©n d©n quyÕt ®Þnh. 7. BiÓu mÉu lËp dù to¸n NSNN n¨m: 7.1. C¸c doanh nghiÖp ®¨ng ký nép thuÕ víi c¬ quan thuÕ vµ c¬ quan ® - îc giao nhiÖm vô thu ng©n s¸ch nhµ níc; c¸c doanh nghiÖp nhµ níc lËp kÕ ho¹ch thu, chi tµi chÝnh cña ®¬n vÞ theo biÓu mÉu quy ®Þnh cña c¬ quan thu, c¬ quan qu¶n lý vèn vµ tµi s¶n nhµ níc t¹i doanh nghiÖp. 7.2. C¸c c¬ quan thu lËp dù to¸n thu theo hÖ thèng biÓu mÉu quy ®Þnh t¹i Phô lôc sè 1 kÌm theo Th«ng t nµy.
 19. 19 7.3. C¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ níc, c¸c ®¬n vÞ dù to¸n, ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch lËp dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch theo hÖ thèng biÓu mÉu quy ®Þnh t¹i Phô lôc sè 2 kÌm theo Th«ng t nµy. 7.4. C¬ quan qu¶n lý vèn vµ tµi s¶n nhµ n íc t¹i doanh nghiÖp lËp dù to¸n chi bæ sung vèn lu ®éng vµ kÕ ho¹ch thu chi tµi chÝnh doanh nghiÖp nhµ níc theo hÖ thèng biÓu mÉu quy ®Þnh t¹i Phô lôc sè 3 kÌm theo Th«ng t nµy. 7.5. C¸c c¬ quan b¶o hiÓm x· héi lËp dù to¸n thu, chi b¶o hiÓm x· héi theo hÖ thèng biÓu mÉu quy ®Þnh t¹i Phô lôc sè 4 kÌm theo Th«ng t nµy. 7.6. C¸c c¬ quan Lao ®éng - Th¬ng binh x· héi lËp dù to¸n chi trî cÊp x· héi theo hÖ thèng biÓu mÉu quy ®Þnh t¹i Phô lôc sè 5 kÌm theo Th«ng t nµy. 7.7. C¬ quan KÕ ho¹ch vµ §Çu t lËp dù to¸n chi x©y dùng c¬ b¶n theo hÖ thèng biÓu mÉu quy ®Þnh t¹i Phô lôc sè 6 kÌm theo Th«ng t nµy. 7.8. Uû ban nh©n d©n vµ c¬ quan Tµi chÝnh c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng lËp dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch theo hÖ thèng biÓu mÉu quy ®Þnh t¹i Phô lôc sè 7 kÌm theo Th«ng t nµy. 7.9. Bé Tµi chÝnh lËp dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch nhµ n íc theo hÖ thèng biÓu mÉu quy ®Þnh t¹i Phô lôc sè 8 kÌm theo Th«ng t nµy. 8. Tæ chøc giao dù to¸n ng©n s¸ch n¨m: 8.1. Sau khi cã NghÞ quyÕt cña Uû ban th êng vô Quèc héi vÒ ph©n bæ ng©n s¸ch nhµ níc; Bé Tµi chÝnh tr×nh ChÝnh phñ giao nhiÖm vô thu, chi ng©n s¸ch cho tõng Bé, c¬ quan Trung ¬ng; nhiÖm vô thu, chi vµ møc bæ sung tõ ng©n s¸ch Trung ¬ng, dù to¸n chi tõ nguån kinh phÝ uû quyÒn cña ng©n s¸ch Trung ¬ng (nÕu cã) cho tõng tØnh, ®ång thêi tæ chøc th«ng b¸o chØ tiªu híng dÉn vÒ dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc theo quy ®Þnh. 8.2. C¨n cø NghÞ quyÕt cña Héi ®ång nh©n d©n cïng cÊp vµ quyÕt ®Þnh nhiÖm vô thu, chi ng©n s¸ch cÊp trªn giao; Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp giao nhiÖm vô thu, chi cho tõng c¬ quan, ®¬n vÞ trùc thuéc, nhiÖm vô thu, chi vµ møc bæ sung ng©n s¸ch, dù to¸n chi tõ nguån kinh phÝ uû quyÒn cña ng©n s¸ch cÊp m×nh (nÕu cã) cho Uû ban nh©n d©n cÊp díi. 8.3. C¸c c¬ quan, ®¬n vÞ khi nhËn ® îc dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch nhµ n- íc ®îc cÊp cã thÈm quyÒn giao ph¶i tæ chøc giao dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch cho tõng ®¬n vÞ trùc thuéc, kÓ c¶ dù to¸n chi tõ nguån kinh phÝ uû quyÒn cña ng©n s¸ch cÊp trªn (nÕu cã) tríc ngµy 31 th¸ng 12 n¨m tríc; ®¶m b¶o khíp ®óng tæng møc vµ chi tiÕt tõng môc chi theo Môc lôc ng©n s¸ch ®· ® îc giao, ®ång thêi tæng hîp kÕt qu¶ giao chi tiÕt b¸o c¸o c¬ quan cÊp trªn, c¬ quan Tµi chÝnh ®ång cÊp chËm nhÊt vµo ngµy 5 th¸ng 1 n¨m sau. IV- ChÊp hµnh ng©n s¸ch nhµ n íc 1. Dù to¸n ng©n s¸ch quý: 1.1. Trªn c¬ së nhiÖm vô thu c¶ n¨m ® îc giao vµ nguån thu dù kiÕn ph¸t sinh trong quý, c¬ quan thu lËp dù to¸n ng©n s¸ch quý cã chia ra khu vùc kinh
 20. 20 tÕ, ®Þa bµn vµ ®èi t îng thu chñ yÕu vµ h×nh thøc thu (thu trùc tiÕp t¹i Kho b¹c Nhµ níc, thu qua c¬ quan thu), göi c¬ quan Tµi chÝnh ®ång cÊp: + C¬ quan thuÕ lËp dù to¸n thu thuÕ, phÝ, lÖ phÝ (trõ thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu) vµ c¸c kho¶n thu kh¸c thuéc ph¹m vi qu¶n lý. + C¬ quan h¶i quan lËp dù to¸n thu thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu (kÓ c¶ thu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt hµng nhËp khÈu). + C¬ quan tµi chÝnh vµ c¸c c¬ quan thu kh¸c ® îc uû quyÒn lËp dù to¸n thu c¸c kho¶n thu cßn l¹i cña ng©n s¸ch nhµ níc. Dù to¸n thu quý göi tríc ngµy 10 cña th¸ng cuèi quý tríc. 1.2. Trªn c¬ së dù to¸n chi c¶ n¨m ® îc duyÖt vµ nhiÖm vô ph¶i chi trong quý c¸c ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch lËp dù to¸n chi quý (cã chia ra th¸ng), chi tiÕt theo c¸c môc chi cña Môc lôc ng©n s¸ch nhµ n íc göi c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn. C¬ quan qu¶n lý cÊp trªn tæng hîp, lËp dù to¸n chi ng©n s¸ch quý (cã chia ra th¸ng), göi c¬ quan tµi chÝnh ®ång cÊp tríc ngµy 10 cña th¸ng cuèi quý tríc. 1.3. C¬ quan tµi chÝnh c¨n cø vµo nguån thu vµ nhiÖm vô chi trong quý lËp dù to¸n ®iÒu hµnh ng©n s¸ch quý, b¸o c¸o ChÝnh phñ (®èi víi ng©n s¸ch trung ¬ng) hoÆc Uû ban nh©n d©n cïng cÊp (®èi víi ng©n s¸ch c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng). Trong b¸o c¸o, c©n ®èi ng©n s¸ch ph¶i ® îc lËp mét c¸ch ch¾c ch¾n, ®ång thêi nªu râ c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn vµ c¸c kiÕn nghÞ cÇn thiÕt ®èi víi c¸c cÊp cã thÈm quyÒn. 1.4. C¬ quan tµi chÝnh ®iÒu chØnh dù to¸n ng©n s¸ch quý nÕu ChÝnh phñ hoÆc Uû ban nh©n d©n ®ång cÊp cã yªu cÇu. 2. Tæ chøc thu ng©n s¸ch nhµ níc: 2.1. C¨n cø vµo tê khai thuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép ng©n s¸ch nhµ n íc cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã nghÜa vô nép ng©n s¸ch, c¬ quan thu kiÓm tra, x¸c ®Þnh sè thuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép ng©n s¸ch nhµ n íc vµ ra th«ng b¸o thu ng©n s¸ch nhµ níc göi ®èi tîng nép, ®ång göi Kho b¹c Nhµ níc n¬i giao dÞch. 2.2. NÕu hÕt thêi h¹n nép tiÒn trong th«ng b¸o thu ng©n s¸ch mµ tæ chøc, c¸ nh©n vÉn cha thùc hiÖn nghÜa vô nép th× c¬ quan thu ® îc quyÒn yªu cÇu ng©n hµng hoÆc Kho b¹c Nhµ níc trÝch sè tiÒn ph¶i nép tõ tµi kho¶n cña tæ chøc, c¸ nh©n ®ã ®Ó nép ng©n s¸ch (®èi víi tr êng hîp cã më tµi kho¶n tiÒn göi t¹i Ng©n hµng hoÆc Kho b¹c Nhµ n íc) hoÆc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p tµi chÝnh kh¸c ®Ó thu cho ng©n s¸ch. Nh÷ng trêng hîp ®îc coi lµ chËm nép cã lý do chÝnh ®¸ng, t¹m thêi ch a ¸p dông biÖn ph¸p trÝch tµi kho¶n vµ xö ph¹t nªu trªn lµ: - Doanh nghiÖp ®· cã quyÕt ®Þnh gi¶i thÓ, ®ang trong giai ®o¹n xö lý tån t¹i. - Doanh nghiÖp ®ang cã nh÷ng khã kh¨n kh¸ch quan, ® îc c¬ quan thu tr×nh Uû ban nh©n d©n ®ång cÊp (®èi víi doanh nghiÖp do ®Þa ph ¬ng thµnh lËp) hoÆc Thñ tíng ChÝnh phñ (®èi víi doanh nghiÖp do Trung ¬ng thµnh lËp) cho phÐp chËm nép. 2.3. Ph¬ng thøc thu ng©n s¸ch nhµ níc:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản