Thông tư 10/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:18

0
89
lượt xem
5
download

Thông tư 10/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 10/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các đồ án quy hoạch xây dựng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 10/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  X © y   ù n g  s è  10/2000/TT­B X D  n g µ y  8 th¸ng 8 n¨ m   d 2000 h í ng  d É n  l Ë p b¸o c¸o ® ¸n h  gi¸  t¸c ® é n g  m «i tr n g     ê ® è i víi c¸c  å  ¸n q u y   o ¹ ch x © y  d ù n g ® h ­C¨n  LuËt B¶o  Ö     cø    v m«i  êng  µy  tr ng 27/12/1993; ­C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 04/3/1994 cña  Ýnh  ñ  Ò     Ch ph v chøc  n¨ng,nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  ña  é  ©y  ùng;   v  h v c c tæ  c BX d ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 175/CP  µy  ng 18/10/1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   ­ c Ch ph v h íng dÉn    µnh  Ët B¶o  Ö     thih Lu   v m«i  êng; tr ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 91/CP  µy  ng 17/8/1994  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph ban  hµnh  Òu  Ö  §i l qu¶n  ýquy  ¹ch ®«  Þ; l  ho   th §Ó  t¨ng cêng    c«ng    t¸cb¶o  Ö   v m«i  êng, ®¶m   tr   b¶o cho    «   Þ  µ  c¸c ® th v khu  ©n    d c n«ng th«n ph¸ttr Ónb Òn  ÷ng.Bé  ©y  ùng  íng dÉn  Ëp b¸o       i   v  X d h  l   c¸o ®¸nh      ng  gi¸t¸c®é m«i  êng  i víi       tr ®è     ®å ¸n quy  ¹ch x©y  ùng    c¸c ho   d nh sau: I. g u yªn t ¾ c c h u n g  N 1. M ôc  ch  Ëp    ®Ý l b¸o    ¸nh      ng  c¸o ® gi¸t¸c®é m«i  êng  i  íic¸c ®å   ¸n tr ®è v         quy  ¹ch x©y  ùng ho   d B¸o  c¸o  ¸nh      ng  ® gi¸t¸c®é m«i  êng  tr (sau  y   Õt t¾t lµ §TM)  µ bé  ®© vi       l  phËn  Êu  µnh  éi dung  ña    quy  ¹ch  ©y  ùng  «   Þ. ViÖc  Ëp c th n  c ®å ¸n  ho x d ® th   l  b¸o c¸o  ¸nh      ng  ® gi¸t¸c®é m«i  êng  i  íic¸c ®å   quy  ¹ch  ©y  ùng  tr ®è v     ¸n  ho x d nh»m   ôc  ch  m ®Ý sau: 1.1. ô  thÓ  ho¸ §iÒu 9  ­ Ch ¬ng 3  NghÞ  ®Þnh  sè  175/CP  ngµy   C 18/10/1994  ña  Ýnh  ñ, trong ®ã   c Ch ph     quy  nh  ñ  u  , chñ  ®Þ ch ®Ç t  qu¶n  ù    d ¸n ph¶ithùc hiÖn  ¸nh        ® gi¸§TM     Ëp        khil c¸c ®å ¸n quy  ¹ch tæng  Ó    iÓn ho   th ph¸ttr   vïng,quy  ¹ch,kÕ   ¹ch ph¸ttr Ónngµnh,tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ho   ho     i       ph tr     ¬ng,c¸cquy  ¹ch ®«  Þ,khu  ©n  .    ho   th   d c 1.2.Ph ©n  Ých,®¸nh    ùc tr¹ngm«i  êng; dù    t   gi¸th     tr   b¸o  nhu  Çu  ö  ông  c sd vµ khaith¸ctµinguyªn       thiªnnhiªn phôc  ô      v cho  ôc    m tiªuph¸ttr Ón ®«   Þ      i   th ­ n«ng  th«n;dù    b¸o    Êt th¶ig©y  nhiÔ m   c¸c ch     «  m«i  êng  µ  ÷ng    ng  tr v nh t¸c®é xÊu  ã  Ó  c th x¶y  do    ¹t®éng  îc dù  Õn  ra  c¸c ho   ®   ki trong ®å   quy  ¹ch  ©y    ¸n  ho x dùng, tõ ®ã   Õn  Þ   µn      ki ngh ho chØnh    gi¶iph¸p  ÕtkÕ   thi   quy  ¹ch  ©y  ùng  ho x d vµ    Ýnh  c¸c ch s¸ch biÖn    ph¸p  îp lý®Ó   h    b¶o  Ö   v m«i  êng, phßng  õa  tr   ng hoÆc   xö  ý«  Ô m   l   nhi m«i  êng, ®¶m   tr   b¶o cho    «   Þ  µ  c¸c ® th v khu  ©n    d c n«ng th«n  ph¸ttr Ónæn   nh  µ  Òn  ÷ng.   i   ®Þ vb v 1.3.X¸c  Ëp  ¬  ë    l c s cho  Öc  vi qu¶n  ýx©y  ùng  l  d theo quy  ¹ch,kiÓm     ho   tra gi¸m    s¸tm«i  êng    «  Þ,khu  ©n    tr c¸c ® th   d c n«ng th«n trong qu¸ tr×nh c¶it¹ovµ         ph¸ttr Ón.  i 2.§èit ng ¸p dông    î    
 2. 2 TÊt  c¸c®å     c¶    ¸n quy  ¹ch x©y  ùng  ho   d bao  å m   g quy  ¹ch x©y  ùng  ïng ho   d v  l∙nhthæ; quy  ¹ch chung,quy  ¹ch chitiÕt®«  Þ,khu  ©n        ho     ho       th   d c n«ng th«n vµ    quy  ¹ch x©y  ùng  ho   d chuyªn ngµnh  u     ®Ò ph¶ilËp b¸o c¸o §TM.      §èivíi           ®å ¸n quy  ¹ch chitiÕtm Æt   c¸c ho       b»ng  ù    u    ©y  ùng    d ¸n ®Ç tx d c¸c khu  Ëp  t trung nh:khu  «  Þ  íi,    ® th m   khu c«ng  nghiÖp  µ    v c¸ckhu  chøc  n¨ng kh¸c  do  ét  ñ  u    îc nhµ  íc giao  t, cho  m ch ®Ç t ®   n  ®Ê   thuª ®Êt  ¶m   Öm   ×    ® nhi th chØ   ph¶ilËp b¸o        c¸o §TM   ét  Çn    ùc hiÖn  m l khith   c«ng    Èn  Þ  u  . t¸cchu b ®Ç t 3.Gi¶ithÝch  ét  è  Ëtng÷    m s thu   ­ M«i  êng: C¸c  Õu  è tù nhiªn vµ  Õu  è vËt chÊt nh©n  ¹oquan  Ö     tr   y t     y t      t  h m Ët  Õtvíinhau, bao  thi       quanh con  êi,cã  ng   ¶nh  ëng  í ®êi  èng, s¶n  Êt, h ti  s   xu   sù  ån t¹     iÓncña  t   iph¸ttr   , con  êivµ  ng   thiªnnhiªn.   ­ M«i  êng  Òn:  Ön  ¹ng cña    tr n Hi tr   m«i  êng  tr trong  ¹m    ph vi,ranh  í  Ëp  gi il quy  ¹ch  ©y  ùng  µ    ho x d v c¸c khu  ùc  ã  ªnquan  Þu    ng  ëi c¸c ho¹t v c li   ch t¸c®é b      ®éng  quy  ¹ch x©y  ùng  ù  Õn. do  ho   d d ki ­ Thµnh  Çn    ph m«i  êng:C¸c  Õu  è t¹othµnh  tr   y t    m«i  êng  :kh«ng  Ý, tr nh   kh   níc,®Êt, © m       thanh,¸nh    s¸ng,lßng  t, nói,rõng,s«ng, hå, biÓn, sinh vËt,   ®Ê               c¸c h Ö     sinh th¸i c¸c khu  ©n  , khu       , d c  s¶n  Êt,khu  xu   b¶o  ån  t thiªnnhiªn,c¶nh      quan  thiªnnhiªn,danh      lam  ¾ng  th c¶nh, di tÝch  Þch  ö  µ    ×nh    Ët    l s v c¸c h th¸i   v chÊtkh¸c.   ­  Ö   H sinh  i H Ö   èng  Çn  Ó  th¸   : th qu th sinh  Ët  èng  vs chung  µ  v ph¸ttr Ón  i  trong  ét  m m«i  êng  Êt  nh,  tr nh ®Þ quan  Ö  ¬ng    íinhau  µ  íim«i  êng  ht t¸cv   v v  tr ®ã. ­ §¸nh      ng    gi¸t¸c®é m«i  êng  tr (§TM):lµqu¸ tr×nh nghiªncøu,nhËn  ¹ng,            d   dù b¸o  µ  ©n  Ých  ÷ng     ng  v ph t nh t¸c®é m«i  êng  tr quan  äng  ña  ét  ù    tr c m d ¸n nh»m  cung  Êp  ÷ng  c nh th«ng    Çn  Õt®Ó   ©ng  tinc thi   n cao  Êtl ng cña  Öc    ch  î   vi ra quyÕt ®Þnh.   ­Sµng  äc:(Screening)lµc«ng  Öc  Çn  ùc hiÖn      o¹n    l     vi c th   ë giai® ban  u   ®Ç cña nghiªncøu    §TM  nh»m   ©n  Ých  ph t quy  m«,  ¹m    ph vi, møc      ng    ®é t¸c®é m«i tr ng  ña  ù    õ®ã     nh  ù  Çn  Õtvµ  ê c d ¸n,t   x¸c®Þ s c thi   møc    ®é ph¶itiÕn hµnh      §TM. ­ Ph¹m    ña    vic §TM:  µgií h¹n  Ò   Æt   l    v m i kh«ng  gian,néidung,nguån  èc,      g  c¸c vÊn    äng t©m     ®Ò tr   ph¶inghiªn cøu      §TM   µ  v qu¸  ×nh  Ôn  Õn  ña    tr di bi c t¸c ®éng  m«i  êng  Ò   Æt   êigian theo tõng giai o¹n  tr vm th          ® quy  ¹ch. ho ­ Sù   è    c m«i  êng: C¸c    Õn  tr   taibi hoÆc   ñiro  r   x¶y  trong qu¸  ×nh  ¹t ra    tr ho   ®éng  ña  c con  êi hoÆc   Õn  æi  Êt  êng  ña  ng   bi ® b th c thiªnnhiªn,g©y      suy tho¸i   m«i  êng  tr nghiªm  äng. tr ­ Suy tho¸im«i  êng: Sù     tr   thay  æi  Ò   Êt l ng  µ  è îng  ña  µnh  ® v ch  î v s l c th phÇn m«i  êng  ©y  tr g ¶nh  íng xÊu  h  cho  i sèng  ®ê   con  êivµ  ng   thiªnnhiªn.   ­  Êt  ©y  nhiÔm   Ch g «  m«i  êng: Nh÷ng  Êt  ©y  nhiÔ m   Ët  ý,ho¸ tr   ch g «  v l    häc,sinh häc  µ    Êtkh¸clµm      v c¸cch     cho m«i  êng  ëthµnh  c  ¹i. tr tr   ®é h ­ ¤  Ô m     nhi m«i  êng:Sù   µm  tr   l thay ® æi  Ýnh  Êt cña    t ch   m«i  êng,viph¹m  tr    tiªuchuÈn    b¶o  Ö   v m«i  êng  ña  µ  íc. tr c nh n ­TiªuchuÈn     b¶o  Ö   v m«i  êng:Nh÷ng  Èn  ùc, giíh¹n cho  Ðp  îc tr   chu m     i ph ®   c¬ quan  µ  íccã  Èm  Òn  nh n   th quy quy  nh  ïng  µm    ®Ó   ®Þ d l c¨n cø  qu¶n  ý,b¶o  l  vÖ   m«i  êng. tr 4.C¸c    ®Ó   Ëp b¸o      c¨n cø  l   c¸o §TM
 3. 3 C¨n  ®Ó   Ëp b¸o c¸o §TM   i víi       cø  l       ®è     ®å ¸n quy  ¹ch x©y  ùng  å m: c¸c ho   d g 4.1.C¸c    quy  nh  ©y  ùng  îc tæ    ®å ¸n  ®Þ x d ®   chøc  ã   c¸ch  ct ph¸p  ©n  nh lËp; 4.2.C¸c    th«ng    Çn  ÕtvÒ   Ön  ¹ngm«i  êng  µ    ù  tinc thi   hi tr   tr v c¸c d b¸o    quy ho¹ch cã  ªnquan;   li   4.3.C¸c    Èn, quy  ¹m  ü  Ëtdo    ¬    tiªuchu   ph k thu   c¸c c quan  µ  íccã  Èm   nh n   th quyÒn ban  µnh  h (xem  ô  ôcI); ph l   4.4.C¸c      v¨n b¶n  quy  ¹m  ph ph¸p luËtcña  µ  íccã  ªnquan  ô  ôcII)    nh n   li   (ph l   ; 5.Tr×nh  ùvµ  ¬ng    t   ph ph¸p §TM   5.1.C¸c  ícchÝnh    b  §TM   i víi     ®è     ¸n quy  ¹ch x©y  ùng  å m: ®å ho   d g a. Sµng  äcx¸c ®Þnh  ù  Çn  Õtvµ    l    s c thi   møc    ®é ph¶ilËp  c¸o §TM   i   b¸o    ®è   víi       ¸n quy  ¹ch x©y  ùng. ®å ho   d b.X¸c  nh  ¹m      ®Þ ph vi§TM Ph¹m    vi §TM   i  íi®å   quy  ¹ch  ©y  ùng  ®è v   ¸n  ho x d bao  å m:  g kh«ng gian,   thêigian vµ    µnh  Çn      c¸cth ph m«i  êng  Þ    ng: tr b t¸c®é ­ V Ò   Æt    m kh«ng gian:Ph¹m      vi,ranh  í §TM   ã  Ó  îcx¸c ®Þnh    gi   i c th ®     trªn c¬  ë  ¹m    µ  s ph viv ranh  í lËp quy  ¹ch x©y  ùng  µ  ÷ng  gi     i ho   d v nh khu  ùc      v l∙nhthæ l©n  Ën  Þ   c b ¶nh  ëng  ùctiÕp bëic¸c t¸c®éng  ña  ¹t®éng  quy  ¹ch h tr        c ho   do  ho   x©y  ùng  ù  Õn; d d ki ­V Ò   Æt   êigian:® îcx¸c®Þnh   m th       theo thêih¹n lËp quy  ¹ch x©y  ùng.      ho   d ­C¸c  µnh  Çn    th ph m«i  êng  ¾n  íi tr g v  kh«ng  gian vµ  êigian §TM.   th     § Ó   ã  Ó    nh  îcph¹m    c th x¸c®Þ ®  vi§TM,  Çn  c ph¶inghiªncøu      tæng  îp c¸c h   t¸c®éng  ña  ¹t®éng    c ho   quy  ¹ch  ©y  ùng  µ  ho xd v khu  ùc  ã  Ó  v c th x¶y  víic­ ra    êng      ng, thêigian tån t¹ vµ  Ëu  ®é t¸c®é           h qu¶  ña  ã. i cn c.LËp        b¸o c¸o §TM B¸o    c¸o §TM   i víi     ®è     ¸n quy  ¹ch x©y  ùng  îclËp theo 2  íc: ®å ho   d ®    b ­ B íc1: LËp  c¸o §TM   ¬  é,® îcchuÈn  Þ      o¹n  Ëp nhiÖ m   ô       b¸o    sb    b ë giai® l  v thiÕtkÕ     quy  ¹ch x©y  ùng  ñ  Õu    ông  ho   d ch y ¸p d cho quy  ¹ch x©y  ùng  ïng, ho   d v   quy  ¹ch chung  «  Þ lo¹    ¹    µ    êng  îp ® Æc   ÖtxÐt thÊy  Çn  ho   ® th   i lo i v c¸c tr I, II h  bi     c thiÕt,   µm  ¬  ë  ùa chän  ¬ng    ÕtkÕ    ®Ó l c s l   ph ¸n thi   quy  ¹ch  ©y  ùng  èiu  µ  ho xd t v h×nh  µnh    ¬ng  th ®Ò c §TM     Õt; chiti ­ B íc2: LËp  c¸o §TM     Õt® îctiÕn hµnh      o¹n  ÕtkÕ          b¸o    chiti       ë giai® thi   quy ho¹ch x©y  ùng    ×nh c¬    d ®Ó tr   quan  µ  íccã  Èm  Òn    Öt. nh n   th quy phª duy d.ThÈ m   nh  µ    Öt b¸o c¸o §TM   ®Þ v phª duy       ViÖc  Èm  nh, vµ  duyÖt  c¸o §TM   i víi       th ®Þ   phª  b¸o    ®è     ®å ¸n quy  ¹ch  c¸c ho x©y  ùng  îc tiÕn  µnh  ng  êivíiviÖc  Èm  nh  µ  d ®  h ®å th     th ®Þ v phª  Öt      duy c¸c ®å ¸n quy  ¹ch x©y  ùng.   ho   d e.K Õ   ¹ch qu¶n  ývµ    ho   l   gi¸m    s¸t§TM B¸o    c¸o §TM   îcduyÖt  µc¬  ë    Ëp kÕ   ¹ch qu¶n  ývµ  ¬ng  ×nh  ®  l   s ®Ó l   ho   l   ch t quan  ¾c,gi¸m      ng  tr   s¸tt¸c®é m«i  êng  tr trong qu¸  ×nh  iÓn khaithùc  Ön    tr tr     hi quy  ¹ch  : lËp      quy  ¹ch  ©y  ùng    Êp  ©n  Þ  Êp  ¬n, ho nh   c¸c ®å ¸n  ho x d ë c ph v th h  
 4. 4 tr Ónkhaic«ng    Èn  Þ  u    ña    ù    ©y  ùng  µ    ×nh qu¶n  i    t¸cchu b ®Ç tc c¸cd ¸n x d v qu¸ tr   lýx©y  ùng    d theo quy  ¹ch.   ho 5.2.C¸c  ¬ng    ph ph¸p §TM   ViÖc  ùa chän    ¬ng  l  c¸c ph ph¸p §TM   ú  éc  iÒu  Ön  ô  Ó  tu thu ® ki c th nh»m   ®¶m  b¶o  Öu  hi qu¶  trong viÖc    nh      ng, ®iÒu      x¸c ®Þ c¸c t¸c®é   traquan  ¾c    tr c¸c t¸c®éng, ®¸nh    Ôn        ng, chän  äcvµ  Õt  Ën  Èn          gi¸di gi¶ic¸c t¸c®é   l   k lu chu x¸c t¸c ®éng tæng  îp ®èi víi ¹m    h     ph vi§TM. Tuú theo  iÒu  Ön  ô  Ó, cã  Ó  ùa chän  dông    ¬ng  ® ki c th   th l   ¸p  c¸c ph ph¸p  §TM   sau  y: ®© ­Ph¬ng    ph¸p liÖtkª.    ­Ph¬ng    ph¸p ma   Ën.   tr ­Ph¬ng    ph¸p m¹ng íi   l. ­Ph¬ng    ph¸p chØ  è    s m«i  êng. tr ­Ph¬ng    ph¸p ph©n  Ých  îÝch/chiphÝ.   t l  i   ­Ph¬ng    ph¸p Héi th¶o m«   áng  Êyý  Õn       ph l   ki chuyªn gia.   ­Ph¬ng    ph¸p sö  ông  Ö   èng   d h th th«ng    a  ý(GIS). tin®Þ l   ­Ph¬ng    ph¸p m«   ×nh     h ho¸,v.v. . .. 6.Néi dung  ña         c b¸o c¸o §TM Néi dung  ñ  Õu  ña        ch y c b¸o c¸o §TM   å m: g 6.1.§iÒu      trakh¶o    s¸t,quan  ¾c  µ  ¸nh    Ön  ¹ngm«i  êng; tr v ® gi¸hi tr   tr 6.2.Dù   c¸c t¸c®éng  ña    b¸o      c quy  ¹ch  ©y  ùng  í m«i  êng  ù nhiªn, ho xd t i tr t    x∙héi,    trong ®ã:   ­X¸c  nh    Õu  èhoÆc   ån  ©y    ng  µ  nhiÔ m    ®Þ c¸cy t  ngu g t¸c®é v «  m«i  êng; tr ­ X¸c  nh    Êt g©y    ng  µ  nhiÔ m     ®Þ c¸c ch   t¸c®é v «  m«i  êng, cêng      tr   ®é t¸c ®éng  µ  v quy      ng; m« t¸c®é ­ X¸c  nh    i îng    ®Þ c¸c ®è t hoÆc   µnh  Çn  th ph m«i  êng  Þ     ng, tÇn  tr b t¸c®é   suÊt t¸c®éng  µ  Ëu     vh qu¶  ña  ù    ng    Êu  c s t¸c®é ®ã (x hay  èt,ph¹m    t  vi¶nh  ­ h ëng.. .vµ  .   nguyªn nh©n; )   6.3.KiÕn  Þ  µn    ngh ho chØnh    gi¶iph¸p quy  ¹ch  ©y  ùng  µ    Ön  ho xd v c¸c bi ph¸p b¶o  Ö     v m«i  êng; tr 6.4.LËp  Õ   ¹ch,ch¬ng  ×nh qu¶n  ý,quan  ¾c  µ    k ho   tr   l  tr v gi¸m      ng  s¸tt¸c®é m«i  êng, ®¶m   tr   b¶o cho    «   Þ  µ  c¸c ® th v khu  ©n    d c n«ng th«n ph¸ttr Ón b Òn    i   v÷ng. 6.5.LËp      c¸c b¶n    ¸nh    Ön  ¹ng m«i  êng  µ  ù  ®å ® gi¸hi tr   tr v d b¸o    ng  t¸c®é m«i  êng  ña        tr c c¸c®å ¸n quy  ¹ch x©y  ùng. ho   d 7. Tr¸ch  Ö m   µ  Èm   nhi v th quyÒn  Ëp, xÐt  l  duyÖt, ®iÒu    chØnh b¸o    c¸o §TM 7.1.Chñ  u      ù      ®Ç tc¸c d ¸n quy  ¹ch x©y  ùng  ho   d ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m       tæ chøc  Ëp  l b¸o  c¸o §TM   íic¸c h×nh  d    thøc  ù  µm  Õu  ã   c¸ch  t l (n ct ph¸p  ©n)  nh hoÆc   îp  ng  h ®å thuª c¸c tæ      chøc    Ên  ã  tv c chøc  n¨ng  Ëp  l b¸o  c¸o §TM  theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt;  
 5. 5 7.2.C¬     quan  µ   íc cã  Nh n   tr¸chnhiÖ m     hoÆc   Èm   Òn  ×nh  Öt, th quy tr duy   thÈm   nh,  ®Þ phª  Öt  µ  iÒu  duy v ® chØnh      quy  ¹ch  ©y  ùng  µo  c¸c ®å ¸n  ho x d n th× còng  µc¬    l   quan  µ   íccã  Nh n   tr¸chnhiÖm     hoÆc   Èm  Òn  ×nh duyÖt, th quy tr     thÈm   nh,  ®Þ phª duyÖt  µ  iÒu  v® chØnh  b¸o  c¸o §TM   i  íic¸c ®å   quy  ®è v     ¸n  ho¹ch  ©y  ùng  Çn  ã    Õn  èng  Êt cña  ¬  xd c c ý ki th nh   c quan  qu¶n  ýNhµ   íc vÒ   l  n  b¶o  Ö   v m«i  êng  Êp  ã  Èm  Òn. tr c c th quy 8.Gi¸trÞph¸p lýcña             b¸o c¸o §TM B¸o    c¸o §TM   îcduyÖt  µ c¬  ë  ®  l   s ph¸p  ý®Ó   l  qu¶n  ýviÖc  ùc hiÖn    l  th   quy ho¹ch x©y  ùng  Ò   Æt     d vm m«i  êng;theo dâi, tr      gi¸m    Êtl ng m«i  êng,tiÕn s¸tch  î   tr     hµnh    Ön  c¸c bi ph¸p  gi¶m  Óu  nhiÔm   µ  thi «  v qu¶n  ýt¸c®éng  l    m«i  êng  tr theo  quy  ¹ch x©y  ùng  ∙  îcduyÖt. ho   d ®®   II. Ë p  b¸o c¸o § T M  ® è i v íi ¬  ® å  q u y  h o ¹ ch   L  s x © y  d ù n g  v ï ng 1.M ôc  ch   ®Ý §TM   i víi ¬    ®è     ®å quy  ¹ch x©y  ùng  ïng nh»m: s ho   d v  1.1.Cung  Êp      c c¸cth«ng    Ò   Ön  ¹ngm«i  êng  ña  ïng quy  ¹ch; tinv hi tr   tr cv  ho   dù b¸o  µ  ¸nh    ÷ng    ng  ña  ¹t®éng  quy  ¹ch  ©y  ùng  v® gi¸nh t¸c®é c ho   do  ho x d vïng dù  Õn,®Ò   Êt hoµn  Ötc¸cgi¶iph¸p thiÕtkÕ     ki   xu   thi           quy  ¹ch,c¸cchÝnh  ho    s¸ch vµ  Ön    bi ph¸p b¶o  Ö     v m«i  êng  ïng; tr v 1.2.X¸c  Ëp  ¬  ë  hoÆc   Öm   ô  Ëp    l cs  nhi v l b¸o  c¸o §TM   i  íic¸c ®å     ®è v     ¸n quy  ¹ch  ho chung  «   Þ,khu  ©n    ® th   d c n«ng th«n,quy  ¹ch  ©y  ùng    ho xd chuyªn   ngµnh  µ    ù  ®Ç u    x©y  ùng  v c¸c d ¸n  t d trong  ïng,lËp  Õ   ¹ch  ¬ng  ×nh v   k ho ch tr   qu¶n  ývµ  l   gi¸m    s¸t§TM   trongqu¸ tr×nh qu¶n  ýx©y  ùng       l  d theo quy  ¹ch.   ho 2.Néi dung         b¸o c¸o §TM   i víi ¬    ®è     ®å quy  ¹ch x©y  ùng  ïng s ho   d v Néi dung        b¸o c¸o §TM   i víi ¬    ®è     ®å quy  ¹ch x©y  ùng  ïng gå m: s ho   d v  2.1.M ë   u:   ®Ç a.Lý  vµ  ù  Çn  Õtph¶ilËp b¸o c¸o §TM;   do  s c thi        b.M ôc  ch  ña        ®Ý c b¸o c¸o §TM; c.C¸c    lËp b¸o c¸o §TM;   c¨n cø        d.Ph¹m    µ  íh¹n §TM;   viv gi     i e.Ph¬ng    ph¸p §TM.   2.2.M«     ãm  ¾tnéidung  ¬      t¶t t     s ®å quy  ¹ch x©y  ùng  ïng ho   d v a.  èi víibíc lËp  §     b¸o c¸o §TM   ¬  é  ×    áng  ãm  ¾t néi dung  s b th m« ph t t    nhiÖ m  ô  ÕtkÕ   ¬    v thi   s ®å quy  ¹ch x©y  ùng  ïng gå m: ho   d v  ­Ph¹m    íh¹n nghiªncøu  ¬      vi,     gi i   s ®å quy  ¹ch x©y  ùng  ïng; ho   d v ­Thêih¹n  Ëp s¬        l   ®å quy  ¹ch x©y  ùng  ïng; ho   d v ­Kh¸iqu¸t®iÒu  Ön  ùnhiªnvµ  Ön  ¹ngvïng;     ki t     hi tr   ­C¸c  ¬  ë    c s kinh tÕ   ü  Ëtt¹ovïng;   ­k thu    
 6. 6 ­ C¸c  ¬ng  lùa chän  íng    ph ¸n    h ph¸ttr Ón vïng,trong ®ã    i       thuyÕt minh  ü    k ph¬ng  chän  Ò   Æt   chøc  ¸n  vm tæ  kh«ng gian  µ  v ph¸ttr Ón c¬  ë  ¹  Çng  ü   i   s ht k thuËt(c¬ së  ¹ tÇng  Ön  éng  Êp  èc    µ  ïng);     h  di r c qu giav v ­NhiÖ m   ô    v quy  ¹ch x©y  ùng  t®Ç u. ho   d ®î   b. §èivíi íclËp  c¸o §TM     Õtth× m«   áng  ãm  ¾tnéidung  ¬          b¸o    b chiti     ph t t    s ®å   quy  ¹ch x©y  ùng  ïng gå m: ho   d v  ­Ph¹m    íh¹n nghiªncøu    vi,     gi i   quy  ¹ch x©y  ùng  ïng; ho   d v ­Thêih¹n  Ëp s¬        l   ®å quy  ¹ch x©y  ùng  ïng; ho   d v ­Kh¸iqu¸t®iÒu  Ön  ùnhiªnvµ  Ön  ¹ng;     ki t     hi tr ­ Néi    dung  µ  v quy    u    m« ®Ç t ph¸ttr Ón c¸c c¬  ë    i     s kinh tÕ    ü  Ët t¹o   ­ k thu     vïng; ­ §Þnh  íng ph¸ttr Ónvïng vÒ   Æt   chøc    h    i    m tæ  kh«ng  gian vµ    iÓnc¬    ph¸ttr   së  ¹ tÇng    Ön  éng  Êp  èc    µ  ïng); h  ë di r (c qu giav v ­Ph ©n  t®Ç u      iÓnvµ  éidung    ®î   tph¸ttr   n   quy  ¹ch x©y  ùng  t®Ç u. ho   d ®î   2.3.§¸nh    Ön  ¹ngm«i  êng  ïng.   gi¸hi tr   tr v a. Tã m   ¾t danh  ôc    è  Öu ®iÒu      t  m c¸c s li   trakh¶o    µ    ån  s¸tv c¸c ngu cung  cÊp  th«ng    Ò   tinv m«i  êng  Òn; tr n b. Kh¸iqu¸tvÒ         m«i  êng  µ    Ö   tr v c¸c h sinh    th¸itrong  ïng;c¸c quan  Ö   v    h gi÷a c¸ch Ö       sinhth¸i íi      v m«i  êng  å m: tr g ­C¸c  µnh  Çn  ñ  Õu  ña    th ph ch y c m«i  êng  èng  ña  tr s c con  êi; ng ­ C¸c  Ö     h sinh th¸i Æc   ng  ña  ïng,® Æc   iÓ m   ©n  è  µ    iÒu     ® tr c v   ® ph b v c¸c ® kiÖn  Çn  Õtcho  ù  ån t¹ vµ    iÓncña  óng. c thi   s t     ph¸ttr   i ch c.§¸nh    Ön  ¹ngt×nh  ×nh  nhiÔ m    gi¸hi tr   h «  m«i  êng  ïng. tr v ­ X¸c  nh    ån  nhiÔm     ®Þ c¸cngu «  m«i  êng  ñ  Õu  :c¸c®«  Þ  µ    tr ch y nh     th v khu d©n    íichÊt l ng sèng  Êp  µ    ét);   cv    î   th (nh æ chu   khu  c¸c c«ng  nghiÖp,kho  µng;   t   c¸cc¬  ë  Þch  ô    Õ,¨n uèng,sinh ho¹tc«ng  éng,thÓ  ôc    Ó    sd v (y t          c   d ­ th thao,du    lÞch v.v. .  Ö   èng      . )h th , c¸cc«ng  ×nh kü  Ëth¹ tÇng;c¸cb∙ich«n    Üa   tr   thu          r¸c,ngh ®Þa;  s¶n  Êt n«ng  xu   nghiÖp,khaith¸ctµinguyªn kho¸ng           s¶n  µ      ng   v c¸c t¸c®é cña  Õu  è tù nhiªn:kh«ng  Ý,  Ý   Ëu,  a   Êt,phãng  ¹,t×nh  ×nh  y t      kh kh h ®Þ ch   x  h ngËp  òv.v. . l  . ­  Ó m     Ki tra,x¸c  nh     ¹  Êt    ¾n, láng, khÝ,  n, phãng  ¹ ®Þ c¸c lo ich th¶i(r     å  x  v.v. . g©y  nhiÔ m   . ) «  m«i  êng  ïng  å m:  ÷ng  Êt  ©y  nhiÔ m   Ët  ý, tr v g nh ch g «  v l  nh÷ng  Êt g©y  Ôm     äc,nh÷ng  Êt g©y  nhiÔ m   ch   nhi ho¸ h   ch   «  sinh häc  µ  ÷ng    v nh t¸cnh©n  µm    l tæn  ¹ivÒ   Æt   Èm  ü   ña  h  m th m c m«i  êng,c¶nh  tr   quan  ïng; v ­§¸nh    ×nh  ×nh  nhiÔ m  µ      gi¸t h «  v c¸cnguyªn nh©n  ñ  Õu  ©y  nhiÔm     ch y g «  ®èi víi    m«i  êng  : tr nh +  M«i  êng  tr kh«ng  Ý  µ  Õng  n; kh v ti å +  M«i  êng  íc; tr n +  M«i  êng  t; tr ®Ê +  ©y  C xanh,c¶nh    quan hoÆc   é  b khung b¶o  Ö   v thiªnnhiªn,c¸c ditÝch         lÞch sö,v¨n ho¸ v.v. .      .
 7. 7 ­ §¸nh    ùc  ¹ng khung  Ó  Õ   µ  Ýnh    gi¸th tr   th ch v ch s¸ch qu¶n  ý,kiÓm     l  so¸t m«i  êng  tr trong vïng.   2.4.§¸nh      ng    gi¸t¸c®é m«i  êng  i víi ¬    tr ®è     ®å quy  ¹ch x©y  ùng  ïng. s ho   d v a. Dù     b¸o    ©n  è quy  ¹ch  ©y    ng  c¸c nh t  ho g t¸c®é m«i  êng  µ  Ö   èng  tr v h th c¸cnguån  ©y  nhiÔm    g «  m«i  êng  å m: tr g ­C¸c  «  Þ  µ    ® th v khu  ©n    d c n«ng  th«n; ­C¸c    khu  c«ng  nghiÖp,kho  µng;   t ­ H Ö   èng      th c¸c trung t©m   ôc  ô    ph v c«ng  éng  µ    c v c¸c trung t©m     chuyªn  ngµnh; ­C¸c    khu  lÞch,nghØ    µ    ¬igi¶i Ý; du    m¸t v vuich    tr ­C¸c    khu  chøc  n¨ng  Æc   Ötkh¸c; ® bi   ­ H Ö   èng    th giao th«ng,c¸c c«ng  ×nh c¬  ë  ¹ tÇng  ü  Ët,c¸c c¬  ë       tr   s h   k thu     s vÖ   sinhm«i  êng  ¹mxö  ýnícth¶i,     Üa  a    tr (tr   l       r¸c, b∙i ngh ®Þ v.v. . .) b. Dù     b¸o    ¹  Êt th¶i  èi l ng,tÝnh  Êt,tÇn  Êt v.v.   c¸c c¸c lo ich   ,kh  î   ch   su   . do    . nguån  (theo quy  ¹ch)g©y  nhiÔm      ho   «  th¶ira; c.§¸nh      ng    gi¸t¸c®é m«i  êng  i víi ¬    tr ®è     ®å quy  ¹ch vïng,trong ®ã     s ho       nªu râ c¸c lo¹  Êt th¶ido    ån  ©y  nhiÔ m   ¹ora ®èi víim«i  êng    i ch     c¸c ngu g «  t      tr kh«ng  khÝ, m«i  êng  íc,m«i  êng  t,c¸c m«i  êng      Þch  ö,c¶nh    tr n  tr ®Ê     tr v¨n ho¸,l s  quan  vµ    iÒu  Ön  ån t¹ ph¸ttr Óncña    Ö   c¸c® ki t       i   i c¸ch sinh th¸  Æc   ng.  i ® tr d.KiÕn  Þ  µ  chøc  ùc hiÖn:   ngh v tæ  th   ­ KiÕn  Þ  iÒu    ngh ® chØnh, bæ     sung  µ  µn  Ön      v ho thi c¸cgi¶iph¸p thiÕtkÕ       quy  ¹ch x©y  ùng  ïng; ho   d v ­ KiÕn  Þ        ngh c¸c gi¶iph¸p,chÝnh    s¸ch,biÖn    ph¸p  b¶o  Ö   µ  v v gi¶m  Óu thi   «  Ô m  nhi m«i  êng; tr ­ X ©y  ùng  Õ   ¹ch  µnh  ng  å m     ¬ng  ×nh,kÕ   ¹ch    d k ho h ®é g c¸c ch tr   ho qu¶n  lý,  quan  ¾c,gi¸m      ng  tr   s¸tt¸c®é m«i  êng  µ  ù    tiªn®Ç u  ; tr v d ¸n u    t ­KiÕn  Þ    ngh khung  Ó  Õ   Ýnh  th ch ch s¸ch thùc hiÖn  c¸o §TM   ïng.     b¸o    v 3.Hå   ¬        s b¸o c¸o §TM   i víi ¬    ®è     ®å quy  ¹ch x©y  ùng  ïng s ho   d v Thµnh  Çn  å  ¬  ña  ph h s c b¸o    c¸o §TM   i  íis¬    ®è v   ®å quy  ¹ch  ©y  ùng  ho xd vïng gå m:   3.1.Ph Çn      v¨n b¶n a.B¸o    ãm  ¾t§TM;   c¸o t t   b. B¸o  tæng  îp    c¸o  h §TM   Ìm  k theo    c¸c b¶n  Ï thu  á  v   nh quy  nh    ôc   ®Þ ëm 3.2.­Th«ng   µy  µ  ô  ôckÌm     tn v ph l   theo c¸cv¨n b¶n      ph¸p lýcã  ªnquan.     li   3.2.Ph Çn    b¶n  Ï(hå s¬  Ç u) v    m a.S¬    ¹m    µ    ®å ph viv ranh  í§TM gi   i b.S¬    ¸nh    Ön  ¹ngm«i  êng  ïng   ®å ® gi¸hi tr   tr v c.S¬     ¸nh      ®å ® gi¸tæng  îp §TM   µ      h  v c¸cgi¶iph¸p b¶o  Ö     v m«i  êng. tr Tû   Ö    l c¸c b¶n  Ï theo  v  quy  nh  ña  é   ©y  ùng  i  íiviÖc  Ëp  µ  ®Þ c BX d ®è v   lv xÐt duyÖt s¬        ®å quy  ¹ch x©y  ùng  ïng. ho   d v
 8. 8 III.L Ë p  b¸o c¸o § T M  ® è i v íi ® å  ¸n q u y  h o ¹ ch c h u n g     1.M ôc  ch   ®Ý §TM   i  íiquy  ¹ch  ®è v   ho chung  ©y  ùng  «   Þ, khu  ©n    x d ® th   d c n«ng th«n  nh»m: 1.1.Cô   Ó    c¸o §TM   ña  ¬      th ho¸ b¸o    c s ®å quy  ¹ch vïng (nÕu  ã); ho     c 1.2.Cung  Êp    c th«ng    Ò   Ön  ¹ngm«i  êng  «   Þ  µ  tinv hi tr   tr ® th v khu  ©n    d c n«ng  th«n,dù    b¸o  µ  ¸nh    ÷ng    ng  ña    quy  ¹ch  v® gi¸nh t¸c®é c ®å ¸n  ho chung;  ®Ò   Êt hoµn  Ön      xu   thi c¸c gi¶iph¸p  ÕtkÕ   thi   quy  ¹ch  ho chung, kiÕn  Þ       ngh c¸c chÝnh  s¸ch vµ  Ön    bi ph¸p b¶o  Ö     v m«i  êng. tr 1.3.X¸c  Ëp c¬  ë    l   s hoÆc   Ö m  ô  Ëp b¸o c¸o §TM   i víi         nhi vl      ®è     ®å ¸n quy c¸c ho¹ch    Õt,quy  ¹ch  ©y  ùng  chi ti   ho x d chuyªn  µnh  µ    ù  ®Ç u    x©y  ng v c¸c d ¸n  t dùng,lËp  Õ   ¹ch,ch¬ng  ×nh qu¶n  ývµ    k ho   tr   l   gi¸m      ng  s¸tt¸c®é m«i  êng  tr trong  qu¸ tr×nh qu¶n  ýx©y  ùng      l  d theo quy  ¹ch.   ho 2.Néi dung         b¸o c¸o §TM   i víi     ®è     ¸n quy  ¹ch chung ®å ho   Néi dung  c¸o §TM   i víi   b¸o    ®è     quy  ¹ch  ho chung  ©y  ùng  «  Þ  µ    xd ® th v khu d©n    c n«ng th«n gå m:   2.1.M ë   u   ®Ç a.Lý  vµ  ù  Çn  Õtph¶ilËp b¸o c¸o §TM;   do  s c thi        b.M ôc  ch  ña        ®Ý c b¸o c¸o §TM; c.C¸c    lËp b¸o c¸o §TM;   c¨n cø        d.Ph¹m    µ  íh¹n §TM   viv gi     i e.Ph¬ng    ph¸p §TM   2.2.M«     ãm  ¾tnéidung        t¶t t     ®å ¸n quy  ¹ch chung ho   a.  èi víibíc lËp  §     b¸o c¸o §TM   ¬  é  ×    áng  ãm  ¾t néi dung  s b th m« ph t t    nhiÖ m  ô  ÕtkÕ   v thi   quy  ¹ch chung  å m: ho   g ­Ph¹m    íh¹n nghiªncøu    vi,     gi i   quy  ¹ch chung; ho   ­Thêih¹n  Ëp quy  ¹ch chung;     l  ho   ­ Kh¸iqu¸t®iÒu  Ön  ù nhiªn vµ  Ön  ¹ng ®«   Þ      ki t     hi tr   th hoÆc   khu  ©n  d c n«ng  th«n; ­ C¸c  ¬  ë    c s kinh tÕ    ü  Ëth×nh  µnh  µ    iÓn®«  Þ    ­ k thu   th v ph¸ttr   th hoÆc     khi d©n    c n«ng  th«n; ­ C¸c  ¬ng  c¬  Êu  ph ¸n  c quy  ¹ch  ©y  ùng  «   Þ  ho x d ® th hoÆc  khu  ©n    d c n«ng  th«n  Ò   Æt   än  t,tæ  vm ch ®Ê   chøc  kh«ng gian vµ    iÓnc¬  ë  ¹ tÇng    ph¸ttr   s h   kü  Ët. thu ­NhiÖ m   ô    v quy  ¹ch x©y  ùng  t®Ç u. ho   d ®î   b. §èi víibíc lËp         b¸o c¸o §TM     Õtth×    áng  ãm  ¾t néi dung  chi ti   m« ph t t    quy  ¹ch chung  å m: ho   g ­Ph¹m    íh¹n nghiªncøu    vi,     gi i   quy  ¹ch chung; ho  
 9. 9 ­Thêih¹n  Ëp quy  ¹ch chung;     l  ho   ­Kh¸iqu¸t®iÒu  Ön  ùnhiªnvµ  Ön  ¹ng;     ki t     hi tr ­ Néi    dung  µ  v quy    u     m« ®Ç t hoÆc     ¬  ë  c¸c c s kinh  Õ    ü  Ët h×nh  t ­ k thu   thµnh  µ    iÓn®«  Þ hoÆc   v ph¸ttr   th   khu  ©n    d c n«ng  th«n; ­§Þnh  íng ph¸ttr Ónkh«ng    h    i   gian ®«  Þ,khu  ©n      th   d c n«ng  th«n; ­§Þnh  íng ph¸ttr Ónc¬  ë  ¹ tÇng  «  Þ,khu  ©n      h     i   s h  ® th   d c n«ng  th«n; ­Ph ©n  t®Ç u      iÓnvµ    ®î   tph¸ttr   quy  ¹ch x©y  ùng  t®Ç u. ho   d ®î   2.3.§¸nh    Ön  ¹ngm«i  êng  «  Þ    gi¸hi tr   tr ® th hoÆc   khu  ©n    d c n«ng  th«n. a. Tã m   ¾t danh  ôc    è  Öu ®iÒu      t  m c¸c s li   tra,kh¶o    µ    ån  s¸tv c¸c ngu th«ng  tinvÒ     m«i  êng  Òn; tr n b. Kh¸iqu¸tvÒ         m«i  êng  µ    Ö   tr v c¸c h sinh    Æc   ng; m èi  th¸i® tr   quan  Ö   h gi÷a c¸ch Ö       sinhth¸i íi      v m«i  êng; tr ­C¸c  µnh  Çn  ñ  Õu  ña    th ph ch y c m«i  êng  èng  ña  tr s c con  êi; ng ­ C¸c  Ö     h sinh th¸i Æc   ng  µ  Æc   iÓ m   ©n  è  µ  iÒu  Ön  Çn     ® tr v ® ® ph bv® ki c thiÕtcho  ù  ån t¹ vµ    iÓncña  óng.   s t     ph¸ttr   i ch c. §¸nh    Ön  ¹ngt×nh  ×nh  nhiÔ m     gi¸hi tr   h «  m«i  êng  «   Þ,khu  ©n    tr ® th   d c n«ng  th«n. ­X¸c  nh    ån  nhiÔm    ®Þ c¸cngu «  m«i  êng  : tr nh +  C¸c  khu  ©n    Êtl ng thÊp,c¸ckhu  µ    ét; d c ch  î      nh æ chu +  C¸c  khu  c«ng  nghiÖp,kho  µng;   t +  C¸c  ¬  ë  Þch  ô    tÕ,¨n uèng,sinhho¹tc«ng  éng,du  Þch; csd v nh y           c  l + C¸c c«ng  ×nh c¬  ë  ¹ tÇng  ü  Ët,c¸c c«ng  ×nh vÖ   tr   s h   k thu     tr   sinh m«i  ­   tr êng  i (b∙ ch«n    Üa  a); r¸c,ngh ®Þ +  C¸c  ¹t®éng  ho   s¶n  Êtn«ng  xu   nghiÖp,khait¸ctµinguyªn kho¸ng s¶n;           +  C¸c  Õu  ètùnhiªn: y t     kh«ng  Ý,khÝ  Ëu, ®Þa  Ên;phãng  ¹vµ  ×nh  kh   h  ch   x  t h×nh  Ëp  ò. ng l ­ X¸c  nh    ¹ chÊt th¶i(r¾n,láng,khÝ, ån    ®Þ c¸clo i            v.v. .g©y  nhiÔm     . ) «  m«i tr ng  å m   ÷ng  Êtg©y  nhiÔ m  Ët lý, ÷ng  Êtg©y  nhiÔ m    äc, êg nh ch   «  v   nh ch   «  ho¸ h   nh÷ng  Êt «  Ô m   ch   nhi sinh häc  µ  ÷ng    ©n  µm    v nh t¸cnh l tæn  ¹ivÒ   Æt   Èm   h  m th m ü   ña  c m«i  êng  tr c¶nh quan. ­ §¸nh    ×nh  ×nh  nhiÔ m   gi¸t h «  m«i  êng  µ    tr v c¸c nguyªn  ©n  ñ  Õu  nh ch y g©y  nhiÔm  i víi «  ®è     m«i  êng nh: tr   +  M«i  êng  tr kh«ng  Ý  µ  Õng  n; kh v ti å +  M«i  êng  íc; tr n +  M«i  êng  t; tr ®Ê +  ©y  C xanh,c¶nh    quan,th¶m  ùc vËt vµ  é    th     b khung b¶o  Ö   v thiªnnhiªn,     c¸cditÝch  Þch sö       l   v¨n ho¸.. .. ­ §¸nh    ùc  ¹ng khung  Ó  Õ,  Ýnh    gi¸th tr   th ch ch s¸ch qu¶n  ý vµ  Óm     l   ki so¸t m«i  êng  «  Þ  tr ® th hoÆc   khu  ©n    d c n«ng  th«n. 2.4.§¸nh      ng    gi¸t¸c®é m«i  êng  i víi     tr ®è     ¸n quy  ¹ch chung. ®å ho  
 10. 10 a. Dù     b¸o    ©n  è quy  ¹ch    ng  c¸c nh t  ho t¸c®é m«i  êng  µ  Ö   èng    tr v h th c¸c nguån  ©y  nhiÔ m  g «  m«i  êng  å m: tr g ­C¸c    khu  ©n  d c ­C¸c    khu  c«ng  nghiÖp,kho  µng   t ­ H Ö   èng      th c¸c trung t©m   ôc  ô    ph v c«ng  éng  µ    c v c¸c trung t©m     chuyªn  ngµnh. ­C¸c    khu  ©y  c xanh,du  Þch,nghØ    µ    ¬igi¶i Ý.  l   m¸tv vuich     tr ­C¸c    khu  chøc  n¨ng  Æc   Ötkh¸c. ® bi   ­ H Ö   èng    th giao th«ng  µ      v c¸c c«ng  ×nh c¬  ë  ¹ tÇng  ü  Ët,c¸c c¬  tr   s h   k thu     së  Ö   v sinh m«i  êng  ¹m xö  ýníc,ph©n      Êt th¶ir¾n, nghÜa  a     tr (tr   l     r¸c,c¸c ch       ®Þ v.v. . .) b. Dù     b¸o    ¹  Êt th¶i  èil ng,tÝnh  Êt,® Æt   iÓ m,  ©n  è, c¸c lo ich   ,kh  î   ch   ® ph b  tÇn  Êt..do    ån  ©y  nhiÔ m    su   c¸cngu g «  . th¶ira. c. §¸nh      ng    gi¸t¸c®é m«i  êng  i  íi®å   quy  ¹ch  tr ®è v   ¸n  ho chung, trong ®ã       nªu  â    ¹  Êt th¶ido    ån  ©y  nhiÔ m   ¹o ra  i  íim«i  êng  r c¸c lo i ch     c¸c ngu g «  t   ®è v   tr kh«ng  Ý,  kh m«i  êng  íc,m«i  êng  t, m«i  êng  tr n  tr ®Ê   tr v¨n ho¸  Þch  ö, c¶nh  l s  quan  µ    iÒu  Ön  ån t¹     iÓncña    Ö   v c¸c® ki t   iph¸ttr   , c¸ch sinh th¸  Æc   ng.  i ® tr d.KiÕn  Þ  µ  chøc  ùc hiÖn   ngh v tæ  th   ­ KiÕn  Þ  iÒu    ngh ® chØnh    bæ sung  µ  µn  Ön      v ho thi c¸c gi¶iph¸p  ÕtkÕ   thi   quy  ¹ch x©y  ùng  «  Þ,khu  ©n    ho   d ® th   d c n«ng th«n; ­ KiÕn  Þ    Ýnh    ngh c¸c ch s¸ch vµ  Ön    bi ph¸p b¶o  Ö,  v gi¶m  Óu  nhiÔ m   thi «  m«i  êng; tr ­ X ©y  ùng  Õ   ¹ch  µnh  ng  å m   c¸c ch¬ng  ×nh,kÕ   ¹ch    d k ho h ®é g    tr   ho qu¶n  lý,  quan  ¾c,gi¸m      ng  tr   s¸tt¸c®é m«i  êng  µ  ù    tiªn®Ç u  ; tr v d ¸n u    t ­ KiÕn  Þ     ngh khung  Ó  Õ   Ýnh  th ch ch s¸ch  ùc  Ön  µ  th hi v gi¸m    s¸tb¸o    c¸o §TM   i víi     ®è     ¸n quy  ¹ch chung. ®å ho   3.Hå   ¬        s b¸o c¸o §TM   i víi       ®è     ®å ¸n quy  ¹ch chung c¸c ho   3.1.Ph Çn      v¨n b¶n a.B¸o    ãm  ¾t§TM   c¸o t t   b. B¸o      c¸o tæng  îp §TM   Ìm  h  k theo    c¸c b¶n  Ïthu nhá,phô  ôcvµ      v      l   c¸c v¨n b¶n  ph¸p lýcã  ªnquan.     li   §èi víic¸c ®«   Þ  ¹    ¹    ëlªnc¸c b¸o        th lo i lo i tr       I, II c¸o §TM   ã  Ó  Õt riªng c th vi     ®éc  Ëp  íithuyÕt minh  l v    quy  ¹ch  ho chung,cßn  i víic¸c ®«  Þ    ®è       th kh¸c vµ      c¸c khu  ©n    d c n«ng th«n  × b¸o    th   c¸o §TM   îcviÕtthµnh  ét  ¬ng  ®    m ch trong thuyÕt     minh quy  ¹ch  ho chung,trong ®ã   ã  Ó îc bá  éidung      c th l   n   kh«ng  Çn  Õt® îc c thi     híng dÉn  ¹ m ôc      t i 2.2,kho¶n    Çn  I ña  2,ph II  c Th«ng   µy. tn 3.2.Ph Çn    b¶n  Ï(hå s¬  Ç u) v    m a.S¬    ¹m    µ    ®å ph viv ranh  í®¸nh      ng  gi   i gi¸t¸c®é m«i  êng. tr b.B¶n    Ön  ¹ngm«i  êng;   ®å hi tr   tr c.B¶n    ¸nh      ®å ® gi¸tæng  îp t¸c®éng  h   m«i  êng  µ      tr v c¸c gi¶iph¸p  b¶o  Ö   v m«i  êng. tr
 11. 11 Tû   Ö    l c¸c b¶n  Ï theo  v  quy  nh  ña  é   ©y  ùng  i  íiviÖc  Ëp  µ  ®Þ c BX d ®è v   lv xÐt duyÖt c¸c®å           ¸n quy  ¹ch chung. ho   IV. Ë p  b¸o c¸o § T M  ® è i v íi  L  c¸c ® å  ¸n q u y  h o ¹ ch  c hi ti Õt µ  q u y  h o ¹ ch x © y  d ù n g  c h u yªn n g µ n h  v 1.M ôc  ch   ®Ý §TM   i víic¸c ®å     ®è       ¸n quy  ¹ch    Õtvµ  ho chiti   quy  ¹ch  ©y  ùng  ho xd chuyªn  ngµnh  nh»m: 1.1.Cô   Ó    c¸o §TM   ña  ¬      th ho¸ b¸o    c s ®å quy  ¹ch x©y  ùng  ïng vµ  ña  ho   d v c quy  ¹ch chung; ho   1.2.Cung  Êp    c th«ng    Ò   Ön  ¹ng c¸c m«i  êng  tinv hi tr     tr khu  ùc  Ëp    v l quy ho¹ch    Õtvµ  chi ti   quy  ¹ch  ©y  ùng  µnh; dù  ho x d ng   b¸o  µ  ¸nh    ÷ng    v® gi¸nh t¸c ®éng  ña  c quy  ¹ch chitiÕt;   Êt hoµn  ho      ®Ò xu   chØnh      c¸c gi¶iph¸p thiÕtkÕ         quy ho¹ch chitiÕt; Õn  Þ    Ýnh      ki ngh c¸cch s¸ch vµ  Ön    bi ph¸p b¶o  Ö     v m«i  êng; tr 1.3.X¸c  Ëp c¬  ë    Ëp b¸o      l   s ®Ó l   c¸o §TM   i víi   ù    u    ©y  ùng, ®è     d ¸n ®Ç tx d c¸c   lËp  Õ   ¹ch,ch¬ng  ×nh qu¶n  ý,quan  ¾c  µ  k ho   tr   l  tr v gi¸m      ng  s¸tt¸c®é m«i  êng  tr trongqu¸ tr×nh thùc hiÖn         qu¶n  ýx©y  ùng  l  d theo quy  ¹ch.   ho 2.  éi  N dung  b¸o c¸o §TM   i  íic¸c    quy  ¹ch    Õtvµ    ®è v   ®å ¸n  ho chi ti   quy ho¹ch x©y  ùng    d chuyªn ngµnh   2.1.M ë   u   ®Ç a.Lý  vµ  ù  Çn  Õtph¶ilËp b¸o c¸o §TM;   do  s c thi        b.M ôc  ch  ña        ®Ý c b¸o c¸o §TM; c.C¸c    lËp b¸o c¸o §TM;   c¨n cø        d.Ph¹m    µ  íh¹n §TM;   viv gi     i e.Ph¬ng    ph¸p §TM.   2.2.M«     ãm  ¾t néi dung    quy  ¹ch    ÕthoÆc     t¶ t t     ®å ¸n  ho chiti   quy  ¹ch ho   x©y  ùng  d chuyªn ngµnh:   a. Ph¹m    µ  í h¹n  Ëp    viv gi i   l quy  ¹ch    ÕthoÆc   ho chiti   quy  ¹ch  ©y  ùng  ho xd chuyªn ngµnh;   b. Kh¸iqu¸t®iÒu  Ön      ki thiªnnhiªnvµ  Ön  ¹ngkhu  ùc      hi tr   v nghiªncøu  Õt   thi   kÕ   quy  ¹ch chitiÕthoÆc   ho       quy  ¹ch x©y  ùng  ho   d chuyªn ngµnh  µ  ÷ng      v nh khu vùc  t  ai cã  ªnquan  ùctiÕp; ®Ê ®   li   tr   c. Néi dung  µ     v quy    u  , kÌm  m« ®Ç t  theo    c¸c chØ    tiªukinh tÕ    ü  Ët   ­ k thu   lùachän  Ëp quy  ¹ch chitiÕthoÆc     l  ho       quy  ¹ch x©y  ùng  ho   d chuyªn ngµnh;   d. Bè   ôc  ¬  Êu    c c c quy  ¹ch    ÕthoÆc   ho chiti   quy  ¹ch  ©y  ùng  ho xd chuyªn  ngµnh; e.Quy  ¹ch x©y  ùng  ¹ng íi ¹ tÇng  ü  Ëtvµ    éi.   ho   d m l    h k thu   x∙h 2.3.§¸nh    Ön  ¹ng m«i  êng    gi¸hi tr   tr trong  ¹m    Ëp  ph vi l quy  ¹ch    Õt ho chi ti   hoÆc   quy  ¹ch x©y  ùng  ho   d chuyªn ngµnh:  
 12. 12 a. Tã m   ¾t danh  ôc    è  Öu ®iÒu      t  m c¸c s li   tra,kh¶o    µ    ån  s¸tv c¸c ngu th«ng  tinvÒ     m«i  êng  Òn; tr n b. Kh¸iqu¸t® Æc   iÓ m       ® m«i  êng  µ  tr v c¸c  Ö   h sinh    Æc   ng; m èi  th¸i® tr   quan  Ö   ÷a c¸ch Ö   h gi     sinhth¸  Æc   ng  íi  i ® tr v  m«i  êng; tr c. §¸nh    Ön  ¹ngt×nh  ×nh  nhiÔ m     gi¸hi tr   h «  m«i  êng  tr trong khu  ùc  Õt   v thi   kÕ   quy  ¹ch chitiÕthoÆc   ho       quy  ¹ch x©y  ùng  ho   d chuyªn ngµnh;   ­ X¸c  nh    ån  nhiÔm     ®Þ c¸c ngu «  trong khu  ùc,bao  å m       v  g c¸c c«ng  ×nh tr   nhµ  ,c«ng  ë  nghiÖp,dÞch  ô,c¬  ë  ¹ tÇng  µ    Õu  ètùnhiªnkh¸c;   v   s h  v c¸cy t      ­ X¸c  nh  ¹  µ îng    Êt th¶ig©y  nhiÔ m,  ×nh  ×nh  ©n  è    ®Þ lo i l c¸c ch     v «  t h ph b vµ  Õu  èlantruyÒn; y t    ­ §¸nh    ×nh  ×nh  nhiÔ m   gi¸ t h «  m«i  êng  µ  tr v c¸c nguyªn  ©n   ©y    nh g « nhiÔ m  m«i  êng  tr kh«ng  Ý,  Õng  n,  kh ti å m«i  êng  íc,m«i  êng  t, c©y  tr n  tr ®Ê   xanh,c¶nh    quan,c¸cditÝch  Þch sö,v¨n ho¸.. .      l     . d. §¸nh    ùc  ¹ng khung  Ó  Õ   gi¸th tr   th ch qu¶n  ý vµ  Óm   l   ki so¸tm«i  êng    tr trongkhu  ùc  ÕtkÕ     v thi   quy  ¹ch. ho 2.4.§¸nh      ng    gi¸t¸c®é m«i  êng  i  íi®å   quy  ¹ch    ÕthoÆc   tr ®è v   ¸n  ho chiti   ®å     ¸n quy  ¹ch x©y  ùng  ho   d chuyªn ngµnh:   a. Dù   t¸c®éng    b¸o    m«i  êng  c¸c nh©n  è ® îcquy  ¹ch chitiÕt,   tr do    t    ho      quy ho¹ch x©y  ùng    d chuyªn ngµnh    nh  å m:        x¸c®Þ g tªnc¸cc«ng  ×nh dù  Õn  ©y  tr   ki x dùng,quy    m«,  Ýnh  Êt,® Æc   iÓ m   ©n  è. t ch   ® ph b b. Dù     b¸o    ¹  Êt th¶i  ö  ýchÊt th¶i  Æc   iÓ m   ©n  è  µ  Çn  c¸c lo ich   , l  x   ,® ® ph bvt suÊtdo      c¸cc«ng  ×nh lµnguån  ©y  nhiÔ m  ¹ora; tr     g «  t  c.§¸nh      éng    gi¸t¸cd m«i  êng  i víi     tr ®è     ¸n quy  ¹ch    ÕthoÆc     ®å ho chiti   quy ho¹ch x©y  ùng    d chuyªn ngµnh,trong ®ã   râ c¸clo¹ chÊt th¶ido    ån        nªu      i       c¸cngu «  Ôm   ¹ora vµ  nhi t     ¶nh  íng cña  óng  í m«i  êng  h  ch t i tr kh«ng  Ý, m«i  êng  íc, kh   tr n  m«i  êng  t  µ  tr ®Ê v m«i  êng  Þch sö,v¨n ho¸ truyÒn  èng. tr l      th d.KiÕn  Þ  µ  chøc  ùc hiÖn:   ngh v tæ  th   ­ KiÕn  Þ  iÒu    ngh ® chØnh    bæ sung  µ  µn  Ön      v ho thi c¸c gi¶iph¸p  ÕtkÕ   thi   quy  ¹ch chitiÕthoÆc   ho       quy  ¹ch x©y  ùng  ho   d chuyªn ngµnh;   ­ KiÕn  Þ    Ýnh    ngh c¸c ch s¸ch vµ  Ön    bi ph¸p b¶o  Ö,  v gi¶m  Óu  nhiÔ m   thi «  m«i  êng; tr ­ X ©y  ùng  Õ   ¹ch  µnh  ng  å m     ¬ng  ×nh,kÕ   ¹ch    d k ho h ®é g c¸c ch tr   ho qu¶n  lý,  quan  ¾c,gi¸m      ng  tr   s¸tt¸c®é m«i  êng  µ  ù    tiªn®Ç u  ; tr v d ¸n u    t ­ KiÕn  Þ    ngh khung  Ó  Õ,  Ýnh  th ch ch s¸ch  ùc hiÖn  µ  th   v gi¸m    s¸tb¸o    c¸o §TM. 3. Hå   ¬  c¸o §TM   i víi       s b¸o    ®è     ¸n quy  ¹ch    Õtvµ  ®å ho chiti   quy  ¹ch x©y  ho   dùng  chuyªn ngµnh   3.1.Ph Çn      v¨n b¶n ThuyÕt minh §TM   ã  Ó  îc so¹n  c th ®   th¶o  µnh  ét  th m b¸o c¸o riªnghoÆc     thµnh  ét  ¬ng  ña  m ch c thuyÕt  minh  quy  ¹ch    Õtquy  ¹ch  ©y  ùng  ho chi ti   ho x d chuyªn ngµnh  Ìm    k theo    c¸c b¶n  Ïthu nhá, phô  ôc vµ      v      l   c¸c v¨n b¶n ph¸p  ýcã  l  li   ªnquan.
 13. 13 Trêng  îp b¸o    h   c¸o §TM   µm ét  ¬ng  ña  l  ch c thuyÕt minh,th×  ã  Ó îcbá      c th l   nh÷ng  éi dung  n  kh«ng  Çn  Õt híng  Én  ¹  ôc   c thi   d t im 2.2, kho¶n  phÇn      2,  IV Th«ng   µy. tn 3.2.Ph Çn    b¶n  Ï(hå s¬  Ç u) v    m a.S¬    ¹m    µ    ®å ph viv ranh  í§TM; gi   i b.B¶n    Ön  ¹ngm«i  êng;   ®å hi tr   tr c.B¶n    ¸nh      ®å ® gi¸tæng  îp t¸c®éng  h   m«i  êng  µ      tr v c¸c gi¶iph¸p  b¶o  Ö   v m«i  êng; tr Tû  Ö    l c¸c b¶n  Ï theo  v  quy  nh  ña  é   ©y  ùng  i víiviÖc  Ëp,xÐt ®Þ c BX d ®è     l   duyÖt c¸c®å         ¸n quy  ¹ch chitiÕt, ho      quy  ¹ch x©y  ùng  ho   d chuyªn ngµnh.   V. t æ  c h ø c  th ù c hi Ö n 1. C¨n  vµo    cø  Th«ng   íng dÉn  µy,Chñ   Þch  û   th   n  t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,  thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  µ  ñ  ëng    é, ngµnh  ã  ªnquan  ph tr     ¬ v Th tr c¸c B   c li   chØ   ®¹o  Öc  Ëp,xÐt  Öt  iÓn khaithùc hiÖn  vi l   duy tr       b¸o  c¸o §TM   i  íic¸c ®å     ®è v     ¸n quy  ¹ch  ©y  ùng  éc  µnh  µ  a   ¬ng  ×nh   ô  ho x d thu ng v ®Þ ph m ph tr¸ch theo  ù    s ph©n  Êp  ña  Ýnh  ñ. c c Ch ph 2. KTS   ëng  µnh  è  µ   éi  µ  µnh  è  å   Ý     tr th ph H N v th ph H Ch Minh, Gi¸m  c    ®è c¸c Së   ©y  ùng  èihîp  íic¸c Së    X d ph   v     Khoa  äc, C«ng  Ö     h  ngh ­ M«i  êng  óp tr gi   Chñ   Þch  û   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  chøc  ¬ tæ  thùc hiÖn  µ  íng dÉn  Öc  Ëp,xÐt duyÖt  c¸o §TM   i víi           vh   vi l     b¸o    ®è     ®å ¸n quy c¸c ho¹ch x©y  ùng  ¹ ®Þa  ¬ng  × nh.   d t  i ph m 3. Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh    t n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý.Trong  15  k t  k  qu¸ tr×nh tæ      chøc  ùc hiÖn,n Õu    Ön  ÷ng  Ên    ån t¹   íng m ¾ c,  th     ph¸thi nh v ®Ò t   iv   , ®Ò   Þ  ñ  Þch  û   ngh Ch t U ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng, Thñ  ëng    é   µnh, tæ    tr c¸c B ng   chøc    ©n  ªnquan  öi ý  Õn  Ò   é   c¸ nh li   g   ki v B X ©y  ùng    d ®Ó nghiªncøu    Õt.   gi¶iquy
 14. 14 P h ô  l ô c I C¸c tiªu h u È n, q u y  c h u È n  s ö  d ô n g    c c h o  vi Ö c l Ë p b¸o c¸o § T M 1. §èivíi®iÒu  Ön  ù nhiªnvµ  ×nh  ×nh  Ëp  ôtsö  ông       ki t    t h ng l   d Quy  Èn  chu x©y  ùng,tËp  ­ d   1 1996. 2.§èivíi      m«i  êng  t  ö  ông      Èn,quy  Èn  tr ®Ê s d c¸ctiªuchu   chu sau  y: ®© ­Ph¬ng    ph¸p x¸c®Þnh     møc    ãimßn   t  m a:TCVN   ®é s   ®Ê do    5929­1995. ­ Giíih¹n  èi®a      t   cho  Ðp  ña  ù îng  ph c d l ho¸  Êt b¶o  Ö   ùc vËt trong ch   v th       ®Êt:TCVN     5941­1995. 3. §èi víim«i  êng  íc sö  ông      Èn, quy  Èn, quy  nh        tr n  d c¸c tiªuchu   chu   ®Þ sau  y: ®© ­LuËt B¶o  Ö   µinguyªn níc.     v t    ­TiªuchuÈn  Êtl ng nícm Æt:     ch  î     TCVN   5942­1995 ­TiªuchuÈn  Êtl ng nícbiÓn     ch  î     ven  ê:TCVN   b  5943­1995 ­TiªuchuÈn  Êtl ng nícngÇ m:     ch  î     TCVN   5944­1995. ­ Tiªu chuÈn  µnh: C Êp   íc m¹ng íibªn  µivµ      ng   n  l  ngo   c«ng  ×nh:20TCN­ tr   33­85 ­ Tiªu chuÈn  µnh: tho¸tníc m¹ng íibªn  µivµ      ng      l  ngo   c«ng  ×nh:20TCN­ tr   51­84 ­ TiªuchuÈn  Ö      v sinh ®èi víi Êt l ng níccÊp       ch  î     cho  sinh ho¹t: ô  ôc4.2    Ph l     ­Quy  Èn  ©y  ùng  Ëp  ­1996   chu x d t 1   ­Yªu  Çu  i víi Êtl ng níccÊp,uèng  ùctiÕp ® îc:Phô  ôc4.3 ­Quy    c ®è     ch  î       tr      l      chuÈn  ©y  ùng  Ëp  ­1996. xd t 1   4. §èivíim«i  êng       tr kh«ng  Ý  µ  Õng  n  ö  ông      Èn, quy  kh v ti åsd c¸c tiªuchu   chuÈn,quy  nh    ®Þ sau  y: ®© 4.1.Kh«ng  Ý   kh ­TiªuchuÈn  Êtl ng kh«ng  Ý     ch  î   kh xung  quanh:TCVN     5937­1995 ­ Nång    èi®a     ®é t   cho  Ðp  ña  ét  è  Êt ®éc  ¹itrong kh«ng  Ý  ph c m s ch   h    kh xung  quanh:TCVN     5938­1995. ­ Tiªu chuÈn khÝ  th¶i  c«ng nghiÖp ®èi víi ôi vµ  c¸c chÊt v« c¬:  b   TCVN5939­ 1995 ­ Tiªu chuÈn  Ý        kh th¶ic«ng nghiÖp  i  íibôi vµ    Êt th¶ih÷u  ¬: ®è v     c¸c ch     c  TCVN5940­ 1995. 4.2.TiÕng  n   å ­ Møc     n  èi®a   ®é å t   cho  Ðp   ph trong khu  ùc  v c«ng  éng  µ  ©n   : c vd c  TCVN5949­ 1998. ­ Tiªu chuÈn  Õng  n  ¹        ti å t i khu  ùc:Phô  ôc V.2.NghÞ   nh  c¸c v  l    ®Þ 175/CP  ngµy  18/10/1994.
 15. 15 ­ ¢m   äc    Õng  n  ¬ng  Ön    h ­ Ti å ph ti giao th«ng  Ën    êng  é, møc   n  v t¶i® b  å cho  Ðp: TCVN5948­ ph   1995. 5.Ch Êt    ¾n  µ  Êtth¶inguy  ¹isö  ông    th¶ir v ch     h  d Quy  Èn  ©y  ùng  Ëp  chu x d t 1   ­1996. 6.TiÕng  n  µ    å v giao th«ng  ö  ông      Èn,quy  ¹m  µ    sd c¸ctiªuchu   ph v chØ  Én   d sau  y: ®© ­ Ph¬ng  Ön    ti giao th«ng  êng  é    Ý    ©y  nhiÔ m       õ «t«   ® b ­ kh th¶ig «  ph¸tra t     vµ      ¾p  ng  ¬  m« t«l ®é c x¨ng:TCVN6431­   1998. ­X¨ng  ×     Çu  ü  ËtTCVN     ch ­yªu c k thu   5690­1998. ­ TiÕng  ån  do  ph¬ng  tiÖn giao th«ng ® êng  bé  ph¸t ra khi ®ç:  TCVN6436­1998. ­ ChÊt îng    l kh«ng  Ý    Ý    ¬ng  Ön  kh ­ kh th¶iph ti giao th«ng  êng  é    í ® b ­ gi   i h¹n tèi a      cho  Ðp: TCVN6438­ ® ph   1998. ­ Møc     n  èi®a     ®é å t   cho  Ðp  ña  ¬ng  Ön  ph c ph ti giao th«ng  Ën    êng  v t¶i® bé:TCVN5948­   1995. ­ Th«ng   íng dÉn  ùc hiÖn    th   th   kho¶n    Òu  ­ §iÒu  Ö  Ëttù an  µn  2, §i 71    l tr     to giao th«ng  êng  é  µ  Ëttù an  µn    ® b v tr     to giao th«ng  «  Þ    ® th ban  µnh  Ìm  h k theo   NghÞ   nh  è  ®Þ s 36/CP  µy  ng 29/5/1995 cña  Ýnh  ñ.   Ch ph ­ Quy  ¹m  ü  ËtthiÕtkÕ   êng  è, ® êng    ph k thu    ® ph   qu¶ng  êng  «   Þ:20  tr ® th   TCN104­83. 7. §èi víic©y       xanh, c¶nh    quan  ö  ông  sd Quy  Èn  ©y  ùng, tËp  chu x d   1­ 1996. 8.§èivíi Ö         sinh th¸  ö  ông  h  id s s¸ch ®á   ÖtNam:  Çn  ng  Ët­1992,   Vi   ph ®é v      phÇn  ùc vËt­1996. th      9. §èi víivÊn      Ön  µ    ét cÇn  ö  ông       ®Ò c¶ithi nh æ chu   sd Quy  Èn  ©y  chu x dùng,tËp  ­1996.   1   10. §èi víim«i  êng  ho¸,lÞch  ö  ö  ông       tr v¨n    ssd Ph¸p  Önh  l b¶o  Ö   µ  ö  vvs dông    Ých  Þch sö,v¨n ho¸ vµ  dit l         danh  lam,th¾ng    c¶nh    ­ 1984  µ        v c¸cv¨n b¶n ph¸p quy  íng dÉn    h  Ph¸p  Önh  l trªn. 11. Søc  Î ­    kho   m«i  êng  µ  tr v nghÜa trang  mai  ­  t¸ng sö  ông   d c¸c    tiªu chuÈn  sau  y: ®© ­ TiªuchuÈn  Ö      v sinh ®èi víichÊt l ng thøc    èng  µ        î   ¨n,u v sinh ho¹tvÒ   ­     ph ¬ng  Ön  Ëtlývµ    äc:Bé  tÕ,505/BYT/Q§,1992. di v     ho¸ h   Y      ­ Tiªu chuÈn  Ö       v sinh níc ¨n  èng  µ    u v sinh ho¹tvÒ   ¬ng  Ön    Èn      ph di vikhu vµ  sinhvËt:Bé  tÕ,505/BYT/Q§,1992.     Y     
 16. 16
 17. 17 P h ô  l ô c II C¸c v¨n b ¶ n  q u y  p h ¹ m  v µ  p h¸p lu Ët s ö  d ô n g   c h o  vi Ö c l Ë p b¸o c¸o § T M 1.LuËt b¶o  Ö       v m«i  êng  ∙  îcQuèc  éinícCHXHCN   ÖtNam   tr ®®   h    Vi   th«ng  qua  µy  ng 27/12/1993  µ   îc Chñ   Þch  íc  ý  ¾ c   Önh  v®  t n kS l ban  µnh  µy  h ng 10/1/1994. 2.NghÞ   nh  ña  Ýnh  ñ  è    ®Þ c Ch ph s 175/CP  µy  ng 18/10/1994 vÒ   íng dÉn   h  thùc hiÖn  Ët B¶o  Ö     Lu   v m«i  êng. tr 3. ChØ   Þ  CT/TW   ña  é   Ýnh  Þ ngµy    th 36­ c B Ch tr   25/6/1998  Ò   Öc    v vi t¨ng cêng  c«ng   t¸cb¶o  Ö   v m«i  êng  tr trong thêikú      c«ng  nghiÖp    Ön  iho¸ ho¸,hi ®¹     ®Êt  íc. n 4.  V¨n  b¶n  è  s 3165/BKHCNMT­MTg   ña  é   c B Khoa  äc  h c«ng  nghÖ   µ  v M«i  êng  µy  tr ng 8/12/1998  Ò   Öc  íng  Én  ùc  Ön  v vi h d th hi ChØ   Þ  CT/TW   th 36­ cña  é  Ýnh  ÞvÒ   B Ch tr   c«ng    t¸cb¶o  Ö   v m«i  êng. tr 5. V¨n b¶n sè  2249/BXD­KHCN  cña Bé  X ©y  dùng ban hµnh ngµy  26/12/1998  Ò   Öc  íng  Én  ùc hiÖn  v vi h d th   ChØ   Þ  CT/TW   ña  é   Ýnh  th 36­ c B Ch trÞvÒ     c«ng    t¸cb¶o  Ö   v m«i  êng. tr 6. NghÞ   nh  è    ®Þ s 91/CP  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph ban  µnh  µy  h ng 17/8/1994  Ìm k theo §iÒu  Ö    l qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng. l  tv x d 7. Quy Õt  nh  è    ®Þ s 322/BXD­§T  µy  ng 28/12/1993  ña  é   ëng  é   ©y   c B tr BX dùng  Ò   Öc  v vi ban  µnh  h quy  nh  Ëp ®å     ®Þ l   ¸n quy  ¹ch ®«  Þ. ho   th 8. Th«ng   è    ts 25/BXD­KTQH   µy  ng 22/8/1995 cña  é  ©y  ùng  Ò   Öc    BX d v vi híng dÉn  Ðt duyÖt ®å       x    ¸n quy  ¹ch ®«  Þ. ho   th 9.Th«ng     t03/BXD/KTQH   ña  é  ©y  ùng  c BX d ban  µnh  µy  h ng 4/6/1997 vÒ     viÖc  íng dÉn  Ëp,xÐt duyÖt quy  ¹ch x©y  ùng    Þ  Ên vµ  Þ  h  l     ho   d c¸cth tr   th tø. 10.H íng dÉn  ¸nh      ng      ® gi¸t¸c®é m«i  êng  i víi ù      iÓnkinh tÕ  tr ®è     ¸n ph¸ttr   d   ­ kü  Ët,sè    thu   1485/MTg, ngµy    10/9/1993  ña  é   c B Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng. tr 11. Th«ng   íng  Én  Ëp  µ  Èm  nh    th d l v th ®Þ b¸o  ®¸nh      ng    c¸o  gi¸t¸c®é m«i tr ng  i  íic¸c dù    u  ,sè  ê ®è v     ¸n ®Ç t  1100/TT­ MTg   µy  ng 20/8/1997  ña  é   c B Khoa  häc,C«ng  Ö   µ    ngh v M«i  êng. tr 12.  Th«ng   sè  t 1420­ MTg   µy  ng 26/11/1994  ña  é  c B Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng  íng  Én  ¸nh      ng  tr h d ® gi¸t¸c®é m«i  êng  i  íic¸c dù    tr ®è v     ¸n ®Ç u    ©y  ùng. tx d 13. Th«ng  sè    t 490/1998/TT­ BKHCN MT   µy  ng 29/4/1998  ña  é   c B Khoa  häc, C«ng  Ö   µ    ngh v M«i  êng  íng  Én  Ëp  µ  Èm   nh  tr h d l v th ®Þ b¸o  ®¸nh    c¸o  gi¸ t¸c®éng    m«i  êng  i víi   ù    u  . tr ®è     d ¸n ®Ç t c¸c 14.  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 1806Q§/MTg  µy  ng 31/12/1994  ña  é   ëng  é  c B tr B Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  Ò   Öc  tr v vi ban  µnh  h Quy  Õ   chøc  µ  ch tæ  v ho¹t®éng  ña  éi ®ång  Èm  nh    c H  th ®Þ b¸o  ®¸nh      ng  c¸o  gi¸t¸c®é m«i  êng  µ  tr v cÊp  Êy phÐp  gi   m«i  êng. tr 15. Th«ng   è    t s 715­ MTg   µy  ng 3/4/1995  ña  é   c B Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   vµ M«i  êng  íng dÉn  Ëp vµ  Èm  nh  c¸o ®¸nh      ng  tr h  l   th ®Þ b¸o    gi¸t¸c®é m«i  êng  tr ®èi víi   ù    u    ùctiÕp cña  ícngoµi.     d ¸n ®Ç ttr   c¸c   n 
 18. 18 16.  C«ng  v¨n sè 812­MTg  ngµy 17/4/1996 cña Bé  Khoa  äc, h  C«ng  nghÖ   µ  v M«i  êng  Ò   Öc  tr v vi ban  µnh  É u   n  µ  h m ®¬ v Quy Õt  nh  ®Þ phª  Èn  chu b¸o c¸o §TM.    17. C«ng    v¨n  è  s 2592­ MTg   µy  ng 12/11/1996  ña  é   c B Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng  Ò   Öc  Óm     nhiÔm   Ón  õ c¸c ph¬ng  Ön  tr v vi ki so¸t«  bi t     ti giao  th«ng  û. thu
Đồng bộ tài khoản