Thông tư 10/2000/TT-NHNN7

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
57
lượt xem
3
download

Thông tư 10/2000/TT-NHNN7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 10/2000/TT-NHNN7 về việc hướng dẫn thực hiện giải pháp về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng theo Nghị quyết số 11/2000/NQ-CP của Chính phủ ngày 31/7/2000 do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 10/2000/TT-NHNN7

  1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 10/2000/TT-NHNN7 Hà N i, ngày 31 tháng 8 năm 2000 THÔNG TƯ C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM S 10/2000/TT-NHNN1 NGÀY 31 THÁNG 8 NĂM 2000 HƯ NG D N TH C HI N GI I PHÁP V B O M TI N VAY C A CÁC T CH C TÍN D NG THEO NGHN QUY T S 11/2000/NQ-CP C A CHÍNH PH NGÀY 31/7/2000 Căn c i m 6 và 7 M c III Ngh quy t s 11/2000/NQ-CP ngày 31-7-2000 c a Chính ph v m t s gi i pháp i u hành k ho ch phát tri n kinh t - xã h i trong 6 tháng cu i năm 2000, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c hư ng d n th c hi n các gi i pháp v b o m ti n vay c a các t ch c tín d ng quy nh t i Ngh quy t này như sau: I- CÁC GI I PHÁP V B O M TI N VAY C A CÁC T CH C TÍN D NG 1- V ăng ký giao d ch b o m: 1.1. i v i ăng ký giao d ch b o m tài s n là b t ng s n, ng s n (tr tàu bay, tàu bi n), các t ch c tín d ng và khách hàng vay chưa th c hi n vi c ăng ký giao d ch b o m cho n khi các B , ngành liên quan, các U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thành l p cơ quan ăng ký qu c gia giao d ch b o m và ban hành các văn b n hư ng d n c th quy trình, th t c, l phí ăng ký giao d ch b o m. 1.2. i v i ăng ký giao d ch b o m tài s n là tàu bay và tàu bi n, các t ch c tín d ng và khách hàng vay th c hi n ăng ký giao d ch b o m t i C c Hàng không dân d ng Vi t Nam, Cơ quan ăng ký tàu bi n và thuy n viên khu v c theo quy nh hi n hành c a Chính ph , B Giao thông v n t i và C c Hàng không dân d ng Vi t Nam. 2- V cho vay không có b o m b ng tài s n i v i doanh nghi p nhà nư c và doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài: 2.1. i v i doanh nghi p nhà nư c chưa áp ng ư c i u ki n "có k t qu s n xu t, kinh doanh có lãi 2 năm li n k v i th i i m xem xét cho vay" nhưng không thu c di n y u kém theo phương án s p x p (c ph n hoá, giao, bán, khoán kinh doanh và cho thuê...) c a Chính ph , c a các B , ngành và a phương, có d án u tư, phương án s n xu t, kinh doanh có hi u qu , kh c ph c ư c l trong th i h n nh t nh và có kh năng tr n vay, thì ư c các t ch c tín d ng xem xét cho vay
  2. không có b o m b ng tài s n phù h p v i các quy nh khác t i M c 1 Chương IV Ngh nh s 178/1999/N -CP c a Chính ph ngày 29/12/1999 và M c 1 Chương IV Thông tư s 06/2000/TT-NHNN1 ngày 04/4/2000 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c hư ng d n th c hi n Ngh nh này. 2.2. i v i doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài l theo k ho ch do m i i vào ho t ng t i Vi t Nam chưa quá 3 năm nhưng xét th y có kh năng th c hi n úng k ho ch l d ki n trong d án u tư ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t, thì các t ch c tín d ng xem xét cho vay không có b o m b ng tài s n phù h p v i các quy nh khác t i M c 1 Chương IV Ngh nh s 178/1999/N -CP c a Chính ph ngày 29/12/1999 và M c I Chương IV Thông tư s 06/2000/TT-NHNN1 ngày 04/4/2000 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c hư ng d n th c hi n Ngh nh này. 3. V i u ki n m c v n t có tham gia vào d án u tư và giá tr tài s n b o m ti n vay b ng các bi n pháp c m c , th ch p, b o lãnh b ng tài s n c a bên th ba theo quy nh t i i m 1.4 M c 2 Chương III Thông tư s 06/2000/TT-NHNN1 ngày 04/4/2000 c a Th ng c Ngân hàng ư c th c hi n như sau: 3.1. Có m c v n t có tham gia vào d án u tư t i thi u b ng 30% t ng m c v n u tư c a d án; ho c 3.2. Có m c v n t có tham gia vào d án u tư c ng v i giá tr tài s n b o m ti n vay b ng các bi n pháp c m c , th ch p, b o lãnh b ng tài s n c a bên th ba t i thi u b ng 30% t ng m c v n u tư c a d án; ho c 3.3. Có giá tr tài s n b o m ti n vay b ng m t trong các bi n pháp c m c , th ch p, b o lãnh b ng tài s n c a bên th ba ho c các bi n pháp c m c th ch p, b o lãnh b ng tài s n c a bên th ba t i thi u b ng 30% t ng m c v n u tư c a d án. 4. Cho vay không có b o m b ng tài s n i v i h nông dân, ch trang tr i. i v i h nông dân, ch trang tr i s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n mang tính s n xu t hàng hoá, có phương án s n xu t hi u qu , có kh năng tr n vay, thì t ch c tín d ng xem xét cho vay n 20 tri u ng không ph i th c hi n bi n pháp b o m ti n vay b ng tài s n, ch n p b n chính gi y ch ng nh n quy n s d ng t ho c xác nh n c a U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n v di n tích t ang s d ng không có tranh ch p kèm theo gi y ngh vay v n. II- T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c thi hành k t ngày ký. 2. H i ng qu n tr , T ng giám c (Giám c) các t ch c tín d ng ch u trách nhi m th c hi n Thông tư này. 3. Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c, Giám c chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m ki m tra th c hi n Thông tư này. Dương Thu Hương
  3. ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản