Thông tư 10/2003/TT-BCA(C11) của Bộ Công an

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
101
lượt xem
6
download

Thông tư 10/2003/TT-BCA(C11) của Bộ Công an

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 10/2003/TT-BCA(C11) của Bộ Công an hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 15/2003/NĐ-CP ngày 19/2/2003 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về giao thông đường bộ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 10/2003/TT-BCA(C11) của Bộ Công an

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA TH¤ N G   ¦ T c ñ a  é   n g   n  s è  10/2003/TT­B C A  (C11)  g µ y  3 th¸ng 7 n¨ m  2003 H ­ B c« a n í ng d É n  thi µ n h  m é t s è  q u y  ® Þ n h  c ñ a  g h Þ  ® Þ n h    h N s è 15/2003/N§­C P  n g µ y   19/2/2003 c ñ a C h Ý n h  p h ñ  q u y  ® Þ n h   x ö  p h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h  ch Ý n h  v Ò  giao th«ng ® ê n g  b é Ngµy  19/2/2003  Ýnh  ñ  Ch ph ban  µnh  h NghÞ   nh  è  ®Þ s 15/2003/N§­   CP qui ®Þnh   ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  Ò     x ph     h ch v giao th«ng  êng  é, ®Ó   èng  ® b  th nhÊt  ùc hiÖn, Bé   th     C«ng  híng  Én    Õtthihµnh  ét  è  éi dung  ô  an  d chiti     m sn  c thÓ sau: 1. V Ò   ¸nh  Êu  è  Çn    ¹m    ® d s l vi ph ph¸p  ËtvÒ   lu   giao th«ng  êng  é    ® b trªn giÊy phÐp      l¸xe: i a)  Öc  ¸nh  Êu  è  Çn    ¹m    Êy  Ðp    chØ  îc¸p  ông  Vi ® d s l viph trªngi ph l¸ xe  i ® d ®èi  íinh÷ng  µnh    µ   v  h vim NghÞ   nh  è  ®Þ s 15/2003/N§­   ã  CP c quy  nh  ¸nh  ®Þ ® dÊu  è  Çn    ¹m   µ  ùc  Ön  s l vi ph v th hi theo  íng  Én  ¹  h d t iTh«ng   li   Þch  è  t ªn t s 03/2003/TTLB­ CA­GTVT   µy  ng 27/01/2003  ña  ªnBé   c li   C«ng  ­ Giao  an    th«ng  vËn    Ò   íng dÉn  Öc  ¸nh  Êu  è  Çn    ¹m  Ëtgiao  t¶iv h   vi ® d s l viph lu   th«ng  êng  é  ® b trªngiÊy phÐp        l¸xe; i b) Khi ®¸nh  Êu  Çn  haitrªngiÊy phÐp      ¬     d l thø        l¸ xe,c quan  i c¶nh    s¸tgiao  th«ng ph¶ith«ng  b»ng      b¸o  v¨n b¶n  Ò   êiviph¹m  µ  è  Êy  Ðp    ®∙  v ng     v s gi ph l¸ xe  i bÞ  ¸nh  Êu  Çn  2  n   ¬  ® d l thø  ®Õ c quan  qu¶n  ýgiÊy phÐp    ®Ó   Õtvµ  ùc l    l¸xe  bi   th   i hiÖn theo quy  nh;   ®Þ c) Trong  êng  îp ngêicã  Èm  Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò     tr h    th quy x ph     h ch v giao th«ng  êng  é    ® b kh«ng  ph¶ilµc¶nh       s¸tgiao th«ng,n Õu    Ön  µnh        ph¸thi h vi viph¹m  µ     m theo quy  nh  ña    ®Þ c NghÞ   nh  è  ®Þ s 15/2003/N§­   µiviÖc  Þ   CP ngo   b xö  ¹tcßn  Þ   ¸nh  Êu  è  Çn    ¹m    Êy  Ðp  i th×  ph   b® d s l viph trªngi ph l¸ xe    kh«ng    ra quyÕt  nh   ö  ¹tm µ   ®Þ x ph   ph¶i lËp    biªn b¶n  µ    v chuyÓn  µn  é  å  ¬  ô    to b h s v vi ph¹m  n   ¬  ®Õ c quan  c¶nh    s¸tgiao th«ng  ã  Èm   Òn    quyÕt  nh   c th quy ®Ó ra  ®Þ xö  ¹tvµ  ùc hiÖn  è  Çn    ¹m    Êy phÐp    theo quy  nh. ph   th   s l viph trªngi   l¸xe  i   ®Þ 2.V Ò   µnh    ¹yqu¸ tèc®é    h vich       quy  nh: ®Þ Hµnh    ¹y qu¸  èc ®é   vi “ch   t   quy  nh   n   ®Þ ®Õ 20%”  quy  nh   ¹  iÓ m     ®Þ t i® a kho¶n  §iÒu  vµ  iÓ m   kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è  6  90  ® a  5  10  ®Þ s 15/2003/N§­   CP ® îchiÓu  µ ch¹y qu¸ tèc ®é   õ trªn0%   n     l        t     ®Õ 20%   víiquy  nh  Ò   èc ®é   so    ®Þ v t  cña  c¬  í ch¹y trªn® êng  é, vÝ  ô: trªn® êng  ã    nh  èc ®é   èi®a   xe  gi  i    b  d    c qui®Þ t   t  cña  «      µ50  xe  t«t¶i   km/h;n Õu  nµy  ¹ytõtrªn50  l   xe  ch       km/h  n   km/h  u   ®Õ 60  ®Ò ® îccoilµch¹yqu¸ tèc®é              quy  nh  n   ®Þ ®Õ 20%. 3. V Ò   µnh      ¹m   h viviph quy  nh  Ò   Õp  µng      ¬ng  Ön giao ®Þ vx h ho¸ trªnph ti     th«ng: a) Xe  t« t¶itrëhµng  îtqu¸ kÝch  ícgií h¹n    «        v    th     cho  Ðp  ña  (®iÓm   i ph c xe  a kho¶n  §iÒu  3  29)  îc hiÓu  µ xe  t« trëhµng  µ   Õp  µng  îtphÝa  íc ®  l   «      mx h v  tr   hoÆc   Ýa  ph sau  ïng xe    th   trªn10%   Òu  µi toµn  é    Õp  µng  chi d   b xe; x h qu¸  Ò   b réng  ïngxe,qu¸ gií h¹n chiÒu  th           i cao cho  Ðp  ña  õng lo¹ xe  ph c t   i theo quy  nh       ®Þ cña  ¬  c quan  ã  Èm  Òn; c th quy b)  «    Xe  t« kh¸ch  ë hµng  îtqu¸  Ých  íc bao  µi cña  (®iÓ m     tr   v  k th   ngo   xe  e kho¶n  §iÒu    îchiÓu  µxe  t« trëkh¸ch xÕp  µng    µnh  ýnh«    4  28) ®   l   «        h ho¸,h l  ra
  2. 2 qu¸  Æt   µi cña  á  hoÆc   m ngo   v xe  nh« qu¸  Òu  chi cao, chiÒu  éng, chiÒu  µi   r   d  cña khung  Õp  µng    µnh  ýtrªnnãc  (nÕu  ¹ xe  ã  x h ho¸,h l    xe  lo i c khung    µnh    ®Ó h lýtrªnnãc     xe); c) Xe      g ¾n     m« t«,xe  m¸y  ëvËt cång  Ònh  ®iÓm   kho¶n  §iÒu    tr     k ( e  1  10) ® îchiÓu  µxe      g ¾n    l   m« t«,xe  m¸y  Õp  µng    µnh  ývîtqu¸ b Ò   éng  o  x h ho¸,h l      r ®Ì hµng  Ò   çi  v m bªn  0,3m, vîtqu¸ qu¸ chiÒu         cao  Ýnh  õ m Æt   t  µ2m,  îtqu¸ t t  ®Ê l   v    phÝa  sau  o  µng  µ0,50m; ®Ì h l  d)  th«  ¬  Õp  µng  Xe  sx h ho¸ kh«ng  ¶m   ® b¶o  toµn,g©y  ëng¹igiao an    tr       th«ng,che  Êt tÇm  ×n  ña  êi®iÒu  Ón  ®iÓm   kho¶n  §iÒu      khu   nh c ng   khi ( n  1  12) vµ  Õp  µng    vîtqu¸ gií h¹n  x h trªnxe        quy  nh  ®iÓ m   kho¶n  §iÒu    îc i ®Þ ( a  3  14) ®   hiÓu  µ xe  s¬  Õp  µng    îtphÝa  íc hoÆc   Ýa  l   th«  x h ho¸ v   tr   ph sau    chiÒu  qu¸ 1/3  dµith©n    Õp  îtqu¸ b Ò   éng  ©n      xe,x v    r th xe.Riªng xe  å (xe ®¹p  å)chë  µng    th     th   h ho¸,hµnh  ýqu¸ 0,4m  Ò   çi    l    v m bªn  b¸nh    îtphÝa  íc hoÆc   Ýa  xe, v   tr   ph sau    qu¸ 1m. 4.V Ò   µnh     h vic¶n  ë, èng  i hoÆc   èng  êithi µnh  tr  ch ®è   ch ng     h c«ng  ô: v Hµnh    vi c¶n  ë,chèng  i  tr   ®è hoÆc   èng  êi thihµnh  ch ng     c«ng  ô    v quy ®Þnh  ¹  ti kho¶n  §iÒu    9  9; kho¶n  §iÒu10;kho¶n  §iÒu    iÓ m   kho¶n    9    2  38; ® a  4 §iÒu    iÓ m   kho¶n  §iÒu  ® îchiÓu  µhµnh    ña  êiviph¹m  µnh  38;® a  1  39    l  vic ng     h chÝnh      Ön  khiph¸thi hoÆc   Þ   ö  ýnhng  b x l  kh«ng  Êp  µnh  cÇu  ña  êi ch h yªu  c ng   thihµnh    c«ng  ô  Ò:  Êt tr×nh giÊy tê,yªu cÇu  Ò   ôsë    Õt,tù ý  á  v v xu          v tr   gi¶iquy     b ph¬ng  Ön    ¹m  i  ¬i kh¸c hoÆc   ã  µnh    e   ¹,uy  Õp  Ò     ti vi ph ®n    ch vi ® do   hi v tinh thÇn,søc  Î,tÝnh  ¹ng  ña  êi thihµnh    kho   m c ng     c«ng  ô, hoÆc   ã  µnh      v  ch vil¨ng m¹ b»ng  êinãi,xóc  ¹m  l    ph danh  ù  ña  êi thihµnh  d c ng     c«ng  ô, l«ikÐo, kÝch  v     ®éng, xóidôc  êi kh¸c g©y  ã     ng     kh kh¨n,c¶n  ëcho  Öc  Óm     Óm       tr   vi ki tra,ki so¸t hoÆc     µnh    c¸ch vikh¸cchèng  i ngêithi µnh    ®è      h c«ng  ô. v 5. V Ò   µnh    iÒu  Ón  m«     g ¾n     h vi® ki xe  t«,xe  m¸y kh«ng  ã  ¬ng  Õu  cg chi hËu: Hµnh    iÒu  Ón  m«     xe  ¾n   vi® khi xe  t«,  g m¸y kh«ng  ã  ¬ng  Õu  Ëu  cg chi h quy  nh  ¹  iÓ ma   ®Þ ti ® kho¶n  §iÒu  lµ tr ng  îp kh«ng  ã  ¬ng  Õu  Ëu  1  21    ê h   cg chi h phÝa  tr¸tayl¸hoÆc   bªn        i i kh«ng  ã  haig¬ng  Õu  Ëu. c c¶    chi h 6. T¹m   ÷ c¸c lo¹  Êy  ê cã  ªnquan  n   ¬ng  Ön  µ  êi ®iÒu    gi     igi t   li   ®Õ ph ti v ng   khiÓn  ¬ng  Ön viph¹m  ph ti     quy  nh  Ò   ®Þ v giao th«ng  êng  é:   ® b a)  êng  îp chØ  dông  ×nh  Tr h  ¸p  h thøc  ¹ttiÒn  ×  êi cã  Èm  Òn  ph   th ng   th quy t¹m  ÷ giÊy phÐp      ¨ng  ý  hoÆc   Êy tê cÇn  Õtkh¸c cã  ªnquan  gi     l¸ xe,® i k xe  gi     thi     li   cho  í khi c¸ nh©n,  chøc    ¹m  Êp  µnh  ti       tæ  vi ph ch h xong  Õt  nh  ö  ¹t. quy ®Þ x ph   N Õ u     ©n, tæ  c¸nh   chøc    ¹m  viph kh«ng  ã    Êy tênãitrªn, × ngêicã  Èm   c c¸cgi          th   th quyÒn  ö  ¹tcã  Ó  ¹m  ÷ph¬ng  Ön.V Ý   ô,ngêi®iÒu  Ón  ¬ng  Ön x ph   th t gi   ti   d     khi ph ti   kh«ng  ã  Êy  Ðp      c gi ph l¸ xe,kh«ng  ã  ¨ng  ý  hoÆc   ö  ông  i c® k xe  sd b¶n  sao  Êy  gi chøng  Ën  ¨ng  Ý  cã  nh ® k xe  c«ng  chøng  µ  ícvµ    Ën  ña  ¬  nh n   x¸c nh c c quan    tæ chøc  Ýn  ông  Ò   Öc  ïng ®¨ng  ý  ®Ó   Ç m   è,thÕ  Êp  µ   êih¹n sö  td v vi d   k xe  c c  ch m th     dông  ∙  Õt    iÒu  Ón  ¬ng  Ön,trong tr ng  îp nµy  îccoilµhµnh  ® h ®Ó ® khi ph ti    ê h   ®      vikh«ng  ã  Êy têvµ  îct¹m  ÷ph¬ng  Ön;   c gi     ®   gi   ti   b) KhibÞ  ¹m  ÷giÊy phÐp    hoÆc   ¨ng  ý  ph¶ilËp biªnb¶n  µ      t gi     l¸ xe  i ® k xe      v hÑn  µy  n   ôsë  ¬  ng ®Õ tr   c quan  ã  Èm  Òn    Õt.ChØ     Êy phÐp  c th quy gi¶iquy   tr¶gi   l¸  hoÆc   ¨ng  ý  bÞ   ¹m  ixe  ® k xe  t giam  ÷ sau    ∙  ùc  Ön  gi   khi ® th hi xong  quyÕt  ®Þnh  ö  ¹t; x ph
  3. 3 c) Trêng  îp ngoµiviÖc    ông  ×nh    h    ¸p d h thøc  ¹ttiÒn,ngêicã  µnh      ph      h vivi ph¹m  cßn  Þ     ông  ×nh  b ¸p d h thøc  ¹tbæ   ph   sung ícquyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  t  sd gi ph l¸xe    hoÆc   Þ  ¸nh  Êu  è  Çn    ¹m  i b® d s l viph ph¸p luËtvÒ       giao th«ng  êng  é      ® b trªn giÊy  Ðp      ×  ¹m  ÷ giÊy  Ðp    ®Ó   éc  êiviph¹m    µnh  ph l¸ xe,th t gi   i ph l¸ xe  i bu ng     thih h×nh thøc xö  ¹tvµ  ¸nh  Êu  è  Çn    ¹m.   ph   ® d s l viph 7.T¹m  ÷ph¬ng  Ön giao th«ng  ¬  í® êng  é:   gi   ti     c gi  i b a) ViÖc  ¹m  ÷ ph¬ng  Ön viph¹m    t gi   ti     chØ  îc¸p dông  ®    trong c¸c tr ng  îp    ê h   sau  y: ®© ­  ÷ng  µnh      ¹m  µ   Nh h vi vi ph m NghÞ   nh   è  ®Þ s 15/2003/N§­   ã    CP c quy ®Þnh  ¹m  ÷ph¬ng  Ön; t gi   ti ­ §Ó       x¸c minh  ×nh  Õtlµm    quyÕt  nh  ö  ýhoÆc   t ti   c¨n cø  ®Þ x l  ng¨n chÆn   ngay    ¹m  µnh  Ýnh, vÝ  ô: khikiÓm    Êy  ê cña  ¬ng  Ön m µ   ã  viph h ch   d   tragi t   ph ti   c c¨n cø    nghivÊn  Êy tõ®ã     gi     kh«ng  c¬ do  quan  ã  Èm  Òn  Êp  c th quy c hoÆc   Êy gi tê  Êp  c kh«ng  ng  Èm   ®ó th quyÒn,  Êy  ê  ∙  Õt  ¹n  ö  ông; ph¬ng  Ön gi t ® h h s d   ti   kh«ng  ã  Ón  è  õph¬ng  Ön trªn® êng  i  ¨ng  ý)hoÆc   ã  ng  c bi s (tr   ti     ®® k  c nh kh«ng  do  ¬  c quan  ã  Èm   c th quyÒn  Êp, biÓn  è  kh«ng  ïng víibiÓn  è  c  s xe  tr     s trong   ®¨ng  ý    êng  îp l¹ngl¸ch, ¸nh  âng;®ua  tr¸phÐp  k xe;tr h     ® v   xe    i hoÆc   ö  ông    sd xe tõ 175     ëlªn(kh«ng  ng  i îng  îc sö  ông) vµ    êng  îp    cm 3 tr     ®ó ®è t ®   d   c¸c tr h kh¸c   cÇn      ®Ó x¸c minh  ×nh  Õtlµm  t ti   c¨n  quyÕt  nh  ö  ý hoÆc   cø  ®Þ x l  ng¨n chÆn   ngay  µnh      ¹m  µnh  Ýnh; h viviph h ch b)  Öc  ¹m  ÷ ph¬ng  Ön  Vi t gi   ti ph¶i thùc  Ön    hi theo  ng  ®ó quy  nh   ña  ®Þ c Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  Ò   Èm  Òn, tr×nh tù,thñ tôcvµ  êi l X l    h ch v th quy           th   h¹n t¹m  ÷ph¬ng  Ön viph¹m.   gi   ti     8.V Ò     ¹ xe  ã  Õt  Êu ¬ng  ù:   c¸clo   c k c t i t C¸c  ¹  cã  Õt  Êu ¬ng  ù,® îc hiÓu  µ c¸c lo¹  cã  Êu  ¹o,tÝnh  lo ixe  k c t t    l    i xe  c t   n¨ng  µ  v c«ng  ông  Çn  èng  íic¸c lo¹  ¬ng  Ön  d g gi v    i ph ti giao  th«ng  ¬  í ® êng  c gi i   bé,cô  Ó      th nh sau: a)  cã  Õt  Êu ¬ng  ù nh  «    µ xe  ¹y b»ng  ng  ¬  ã  èn  Xe  k c t t   xe  t« l   ch   ®é ccb b¸nh hoÆc   Òu  ¬n  èn  nhi h b b¸nh,kh«ng  ¹y trªn® êng    ch     ray  µ  îc dïng    v®  ®Ó chë  êihoÆc   ë  µng  ng   ch h ho¸; b)  cã  Õt  Êu  ¬ng  ù nh  g ¾n   Xe  k c t t   xe  m¸y  µ xe  ã    l   c hai b¸nh    di chuyÓn  b»ng  ng  ¬  µ    ¾tm¸y  × ®¹p  ®i  îc; ®é c v khit   th   xe  ® c)    ã  Õt  Êu  îng  ù   xe  Xe c k c t t nh m«t«    hai b¸nh  µ xe  ã    l   c hai b¸nh, di    chuyÓn  b»ng  ng  ¬,cã  ®é c   dung  Ých    t xilanh tõ 50  3  ëlªnvµ      cm tr     tæng  äng l tr  ­ îng toµn  kh«ng  îtqu¸ 400    xe  v    kil«gam; d)  cã  Õt  Êu  ¬ng  ù   xe  Xe  k c t t nh m«t«  b¸nh  µ xe    ba  l   di chuyÓn  b»ng  ®éng  ¬, cã  c   dung  Ých    t xilanh  õ 50    ëlªn,cã  t   cm tr     søc  ë  õ 350  ch t   kil«gam  3 ®Õ n   500 kil«gam. 9.V Ò   qu¸ t¶i xe      xe      qu¸ khæ   ña  Çu,® êng: , cc  a) Xe      µxe  ã    qu¸ t¶i   c tæng  äng l ng bao  å m   äng l ng cña  vµ  µng  l tr  î   g tr  î   xe  h vîtqu¸ n¨ng  ùc chÞu    ña  Çu     l  t¶ic c hoÆc   cã    äng trôc®¬n  îtqu¸ n¨ng  xe  t¶itr     v    lùcchÞu    ña  Æt   êng;   t¶icm ® b) Xe      qu¸ khæ   µxe  ã  Ých  ícchiÒu  l  c k th   cao  hoÆc   Òu  éng  chi r bao  å m   g c¶  µng    Õp    vîtqu¸ khæ   íh¹n an  µn  ña  êng  h ho¸ x trªnxe      gi     to c ® i hoÆc   Çu. c 10.ViÖc    ép  Òn ph¹tt¹ chç:   thu,n ti       i
  4. 4 a)  Ó   ùc  Ön  ng  § th hi ®ó quy  nh   ña  ®Þ c Ph¸p  Önh  ö   ý vi ph¹m  µnh  l X l    h chÝnh  µ  v qu¶n  ýchÆt  ÏviÖc    ép  Òn xö  ¹tt¹ chç,C«ng  c¸c®¬n   l  ch   thu n ti   ph    i   an    vÞ, ®Þa   ¬ng    ph ph¶i cã  é  Ën    ép  Òn  ¹tchung  ña  n  Þ, ®Ó     b ph thu,n ti ph   c ®¬ v   tiÕp  Ën  Òn  ¹ttõ c¸n  é, chiÕn  ü  ö  ¹tt¹  ç  µ  ép  Òn  ¹tvµo  nh ti ph     b   s x ph   ich v n ti ph   kho  ¹c nhµ  íc; b  n b) Ng êicã  Èm  Òn    Òn ph¹tt¹  ç      th quy thu ti     i ch sau    Õt  c«ng    Ó  khih ca  t¸c(k c¶ trong vµ  µigiê hµnh  Ýnh) ph¶inép  ¹ sè  Òn  ¹tthu ® îckÌm    ngo     ch     l   ti ph       i theo  quyÕt  nh  ö  ¹tvµ  ®Þ x ph   chøng  õ biªn laithu  Òn  ¹tcho  é  Ën  tiÒn t       ti ph   b ph thu    ph¹tcña  n  Þ. Trong  êih¹n  ngµy, Thñ  ëng  n  Þ     ®¬ v   th   02    tr ®¬ v ph¶i chØ   o    ®¹ thùc hiÖn  Öc  ép  Òn ph¹tthu ® îcvµo    vi n ti         Kho  ¹c Nhµ   íctheo quy  nh. b  n    ®Þ 11.Tæ     chøc  ùc hiÖn: th   a) C¸c Tæng   ôc, Bé    lÖnh, c¸c ®¬n   Þ   ùc thuéc  é,  c t    v tr   B C«ng  c¸can    tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  chøc    ph tr     ¬ tæ  phæ   Õn  bi qu¸n  iÖtnéidung  tr     NghÞ   nh  è  ®Þ s 15/2003/N§­  CP quy  nh  ö  ¹thµnh  Ýnh  Ò   ®Þ x ph   ch v giao th«ng    ® êng  é  µ  b v Th«ng   nµy  n   õng  t ®Õ t c¸n  é, chiÕn  ü, chó  äng  µ c¸n  é  b  s  tr l  b chiÕn  ü  ùctiÕp  ùc hiÖn  Öc  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  s tr   th   vi x ph     h ch trong lùc l ng    î   C¶nh    s¸tgiao th«ng  êng  é, C¶nh    Ëttù,C¶nh      ® b  s¸ttr     s¸tqu¶n  ýhµnh  Ýnh  l  ch vÒ   Ëttù x∙héi,®¶m   tr         b¶o  Öc    µnh  vi thih nghiªm  µ  èng  Êt c¸c quy  nh   v th nh     ®Þ cña  Ýnh  ñ  µ  ña  é; Ch ph v c B b)  ôc  C C¶nh    s¸tgiao th«ng  êng  é  §êng  ¾t, c¸c Phßng  § b ­  s   C¶nh   s¸t giao  th«ng,C¶nh    Ëttù,C¶nh      s¸ttr     s¸tqu¶n  ý hµnh  Ýnh  Ò   Ëttù x∙ héi l  ch v tr         thuéc  C«ng  tØnh, thµnh  è  ùc thuéc  an    ph tr   Trung  ng  ¬ ph¶i ® Æt       c¸c hßm     th ®Ó   Ën  n,   gãp  , khiÕu  ¹i  è c¸o  ña  ©n  ©n  Ò   ö  ý vi ph¹m   nh ®¬ th ý  n ,t   c nh d v x l    hµnh  Ýnh  Ò   ch v giao th«ng  êng  é    ® b theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 729/1998/Q§  µy  ng 9/11/1998  ña  é   ëng  é   c B tr B C«ng  ban  µnh    an  h c¸c quy  Õ   ùc  Ön  ©n   ch th hi d chñ  trong  ùc l ng  l  î C«ng  nh©n  ©n.  äi  Õu  ¹i  è c¸o  ña  an  d M khi n ,t   c c«ng  ©n   d ®Ò u  ph¶i® îcgi¶i       Õt kÞp  êivµ    êi quy   th   tr¶l   b»ng    v¨n b¶n  theo ®óng    quy  nh   ®Þ cña ph¸p luËtvÒ   Õu  ¹i, èc¸o.     khi n     t C¬  quan  ã  Èm  Òn  ö  ¹thµng  µy  c th quy x ph   ng ph¶ithùc hiÖn  Õ     å      ch ®é h s¬,thèng    c¸o xö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò     kª,b¸o    ph     h ch v giao th«ng  êng  é    ® b theo  quy  nh  ña  é,  ng  êiph¶icã  Ët  ýkiÓm     ö  ¹tviph¹m  µnh  ®Þ c B ®å th     nh l   trax ph     h chÝnh, sæ     theo  âi t×nh  ×nh  Õt  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò   d  h quy ®Þ x ph     h ch v giao th«ng  êng  é.   ® b c) Tæng   ôc    c C¶nh    Þu  s¸tch tr¸ch nhiÖ m     theo  âi,®«n  c,  Óm     d  ®è ki tra viÖc  ùc hiÖn  th   Th«ng   µy; tn d) Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý;b∙i á    tn c hi l   30  k t  k     Th«ng   è  b ts 02/1999/TT­BCA  (C11) ngµy    10/2/1999  ña  é   c B C«ng  híng  Én    µnh  an  d thih m ét  è  s quy  nh  ña  Ýnh  ñ  Ò   ¶m   ®Þ c Ch ph v ® b¶o  Ëttùan  µn  tr     to giao th«ng.   Trong qu¸  ×nh  ùc  Ön  ã  ×   íng  ¾ c,  Çn  tr th hi c g v m c b¸o c¸o  Ò   é   v B (qua  Tæng  ôc      ã  íng dÉn, chØ  o  Þp  êi. c II) ®Ó c h     ®¹ k th
Đồng bộ tài khoản