Thông tư 10/2003/TT-NHNN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
42
lượt xem
2
download

Thông tư 10/2003/TT-NHNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 10/2003/TT-NHNN về quản lý hoạt động kinh doanh vàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định 174/1999/NĐ-CP ngày 9/12/1999 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng và Nghị định 64/2003/NĐ-CP ngày 11/6/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 174/1999/NĐ-CP

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 10/2003/TT-NHNN

 1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 10/2003/TT-NHNN Hà N i, ngày 16 tháng 9 năm 2003 THÔNG TƯ C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM S 10/2003/TT-NHNN NGÀY 16 THÁNG 9 NĂM 2003 HƯ NG D N THI HÀNH NGHN NNH S 174/1999/N - CP NGÀY 09/12/1999 C A CHÍNH PH V QU N LÝ HO T NG KINH DOANH VÀNG VÀ NGHN NNH S 64/2003/N -CP NGÀY 11 THÁNG 6 NĂM 2003 C A CHÍNH PH S A I, B SUNG NGHN NNH 174/1999/N -CP Căn c i u 19 Ngh nh s 174/1999/N -CP ngày 09/12/1999 c a Chính ph v qu n lý ho t ng kinh doanh vàng và i u 3 Ngh nh s 64/2003/N -CP ngày 11/6/2003 c a Chính ph s a i, b sung Ngh nh s 174/1999/N -CP, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c hư ng d n thi hành như sau: Chương 1: QUY NNH CHUNG M c I. Đ I TƯ NG, PH M VI ĐI U CH NH 1. i tư ng áp d ng c a Thông tư này là các t ch c, cá nhân ho t ng kinh doanh vàng. 2. Ph m vi i u ch nh c a Thông tư này là ho t ng kinh doanh vàng bao g m vàng trang s c, vàng m ngh , vàng mi ng, vàng nguyên li u; không i u ch nh ho t ng khai thác và tinh luy n vàng c a doanh nghi p khai thác vàng. 3. Vi c kinh doanh vàng tiêu chuNn qu c t ư c th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 63/1998/N -CP ngày l7 tháng 8 năm 1998 c a Chính ph V qu n lý ngo i h i và Thông tư s 01/1999/TT-NHNN7 ngày 16/4/1999 c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c hư ng d n thi hành Ngh nh s 63/1998/N -CP c a Chính ph . M c 2. CÁC HO T NG KINH DOANH VÀNG PH I CÓ GI Y PHÉP C A NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C 4. Các ho t ng kinh doanh vàng sau ây ph i có gi y phép c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam: a. Xu t khNu, nh p khNu vàng nguyên li u dư i d ng kh i, th i, h t, mi ng; b. S n xu t vàng mi ng; M c 3. HO T NG C A CÁC DOANH NGHI P KINH DOANH VÀNG CÓ V N U TƯ NƯ C NGOÀI
 2. Các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p gi y phép ho t ng trong lĩnh v c s n xu t, gia công vàng trang s c, m ngh , trong quá trình ho t ng c a mình ph i tuân th các quy nh c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, quy nh c a gi y phép u tư và quy nh t i M c 5 Chương III, Chương IV, Chương V Thông tư này. Chương 2: HO T NG MUA BÁN, S N XU T, GIA CÔNG VÀNG M c 1. I U KI N, PH M VI HO T NG C A T CH C, CÁ NHÂN MUA, BÁN, GIA CÔNG, S N XU T VÀNG 6. i u ki n ho t ng a. ăng ký kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t; b. Có phương ti n áp ng yêu c u ho t ng s n xu t, gia công vàng trang s c, m ngh ; có d ng c cân o vàng ư c cơ quan qu n lý nhà nư c v tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng c p gi y ch ng nh n ki m nh; c. Có nhân viên, th có trình chuyên môn áp ng yêu c u ho t ng kinh doanh vàng phù h p v i gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. 7. Ph m vi ho t ng a. Mua, bán các lo i vàng trang s c, vàng m ngh , vàng mi ng, vàng nguyên li u; b. S n xu t, gia công vàng trang s c, m ngh . M c 2. I U KI N VÀ PH M VI HO T NG C A DOANH NGHI P S N XU T VÀNG MI NG 8. i u ki n ho t ng Căn c vào m c tiêu chính sách ti n t trong t ng th i kỳ, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam c p gi y phép s n xu t vàng mi ng cho các doanh nghi p có các i u ki n sau: a. Là doanh nghi p ã ăng ký kinh doanh ho t ng s n xu t vàng trang s c, m ngh ; b. Có cơ s v t ch t - k thu t và trang thi t b áp ng yêu c u s n xu t vàng mi ng; c. Có cán b qu n lý và th có trình chuyên môn áp ng yêu c u ho t ng s n xu t vàng mi ng. 9. Ph m vi ho t ng a. S n xu t vàng mi ng.
 3. b. Nh n gia công vàng mi ng cho các t ch c, cá nhân theo kh i lư ng ghi trong gi y phép s n xu t vàng mi ng do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam c p cho doanh nghi p. 10. H sơ xin c p gi y phép s n xu t vàng mi ng. H sơ xin c p gi y phép s n xu t vàng mi ng g i v Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (V Qu n lý Ngo i h i) bao g m: a. ơn xin c p gi y phép s n xu t vàng mi ng theo m u t i Ph l c 1; b. B n sao có công ch ng gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh (ch n p l n u ho c khi có thay i); c. Báo cáo tình hình nhà xư ng, máy móc, thi t b ; d. Báo cáo tình hình cán b qu n lý, cán b k thu t và th chuyên môn (ch n p l n u ho c khi có thay i); Trong th i gian 10 (mư i) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l , Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam xem xét c p gi y phép s n xu t vàng mi ng cho doanh nghi p. Trư ng h p t ch i, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam có văn b n gi i thích rõ lý do. Chương 3: XU T KH U, NH P KH U VÀNG M c 1. XU T KH U, NH P KH U VÀNG TRANG S C, M NGH 11. Doanh nghi p kinh doanh vàng ư c xu t khNu, nh p khNu vàng trang s c, m ngh (k c hàng trang s c, m ngh m vàng) theo gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a doanh nghi p và quy nh c a Th tư ng Chính ph v i u hành xu t khNu, nh p khNu; không ph i có gi y phép c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. M c 2. XU T KH U, NH P KH U VÀNG NGUYÊN LI U, VÀNG MI NG 12. Căn c vào nhu c u s n xu t vàng trang s c, m ngh và m c tiêu chính sách ti n t trong t ng th i kỳ, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam xem xét c p gi y phép xu t khNu, nh p khNu vàng nguyên li u dư i d ng kh i, th i, h t, mi ng cho doanh nghi p có ăng ký kinh doanh xu t khNu, nh p khNu vàng. 13. H sơ g i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (V Qu n lý Ngo i h i) bao g m: a. ơn xin xu t khNu, nh p khNu vàng theo m u t i Ph l c 2; b. B n sao có công ch ng gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh vàng (ch n p l n u ho c khi có thay i); c. Báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p trong 6 tháng g n nh t. Trong th i gian 10 (mư i) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam xem xét c p gi y phép cho doanh nghi p.
 4. Trư ng h p t ch i, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam có văn b n gi i thích rõ lý do. 14. Doanh nghi p có ăng ký kinh doanh xu t khNu, nh p khNu vàng ư c xu t khNu nh p khNu vàng nguyên li u dư i d ng lá, dây, b t, dung d ch, v y hàn, mu i vàng, bán thành phNm vàng trang s c theo gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a doanh nghi p và quy nh c a Th tư ng Chính ph v i u hành xu t khNu, nh p khNu; không ph i có gi y phép c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. M c 3. NH P KH U VÀNG GIA CÔNG CÁC S N PH M VÀNG TRANG S C, M NGH CHO NƯ C NGOÀI 15. Các t ch c, cá nhân có ăng ký kinh doanh vàng có h p ng gia công v i nư c ngoài ư c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam cho phép nh p khNu vàng nguyên li u dư i d ng kh i, th i, h t, mi ng gia công tái xu t các s n phNm vàng cho nư c ngoài. Giám c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam chi nhánh t nh, thành ph trên a bàn xem xét c p gi y phép nh p khNu vàng nguyên li u theo m u t i Ph l c 6 cho các i tư ng này. 16. H sơ g i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam chi nhánh t nh, thành ph nơi t ch c, cá nhân t tr s chính g m: a. ơn xin nh p khNu vàng theo m u t i Ph l c 2; b. B n sao có công ch ng gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh vàng; c. H p ng gia công v i nư c ngoài. Trong th i gian 10 (mư i) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l , Giám c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam chi nhánh t nh, thành ph xem xét c p gi y phép nh p khNu vàng nguyên li u cho t ch c, cá nhân. Trư ng h p t ch i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam chi nhánh t nh, thành ph ph i có văn b n gi i thích rõ lý do. M c 4. XU T KH U VÀNG NGUYÊN LI U C A DOANH NGHI P KHAI THÁC VÀNG 17. Doanh nghi p có gi y phép khai thác vàng mu n xu t khNu vàng nguyên li u luy n sau khai thác dư i d ng c m, th i, c c g i h sơ n Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (V Qu n lý Ngo i h i) xem xét vi c c p phép. H sơ g m có: a. ơn xin xu t khNu vàng theo m u t i Ph l c 2; b. B n sao có công ch ng Gi y phép khai thác vàng. Trong th i gian 10 (mư i) ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l . Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam xem xét c p gi y phép xu t khNu vàng nguyên li u cho doanh nghi p. Trư ng h p t ch i, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam có văn b n gi i thích rõ lý do. M c 5. XU T KH U, NH P KH U VÀNG C A DOANH NGHI P KINH DOANH VÀNG CÓ V N U TƯ NƯ C NGOÀI
 5. 18. Căn c vào k ho ch kinh doanh c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam c p h n ng ch nh p khNu vàng nguyên li u dư i d ng kh i, th i, h t, mi ng cho doanh nghi p trong năm k ho ch. Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài không ph i xin gi y phép xu t khNu, nh p khNu vàng t ng chuy n. 19. Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ư c xu t khNu, nh p khNu các lo i vàng dư i ây không ph i có gi y phép c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam: a. Xu t khNu, nh p khNu vàng nguyên li u dư i d ng lá, dây, b t, dung ch, mu i vàng, vNy hàn, bán thành phNm vàng trang s c; b. Xu t khNu vàng trang s c, m ngh ư c s n xu t t ngu n vàng nguyên li u nh p khNu; c. T m nh p, tái xu t vàng trang s c, m ngh làm m u; d. Xu t khNu t p ch t có ch a vàng t n thu trong quá trình s n xu t thu h i nguyên li u vàng. 20. Văn b n c p h n ng ch c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam là căn c doanh nghi p làm th t c nh p khNu v i cơ quan H i quan. 21. Ch m nh t ngày 15 tháng 12 c a năm trư c năm k ho ch ho c khi c n i u ch nh h n ng ch, doanh nghi p g i h sơ n Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (V Qu n lý Ngo i h i) xin c p h n ng ch ho c xin i u ch nh h n ng ch. H sơ g m có: a. ơn xin c p h n ng ch nh p khNu vàng nguyên li u theo m u t i Ph l c 3; b. Báo cáo tình hình th c hi n xu t khNu, nh p khNu, tiêu th s n phNm vàng t i th trư ng Vi t Nam c a năm trư c năm k ho ch (tháng 12 ư c tính) theo m u t i Ph l c 7. 22. N u doanh nghi p ư c phép tiêu th s n phNm t i Vi t Nam, trư c khi m c a hàng ph i thông báo v i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam chi nhánh t nh, thành ph nơi doanh nghi p t c a hàng v a i m bán hàng, ký mã hi u óng trên s n phNm vàng. Vi c tiêu th s n phNm t i Vi t Nam ch ư c th c hi n theo quy nh t i Gi y phép u tư. M c 6. XU T KH U, NH P KH U S N PH M VÀNG THAM GIA TRI N LÃM, H I CH 23. Vi c xu t khNu, nh p khNu s n phNm vàng tham gia tri n lãm, h i ch th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v khuy n m i, qu ng cáo thương m i và h i ch , tri n lãm thương m i và các văn b n pháp lu t khác liên quan. M c 7. XU T KH U, NH P KH U VÀNG PHI M U DNCH 24. Vi c xu t khNu, nh p khNu vàng trang s c, m ngh , vàng nguyên li u, vàng mi ng phi m u d ch th c hi n theo quy nh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam trong t ng th i kỳ.
 6. Chương 4: TRÁCH NHI M C A CÁC T CH C, CÁ NHÂN HO T NG KINH DOANH VÀNG 25. Ho t ng kinh doanh vàng theo ph m vi quy nh t i gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh và quy nh t i Thông tư này. 26. Thư ng xuyên b o m các i u ki n theo quy nh trong quá trình ho t ng kinh doanh. 27. Niêm y t công khai b n sao gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh vàng, ch t lư ng, giá mua, giá bán các lo i s n phNm vàng t i nơi giao d ch và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v s n phNm bán ra. 28. Th c hi n ch k toán, th ng kê theo quy nh c a pháp lu t v k toán, th ng kê. 29. Có phương án b o m an toàn, b o v môi trư ng và phòng, ch ng cháy n trong ho t ng kinh doanh. 30. Ngoài nh ng quy nh t i i m 25, 26, 27, 28, 29 Thông tư này, t ch c, cá nhân ho t ng s n xu t vàng trang s c, m ngh có trách nhi m: a. Ghi nhãn hàng hoá theo quy nh c a pháp lu t; b. G i văn b n thông báo ký mã hi u c a doanh nghi p cho Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam chi nhánh t nh, thành ph nơi doanh nghi p t tr s chính theo dõi; c. óng ký mã hi u c a t ch c, cá nhân và ch t lư ng vàng trên s n phNm do t ch c, cá nhân s n xu t; d. B o m úng ch t lư ng vàng óng trên s n phNm và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v s n phNm do mình s n xu t. 31. Doanh nghi p s n xu t vàng mi ng ph i th c hi n úng quy nh t i gi y phép; ăng ký ký mã hi u và ch t lư ng s n phNm v i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (qua V Qu n lý Ngo i h i) và óng ký mã hi u doanh nghi p, kh i lư ng, ch t lư ng, s seri liên t c trên s n phNm vàng mi ng do chính doanh nghi p s n xu t, gia công. Chương 5: BÁO CÁO, KI M TRA VÀ X LÝ VI PH M M c 1. CH Đ BÁO CÁO 32. i v i các t ch c, cá nhân a. Hàng quý, năm các t ch c, cá nhân kinh doanh vàng có s n xu t vàng trang s c, m ngh , vàng mi ng, xu t khNu, nh p khNu vàng nguyên li u, vàng mi ng, ph i báo cáo tình hình ho t ng kinh doanh vàng theo m u t i Ph l c 4 cho Ngân hàng Nhà
 7. nư c Vi t Nam (V Qu n lý Ngo i h i) và Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam chi nhánh t nh, thành ph nơi doanh nghi p t tr s chính. b. Hàng quý, năm các t ch c, cá nhân ho t ng kinh doanh mua, bán, gia công vàng ph i báo cáo tình hình ho t ng kinh doanh vàng theo m u t i Ph l c 5 cho Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam chi nhánh t nh, thành ph nơi doanh nghi p t tr s chính. c. Hàng quý, năm, các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ho t ng trong lĩnh v c s n xu t, gia công vàng trang s c, m ngh ph i báo cáo tình hình th c hi n xu t khNu, nh p khNu và tiêu th s n phNm t i Vi t Nam theo m u t i Ph l c 7 cho Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (V Qu n lý ngo i h i) và Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam chi nhánh t nh, thành ph nơi doanh nghi p t tr s chính. 33. i v i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam chi nhánh t nh, thành ph Hàng năm, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam chi nhánh t nh, thành ph t ng h p báo cáo Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (qua V Qu n lý Ngo i h i) tình hình qu n lý ho t ng kinh doanh vàng theo m u t i Ph l c 8 34. Th i h n báo cáo - i v i báo cáo quý: ch m nh t ngày 10 tháng u quý ti p theo; - i v i báo cáo năm: ch m nh t ngày 10 tháng 1 năm sau. M c 2. KI M TRA, THANH TRA 35. Các t ch c, cá nhân kinh doanh vàng ch u s ki m tra, thanh tra c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và các cơ quan nhà nư c có thNm quy n v vi c ch p hành các quy nh c a Nhà nư c v qu n lý ho t ng kinh doanh vàng, các quy nh c a Thông tư này và các quy nh pháp lu t khác có liên quan. M c 3. X LÝ VI PH M 36. Các t ch c, cá nhân có hành vi vi ph m quy nh t i Ngh nh 174/1999/N -CP ngày 9/12/1999 c a Chính ph v qu n lý ho t ng kinh doanh vàng, Ngh nh 64/2003/N -CP ngày 11/6/2003 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh 174/1999/N -CP, Thông tư này và các quy nh pháp lu t khác có liên quan, tùy theo tính ch t, m c vi ph m có th b x ph t vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s . N u gây thi t h i ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. Chương 6: I U KHO N THI HÀNH 37 . Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo và thay th Thông tư s 07/2000/TT-NHNN7 ngày 28/4/2000 c a Th ng c Ngân hàng Nhà
 8. nư c hư ng d n thi hành Ngh nh s 174/1999/N -CP ngày 09/12/1999 c a Chính ph v qu n lý ho t ng kinh doanh vàng. 38. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng V Qu n lý Ngo i h i, Th trư ng các ơn v liên quan và Giám c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam chi nhánh t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, t ch c, cá nhân có ho t ng kinh doanh vàng ch u trách nhi m thi hành Thông tư này. Phùng Kh c K ( ã ký) PH L C 1 Tên doanh nghi p C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S :..../.... , ngày... tháng... năm... ƠN XIN C P GI Y PHÉP S N XU T VÀNG MI NG Kính g i: NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM (V QU N LÝ NGO I H I) 1. Tên doanh nghi p: 2. Tr s chính: (ghi rõ s nhà, phư ng, th tr n, qu n, th xã, thành ph , t nh) 3. i n tho i: Fax: 4. H và tên T ng Giám c (Giám c): 5. Quy t nh thành l p: 6. Gi y ch ng nh n KKD s : Căn c các i u ki n quy nh t i Thông tư s ngày c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c hư ng d n th c hi n Ngh nh s 174/1999/N -CP ngày 09/12/1999 c a Chính ph v qu n lý ho t ng kinh doanh vàng và Ngh nh s 64/2003/N -CP ngày 11/6/2003 c a Chính ph v s a i, b sung Ngh nh s 174/1999/N -CP, ngh Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam cho (tên doanh nghi p) ư c s n xu t Kg vàng mi ng trong năm
 9. Chúng tôi xin cam oan: - Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v các tài li u, h sơ g i Ngân hàng Nhà nư c; - Tuân th các quy nh v qu n lý ho t ng kinh doanh vàng, các quy nh v qu n lý ngo i h i và các quy nh khác có liên quan c a pháp lu t Vi t Nam cũng như quy nh c a gi y phép s n xu t vàng mi ng n u ư c Ngân hàng Nhà nư c c p. T NG GIÁM C (GIÁM C) (Ký tên, óng d u) H sơ g i kèm: - B n sao có công ch ng Q thành l p DN; - B n sao có công ch ng gi y CN KKD; - Báo cáo tình hình nhà xư ng máy móc thi t b ; - Báo cáo tình hình cán b qu n lý, cán b k thu t, th chuyên môn; - Báo cáo tình hình s n xu t vàng mi ng năm trư c ( i v i nh ng doanh nghi p ã ư c c p gi y phép s n xu t vàng mi ng trong năm trư c). PH L C 2 Tên t ch c, cá nhân C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S :..../.... , ngày... tháng... năm... ƠN XIN NH P KH U/XU T KH U VÀNG Kính g i: NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM (V QU N LÝ NGO I H I) ( i v i t ch c, cá nhân nh p kh u vàng nguyên li u gia công tái xu t s n ph m cho nư c ngoài g i: NHNN VI T NAM CHI NHÁNH T NH/THÀNH PH ...) 1. Tên t ch c, cá nhân: 2. Tr s chính: (ghi rõ s nhà, phư ng, th tr n, qu n, th xã, thành ph , t nh) 3. i n tho i: Fax: 4. H và tên Ngư i i di n có thNm quy n: 5. Quy t nh thành l p: 6. Gi y ch ng nh n KKD s :
 10. Căn c các i u ki n quy nh t i Thông tư s ngày c a Th ng c Ngân hàng nhà nư c hư ng d n th c hi n Ngh nh s 174/1999/N -CP ngày 09/12/1999 c a Chính ph v qu n lý ho t ng kinh doanh vàng và Ngh nh s 64/2003/N -CP ngày 11/6/2003 c a Chính ph v s a i, b sung Ngh nh s 174/1999/N -CP, ngh Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam c p gi y phép xu t khNu/nh p khNu vàng cho (tên t ch c, cá nhân), v i n i dung như sau: 1. Lo i vàng xin nh p khNu/xu t khNu: 2. M c ích nh p khNu/xu t khNu: 3. Nh p khNu/xu t khNu qua c a khNu: 4. Th i gian d nh nh p khNu/xu t khNu:.../.../... Chúng tôi xin cam oan: - Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v các tài li u, h sơ g i Ngân hàng Nhà nư c; - Tuân th các quy nh v qu n lý ho t ng kinh doanh vàng, các quy nh v qu n lý ngo i h i và các quy nh khác có liên quan c a pháp lu t Vi t Nam cũng như quy nh c a gi y phép nh p khNu/xu t khNu vàng ư c Ngân hàng Nhà nư c c p. I DI N CÓ TH M QUY N C A T CH C, CÁ NHÂN (Ký tên, óng d u) H sơ g i kèm: - B n sao có công ch ng Q thành l p DN, gi y CN KKD; - B n sao có công ch ng gi y phép khai thác vàng ( i v i doanh nghi p khai thác vàng xin xu t khNu vàng nguyên li u); - Báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh 6 tháng g n nh t (n u xin xu t khNu, nh p khNu vàng nguyên li u, vàng mi ng); -H p ng gia công v i nư c ngoài (n u nh p khNu vàng gia công tái xu t). PH L C 3 Tên doanh nghi p C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S :..../.... , ngày... tháng... năm... ƠN XIN C P H N NG CH NH P KH U VÀNG NGUYÊN LI U (Áp d ng i v i các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài)
 11. Kính g i: NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM (V QU N LÝ NGO I H I) 1. Tên doanh nghi p: 2. Tr s chính: (ghi rõ s nhà, phư ng, th tr n, qu n, th xã, thành ph , t nh) 3. i n tho i: ............................ Fax:............................ 4. H và tên Giám c (T ng Giám c): 5. Gi y phép u tư s :... ngày c p... 6. Hình th c u tư: (100% v n nư c ngoài/liên doanh...) 7. T ng v n u tư: Theo gi y phép Th c hi n Trong ó: - V n pháp nh: - - - V n vay: - - 8. T l xu t khNu: - Theo gi y phép u tư: - Th c hi n: 9. S lư ng cán b , công nhân: 10. Th i gian b t u i vào ho t ng: Căn c các i u ki n quy nh t i Thông tư s ... ngày... c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c hư ng d n th c hi n Ngh nh s 174/1999/N -CP ngày 09/12/1999 c a Chính ph v qu n lý ho t ng kinh doanh vàng và Ngh nh s 64/2003/N -CP ngày 11/6/2003 c a Chính ph v s a i, b sung Ngh nh s 174/1999/N -CP, ngh Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam c p h n ng ch nh p khNu vàng nguyên li u cho... (tên doanh nghi p) trong năm... , v i n i dung c th như sau: STT Di n gi i Ch t lư ng Kh i lư ng Giá tr ư c tính (lo i vàng) (%) (kg) (USD) 1 2 ..... T ng s
 12. Chúng tôi xin cam oan: - Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v các thông tin trong các tài li u g i Ngân hàng Nhà nư c; - Tuân th các quy nh v u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, quy nh v qu n lý ho t ng kinh doanh vàng, quy nh v qu n lý ngo i h i và các quy nh khác có liên quan c a pháp lu t Vi t Nam cũng như h n ng ch nh p khNu. GIÁM C (T NG GIÁM C) (Ký tên, óng d u) H sơ g i kèm: - B n sao gi y phép u tư (ch g i l n u ho c khi có thay i); - Báo cáo tình hình th c hi n xu t khNu, nh p khNu vàng, tiêu th s n phNm vàng t i Vi t Nam; - K ho ch s n xu t kinh doanh vàng trang s c, m ngh trong năm k ho ch. PH L C 4 Tên t ch c, cá nhân: a ch :... i n tho i:... Fax:... Kính g i: - NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM (V QU N LÝ NGO I H I) - CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NHÀ NƯ CT NH, THÀNH PH ... BÁO CÁO TÌNH HÌNH HO T NG KINH DOANH VÀNG Quý... năm... (Áp d ng i v i t ch c, cá nhân ho t ng s n xu t vàng trang s c, m ngh , s n xu t vàng mi ng, xu t kh u, nh p kh u vàng nguyên li u) ơn v tính: kg (kh i lư ng), USD, VND (giá tr ) Ch tiêu Kh i lư ng Giá tr % ± so v i kỳ (quy 99,99 trư c %) 1. S n xu t (k c gia công cho t ch c, cá nhân trong nư c):
 13. Vàng trang s c, m ngh : Vàng mi ng: 2. Gia công cho nư c ngoài 3. Doanh s mua vào Trong ó: Vàng trang s c, m ngh Vàng nguyên li u Vàng mi ng 4. Doanh s bán ra Trong ó: Vàng trang s c, m ngh Vàng nguyên li u Vàng mi ng 5. Nh p kh u (giá tr ghi USD) Trong ó: Vàng trang s c, m ngh Vàng nguyên li u Vàng mi ng 6. Xu t kh u (giá tr ghi USD) Trong ó: Vàng trang s c, m ngh Vàng nguyên li u Vàng mi ng L p bi u Ki m soát ..., ngày... tháng... năm... Ngư i i di n có thNm quy n
 14. (Ký tên, óng d u) PH L C 5 Tên t ch c, cá nhân: a ch : i n tho i: ................... Fax: Kính g i: - NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM CHI NHÁNH T NH, THÀNH PH BÁO CÁO TÌNH HÌNH HO T NG KINH DOANH VÀNG Quý... năm... (Áp d ng i v i t ch c, cá nhân ho t ng mua, bán, gia công) ơn v tính: kg (kh i lư ng), USD, VND (giá tr ) Ch tiêu Kh i lư ng Giá tr % ± so v i (quy 99,99%) kỳ trư c 1. Gia công cho t ch c, cá nhân trong nư c: Vàng trang s c, m ngh 2. Gia công tái xu t cho nư c ngoài 3. Doanh s mua vào Trong ó: Vàng trang s c, m ngh Vàng nguyên li u Vàng mi ng 4. Doanh s bán ra Trong ó: Vàng trang s c, m ngh Vàng nguyên li u
 15. Vàng mi ng 5. Nh p khNu (giá tr ghi USD) Trong ó: Vàng trang s c, m ngh Vàng nguyên li u Vàng mi ng 6. Xu t khNu (giá tr ghi USD) Trong ó: Vàng trang s c, m ngh Vàng nguyên li u Vàng mi ng L p bi u Ki m soát ..., ngày... tháng... năm... Ngư i i di n có thNm quy n (Ký tên, óng d u) PH L C 6 NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM NAM c l p - T do - H nh phúc CHI NHÁNH T NH, THÀNH PH , ngày... tháng... năm... S :..../.... Kính g i: (Tên t ch c, cá nhân...) Tr l i ngh c a (Tên t ch c, cá nhân...) t i văn b n s ..., Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam chi nhánh t nh, thành ph có ý ki n như sau: 1. ng ý cho (Tên t ch c, cá nhân...) ư c nh p khNu... kg (b ng ch ) vàng nguyên li u gia công tái xu t. Vi c nh p khNu ư c th c hi n qua c a khNu.... 2. (Tên t ch c, cá nhân...) có trách nhi m s d ng lư ng vàng nh p khNu úng m c ích ghi t i i m 1 công văn này và ph i th c hi n úng quy nh t i Ngh nh
 16. 174/1999/N -CP ngày 09/12/1999 c a Chính ph v qu n lý ho t ng kinh doanh vàng, Ngh nh 64/2003/N -CP ngày 11/6/2003 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh 174/1999/N -CP, Thông tư s ... c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c và các quy nh pháp lu t hi n hành khác có liên quan. 3. (Tên t ch c, cá nhân...) ph i tái xu t toàn b s n phNm gia công t lư ng vàng nguyên li u nh p khNu này trư c ngày.../.../... 4. Văn b n này có giá tr n h t ngày.... NHNN VI T NAM CHI NHÁNH T NH, THÀNH PH GIÁM C Nơi nh n: - Như trên - NHNN (V QLNH) báo cáo, - Lưu Chi nhánh
Đồng bộ tài khoản