Thông tư 10/2009/TT-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
72
lượt xem
6
download

Thông tư 10/2009/TT-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 10/2009/TT-BGTVT về kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 10/2009/TT-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 10/2009/TT-BGTVT Hà N i, ngày 24 tháng 6 năm 2009 THÔNG TƯ V KI M TRA AN TOÀN K THU T VÀ B O V MÔI TRƯ NG PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG CƠ GI I Ư NG B Căn c Lu t Giao thông ư ng b ngày13 tháng 11 năm 2008; Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; B trư ng B Giao thông v n t i quy nh v ki m tra an toàn k thu t và b o v môi trư ng phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b như sau: i u 1. Ph m vi áp d ng 1. Thông tư này áp d ng i v i vi c ki m tra an toàn k thu t và b o v môi trư ng các lo i phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b (sau ây g i là xe cơ gi i) và làm căn c k thu t cho các ch phương ti n và ngư i lái xe th c hi n y yêu c u v b o dư ng, s a ch a phương ti n theo yêu c u quy nh v an toàn k thu t và b o v môi trư ng khi tham gia giao thông. 2. Thông tư này không áp d ng cho xe mô tô, xe g n máy và các xe cơ gi i c a quân i, công an s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh. i u 2. i tư ng áp d ng Thông tư này áp d ng i v i cơ quan, t ch c, cá nhân có liên quan n ho t ng ki m tra an toàn k thu t và b o v môi trư ng i v i xe cơ gi i ang lưu hành theo nh kỳ (sau ây g i t t là ki m nh) ho c khi tham gia giao thông. i u 3. H ng m c và phương pháp ki m tra 1. H ng m c và phương pháp ki m tra an toàn k thu t và b o v môi trư ng xe cơ gi i quy nh t i Ph l c I ban hành kèm theo Thông tư này. 2. Xe cơ gi i ư c c p Gi y ch ng nh n an toàn k thu t và b o v môi trư ng khi t t t c các h ng m c quy nh t i Ph l c I ban hành kèm theo Thông tư này. i u 4. Chu kỳ ki m nh 1. Chu kỳ ki m nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng c a xe cơ gi i ư c th c hi n theo quy nh t i Ph l c II ban hành kèm theo Thông tư này. 2. Các trư ng h p phương ti n ang trong quá trình hoàn thi n h sơ ăng ký, h sơ chuy n vùng, c i t o; phương ti n m i s n xu t l p ráp, nh p khNu, chưa có bi n s ăng ký nhưng có nhu c u tham gia giao thông di chuy n v a i m c n thi t, ư c ki m tra theo Thông tư này và n u t yêu c u ư c c p Gi y ch ng nh n an toàn k thu t và b o v môi trư ng có th i h n không quá 15 ngày. i u 5. Hi u l c thi hành
 2. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 45 ngày, k t ngày ký và bãi b Quy t nh s 4134/2001/Q - BGTVT ngày 05 tháng 12 năm 2001 c a B trư ng B Giao thông v n t i ban hành Tiêu chuNn an toàn k thu t và b o v môi trư ng c a phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b , s ăng ký: 22 TCN 224 - 01 và Quy t nh s 4331/2001/Q -BGTVT ngày 24 tháng 12 năm 2002 c a B trư ng B Giao thông v n t i ban hành s a i, b sung Tiêu chuNn an toàn k thu t và b o v môi trư ng c a phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b . i u 6. T ch c th c hi n 1. C c ăng ki m Vi t Nam có trách nhi m t ch c tri n khai th c hi n Thông tư này. 2. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng các V , C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam, Th trư ng các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Thông tư này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 6; - Văn phòng Chính ph ( b/c); - Các B , Cơ quan ngang B , Cơ quan thu c Chính ph ; - UBND các t nh, TP tr c thu c TW; H Nghĩa Dũng - Các Th trư ng B GTVT; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; - Website Chính ph , Website B GTVT; - Lưu: VT, KHCN. PH L C I H NG M C VÀ PHƯƠNG PHÁP KI M TRA (Ban hành kèm theo Thông tư s : 10 /2009/TT-BGTVT ngày 24 tháng 6 năm 2009 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Các h ng m c ki m tra quy nh trong ph l c này ư c th c hi n phù h p theo h sơ k thu t c a phương ti n và tiêu chuNn, quy nh hi n hành. 1. Ki m tra nh n d ng, t ng quát H ng m c ki m tra Phương pháp ki m tra Nguyên nhân không t 1.1 Bi n s Quan sát, k t h p dùng a) Không s lư ng, l p t không ch c ch n; ăng ký tay lay l c. b) Không úng quy cách; các ch , s không rõ ràng ho c không úng v i ăng ký. 1.2 S khung Quan sát, i chi u h sơ a) Không y ho c không úng v trí; phương ti n. 1.3 S ng cơ Quan sát, i chi u h sơ b) S a ch a ho c tNy xoá; phương ti n. c) Các ch , s không rõ ràng ho c không úng v i h sơ phương ti n. 1.4 M u sơn Quan sát. Không úng m u sơn ghi trong ăng ký.
 3. 1.5 Ki u lo i, Quan sát, dùng thư c o. Không úng v i h sơ k thu t. kích thư c xe 2. Ki m tra khung và các ph n g n v i khung H ng m c ki m tra Phương pháp ki m tra Nguyên nhân không t 2.1. Khung và các liên k t 2.1.1 Tình tr ng Quan sát khi xe trên h m a) Không úng ki u lo i; chung ho c thi t b nâng. b) N t, g y ho c bi n d ng, cong vênh m c nh n bi t ư c b ng m t; c) Liên k t không ch c ch n; d) M t g làm nh hư ng t i k t c u. 2.1.2 Thi t b b o Quan sát, k t h p dùng a) L p t không ch c ch n; v thành bên tay lay l c. và phía sau b) N t, g y ho c hư h ng gây nguy hi m. 2.1.3 Móc kéo Quan sát, k t h p dùng a) Không úng ki u lo i ho c l p t không ch c ch n; tay lay l c. b) N t, gãy, bi n d ng ho c quá mòn; c) Cóc ho c ch t hãm t m ; d) Xích ho c cáp b o hi m (n u có) l p t không ch c ch n. 2.2. Thân v , bu ng lái, thùng hàng 2.2.1 Tình tr ng Quan sát. a) Không úng ki u lo i ho c l p t không ch c ch n, chung không cân i trên khung; b) N t, gãy, th ng, m c g , rách, bi n d ng; c) L t khí t ng cơ ho c khí x vào trong khoang xe, cabin. 2.2.2 D m ngang, Quan sát, k t h p dùng a) Không y ho c l p t không ch c ch n, không úng d md c tay lay l c khi xe trên v trí; h m ho c thi t b nâng. b) N t, gãy, m c g ho c bi n d ng. 2.2.3 C a và tay óng, m c a và quan a) Không y ho c l p t không ch c ch n; n mc a sát, k t h p dùng tay lay l c. b) B n l , ch t b m t, l ng ho c hư h ng; c) óng, m không nh nhàng; d) T m ho c óng không h t. 2.2.4 Cơ c u óng, m cabin, thùng a) Không y ho c l p t không ch c ch n; khoá, m xe, khoang hành lý … và bu ng lái; quan sát, k t h p dùng b) Khoá m không nh nhàng ho c t m ; thùng xe; tay lay l c. khoang hành
 4. lý; khoá hãm c) Không có tác d ng. côngtennơ 2.2.5 Sàn Quan sát bên trên và bên a) L p t không ch c ch n; dư i xe. b) Th ng, rách. 2.2.6 Gh ngư i Quan sát, k t h p dùng a) Không úng h sơ k thu t ho c b trí và kích thư c gh lái, gh ng i tay lay l c. không úng quy nh; b) L p t không ch c ch n; c) Cơ c u i u ch nh (n u có) không có tác d ng; d) Rách, nát, m t g . 2.2.7 B c lên Quan sát, k t h p dùng a) Không y ho c l p t không ch c ch n; xu ng tay lay l c. b) N t, gãy, m t g , th ng gây nguy hi m. 2.2.8 Tay v n, c t Quan sát, k t h p dùng a) Không y ho c l p t không ch c ch n; ch ng tay lay l c. b) N t, gãy, m t g gây nguy hi m. 2.2.9 Giá hàng, Quan sát, k t h p dùng a) Không y ho c l p t không ch c ch n; khoang hành tay lay l c. lý b) N t, gãy, m t g ho c th ng, rách. 2.2.10 Ch n bùn Quan sát, k t h p dùng a) Không y ho c l p t không ch c ch n; tay lay l c. b) Không ch n cho bánh xe; c) Rách, th ng, m t g ho c v . 2.3. Mâm xoay, ch t kéo c a ô tô u kéo, sơ mi rơ moóc và rơ moóc 2.3.1 Tình tr ng Quan sát, k t h p dùng a) Không úng ki u lo i ho c l p t không ch c ch n; chung tay lay l c. b) Các chi ti t b bi n d ng, gãy, r n n t ho c quá mòn. 2.3.2 S làm vi c óng, m khoá hãm Cơ c u khoá m ch t kéo không ho t ng úng ch c năng. ch t kéo và quan sát. 3. Ki m tra kh năng quan sát c a ngư i lái H ng m c ki m tra Phương pháp ki m tra Nguyên nhân không t 3.1 T m nhìn Quan sát t gh lái. L p thêm các v t làm h n ch t m nhìn c a ngư i lái theo hư ng phía trư c ho c hai bên. 3.2 Kính ch n Quan sát. a) Không y ho c l p t không ch c ch n; gió b) Không úng quy cách ho c không ph i là kính an toàn ho c kính nhi u l p; c) V , r n n t ho c i màu; d) Hình nh quan sát b méo ho c không rõ. 3.3 Gương Quan sát, k t h p dùng a) Không y ho c l p t không ch c ch n; quan sát
 5. phía sau tay lay l c. b) Gương l p ngoài bên trái không quan sát ư c ít nh t chi u r ng 2,5 m v trí cách gương 10 m v phía sau; c) Gương l p ngoài bên ph i c a xe con, xe t i có tr ng lư ng toàn b không l n hơn 2 t n không quan sát ư c ít nh t chi u r ng 4 m v trí cách gương 20 m v phía sau; i v i các lo i xe khác không quan sát ư c ít nh t chi u r ng 3,5m v trí cách gương 30 m v phía sau; d) Hình nh quan sát b méo ho c không rõ ràng; ) N t, v ho c không i u ch nh ư c. 3.4 G t nư c Cho ho t ng và quan a) Không y ho c l p t không ch c ch n; sát, k t h p dùng tay lay l c. b) Lư i g t quá mòn; c) Di n tích quét không m b o t m nhìn c a ngư i lái; d) Không ho t ng bình thư ng. 3.5 Phun nư c Cho ho t ng và quan a) Không y ho c l p t không ch c ch n; r a kính sát, k t h p dùng tay lay l c. b) Không ho t ng ho c phun không úng vào ph n ư c quét c a g t nư c. 4. Ki m tra h th ng i n, chi u sáng, tín hi u H ng m c ki m tra Phương pháp ki m tra Nguyên nhân không t 4.1. H th ng i n 4.1.1 Dây i n xe trên h m ho c trên a) H th ng dây l p t không ch c ch n; thi t b nâng, ki m tra dây i n ph n trên, b) V cách i n hư h ng; ph n dư i phương ti n, trong khoang ng cơ c) Có d u v t c sát vào các chi ti t chuy n ng. b ng quan sát, k t h p dùng tay lay l c. 4.1.2 c quy Quan sát, k t h p dùng a) L p t không ch c ch n ho c không úng v trí; tay lay l c. b) Rò r môi ch t. 4.2. èn chi u sáng phía trư c 4.2.1 Tình tr ng B t, t t èn và quan sát, a) Không y ho c không úng ki u lo i; và s ho t k t h p dùng tay lay l c. ng b) L p t không úng v trí ho c không ch c ch n; c) Không sáng khi b t công t c; d) Th u kính, gương ph n x m ho c n t, v ; ) M u ánh sáng không ph i là m u tr ng, tr ng xanh ho c vàng nh t. 4.2.2 Ch tiêu v S d ng thi t b o èn: a) Hình d ng c a chùm sáng không úng; ánh sáng t bu ng o chính gi a
 6. c a èn trư c u xe, cách m t chi u xa kho ng theo hư ng d n b) Tâm vùng cư ng sáng l n nh t n m bên trên ư ng n m ( èn pha) c a nhà s n xu t thi t b , ngang 0%; i u ch nh bu ng o song song v i u xe; c) Tâm vùng cư ng sáng l n nh t n m dư i ư ng n m Ny bu ng o n èn ngang 2% i v i các èn có chi u cao l p t không l n hơn c n ki m tra và i u 850 mm so v i m t t ho c n m dư i ư ng n m ngang ch nh bu ng o chính 2,75% i v i các èn có chi u cao l p t l n hơn 850 mm gi a èn c n ki m tra; so v i m t t; b t èn trong khi xe n máy, nh n nút o và ghi d) Tâm vùng cư ng sáng l n nh t l ch trái ư ng n m d c nh n k t qu . 0%; ) Tâm vùng cư ng sáng l n nh t l ch ph i ư ng n m d c 2%; e) Cư ng sáng nh hơn 10.000 cd. 4.2.3 Ch tiêu v S d ng thi t b o èn: a) Hình d ng c a chùm sáng không úng; ánh sáng i u ch nh v trí bu ng c a èn o tương t như m c b) Giao i m c a ư ng ranh gi i t i sáng và ph n hình nêm chi u g n 4.2.2 Ph l c này; b t nhô lên c a chùm sáng l ch sang trái c a ư ng n m d c 0%; ( èn c t) èn c n ki m tra trong khi xe n máy, t màn c) Giao i m c a ư ng ranh gi i t i sáng và ph n hình nêm h ng sáng xu ng dư i nhô lên c a chùm sáng l ch sang ph i c a ư ng n m d c 1,3% n u kho ng cách t 2%; tâm èn n m t t không l n hơn 850 mm và 2% n u kho ng cách d) ư ng ranh gi i t i sáng n m trên ư ng n m ngang 0,5% t tâm èn n m t t i v i èn có chi u cao l p t không l n hơn 850 mm tính l n hơn 850 mm, nh n t m t t ho c n m trên ư ng n m ngang 1,25% i v i èn nút o và ghi nh n k t có chi u cao l p t l n hơn 850 mm tính t m t t; qu . ) ư ng ranh gi i t i sáng n m dư i ư ng n m ngang 2% i v i èn có chi u cao l p t không l n hơn 850 mm tính t m t t ho c n m dư i ư ng n m ngang 2,75% i v i èn có chi u cao l p t l n hơn 850 mm tính t m t t. 4.3. èn kích thư c phía trư c, phía sau và thành bên 4.3.1 Tình tr ng B t, t t èn và quan sát, a) Không y ho c không úng ki u lo i; và s ho t k t h p dùng tay lay l c. ng b) L p t không úng v trí ho c không ch c ch n; c) Không sáng khi b t công t c; d) Gương ph n x ho c kính tán x ánh sáng m ho c n t, v ; ) M u ánh sáng không ph i m u tr ng ho c vàng nh t i v i èn phía trư c và không ph i m u i v i èn phía sau; e) Khi b t công t c, s èn ho t ng t i cùng th i i m không theo t ng c p i x ng nhau, không ng b v m u s c và kích c . 4.3.2 Ch tiêu v B t èn và quan sát Cư ng sáng và di n tích phát sáng không m b o nh n ánh sáng kho ng cách cách èn bi t kho ng cách 10 m trong i u ki n ánh sáng ban ngày. 10m trong i u ki n ánh sáng ban ngày.
 7. 4.4. èn báo r (xin ư ng) và èn báo nguy hi m 4.4.1 Tình tr ng B t, t t èn và quan sát, a) Không y ho c không úng ki u lo i; và s ho t k t h p dùng tay lay l c. ng b) L p t không úng v trí ho c không ch c ch n; c) Không ho t ng khi b t công t c; d) Gương ph n x ho c kính tán x ánh sáng m ho c n t, v ; ) M u ánh sáng: èn phía trư c xe không ph i m u vàng, èn phía sau xe không ph i m u vàng ho c m u ; e) Khi b t công t c, s èn ho t ng t i cùng th i i m không theo t ng c p i x ng nhau, không ng b v m u s c và kích c ; không ho t ng ng th i, không cùng t n s nháy. 4.4.2 Ch tiêu v B t èn và quan sát Cư ng sáng và di n tích phát sáng không m b o nh n ánh sáng kho ng cách cách èn 20 bi t kho ng cách 20 m trong i u ki n ánh sáng ban ngày. m trong i u ki n ánh sáng ban ngày. 4.4.3 Th i gian B t èn và quan sát, n u a) èn sáng sau 3 giây k t khi b t công t c; ch m tác th y th i gian ch m tác d ng và d ng, t n s nháy có th b) T n s nháy không n m trong kho ng t 60 n 120 t ns không m b o thì dùng l n/phút. nháy ng h o ki m tra. 4.5. èn phanh 4.5.1 Tình tr ng p, nh phanh và quan a) Không y ho c không úng ki u lo i; và s ho t sát, k t h p dùng tay lay ng l c. b) L p t không úng v trí ho c không ch c ch n; c) Không sáng khi phanh xe; d) Gương ph n x ho c kính tán x ánh sáng m ho c n t, v ; ) M u ánh sáng không ph i m u ; e) Khi p phanh, s èn ho t ng t i cùng th i i m c a c p èn i x ng nhau, không ng b v m u s c và kích c . 4.5.2 Ch tiêu v p phanh và quan sát Cư ng sáng và di n tích phát sáng không m b o nh n ánh sáng kho ng cách cách èn bi t kho ng cách 20m trong i u ki n ánh sáng ban ngày. 20m trong i u ki n ánh sáng ban ngày. 4.6. èn lùi 4.6.1 Tình tr ng Vào, ra s lùi và quan a) Không y ho c không úng ki u lo i; và s ho t sát, k t h p dùng tay lay ng l c. b) L p t không úng v trí ho c không ch c ch n; c) Không sáng khi cài s lùi; d) Gương ph n x ho c kính tán x ánh sáng m ho c n t, v ; ) M u ánh sáng không ph i m u tr ng.
 8. 4.6.2 Ch tiêu v Cài s lùi và quan sát Cư ng sáng và di n tích phát sáng không m b o nh n ánh sáng kho ng cách cách èn bi t kho ng cách 20m trong i u ki n ánh sáng ban ngày. 20m trong i u ki n ánh sáng ban ngày. 4.7. èn soi bi n s 4.7.1 Tình tr ng T t, b t èn và quan sát, a) Không y ho c không úng ki u lo i; và s ho t k t h p dùng tay lay l c. ng b) L p t không úng v trí ho c không ch c ch n; c) Không sáng khi b t công t c; d) Kính tán x ánh sáng m ho c n t, v ; ) M u ánh sáng không ph i m u tr ng. 4.7.2 Ch tiêu v B t èn và quan sát Cư ng sáng và di n tích phát sáng không m b o nh n ánh sáng kho ng cách cách èn bi t kho ng cách 10m trong i u ki n ánh sáng ban ngày. 10m trong i u ki n ánh sáng ban ngày. 4.8. Còi i n 4.8.1 Tình tr ng B m còi và quan sát, k t a) Âm thanh phát ra không liên t c, âm lư ng không n nh; và s ho t h p v i nghe âm thanh ng c a còi. b) i u khi n hư h ng, không i u khi n d dàng ho c l p t không úng v trí. 4.8.2 Âm lư ng Ki m tra b ng thi t b o a) Âm lư ng nh hơn 90 dB(A). âm lư ng n u th y âm lư ng còi nh ho c quá b) Âm lư ng l n hơn 115 dB(A). l n: t micro cách u xe 2m, cao 1,2 m so v i m t t, chính gi a và hư ng v u xe; b m còi và ghi l i giá tr âm lư ng. 5. Ki m tra bánh xe H ng m c ki m tra Phương pháp ki m tra Nguyên nhân không t 5.1. Bánh xe 5.1.1 Tình tr ng xe trên h m ki m tra a) Không y ho c không úng c l p c a nhà s n xu t chung ho c thi t b nâng, kích ho c tài li u k thu t quy nh; bánh xe kh i m t t. Dùng tay l c bánh xe b) L p t không ch c ch n ho c không y hay hư h ng theo phương th ng ng chi ti t k p ch t và phòng l ng; và phương ngang k t h p v i p phanh c) Áp su t l p không úng; ki m tra rơ moay ơ. Quay bánh xe ki m tra quay trơn và quan sát, d) Vành, ĩa vành không úng ki u lo i ho c r n, n t, cong k t h p dùng búa ki m vênh; tra. Dùng ng h o áp su t l p n u xét th y áp ) Vòng hãm không khít vào vành bánh xe; su t l p không m b o quy nh c a nhà s n e) L p n t, v , ph ng r p làm h l p s i mành; xu t.
 9. g) L p bánh d n hư ng hai bên không cùng ki u hoa l p, chi u cao hoa l p không ng u, s d ng l p p h) L p mòn không u ho c mòn n d u ch báo mòn c a nhà s n xu t; i) Bánh xe quay b bó k t, không quay trơn ho c c sát vào ph n khác; k) Moay ơ rơ. 5.1.2 Trư t Cho xe ch y th ng qua Trư t ngang c a bánh d n hư ng vư t quá 5 mm/m. ngang c a thi t b th trư t ngang bánh xe v i v n t c 5 km/h, d n hư ng không tác ng l c lên vành lái. 5.1.3 Giá l p và Quan sát. a) Giá l p n t gãy ho c không ch c ch n; l pd phòng b) L p d phòng gá l p không an toàn. 6. Ki m tra h th ng phanh H ng m c ki m tra Phương pháp ki m tra Nguyên nhân không t 6.1. ng h áp su t, b ch th áp su t Tình tr ng Cho h th ng ho t ng a) Không úng ki u lo i ho c l p t không ch c ch n; và s ho t và quan sát. ng b) Làm vi c sai ch c năng ho c có hư h ng. 6.2. D n ng phanh 6.2.1 Tr c bàn p, nh bàn p phanh a) Không chi ti t l p ghép, phòng l ng; p phanh và quan sát, k t h p dùng tay lay l c. i v i b) Tr c xoay quá ch t; h th ng phanh có tr l c c n t t ng cơ khi c) ho c tr c quá mòn ho c rơ. ki m tra. 6.2.2 Tình tr ng p, nh bàn p phanh a) Không úng ki u lo i ho c l p t không ch c ch n; bàn p và quan sát, k t h p phanh và dùng tay lay l c. N u b) R n, n t, cong vênh; hành trình nh n th y hành trình bàn p không m b o ph i c) Bàn p không t tr l i úng khi nh phanh; dùng thư c o. d) Bàn p phanh không có hành trình t do và / ho c d tr hành trình; ) M t ch ng trư t l p không ch t, b m t ho c quá mòn. 6.2.3 C n ho c Kéo, nh c n i u khi n a) Không úng ki u lo i ho c l p t không ch c ch n; bàn p ho c p, nh bàn p i u khi n phanh xe và quan sát, b) R n, n t, cong vênh; phanh k t h p dùng tay lay l c. xe c) Cóc hãm không có tác d ng; d) Ch t ho c cơ c u cóc hãm quá mòn;
 10. ) Hành trình làm vi c không úng quy nh c a nhà s n xu t. 6.2.4 Van phanh óng, m van và quan a) Không úng ki u lo i ho c l p t không ch c ch n; i u khi n sát, k t h p dùng tay lay b ng tay l c. b) B ph n i u khi n n t, h ng ho c quá mòn; c) Van i u khi n làm vi c sai ch c năng ho c không n nh; Các m i liên k t l ng ho c có s rò r trong h th ng. 6.2.5 ng c ng, Cho h th ng ho t ng a) Không úng ki u lo i ho c l p t không úng v trí, không ng m m và quan sát, k t h p ch c ch n; dùng tay lay l c. b) Có d u v t c sát vào b ph n khác c a xe; c) ng ho c ch k t n i b rò r ; d) ng c ng b r n, n t, bi n d ng ư ng ng ho c quá mòn, m t g ; ng m m b r n, n t, ph ng r p, v n xo n ư ng ng ho c quá mòn, ng quá ng n. 6.2.6 Dây cáp, Cho h th ng ho t ng a) Không úng ki u lo i ho c l p t không úng v trí ho c thanh kéo, và quan sát, k t h p không ch c ch n; c n Ny, dùng tay lay l c. các liên b) Có d u v t c sát vào b ph n khác c a xe; k t c) R n, n t, bi n d ng ho c quá mòn g ; d) Thi u chi ti t k p ch t và phòng l ng; ) Cáp b t s i, th t nút, k t ho c trùng l ng. 6.2.7 un i Quan sát, k t h p dùng a) Không úng ki u lo i ho c l p t không ch c ch n; cho phanh tay lay l c. rơ moóc b) Khóa ho c van t óng b hư h ng; c) Khóa ho c van không ch c ch n ho c l p t không úng; d) B rò r . 6.2.8 Cơ c u tác Cho h th ng ho t ng a) Không úng ki u lo i ho c l p t không ch c ch n; ng (b u và quan sát, k t h p phanh dùng tay lay l c. b) R n, n t, v , bi n d ng ho c quá mòn g ; ho c xi lanh c) B rò r ; phanh) d) Không chi ti t l p ghép, phòng l ng. 6.3. Bơm chân không, máy nén khí, các van và bình ch a môi ch t 6.3.1 Bơm chân Cho h th ng ho t ng a) Không y ho c không úng h sơ k thu t ho c l p t không, áp su t làm vi c. Quan không ch c ch n; máy nén sát, k t h p dùng tay lay khí, bình l c các b ph n. b) Áp su t gi m rõ r t ho c nghe rõ ti ng rò khí; ch a, các van an c) Bình ch a r n, n t, bi n d ng ho c m t g ; toàn, van x nư c.. d) Các van an toàn, van x nư c,… không có tác d ng.
 11. 6.3.2 Các van Cho h th ng ho t ng a) Không úng ki u lo i ho c l p t không úng, không ch c phanh và quan sát, k t h p ch c; dùng tay lay l c. b) B hư h ng ho c rò r . 6.3.3 Tr l c Cho h th ng ho t ng a) Không úng ki u lo i ho c l p t không ch c ch n; phanh, xi và quan sát, k t h p lanh phanh dùng tay lay l c. b) Tr l c hư h ng ho c không có tác d ng; chính c) Xi lanh phanh chính hư h ng ho c rò r ; d) Thi u d u phanh ho c èn báo d u phanh sáng. ) N p bình ch a d u phanh không kín ho c b m t. 6.4. S làm vi c và hi u qu phanh chính 6.4.1 S làm Ki m tra trên ư ng a) L c phanh không tác ng trên m t hay nhi u bánh xe ho c vi c ho c trên băng th l c p bàn p phanh không úng quy nh; phanh. p bàn p phanh t t n h t hành b) L c phanh bi n i b t thư ng; trình. Theo dõi s thay i c a l c phanh trên c) Ch m b t thư ng trong ho t ng c a cơ c u phanh bánh các bánh xe. xe b t kỳ. 6.4.2 Hi u qu Th phanh xe không t i a) H s sai l ch l c phanh gi a hai bánh trên cùng m t tr c phanh trên trên băng th phanh. N KSL1) l n hơn 25%; băng th máy, tay s v trí s không. p phanh u b) Hi u qu phanh toàn b c a xe KP 2) không t m c giá tr n h t hành trình. Ghi t i thi u quy nh i v i các lo i phương ti n như sau: nh n: - Ô tô t i; ô tô chuyên dùng có tr ng lư ng b n thân không - H s sai l ch l c l n hơn 12.000 kG và ô tô ch ngư i: 50%; phanh gi a hai bánh trên cùng m t tr c KSL - Ô tô t i; ô tô chuyên dùng có tr ng lư ng b n thân l n hơn 12.000 kG; ô tô u kéo; sơ mi rơ moóc; rơ moóc và oàn xe - Hi u qu phanh toàn b ô tô sơ mi rơ moóc: 45% . KP Chú thích: 1) KSL =(FPl n–FPnh )/FPl n .100%; trong ó FPl n, FPnh tương ng là l c phanh l n hơn và nh hơn c a m t trong hai bánh trên tr c; 2) KP = ∑ FPi /G .100%; trong ó ∑ FPi - t ng l c phanh trên t t c các bánh xe, G - tr ng lư ng xe khi th phanh. 6.4.3 Hi u qu Ki m tra quãng ư ng a) Khi phanh qu o chuy n ng c a xe l ch quá 80 so v i phanh trên phanh ho c gia t c ch m phương chuy n ng ban u và xe l ch kh i hành lang phanh ư ng d n khi phanh và l ch 3,50 m; qu o chuy n ng. Th phanh xe không t i b) Quãng ư ng phanh SPh vư t quá giá tr t i thi u sau: v n t c 30 km/h trên m t ư ng bê tông nh a - Ô tô con, k c ô tô con chuyên dùng có s ch (k c ngư i ho c bê tông xi măng lái) n 9 ch : 7,2 m b ng ph ng, khô, có h s bám không nh hơn 0,6. Ng t ng cơ kh i - Ô tô t i; ô tô chuyên dùng có tr ng lư ng toàn b không l n h truy n l c, p phanh hơn 8.000 kG; ô tô ch ngư i có s ch (k c ngư i lái) trên
 12. u h t hành trình và gi 9 ch và có t ng chi u dài không l n hơn 7,5 m: 9,5 m bàn p phanh t i khi xe d ng h n. Quan sát và - Ô tô t i; ô tô chuyên dùng có tr ng lư ng toàn b l n hơn ghi nh n quãng ư ng 8.000 kG; ô tô ch ngư i có s ch (k c ngư i lái) trên 9 phanh SPh ho c dùng ch và có t ng chi u dài l n hơn 7,5 m: 11 m thi t b o gia t c phanh l n nh t jPmax. - Xe lam, xích lô máy: 8,2 m c) gia t c ch m d n l n nh t khi phanh jPmax không tm c giá tr t i thi u sau: - Ô tô con, k c ô tô con chuyên dùng có s ch (k c ngư i lái) n 9 ch : 5,8 m/s2 - Ô tô t i; ô tô chuyên dùng có tr ng lư ng toàn b không l n hơn 8.000 kG; ô tô ch ngư i có s ch (k c ngư i lái) trên 9 ch và có t ng chi u dài không l n hơn 7,5 m: 5,0 m/s2 - Ô tô t i; ô tô chuyên dùng có tr ng lư ng toàn b l n hơn 8.000 kG; ô tô ch ngư i có s ch (k c ngư i lái) trên 9 ch và có t ng chi u dài l n hơn 7,5 m: 4,2 m/s2 6.5. S làm vi c và hi u qu c a h th ng phanh 6.5.1 S làm Ki m tra trên ư ng Không có tác d ng phanh trên m t bên bánh xe. vi c ho c trên băng th phanh. 6.5.2 Hi u qu Th phanh xe không t i a) Th trên ư ng: quãng ư ng phanh l n hơn 6 m; phanh v n t c 15 km/h trên ư ng, i u ki n m t b) Th trên m t d c 20%: phanh không gi ư c xe ng ư ng và phương pháp yên trên m t d c; th như m c 6.4.3 Ph l c này, ho c th trên c) Th trên băng th phanh: T ng l c phanh trên các bánh m t d c 20% ho c trên xe nh hơn 16% so v i tr ng lư ng c a xe khi th . băng th phanh. 6.6. S ho t ng c a các trang thi t b phanh khác 6.6.1 Phanh Cho h th ng ho t ng, H th ng không ho t ng. ch m d n quan sát; nghe ti ng b ng ng ng cơ. cơ 6.6.2 H th ng Quan sát thi t b c nh a) Thi t b c nh báo b hư h ng; ch ng hãm báo. c ng b) Thi t b c nh báo báo hi u có hư h ng trong h th ng. 6.6.3 Phanh t Ng t k t n i h th ng Phanh sơ mi rơ moóc không t ng tác ng khi ng t k t n i. ng sơ mi phanh gi a u kéo và rơ moóc sơ mi rơ moóc. 7. Ki m tra h th ng lái H ng m c ki m tra Phương pháp ki m tra Nguyên nhân không t 7.1. Vô lăng lái, càng lái c a phương ti n ba bánh có m t bánh d n hư ng 7.1.1 Tình tr ng Dùng tay lay l c vô lăng a) Không úng ki u lo i ho c l p t không úng, không ch c chung lái, càng lái theo phương ch n; hư ng kính và d c tr c,
 13. quan sát. b) Có s d ch chuy n tương i gi a vô lăng lái, càng lái và tr c lái do rơ, l ng; c) Vô lăng lái, càng lái b n t, gãy, bi n d ng ho c l ng. 7.1.2 rơ vô xe trên h m ki m tra S d ch chuy n c a m t i m trên vô lăng lái vư t quá 1/5 lăng lái ho c thi t b nâng, cho ư ng kính vô lăng lái. ng cơ ho t ng n u có tr l c lái, bánh xe d n hư ng v trí th ng, quay vô lăng lái v hai phía v i i u ki n không làm d ch chuy n bánh xe d n hư ng, o hành trình t do. 7.2. Tr lái và tr c lái Tình tr ng Dùng tay lay l c vành lái a) Không úng ki u lo i ho c l p t không ch c ch n; chung theo phương hư ng kính và d c tr c, quan sát. b) Tr c lái rơ d c ho c rơ ngang; c) N t, gãy, bi n d ng; d) Cơ c u thay i nghiêng không m b o khoá v trí ch c ch n. 7.3. Cơ c u lái Tình tr ng xe trên h m ki m tra a) Không úng ki u lo i ho c l p t không ch c ch n; chung ho c thi t b nâng, cho ng cơ ho t ng n u b) Không y ho c hư h ng chi ti t l p ghép, phòng l ng; có tr l c lái, quan sát k t h p dùng tay lay l c. c) N t, v ; d) Không y ho c rách, v cao su ch n b i; ) Ch y d u. 7.4. S làm vi c c a tr c lái và cơ c u lái S làm xe trên h m ki m tra a) Bó k t khi quay; vi c ho c trên thi t b nâng, cho ng cơ ho t ng b) Di chuy n không liên t c, gi t c c; n u có tr l c lái, kích bánh xe d n hư ng lên c) L c ánh lái không bình thư ng; Có s khác bi t l n gi a kh i m t t, quay vành l c lái trái và l c lái ph i; lái h t v hai phía và quan sát k t h p dùng tay lay l c. d) Có s khác bi t l n gi a góc quay bánh d n hư ng v bên trái và bên ph i; ) Có ti ng kêu b t thư ng trong cơ c u lái. 7.5. Thanh và òn d n ng lái 7.5.1 Tình tr ng xe trên h m ki m tra a) Không ng ki u lo i ho c l p t không ch c ch n; chung ho c trên thi t b nâng, quan sát k t h p dùng b) Không y ho c hư h ng chi ti t l p ghép, phòng l ng; tay lay l c.
 14. c) Có d u v t c sát vào b ph n khác c a xe; d) N t, gãy, bi n d ng. 7.5.2 S làm xe trên h m ki m tra a) Di chuy n b ch m vào các chi ti t khác; vi c ho c thi t b nâng, kích bánh d n hư ng v a b) Di chuy n không liên t c, b gi t c c; còn ti p xúc v i m t t, cho ng cơ ho t ng c) Di chuy n quá gi i h n. n u có tr l c lái, quay vành lái h t v hai phía v i l c lái thay i, quan sát. 7.6. Kh p c u và kh p chuy n hư ng 7.6.1 Tình tr ng xe trên h m ki m tra a) Không úng ki u lo i ho c l p t không ch c ch n; chung ho c trên thi t b nâng, quan sát, k t h p dùng b) Không y ho c hư h ng chi ti t l p ghép, phòng l ng; tay lay l c. c) N t, gãy, bi n d ng; d) Th ng, rách, v v b c ch n b i. 7.6.2 S làm S d ng thi t b rung l c a) B bó k t khi di chuy n ho c không ư c bôi trơn theo vi c và quan sát ho c xe úng quy nh; trên h m ki m tra ho c thi t b nâng, cho ng b) Di chuy n không liên t c, b gi t c c; cơ ho t ng n u có tr l c lái, kích bánh xe d n c) Kh p c u ho c kh p chuy n hư ng rơ, l ng. hư ng v a còn ti p xúc v i m t t, quay vành lái h t v hai phía và quan sát. 7.7. Ngõng quay lái 7.7.1 Tình tr ng xe trên h m ki m tra a) Không úng ki u lo i ho c l p t không ch c ch n; chung ho c trên thi t b nâng, kích bánh xe d n hư ng b) Không y ho c hư h ng chi ti t l p ghép, phòng l ng; lên kh i m t t, dùng tay lay l c bánh xe d n c) N t, gãy, bi n d ng; hư ng theo phương th ng ng và phương ngang, quan sát và ki m d) Th ng, rách, v v b c ch n b i; tra rơ. N u rơ, p bàn p phanh kh ) Tr c ho c kh p c u rơ, l ng. rơ c a moay ơ và quan sát. 7.7.2 S làm xe trên h m ki m tra a) Bó k t khi quay; vi c ho c trên thi t b nâng, cho ng cơ ho t ng b) Di chuy n không liên t c, gi t c c. n u có tr l c lái, kích bánh xe d n hư ng v a còn ti p xúc v i m t t, quay vành lái h t v hai phía và quan sát. 7.8. Tr l c lái
 15. 7.8.1 Tình tr ng xe trên h m ki m tra a) Không úng ki u lo i ho c l p t không ch c ch n; chung ho c trên thi t b nâng, cho ng cơ ho t ng, b) R n, n t, bi n d ng; quan sát k t h p dùng tay lay l c. c) Dây cu roa không úng ch ng lo i, chùng l ng ho c r n n t, rách; d) Ch y d u ho c thi u d u tr l c. 7.8.2 S làm xe trên h m ki m tra a) Bơm tr l c không ho t ng; vi c ho c trên thi t b nâng, ánh lái v hai phía khi b) Không có tác d ng gi m nh l c ánh lái; ng cơ ho t ng và không ho t ng, so c) Có s khác bi t gi a l c lái trái và l c lái ph i; sánh và quan sát. d) Có ti ng kêu khác l . 8. Ki m tra h th ng truy n l c H ng m c ki m tra Phương pháp ki m tra Nguyên nhân không t 8.1. Ly h p 8.1.1 Tình tr ng xe trên h m ho c trên a) Không úng ki u lo i ho c l p t không ch c ch n; chung thi t b nâng; p, nh bàn p ly h p và quan b) Bàn p ly h p không có hành trình t do ho c m t ch ng sát, k t h p v i dùng tay trư t quá mòn; lay l c. c) Không y ho c hư h ng chi ti t l p ghép, phòng l ng; d) Rò r môi ch t; ) Các chi ti t n t, gãy, bi n d ng. 8.1.2 S làm Cho ng cơ ho t ng, a) Ly h p óng, c t không hoàn toàn ho c óng, c t không vi c cài s và th c hi n óng nh nhàng, êm d u; m ly h p ki m tra. b) Có ti ng kêu khác l . 8.2. H p s 8.2.1 Tình tr ng Quan sát k t h p dùng a) Không úng ki u lo i ho c l p t không ch c ch n; chung tay lay l c khi xe trên h m ho c trên thi t b b) Không y ho c hư h ng chi ti t l p ghép, phòng l ng; nâng. c) Ch y d u thành gi t; d) Các chi ti t n t, gãy, bi n d ng. 8.2.2 S làm Ra vào s ki m tra. a) Khó thay is ; vi c b) T nh y s . 8.2.3 C n i u Ra vào s và quan sát. a) Không úng ki u lo i ho c không ch c ch n; khi n s b) R n, n t, cong vênh 8.3. Các ăng Tình tr ng Quan sát k t h p dùng a) Không úng ki u lo i ho c l p t sai, không ch c ch n;
 16. chung và tay lay l c và xoay các s làm ăng khi xe trên h m b) Không y ho c hư h ng chi ti t l p ghép, phòng l ng; vi c ho c trên thi t b nâng. c) Các chi ti t n t, gãy, bi n d ng, cong vênh; d) Then hoa, tr c ch th p, b rơ; ) H ng các kh p n i m m; e) trung gian n t ho c không ch c ch n; g) Có d u v t c sát vào b ph n khác c a xe; h) Có ti ng kêu khác l . 8.4. C u xe Tình tr ng Quan sát khi xe trên a) Không úng ki u lo i ho c l p t không ch c ch n; chung h m ho c thi t b nâng. b) Không y ho c hư h ng chi ti t l p ghép, phòng l ng; c) Ch y d u thành gi t; d) Các chi ti t n t, gãy, bi n d ng; ) Không y ho c hư h ng n p che u tr c. 9. Ki m tra h th ng treo H ng m c ki m tra Phương pháp ki m tra Nguyên nhân không t 9.1 B ph n Quan sát, k t h p dùng a) Không úng ki u lo i, s lư ng ho c l p t sai, không àn h i búa ki m tra và dùng tay ch c ch n; (Nhíp, lò lay l c khi xe trên xo, thanh h m ho c trên thi t b b) võng tĩnh quá l n do hi n tư ng m i c a b ph n àn xo n) nâng. h i; c) Các chi ti t b n t, g y, bi n d ng; d) Không y ho c hư h ng chi ti t l p ghép, phòng l ng. 9.2 Gi m ch n Quan sát, k t h p dùng a) Không y , không úng ki u lo i ho c l p t không búa ki m tra và dùng tay ch c ch n; lay l c khi xe trên h m ho c trên thi t b b) Không có tác d ng; nâng. S d ng thi t b n u có. c) Rò r d u; d) Các chi ti t b n t, g y, bi n d ng; chi ti t cao su b v nát. 9.3 Thanh d n Quan sát, k t h p dùng a) Không y , không úng ki u lo i ho c l p t sai, hư ng, búa ki m tra và dùng tay không ch c ch n; thanh n lay l c khi xe trên nh, h n h m ho c trên thi t b b) Các chi ti t b n t, g y, bi n d ng ho c quá g , chi ti t cao ch hành nâng. su b v nát. trình 9.4 Kh p n i S d ng thi t b rung l c a) Không y , không úng ki u lo i ho c l p t không ho c dùng tay lay l c khi
 17. xe trên h m ho c trên ch c ch n; thi t b nâng. Quan sát, k t h p dùng búa ki m b) Không y ho c hư h ng v b c ch n b i; tra. c) Các chi ti t b n t, g y, bi n d ng; d) Rơ ho c quá mòn. 9.5 H th ng Quan sát, k t h p dùng a) Không y , không úng ki u lo i ho c l p t không treo khí búa ki m tra và dùng tay ch c ch n; lay l c khi xe trên h m ho c trên thi t b b) H th ng không ho t ng; nâng. c) Hư h ng các b ph n nh hư ng n ch c năng h th ng. 10. Ki m tra các trang thi t b khác H ng m c ki m tra Phương pháp ki m tra Nguyên nhân không t 10.1 Dây ai an Quan sát, dùng tay kéo a) Không y theo quy nh ho c l p t không ch c ch n; toàn dây m nh t ng t ki m tra ho t ng b) Dây b rách, t; c) Khóa cài óng m không nh nhàng ho c t m ; d) Dây b k t, không kéo ra, thu vào ư c; ) Cơ c u hãm không gi ch t dây khi gi t dây t ng t. 10.2 Bình ch a Quan sát. a) Không có bình ch a cháy theo quy nh; cháy b) Bình ch a cháy không còn h n s d ng. 10.3 Cơ c u Cho h th ng ho t ng a) Không úng h sơ k thu t ho c l p t không ch c ch n; chuyên và quan sát, k t h p dùng ph c dùng tay lay l c. b) Ho t ng, i u khi n không bình thư ng. v v n chuy n 10.4 Búa phá Quan sát Không y ho c không ư c t v trí quy nh. c as c ( i v i xe khách) 11. Ki m tra ng cơ và môi trư ng H ng m c ki m tra Phương pháp ki m tra Nguyên nhân không t 11.1. ng cơ và các h th ng liên quan 11.1.1 Tình tr ng Quan sát, k t h p dùng a) Không úng ki u lo i ho c l p t sai, không ch c ch n; chung búa ki m tra và dùng tay lay l c khi xe trên b) Ch t l ng rò r thành gi t; h m ho c trên thi t b nâng. c) Dây cu roa không úng ch ng lo i, chùng l ng ho c r n n t, rách; d) Các chi ti t n t, gãy, v ;
 18. ) Không y ho c hư h ng chi ti t l p ghép, phòng l ng. 11.1.2 S làm xe trên h m ho c trên a) Không kh i ng ư c ng cơ ho c h th ng kh i vi c thi t b nâng, n máy, ng ho t ng không bình thư ng; thay i s vòng quay và quan sát. b) ng cơ ho t ng không bình thư ng các ch vòng quay ho c có ti ng gõ l ; c) Các lo i ng h , èn báo trên b ng i u khi n không ho t ng ho c báo l i. 11.1.3 H th ng Quan sát k t h p dùng a) Không y ho c l p t không ch c ch n; d n khí tay lay l c khi xe trên th i, b h m ho c trên thi t b b) M t g , rách ho c rò r khí th i. gi m âm. nâng. 11.1.4 Bình ch a Quan sát k t h p dùng a) L p t không úng quy nh, không ch c ch n; và ng d n tay lay l c khi xe trên nhiên li u h m ho c trên thi t b b) Bình ch a, ng d n b bi n d ng, n t, ăn mòn, rò r , có nâng. d u v t va ch m, c sát v i các chi ti t khác; c) Bình ch a m t n p ho c n p không kín khít; d) Khóa nhiên li u (n u có) không khoá ư c ho c t m ; ) Rò r nhiên li u e) Có nguy cơ cháy do: - Bình ch a nhiên li u ho c ng x ư c b o v không ch c ch n; - Tình tr ng ngăn cách v i ng cơ; g) i v i h th ng s d ng LPG/CNG: - Bình ch a LPG/CNG b trí trong xe không ư c t trong khoang kín có thông hơi ra ngoài và ngăn cách v i khoang ng cơ, khoang hành khách; - Bình ch a LPG/CNG b trí ngoài xe không ư c b o v b ng t m ch n thích h p phòng hư h ng do á b n vào ho c do va ch m v i các v t khác khi có s c ; ho c kho ng cách t bình ch a t i m t t nh hơn 200 mm; - Bình ch a, ng d n và các b ph n khác c a h th ng nhiên li u LPG/CNG t cách ng x ho c ngu n nhi t b t kỳ dư i 100 mm mà không ư c cách nhi t thích h p; - Bình ch a LPG/CNG không có ch ng nh n ki m nh áp l c còn hi u l c ho c các ký, d u hi u trên bình ch a không úng quy nh; - Ngoài các i m nh v , bình ch a có ti p xúc v i v t kim lo i khác c a xe.
 19. 11.2. Khí th i ng cơ cháy cư ng b c Hàm S d ng thi t b phân a) N ng CO l n hơn 4,5 % th tích; lư ng ch t tích khí th i và thi t b ch i o s vòng quay ng cơ b) N ng HC (C6H14 ho c tương ương) l n hơn: trong khí theo quy nh. Th c hi n th i quy trình o ch - 1200 ph n tri u (ppm) th tích iv i ng cơ 4 kỳ; không t i theo TCVN 6204; v i yêu c u s vòng quay không t i c a - 7800 ph n tri u (ppm) th tích iv i ng cơ 2 kỳ; ng cơ n m trong ph m vi quy nh c a nhà s n - 3300 ph n tri u (ppm) th tích iv i ng cơ c bi t. xu t ho c nh hơn 1000 vòng/phút. c) Các yêu c u v i u ki n o không m b o. 11.3. Khí th i ng cơ cháy do nén khói S d ng thi t b o khói a) Chi u r ng d i o khói chênh l ch gi a giá tr o l n c a khí và thi t b o s vòng nh t và nh nh t) vư t quá 10% HSU (0,5 m-1) khi k t qu th i quay ng cơ. o theo o khói trung bình không l n hơn 66% HSU (2,5 m-1) chu trình gia t c t do ho c vư t quá 7% HSU (0,7 m-1) khi k t qu o khói quy nh trong TCVN trung bình l n hơn 66% HSU (2,5 m-1); 7663 v i yêu c u trong m i chu trình o: th i b) K t qu o khói trung bình c a 3 l n o vư t quá 72% gian tăng t c t s vòng HSU ho c 2,96 m-1. quay nh nh t n l n nh t không vư t quá 2 c) Các yêu c u v i u ki n o không m b o. giây ho c trong trư ng h p ng cơ có k t c u c bi t không vư t quá 5 giây; giá tr s vòng quay không t i c a ng cơ n m trong ph m vi quy nh c a nhà s n xu t ho c nh hơn 1000 vòng/phút; giá tr s vòng quay l n nh t c a ng cơ không nh hơn 90% s vòng quay l n nh t khi ki m tra th c t và không nh hơn 90% s vòng quay ng v i công su t c c i theo quy nh c a nhà s n xu t, tr trư ng h p c bi t. 11.4. n n Ki m tra b ng thi t b o n trung bình sau khi ã hi u ch nh vư t quá các gi i ngoài âm lư ng n u nh n th y h n sau ây: n quá l n. Th c hi n o ti ng n ng cơ g n - Ô tô con, ô tô t i, ô tô chuyên dùng và ô tô khách h ng ng x theo tiêu chuNn nh , xe lam, xích lô máy… có kh i lư ng toàn b G ≤ TCVN 6435; khi o 3500 kg: 103 dB(A) chênh l ch gi a các l n o không ư c vư t quá - Ô tô t i, ô tô chuyên dùng và ô tô khách có kh i lư ng 2 dB(A), chênh l ch gi a toàn b G > 3500 kg và công su t có ích l n nh t c a ng n n n và n trung cơ P ≤ 150 (kW): 105 dB(A). bình c a các l n o
 20. không ư c vư t quá 3 dB(A). - Ô tô t i, ô tô chuyên dùng và ô tô khách có kh i lư ng toàn b G > 3500 kg và công su t có ích l n nh t c a ng cơ P > 150 (kW): 107 dB(A). - Ô tô c n cNu và các phương ti n cơ gi i ư ng b có công d ng c bi t: 110 dB(A). PH L C II CHU KỲ KI M NNH (Ban hành kèm theo Thông tư s : 10 /2009/TT-BGTVT ngày 24 tháng 6 năm 2009 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chu kỳ (tháng) Lo i phương ti n Chu kỳ Chu kỳ u nh kỳ Ô tô t i (ch hàng hoá), ô tô chuyên dùng: - Xe nh p khN u chưa qua s d ng; xe s n xu t, l p ráp t i Vi t Nam. 24 12 - Xe có c i t o thay i tính năng s d ng ho c c i t o m t trong các h th ng lái, 12 06 phanh, treo và truy n l c: Ô tô con (k c ô tô con chuyên dùng) n 09 ch (k c ngư i lái): - Xe nh p khN u chưa qua s d ng; xe s n xu t, l p ráp t i Vi t Nam. + Có kinh doanh v n t i 24 12 + Không kinh doanh v n t i 30 18 - Xe có c i t o thay i tính năng s d ng ho c c i t o m t trong các h th ng lái, phanh, treo và truy n l c: + Có kinh doanh v n t i 18 06 + Không kinh doanh v n t i 24 12 Ô tô khách trên 09 ch (k c ngư i lái): - Xe nh p khN u chưa qua s d ng; xe s n xu t, l p ráp t i Vi t Nam. + Có kinh doanh v n t i 18 06 + Không kinh doanh v n t i 24 12 - Xe có c i t o thay i tính năng s d ng ho c c i t o m t trong các h th ng lái, phanh, treo và truy n l c: + Có kinh doanh v n t i
Đồng bộ tài khoản