Thông tư 10/LĐTBXH-TT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
53
lượt xem
4
download

Thông tư 10/LĐTBXH-TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 10/LĐTBXH-TT về việc hướng dẫn bổ sung việc cấp, quản lý và sử dụng sổ lao động do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 10/LĐTBXH-TT

  1. B LAO NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM BINH VÀ XÃ H I c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 10/L TBXH-TT Hà N i, ngày 22 tháng 5 năm 1996 THÔNG TƯ C A B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 10/L TBXH-TT NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 1996 HƯ NG D N B SUNG VI C C P, QU N LÝ VÀ S D NG S LAO NG Th c hi n i u 15 Pháp l nh H p ng lao ng ngày 30 tháng 8 năm 1990 c a H i ng Nhà nư c, B Lao ng - Thương binh và Xã h i ã ban hành Thông tư s 18/L TBXH-TT ngày 31-5-1994 v vi c c p, qu n lý và s d ng s lao ng. n nay Thông tư này v n còn phù h p v i th c ti n và không trái v i i u 6, i u 183 và i u 196 c a B Lu t Lao ng, ch có m t s i m B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n b sung thêm như sau: I. I TƯ NG VÀ PH M VI C P S LAO NG: i tư ng và ph m vi c p s lao ng th c hi n theo i m a kho n 2 m c I c a Thông tư s 18/L TBXH-TT ngày 31-5-1994, nay b sung i tư ng ư c c p s lao ng như sau: - Công dân Vi t Nam ít nh t 15 tu i, có kh năng lao ng, th c hi n ký k t h p ng lao ng b ng văn b n có th i h n t 3 tháng tr lên; - Tr em chưa 15 tu i làm vi c m t s ngh và công vi c theo quy nh c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. II. VI C QU N LÝ, S D NG VÀ TH T C C P S LAO NG: Vi c qu n lý, s d ng và th t c c p s lao ng th c hi n theo m c II, Thông tư s 18/L BTXH-TT ngày 31-5-1994, nay hư ng d n và b sung thêm m t s i m sau: 1. Vi c chuNn b h sơ c p s lao ng: ChuNn b h sơ ph c v cho vi c c p s lao ng là m t công vi c r t ph c t p và m t nhi u th i gian. Do v y giúp cho vi c kê khai c p s lao ng ư c thu n l i, doanh nghi p ph i chuNn b y h sơ c a ngư i lao ng, ng th i báo cho ngư i lao ng chuNn b h sơ cá nhân c a mình i chi u và ti n hành kê khai c p s lao ng. Trư ng h p h sơ c a ngư i lao ng b m t, thi u các gi y t c n thi t ho c còn nh ng v n c n xác minh thì doanh nghi p ph i th c hi n ti p m t s công vi c sau:
  2. - i v i h sơ thi u gi y t mà ngư i lao ng có kh năng b sung doanh nghi p yêu c u ngư i lao ng b sung ngay. N u vi c c n xác minh vư t quá kh năng c a ngư i lao ng thì doanh nghi p ph i t ch c i xác minh cho ngư i lao ng. - i v i h sơ b m t gi y t trong trư ng h p doanh nghi p ã gi i thích thì ph i có xác nh n (b ng văn b n) c a c p trên tr c ti p c a ơn v ó. 2. Vi c theo dõi và qu n lý s lao ng c a ngư i lao ng có nhu c u chuy n i t nh khác ho c t nh khác chuy n n theo quy nh t i i m c kho n 1 m c II Thông tư s 18/L BTXH-TT ngày 31-5-1994, nay b sung thêm như sau: - V cách làm: Doanh nghi p ph i g i thông báo và s lao ng c a ngư i lao ng có quy t nh chuy n i ho c chuy n n cho S Lao ng - Thương binh và Xã h i. Căn c vào ó S Lao ng - Thương binh và Xã h i xem xét và ghi xác nh n vào trang 32 c a s lao ng. Riêng i v i các t nh, thành ph có a bàn ho t ng r ng, n u t p trung u m i t i S s không thu n l i cho các doanh nghi p thì S Lao ng - Thương binh và Xã h i giao cho các qu n, huy n tr c ti p nh n yêu c u c a các doanh nghi p, sau ó t ng h p, báo cáo S Lao ng - Thương binh và Xã h i gi i quy t. 3. ăng ký c p s lao ng. Vi c ăng ký c p s lao ng th c hi n theo i m a kho n 2 m c II Thông tư s 18/L TBXH-TT ngày 31-5-1994, nay b sung thêm như sau: - V nguyên t c s lao ng c p theo a bàn; ơn v óng âu thì ăng ký c p s lao ng a phương ó. Do v y i v i các ơn v thành viên thu c các T ng công ty, công ty, Liên hi p các xí nghi p v.v... mà các T ng công ty, công ty, Liên hi p các xí nghi p này ho t ng trên m t a bàn r ng g m nhi u t nh ho c trong c nư c thì Giám c thành viên ư c c p có thNm quy n u quy n (b ng văn b n) ký h p ng lao ng v i ngư i lao ng thì có thNm quy n ăng ký xin c p s lao ng v i a phương. - Sau khi ký h p ng lao ng v i ngư i lao ng, doanh nghi p ph i ti n hành các th t c c p s lao ng cho ngư i lao ng (n u chưa có s lao ng) trong th i gian 30 ngày k t ngày chính th c ký h p ng lao ng. 4. Ghi s lao ng và ghi t khai c p s lao ng: a. Ghi s lao ng: Ph n "quá trình làm vi c": - Ghi quá trình làm vi c c a ngư i lao ng bao g m: Th i gian làm vi c theo "biên ch "; th i gian làm vi c theo h p ng lao ng có th i h n 1 năm tr lên (trư c 1-1- 1995); th i gian làm vi c theo h p ng lao ng v i th i h n 3 tháng tr lên (t 1-1- 1995 tr i); th i gian ph c v l c lư ng vũ trang nhân dân; th i gian i h c do ơn v c . - Vi c ghi ti n lương vào s lao ng làm cơ s cho vi c tính các ch cho ngư i lao ng như: tr c p thôi vi c, tr c p m t vi c làm, th t nghi p; ng th i là cơ s ánh giá s trư ng thành c a ngư i lao ng trong quá trình làm vi c. Do v y vi c
  3. ghi ti n lương vào s lao ng ph i ghi úng các m c lương cơ b n và ph c p lương (n u có) mà ngư i lao ng ã ư c hư ng trong quá trình làm vi c. b. Ghi "T khai c p s lao ng", ph n "Các ch ã ư c hư ng": Các ch ngư i lao ng ã ư c hư ng n th i i m kê khai c p s lao ng ph i ư c ghi y và chính xác. V cách ghi ph n này ã quy nh t i trang 4 c a t khai, nay c n lưu ý thêm v cách ghi như sau: - C t "Th i gian": ghi rõ s năm, tháng mà ngư i lao ng ã ư c hư ng. - C t "M c": ghi s ti n mà ngư i lao ng ã ư c hư ng. - C t " ơn v thanh toán": ghi tên ơn v , cơ quan gi i quy t ch , chính sách cho ngư i lao ng. Trư ng h p ngư i lao ng ã hư ng ch t 02 l n tr lên thì ghi t ng s th i gian và s ti n ã ư c hư ng; tên các ơn v , cơ quan ã gi i quy t ch , chính sách cho ngư i lao ng. 5. S lao ng c p cho ngư i lao ng theo i u 183 B lu t Lao ng và kho n 2 i u 19 Ngh nh 72/CP ngày 31-10-1995 ư c s d ng vào m t s công vi c theo quy nh t i kho n 1 m c I Thông tư s 18/L TBXH-TT ngày 31-5-1994 và m t s công vi c sau: - Làm căn c gi i quy t các ch v : thôi vi c, th t nghi p, m t vi c làm... - Là m t lo i gi y t quan tr ng trong h sơ xin vi c làm c a ngư i lao ng; - Là m t công c qu n lý lao ng xã h i. th c hi n ư c yêu c u trên, vi c c p s lao ng ph i m b o nguyên t c: c p úng i tư ng, ghi y , chính xác theo úng quy trình và th t c c p s lao ng ã quy nh t i Thông tư s 18/L TBXH-TT ngày 31-5-1994 và Thông tư này. III. T CH C TH C HI N vi c tri n khai c p s lao ng th c hi n theo úng quy nh t i Thông tư s 18/L TBXH-TT ngày 31-5-1994 và Thông tư này, S Lao ng - Thương binh và Xã h i các t nh, thành ph ph i th c hi n t t m t s công vi c sau: 1. T ch c ki m tra và ánh giá t ng bư c th c hi n công tác này, qua ó rút ra nh ng k t lu n, kinh nghi m c n thi t và ra bi n pháp t th c th c hi n có hi u qu hơn; 2. Ch o, ôn c và hư ng d n doanh nghi p v th t c và cách ti n hành c p s lao ng theo úng quy trình ã quy nh t i Thông tư s 18/L TBXH-TT ngày 31- 5-1994;
  4. 3. Th c hi n ch báo cáo nh kỳ theo m u ã quy nh ính kèm Thông tư s 18/L TBXH-TT ngày 31-5-1994; 4. Trong quá trình t ch c th c hi n c p s lao ng, n u có v n gì vư ng m c ho c không rõ thì báo cáo v B Lao ng - Thương binh và Xã h i (V Chính sách Lao ng và Vi c làm) nghiên c u gi i quy t. Nguy n Lương Trào ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản