Thông tư 10-TC/V1 của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
35
lượt xem
1
download

Thông tư 10-TC/V1 của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 10-TC/V1 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sử dụng các nguồn kinh phí trong chỉ thị số 426/TTg của Thủ Tướng Chính Phủ về tăng cường xây dựng lực lượng Hải quan

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 10-TC/V1 của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA th«ng t bé tµi chÝnh sè 10 TC/v1 ngµy 24 th¸ng 1 n¨m 1995 Híng dÉn sö dông c¸c nguån kinh phÝ trong chØ thÞ sè 426 /Ttg cña Thñ Tíng ChÝnh Phñ VÒ t¨ng cêng x©y dùng lùc lîng H¶i quan Thùc hiÖn ChØ thÞ sè 426 /TTg ngµy 16 - 8 -1994 cña Thñ Tíng ChÝnh Phñ vÒ t¨ng cêng x©y dùng lùc lîng H¶i quan. §Ó ®¶m b¶o viÖc cÊp ph¸t, qu¶n lý vµ sö dông c¸c nguån kinh phÝ cho ngµnh H¶i quan ®îc kÞp thêi chÆt chÏ, chi tiªu ®óng môc ®Ých vµ cã hiÖu qu¶ theo ChØ thÞ cña Thñ Tíng ChÝnh Phñ, Bé Tµi chÝnh híng dÉn sö dông vµ cÊp ph¸t c¸c nguån kinh phÝ nh sau: I/ MôC §ÝCH Sö DôNG: Toµn bé sè tiÒn ®îc trÝch vµ chi cho ngµnh H¶i quan ph¶i thùc hiÖn ®óng theo néi dung ChØ thÞ sè 426/ TTg ngµy 16/8/1994 cña Thñ Tíng ChÝnh Phñ. 1/ Nguån 150 tû trÝch tõ kho¶n thu thuÕ xuÊt nhËp khÈu (XNK). Giµnh ®Ó ®Çu t x©y dùng c¬ së h¹ tÇng vµ mua s¾m c¸c thiÕt bÞ cho c«ng t¸c ®æi míi nghiÖp vô ngµnh H¶i quan, phôc vô cho c«ng t¸c thu thuÕ XNK vµ chèng bu«n lËu. 2/ Nguån trÝch 0,5% (n¨m phÇn ngh×n) tæng sè thu thuÕ XNK chÝnh ng¹ch. Dïng ®Ó bæ sung phô cÊp cho c¸n bé, nh©n viªn nh»m ®éng viªn khuyÕn khÝch ngµnh H¶i quan hoµn thµnh nhiÖm vô thu thuÕ XNK, t¨ng c- êng trang thiÕt bÞ cho ngµnh vµ ®æi míi nghiÖp vô H¶i quan; ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cho c¸n bé vµ nh©n viªn; giµnh mét phÇn ®Ó khen thëng cho c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ ngoµi ngµnh ®· phèi hîp víi H¶i quan trong viÖc hoµn thµnh nhiÖm vô thu thuÕ XNK, ®Êu tranh chèng bu«n lËu. 3/ Nguån trÝch 2% (hai phÇn tr¨m) tæng sè thu thuÕ XNK tiÓu ng¹ch. Nh»m ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c thu thuÕ XNK tiÓu ng¹ch: phô cÊp cho c¸n bé nh©n viªn trùc tiÕp thu thuÕ XNK tiÓu ng¹ch; mua s¾m trang thiÕt bÞ vµ c¸c chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thu thuÕ XNK tiÓu ng¹ch; khen th- ëng cho c¸c lùc lîng phèi hîp ngoµi ngµnh gãp phÇn thu ®óng, thu ®ñ chèng thÊt thu. II/ C¨N Cø TRÝCH LËP: 1/ Nguån 150 tû trÝch tõ kho¶n thu thuÕ XNK.
  2. 2 Nguån trÝch 150 tû ®îc trÝch tõ tæng sè thu vÒ thuÕ XNK trong hai n¨m 1994 vµ 1995, ®îc bè trÝ trong kÕ ho¹ch Ng©n s¸ch Nhµ níc n¨m 1994 vµ 1995. 2/ Nguån trÝch 0,5% tæng sè thu thuÕ XNK chÝnh ng¹ch: Møc ®îc trÝch lµ 0,5% (n¨m phÇn ngh×n) trªn tæng sè thu vÒ thuÕ XNK chÝnh ng¹ch do ngµnh H¶i quan thu vµ qu¶n lý ®· nép cho Kho b¹c Nhµ níc (cã x¸c nhËn cña KBNN). Kh«ng ®îc tÝnh trªn sè tiÒn thu theo QuyÕt ®Þnh sè 180 /TTg ngµy 22/12/1992 cña Thñ Tíng ChÝnh Phñ vÒ viÖc lËp quÜ chèng c¸c hµnh vi kinh doanh tr¸i ph¸p luËt vµ QuyÕt ®Þnh sè 151 /TTg ngµy 12/3/1993 cña Thñ Tíng ChÝnh Phñ vÒ h×nh thµnh sö dông vµ qu¶n lý quÜ b×nh æn gi¸. 3/ Nguån trÝch 2% tæng sè thu thuÕ XNK tiÓu ng¹ch: Møc ®äc trÝch lµ 2% (hai phÇn tr¨m) trªn tæng sè thu vÒ thuÕ XNK tiÓu ngµch do ngµnh H¶i quan thu vµ qu¶n lý, ®· nép vµo Kho b¹c Nhµ níc (cã x¸c nhËn cña KBNN).Kh«ng ®îc tÝnh trªn sè tiÒn thu theo QuyÕt ®Þnh sè 180 /TTg ngµy 22/12/1992 vµ QuyÕt ®Þnh sè 151/ TTg ngµy 12/4/1993 cña Thñ Tíng ChÝnh Phñ. Tõ n¨m 1995 nguån trÝch 2% trªn sè thuÕ XNK tiÓu ng¹ch ®Ó l¹i cho §Þa ph¬ng th× trÝch tõ Ng©n s¸ch §Þa ph¬ng, phÇn nép Ng©n s¸ch Trung - ¬ng th× ®îc trÝch tõ Ng©n s¸ch Trung ¬ng. III/ PH©N PHèI Vµ Sö DôNG: 1/ Nguån 150 tû trÝch tõ kho¶n thu thuÕ XNK: Giµnh toµn bé ®Ó ®Çu t c¬ së h¹ tÇng vµ mua s¾m thiÕt bÞ phôc vô cho c«ng t¸c thu thuÕ xuÊt nhËp khÈu vµ chèng bu«n lËu cho toµn ngµnh. 2/ Nguån trÝch 0,5% (n¨m phÇn tr¨m) tæng sè thu thuÕ XNK chÝnh ng¹ch: - Giµnh mét kho¶n kinh phÝ trong tæng sè tiÒn ®îc trÝch ®Ó phô cÊp tr¸ch nhiÖm H¶i quan, phô cÊp cho nh÷ng ®¬n vÞ, c¸ nh©n lµm nhiÖm vô ë n¬i khã kh¨n, ®éc h¹i, ë vïng s©u, vïng xa, biªn giíi, h¶i ®¶o ®Ó ®¶m b¶o cho c¸n bé, nh©n viªn H¶i quan cã thu nhËp hîp lý. Møc trÝch c¸c lo¹i phô cÊp trªn céng (+) víi c¸c lo¹i phô cÊp hiÖn hëng (qui ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 25/ CP ngµy 23/5/1993 cña ChÝnh Phñ vÒ qui ®Þnh t¹m thêi chÕ ®é tiÒn l¬ng míi cña c«ng chøc, viªn chøc hµnh chÝnh sù nghiÖp vµ lùc lîng vò trang) tèi ®a b»ng 70% (b¶y m¬i phÇn tr¨m) quü l¬ng c¬ b¶n toµn ngµnh. - Giµnh 25% (hai l¨m phÇn tr¨m) tæng sè tiÒn ®îc trÝch ®Ó lµm quü phóc lîi tËp thÓ vµ quü khen thëng thi ®ua toµn ngµnh. Møc chi b×nh qu©n trªn ®Çu ngêi cña c¶ hai quü kh«ng qu¸ 6 th¸ng l¬ng c¬ b¶n. - Giµnh 10% (mêi phÇn tr¨m) tæng sè tiÒn ®îc trÝch ®Ó chi cho c«ng t¸c ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l·i ®éi ngò c¸n bé, nh©n viªn H¶i quan ; triÓn khai c«ng t¸c tuyªn truyÒn; tæ chøc héi th¶o thu thËp kinh nghiÖm; th«ng tin gióp cho viÖc ®æi míi nghiÖp vô H¶i quan.
  3. 3 - Giµnh 3% (ba phÇn tr¨m) tæng sè tiÒn ®îc trÝch ®Ó khen thëng c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ ngoµi ngµnh ®· phèi hîp víi H¶i quan trong viÖc hoµn thµnh nhiÖm vô thu thuÕ XNK, ®Êu tranh chèng bu«n lËu. - Sè cßn l¹i sau khi chi cho c¸c môc ®Ých trªn giµnh ®Ó thµnh lËp quü mua s¾m, x©y dùng nhá vµ dù phßng chi cho ®Çu n¨m sau. Quü mua s¾m chØ ®Ó giµnh mua s¾m m¸y mãc, thiÕt bÞ phôc vô cho c«ng t¸c gi¸m s¸t qu¶n lý, ®iÒu tra chèng bu«n lËu vµ thu thuÕ XNK. Quü x©y dùng nhá ®Ó x©y dùng, söa ch÷a cöa khÈu, kho tµng bÕn b·i phôc vô cho c«ng t¸c thu thuÕ XNK cña ngµnh H¶i quan. 3/ Nguån trÝch 2%(hai phÇn tr¨m) tæng sè thu thuÕ XNK tiÓu ng¹ch: - TrÝch mét kho¶n kinh phÝ ®Ó phô cÊp bæ sung cho c¸n bé, nh©n viªn trùc tiÕp ®¶m nhËn nhiÖm vô thu thuÕ XNK tiÓu ng¹ch (ngoµi kho¶n phô cÊp quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2, Môc III) tèi ®a kh«ng qu¸ 30% l¬ng c¬ b¶n. - TrÝch 10% (mêi phÇn tr¨m) tæng sè tiÒn ®îc trÝch ®Ó khen thëng cho c¸c lùc lîng ngoµi ngµnh phèi hîp thu thuÕ XNK tiÓu ng¹ch. - Sè tiÒn cßn l¹i sau khi chi cho c¸c môc ®Ých trªn ®Ó chi cho c¸c ph¸t sinh trùc tiÕp vµ mua s¾m c¸c trang thiÕt bÞ phôc vô cho c«ng t¸c thu thuÕ XNK tiÓu ng¹ch. IV/ QU¶N Lý Vµ CÊP PH¸T: 1/ Nguån 150 tû trÝch tõ thu thuÕ XNK: Tæng côc H¶i quan lËp kÕ ho¹ch chi tiÕt sö dông nguån vèn (150 tû) trong 2 n¨m 1994 vµ 1995, kÕ ho¹ch sö dông cã chia ra c¸c quý göi Bé Tµi chÝnh. Trªn c¬ së kÕ ho¹ch ®· ®îc Liªn Bé thèng nhÊt, Bé Tµi chÝnh sÏ cÊp ph¸t cho Tæng Côc H¶i quan theo tiÕn ®é thùc hiÖn cña tõng néi dung chi. CÊp ph¸t vÒ x©y dùng c¬ b¶n, söa ch÷a n©ng cÊp c¸c c«ng tr×nh ph¶i thùc hiÖn ®óng NghÞ ®Þnh 177/ CP ngµy 20/10/1994 cña ChÝnh Phñ vÒ viÖc ban hµnh ®iÒu lÖ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng; vµ c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch hiÖn hµnh cña Nhµ níc. CÊp ph¸t ®Ó mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ vµ c¸c ph¬ng tiÖn nghiÖp vô ®Òu ph¶i ký hîp ®ång vµ th«ng b¸o gi¸, cã thanh to¸n vµ thanh lý hîp ®ång ®· ký. Trêng hîp mua ë nøc ngoµi ph¶i cã hîp ®ång nhËp ngo¹i, nÕu cÇn chi ngo¹i tÖ cã kÕ ho¹ch göi Bé Tµi chÝnh. 2/ Nguån trÝch 0,5% thuÕ XNK chÝnh ng¹ch vµ 2% thuÕ XNK tiÓu ng¹ch: C¨n cø vµo kÕ ho¹ch thu thuÕ XNK chÝnh ng¹ch vµ thuÕ XNK tiÓu ng¹ch c¶ n¨m ®îc duyÖt, cã chia ra tõng quý, Tæng côc H¶i quan lËp dù to¸n chi tæng sè tiÒn ®îc trÝch, göi Bé Tµi chÝnh. Trªn c¬ së kÕ ho¹ch ®· ®îc liªn Bé thèng nhÊt, hµng quý Bé tµi chÝnh sÏ cÊp t¹m øng kho¶ng 80% sè kÕ ho¹ch thu nép vµ theo tiÕn ®é thùc hiÖn cña tõng néi dung c«ng viÖc. HÕt n¨m Tæng côc H¶i quan tæng hîp sè thùc thu cña c¶ n¨m vÒ thuÕ XNK chÝnh ng¹ch vµ thuÕ XNK tiÓu ng¹ch ®· nép vµo Kho b¹c Nhµ níc(cã
  4. 4 x¸c nhËn cña KBNN) ®Ó Bé Tµi chÝnh duyÖt cÊp chÝnh thøc tæng sè tiÒn ®îc trÝch trong n¨m. Toµn bé nguån 0,5% thuÕ XNK chÝnh ng¹ch vµ 2% thuÕ XNK tiÓu ng¹ch ®îc ®iÒu hoµ chung trong toµn ngµnh, sö dông ®óng môc ®Ých. V/ QUYÕT TO¸N: HÕt n¨m Tæng côc h¶i quan tæng hîp toµn bé c¸c kho¶n chi tõ c¸c nguån chi trªn ®Ó b¸o c¸o quyÕt to¸n chi tiÕt víi Bé Tµi chÝnh. VI/ THêI GIAN THùC HIÖN: - Nguån trÝch 150 tû ®îc chi trong 2 n¨m 1994 vµ 1995. - Nguån trÝch 0,5% tæng sè thu thuÕ XNK chÝnh ng¹ch ®îc thùc hiÖn tõ ngµy 1 th¸ng 1 n¨m 1994. - Nguån trÝch 2% tæng sè thu thuÕ XNK tiÓu ng¹ch ®îc thùc hiÖn tõ ngµy 1 th¸ng 5 n¨m 1994. C¸c v¨n b¶n tríc ®©y tr¸i víi Th«ng t nµy ®Òu b·i bá. Tæng côc H¶i quan híng dÉn chi tiÕt viÖc sö dông c¸c néi dung chi trong Th«ng t nµy trong toµn ngµnh cho thèng nhÊt vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc sö dông c¸c nguån vèn trªn ®óng môc ®Ých, néi dung vµ hiÖu qu¶.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản