intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư 10-TM/PC của Bộ Thương mại

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

123
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 10-TM/PC của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế Đặt Văn phòng Đại diện doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 10-TM/PC của Bộ Thương mại

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA T H « N G  T C ñ A   é   H ¬ N G  M ¹ I S è  10­T M/ P C   G µ Y  4­8­1994 BT N H í N G  D É N  T H ù C  HI Ö N  Q U Y  C H Õ  ® Æ T  V¨ N  P H ß N G  ®¹I  Ö N  D O A N H   DI N G H I Ö P  VI Ö T   A M  ë  N í C N G O µ I. N Thùc  Ön  Òu  Quy  Õ   Æt   hi §i 20  ch ® V¨n phßng  ¹idiÖn  §  doanh nghiÖp  ViÖt Nam     íc ngoµi ban  µnh  Ìm    ën     h k theo  NghÞ   nh  è  CT   µy  5­ ®Þ s 40­ ng 19­ 1994  ña  Ýnh  ñ  µ  c Ch ph v sau    ∙  khi ® trao ® æi    Õn  íic¸c c¬    ý ki v     quan  ã  ªn c li   quan  µ  îcCh Ýnh  ñ  v®  ph th«ng  qua    (v¨nb¶n  è  s 3921­ QHQT   µy  7­ ng 16­ 1994),   Bé   ¬ng  ¹i híng dÉn  ô  Ó  Ò   ét  è  iÓ m   Th m    c th v m s ® trong Quy  Õ       µnh    ch ®Ó thih thèng  Êt nh  nh   sau: 1­ V Ò   i t ng ® îcxÐt cho  Ðp  Æt    ®è  î       ph ® V¨n  phßng  ¹idiÖn    ícngoµi: §  ën   C¸c doanh  nghiÖp  Öt  Vi Nam   éc  äi  µnh  Çn   thu m th ph kinh  Õ, kh«ng  t  ph©n  Öt ngµnh  bi   nghÒ  kinh doanh  µ  Êp  vc qu¶n  ý,n Õu   ã    iÒu  Ön  l  c ®ñ ® ki quy  nh  ¹  ®Þ ti Quy  Õ   u   ã  Ó    Þ   Ðt  ch ®Ò c th ®Ò ngh x cho  Ðp  Æt  ph ® V¨n phßng  §¹idiÖn    ícngoµi. ô   Ó,c¸cdoanh    ën     th     C nghiÖp  ÖtNam   ãitrªnbao  å m: Vi   n    g 1.1.Doanh    nghiÖp  µ   íc; Nh n 1.2.Doanh    nghiÖp  îcthµnh  Ëp  ®  l theo  Ët C«ng    Lu   ty(C«ng      Çn   tyCæ ph vµ C«ng    tyTr¸chnhiÖ m  ÷u  ¹n);   hh 1.3.Doanh    nghiÖp  îcthµnh  Ëp theo LuËt Doanh  ®  l      nghiÖp   ©n; tnh 1.4.Doanh    nghiÖp  îcthµnh  Ëp theo lo¹ h×nh  îp t¸cx∙; ®  l   i   h   1.5. Doanh    nghiÖp  îc thµnh  Ëp  ®  l theo  Ët  Çu    níc ngoµi t¹  Öt Lu § t     iVi   Nam. 2­  Ò     iÒu  Ön    V c¸c ® ki ®Ó doanh nghiÖp  îc cÊp  Êy  Ðp  Æt     ®  gi ph ® V¨n phßng  ¹idiÖn    ícngoµi: §  ën   C¸c  doanh nghiÖp  ãi t¹  iÓ m   cña  n  i ® 1  Th«ng    µy  èn  îc cÊp  Êy t n mu ®  gi   phÐp  Æt  ® V¨n phßng  ¹idiÖn    ícngoµiph¶icã      iÒu  Ön  §  ën       ®ñ c¸c® ki theo quy    ®Þnh  ¹ §iÒu  Quy  Õ,  ô  Ó  µ: t i 5  ch c th l 2.1.Doanh    nghiÖp  ∙  ã  Êy  Ðp  µnh  Ëp  ña  ¬  ® c gi ph th l c c quan  µ   íccã  Nh n   thÈm  Òn  µ  ∙  ¨ng  ý  ¹t®éng  quy v®® k ho   theo  ng    ®ó c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët lu   ViÖtNam   Ön  µnh;   hi h 2.2.Doanh    nghiÖp  ã  c nhu  Çu  Æt   c ® V¨n phßng  ¹idiÖn    ùc hiÖn  §  ®Ó th   c«ng    Õp thÞ,thùc hiÖn    îp ®ång  ¬ng  ¹i,dÞch  ô  µ/hoÆc  îp t¸c t¸cti       c¸ch   th m  vv h   kinhtÕ,khoa  äc  ü  Ëtvíi   ¹n hµng    íctiÕp nhËn;    h k thu     b   c¸c ën     2.3.Doanh    nghiÖp  ã  ån  c ngu kinh  Ý   îp  ph h ph¸p    ®Ó thuª trô së, mua       s ¾ m   ¬ng  Ön  µm  Öc  µ  ph ti l vi v b¶o  ¶m   ® cho  ¹t®éng  ×nh  êng  ña    ho   b th c V¨n phßng  ¹idiÖn    íctiÕp nhËn. §  ën     3­ V Ò   Öc  Æt    vi ® V¨n phßng  ¹idiÖn  §  chung  cho  Òu  nhi doanh  nghiÖp  µ  v viÖc    êië  ícngoµilµm  Öc  ¹ V¨n  thuªng   n     vi t   i phßng  ¹idiÖn. §  3.1.Trong  êng  îp      tr h hai hay  Òu  nhi doanh  nghiÖp    iÒu  Ön    ®ñ ® ki quy ®Þnh,  ng    nh c¸c doanh  nghiÖp  µy  Ðt  Êy  Öc  Æt   n x th vi ® V¨n phßng  ¹idiÖn  §  riªngcho  ét    m doanh  nghiÖp  ña  × nh  ÏÝt  Öu  cm s   hi qu¶,bëichiphÝ  ín, × c¸c     l      th
  2. 2 doanh nghiÖp    ã  Ó  ïng  ®ã c th c tho¶  Ën  thu (b»ng  b¶n) vÒ   Öc  Æt   ét  v¨n    vi ® m V¨n phßng  ¹idiÖn  §  chung    ícngoµivµ  ën     giao tr¸chnhiÖ m       cho  ét  m trong c¸c    doanh nghiÖp  ãitrªnlµm  ñ tôc ®Ò   Þ  é   ¬ng  ¹i xem   Ðt cÊp  Êy n    th     ngh B Th m  x  gi   phÐp theo quy  nh.   ®Þ 3.2. Nghiªm cÊ m  c¸c doanh nghiÖp trong níc yªu cÇu  c¸c c¬  quan  vµ/hoÆc  thuª viªn chøc, nh©n    ¬        viªn C quan  i diÖn  íc Céng  µ    ñ  ®¹   n  ho x∙ ch nghÜa  Öt Nam     ícngoµithùc hiÖn  Ö m   ô,quyÒn  ¹n  ña  Vi   ën       nhi v  h c V¨n  phßng  §¹idiÖn    doanh  nghiÖp  ∙  îcquy  nh  ¹ §iÒu  Quy  Õ   íi Êt cø  ×nh  ®®  ®Þ ti   11  ch d     h b thøc nµo.   3.3.V¨n    phßng  ¹idiÖn  §  doanh nghiÖp  ÖtNam     ícngoµigå m   ã  ­ Vi   ën     c ng êi phô    tr¸ch (Tr ng   ë V¨n phßng  ¹idiÖn)  µ    ©n    µm  Öc  ¹    §  v c¸c nh viªn l vi t iV¨n phßng  ¹idiÖn. §  3.3.1.Ng êi phô      tr¸ch(Tr ng    ë V¨n  phßng  ¹idiÖn) ph¶i lµ ngêi cã  èc  §         qu tÞch  ÖtNam   µ  éc biªnchÕ   chøc  ña  Vi   v thu     tæ  c doanh  nghiÖp    ë trong níc.   3.3.2.C¸c  ©n    µm  Öc  ¹    nh viªnl vi t i V¨n  phßng  ¹idiÖn, doanh  §    nghiÖp  ã  c thÓ    êinícngoµihoÆc   êiViÖt Nam   nh      ícngoµitheo  ÷ng  thuªng       ng     ®Þ cë n     nh ®iÒu  Ön  haibªn  ki do    tho¶  Ën  ï hîp víiph¸p  ËtViÖt Nam   µ  thu ph       lu     v ph¸p  Ët lu   nícsë  ¹ .   ti 3.3.3.Trêng  îp    Öt do  èil ng    h c¸ bi   kh  î c«ng  Öc  ña  vi c V¨n  phßng  ¹idiÖn  §  cha    iÓn,doanh  ph¸ttr   nghiÖp  ã  Ó  a  ö  êiphô  c th ch c ng   tr¸ch(Tr ng    ë V¨n  phßng  §¹idiÖn) m µ       chØ  thuªnh©n      viªntheo quy  nh  ¹  iÓ m   ®Þ ti ® 3.3.2cña    Th«ng  t nµy    ùc hiÖn  ét  ®Ó th   m hoÆc   ét  è  Ö m   ô,quyÒn  ¹n  ña  m s nhi v  h c V¨n  phßng  ¹i §  diÖn doanh  nghiÖp  ∙  îc quy  nh  ¹  Òu  Quy  Õ.  ®®  ®Þ ti§i 11  ch Trong  êng  îp tr h  ®ã, Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp  ùc hiÖn  th   chøc  n¨ng  ña  ëng  c Tr V¨n phßng  ¹i §  diÖn. 4­ V Ò   ×nh tùxincÊp  Êy phÐp  Æt    tr       gi   ® V¨n  phßng  ¹idiÖn    ícngoµi: §  ën   4.1.Doanh    nghiÖp  ÖtNam   èn  Æt  Vi   mu ® V¨n  phßng  ¹idiÖn    ícngoµi §  ën     ph¶igöihå  ¬      s theo  quy  nh  ¹  Òu  Quy  Õ   n   é   ¬ng  ¹i.Hå   ¬  ®Þ ti§i 8  ch ®Õ B Th m s gå m: 4.1.1.V¨n    b¶n    Þ  ña  ®Ò ngh c Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp  Ò   Öc  Æt    v vi ® V¨n phßng  ¹idiÖn    ícngoµi. §  ën   4.1.2.B¶n    sao  ã  c c«ng chøng  Êy  Ðp  µnh  Ëp  gi ph th l doanh  nghiÖp  µ  v giÊy chøng  Ën  ¨ng  ý  ¹t®éng  ña    nh ® k ho   c doanh nghiÖp theo  ng  ®ó quy  nh   ®Þ hiÖn  µnh  ña  h c ph¸p luËt.   4.1.3.C¸c  b¶n    v¨n  chøng minh  Ò   ù  Çn  Õtph¶icã  vsc thi     V¨n  phßng  i ®¹   diÖn  ña  c doanh  nghiÖp    ícngoµinh:c¸cv¨n b¶n  ën        tho¶ thuËn    hoÆc     Çu  yªu c vÒ   Öc  ùc hiÖn  vi th   c«ng    Õp  Þ  Õu  ã);c¸c hîp ®ång  ¬ng  ¹i,dÞch  t¸cti th (n c       th m  vô  µ/hoÆc  îp t¸ckinh tÕ,khoa  äc  ü  Ëtm µ   v h      h k thu   doanh  nghiÖp  ã  cÇu  c yªu  tr Ónkhaithùc hiÖn  íi   ¹n hµng    íctiÕp nhËn. i      v  b   c¸c ën     4.1.4.  V¨n b¶n    ×nh cña  gi¶itr   doanh nghiÖp  Ò   ån  v ngu kinh phÝ  îp ph¸p    h  ®Ó   b¶o  ¶m   ® cho  ¹t®éng  ×nh  êng  ña  ho   b th c V¨n  phßng  ¹idiÖn    ícngoµi. §  ën   Riªng  i  íic¸c doanh  ®è v     nghiÖp  µ   íc,trong hå  ¬  Nh n     s ph¶i göi ®Õ n   é      B Th¬ng  ¹i,ngoµic¸cv¨n b¶n  trªncßn  m      nªu    ph¶inép    thªm    v¨n b¶n  ña  ¬  c c quan  thµnh  Ëp doanh  l  nghiÖp  é  (B hoÆc   û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è) chÊp    ph   thuËn cho doanh nghiÖp  Æt  ® V¨n  phßng  ¹idiÖn    ícngoµi. §  ën  
  3. 3 4.2.KhinhËn  îchå  ¬  y    µ  îp lÖ  ña     ®   s ®Ç ®ñ v h   c doanh  nghiÖp,trong thêi      h¹n  (hai m ¬i) ngµy, Bé   ¬ng  ¹i  20        Th m quyÕt  nh   Êp  Êy  Ðp   ®Þ c gi ph hoÆc   kh«ng  Êp  Êy  Ðp   c gi ph cho doanh nghiÖp  Æt   ® V¨n phßng  ¹i diÖn    íc §  ën   ngoµi.Trong  êng  îp kh«ng  Êp  Êy phÐp, Bé  ¬ng  ¹icã      tr h  c gi     Th m   v¨n b¶n    êi tr¶l   doanh  nghiÖp  µ  ãirâ lýdo. v n      4.3.Sau    ã  Êy  Ðp  ña  é   ¬ng  ¹i vÒ   Öc  Æt     khic gi ph c B Th m   vi ® V¨n  phßng  §¹idiÖn    doanh nghiÖp    íc ngoµi,doanh  ën     nghiÖp  îc quyÒn  ®  giao  Þch  íi d v  c¬ quan  ã  Èm  Òn    ícngoµitiÕp nhËn      Õt c¸cthñ tôc® Æt   c th quy ën       ®Ó gi¶iquy         V¨n phßng  ¹idiÖn  §  theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtníctiÕp nhËn, vµ  lu         trong thêi    h¹n  (s¸u)th¸ng,kÓ   õ ngµy  é   ¬ng  ¹i cÊp  Êy  Ðp,  6      t  B Th m  gi ph doanh  nghiÖp  ph¶ihoµn  µnh  Öc  Æt    th vi ® V¨n phßng  ¹idiÖn  µ  ã    §  v c v¨n b¶n b¸o    é   ­ c¸o B Th ¬ng  ¹ibiÕt. m  4.4.Sau  êih¹n  th¸ng kÓ   õ ngµy  é   ¬ng  ¹icÊp  Êy  Ðp, n Õu     th   6    t  B Th m  gi ph   doanh  nghiÖp  a  Æt   ch ® V¨n phßng  ¹idiÖn, doanh  §    nghiÖp ph¶icã    v¨n    b¶n b¸o c¸o  é   ¬ng  ¹i nãi râ  ý do  a  Æt   îc V¨n  B Th m     l   ch ® ®  phßng  ¹idiÖn  µ    §  v ®Ò nghÞ   é   ¬ng  ¹i gia h¹n  B Th m    thªm  Õu  (n doanh  nghiÖp  Én  ã  v c nhu  Çu  Æt   c ® V¨n phßng  ¹idiÖn),hoÆc     Þ   é   ¬ng  ¹i thu  åi giÊy  Ðp  §    ®Ò ngh B Th m  h  ph theo  quy  nh. ®Þ 5.V Ò   ñ tôcbá    th     V¨n  phßng  ¹idiÖn  §  doanh  nghiÖp    ícngoµi: ën   5.1.Trong    êng  îp V¨n    c¸ctr h  phßng  ¹idiÖn  Þ  û  á  §  b hu b theo quy  nh  ¹   ®Þ ti  §iÒu  Quy  Õ,  17  ch doanh  nghiÖp ph¶icã      v¨n b¶n      íi é  ¬ng  ¹inãi b¸o c¸o v   Th B m   râ thùc tr¹ngho¹t®éng  ña         c V¨n  phßng  ¹idiÖn  µ  Õn  Þ  Ön  §  v ki ngh bi ph¸p   gi¶i quyÕt. 5.2.C¨n  b¸o    ña    cø  c¸o c doanh nghiÖp  µ/hoÆc  é   ¬ng  ¹i xem   Ðt v B Th m  x  theo thÈm  Òn, Bé  ¬ng  ¹iquyÕt ®Þnh  Öc  û  á    quy   Th m    vi hu b V¨n  phßng  ¹idiÖn  §  doanh  nghiÖp    ícngoµi. ën   5.3.V¨n    phßng  ¹idiÖn  §  doanh nghiÖp  Þ   û  á  b hu b sau  êih¹n  (mêi th   15    l¨m)ngµy  Ó   õngµy  é  ¬ng  ¹iký  Õt ®Þnh.   k t  B Th m   quy   6­ Quy  nh  Ò   Öc  ùc hiÖn:   ®Þ v vi th   6.1. C¸c    doanh  nghiÖp  Öt  Vi Nam   ∙  Æt   ®® V¨n  phßng  ¹i diÖn    íc §  ën   ngoµitr cngµy    í  ban  µnh  h Quy  Õ   µ  ch v Th«ng   íng dÉn  µy,n Õu  ã    Çu  th   n  c yªu c tiÕp tôc® Æt  µ  ¹t®éng  ña     v ho   c V¨n  phßng  ¹idiÖn    ícngoµi, u   §  ën    ®Ò ph¶ilµm    hå  ¬  íi theo  íng  Én  ¹  iÓ m   cña  sm  h d ti ® 4.1  Th«ng   µy    îc chuyÓn  æi  t n ®Ó ®   ® giÊy phÐp    theo quy  nh  ¹ §iÒu  Quy  Õ.   ®Þ t i 19  ch 6.2.Th«ng   µy  ã  Öu  ùc kÓ   õ nµy    t n c hi l   t   ban  µnh  µ  h v thay  Õ      th c¸c quy ®Þnh  íc®©y   ña  é   ¬ng  ¹i vÒ   tr   c B Th m   V¨n  phßng  ¹idiÖn  §  doanh nghiÖp  Öt Vi   Nam     ícngoµi. ën  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2