intTypePromotion=1

Thông tư 100/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:32

0
84
lượt xem
4
download

Thông tư 100/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 100/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 100/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t cña  é   µi c h Ý n h   B T sè 100/1998/TT­B T C  n g µy  15 th¸ng 7 n¨ m  1998 h íng d É n  k Õ  to¸n thu Õ    trÞ gia t¨ng (G T G T), gi¸ Thu Õ   thu n h Ë p  d o a n h   g hi Ö p  (TN D N) n ­ C¨n  LuËt ThuÕ           cø    Gi¸trÞ t¨ng(GTGT)  02/1997/QH9  sè  ngµy  th¸ng  10  5  n¨m 1997; ­ C¨n  LuËt ThuÕ     cø    Thu nhËp doanh nghiÖp (TNDN)  03/1997/QH9  sè  ngµy  th¸ng5  10    n¨m 1997; ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   28/1998/N§­   sè  CP ngµy 11/5/1998 cña ChÝnh   phñ  quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt ThuÕ           Gi¸trÞgiat¨ng; ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   30/1998/N§­   sè  CP ngµy 13/5/1998 cña ChÝnh   phñ  quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt ThuÕ     Thu nhËp  doanh  nghiÖp; ­ C¨n  Th«ng   sè  cø  t 89/1998/TT/BTC  ngµy 27/6/1998  Th«ng   sè  vµ  t 99/1998/TT/BTC ngµy 14/7/1998 cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn      thihµnh NghÞ   ®Þnh  28/1998/N§­   NghÞ  sè  CP vµ  ®Þnh  30/1998/N§­ sè  CP; Bé    TµichÝnh  híng dÉn  to¸nthuÕ    kÕ    GTGT   thuÕ  vµ  TNDN   sau: nh  A. H íng d É n  k Õ  to¸n thu Õ  G T G T I. g u yªn t ¾ c c h u n g  N 1. C¬   kinh doanh    së    ph¶itæ    chøc      kÕ to¸n thuÕ GTGT  theo quy ®Þnh  cña  chÕ  kÕ    ®é  to¸nhiÖn  hµnh  quy  vµ  ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy. 2. C¬   kinh doanh    së    thùc hiÖn    LuËt thuÕ GTGT, doanh thu  b¸n hµng,  thu nhËp      ho¹t®éng    tµichÝnh,bÊt th     êng  gi¸trÞvËt t  vµ       ,hµng     ho¸,tµis¶n  cè  ®Þnh,  dÞch  mua   vô  vµo  îc kÕ   ®   to¸n theo    quy ®Þnh    díi®©y:    a. Doanh    thu b¸n hµng,thu nhËp          ho¹t®éng    tµichÝnh,bÊt th     êng: ­      së  §èi víic¬  kinh doanh thuéc ®èi  îng  t nép thuÕ GTGT  theo ph¬ng  ph¸p khÊu      trõthuÕ: + Doanh    hµng,cung  thu b¸n    cÊp dÞch  lµtoµn  tiÒn b¸n  vô    bé    hµng,tiÒn     cung  øng  dÞch  (ch cã  vô  a  thuÕ  GTGT)  bao gåm   phô    phÝ    c¶  thu vµ  thu thªm  ngoµigi¸b¸n (nÕu      së        cã)mµ c¬  kinhdoanh  îchëng.   ®   + Thu nhËp ho¹t®éng      tµichÝnh, bÊt  êng      th lµ tæng thu nhËp  a  (ch cã  thuÕ  GTGT). ­      së  §èi víic¬  kinh  doanh thuéc ®èi  îng  t nép thuÕ GTGT  theo ph¬ng  ph¸p    trùctiÕp    trªnGTGT,  ®èi víihµng    vµ      ho¸,dÞch  kh«ng  vô  thuéc ®èi t       îng chÞu thuÕ  GTGT: + Doanh    hµng,cung  thu b¸n    cÊp dÞch  lµtoµn  tiÒn b¸n  vô    bé    hµng,tiÒn     cung øng dÞch    vô, bao gåm   phô  vµ  c¶  thu  phÝ  thªm  thu  ngoµigi¸b¸n      (nÕu  cã)mµ   së    c¬  kinh doanh  îchëng    ®   (Tæng    gi¸thanh     to¸n­bao  gåm   thuÕ). c¶ 
 2. 2 + Thu nhËp    ho¹t®éng    tµichÝnh, bÊt th     êng    lµ tæng    thu nhËp  (tæng    gi¸ thanh to¸n). b.Gi¸trÞvËtt         ,hµng      ho¸,tµis¶n  ®Þnh, dÞch  mua  cè    vô  vµo: ­      së  §èi víic¬  kinh  doanh thuéc ®èi  îng  t nép thuÕ GTGT  theo ph¬ng  ph¸p khÊu      trõthuÕ,gi¸trÞvËtt         ,hµng      ho¸,tµis¶n  ®Þnh, dÞch  mua  cè    vô  vµo  lµgi¸mua      thùc tÕ    kh«ng  thuÕ  cã  GTGT  ®Çu  vµo. ­      së  §èi víic¬  kinh  doanh  thuéc ®èi  îng  t nép thuÕ  GTGT  theo  ph¬ng  ph¸p trùc tiÕp      trªn GTGT   c¬  kinh  vµ  së  doanh  kh«ng  thuéc ®èi  îng  t chÞu  thuÕ GTGT,      gi¸trÞ vËt  , hµng  t  ho¸,tµis¶n  ®Þnh,      cè  dÞch  mua   vô  vµo    lµ tæng    gi¸thanh    to¸n(bao gåm   thuÕ  c¶  GTGT   ®Çu  vµo). 3. C¸c  së    c¬  kinh  doanh thuéc ®èi  îng  t nép thuÕ GTGT  ph¶i kÕ       to¸n chÝnh    x¸c,trung thùc c¸cchØ        tiªu: ­ThuÕ     GTGT   ®Çu       ra ph¸tsinh; ­ThuÕ     GTGT   ®Çu   vµo  îckhÊu    khÊu    ®   trõ,®∙  trõ,cßn  îckhÊu  ®   trõ; ­ThuÕ     GTGT   ph¶inép,®∙      nép,cßn    ph¶inép;   ­ThuÕ     GTGT   îchoµn  i ®   l¹ ; ­ThuÕ     GTGT   îcgi¶m. ®   II. o¸ ® ¬ n  c h ø n g  tõ  H C¸c  së  c¬  kinh doanh    ph¶ithùc hiÖn      chÕ  ho¸ ®¬n  ®é    chøng    tõtheo  quy  ®Þnh  hiÖn hµnh cña  Tµi chÝnh. D íi®©y     Bé        lµ mét  ho¸ ®¬n,  sè    chøng    tõ cã  li   ªnquan  ®Õn   to¸nthuÕ  kÕ    GTGT: 1.Ho¸    ®¬n        gi¸trÞgiat¨ng C¸c  së  c¬  kinh doanh    thuéc  ®èi îng  t nép  thuÕ GTGT  theo ph¬ng ph¸p  khÊu    trõthuÕ    khib¸n hµng  ho¸,dÞch  ph¶isö    vô    dông  "Ho¸ ®¬n    GTGT"  do  Bé    Tµi chÝnh    ph¸thµnh    êng    îcdïng  (trõtr hîp ®   chøng        tõ ghigi¸thanh      to¸nlµ gi¸cã    thuÕ  GTGT). KhilËp ho¸ ®¬n  hµng            b¸n  ho¸,dÞch    së  vô,c¬  kinh doanh    ph¶ighi®Çy      ®ñ, ®óng    c¸cyÕu    tèquy  ®Þnh  ghirâ: vµ    ­Gi¸b¸n (ch cã        a  thuÕ  GTGT); ­C¸c    kho¶n  phô    phÝ  thu vµ  tÝnh  ngoµigi¸b¸n (nÕu        cã); ­ThuÕ     GTGT; ­Tæng      gi¸thanh      thuÕ  to¸n(®∙cã  GTGT). 2.Ho¸    ®¬n    b¸n hµng C¸c  së  c¬  kinh doanh    thuéc ®èi îng  t nép  thuÕ  GTGT  theo ph¬ng ph¸p  trùctiÕp,khib¸n        hµng    ho¸,dÞch  ph¶isö  vô    dông  "Ho¸ ®¬n  hµng" do    b¸n    Bé  Tµi chÝnh    ph¸t hµnh. Khi      lËp ho¸ ®¬n  b¸n hµng  ho¸, dÞch    së    vô, c¬  kinh   doanh ph¶ighi®Çy      ®ñ, ®óng    c¸cyÕu    tèquy ®Þnh  ghirâ: vµ    ­Gi¸b¸n;     ­C¸c    kho¶n  phô    phÝ  thu vµ  tÝnh  ngoµigi¸b¸n (nÕu        cã);
 3. 3 ­Tæng      gi¸thanh      thuÕ  to¸n(®∙cã  GTGT). 3.Ho¸    ®¬n      tùin,chøng    Æc   tõ® thï ­ C¸c  së  c¬  kinh  doanh  dông  sö  ho¸ ®¬n, chøng  kh¸c víimÉu   tõ      quy  ®Þnh  chung  (kÓ  ho¸  c¶  ®¬n   ph¸thµnh)  tù    ph¶i ®¨ng  víiBé      ký    Tµi chÝnh  (Tæng  côc ThuÕ)  chØ  îcsö  vµ  ®   dông  sau    îcchÊp  khi®   thuËn  b»ng    v¨n b¶n.  Ho¸  ®¬n      tùinph¶i®¶m     b¶o  ph¶n    ¸nh ®Çy  c¸cnéidung  ®ñ      th«ng    tintheo quy    ®Þnh  cña    ho¸ ®¬n, chøng        tõ(ho¸®¬n  GTGT,    ho¸ ®¬n  hµng). b¸n  ­ C¸c    chøng    Æc     tem  ®iÖn, vР tõ ® thïnh  bu    m¸y  bay,vР           xæ sè,gi¸ghi trªnvР     cã    lµgi¸®∙  thuÕ  GTGT. 4.B¶ng          kª b¸n lÎhµng    ho¸,dÞch  vô Trêng    së  hîp c¬  kinh doanh      trùctiÕp b¸n      lÎ hµng    ho¸,cung øng  dÞch vô  cho ngêitiªudïng      hµng    ho¸,dÞch  kh«ng  vô  thuéc diÖn    ph¶ilËp      ho¸ ®¬n  b¸n  hµng  khib¸n  th×    hµng  ph¶ilËp    "B¶ng    lÎhµng    kª b¸n    ho¸,dÞch    vô" theo MÉu   sè 05/GTGT  ban  hµnh kÌm  theo Th«ng   89/1998/TT­ tsè  BTC  ngµy 27/6/1998  cña  Tµi chÝnh  Bé    "Híng dÉn    thihµnh  NghÞ   ®Þnh  28/1998/N§­   sè  CP ngµy  11 th¸ng 5    n¨m  1998  cña ChÝnh  phñ Quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh LuËt ThuÕ     gi¸trÞgiat¨ng".       5.B¶ng        kª thu mua  hµng  n«ng  s¶n,l©m    s¶n,thuû s¶n      cña  ngêitrùctiÕp       s¶n  xuÊt C¬   s¶n  së  xuÊt,chÕ     biÕn  mua  hµng ho¸      Æt   lµ c¸c m hµng  n«ng  s¶n,   l©m  s¶n, thuû    s¶n cha qua  chÕ  biÕn  cña ngêi s¶n    xuÊt  trùc tiÕp    b¸n    ra kh«ng  ho¸ ®¬n  cã    theo chÕ  quy  ®é  ®Þnh    th× ngêimua    ph¶ilËp "B¶ng          kª thu mua  hµng  n«ng s¶n, l©m     s¶n, thuû    s¶n cña  ngêi trùc tiÕp      s¶n  xuÊt" theo     MÉu  sè 04/GTGT  ban hµnh kÌm theo Th«ng t  sè 89/1998/TT­ BTC  ngµy  27/6/1998 cña  TµichÝnh.   Bé    III.T µi k h o ¶ n  k Õ  to¸n   §Ó   to¸n thuÕ  kÕ    GTGT,    bæ sung  vµo    hÖ thèng    tµikho¶n  to¸n ban  kÕ    hµnh theo    c¸c chÕ       ®é kÕ to¸n hiÖn    hµnh    Tµi kho¶n 133 "ThuÕ GTGT   îc ®   khÊu    ®æi      trõ"vµ  tªn, dung    néi Tµikho¶n  3331  theo quy    ®Þnh    díi®©y: 1.Bæ     sung    Tµikho¶n  133   ­thuÕ  GTGT   îckhÊu  ®   trõ Tµikho¶n    133 dïng    ®Ó ph¶n  sè  ¸nh  thuÕ  GTGT   ®Çu   vµo  îckhÊu    ®   trõ, ®∙  khÊu    cßn  îckhÊu  trõvµ  ®   trõ. a.H¹ch        to¸nTµikho¶n  133  theo c¸cquy      ®Þnh  sau ­Tµikho¶n      133  chØ    ¸p dông      së  ®èi víic¬  kinhdoanh    thuéc ®èi t      îng nép  thuÕ  GTGT  theo  ph¬ng  ph¸p khÊu      trõthuÕ, kh«ng      ¸p dông      së  ®èi víic¬  kinh  doanh  thuéc ®èi  îng  t nép  thuÕ  GTGT   theo ph¬ng  ph¸p    trùc tiÕp  c¬  vµ  së  kinhdoanh    kh«ng  thuéc diÖn    chÞu thuÕ  GTGT. ­ §èivíihµng          ho¸,dÞch  mua   vô  vµo  dïng ®ång    thêicho s¶n xuÊt,kinh     doanh  hµng    ho¸,dÞch  chÞu  vô  thuÕ  GTGT   kh«ng  vµ  chÞu  thuÕ GTGT     th× c¬  kinh doanh  së    ph¶ih¹ch    to¸n riªngthuÕ      GTGT  ®Çu  vµo  îc khÊu    ®   trõvµ  thuÕ GTGT   ®Çu   vµo  kh«ng  îckhÊu  ®   trõ.
 4. 4 Trêng    hîp kh«ng thÓ  h¹ch to¸nriªng® îcth× sè            thuÕ  GTGT  ®Çu   vµo  îc ®   h¹ch    to¸nvµo    Tµi kho¶n  133. Cuèi kú,kÕ          to¸nph¶ix¸c ®Þnh  thuÕ      sè  GTGT   ® îc khÊu      trõ theo  lÖ  tû  (%)  gi÷a  doanh thu chÞu  thuÕ GTGT   víitæng  so    doanh    ra.Sè  thu b¸n    thuÕ  GTGT   ®Çu  vµo kh«ng  îckhÊu    îctÝnh  ®   trõ®   vµo  gi¸vèn    cña  hµng      b¸n ra trong kú.   Trêng    thuÕ  hîp sè  GTGT   kh«ng  îckhÊu    gi¸trÞ línth×  ®   trõcã        tÝnh  vµo  gi¸vèn    hµng  b¸n  trong kú ¬ng  ra    t øng    víidoanh  trong kú, sè  thu      cßn  i îc l¹ ®     tÝnh vµo    gi¸vèn hµng      b¸n ra cña  kÕ    kú  to¸nsau. ­  Trêng hîp  së  c¬  kinh  doanh  mua  hµng  ho¸, dÞch  dïng    vô  vµo ho¹t   ®éng  s¶n xuÊt,kinh    doanh  hµng  ho¸,dÞch  thuéc    vô  ®èi  îng  t kh«ng  chÞu  thuÕ GTGT   hoÆc  dïng vµo    ho¹t®éng  s¶n xuÊt,kinh doanh      hµng    ho¸,dÞch  vô chÞu thuÕ GTGT  theo  ph¬ng  ph¸p trùc tiÕp, dïng  vµo ho¹t ®éng     sù  nghiÖp, dù      ¸n,hoÆc   dïng vµo  ho¹t®éng    v¨n ho¸,phóc      îc trang tr¶i   lî mµ ®   i     b»ng    c¸c nguån kinh phÝ    kh¸c,th×  thuÕ    sè  GTGT   ®Çu  vµo  kh«ng  îckhÊu  ®   trõvµ    kh«ng  h¹ch to¸nvµ        Tµikho¶n  133.Sè    thuÕ  GTGT   ®Çu   vµo  kh«ng  îc ®   khÊu    îc tÝnh  trõ®   vµo      gi¸trÞ cña   , hµng      vËt t  ho¸,tµis¶n  ®Þnh,  cè  dÞch vô  mua vµo. ­ Trêng  hîp hµng ho¸,dÞch  mua     vô  vµo  îc dïng  ®   ho¸ ®¬n,  chøng    tõ ® Æc     thï(nh tem  ®iÖn,  cíc vËn  , .      bu  vР   t¶i . .ghi gi¸thanh  ) to¸n lµ gi¸®∙        cã  thuÕ GTGT   c¬  kinh doanh  îcc¨n cø  th×  së    ®     vµo    gi¸hµng    ho¸,dÞch  mua  vô  vµo  cã  ®∙  thuÕ      ®Ó x¸c ®Þnh    gi¸kh«ng  thuÕ  thuÕ  cã  vµ  GTGT  ®Çu   vµo  îc ®   khÊu    trõ theo ph¬ng  ph¸p tÝnh  îc quy  ®   ®Þnh   i§iÓm     t¹  10, Môc     I,PhÇn   B  Th«ng   89/1998/BTC  tsè  ngµy  27/6/1998 cña  TµichÝnh.   Bé    ­ Trêng    së    hîp c¬  s¶n  xuÊt,chÕ    biÕn mua  nguyªn liÖu lµn«ng        s¶n,l©m    s¶n,thuû    s¶n  cha qua chÕ  biÕn cña ngêis¶n    xuÊt trùctiÕp b¸n          ra kh«ng  cã  ho¸ ®¬n,    vµo    c¨n cø  B¶ng      kª thu mua  hµng    ho¸ n«ng s¶n,l©m    s¶n,thuû    s¶n  tÝnh    thuÕ  ra sè  GTGT   ®Çu  vµo  îckhÊu    ®   trõtheo    (%)  tû lÖ  tÝnh        trªngi¸trÞ hµng    ho¸ mua  vµo theo quy    ®Þnh  trong chÕ  thuÕ    ®é  GTGT. ­ ThuÕ     GTGT   ®Çu  vµo    ph¸tsinh trong th¸ng nµo  ® îc kª        th×    khaikhÊu    trõ khi x¸c ®Þnh         thuÕ  GTGT  ph¶i nép    cña  th¸ng ®ã.    NÕu   thuÕ  sè  GTGT   ®Çu  vµo  îckhÊu      ®   trõlính¬n  thuÕ  sè  GTGT   ®Çu     chØ  ra th×  khÊu    trõthuÕ  GTGT   ®Çu   vµo b»ng    thuÕ  (=) sè  GTGT  ®Çu   cña  ra  th¸ng ®ã,  thuÕ  sè  GTGT   ®Çu  vµo cßn    îckhÊu    l¹ ®   i trõtiÕp vµo  tÝnh    kú  thuÕ  sau hoÆc   îcxÐt ®     hoµn  thuÕ theo chÕ  quy    ®é  ®Þnh. b.KÕt    cÊu  néidung  vµ    ph¶n    ¸nh cña    Tµikho¶n  133 Bªn    thuÕ  Nî:Sè  GTGT   ®Çu   vµo  îckhÊu    ®   trõ. Bªn  Cã:  ­Sè    thuÕ  GTGT   ®Çu   vµo  khÊu  ®∙  trõ; ­KÕt    chuyÓn  thuÕ  sè  GTGT   ®Çu   vµo  kh«ng  îckhÊu  ®   trõ; ­Sè    thuÕ  GTGT   ®Çu   vµo  hoµn  i ®∙  l¹ . Sè  bªn    thuÕ  d  Nî:Sè  GTGT   ®Çu  vµo  cßn  îckhÊu    thuÕ  ®   trõ,sè  GTGT   ®Çu   vµo  îchoµn    ®   l¹nhng  i NSNN  cha  hoµn tr¶. Tµikho¶n    133  2    cã  tµikho¶n  cÊp  2: +    Tµikho¶n  1331   ­ThuÕ   GTGT   îckhÊu    ®   trõcña  hµng    ho¸,dÞch  vô
 5. 5 Tµi kho¶n    1331 dïng    ®Ó ph¶n  ¸nh thuÕ GTGT  ®Çu   vµo  îc khÊu    ®   trõ cña   ,hµng    vËt t  ho¸,dÞch  mua   vô  ngoµidïng    vµo  s¶n xuÊt,kinh doanh      hµng  ho¸,dÞch  chÞu    vô  thuÕ GTGT  theo ph¬ng    ph¸p khÊu      trõthuÕ. +    Tµikho¶n  1332   ­thuÕ  GTGT   îckhÊu    ®   trõcña    tµis¶n  ®Þnh cè  Tµi kho¶n    1332 dïng    ®Ó ph¶n  ¸nh thuÕ GTGT  ®Çu  vµo cña    qu¸ tr×nh  ®Çu  , mua   t  s¾m     tµis¶n  ®Þnh  cè  dïng vµo    ho¹t®éng s¶n  xuÊt,kinh doanh      hµng    ho¸,dÞch  chÞu  vô  thuÕ GTGT   theo ph¬ng    ph¸p khÊu      trõthuÕ. c.Ph¬ng    ph¸p h¹ch to¸nmét  nghiÖp  kinhtÕ        sè  vô    chñ  yÕu ­ Khimua   ,hµng          vËtt  ho¸,tµis¶n  ®Þnh  cè  dïng  vµo    ho¹t®éng  s¶n xuÊt,  kinh doanh    hµng  ho¸,dÞch  chÞu    vô  thuÕ  GTGT  theo  ph¬ng  ph¸p khÊu    trõ thuÕ, kÕ      to¸nph¶n  gi¸trÞ vËt t  ¸nh       ,hµng    ho¸ nhËp kho  theo    gi¸thùc tÕ    bao  gåm     gi¸mua cha  thuÕ  cã  GTGT  ®Çu  vµo,chiphÝ        thu mua,  vËn chuyÓn, bèc    xÕp, thuªkho  , .tõn¬imua  ®Õn       b∙i .      . vÒ  doanh nghiÖp,ghi:   Nî  152   TK  ­Nguyªn  liÖu,vËtliÖu     Nî  153   TK  ­C«ng    cô,dông  cô Nî  156   TK  ­Hµng  ho¸ Nî  211   TK  ­TSC§  h÷u  h×nh Nî  611   TK  ­Mua  hµng Nî  133   TK  ­ThuÕ   GTGT   îckhÊu    ®   trõ(ThuÕ  GTGT   ®Çu   vµo) .. . .. . . .. Cã  111,112,331,.. (Tæng    TK        .   gi¸thanh  to¸n). ­ Khi mua    ,dÞch  dïng      vËt t  vô  ngay  vµo  s¶n  xuÊt,kinh doanh      hµng    ho¸, dÞch  chÞu  vô  thuÕ GTGT   theo ph¬ng ph¸p khÊu    trõthuÕ, kÕ      to¸nph¶n  ¸nh  gi¸thùc tÕ      cha  thuÕ  cã  GTGT,  thuÕ  GTGT  ®Çu  vµo  tæng    vµ  gi¸thanh to¸n,   ghi: Nî  621,627,641,642,241,.. TK            . Nî  133   TK  ­ThuÕ   GTGT   îckhÊu    ®   trõ(ThuÕ  GTGT   ®Çu   vµo) Cã  111,112,331,.. (Tæng    TK        .   gi¸thanh  to¸n). ­ Khimua      hµng    ho¸ giao b¸n    ngay  (thuéc®èi t      îng chÞu  thuÕ GTGT  theo  ph¬ng ph¸p khÊu      trõthuÕ) cho    kh¸ch hµng    (kh«ng  qua  nhËp kho),ghi:   Nî  632     TK  ­Gi¸vèn  hµng      b¸n (Gi¸mua  cha  thuÕ  cã  GTGT   ®Çu   vµo) Nî  133   TK  ­ThuÕ   GTGT   îckhÊu  ®   trõ Cã  111,112,331,..(Tæng    TK        . gi¸thanh  to¸n). ­ KhinhËp      khÈu hµng    to¸nph¶n  gi¸trÞvËt t  ho¸,kÕ    ¸nh       ,hµng    ho¸,thiÕt  bÞ  nhËp  khÈu bao gåm  tæng  tiÒn  sè  ph¶i thanh    to¸n cho    ngêi b¸n, thuÕ      nhËp  khÈu ph¶inép,chiphÝ          thu mua  vËn  chuyÓn, ghi:   Nî  152   TK  ­Nguyªn  liÖu,vËtliÖu     Nî  156   TK  ­Hµng  ho¸ Nî  211   TK  ­TSC§  h÷u  h×nh Cã  3333   TK  ­ThuÕ   xuÊt,nhËp    khÈu
 6. 6 Cã  111,112,331,.. TK        . ­§èivíi       thuÕ  GTGT   hµng  nhËp  khÈu: + NÕu  hµng ho¸ nhËp khÈu dïng vµo ho¹t®éng    s¶n xuÊt,kinh doanh      hµng    ho¸,dÞch  chÞu  vô  thuÕ GTGT  theo ph¬ng    ph¸p khÊu      trõthuÕ    th× thuÕ  GTGT   cña hµng nhËp khÈu    îckhÊu    sÏ®   trõ,ghi: Nî  133   TK  ­ThuÕ   GTGT   îckhÊu  ®   trõ Cã     TK 3331  ThuÕ   ­  GTGT  ph¶i nép    (TK 33312  ThuÕ   ­  GTGT  hµng  nhËp  khÈu).  + NÕu  hµng  ho¸ nhËp  khÈu dïng vµo ho¹t®éng    s¶n  xuÊt,kinh doanh      hµng    ho¸,dÞch  kh«ng  vô  chÞu thuÕ GTGT   hoÆc  nép  thuÕ GTGT   theo ph­ ¬ng ph¸p    trùctiÕp  hoÆc  dïng vµo    ho¹t®éng  nghiÖp,ch¬ng  sù    tr×nh,dù      ¸n, ho¹t®éng        v¨n ho¸ phóc  i . îctrang tr¶i lî .    . ®     b»ng nguån  kinh phÝ    kh¸cth× thuÕ      GTGT  ph¶inép    cña  hµng nhËp  khÈu  îctÝnh  ®   vµo      gi¸trÞhµng    ho¸ mua  vµo,  ghi: Nî  152   TK  ­Nguyªn  liÖu,vËtliÖu     Nî  156   TK  ­Hµng  ho¸ Nî  211   TK  ­TSC§  h÷u  h×nh .. . .. . . .. Cã  3331   TK  ­ThuÕ   GTGT   ph¶inép    (TK  33312). ­ Khi mua    ,hµng        vËt t  ho¸,dÞch      vô,tµis¶n  ®Þnh  cè  dïng vµo  s¶n xuÊt,  kinh doanh    hµng    ho¸,dÞch  kh«ng  vô  chÞu  thuÕ GTGT   hoÆc  dïng  vµo    ho¹t ®éng  nghiÖp, dù    sù    ¸n,ho¹t®éng    v¨n ho¸,phóc    îc trang      lî ®   i tr¶ib»ng    c¸c nguån  kinh phÝ    kh¸c,kÕ      to¸nph¶n  ¸nh       ,hµng    gi¸trÞ vËt t  ho¸,dÞch  mua  vô  ngoµibao    gåm  tæng  tiÒn ph¶ithanh    sè      to¸ncho ngêib¸n    (bao  gåm   thuÕ  c¶  GTGT   ®Çu   vµo)vµ      chiphÝ    thu mua, vËn  chuyÓn: Nî  152   TK  ­Nguyªn  liÖu,vËtliÖu (Gi¸cã          thuÕ  GTGT) Nî  153   TK  ­C«ng    cô,dông  (Gi¸cã  cô    thuÕ  GTGT) Nî  211   TK  ­TSC§  h÷u  h×nh    thuÕ  (Gi¸cã  GTGT) .. . .. . . .. Cã  111,112,331,.. TK        . ­ Cuèikú,kÕ            to¸nx¸c®Þnh  thuÕ  sè  GTGT   ®Çu   vµo  îckhÊu    sè  ®   trõvµ  thuÕ  GTGT   ph¶inép    trong kú,ghi:     Nî  3331   TK  ­ThuÕ   GTGT   ph¶inép   Cã  133   TK  ­ThuÕ   GTGT   îckhÊu  ®   trõ. ­Khinép      thuÕ  GTGT   vµo  NSNN: Nî  3331   TK  ­ThuÕ   GTGT   ph¶inép   Cã  111,112,.. TK      . * NÕu   thuÕ    sè  GTGT  ®Çu   vµo  îckhÊu      ®   trõlính¬n  thuÕ  sè  GTGT  ®Çu   ra ph¸tsinh trong kú  chØ  îckhÊu    thuÕ          th×  ®   trõsè  GTGT  ®Çu  vµo b»ng    (=) sè thuÕ GTGT   ®Çu     thuÕ  ra.Sè  GTGT   ®Çu  vµo cßn    îckhÊu    l¹ ®   i trõtiÕp vµo    kú tÝnh thuÕ sau hoÆc   îcxÐt hoµn  ®     thuÕ.
 7. 7 ­ §èi víic¬  kinh doanh        së    hµng  ho¸,dÞch  thuéc    vô  ®èi îng  t nép  thuÕ  GTGT   theo ph¬ng  ph¸p khÊu    trõ thuÕ    êng  mµ th xuyªn  sè  cã  thuÕ  GTGT   ®Çu   vµo    lính¬n  thuÕ  sè  GTGT   ®Çu   ® îc c¬  ra    quan  thÈm   cã  quyÒn  cho  phÐp  hoµn  i l¹ thuÕ    GTGT   theo quy  ®Þnh  cña chÕ     ®é thuÕ. Khi nhËn  îc     ®   tiÒn Ng©n    s¸ch Nhµ      nícthanh    sè  to¸nvÒ  tiÒn thuÕ    GTGT  ®Çu  vµo  îchoµn  ®   l¹    TK  ighi: , Nî  111,112   Cã  133   TK  ­ThuÕ   GTGT   îckhÊu  ®   trõ. ­§èivíi  ,hµng          t  vËt ho¸ mua  dïng ®ång    vÒ    thêicho  s¶n xuÊt,kinh doanh      hµng  ho¸,dÞch  chÞu    vô  thuÕ  kh«ng  vµ  chÞu thuÕ GTGT  nhng kh«ng    t¸ch riªng® îc,ghi:     Nî  152,153,156,211,.. (Gi¸mua  TK          .     cha  thuÕ  cã  GTGT) Nî  133   TK  ­ThuÕ   GTGT   îckhÊu    ®   trõ(ThuÕ  GTGT   ®Çu   vµo) Cã  111,112,331,.. TK        . Cuèi kú      kÕ to¸n tÝnh  x¸c ®Þnh    vµ    thuÕ  GTGT   ®Çu  vµo  îc khÊu    ®   trõ, kh«ng  îc khÊu      së  ®   trõtrªnc¬  ph©n    bæ theo    doanh    thuÕ  tû lÖ  thu.Sè  ®Çu   vµo  îctÝnh  ®   khÊu    trõtheo    (%)  tû lÖ  gi÷a doanh      thu chÞu thuÕ GTGT   víi so    tæng doanh    thu trong kú,ghi:     +  thuÕ  Sè  GTGT   ®Çu   vµo  îckhÊu    ®   trõtrongkú:   Nî  3331   TK  ­ThuÕ   GTGT   ph¶inép   Cã  133   TK  ­ThuÕ   GTGT   îckhÊu  ®   trõ. +  thuÕ  Sè  GTGT   ®Çu   vµo  kh«ng  îckhÊu    ®   trõtrong kú:   *  thuÕ  Sè  GTGT  ®Çu  vµo kh«ng  îc khÊu    ®   trõ tÝnh vµo    gi¸vèn hµng  b¸n trongkú,ghi:       Nî  632     TK  ­Gi¸vèn  hµng  b¸n Cã  133   TK  ­ThuÕ   GTGT   îckhÊu  ®   trõ .Sè    thuÕ GTGT   ®Çu   vµo kh«ng  îckhÊu    ®   trõtrong kú    tÝnh  vµo    gi¸vèn  hµng    b¸n cña  kÕ    kú  to¸nsau,ghi:   Nî  142     TK  ­Chi phÝ    íc tr¶tr Cã  133   TK  ­ThuÕ   GTGT   îckhÊu  ®   trõ Khi tÝnh  thuÕ    sè  GTGT  ®Çu  vµo kh«ng  îckhÊu    ®   trõvµo    gi¸vèn hµng  b¸n cña  kÕ      kú  to¸nsau,ghi: TK     Nî  632    ­Gi¸vèn hµng  b¸n Cã  142     TK  ­Chi phÝ    íc tr¶tr 2. §æi    tªn Tµi kho¶n 3331 "ThuÕ  doanh thu" thµnh    Tµi kho¶n 3331  "ThuÕ GTGT  ph¶inép"   Tµi kho¶n 3331 dïng    ®Ó ph¶n ¸nh  thuÕ  sè  GTGT  ®Çu     thuÕ  ra, sè  GTGT   ph¶inép,sè      thuÕ  GTGT   nép  cßn  ®∙  vµ  ph¶inép  Ng©n    vµ  s¸ch Nhµ    n­ íc. Tµi kho¶n    nµy    ¸p dông chung cho   îng nép  ®èi t   thuÕ GTGT   theo ph¬ng  ph¸p khÊu      trõthuÕ  ®èi t   vµ   îng nép  thuÕ  GTGT   theo ph¬ng    ph¸p trùctiÕp.     a.KÕt    cÊu  néidung  vµ    ph¶n    ¸nh cña  3331 TK  Bªn  Nî:
 8. 8 ­Sè    thuÕ  GTGT   ®Çu   vµo  khÊu  ®∙  trõ ­Sè    thuÕ  GTGT   îcgi¶m    ®   trõvµo  thuÕ  sè  GTGT   ph¶inép   ­Sè    thuÕ  GTGT   nép  ®∙  vµo  NSNN ­Sè    thuÕ  GTGT   cña  hµng    tr¶l¹ b¸n bÞ    i Bªn  Cã: ­ Sè    thuÕ  GTGT   ®Çu   ph¶inép  ra    cña hµng hãa, dÞch  ®∙          vô  tiªuthô;­ Sè thuÕ  GTGT  ®Çu   ph¶inép  ra    cña hµng hãa, dÞch  dïng        vô  ®Ó trao ®æi,  biÕu,tÆng, sö      dông    néibé; ­ Sè    thuÕ GTGT  ph¶inép    cña    thu nhËp    ho¹t®éng    tµichÝnh, thu nhËp      bÊt th   êng; ­Sè    thuÕ  GTGT   ph¶inép    cña  hµng  hãa  nhËp  khÈu Sè  bªn  d  Cã:  thuÕ  Sè  GTGT   cßn  ph¶inép    cuèikú    Sè  bªn    thuÕ  d  Nî:Sè  GTGT   nép  ®∙  thõa vµo    NSNN Tµikho¶n    3331  haiTµikho¶n  cã      cÊp  3: +    Tµi kho¶n 33311    ­ ThuÕ  GTGT  ®Çu     ra:dïng    ®Ó ph¶n ¸nh  thuÕ  sè  GTGT  ®Çu     thuÕ  ra,sè  GTGT   ph¶inép,®∙      nép,cßn    ph¶inép    cña hµng hãa,  s¶n  phÈm,  dÞch  tiªuthô. vô    +    Tµi kho¶n 33312    ­ ThuÕ  GTGT  hµng nhËp khÈu: dïng      ®Ó ph¶n ¸nh  thuÕ  GTGT   ph¶inép,®∙      nép,cßn    ph¶inép    cña  hµng nhËp  khÈu. b.Ph¬ng    ph¸p h¹ch to¸nmét  nghiÖp  kinh tÕ        sè  vô    chñ  yÕu b.1.§èivíi së        c¬  kinh doanh    nép  thuÕ  GTGT   theo  ph¬ng  ph¸p  khÊu    trõ thuÕ ­ Khi b¸n      hµng hãa, dÞch  thuéc    vô  ®èi îng  t chÞu  thuÕ GTGT   theo ph­ ¬ng ph¸p khÊu      trõthuÕ,kÕ        to¸nviÕthãa  ®¬n    b¸n hµng ph¶ighirâ gi¸b¸n ch­           a  thuÕ  cã  GTGT,  phô  thu  phÝ  vµ  thu thªm ngoµi gi¸ b¸n      (nÕu  cã), thuÕ    GTGT   ph¶i nép  tæng      vµ  gi¸thanh to¸n,vµ    ph¶n  ¸nh doanh thu b¸n hµng    lµ tæng  tiÒn b¸n hµng,cung  sè        cÊp dÞch  (ch cã  vô  a  thuÕ  GTGT),ghi:   Nî  111,112,131,.. (Tæng    TK        .   gi¸thanh  to¸n) Cã  3331   TK  ­ThuÕ   GTGT   ph¶inép    (TK  33311   ­ThuÕ   GTGT   ®Çu   ra) Cã  511   TK  ­Doanh      thu b¸n hµng    (Gi¸cha  thuÕ  cã  GTGT),  hoÆc   TK  Cã  512   ­Doanh      thu b¸n hµng    (Gi¸cha  thuÕ  néibé    cã  GTGT). ­    Khi b¸n hµng hãa, dÞch  kh«ng    vô  thuéc ®èi  îng  t chÞu thuÕ GTGT,  hoÆc   chÞu thuÕ GTGT   theo ph¬ng ph¸p    trùctiÕp,kÕ      to¸n ph¶n  ¸nh doanh  thu b¸n    hµng    lµtæng    gi¸thanh      cã  to¸n(Gi¸®∙  thuÕ),ghi:   Nî  111,112,131,.. TK        . Cã  511   TK  ­Doanh      thu b¸n hµng  (Tæng    gi¸thanh  to¸n) Cã  512   TK  ­Doanh      thu b¸n hµng    (Tæng    néibé  gi¸thanh  to¸n). ­ Khiph¸tsinh c¸ckho¶n              thu nhËp      tõ ho¹t®éng    tµichÝnh,c¸ckho¶n        thu nhËp bÊt  êng  th thuéc ®èi îng  t chÞu  thuÕ  GTGT   theo ph¬ng ph¸p khÊu    trõ thuÕ  :thu vÒ  (nh     cho      thuªtµis¶n,thu vÒ      thanh    lý,nhîng b¸n    TSC§,.. ),ghi:    .
 9. 9 Nî  111,112,138,..   TK        .(Tæng    . gi¸thanh  to¸n) Cã  3331   TK  ­ThuÕ   GTGT   ph¶inép    (TK  33311) Cã  711   TK  ­Thu  nhËp    ho¹t®éng    tµichÝnh    (Gi¸cha  thuÕ  cã  GTGT) Cã     TK 721    ­ C¸c kho¶n  nhËp  thu  bÊt  êng    th (Gi¸cha  thuÕ  cã  GTGT)    ­ §èi víitr     êng  cho  hîp  thuª tµis¶n      theo h×nh thøc    tr¶tiÒn thuªtõng  hoÆc     kú  tr¶tr     íctiÒn thuªcho      mét    thuª,kÕ      thêih¹n    to¸nx¸c ®Þnh  doanh    thu cung  cÊp  dÞch  lµgi¸cho    vô      thuªcha  thuÕ  cã  GTGT   thuÕ  vµ  GTGT,  ghi: Nî  111,112  TK    (Tæng  tiÒn nhËn  íc) sè    tr Cã  3331   TK  ­ThuÕ   GTGT   ph¶inép   Cã  511   TK  ­Doanh      thu b¸n hµng ­ §èivíi êng    hµng        tr hîp b¸n  theo ph¬ng thøc tr¶gãp      (hµng    ho¸ thuéc ®èi     t îng  chÞu  thuÕ GTGT   theo ph¬ng  ph¸p khÊu    trõ thuÕ), kÕ     to¸n x¸c    ®Þnh  doanh    hµng      tr¶mét  thu b¸n  lµgi¸b¸n    lÇn  cha  thuÕ  cã  GTGT   thuÕ  vµ  GTGT,  ghi: Nî  111,112,131,.. TK        . Cã  3331   TK  ­ThuÕ   GTGT   ph¶inép   Cã  511   TK  ­Doanh      thu b¸n hµng Cã  711   TK  ­Thu  nhËp    ho¹t®éng    tµichÝnh  i   (L∙  hµng    b¸n tr¶chËm) ­Trêng        hîp b¸n hµng  theo ph¬ng    thøc hµng  æi    ® hµng: + NÕu  b¸n hµng (thuéc ®èi  îng  t chÞu thuÕ  GTGT  theo ph¬ng  ph¸p  khÊu    trõthuÕ) ®æi    lÊy hµng      dông  ho¸ ®Ó sö  cho    ho¹t®éng  s¶n xuÊt,kinh     doanh hµng    ho¸,dÞch  chÞu  vô  thuÕ  GTGT  theo ph¬ng ph¸p khÊu    trõthuÕ,  ghi: * Doanh        thu b¸n hµng  theo ph¬ng    thøc ® æi    hµng: Nî  152   TK  ­Nguyªn  liÖu,vËtliÖu     Nî  153   TK  ­C«ng    cô,dông  cô Nî  156   TK  ­Hµng  ho¸ Nî  131   TK  ­Ph¶ithu cña      kh¸ch hµng   Cã  511   TK  ­Doanh      thu b¸n hµng  (kh«ng  thuÕ  cã  GTGT) * ThuÕ     GTGT   ph¶inép    cña  hµng    a  trao®æi  ho¸ ® ®i    (®îckhÊu  :   trõ) Nî  133   TK  ­ThuÕ   GTGT   îckhÊu  ®   trõ Cã  3331   TK  ­ThuÕ   GTGT   ph¶inép   +  NÕu  b¸n hµng (thuéc ®èi  îng  t chÞu thuÕ GTGT   theo ph¬ng  ph¸p  khÊu    trõthuÕ) ®æi    lÊy hµng      dông  ho¸ ®Ó sö  cho    ho¹t®éng  s¶n xuÊt,kinh     doanh  hµng hãa, dÞch  kh«ng    vô  chÞu  thuÕ GTGT   hoÆc  chÞu thuÕ GTGT   theo ph¬ng    ph¸p trùctiÕp,ghi:       Nî  152   TK  ­Nguyªn  liÖu,vËtliÖu (Bao        gåm   thuÕ  c¶  GTGT) Nî  153   TK  ­C«ng    cô,dông  (Bao  cô  gåm   thuÕ  c¶  GTGT) Nî  156   TK  ­Hµng    ho¸ (Bao  gåm   thuÕ  c¶  GTGT)
 10. 10 Cã  3331   TK  ­ThuÕ   GTGT   ph¶inép   Cã  511   TK  ­Doanh      thu b¸n hµng      (Gi¸b¸n cha  thuÕ  cã  GTGT) ­ Khi sö      dông  hµng  hãa, dÞch  ®Ó     vô  biÕu, tÆng, c¨n  vµo      cø  chøng    tõ li   ªnquan, kÕ       to¸n ph¶n  ¸nh doanh    thu,thuÕ GTGT  ph¶inép    cña hµng hãa,  dÞch  dïng ®Ó   vô    biÕu,tÆng.   + §¬n  nép  vÞ  thuÕ GTGT   theo  ph¬ng ph¸p khÊu      trõthuÕ  dông  sö  hµng  hãa, dÞch  ®Ó     vô  biÕu,tÆng  doanh    sè    th×  thu vµ  thuÕ GTGT  ph¶inép    cña  hµng    ho¸,dÞch  ®em   vô  biÕu,tÆng,ghi:     * Doanh        thu b¸n hµng: Nî  641,642,(Gi¸cha  thuÕ  TK        cã  GTGT) Cã  511   TK  ­Doanh      thu b¸n hµng    (Gi¸cha  thuÕ  cã  GTGT) * ThuÕ     GTGT   ph¶inép    (®îckhÊu    trõ): Nî  133   TK  ­ThuÕ   GTGT   îckhÊu  ®   trõ Cã  3331   TK  ­ThuÕ   GTGT   ph¶inép   +  §¬n  nép  vÞ  thuÕ theo ph¬ng ph¸p    trùctiÕp  dông  sö  hµng  hãa, dÞch    vô    ®Ó biÕu,tÆng  sè    th×  thuÕ  GTGT   ph¶inép    cña hµng hãa, dÞch  ®em     vô  biÕu, tÆng    tÝnh vµo    chi phÝ ho¹t®éng    kinh doanh  hoÆc     chi b»ng nguån  kinhphÝ, ghi:     Nî  641,642    thuÕ  TK    (Gi¸cã  GTGT) Nî  431   TK  ­Quü  khen  ëng,phóc      thuÕ  th   lî(Gi¸cã  i GTGT) Nî  161     nghiÖp    thuÕ  TK  ­Chi sù  (Gi¸cã  GTGT) .. . .. . . .. Cã  3331   TK  ­ThuÕ   GTGT   ph¶inép   Cã  511   TK  ­Doanh      thu b¸n hµng    (Gi¸cha  thuÕ  cã  GTGT). ­Trêng     ¬ng    hîp tr¶l cho  c«ng  nh©n    viªnb»ng  s¶n  phÈm,  hµng    ho¸,ghi: Nî  334   TK  ­Ph¶itr¶c«ng      nh©n      thuÕ  viªn(Gi¸cã  GTGT) Cã  3331   TK  ­ThuÕ   GTGT   ph¶inép   Cã  512   TK  ­Doanh      thu b¸n hµng    néibé. ­ §èi víis¶n        phÈm, hµng hãa, dÞch  sö    vô  dông      cø  néi bé, c¨n  vµo   c¸c chøng    ªnquan, kÕ   tõ li     to¸n ph¶n    ¸nh doanh    thu,thuÕ GTGT   ph¶i nép    cña  s¶n  phÈm   dông    sö  néibé: + NÕu  s¶n phÈm,  hµng hãa, dÞch  (thuéc ®èi t     vô     îng chÞu  thuÕ GTGT   theo ph¬ng ph¸p khÊu      trõthuÕ) sö    dông    dïng  néibé  vµo    ho¹t®éng s¶n xuÊt,   kinh doanh    hµng  hãa, dÞch  chÞu    vô  thuÕ  GTGT  theo ph¬ng ph¸p khÊu    trõ thuÕ    thuÕ  th× sè  GTGT   ph¶inép    cña  s¶n  phÈm, hµng  hãa,dÞch  sö    vô  dông  néibé  îckhÊu      ®   trõ,ghi: * Doanh        thu b¸n hµng: Nî  627,641,642 TK      Cã  512   TK  ­Doanh      thu b¸n hµng    néibé. * ThuÕ     GTGT   ph¶inép    (®îckhÊu    trõ):
 11. 11 Nî  133   TK  ­ThuÕ   GTGT   îckhÊu  ®   trõ Cã  3331   TK  ­ThuÕ   GTGT   ph¶inép   + NÕu   s¶n phÈm,  hµng hãa, dÞch  (thuéc ®èi t     vô     îng chÞu  thuÕ  GTGT   theo ph¬ng  ph¸p khÊu      trõthuÕ) sö    dông    dïng  néibé  vµo    ho¹t®éng  s¶n xuÊt,   kinh doanh  hµng  hãa, dÞch  kh«ng    vô  chÞu  thuÕ  GTGT  hoÆc  chÞu  thuÕ  GTGT   theo ph¬ng  ph¸p trùctiÕp th× sè          thuÕ  GTGT  ph¶inép    cña  s¶n  phÈm,  hµng  hãa, dÞch  sö    vô  dông    tÝnh  néi bé  vµo    chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh  hoÆc     chib»ng  nguån  kinhphÝ, ghi:     Nî  641,642  TK    (ChiphÝ    s¶n  xuÊt ra s¶n      phÈm   céng      (+)víithuÕ  GTGT   ph¶inép)   Nî  431   TK  ­Quü  khen  ëng,phóc  i th   lî Nî  161     nghiÖp TK  ­Chi sù  .. . .. . . .. Cã  3331   TK  ­ThuÕ   GTGT   ph¶inép   Cã  512    TK  ­ Doanh    thu b¸n hµng    (chiphÝ  néibé    s¶n xuÊt ra    s¶n  phÈm) ­    Khi nhËp  khÈu   , thiÕtbÞ,  vËt t    hµng hãa, kÕ     to¸n ph¶n    ¸nh  thuÕ  sè  nhËp khÈu  ph¶inép, tæng  tiÒn      sè  ph¶ithanh    gi¸trÞ vËt t    to¸n vµ       , thiÕtbÞ,     hµng    ho¸ nhËp  khÈu  a  (ch bao  gåm   thuÕ GTGT),ghi:   Nî  152   TK  ­Nguyªn  liÖu,vËtliÖu     Nî  156   TK  ­Hµng  ho¸ Nî  211   TK  ­TSC§  h÷u  h×nh .. . ..... . . .... Cã  3333   TK  ­ThuÕ   xuÊt,nhËp    khÈu Cã  111,112,331,.. TK        . §ång    thêiph¶n    thuÕ  ¸nh sè  GTGT   ph¶inép    cña  hµng  nhËp  khÈu: + Trêng hîp nhËp khÈu hµng hãa dïng  vµo ho¹t®éng    s¶n xuÊt,kinh     doanh hµng    ho¸,dÞch  chÞu  vô  thuÕ GTGT   theo ph¬ng ph¸p khÊu    trõthuÕ,  sè  thuÕ GTGT  hµng nhËp khÈu  îckhÊu    ®   trõ,ghi: Nî  133   TK  ­ThuÕ   GTGT   îckhÊu  ®   trõ Cã  3331   TK  ­ThuÕ   GTGT   ph¶inép    (TK  33312). + Trêng hîp nhËp  khÈu hµng  ho¸ dïng vµo ho¹t®éng    s¶n  xuÊt,kinh     doanh  hµng hãa, dÞch  kh«ng    vô  chÞu thuÕ GTGT  hoÆc  chÞu  thuÕ GTGT   theo ph¬ng ph¸p    trùctiÕp hoÆc     dïng  vµo    ho¹t®éng  nghiÖp,ch¬ng  sù    tr×nh  dù    ho¸,phóc  isè  ¸n,v¨n    lî  thuÕ  , GTGT   hµng nhËp khÈu  kh«ng  îc khÊu    ®   trõ ghi: Nî  152   TK  ­Nguyªn  liÖu,vËtliÖu     Nî  156   TK  ­Hµng  ho¸ Nî  211   TK  ­TSC§  h÷u  h×nh .. . .. . . ..
 12. 12 Cã     TK 3331  ThuÕ   ­  GTGT  ph¶i nép    (TK 33312  ThuÕ   ­  GTGT  hµng  nhËp  khÈu). ­Khinép      thuÕ  GTGT   hµng  hãa  nhËp  khÈu  vµo  Ng©n  s¸ch Nhµ      níc,ghi: Nî  3331   TK  ­ThuÕ   GTGT   ph¶inép    (TK  33312) Cã  111,112. TK    ­ Cuèi kú,kÕ          to¸ntÝnh,x¸c ®Þnh  thuÕ      sè  GTGT   îckhÊu    thuÕ  ®   trõ,sè  GTGT  ph¶inép    trongkú.   +  thuÕ  Sè  GTGT   îckhÊu    ®   trõtrongkú,ghi:     Nî  3331   TK  ­ThuÕ   GTGT   ph¶inép   Cã  133   TK  ­ThuÕ   GTGT   îckhÊu  ®   trõ. +    Khinép  thuÕ  GTGT   vµo  NSNN   trong kú,ghi:     Nî  3331   TK  ­ThuÕ   GTGT   ph¶inép   Cã  111,112,.. TK      . ­ Trêng      hîp ®¬n  ® îcc¬  vÞ    quan  thÈm  cã  quyÒn  cho  phÐp  hoµn    l¹ thuÕ  i GTGT  ®Çu  vµo,khinhËn  îctiÒn NSNN     ighi:     ®     tr¶l¹  , Nî  111,112 TK    Cã  133   TK  ­ThuÕ   GTGT   îckhÊu  ®   trõ ­Trêng      hîp ®¬n  ® îcgi¶m  vÞ    thuÕ  GTGT: +  NÕu   thuÕ  sè  GTGT   îcgi¶m    ®   trõvµo  thuÕ  sè  GTGT   ph¶inép,ghi:     Nî  3331   TK  ­ThuÕ   GTGT   ph¶inép   Cã  721   TK  ­C¸c  kho¶n    thu nhËp    êng. bÊt th + NÕu   thuÕ  sè  GTGT   îcgi¶m  îcNSNN       ®   ®   tr¶l¹ b»ng  i tiÒn,khinhËn  ­     ® îctiÒn,ghi:     Nî  111,112 TK    Cã  721   TK  ­C¸c  kho¶n    thu nhËp    êng. bÊt th ­ §èi víitr       êng  hîp hµng b¸n  tr¶l¹ (thuéc ®èi  îng  bÞ    i     t chÞu thuÕ GTGT   theo ph¬ng    ph¸p khÊu      trõthuÕ),kÕ      to¸nghi: +  Ph¶n  doanh    ¸nh  thu cña  hµng    tr¶l¹ . sè  b¸n bÞ    i Nî  531   TK  ­Hµng    tr¶l¹(gi¸   b¸n bÞ        cha  thuÕ  i b¸n cã  GTGT) Cã  111,112,131,.. TK        . + Ph¶n  sè  ¸nh  tiÒn tr¶l¹ cho        i ngêimua  thuÕ    vÒ  GTGT   cña  hµng  bÞ  b¸n  tr¶l¹    ighi: , Nî  3331   TK  ­ThuÕ   GTGT   ph¶inép   Cã  111,112. TK    +  Ph¶n  gi¸vèn  ¸nh    cña  hµng    tr¶l¹nhËp  b¸n bÞ      i kho,ghi:   Nî  155   TK  ­Thµnh  phÈm Nî  156   TK  ­Hµng  ho¸ Cã  632     TK  ­Gi¸vèn  hµng  b¸n
 13. 13 b.2.§èivíic¬  kinh doanh        së    thuÕ GTGT  theo ph¬ng ph¸p    trùctiÕp trªn     GTGT   c¬  kinhdoanh  vµ  së    kh«ng  thuéc ®èi t      îng nép  thuÕ  GTGT   ­    Khi mua  hµng ho¸,dÞch  dïng    vô  vµo s¶n xuÊt,kinh    doanh, kÕ     to¸n   ph¶n  gi¸trÞhµng  ¸nh      hãa,dÞch  mua    vô  vµo    lµtæng    gi¸thanh    to¸n(Bao gåm   c¶ thuÕ GTGT   ®Çu  vµo).NÕu   êng      tr hîp ®¬n  h¹ch    vÞ  to¸nkÐp, th×      khimua   hµng    ho¸,dÞch  vÒ  vô  nhËp  kho  hoÆc  dïng ngay  vµo s¶n xuÊt,kinh doanh,       ghi: Nî    TK 152, 156, 211, 627, 641, 642, ..              . (Bao gåm   thuÕ  c¶  GTGT  ®Çu   vµo) Cã  111,112,331,.. (Tæng  tiÒn ph¶itr¶cho  TK        .   sè        ngêib¸n)   ­ Khi b¸n      hµng    ho¸,dÞch    to¸nph¶n  vô,kÕ    ¸nh doanh    hµng    thu b¸n  ho¸, dÞch  lµtæng    vô    gi¸thanh    to¸n(Bao  gåm   thuÕ  c¶  GTGT),ghi:   Nî  111,112,131  TK      (Tæng  tiÒn ph¶ithu cña  sè        ngêimua)   Cã  511   TK  ­Doanh      thu b¸n hµng Cã  512   TK  ­Doanh      thu b¸n hµng    néibé. ­ Khi ph¸tsinh c¸c kho¶n              thu nhËp      tõ ho¹t®éng    tµichÝnh  c¸c kho¶n  vµ    thu nhËp  bÊt  êng  th (Nh  thu    vÒ cho thuª tµis¶n, thu          vÒ thanh   lý,nhîng b¸n  TSC§,.. )ghi: .  , Nî  111,112,.. TK      . Cã  711   TK  ­Thu  nhËp    ho¹t®éng    tµichÝnh Cã  721   TK  ­C¸c  kho¶n    thu nhËp    êng. bÊt th ­Cuèikú,kÕ          to¸ntÝnh,x¸c®Þnh      thuÕ  GTGT   ph¶inép    theo ph¬ng    ph¸p  trùctiÕp,ghi:     +        §èivíiho¹t®éng  s¶n  xuÊt,kinhdoanh,ghi:       Nî  642     TK  ­Chi phÝ  qu¶n    lýdoanh  nghiÖp  (6425) Cã  3331   TK  ­ThuÕ   GTGT   ph¶inép   +        §èivíiho¹t®éng  kh¸c(Ho¹t®éng        tµichÝnh,bÊt th     êng),ghi:   Nî  811     TK  ­Chi phÝ    ho¹t®éng    tµichÝnh Nî  821     TK  ­Chi phÝ    êng bÊt th Cã  3331   TK  ­ThuÕ   GTGT   ph¶inép   ­Khinép      thuÕ  GTGT   vµo  Ng©n  s¸ch Nhµ      níc,ghi: Nî  3331   TK  ­ThuÕ   GTGT   ph¶inép   Cã  111,112,.. TK      . ­Khimua   ,hµng        vËtt  ho¸ nhËp  khÈu,kÕ      to¸nghi: Nî  152,153,156,211,.. TK          . Cã  3331   TK  ­ThuÕ   GTGT   ph¶inép    (TK  33312) Cã  3333   TK  ­ThuÕ   xuÊt,nhËp    khÈu Cã  111,112,331,.. TK        . * Khinép      thuÕ  nhËp  khÈu  thuÕ  vµ  GTGT   hµng  nhËp  khÈu,ghi:  
 14. 14 Nî  3333   TK  ­ThuÕ   xuÊt,nhËp    khÈu Nî  3331   TK  ­ThuÕ   GTGT   ph¶inép    (TK  33312) Cã  111,112,. . TK    . ­Khi® îcgi¶m        thuÕ  GTGT,  to¸nghi: kÕ    + NÕu   thuÕ  sè  GTGT   îc gi¶m  îc trõ vµo  thuÕ  ®   ®     sè  GTGT  ph¶i nép    trongkú,ghi:     Nî  3331   TK  ­ThuÕ   GTGT   ph¶inép   Cã  721   TK  ­C¸c  kho¶n    thu nhËp    êng bÊt th +  NÕu   thuÕ  sè  GTGT   îcgi¶m  îcNSNN       ®   ®   tr¶l¹b»ng  i tiÒn,ghi:   Nî  111,112 TK    Cã  721   TK  ­C¸c  kho¶n    thu nhËp    êng. bÊt th ­ §èi víihµng        hãa, dÞch  chÞu    vô  thuÕ    tiªuthô  Æc   ® biÖt,hoÆc     thuÕ  xuÊtkhÈu:   +    Khi b¸n hµng hãa, dÞch      vô,ph¶n ¸nh doanh    thu b¸n hµng    lµ tæng    gi¸ thanh    to¸n(Bao  gåm   thuÕ      Æc   c¶  tiªuthô ® biÖt,thuÕ    xuÊtkhÈu),ghi:     Nî  111,112,131 TK      Cã  511   TK  ­Doanh      thu b¸n hµng Cã  512   TK  ­Doanh      thu b¸n hµng    néibé. +  Ph¶n  sè  ¸nh  thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖt,hoÆc     thuÕ  xuÊt khÈu    ph¶inép,     ghi: Nî  511,512 TK    Cã  3332   TK  ­ThuÕ       Æc   tiªuthô ® biÖt Cã  3333   TK  ­ThuÕ   xuÊt,nhËp    khÈu. ­Khinép      thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖthoÆc     thuÕ  xuÊtkhÈu    vµo  NSNN,  ghi: Nî  3332   TK  ­ThuÕ       Æc   tiªuthô ® biÖt Nî  3333   TK  ­ThuÕ   xuÊt,nhËp    khÈu Cã  111,112 TK    IV. B¸o c¸o tµi h Ý n h  c HÖ  thèng b¸o c¸o    tµichÝnh  dông  ¸p  cho    c¸c doanh nghiÖp thuéc    c¸c ngµnh  c¸c thµnh  vµ    phÇn  kinh    îc thùc  tÕ, ®   hiÖn theo chÕ     ®é b¸o c¸o    tµi chÝnh ban  hµnh  theo QuyÕt  ®Þnh  1141  sè  TC/Q§/C§KT  ngµy 01/11/1995  vµ  Th«ng   10  tsè  TC/C§KT  ngµy 20/3/1997 cña  tr   Bé  ëng  TµichÝnh  c¸c Bé    vµ    quy ®Þnh  söa  cã  ®æi    bæ sung    t¹ Th«ng   i tnµy  sau: nh  1.B¶ng    c©n    to¸n(MÉu  B  ­DN) ®èi kÕ    sè  01   B¶ng C©n     to¸n(MÉu  B  ­DN)  bæ   ®èi kÕ    sè  01   cã  sung  thªm  chØ    tiªucã  M∙  133  sè  (ThuÕ GTGT   îckhÊu  . ®   trõ)
 15. 15 ChØ       tiªu" ThuÕ   GTGT   îckhÊu      133) dïng    ®   trõ"(M∙ sè    ®Ó ph¶n  sè  ¸nh  thuÕ  GTGT   cßn  îckhÊu    sè  ®   trõvµ  thuÕ GTGT   îcc¬  ®   quan  thÈm  cã  quyÒn  chÊp nhËn hoµn    l¹nhng  i ®Õn  cuèikú  to¸nNSNN     kÕ    cha hoµn    tr¶. Sè  liÖu ®Ó       ghivµo chØ    tiªunµy,® îcc¨n cø        vµo  d  sè  bªn  Tµi kho¶n  Nî    133  "ThuÕ  GTGT   îckhÊu              ®   trõ"trªnSæ C¸it¹ thêi®iÓm   i cuèikú  to¸n.   kÕ  2.B¸o      c¸o kÕt  qu¶    ho¹t®éng  kinhdoanh    (MÉu  B  ­DN) sè  02   B¸o    c¸o kÕt  qu¶    ho¹t®éng  kinhdoanh    gåm   phÇn: 3  ­ PhÇn     ,     I­ L∙i  Ph¶n  t×nh  lç: ¸nh  h×nh kÕt  qu¶    ho¹t®éng  kinh doanh    cña  doanh nghiÖp,bao    gåm:  Ho¹t®éng    kinhdoanh  c¸cho¹t®éng    vµ      kh¸c. ­ PhÇn        II­ T×nh h×nh thùc hiÖn    nghÜa  víiNhµ    vô    níc:Ph¶n ¸nh t×nh  h×nh thùc hiÖn  nghÜa  víiNhµ     vô    níc cña doanh nghiÖp    vÒ thuÕ  c¸c vµ    kho¶n ph¶inép    kh¸c. ­ PhÇn   I­  II  ThuÕ  GTGT   îc khÊu    ®   trõ,thuÕ  GTGT   îc hoµn  i ® îc ®   l¹     , miÔn  gi¶m: Ph¶n    ¸nh  thuÕ  sè  GTGT   îc khÊu    khÊu    cßn  îc ®   trõ,®∙  trõ vµ  ®   khÊu    trõcuèikú;Sè      thuÕ  GTGT   îchoµn  i®∙  ®   l¹   hoµn    cßn  îchoµn  i , l¹ vµ  i ®   l¹  ; Sè thuÕ  GTGT   îcmiÔn  ®   gi¶m,®∙    miÔn gi¶m  cßn  îcmiÔn  vµ  ®   gi¶m cuèikú.   a.Néi dung  ph¬ng      vµ  ph¸p lËp phÇn    ,     I­L∙i lç   ­ Néi dung  ph¬ng      vµ  ph¸p lËp      c¸cchØ      tiªughivµo    "Lòy kÕ    cét5    tõ ®Çu   n¨m"  îcc¨n cø  ®     vµo  liÖu ghië    "Lòy kÕ    sè      cét5    tõ ®Çu   n¨m" cña  c¸o nµy  b¸o    kú  íc,céng      liÖu ghië    "Kú  tr   (+)víisè      cét 4  nµy" cña    b¸o    c¸o nµy  nµy,kÕt  kú    qu¶ t×m  îcghivµo    ë  ®     cét5  tõng chØ   ¬ng    tiªut øng. ­ Néi dung  ph¬ng  vµ  ph¸p lËp    c¸c chØ       tiªughi vµo    "Kú  cét 4  nµy" nh sau: D íi  ®©y  chØ híng dÉn      néidung  ph¬ng  vµ  ph¸p  c¸c chØ    thay lËp    tiªucã    ®æi, cßn      c¸c chØ    tiªukh«ng thay ®æi    îclËp    th× ®   theo  quy ®Þnh  trong ChÕ     ®é  to¸nDoanh  kÕ    nghiÖp ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh  1141  sè  TC/Q§/C§KT  ngµy  01/11/1995 vµ    Th«ng   10  tsè  TC/C§KT  ngµy 20/3/1997 cña  tr   Bé  ëng Bé  TµichÝnh.   +  ChØ     tiªu"ThuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖt,  thuÕ  xuÊtkhÈu" (M∙sè        07) ChØ     tiªunµy ph¶n  sè  ¸nh  thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖt,thuÕ    xuÊt khÈu    ph¶i   nép  trong kú  c¸o.   b¸o  Sè        liÖu ®Ó ghivµo chØ    tiªunµy  îcc¨n cø  ®     vµo  ph¸tsinh bªn  Tµi sè      Cã    kho¶n 3332  (ThuÕ    tiªuthô  Æc   ® biÖt),bªn        Cã TK 3333 (ThuÕ xuÊt,nhËp    khÈu) chitiÕtphÇn        thuÕ xuÊtkhÈu.   +  ChØ     tiªu: "ThuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp  ph¶inép" (M∙ sè        70) ChØ     tiªunµy  ph¶n    thuÕ  ¸nh sè  TNDN   ph¶inép    trong kú      b¸o c¸o. Sè        liÖu ®Ó ghivµo chØ    tiªunµy  îcc¨n cø  ®     vµo  ph¸tsinh bªn  TK  sè      Cã  3334  "ThuÕ    thu nhËp  doanh nghiÖp"trongkú        b¸o c¸o. b. Néi dung  ph¬ng      vµ  ph¸p  phÇn    lËp  II"T×nh  h×nh  thùc hiÖn    nghÜa  vô  víi  Nhµ níc" ­ Néi dung  ph¬ng      vµ  ph¸p  c¸c chØ      lËp    tiªughivµo        "Sè  cét6, cét7  ph¶i   nép, sè  nép    tõ ®Çu     ®∙  lòy kÕ    n¨m"  îcc¨n cø  ®     vµo  liÖu ghië    hoÆc   sè      cét6  cét7    cña  c¸o nµy  tr   b¸o    kú  íc,céng      liÖu ghië    hoÆc     cña  (+)víisè      cét4  cét5 
 16. 16 b¸o c¸o nµy  nµy,kÕt      kú    qu¶  t×m  îcghivµo    hoÆc     ë  ®     cét6  cét7  tõng  chØ    tiªu t¬ng øng. ­Néi dung  ph¬ng      vµ  ph¸p lËp c¸cchØ            tiªughivµo    vµ    nh  cét4  cét5  sau: Sau  ®©y chØ  híng dÉn      néidung  ph¬ng  vµ  ph¸p lËp c¸cchØ    thay       tiªucã    ®æi, cßn c¸c chØ     tiªukh«ng thay ®æi th×  îc lËp  ®   theo ChÕ       ®é kÕ to¸n   Doanh  nghiÖp ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh  sè 1141 TC/Q§/C§KT  ngµy  01/11/1995  Th«ng   10  vµ  t sè  TC/C§KT  ngµy 20/3/1997 cña  tr Bé  ëng  Tµi Bé    chÝnh. +  ChØ     tiªu"ThuÕ  GTGT   ph¶inép" (M∙ Sè        11) ChØ     tiªunµy  dïng    ®Ó ph¶n  thuÕ  ¸nh  GTGT   ph¶inép, ®∙      nép, cßn    ph¶i   nép ®Õn  cuèikú  c¸o,bao    b¸o    gåm  thuÕ GTGT  cña    ho¹t®éng  s¶n xuÊt kinh     doanh    s¶n  tiªuthô  phÈm,  hµng    ho¸,dÞch    vô, thuÕ GTGT  cña    ho¹t®éng   tµi chÝnh  c¸ckho¶n    vµ    thu nhËp    êng,thuÕ  bÊt th   GTGT  hµng nhËp  khÈu. Sè liÖu ®Ó       ghivµo  chØ    tiªunµy  îcc¨n cø  ph¸tsinh bªn    ®     sè      Nî,bªn Cã  TK  3331 "ThuÕ  GTGT   ph¶inép"    trong kú    b¸o    ChØ     c¸o.+  tiªu"ThuÕ  GTGT   hµng  nhËp khÈu" (M∙ sè      12) ChØ     tiªunµy dïng    ®Ó ph¶n ¸nh  thuÕ  sè  GTGT  hµng nhËp khÈu ph¶i   nép,®∙    nép,cßn    ph¶inép    ®Õn   cuèikú  c¸o.   b¸o  Sè        liÖu ®Ó ghivµo  chØ    tiªunµy  îcc¨n cø  ®     vµo  ph¸tsinh bªn    sè      Nî,bªn  Cã  33312  TK  "ThuÕ GTGT   hµng nhËp khÈu" trong kú        b¸o c¸o. +  ChØ     tiªu"ThuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp"(M∙ sè      15) ChØ     tiªunµy ph¶n ¸nh thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép, ®∙      nép  vµ  cßn ph¶inép    ®Õn  cuèikú      b¸o c¸o. Sè liÖu ®Ó       ghivµo chØ    tiªunµy  îcc¨n cø  ®     vµo  ph¸tsinh bªn  TK  sè      Nî  3334 (ThuÕ TNDN)      ®Ó ghivµo    vµ  cø  cét 5  c¨n  vµo  ph¸tsinh bªn  TK  sè      Cã  3334  (ThuÕ  TNDN)      ®Ó ghivµo    cét4. c.Néi dung  ph¬ng      vµ  ph¸p lËp phÇn  I     II "ThuÕ    GTGT   îckhÊu    ®   trõ,thuÕ  GTGT   îchoµn  ithuÕ  ®   l¹ , GTGT   îcmiÔn  ®   gi¶m" Néi dung      c¸c chØ    phÇn  tiªuë  nµy dïng    ®Ó ph¶n  sè  ¸nh  thuÕ  GTGT   îc ®   khÊu    khÊu    cßn  îc khÊu    thuÕ  trõ,®∙  trõ vµ  ®   trõ;Sè  GTGT   îc hoµn  i ®∙  ®   l¹   , hoµn    cßn  îchoµn  iSè  l¹ vµ  i ®   l¹  thuÕ  ; GTGT   îcmiÔn  ®   gi¶m, ®∙    miÔn  gi¶m vµ  cßn  îcmiÔn  ®   gi¶m. Néi dung  ph¬ng    vµ  ph¸p  c¸c chØ      lËp    tiªughivµo    "Lòy  tõ ®Çu   cét 4  kÕ    n¨m"  îcc¨n cø  ®     vµo  liÖu ghië    "Lòy  tõ ®Çu   sè      cét4  kÕ    n¨m"  cña b¸o    c¸o kú  tr   íc,céng      liÖu ghië    "Kú  (+)víisè      cét3  nµy" cña  c¸o nµy  nµy,kÕt    b¸o    kú    qu¶  t×m  îcghivµo    ë  ®     cét4  tõng chØ        tiªuphïhîp. Néi dung  ph¬ng    vµ  phÊp      lËp c¸cchØ      tiªughivµo    "Kú  cét3  nµy"nh    sau: Môc    I­ThuÕ   GTGT   îckhÊu  ®   trõ 1.Sè    thuÕ  GTGT   cßn  îckhÊu    ®   trõ,hoµn    l¹®Çu   (M∙ sè  i kú    10) ChØ     tiªunµy ph¶n ¸nh  thuÕ  sè  GTGT  ®Çu  vµo cßn  îc khÊu    ®   trõ,cßn  ® îchoµn    tr     l¹kú  ícchuyÓn  i sang.
 17. 17 Sè        liÖu ®Ó ghivµo chØ    tiªunµy  îcc¨n cø  ®     vµo  cétd  ®Çu   cña  sè    Nî  kú  TK 133  "ThuÕ  GTGT   îckhÊu    ®   trõ"hoÆc     vµo  liÖu ghië  c¨n cø  sè      chØ    tiªu4  môc     16) cña      I(M∙sè    b¸o c¸o nµy  tr kú  íc. 2.Sè    thuÕ  GTGT   îckhÊu      ®   trõph¸tsinh (M∙sè      11) ChØ     tiªunµy dïng    ®Ó ph¶n ¸nh  thuÕ  sè  GTGT   ®Çu  vµo  îc khÊu    ®   trõ khimua    hµng    ho¸,dÞch      vô,tµis¶n  ®Þnh    cè  ph¸tsinh trong kú      (trong®ã    bao  gåm   sè  c¶  thuÕ  GTGT  ®Çu  vµo kh«ng  îc khÊu    ®   trõ nhng  kh«ng thÓ h¹ch  to¸nriªng).   Sè liÖu ®Ó       ghivµo chØ    tiªunµy  îcc¨n cø  ®     vµo  ph¸tsinh bªn  TK  sè      Nî  133  "ThuÕ  GTGT   îckhÊu    ®   trõ"trongkú      b¸o c¸o. 3.Sè    thuÕ  GTGT   ® îckhÊu    ® îchoµn    ®∙    trõ,®∙    l¹trong kú    12) i   (M∙ sè  ChØ     tiªunµy ph¶n  sè  ¸nh  thuÕ  GTGT  ®Çu  vµo (bao gåm   sè  c¶  thuÕ  kú  tr   íc chuyÓn  sang  sè  vµ  thuÕ  ®Çu  ph¸tsinh kú      nµy) ®∙  îc khÊu      ®   trõvµo sè  thuÕ  GTGT   ®Çu     ra trong kú,®∙  îchoµn        ®   l¹ b»ng  i tiÒn vµ    thuÕ  GTGT  kh«ng  ® îckhÊu    trõ. Sè      liÖu ghivµo  chØ    tiªunµy  îcc¨n cø  ®     vµo  ph¸tsinh bªn  TK  sè      Cã  133  "ThuÕ  GTGT   îckhÊu    ®   trõ"trong kú  c¸o.   b¸o  M∙  12  M∙  13  M∙  14  M∙  15. sè  =  sè  +  sè  +  sè  3a   thuÕ  ­Sè  GTGT   khÊu      13) ®∙  trõ(M∙ sè  ChØ     tiªunµy  ph¶n  sè  ¸nh  thuÕ  GTGT   ®Çu   vµo  ® îckhÊu    ®∙    trõtrong kú    b¸o c¸o.   Sè        liÖu ®Ó ghivµo  chØ    tiªunµy  îcc¨n cø  ®     vµo  ph¸tsinh bªn  TK  sè      Cã  133 "ThuÕ  GTGT   îc khÊu    ®   trõ"®èi øng bªn  TK   Nî  3331 "ThuÕ GTGT  ph¶i   nép" trong kú          b¸o c¸o (33311). 3.b.Sè    thuÕ  GTGT   hoµn      14) ®∙  l¹(M∙ sè  i ChØ     tiªunµy ph¶n ¸nh  thuÕ  sè  GTGT  ®Çu  vµo  ® îc hoµn  i ®∙    l¹ b»ng  tiÒn trong kú        b¸o c¸o. Sè liÖu      ®Ó ghi vµo  chØ     tiªunµy  îc c¨n  vµo      ®   cø  sæ kÕ to¸n chi tiÕt       thuÕ GTGT   îchoµn    ®   l¹ hoÆc     vµo    to¸nchitiÕtTK  i c¨n cø  sæ kÕ        133,chitiÕt      thuÕ  GTGT  hoµn  i phÇn  l¹   , ph¸tsinh    bªn      Cã TK 133 ®èi øng    víibªn  TK  Nî  111,112.   3.c.Sè    thuÕ  GTGT   kh«ng  îckhÊu      15) ®   trõ(M∙ sè  ChØ     tiªunµy  ph¶n  sè  ¸nh  thuÕ  GTGT   ®Çu  vµo    khimua   ,hµng    vËt t  ho¸, dÞch  dïng  vô  ®ång    thêicho s¶n xuÊt,kinh doanh      chÞu  thuÕ  kh«ng  vµ  chÞu  thuÕ GTGT   nhng kh«ng thuéc diÖn  îc khÊu    ®   trõ ph¶i tÝnh, ph©n        bæ cho  s¶n  xuÊt,kinhdoanh      kh«ng chÞu  thuÕ GTGT  trong kú  c¸o.   b¸o  Sè        liÖu ®Ó ghivµo  chØ    tiªunµy  îcc¨n cø  ®     vµo  ph¸tsinh bªn  TK  sè      Cã  133    ®èi øng    Nî  142  632  víibªn  TK  vµ  trong kú  c¸o.   b¸o  4.Sè    thuÕ  GTGT   cßn  îckhÊu    ®   trõ,cßn  îchoµn    ®   l¹cuèikú    16) i   (M∙sè  ChØ     tiªunµy ph¶n  thuÕ  ¸nh  GTGT  ®Çu   vµo cßn  îckhÊu    thuÕ  ®   trõ,sè  GTGT   îcth«ng  ®   b¸o cho hoµn    l¹ nhng  i NSNN  cha hoµn    tr¶®Õn  cuèikú    b¸o  c¸o.
 18. 18 Sè liÖu ®Ó       ghivµo chØ    tiªunµy  îcc¨n cø  ®     vµo  d  TK  sè  Nî  133 "ThuÕ  GTGT   îckhÊu    ®   trõ"®Õn  cuèikú  c¸o.   b¸o  M∙  16  M∙  10  M∙  11   sè  sè  =  sè  +  sè  ­M∙  12. Môc     II­ThuÕ   GTGT   îchoµn  i ®   l¹ 1.Sè    thuÕ  GTGT   îchoµn    ®   l¹®Çu   (M∙ sè  i kú    20) ChØ     tiªunµy ph¶n ¸nh  thuÕ  sè  GTGT   ®Çu  vµo  ® îc c¬  ®∙    quan  thuÕ  th«ng    b¸o cho  hoµn    l¹nhng  i ®Õn  cuèikú  íccha  îcNSNN     tr   ®   hoµn      tr¶l¹tiÒn. i Sè liÖu      ®Ó ghi vµo chØ     tiªunµy  îc c¨n  vµo      ®   cø  sæ kÕ to¸n chi tiÕt       thuÕ GTGT   îchoµn    ®   l¹ (MÉu  S  ­ DN)  i sè  02    hoÆc     vµo  liÖu ghië  c¨n cø  sè      chØ    m∙  23  tiªucã  sè  cña      b¸o c¸o nµy  tr kú  íc. 2.Sè    thuÕ  GTGT   îchoµn      21) ®   l¹(M∙sè  i ChØ     tiªunµy ph¶n  ¸nh  thuÕ  sè  GTGT   îcc¬  ®   quan thuÕ th«ng b¸o cho  hoµn  thuÕ    ph¸tsinh trongkú.     Sè liÖu      ®Ó ghi vµo  chØ     tiªunµy  îc c¨n  vµo  ®   cø  th«ng b¸o  îc hoµn  ®   thuÕ  trong kú,hoÆc     vµo    to¸nchitiÕtthuÕ      c¨n cø  sæ kÕ        GTGT   îchoµn    ®   l¹i (MÉu  S  ­DN). sè  02   3.Sè    thuÕ  GTGT   hoµn      22) ®∙  l¹(M∙sè  i ChØ     tiªunµy ph¶n ¸nh  thuÕ  sè  GTGT  ®Çu  vµo  ® îc hoµn  i ®∙    l¹ b»ng  tiÒn trong kú.     Sè liÖu ®Ó       ghivµo  chØ    tiªunµy  îcc¨n cø  ®     vµo    to¸nchitiÕtTK  sæ kÕ        133 "ThuÕ  GTGT   îc khÊu  ®   trõ",       tiÕtphÇn  chi thuÕ GTGT   hoµn    ®∙  l¹ phÇn  i ph¸tsinh Cã  133        TK  ®èi øng    víibªn  TK  Nî  111,112    hoÆc     vµo      c¨n cø  sæ kÕ to¸nchitiÕtthuÕ        GTGT   îchoµn    ®   l¹(MÉu  S  ­DN). i sè  02   4.Sè    thuÕ  GTGT   cßn  îchoµn    ®   l¹cuèikú    23) i   (M∙sè  ChØ     tiªunµy ph¶n ¸nh  thuÕ  sè  GTGT  ®Çu  vµo  ® îc th«ng  ®∙    b¸o cho  hoµn    l¹nhng  i ®Õn   cuèikú        b¸o c¸o cha  îcNSNN   ®   hoµn tr¶. Sè liÖu      ®Ó ghi vµo chØ     tiªunµy  îc c¨n  vµo      ®   cø  sæ kÕ to¸n chi tiÕt       thuÕ GTGT   îchoµn    ®   l¹ (MÉu  S  ­ DN), hoÆc   liÖu ®Ó     i sè  02      sè    ghivµo  chØ  tiªunµy  îctÝnh  sau:   ®   nh  M∙  23  M∙  20  M∙  21   sè  sè  =  sè  +  sè  ­M∙  22 Môc  I  II  ThuÕ   ­ GTGT   îcmiÔn  ®   gi¶m 1.Sè    thuÕ  GTGT   îcmiÔn  ®   gi¶m  ®Çu   (M∙sè  kú    30) ChØ     tiªunµy  ph¶n    thuÕ  ¸nh sè  GTGT  ph¶inép  ® îcc¬    ®∙    quan  thuÕ    xÐt miÔn gi¶m  ®∙  vµ  th«ng  miÔn  b¸o  gi¶m nhng ®Õn   cuèikú  íccha  lý.   tr   xö  Sè liÖu      ®Ó ghi vµo chØ     tiªunµy  îc c¨n  vµo      ®   cø  sæ kÕ to¸n chi tiÕt       thuÕ GTGT   îc miÔn  ®   gi¶m (MÉu  S  ­ DN)  sè  03    (PhÇn  d  Sè  ®Çu     kú) hoÆc   c¨n cø    vµo  liÖu ghië  sè      chØ    m∙  33  tiªucã  sè  cña  c¸o nµy  tr b¸o    kú  íc. 2.Sè    thuÕ  GTGT   îcmiÔn  ®   gi¶m    31) (M∙ sè    ChØ     tiªunµy  ph¶n    thuÕ  ¸nh sè  GTGT  ph¶inép  ® îcc¬    ®∙    quan  thuÕ    xÐt miÔn gi¶m  ®∙  vµ  th«ng  ® îcmiÔn  b¸o    gi¶m  trong kú      b¸o c¸o. Sè      liÖu ghivµo  chØ    tiªunµy    vµo    to¸nchitiÕtthuÕ  c¨n cø  sæ kÕ        GTGT   ® îcmiÔn    gi¶m  (MÉu  S  ­DN). sè  03  
 19. 19 3.Sè    thuÕ  GTGT   ® îcmiÔn  ®∙    gi¶m    32) (M∙ sè  ChØ     tiªunµy  ph¶n  sè  ¸nh  thuÕ GTGT   îcmiÔn  ®   gi¶m  ® îcxö    ®∙    lýtrong   kú b¸o c¸o bao gåm   thuÕ  îc miÔn  sè  ®   gi¶m  ® îc NSNN     i ®∙    tr¶ l¹ b»ng    tiÒn  (nÕu  nép  ®∙  thuÕ GTGT  vµo NSNN) hoÆc   îc trõvµo  thuÕ  ®     sè  GTGT   ph¶i  nép. Sè liÖu      ®Ó ghi vµo  chØ     tiªunµy  îc c¨n  vµo      ®   cø  sæ kÕ to¸n chi tiÕt       thuÕ  GTGT   îcmiÔn  ®   gi¶m  (MÉu  S  ­DN)  sè  03   hoÆc     vµo  ph¸tsinh c¨n cø  sè      Nî    TK 3331  "ThuÕ  GTGT   ph¶i nép"    ®èi øng    víibªn      Cã TK 721  "C¸c kho¶n    thu nhËp    êng" (nÕu  thuÕ  îcmiÔn    bÊt th   sè  ®   gi¶m    trõvµo  thuÕ  sè  GTGT   ph¶i   nép  trong kú) hoÆc   ph¸tsinh Nî  111, 112      sè      TK    ®èi øng    víibªn  TK  Cã  721  (nÕu  thuÕ  îc miÔn  sè  ®   gi¶m  îc NSNN       ®   tr¶l¹ b»ng  i tiÒn)phÇn    thuÕ  GTGT   ® îcmiÔn    gi¶m  b»ng tiÒn. 4.Sè    thuÕ  GTGT   cßn  îcmiÔn  ®   gi¶m  cuèikú    33)   (M∙ sè  ChØ     tiªunµy ph¶n ¸nh  thuÕ  sè  GTGT   ® îc c¬  ®∙    quan thuÕ th«ng    b¸o miÔn gi¶m nhng ®Õn   cuèikú        b¸o c¸o cha  îcxö  ®   lý. Sè liÖu      ®Ó ghi vµo chØ     tiªunµy  îc c¨n  vµo      ®   cø  sæ kÕ to¸n chi tiÕt       thuÕ  GTGT   îcmiÔn  ®   gi¶m (MÉu  S  ­DN). sè  03   M∙  33  M∙  30  M∙  31  M∙  32. sè  =  sè  +  sè  +  sè  V. S æ  k Õ  to¸n 1.Bæ     sung      to¸n c¸csæ kÕ  ChÕ       to¸n¸p  ®é sæ kÕ    dông  cho    c¸c doanh nghiÖp  îc thùc hiÖn  ®     theo  ChÕ   kÕ    ®é  to¸nDoanh  nghiÖp ban  hµnh theo QuyÕt ®Þnh  1141  sè  TC/Q§/ C§KT  ngµy 01/11/1995 cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh, vµ  bæ   Bé      cã  sung  mÉu   03  sæ   sau ®©y  îcquy  ®   ®Þnh  trong Th«ng     tnµy  sau: nh  +    Sæ theo dâithuÕ      GTGT   (MÉu  S  ­DN) sè  01   +        Sæ chitiÕtthuÕ  GTGT   îchoµn    ®   l¹(MÉu  S  ­DN) i sè  02   +        Sæ chitiÕtthuÕ  GTGT   îcmiÔn  ®   gi¶m  (MÉu  S  ­DN). sè  03   ­      §èi víinh÷ng doanh  nghiÖp  dông  ¸p  h×nh  thøc      sæ kÕ to¸n NhËt    ký  chøng      tõ,Tµi kho¶n 133 "ThuÕ GTGT   îckhÊu  ®   trõ",     kho¶n  Tµi 3331 "ThuÕ  GTGT  ph¶inép" ® îctheo dâiph¶n                ¸nh trªnNhËt  chøng    10. ký  tõsè  ­ §èi víinh÷ng        doanh nghiÖp  dông  ¸p  h×nh thøc    to¸n NhËt  ­ sæ kÕ    ký    Sæ   , c¸i  NhËt  ­ Sæ     îc më   th×  ký    c¸i®   thªm  cét ®Ó   4    ph¶n ¸nh    Tµi kho¶n 133  vµ    Tµikho¶n  3331. ­      §èi víinh÷ng  doanh  nghiÖp  dông  ¸p  h×nh thøc      sæ kÕ to¸n NhËt    ký  chung  hoÆc   h×nh  thøc      sæ kÕ to¸n Chøng  ghi sæ     tõ    th× Tµi kho¶n 133  "ThuÕ  GTGT   îc khÊu    Tµi kho¶n  ®   trõ"vµ    3331 "ThuÕ GTGT   ph¶i nép"  îc   ®   theo dâiph¶n                ¸nh trªnSæ c¸i cho  më tõng tµi     kho¶n. 2.Gi¶ithÝch        néidung  ph¬ng  vµ  ph¸p ghic¸csæ   to¸nchitiÕt       kÕ      a.Sæ     theo dâithuÕ      GTGT   (MÉu  S  ­DN) sè  01   ­Môc    ®Ých, ph¹m        vi¸p dông:
 20. 20 Sæ   nµy  chØ    ¸p dông cho    së  c¸c c¬  s¶n xuÊt,kinh doanh      thuéc ®èi t      îng tÝnh thuÕ GTGT  ph¶i nép    theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp  ghi sæ       vµ    kÕ to¸n   "§¬n". Sæ   nµy  dïng    ®Ó ph¶n  sè  ¸nh  thuÕ  GTGT   ph¶inép,®∙      nép  cßn  vµ  ph¶i   nép. ­Néi dung  ph¬ng      vµ  ph¸p ghisæ:     Sæ  nµy  îc më   ®   hµng  th¸ng,® îc ghichÐp        theo tõng chøng    tõ hãa ®¬n  thuÕ GTGT   ph¶inép, ®∙      nép  (mçihãa    ®¬n    dßng).Riªng ®èi víithuÕ  ghi01          GTGT  ph¶inép  thÓ    cã  kh«ng    ghitheo tõng chøng        tõhãa ®¬n, 1    th¸ngcã    thÓ  ghi1  vµo      lÇn  thêi®iÓm  cuèith¸ng.   +  Cét        hiÖu,ngµy  1,2:Ghi sè    th¸ngcña    chøng  tõ. +  Cét      3:Ghi diÔn      gi¶i dung  néi nghiÖp  kinhtÕ    vô    ph¸tsinh. +  Cét      tiÒn thuÕ  4:Ghi sè    GTGT   nép  ®∙  trongkú    theo tõng chøng      tõ. + Cét    5: Ghi  tiÒn  sè  thuÕ GTGT  cßn ph¶i nép    ®Çu     tiÒn  kú, sè  thuÕ  GTGT  ph¶i nép    ph¸tsinh    trong  theo  kú  tõng chøng    tiÒn  tõ,sè  thuÕ GTGT   cßn  ph¶inép    cuèikú.   Cuèi kú,kÕ        to¸ntiÕn hµnh    khãa  sæ, céng  ph¸tsinh thuÕ  sè      GTGT   ph¶i   nép,®∙    nép  trongkú  tÝnh    thuÕ    vµ  ra sè  GTGT  cßn ph¶inép    cuèikú.   Sau    khikhãa    to¸n,ngêighisæ   chñ  hoÆc   sæ kÕ        vµ  hé  gi¸m ®èc  së  c¬  SXKD   ph¶iký  ghihä    vµ    tªn. b.Sæ         chitiÕtthuÕ  GTGT   îchoµn    ®   l¹(MÉu  S  ­DN) i sè  02   ­Môc    ®Ých  ph¹m      vµ  vi¸p dông: Sæ   nµy    ¸p dông cho    së  c¸cc¬  s¶n  xuÊt,kinh doanh      thuéc ®èi t      îng tÝnh  thuÕ  theo ph¬ng    ph¸p khÊu      trõthuÕ Sæ  nµy dïng      ®Ó ghi chÐp ph¶n ¸nh  thuÕ  sè  GTGT   îc hoµn  i ®∙  ®   l¹   , hoµn    cßn  îchoµn    l¹vµ  i ®   l¹cuèikú    i   b¸o c¸o. ­Néi dung  ph¬ng      vµ  ph¸p ghisæ:     Sæ  nµy  îc më   ®   hµng quý, ® îc ghi chÐp        theo tõng chøng      tõ vÒ thuÕ  GTGT   îchoµn  i®∙  ®   l¹  hoµn    , l¹trong kú  c¸o. i   b¸o  +  Cét        hiÖu  1,2:Ghi sè  ngµy  th¸ngcña    chøng  tõ. + Cét    3: Ghi diÔn      gi¶inéi dung nghiÖp  kinh tÕ  vô    ph¸tsinh theo      tõng  chøng  tõ. + Cét  Ghi  tiÒn  4:  sè  thuÕ GTGT  cßn  îc hoµn  i®Çu     thuÕ  ®   l¹  kú, sè  GTGT   îc hoµn  i ®   l¹ trong kú  sè      vµ  thuÕ  GTGT  cßn  îc hoµn  i ®   l¹ cuèikú      b¸o  c¸o. +  Cét      tiÒn thuÕ  5:Ghi sè    GTGT   hoµn    ®∙  l¹trong kú    i   b¸o c¸o. Cuèi kú,kÕ        to¸ntiÕn hµnh    khãa sæ,  céng  ph¸tsinh thuÕ  sè      GTGT   îc ®   hoµn  i®∙  l¹   hoµn  i tÝnh  sè  , l¹ vµ    ra  thuÕ  GTGT  cßn  îc hoµn  i ®   l¹ cuèikú      b¸o  c¸o. Sau    khikho¸ sæ   to¸n,ngêighisæ   kÕ    ëng    kÕ        vµ  to¸ntr ph¶iký  ghirâ   vµ      hä  tªn. vµ  c.Sæ         chitiÕtthuÕ  GTGT   îcmiÔn  ®   gi¶m  (MÉu  S  ­DN) sè  03  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2