intTypePromotion=1

Thông tư 101/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:139

0
115
lượt xem
2
download

Thông tư 101/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 101/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 1999

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 101/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh sè 101/1998/TT-BTC ngµy 15 th¸ng 7 n¨m 1998 híng dÉn x©y dùng dù to¸ n ng©n s¸ch nhµ n íc n¨m 1999 Thùc hiÖn ChØ thÞ sè 25/1998/CT-TTg ngµy 30/6/1998 cña Thñ t íng ChÝnh phñ vÒ x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vµ dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc n¨m 1999; Bé Tµi chÝnh h íng dÉn ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn ng©n s¸ch nhµ n íc n¨m 1998 vµ x©y dùng dù to¸n ng©n s¸ch nhµ n íc n¨m 1999 nh sau: A. Tæ chøc ®i Òu hµnh vµ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hi Ön ng©n s¸ch nhµ níc 1998: I. Tæ chøc ®iÒu hµnh ng©n s¸ch nh÷ng th¸ng cßn l¹i cña n¨m 1998: T×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi 6 th¸ng ®Çu n¨m 1998 bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi: kinh tÕ t¨ng tr ëng; tû gi¸, l·i suÊt, gi¸ c¶ ® îc xö lý thËn träng, linh ho¹t. C¸c Bé, ®Þa ph¬ng ®· tÝch cùc triÓn khai nhiÖm vô thu, chi ng©n s¸ch ®îc ChÝnh phñ giao ngay tõ ®Çu n¨m; thu ng©n s¸ch ë mét sè lÜnh vùc ®¹t kÕt qu¶ kh¸ (thu thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp, thuÕ thu nhËp,...), chi ng©n s¸ch c¬ b¶n ®· ®¸p øng kÞp thêi theo tiÕn ®é thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi; ®· cã nh÷ng tiÕn ®é ®¸ng kÓ trong qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn LuËt ng©n s¸ch nhµ n íc vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh luËt. Nhng 6 th¸ng ®Çu n¨m 1998 ®· xuÊt hiÖn mét sè khã kh¨n lín: søc c¹nh tranh vµ hiÖu qu¶ cña nhiÒu doanh nghiÖp ®· yÕu, l¹i bÞ søc Ðp c¹nh tranh do sù ph¸ gi¸ ®ång tiÒn cña c¸c níc trong khu vùc; mét sè ngµnh s¶n xuÊt - kinh doanh møc s¶n xuÊt gi¶m do thÞ tr êng tiªu thô khã kh¨n, møc xuÊt khÈu ®¹t thÊp; hËu qu¶ c¬n b·o sè 5 cha ®îc kh¾c phôc xong ®· xuÊt hiÖn n¾ng nãng, h¹n h¸n kÐo dµi; ®Çu t cña khu vùc Nhµ níc, cña doanh nghiÖp vµ cña d©n c cã kh¶ n¨ng kh«ng ®¹t dù kiÕn, ®Çu t trùc tiÕp cña níc ngoµi kh«ng chØ gi¶m vÒ sè lîng dù ¸n mµ gi¶m c¶ vÒ quy m« vèn, tèc ®é t¨ng tr ëng kinh tÕ ®¹t thÊp so cïng kú n¨m tríc vµ møc dù kiÕn ®Çu n¨m. VÒ ng©n s¸ch nhµ níc: thu ng©n s¸ch 6 th¸ng ®Çu n¨m ®¹t ®îc 43% dù to¸n, nhng trong ®ã l¹i cã nhiÒu kho¶n thu tån ®äng cña n¨m tr íc, sè thu do ph¸t sinh tõ s¶n xuÊt - kinh doanh trong n¨m ®¹t thÊp; thu ng©n s¸ch ë mét sè lÜnh vùc cã kh¶ n¨ng kh«ng ®¹t ® îc dù to¸n, nhiÒu ®Þa ph¬ng träng ®iÓm thu 6 th¸ng ®¹t thÊp so dù to¸n. Ng©n s¸ch nhµ níc khã kh¨n, nhng t×nh h×nh chi ng©n s¸ch 6 th¸ng ®Çu n¨m ë nhiÒu Bé, ®Þa ph¬ng t×nh tr¹ng l·ng phÝ, kÐm hiÖu qu¶ cßn lín; chi qu¶n lý hµnh chÝnh, chi tiªu héi nghÞ, mua s¾m,... cßn cha tiÕt kiÖm, vît qu¸ kh¶ n¨ng cña ng©n s¸ch; chi ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n, ch¬ng tr×nh môc tiªu ®¹t 1
 2. 2 thÊp so víi dù to¸n do c«ng t¸c ph©n giao kÕ ho¹ch vµ triÓn khai thùc hiÖn cßn chËm; chi ch¬ng tr×nh môc tiªu cßn ph©n t¸n, hiÖu qu¶ thÊp, c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng cha qu¶n lý chÆt chÏ nh÷ng kho¶n chi ch¬ng tr×nh môc tiªu trªn ®Þa bµn. XuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh nªu trªn, yªu cÇu c¸c Bé vµ c¸c ®Þa ph ¬ng c¨n cø vµo môc tiªu, nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi vµ dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch ®· ®îc giao c¶ n¨m; ngoµi c¸c biÖn ph¸p ®· nªu ®Çu n¨m vµ trong c¸c v¨n b¶n nhµ níc gÇn ®©y, cÇn tËp trung thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®iÒu hµnh chñ yÕu trong 6 th¸ng cuèi n¨m 1998 nh sau: VÒ thu: KhÈn tr¬ng thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch chÕ ®é khuyÕn khÝch, u ®·i ph¸t triÓn s¶n xuÊt - kinh doanh ®· ® îc ChÝnh phñ ban hµnh, Bé Tµi chÝnh ®· h- íng dÉn (gi¶m tiÒn thuª ®Êt, cÊp l¹i thuÕ doanh thu ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp lµm hµng xuÊt khÈu, bæ sung nguån vèn tÝn dông u ®·i,...) nh»m khuyÕn khÝch s¶n xuÊt - kinh doanh ®Æc biÖt lµ s¶n xuÊt vµ chÕ biÕn hµng xuÊt khÈu. C¸c Bé, ngµnh phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh ®iÒu chØnh kÞp thêi thuÕ suÊt thuÕ xuÊt nhËp khÈu, phô thu c¸c mÆt hµng mµ gi¸ c¶ thÕ giíi vµ trong n íc cho phÐp. Chèng thÊt thu ®i ®«i víi chèng bu«n lËu. §èi víi khu vùc c«ng th¬ng nghiÖp dÞch vô ngoµi quèc doanh: thùc hiÖn c«ng bè c«ng khai vµ æn ®Þnh møc kho¸n thu ®èi víi c¸c héi kinh doanh võa vµ nhá. Trªn c¬ së sè liÖu quyÕt to¸n thuÕ 1997 thùc hiÖn thu kÞp thêi c¸c kho¶n thu cßn tån ®äng; thùc hiÖn chØ ®¹o kiÓm tra thu kÞp thêi nh÷ng kho¶n ®· ph¸t sinh hoÆc cßn tån ®äng qua kiÓm tra, thanh tra vµo ng©n s¸ch nhµ níc. VÒ chi: Ng©n s¸ch n¨m 1998 rÊt khã kh¨n do bÞ ¶nh h ëng lín cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh - tiÒn tÖ khu vùc, nªn ph¶i cã nguån lùc ë c¶ Trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng ®Ó chñ ®éng ®èi phã víi nh÷ng t×nh h×nh xÊu cã thÓ x¶y ra, do vËy chñ tr¬ng ®iÒu hµnh ng©n s¸ch trong 6 th¸ng cuèi n¨m thùc hiÖn theo h - íng: - Kh«ng th«ng b¸o bæ sung dù to¸n cho c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ ë c¶ Trung ¬ng vµ ®Þa ph¬ng sè ®· t¹m gi÷ l¹i 10% theo NghÞ quyÕt cña Uû ban Thêng vô Quèc héi vµ chØ ®îc dïng nguån gi÷ l¹i nµy ®Ó: xö lý kh¾c phôc hËu qu¶ thiªn tai, cøu ®ãi, bæ sung cho c¸c nhu cÇu bøc b¸ch cña s¶n xuÊt vµ an ninh vµ dµnh mét phÇn thÝch ®¸ng ®Ó dù phßng cho ng©n s¸ch n¨m sau; kh«ng ®îc dïng nguån gi÷ l¹i nµy ®Ó chi qu¶n lý hµnh chÝnh, héi nghÞ, tiÕp kh¸ch, mua s¾m, söa ch÷a. - C¸c Bé, c¬ quan Trung ¬ng, c¸c ®Þa ph¬ng vµ c¸c ®¬n vÞ cÇn thùc hµnh tiÕt kiÖm, s¾p xÕp l¹i c¸c nhiÖm vô chi ®Ó ®¶m b¶o kinh phÝ cho nh÷ng nhu cÇu chi cÊp thiÕt míi ph¸t sinh. Nh÷ng nhu cÇu nhiÖm vô ®· cã quyÕt ®Þnh cña c¸c cÊp cã thÈm quyÒn, nhng cha ®îc bè trÝ kinh phÝ trong dù to¸n ®Çu n¨m ®¬n vÞ dù to¸n ph¶i s¾p xÕp l¹i nhiÖm vô chi ®Ó ®¶m b¶o kinh phÝ thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô quan träng míi ph¸t sinh trong ph¹m vi dù to¸n ng©n s¸ch ®· ®îc giao.
 3. 3 - Do thu ng©n s¸ch cã kh¶ n¨ng kh«ng ®¹t dù to¸n vµ ®Ó gi÷ béi chi ng©n s¸ch theo møc Quèc héi cho phÐp, ng©n s¸ch Trung ¬ng sÏ kh«ng cã nguån ®Ó bæ sung ngoµi dù to¸n cho c¸c Bé, ngµnh vµ ®Þa ph ¬ng; v× vËy c¸c ®Þa ph¬ng ph¶i c¨n cø vµo kh¶ n¨ng thu ®Ó ®iÒu hµnh chi, cô thÓ: + §èi víi c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng thu ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng vît dù to¸n, sè t¨ng thu nµy cÇn u tiªn bè trÝ bæ sung vèn cho c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ - x· héi ®Þa ph ¬ng, hç trî s¶n xuÊt - kinh doanh ph¸t triÓn, t¨ng quü dù tr÷ tµi chÝnh; kh«ng ® îc bè trÝ bæ sung chi qu¶n lý hµnh chÝnh, mua s¾m söa ch÷a nh÷ng trang thiÕt bÞ cha cÊp thiÕt. + §èi víi c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng thu ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng mét sè kho¶n thu cã kh¶ n¨ng hôt so víi dù to¸n, cÇn ph¶i khai th¸c phÊn ®Êu t¨ng thu c¸c nguån cã kh¶ n¨ng t¨ng ®Ó ®¶m b¶o ®¹t dù to¸n thu ®Çu n¨m ®îc giao; ®ång thêi cÇn chñ ®éng s¾p xÕp l¹i c¸c kho¶n chi cho phï hîp víi nguån thu cña ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng trªn c¬ së ®¶m b¶o kinh phÝ cho c¸c nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi quan träng nh nhiÖm vô chi gi¸o dôc - ®µo t¹o vµ khoa häc,... II. §¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn ng©n s¸ch nhµ n íc n¨m 1998 lµm c¬ së x©y dùng dù to¸n ng©n s¸ch nhµ n íc n¨m 1999: Trªn c¬ së thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c biÖn ph¸p trªn, tæ chøc ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn ng©n s¸ch nhµ níc n¨m 1998 thuéc Bé, ®Þa ph¬ng qu¶n lý lµm c¬ së x©y dùng dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc n¨m 1999. §èi víi mét sè lÜnh vùc cô thÓ chñ yÕu nh sau: 1. VÒ thu: C¨n cø vµo t×nh h×nh thùc hiÖn 6 th¸ng ®Çu n¨m, dù to¸n thu n¨m 1998 ®· ®îc ChÝnh phñ giao; tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thùc hiÖn dù to¸n thu ng©n s¸ch nhµ níc c¶ n¨m trªn c¬ së t×nh h×nh thùc hiÖn s¶n xuÊt - kinh doanh nh: s¶n lîng s¶n xuÊt vµ tiªu thô, gi¸ thµnh vµ gi¸ b¸n s¶n phÈm chñ yÕu, nh÷ng thay ®æi vÒ chÝnh s¸ch chÕ ®é tµi chÝnh, thuÕ, nh÷ng biÕn ®éng vÒ kinh tÕ, gi¸ c¶, thÞ tr êng ¶nh hëng ®Õn nguån thu ®Ó tõ ®ã cã nh÷ng ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c kh¶ n¨ng thùc hiÖn dù to¸n thu ng©n s¸ch nhµ n íc. §ång thêi, ®Ò xuÊt thùc hiÖn nh÷ng gi¶i ph¸p chñ ®éng, tÝch cùc h¬n nh»m phÊn ®Êu hoµn thµnh nhiÖm vô thu ®· ® îc giao. §¸nh gi¸ cô thÓ ®èi víi mét sè lÜnh vùc nh sau: 1.1. Khu vùc doanh nghiÖp Nhµ níc: §¸nh gi¸ ph©n tÝch ®èi víi tõng doanh nghiÖp vÒ t×nh h×nh vèn - tµi s¶n; biÕn ®éng t¨ng gi¶m vÒ nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh, sè l îng lao ®éng, tiÒn l¬ng, doanh sè, chi phÝ s¶n xuÊt, c¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt, t×nh h×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô c¸c s¶n phÈm chñ yÕu, t×nh h×nh chÊp hµnh chÕ ®é kÕ to¸n, ho¸ ®¬n, chøng tõ vµ kÕt qu¶ tµi chÝnh, tÝch luü thùc hiÖn vµ c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch, nh÷ng khã kh¨n vµ thuËn lîi trong n¨m 1998, nh÷ng nguån lùc míi ®a vµo s¶n xuÊt - kinh doanh, kh¶ n¨ng ph¸t triÓn trong n¨m 1999 vµ c¸c n¨m tíi. 1.2. Khu vùc c«ng th¬ng nghiÖp, dÞch vô ngoµi quèc doanh
 4. 4 - §¸nh gi¸ møc ®é qu¶n lý thu vÒ sè hé so víi sè thùc tÕ kinh doanh vµ so víi kÕt qu¶ ®iÒu tra thèng kª; sè hé ®· ® îc cÊp ®¨ng ký kinh doanh. Møc ®é qu¶n lý vÒ doanh sè so víi doanh sè thùc tÕ kinh doanh. T×nh h×nh ®iÒu chØnh doanh sè vµ thuÕ ®èi víi c¸c nhãm ®èi t îng qu¶n lý thu: hé s¶n xuÊt, hé kinh doanh th¬ng nghiÖp dÞch vô, hé kinh doanh kh¸ch s¹n, c«ng ty t nh©n, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, ... møc ®é ®iÒu chØnh doanh sè, thuÕ ®èi víi tõng nhãm. - KÕt qu¶ thùc hiÖn sæ s¸ch kÕ to¸n t nh©n: sè thùc tÕ thùc hiÖn sæ s¸ch kÕ to¸n so víi hé qu¶n lý, doanh sè sau khi thùc hiÖn sæ s¸ch kÕ to¸n... cao h¬n hoÆc thÊp h¬n tríc khi thùc hiÖn. - §¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc tÕ chuyÓn nhîng tµi s¶n («t«, xe m¸y, tµu thuyÒn,...), chuyÓn nhîng nhµ ®Êt trªn ®Þa bµn vµ sè ®èi t îng ®· qu¶n lý thu lÖ phÝ tríc b¹. - §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng tiÒn vèn, quy m« kinh doanh, sè lao ®éng cña ho¹t ®éng c«ng th¬ng nghiÖp, dÞch vô, giao th«ng vËn t¶i, x©y dùng,.. . cña khu vùc ngoµi quèc doanh. 1.3. §èi víi doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi: - Tæng hîp, ®¸nh gi¸ vÒ: sè lîng doanh nghiÖp, sè ®· ®îc cÊp giÊy phÐp, sè ®· hÕt thêi h¹n kinh doanh, sè bÞ rót giÊy phÐp, sè ®· ®i vµo s¶n xuÊt kinh doanh, sè doanh nghiÖp ®ang x©y dùng, sè doanh nghiÖp ch a triÓn khai; lo¹i h×nh s¶n xuÊt kinh doanh; diÖn tÝch ®Êt, mÆt níc ®îc cÊp giÊy phÐp sö dông; diÖn tÝch, tiÒn cho thuª ®Êt; diÖn tÝch, gi¸ trÞ gãp vèn b»ng quyÒn sö dông ®Êt; vèn; lao ®éng; kÕt qu¶ s¶n xuÊt - kinh doanh s¶n phÈm chñ yÕu; doanh sè; tÝch luü vµ viÖc chÊp hµnh nghÜa vô thuÕ ®èi víi Nhµ níc... cña tõng ®¬n vÞ. - Ph©n tÝch c¸c nguyªn nh©n dÉn ®Õn c¸c ®¬n vÞ bÞ rót giÊy phÐp hoÆc kh«ng ho¹t ®éng nh dù kiÕn ®Çu n¨m. 1.4. §èi víi khu vùc s¶n xuÊt n«ng nghiÖp: - Trªn c¬ së sæ bé thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp tæng hîp sè ®èi t îng, diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp ®· qu¶n lý thu thuÕ so víi diÖn tÝch canh t¸c, c¬ cÊu h¹ng ®Êt theo LuËt thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp cña tõng ®¬n vÞ. §èi chiÕu víi kÕt qu¶ thu nép n¨m 1997, ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ vÒ chØ ®¹o thu thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp trªn ®Þa bµn. - §èi víi khu vùc doanh nghiÖp Nhµ níc t¸ch riªng c¸c chØ tiªu trªn vµ cã chi tiÕt c¸c doanh nghiÖp träng ®iÓm cã sè thu lín. 1.5. ThuÕ nhµ ®Êt, tiÒn cho thuª ®Êt: - Tæ chøc tæng hîp diÖn tÝch ®Êt ®· lËp sæ bé thuÕ ®Ó qu¶n lý thu so víi quü ®Êt ë trªn ®Þa bµn qu¶n lý. - Sè doanh nghiÖp, diÖn tÝch ®Êt vµ tiÒn thuª ®Êt kh«ng cã kh¶ n¨ng thu; yªu cÇu ph©n tÝch râ nguyªn nh©n (do cha ký hîp ®ång thuª ®Êt, do ®¬n vÞ kh«ng sö dông hÕt diÖn tÝch vµ c¸c nguyªn nh©n kh¸c); kiÕn nghÞ vµ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®Ó thùc hiÖn thu ®óng chÕ ®é, ®¶m b¶o ®¹t dù to¸n thu ®îc giao. 1.6. C¸c nguån thu phÝ - lÖ phÝ trªn ®Þa bµn:
 5. 5 Thùc hiÖn tæng hîp ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ qu¶n lý, thu (sè thu, sè ® îc phÐp ®Ó l¹i, sè nép ng©n s¸ch) cña tõng tæ chøc thuéc Trung ¬ng, chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng c¸c cÊp (tØnh, huyÖn, x·) ®îc giao nhiÖm vô thu phÝ, lÖ phÝ trªn ®Þa bµn; thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®Ó thùc hiÖn tèt nhiÖm vô thu ng©n s¸ch n¨m 1998, kiÕn nghÞ c¸c söa ®æi, bæ sung vÒ chÝnh s¸ch chÕ ®é, biÖn ph¸p qu¶n lý thu cho n¨m 1999. 2. VÒ chi: C¨n cø dù to¸n ng©n s¸ch n¨m 1998 ® îc giao, ®iÒu hµnh chi ng©n s¸ch ®¶m b¶o ®óng chÕ ®é vµ phï hîp víi tiÕn ®é thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô, ®ång thêi tiÕp tôc rµ so¸t ®×nh ho·n nh÷ng nhu cÇu chi cha thùc sù cÊp b¸ch ®Ó dµnh kinh phÝ cho nh÷ng nhiÖm vô quan träng. §¸nh gi¸ thùc hiÖn chi ng©n s¸ch ph¶i dùa trªn c¬ së kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô kinh tÕ - x· héi ® îc giao, ph©n tÝch nh÷ng lÜnh vùc cßn l·ng phÝ, ph©n tÝch râ nguyªn nh©n vµ ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó thùc hiÖn tèt nhiÖm vô cßn l¹i cña 6 th¸ng cuèi n¨m, ®ång thêi cã c¬ së ®Ó tÝnh to¸n dù to¸n n¨m 1999. 2.1. VÒ chi x©y dùng c¬ b¶n: C¸c Bé, c¬ quan Trung ¬ng, ®Þa ph¬ng tËp trung tiÕn hµnh so¸t xÐt, ph©n lo¹i toµn bé c¸c dù ¸n, c«ng tr×nh cña kÕ ho¹ch ®Çu t n¨m 1998 cña c¸c Bé, ngµnh vµ c¸c ®Þa ph¬ng ®Ó xö lý vèn theo nguyªn t¾c: - Nh÷ng dù ¸n, c«ng tr×nh ®Çu t cã hiÖu qu¶, cã ®iÒu kiÖn hoµn thµnh ®a vµo ho¹t ®éng trong n¨m 1998 (bao gåm c¶ ®Çu t dë dang vµ ®Çu tõ míi) nhÊt thiÕt ph¶i ®îc bè trÝ ®ñ vèn ®Ó hoµn thµnh ®óng thêi h¹n. - Nh÷ng dù ¸n, c«ng tr×nh ®Çu t cã hiÖu qu¶, vµ cã tiÕn ®é hoµn thµnh ®a vµo ho¹t ®éng trong n¨m 1999-2000 cÇn xem xÐt bè trÝ theo tiÕn ®é vµ kh¶ n¨ng thi c«ng cña tõng dù ¸n, c«ng tr×nh. - C¸c dù ¸n, c«ng tr×nh ®· cã quyÕt ®Þnh ®Çu t , nay xÐt ®iÒu kiÖn thi c«ng kh«ng thÓ lµm nhanh th× bè trÝ phï hîp víi kh¶ n¨ng nguån vèn kÕ ho¹ch 1998. - C¸c dù ¸n, c«ng tr×nh ®· cã quyÕt ®Þnh ®Çu t , nay xÐt thÊy kh«ng cã hiÖu qu¶ hoÆc cha thùc sù cÇn thiÕt th× kiªn quyÕt ®×nh ho·n vµ c¾t gi¶m. - C¸c dù ¸n, c«ng tr×nh cã khèi lîng thùc hiÖn vît kÕ ho¹ch cña c¸c n¨m tr- íc, kh«ng bè trÝ vèn kÕ ho¹ch 1998 ®Ó thanh to¸n. C¨n cø vµo c¸c nguyªn t¾c trªn ®Ó ®¸nh gi¸, tæng hîp khèi l îng thùc hiÖn 6 th¸ng ®Çu n¨m vµ dù kiÕn thùc hiÖn c¶ n¨m, sè vèn ®· thanh to¸n 6 th¸ng ®Çu n¨m vµ cÊp ph¸t, thanh to¸n c¶ n¨m ®Ó x¸c ®Þnh khèi l îng ph¶i bè trÝ vèn thanh to¸n trong dù to¸n n¨m 1999 ®èi víi tõng dù ¸n, c«ng tr×nh. 2.2. §èi víi c¸c kho¶n chi x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ - x· héi, c¸c c«ng tr×nh phóc lîi x· héi, ph¸t triÓn quü nhµ, ®Çu t ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n, chi t¸i t¹o quü rõng cña ng©n s¸ch ®Þa ph ¬ng tõ c¸c nguån thu giao quyÒn sö dông ®Êt, tiÒn thuª ®Êt, tiÒn b¸n nhµ ë thuéc së h÷u Nhµ níc, thu tõ ho¹t ®éng xæ sè kiÕn thiÕt, thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp trång lóa, thuÕ tµi nguyªn rõng; c¸c ®Þa ph ¬ng cÇn ®¸nh gi¸ cô thÓ kh¶ n¨ng thùc hiÖn tõng kho¶n thu ®Ó ®iÒu hµnh chi cho phï hîp; tr êng hîp thu kh«ng ®¹t dù to¸n th× cÇn ®iÒu chØnh gi¶m chi t ¬ng øng, chØ thùc hiÖn chi khi thùc tÕ cã thu ®Ó tr¸nh nî khèi lîng kh«ng cã nguån thanh to¸n.
 6. 6 2.3. §èi víi c¸c ch¬ng tr×nh, môc tiªu: Trªn c¬ së dù to¸n kinh phÝ ®· ® îc giao vµ tiÕn ®é thùc hiÖn, c¬ quan chñ qu¶n ch ¬ng tr×nh quèc gia cÇn ®¸nh gi¸ khèi lîng c«ng viÖc thùc hiÖn c¶ n¨m 1998, khèi lîng c«ng viÖc vµ kinh phÝ thùc hiÖn ®îc tõ khi cã ch¬ng tr×nh môc tiªu ®Õn hÕt n¨m 1998 ®Ó tõ ®ã cã kiÕn nghÞ cô thÓ vÒ c¬ chÕ cho phï hîp vµ cã c¨n cø lËp dù to¸n chi thùc hiÖn ch¬ng tr×nh n¨m 1999. 2.4. §èi víi c¸c kho¶n chi thêng xuyªn: C¨n cø vµo dù to¸n ®îc giao ®Çu n¨m, tiÕn ®é thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ®Ó ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thùc hiÖn c¶ n¨m cho s¸t víi t×nh h×nh thùc tÕ cña Bé, ®Þa ph ¬ng, ®¬n vÞ. §¸nh gi¸ chi c¶ n¨m cÇn ph©n tÝch râ c¬ cÊu chi vÒ tiÒn l¬ng, c¸c kho¶n cã tÝnh chÊt l¬ng vµ c¸c kho¶n chi b¾t buéc trÝch theo l ¬ng (b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn,...), c¸c kho¶n chi nghiÖp vô thêng xuyªn vµ c¸c kho¶n chi ®ét xuÊt hoÆc kh«ng cã tÝnh chÊt thêng xuyªn (mua s¾m, söa ch÷a,...) ®Ó lµm c¨n cø tÝnh to¸n bè trÝ n¨m 1999. B. X©y dùng dù to¸ n ng©n s¸ ch nhµ n íc n¨m 1999: N¨m 1999 lµ n¨m thø t thùc hiÖn kÕ ho¹ch 5 n¨m 1996-2000, t×nh h×nh n¨m 1998 cho thÊy: - NÒn kinh tÕ chÞu ¶nh hëng lín cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh - tiÒn tÖ khu vùc, tèc ®é t¨ng tr ëng kinh tÕ chung vµ cña nhiÒu ngµnh kinh tÕ gÆp khã kh¨n. - L¹m ph¸t ®îc kiÒm chÕ, nhng vÉn tiÒm Èn nhiÒu yÕu tè lµm t¸i l¹m ph¸t nÕu kh«ng ®îc xö lý cã hiÖu qu¶ vµ kÞp thêi. - Nhu cÇu chi ®Çu t ph¸t triÓn, chi thêng xuyªn cho c¸c sù nghiÖp gi¸o dôc, y tÕ, v¨n ho¸, x· héi vµ c¸c lÜnh vùc quèc phßng, an ninh ®ßi hái ngµy cµng lín; trong khi ®ã c«ng t¸c triÓn khai thùc hiÖn chñ tr ¬ng x· héi ho¸ c¸c lÜnh vùc gi¸o dôc, y tÕ, v¨n ho¸, x· héi cßn rÊt chËm, kÕt qu¶ ch a cao, dÉn ®Õn ¸p lùc ®èi víi ng©n s¸ch nhµ níc cßn rÊt lín. - NghÜa vô tr¶ nî níc ngoµi ®Õn h¹n lín, trong khi ®ã diÔn biÕn tû gi¸ phøc t¹p cµng lµm khã kh¨n thªm cho ng©n s¸ch nhµ níc. - N¨m 1999 lµ n¨m ®Çu thùc hiÖn c¸c luËt thuÕ míi (thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp) nªn cã kh¶ n¨ng thu biÕn ®éng lín. C. Yªu cÇu vµ môc tiªu: Tõ t×nh h×nh trªn cho thÊy ng©n s¸ch nhµ níc n¨m 1999 sÏ rÊt khã kh¨n, c¨ng th¼ng: ng©n s¸ch nhµ níc ph¶i thùc hiÖn nh÷ng chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch doanh nghiÖp ph¸t triÓn theo LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc, nªn mét sè kho¶n thu cã thÓ gi¶m, vay cho bï ®¾p béi chi ph¶i ® îc kiÒm chÕ; khi ®ã chi ng©n s¸ch sÏ rÊt h¹n hÑp, cã nh÷ng lÜnh vùc chi sÏ ph¶i bè trÝ thÊp h¬n n¨m 1998. V× vËy, c«ng t¸c x©y dùng dù to¸n ng©n s¸ch nhµ n íc n¨m 1999 ph¶i ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu vµ môc tiªu sau: 1. Yªu cÇu:
 7. 7 a. Dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc n¨m 1999 ph¶i gãp phÇn quan träng vµo viÖc tiÕp tôc cñng cè kh¶ n¨ng vµ tiÒm lùc tµi chÝnh cña ®Êt n íc, h¹n chÕ tèi ®a ¶nh hëng tiªu cùc cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh - tiÒn tÖ khu vùc; lµnh m¹nh ho¸ nÒn tµi chÝnh quèc gia, t¹o sù chuyÓn biÕn m¹nh mÏ h¬n trong viÖc c¬ cÊu l¹i ng©n s¸ch nhµ níc; triÖt ®Ó tiÕt kiÖm trªn c¬ së triÓn khai thùc hiÖn tèt Ph¸p lÖnh tiÕt kiÖm chèng l·ng phÝ; h¹n chÕ chi cã tÝnh chÊt tiªu dïng, qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc, u tiªn cho ®Çu t ph¸t triÓn, cho sù nghiÖp gi¸o dôc - ®µo t¹o, cho sù nghiÖp khoa häc c«ng nghÖ vµ m«i tr êng; bèi trÝ chi hîp lý ®Ó ®¶m b¶o quèc phßng, an ninh, b¶o vÖ søc khoÎ nh©n d©n vµ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò bøc xóc trong x· héi; triÓn khai thùc hiÖn tèt chñ tr ¬ng x· héi ho¸ nh»m ph¸t huy c¸c nguån lùc cña toµn x· héi ®Ó ph¸t triÓn sù nghiÖp gi¸o dôc, v¨n ho¸, x· héi; bè trÝ dù phßng dù tr÷ tµi chÝnh trong ng©n s¸ch nhµ níc ®ñ m¹nh ®Ó chñ ®éng ®èi phã vµ kh¾c phôc kÞp thêi ¶nh h ëng cña thiªn tai, h¹n h¸n bÊt thêng, nh÷ng nhiÖm vô ®ét xuÊt ph¸t sinh. b. X©y dùng dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc ph¶i thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh cña LuËt ng©n s¸ch nhµ níc (®· söa ®æi, bæ sung) vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh luËt, thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh vÒ: nhiÖm vô, quyÒn h¹n, tæ chøc lµm viÖc th¶o luËn, néi dung b¸o c¸o dù to¸n ng©n s¸ch, ®¶m b¶o c¸c c¨n cø c¬ së tÝnh to¸n, ®óng yªu cÇu biÓu mÉu vµ thêi gian göi b¸o c¸o. 2. Môc tiªu: a. Dù to¸n thu ng©n s¸ch nhµ níc ph¶i ®îc x©y dùng theo ®óng c¸c luËt thuÕ vµ chÕ ®é thu hiÖn hµnh; tÝnh thu s¸t, ®óng c¸c quy ®Þnh cña LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng; LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp; LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu; LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt; LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc ®· ®îc Quèc héi kho¸ IX (kú häp thø 11) vµ Quèc héi kho¸ X (kú häp thø 3) th«ng qua; ®ång thêi tÝnh ®Õn yÕu tè thùc hiÖn nh÷ng chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch tÝch tô vèn ®Ó më réng s¶n xuÊt - kinh doanh, nh»m båi dìng nguån thu l©u dµi. Trong ph¹m vi toµn quèc x©y dùng dù to¸n phÊn ®Êu møc thu thuÕ vµ phÝ ®¹t kho¶ng 19-20% GDP; ®èi víi c¸c tØnh, thµnh phè dù to¸n thu 1998 ph¶i ®¶m b¶o tèc ®é t¨ng t ¬ng ®¬ng tèc ®é t¨ng tr ëng kinh tÕ, chØ sè gi¸, vµ cã tÝnh ®Õn biÕn ®éng do thùc hiÖn chÕ ®é thu míi so víi chÕ ®é hiÖn hµnh. Dù to¸n thu thuÕ xuÊt khÈu, nhËp khÈu ph¶i tÝnh ®Õn c¸c yÕu tè tiÕp tôc thùc hiÖn tiÕn tr×nh tham gia AFTA, xu thÕ tham gia c¸c tæ chøc kinh tÕ - tµi chÝnh quèc tÕ vµ t¸c ®éng cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh - tiÒn tÖ khu vùc. X©y dùng nguån thu trong níc æn ®Þnh v÷ng ch¾c trªn c¬ së tÝch cùc khai th¸c mäi nguån thu vµ chèng thÊt thu. b. Dù to¸n chi thêng xuyªn cÇn ®îc x©y dùng ë møc cÇn thiÕt, hîp lý, tiÕt kiÖm; c¸c Bé, ngµnh, ®¬n vÞ c¨n cø vµo t×nh h×nh cô thÓ ®Ó bè trÝ chi nhng tèi ®a kh«ng qu¸ møc dù to¸n chi ng©n s¸ch n¨m 1998 ChÝnh phñ ®· giao; tiÕp tôc thùc hiÖn u tiªn ®èi víi sù nghiÖp gi¸o dôc ®µo t¹o, khoa häc c«ng nghÖ m«i trêng theo NghÞ quyÕt Trung ¬ng II (kho¸ VIII); ®Æc biÖt tiÕt kiÖm chi qu¶n lý hµnh chÝnh, trªn c¬ së kÕt qu¶ kiÓm kª «t«, tµi s¶n thùc hiÖn ®iÒu chuyÓn gi÷a n¬i thõa sang n¬i thiÕu, ®×nh ho·n bè trÝ kinh phÝ mua «t« con vµ ph¬ng tiÖn ®¾t tiÒn; xo¸ dÇn bao cÊp cña ng©n s¸ch nhµ n íc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp, thùc hiÖn gi¶m 50% møc hç trî tõ ng©n s¸ch nhµ n íc cho c¸c sù nghiÖp khoa häc, y tÕ, ®µo t¹o so víi n¨m 1998 cña c¸c doanh nghiÖp nhµ níc.
 8. 8 Dù to¸n chi ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n thuéc vèn ng©n s¸ch nhµ n íc n¨m 1999 ph¶i x©y dùng theo híng: u tiªn vèn cho c¸c c«ng tr×nh träng ®iÓm cña Nhµ níc, vèn ®èi øng cho c¸c dù ¸n sö dông vèn ODA theo tiÕn ®é ®· ký kÕt, tËp trung vèn cho c¸c c«ng tr×nh chuyÓn tiÕp sÏ hoµn thµnh ® a vµo sö dông trong n¨m, bè trÝ tr¶ nî vèn ®· ® îc t¹m øng nh÷ng n¨m tríc, c¸c c«ng tr×nh chuyÓn tiÕp cã hiÖu qu¶ tõ n¨m 1998 chuyÓn qua, sè vèn cßn l¹i míi bè trÝ cho c¸c c«ng tr×nh míi khi cã ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh, kh«ng bè trÝ vèn cho c¸c c«ng tr×nh kÐm hiÖu qu¶, thêi gian thi c«ng kÐo dµi, kh«ng ®em l¹i hiÖu qu¶ trong mét vµi n¨m tíi, kh«ng bè trÝ vèn dµn tr¶i, ph©n t¸n; c¸c c«ng tr×nh nhãm C bè trÝ ph¶i ®¶m b¶o dµnh trªn 70% cho c¸c c«ng tr×nh chuyÓn tiÕp vµ khëi c«ng míi hoµn thµnh trong n¨m. Bè trÝ dù phßng ng©n s¸ch phÊn ®Êu ®Ó tiÕn tíi ®¹t ® îc møc theo quy ®Þnh cña LuËt ng©n s¸ch nhµ n íc, chi cho Quü dù tr÷ tµi chÝnh ë møc cÇn thiÕt, hîp lý. c. C©n ®èi ng©n s¸ch nhµ níc: - Thu thuÕ vµ phÝ ph¶i ®¶m b¶o chi thêng xuyªn ë møc hîp lý, tiÕt kiÖm vµ ®¶m b¶o tr¶ nî c¸c kho¶n ®Õn h¹n, tiÕp tôc dµnh tû lÖ tÝch luü thÝch ®¸ng cho ®Çu t ph¸t triÓn. - Tèc ®é t¨ng chi thêng xuyªn ph¶i thÊp h¬n tèc ®é t¨ng chi ®Çu t ph¸t triÓn. - Bè trÝ dù phßng ë møc hîp lý ®Ó ®¶m b¶o xö lý nh÷ng biÕn ®éng bÊt thêng cã thÓ x¶y ra trong n¨m kÕ ho¹ch, xö lý nh÷ng biÕn ®éng vÒ nguån thu gi÷a c¸c ®Þa ph¬ng khi thùc hiÖn c¸c luËt thuÕ míi tõ n¨m 1999. - Béi chi ng©n s¸ch nhµ níc ph¶i t¬ng øng víi kh¶ n¨ng vay ch¾c ch¾n trong níc vµ vay u ®·i ngoµi níc. Kh«ng vay th¬ng m¹i ngoµi níc, kh«ng ph¸t hµnh vµ vay ng¾n h¹n trong níc víi l·i suÊt cao ®Ó bï ®¾p béi chi ng©n s¸ch nhµ níc. Møc béi chi kho¶ng 3,5% GDP (kh«ng kÓ c¶ c¸c kho¶n vay vÒ cho vay l¹i). d. §èi víi ng©n s¸ch cña chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng c¸c cÊp: - C«ng t¸c lËp vµ quyÕt ®Þnh dù to¸n ng©n s¸ch cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng n¨m 1999 theo quy ®Þnh cña LuËt ng©n s¸ch nhµ níc (®· söa ®æi, bæ sung); n¨m ng©n s¸ch 1999 lµ n¨m ng©n s¸ch trong thêi kú æn ®Þnh, c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng tæ chøc lËp dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch cña cÊp m×nh ph¶i trªn c¬ së nguån thu ® îc x¸c ®Þnh c¨n cø tû lÖ ph©n chia c¸c nguån thu gi÷a ng©n s¸ch Trung ¬ng vµ ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng ®îc æn ®Þnh nh tû lÖ ph©n chia c¸c nguån thu Thñ tíng ChÝnh phñ ®· giao n¨m 1998 vµ sè bæ sung tõ ng©n s¸ch Trung ¬ng ®Ó c©n ®èi ng©n s¸ch ®Þa ph- ¬ng (nÕu cã) ®îc tÝnh t¨ng thªm 6% so víi møc ®· giao n¨m 1998. - Trong ph¹m vi nguån thu ® îc x¸c ®Þnh nh trªn, thùc hiÖn lËp dù to¸n chi ph¶i ®¶m b¶o: bè trÝ u tiªn chi ®Çu t ph¸t triÓn; u tiªn c¸c nhiÖm vô chi gi¸o dôc ®µo t¹o, khoa häc c«ng nghÖ m«i tr êng trong c¬ cÊu chi thêng xuyªn; triÖt ®Ó tiÕt kiÖm chi qu¶n lý hµnh chÝnh, h¹n chÕ nh÷ng kho¶n chi mua s¾m thiÕt bÞ, söa ch÷a; bè trÝ dù phßng, bæ sung quü dù tr÷ tµi chÝnh phÊn ®Êu ®Ó ®¹t møc theo quy ®Þnh cña LuËt ng©n s¸ch nhµ níc. - N¨m 1999 lµ n¨m ®Çu tiªn thùc hiÖn LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, LuËt ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp,... nªn nguån thu cña c¸c ®Þa ph¬ng cã thÓ biÕn ®éng lín so víi n¨m 1998. Do vËy, c¸c ®Þa ph ¬ng cÇn tÝnh to¸n cô thÓ dù kiÕn sè thu ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng theo c¸c luËt thuÕ míi (LuËt thuÕ gi¸ trÞ
 9. 9 gia t¨ng vµ LuËt ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp,...) b¸o c¸o Thñ t íng ChÝnh phñ, Bé Tµi chÝnh xem xÐt xö lý ®Ó ®Þa ph ¬ng cã nguån thùc hiÖn ® îc nh÷ng nhiÖm vô chi ë møc kh«ng thÊp h¬n dù to¸n chi ng©n s¸ch ®Þa ph ¬ng n¨m 1998 ®îc ChÝnh phñ giao (trõ c¸c kho¶n chi b»ng nguån thu ® îc ®Ó l¹i theo NghÞ quyÕt cña Quèc héi) vµ chi thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch míi trong n¨m 1999 theo ®óng tinh thÇn ChØ thÞ sè 25/1998/CT-TTg ngµy 30/6/1998 cña Thñ tíng ChÝnh phñ. II. Nh÷ng néi dung chñ yÕu cÇn chó ý khi lËp dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch nhµ níc n¨m 1999: 1. VÒ thu: N¨m 1999 lµ n¨m ®Çu tiªn thùc hiÖn LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, chÕ ®é thu míi cã nhiÒu néi dung míi vµ t¸c ®éng ®Õn nhiÒu s¾c thuÕ kh¸c so víi thuÕ doanh thu hiÖn hµnh. Do vËy, ®Ò nghÞ Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè chØ ®¹o c¬ quan tµi chÝnh, thuÕ, qu¶n lý vèn vµ tµi s¶n nhµ níc t¹i doanh nghiÖp phèi hîp víi c¸c Së, Ban, ngµnh liªn quan, c¸c doanh nghiÖp, u tiªn tËp trung lùc lîng, c«ng søc ®Ó thùc hiÖn tÝnh to¸n ®Çy ®ñ, cô thÓ ®èi víi tõng doanh nghiÖp trªn ®Þa bµn. N¨m 1999 thùc hiÖn LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc (söa ®æi), khi lËp dù to¸n thu cÇn ph©n tÝch ¶nh hëng ®Õn thu ng©n s¸ch, x¸c ®Þnh cô thÓ tõng kho¶n thu ®èi víi tõng doanh nghiÖp ® îc hëng u ®·i theo c¸c quy ®Þnh cña LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc (söa ®æi). 1.1. Khu vùc doanh nghiÖp nhµ níc: a. ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng: N¨m 1999 sÏ ¸p dông tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ; viÖc tÝnh to¸n ph¶i c¨n cø theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 89/1998/TT- BTC ngµy 27/6/1998 cña Bé Tµi chÝnh; trong ®ã khi x¸c ®Þnh dù to¸n thu ®èi víi kho¶n thu nµy cÇn lu ý thªm mét sè vÊn ®Ò sau: - Yªu cÇu ph¶i tÝnh to¸n cô thÓ ®èi víi tõng ®¬n vÞ trªn ®Þa bµn qu¶n lý. - Ngoµi viÖc x¸c ®Þnh sè thu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¸t sinh vµ nép NSNN n¨m 1999, cÇn dù kiÕn sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i hoµn l¹i theo chÕ ®é quy ®Þnh cho ®¬n vÞ (nÕu cã); x¸c ®Þnh cô thÓ sè thuÕ doanh thu ph¸t sinh n¨m 1998 chuyÓn nép n¨m 1999. - Khi tæng hîp ph¶i x¸c ®Þnh riªng thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¸t sinh vµ nép ng©n s¸ch 1999, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng kh©u s¶n xuÊt - kinh doanh trong n íc, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng kh©u nhËp khÈu, sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ® îc hoµn theo chÕ ®é quy ®Þnh t¹i môc D Th«ng t 89/1998/TT-BTC ngµy 27/6/1998 nãi trªn. - Riªng thµnh phè Hµ Néi, thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ mét sè ®Þa ph ¬ng cã trô së c¸c C«ng ty hoÆc Tæng c«ng ty cã c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, viÖc lËp dù to¸n thu cho s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞ nµy cÇn c¨n cø vµo t×nh h×nh tæ chøc vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh; tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n cña tõng lo¹i C«ng ty, Tæng c«ng ty ®Ó tÝnh to¸n lËp dù to¸n thu, cô thÓ:
 10. 10 + §èi víi c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc h¹ch to¸n ®éc lËp vµ c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc x¸c ®Þnh ®îc thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra vµ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo ph¶i kª khai nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng t¹i ®Þa ph ¬ng n¬i c¬ së kinh doanh. + §èi víi c¸c Tæng c«ng ty tæ chøc theo h×nh thøc h¹ch to¸n ®Çy ®ñ t¹i v¨n phßng Tæng c«ng ty; c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc h¹ch to¸n phô thuéc thùc hiÖn thanh to¸n mua b¸n hµng ho¸ dÞch vô theo gi¸ ®iÒu chuyÓn néi bé kh«ng x¸c ®Þnh ®îc doanh thu, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép th× C«ng ty, Tæng c«ng ty ph¶i kª khai, nép thuÕ tËp trung thay cho c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc. b. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp: Thùc hiÖn tÝnh c¨n cø NghÞ ®Þnh sè 30/1998/N§-CP ngµy 13/5/1998 cña ChÝnh phñ vµ Th«ng t sè 99/1998/TT-BTC ngµy 14/7/1998 cña Bé Tµi chÝnh; lu ý nh÷ng vÊn ®Ò sau khi x©y dùng dù to¸n 1999: - Ph¶i ®¶m b¶o qu¶n lý chÆt chÏ vµ tÝnh dù to¸n thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt - kinh doanh; trªn c¬ së x¸c ®Þnh chi phÝ, gi¸ thµnh cña doanh nghiÖp n¨m 1998, dù kiÕn c¸c yÕu tè t¨ng, gi¶m chi phÝ n¨m 1999 ®Ó tÝnh thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. Cô thÓ nh sau: + C¨n cø tÝnh thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp lµ thu nhËp chÞu thuÕ vµ thuÕ suÊt. ThuÕ thu nhËp = Thu nhËp x (%) ThuÕ suÊt thuÕ doanh nghiÖp chÞu thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp + Thu nhËp chÞu thuÕ ®îc x¸c ®Þnh nh sau: Thu nhËp chÞu thuÕ = (Doanh thu - Chi phÝ hîp lý) + + Thu nhËp chÞu thuÕ kh¸c Trong ®ã: + Doanh thu ®Ó tÝnh thu nhËp chÞu thuÕ lµ toµn bé tiÒn b¸n hµng, tiÒn cung øng dÞch vô, kÓ c¶ trî gi¸, phô thu, phô tréi mµ c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh ®îc hëng. NÕu doanh thu theo gi¸ thanh to¸n (gi¸ cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng) th× ph¶i lo¹i trõ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. + T¬ng tù nh trªn, chi phÝ hîp lý ®îc trõ ®Ó tÝnh thu nhËp chÞu thuÕ chØ tÝnh phÇn chi phÝ gi¸ mua khi ®a vµo s¶n xuÊt - kinh doanh. NÕu trong chi phÝ gi¸ mua bao gåm c¶ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng th× ph¶i tÝnh l¹i trõ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (trõ trêng hîp mua cña c¸c ®èi tîng nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp). VÒ thuÕ suÊt tÝnh thuÕ cÇn lu ý: - §èi víi c¬ së kinh doanh thuéc c¸c ngµnh d íi ®©y ®îc ¸p dông thuÕ suÊt 25% trong thêi h¹n 3 n¨m, kÓ tõ ngµy 01/01/1999: + Ngµnh khai th¸c má, kho¸ng s¶n, l©m s¶n vµ thuû s¶n; + Ngµnh luyÖn kim; + Ngµnh c¬ khÝ;
 11. 11 + Ngµnh ho¸ chÊt c¬ b¶n, ph©n bãn, thuèc trõ s©u; chÕ biÕn cao su mñ t¬i thµnh mñ kh«; + Ngµnh s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng (trõ xi m¨ng); + Ngµnh x©y dùng (trõ kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, t vÊn, gi¸m s¸t); + Ngµnh vËn t¶i (trõ vËn t¶i hµng kh«ng, vËn t¶i t¾c xi). - §èi víi c¸c ®¬n vÞ kinh doanh cã thu nhËp cao do lîi thÕ kh¸ch quan mang l¹i th× ngoµi viÖc tÝnh nép thuÕ thu nhËp 32%; phÇn thu nhËp cßn l¹i tÝnh trªn vèn chñ së h÷u hiÖn cã (kh«ng kÓ vèn vay) cao h¬n 12% th× phÇn thu nhËp cao h¬n ph¶i tÝnh nép thuÕ thu nhËp bæ sung víi thuÕ suÊt lµ 25%. T¹m thêi kh«ng thu thuÕ thu nhËp bæ sung ®èi víi c¸c c¬ së kinh doanh sau: + C¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh thuéc c¸c ngµnh ® îc ¸p dông thuÕ suÊt 25% trong thêi h¹n 3 n¨m, kÓ tõ ngµy 01/01/1999. + C¸c dù ¸n ®Çu t thuéc c¸c lÜnh vùc, ngµnh nghÒ, ®Þa bµn khuyÕn khÝch ®Çu t ®îc hëng møc thuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp u ®·i. + C¬ së s¶n xuÊt nÕu xuÊt khÈu trªn 50% s¶n phÈm s¶n xuÊt ra hoÆc cã doanh thu xuÊt khÈu chiÕm trªn 50% tæng doanh thu. - §èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t míi thuéc c¸c lÜnh vùc, ngµnh nghÒ, ®Þa bµn u ®·i ®Çu t ®îc ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp nh sau: + NÕu thuéc c¸c lÜnh vùc, ngµnh nghÒ ® îc u ®·i ®Çu t theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ ®îc hëng møc thuÕ suÊt u ®·i lµ 25%. + NÕu dù ¸n ®Çu t thuéc lÜnh vùc, ngµnh nghÒ u ®·i ®Çu t, ®ång thêi ®Çu t vµo huyÖn thuéc vïng d©n téc thiÓu sè miÒn nói vµ h¶i ®¶o, vïng cã khã kh¨n kh¸c theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ ®îc hëng møc thuÕ suÊt 20%. + NÕu dù ¸n ®Çu t thuéc lÜnh vùc, ngµnh nghÒ u ®·i ®Çu t, ®ång thêi ®Çu t vµo huyÖn thuéc vïng d©n téc thiÓu sè ë miÒn nói cao theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ ®îc hëng møc thuÕ suÊt 15%. c. ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt: - §èi tîng chÞu thuÕ c¨n cø LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ®· ® îc Quèc héi níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam kho¸ X, kú häp thø 3 th«ng qua ngµy 20/5/1998. - Gi¸ b¸n tÝnh thuÕ trong dù to¸n: Lµ gi¸ do c¬ së s¶n xuÊt mÆt hµng chÞu thuÕ TT§B b¸n ra (gi¸ b¸n ®· cã thuÕ), cã tÝnh ®Õn yÕu tè trît gi¸. - C«ng thøc tÝnh thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt khi lËp dù to¸n: Gi¸ thanh to¸n (%) ThuÕ suÊt ThuÕ tiªu thô = S¶n lîng x x thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt tiªu thô 1 + ThuÕ suÊt (%) ®Æc biÖt Lu ý:
 12. 12 - Trêng hîp s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm, hµng ho¸ chÞu thuÕ TT§B míi nh «t« l¾p r¸p, s¶n xuÊt trong níc bÞ lç th× tÝnh dù to¸n thu thuÕ TT§B theo chÝnh s¸ch miÔn gi¶m nhng ph¶i ®¶m b¶o Ýt nhÊt b»ng thuÕ doanh thu n¨m 1998. - Sè thu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt cÇn ph©n râ sè thu tõ c¸c s¶n phÈm, dÞch vô ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng ®îc hëng 100%: bµi l¸, vµng m·, hµng m·; dÞch vô vò trêng, karaoke; kinh doanh casino, trß ch¬i b»ng m¸y jackpot, kinh doanh golf, vÐ ®Æt cîc ®ua ngùa, ®ua xe. d. ThuÕ tµi nguyªn: TÝnh thu theo Ph¸p lÖnh thuÕ tµi nguyªn sè 05/1998/PL-UBTVQH10. - C¨n cø tÝnh thuÕ tµi nguyªn lµ s¶n lîng khai th¸c, gi¸ tÝnh thuÕ vµ thuÕ suÊt. C«ng thøc tÝnh thuÕ tµi nguyªn ®èi víi tõng lo¹i tµi nguyªn lµ: ThuÕ tµi nguyªn = Sè lîng tµi nguyªn x Gi¸ tÝnh thuÕ x ThuÕ suÊt thùc tÕ khai th¸c ®¬n vÞ tµi nguyªn (%) - Gi¸ tÝnh thuÕ tµi nguyªn: lµ gi¸ b¸n ®¬n vÞ s¶n phÈm cña tµi nguyªn t¹i n¬i khai th¸c. Trêng hîp tµi nguyªn khai th¸c cha cã gi¸ b¸n th× ChÝnh phñ quy ®Þnh gi¸ tÝnh thuÕ tµi nguyªn. Riªng gi¸ tÝnh thuÕ tµi nguyªn ®èi víi níc thiªn nhiªn dïng ®Ó s¶n xuÊt thuû ®iÖn lµ gi¸ b¸n ®iÖn th¬ng phÈm. Lu ý mét sè ®èi tîng chÞu thuÕ míi bæ sung söa ®æi theo Ph¸p lÖnh sè 05/1998/PL-UBTVQH10: - §èi víi tµi nguyªn níc thiªn nhiªn: Ngoµi ®èi t îng lµ níc dïng vµo s¶n xuÊt thuû ®iÖn, ph¶i tÝnh thuÕ tµi nguyªn ®èi víi níc thiªn nhiªn dïng ®Ó s¶n xuÊt níc kho¸ng, níc tinh läc ®ãng chai, ®ãng hép, thuÕ suÊt 4%. N íc thiªn nhiªn khai th¸c sö dông lµm nguyªn liÖu chÝnh hoÆc phô t¹o thµnh yÕu tè vËt chÊt trong s¶n xuÊt s¶n phÈm 3%; sö dông chung phôc vô s¶n xuÊt (vÖ sinh c«ng nghiÖp, lµm m¸t, t¹o h¬i...) 1%. §èi víi s¶n xuÊt thuû ®iÖn nhá (d íi 10.000 Kw/h) th× thuÕ suÊt thuÕ tµi nguyªn níc lµ 0%, nh»m khuyÕn khÝch lµm thuû ®iÖn nhá phôc vô ®ång bµo miÒn nói, vïng s©u, vïng xa. - ThuÕ tµi nguyªn ®èi víi khai th¸c ®Êt ®Ó dïng vµo x©y dùng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n nh ®Ó san lÊp, lµm ®êng... thuÕ suÊt 1%. 1.2. Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi: 1.2.1. N¾m ch¾c sè ®¬n vÞ ®· ® îc cÊp giÊy phÐp trªn ®Þa bµn, nh÷ng ®¬n vÞ ®· ®i vµo s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó tæ chøc thu vµ tÝnh to¸n ghi vµo dù to¸n thu. Bao gåm: - Doanh nghiÖp liªn doanh, doanh nghiÖp 100% vèn níc ngoµi; - C¸c bªn níc ngoµi cña ho¹t ®éng hîp t¸c kinh doanh; - C¸c doanh nghiÖp t¹i khu chÕ xuÊt, khu c«ng nghiÖp; - C¸c ng©n hµng liªn doanh, chi nh¸nh ng©n hµng níc ngoµi; - C¸c tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam kh«ng theo LuËt ®Çu t níc ngoµi (nhµ thÇu).
 13. 13 1.2.2. ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng tÝnh theo ph ¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ ®· ®îc quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 89/1998/TT-BTC ngµy 27/6/1998 cña Bé Tµi chÝnh. 1.2.3. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp: ThuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 38 vµ §iÒu 43 cña LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam. Riªng thuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n trong n íc vµ níc ngoµi tiÕn hµnh t×m kiÕm th¨m dß, khai th¸c dÇu khÝ, khai th¸c tµi nguyªn quý hiÕm kh¸c thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 10 LuËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. 1.2.4. §èi víi tiÒn thuÕ mÆt ®Êt, mÆt níc, mÆt biÓn c¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 179/1998/Q§-BTC ngµy 24/02/1998 cña Bé tr ëng Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh b¶n quy ®Þnh vÒ tiÒn thuª ®Êt, mÆt níc, mÆt biÓn ¸p dông ®èi víi c¸c h×nh thøc ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam. Thêi ®iÓm tÝnh tiÒn thuª ®Êt lµ thêi ®iÓm doanh nghiÖp ® îc bµn giao ®Êt ®Ó sö dông. Trêng hîp cha bµn giao ®Êt mµ doanh nghiÖp ®· sö dông ®Êt, th× thêi ®iÓm tÝnh tiÒn thuª ®Êt tÝnh tõ thêi ®iÓm doanh nghiÖp sö dông ®Êt. 1.2.5. ThuÕ ®èi víi nhµ thÇu: Rµ so¸t l¹i c¸c c«ng tr×nh, dù ¸n, dÞch vô ph¶i thuª nhµ thÇu, nhµ thÇu phô níc ngoµi ®ang triÓn khai vµ c¸c c«ng tr×nh, dù ¸n dÞch vô sÏ triÓn khai; c¸c tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi ho¹t ®éng kinh doanh t¹i ViÖt Nam kh«ng thuéc c¸c h×nh thøc theo quy ®Þnh t¹i LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam. §èi víi c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n sö dông nguån hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA) tÝnh thuÕ theo Th«ng t sè 11/1998/TT-BTC ngµy 22/01/1998 cña Bé Tµi chÝnh. Trong ®ã, theo quy ®Þnh tÝnh thuÕ doanh thu vµ lîi tøc tr íc ®©y th× nay chuyÓn thµnh tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. 1.2.6. ThuÕ chuyÓn thu nhËp cña c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n ra n íc ngoµi, trong tÝnh to¸n x©y dùng dù to¸n cÇn chó ý mét sè ®iÓm sau: thu nhËp chuyÓn ra níc ngoµi cã thÓ b»ng tiÒn hoÆc b»ng hiÖn vËt, s¶n phÈm, hµng ho¸; Thu nhËp ®îc chia cña tæ chøc kinh tÕ, c¸ nh©n n íc ngoµi hoÆc chuyÓn tõ tµi kho¶n cña doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi më t¹i ViÖt Nam ®Õn bÊt kú mét tµi kho¶n nµo kh¸c hoÆc ® îc trÝch trõ tõ c¸c kho¶n tiÒn tr¶ cho doanh nghiÖp ®Òu ph¶i tÝnh thuÕ chuyÓn thu nhËp ra níc ngoµi. Sè thuÕ chuyÓn thu nhËp ra níc ngoµi ph¶i nép ®îc x¸c ®Þnh b»ng sè thu nhËp chuyÓn ra níc ngoµi hoÆc ®îc coi lµ chuyÓn ra níc ngoµi hoÆc sè thu nhËp nhµ ®Çu t gi÷ l¹i ngoµi l·nh thæ ViÖt Nam nh©n (x) thuÕ suÊt thuÕ chuyÓn thu nhËp quy ®Þnh t¹i giÊy phÐp do c¬ quan cÊp giÊy phÐp ®Çu t cÊp. Trêng hîp, giÊy phÐp ®Çu t ®îc cÊp kh«ng quy ®Þnh thuÕ suÊt chuyÓn thu nhËp ra níc ngoµi th× thuÕ suÊt thuÕ chuyÓn thu nhËp ra n íc ngoµi thùc hiÖn theo quy ®Þnh ®èi víi doanh nghiÖp ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam. 1.2.7. ThuÕ ®èi víi ho¹t ®éng chuyÓn nhîng vèn: TÝnh theo Th«ng t sè 74 TC/TCT ngµy 20/10/1997 cña Bé Tµi chÝnh. ThuÕ ®èi víi ho¹t ®éng chuyÓn nhîng vèn bao gåm thuÕ lîi tøc vµ thuÕ chuyÓn lîi nhuËn ra níc ngoµi. 1.3. ThuÕ ®èi víi khu vùc c«ng th¬ng nghiÖp, dÞch vô ngoµi quèc doanh:
 14. 14 Rµ so¸t l¹i vµ n¾m ch¾c c¸c ®èi tîng kinh doanh trªn ®Þa bµn theo tinh thÇn ChØ thÞ 657/TTg cña Thñ t íng ChÝnh phñ. CÇn ®¸nh gi¸ møc ®é thÊt thu vÒ doanh sè vµ ®èi t îng kinh doanh n¨m 1998 ®Ó x¸c ®Þnh doanh sè vµ ®èi tîng kinh doanh n¨m 1999, gi¶m dÇn tû lÖ thÊt thu. VÒ nguyªn t¾c, viÖc tÝnh dù to¸n thu n¨m 1999 ph¶i ®¶m b¶o kh«ng gi¶m thu so víi n¨m 1998. Cô thÓ nh sau: * VÒ hé: - §èi víi c¸c hé kinh doanh cè ®Þnh: Rµ so¸t l¹i c¸c hé kinh doanh, ® a c¸c hé cha thu thuÕ vµo qu¶n lý thu thuÕ m«n bµi. Trªn c¬ së sè hé m«n bµi vµ c¸c bËc thuÕ m«n bµi dù kiÕn ®a hÕt c¸c hé cã ®Þa ®iÓm kinh doanh cè ®Þnh vµo tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. - §èi víi c¸c C«ng ty cæ phÇn, C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, C«ng ty t nh©n, Hîp t¸c x·, Tæ s¶n xuÊt: TÝnh chi tiÕt ®Õn tõng doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ nh÷ng doanh nghiÖp lín. * VÒ thuÕ: - ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng: ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng c¬ së kinh doanh ph¶i nép ®îc tÝnh theo quy ®Þnh cô thÓ t¹i Th«ng t sè 89/1998/TT-BTC ngµy 27/6/1998 cña Bé Tµi chÝnh b»ng mét trong hai ph ¬ng ph¸p: ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ vµ ph¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp trªn gi¸ trÞ gia t¨ng. Ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ: ViÖc x¸c ®Þnh sè thu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p nµy ®îc ¸p dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp t nh©n, c¸c c«ng ty cæ phÇn, hîp t¸c x· vµ c¸c c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh. Ph¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp: ViÖc x¸c ®Þnh sè thu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p nµy ®îc ¸p dông ®èi víi c¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh vµ tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi kinh doanh ë ViÖt Nam kh«ng theo LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam cha thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ kÕ to¸n, ho¸ ®¬n, chøng tõ vµ c¸c c¬ së kinh doanh mua b¸n vµng, b¹c, ®¸ quý. * ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp: - §èi víi c¬ së kinh doanh thùc hiÖn kª khai, nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ: Ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®èi víi nh÷ng ®¬n vÞ nµy tÝnh t¬ng tù nh ®èi víi doanh nghiÖp nhµ níc. - §èi víi c¬ së kinh doanh thùc hiÖn kª khai, nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp viÖc kª khai tÝnh thuÕ c¨n cø vµo tû lÖ thu nhËp chÞu thuÕ trªn doanh thu vµ thuÕ suÊt nh sau: + C¬ së kinh doanh ®· thùc hiÖn b¸n hµng ho¸, cung cÊp dÞch vô cã ho¸ ®¬n, chøng tõ, ph¶i kª khai doanh thu vµ tÝnh thuÕ theo c«ng thøc sau: Doanh thu x Tû lÖ (%) thu nhËp chÞu thuÕ x ThuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp + Hé kinh doanh cha thùc hiÖn chÕ ®é kÕ to¸n, ho¸ ®¬n chøng tõ mua, b¸n hµng ho¸, dÞch vô th× c¬ quan thuÕ c¨n cø vµo t×nh h×nh kinh doanh cña tõng hé Ên ®Þnh møc doanh thu ®Ó tÝnh thu nhËp chÞu thuÕ vµ tÝnh theo c«ng thøc sau:
 15. 15 Doanh thu x Tû lÖ (%) thu nhËp chÞu thuÕ x ThuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp Tæng côc ThuÕ híng dÉn Côc thuÕ x¸c ®Þnh tû lÖ thu nhËp chÞu thuÕ trªn doanh thu phï hîp cho tõng ngµnh nghÒ kinh doanh. 1.4. Thu tõ ho¹t ®éng xæ sè kiÕn thiÕt: - Trªn c¬ së ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn thu n¨m 1998, ph©n tÝch râ nguyªn nh©n chñ quan, kh¸ch quan, trong ®ã cã viÖc Nhµ n íc ¸p dông biÖn ph¸p chèng sè ®Ò vµ c¨n cø vµo m¹ng líi ph¸t hµnh, kh¶ n¨ng tiªu thô, ®iÒu chØnh c¬ cÊu gi¸ vÐ, gi¶m chi phÝ ph¸t hµnh ®Ó tÝnh thu n¨m 1999. - Thùc hiÖn LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng th× viÖc x¸c ®Þnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®èi víi ho¹t ®éng xæ sè kiÕn thiÕt ® îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 10 môc I phÇn B Th«ng t sè 89/1998/TT-BTC ngµy 27/6/1998 cña Bé Tµi chÝnh. 1.5. Thu phÝ vµ lÖ phÝ: - TÝnh thu ®èi víi tÊt c¶ c¸c lo¹i phÝ vµ lÖ phÝ trªn ®Þa bµn qu¶n lý, tæng hîp riªng phÝ - lÖ phÝ Trung ¬ng, tØnh thµnh phè, huyÖn x· qu¶n lý. - TÝnh chi tiÕt ®èi víi tÊt c¶ c¸c lo¹i phÝ - lÖ phÝ do Trung ¬ng qu¶n lý vµ c¸c lo¹i phÝ lÖ phÝ tØnh thµnh phè. - §Ó ®¶m b¶o mäi nguån thu ph¶i ® îc ph¶n ¸nh vµo ng©n s¸ch nhµ níc theo quy ®Þnh cña LuËt ng©n s¸ch nhµ níc, yªu cÇu c¸c ®¬n vÞ tr íc ®©y ®îc trÝch mét tû lÖ nhÊt ®Þnh ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý thu phÝ, lÖ phÝ còng ph¶i tæng hîp ®Çy ®ñ sè thu trÝch l¹i vµ chi tõ nguån nµy vµo dù to¸n thu, chi cña ®¬n vÞ. ViÖc ®¬n vÞ ® îc gi÷ l¹i ®Ó chi (sau ®ã thùc hiÖn ghi thu, ghi chi) hoÆc ®¬n vÞ ph¶i nép toµn bé sè thu vµo ng©n s¸ch nhµ n íc vµ ng©n s¸ch nhµ níc sÏ cÊp ph¸t ®Çy ®ñ cho ®¬n vÞ theo dù to¸n ® îc duyÖt ph¶i ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. §èi víi c¸c ®¬n vÞ ® îc gi÷ l¹i mét phÇn sè thu ®Ó chi còng ph¶i ® îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt dù to¸n thu, chi. - §èi víi lÖ phÝ h¹n ng¹ch kinh doanh xuÊt nhËp khÈu hµng dÖt, may vµo thÞ trêng EC vµ lÖ phÝ ®Æt vµ ho¹t ®éng cña v¨n phßng thêng tró c¸c tæ chøc kinh tÕ níc ngoµi t¹i ViÖt Nam: Thùc hiÖn theo Th«ng t sè 65/1998/TT- BTC ngµy 15/5/1998 cña Bé Tµi chÝnh. Tû lÖ t¹m trÝch ®Ó l¹i c¬ quan trùc tiÕp tæ chøc thu lµ 5% tæng sè tiÒn lÖ phÝ thu ® îc, cßn l¹i 95% nép vµo ng©n s¸ch nhµ níc. - Riªng phÝ cÇu, ®êng cña Nhµ níc qu¶n lý: Thùc hiÖn tÝnh theo Th«ng t sè 57/1998/TT-BTC ngµy 27 th¸ng 4 n¨m 1998 cña Bé Tµi chÝnh; trong ®ã: x¸c ®Þnh cô thÓ phÇn 20% ®Ó l¹i ®¬n vÞ thùc hiÖn ghi thu - ghi chi; 80% nép trùc tiÕp vµo ng©n s¸ch. 1.6. §èi víi thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng hµng nhËp khÈu, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt do H¶i quan thu: C¨n cø vµo c¸c quy ®Þnh cña LuËt thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu (söa ®æi, bæ sung), LuËt thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt vµ LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng,... vµ t×nh h×nh kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, c¬ quan H¶i quan cã tr¸ch
 16. 16 nhiÖm phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh cã liªn quan vµ c¸c ®Þa ph¬ng lËp dù to¸n thu thuÕ nhËp khÈu, thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng hµng nhËp khÈu vµ c¸c kho¶n thu liªn quan ®Õn ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu. 2. VÒ chi: 2.1. §èi víi chi ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n: - Bè trÝ chi ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n tËp trung ph¶i ®¶m b¶o tr×nh tù sau: u tiªn vèn cho c¸c c«ng tr×nh träng ®iÓm cña nhµ níc vµ cña ®Þa ph¬ng, bè trÝ ®ñ vèn ®èi øng cho c¸c dù ¸n ®Çu t b»ng nguån vèn ODA vµ vèn ®· ®îc t¹m øng tõ c¸c n¨m tríc, bè trÝ vèn cho khèi lîng ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n ®· thùc hiÖn trong n¨m 1998 cha cã nguån thanh to¸n, bè trÝ vèn cho c¸c c«ng tr×nh chuyÓn tiÕp sÏ hoµn thµnh ®a vµo sö dông trong n¨m 1999 vµ c¸c c«ng tr×nh chuyÓn tiÕp cã hiÖu qu¶ tõ n¨m 1998 chuyÓn qua, bè trÝ vèn ®Ó thùc hiÖn hç trî l·i suÊt vÒ huy ®éng vèn tiÕt kiÖm trong d©n c theo l·i suÊt thÞ tr- êng ®Ó cho vay tÝn dông ®Çu t u ®·i ®èi víi nh÷ng c«ng tr×nh, dù ¸n thuéc nguån vèn ng©n s¸ch theo quy ®Þnh cña Thñ t íng ChÝnh phñ, sè vèn cßn l¹i míi bè trÝ cho c¸c c«ng tr×nh míi cã hiÖu qu¶ vµ cÊp b¸ch, trong ®ã ®èi víi c¸c c«ng tr×nh nhãm C ph¶i ®¶m b¶o nguyªn t¾c dµnh trªn 70% cho c¸c c«ng tr×nh chuyÓn tiÕp vµ khëi c«ng míi hoµn thµnh trong n¨m. §èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t tõ nguån vay vÒ cho vay l¹i th× chñ dù ¸n ph¶i chñ ®éng tù thu xÕp vèn ®èi øng cho phï hîp víi néi dung hiÖp ®Þnh ®· ký kÕt vµ c¸c quy chÕ tµi chÝnh trong níc ®Ó kh«ng ¶nh hëng ®Õn tiÕn ®é thùc hiÖn dù ¸n. C¸c c«ng tr×nh ®îc bè trÝ vèn n¨m 1999 ph¶i cã ®ñ thñ tôc ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n vµ ®îc duyÖt tríc ngµy 31/12/1998. - TiÕp tôc bè trÝ ®Çu t trë l¹i cho ngµnh dÇu khÝ tõ lîi nhuËn sau thuÕ ®îc chia tõ liªn doanh dÇu khÝ ViÖt - X« theo tû lÖ Thñ t íng ChÝnh phñ quy ®Þnh ®èi víi n¨m 1999. - TiÕp tôc thùc hiÖn c¬ chÕ bè trÝ vèn ®Çu t cho c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ - x· héi, c¸c c«ng tr×nh phóc lîi x· héi, ph¸t triÓn quü nhµ ë, ®Çu t cho n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n, t¸i t¹o quü rõng cña ng©n s¸ch ®Þa ph - ¬ng tõ c¸c nguån: thu giao quyÒn sö dông ®Êt, tiÒn thuª ®Êt, thu tõ xæ sè kiÕn thiÕt, thu tiÒn b¸n nhµ ë thuéc së h÷u Nhµ n íc, thu thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp trång lóa, thuÕ tµi nguyªn rõng,... nh n¨m 1998. - TiÕp tôc thùc hiÖn c¬ chÕ bè trÝ chi thùc hiÖn c¸c dù ¸n ph¸t triÓn h¹ tÇng kinh tÕ - x· héi tõ nguån thu thuÕ tµi nguyªn níc thuû ®iÖn, chi ®Çu t trë l¹i cho c¸c khu vùc kinh tÕ cöa khÈu ®· ® îc Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh, chi ®Çu t trë l¹i cho ngµnh truyÒn h×nh tõ nguån thu qu¶ng c¸o,... nh n¨m 1998. 2.2. §èi víi chi hç trî vèn cho doanh nghiÖp nhµ n íc tiÕp tôc bè trÝ hç trî vèn cho c¸c doanh nghiÖp nhµ níc lµm ¨n cã hiÖu qu¶, lµm hµng xuÊt khÈu, lµm c¸c nhiÖm vô c«ng Ých ®ang thiÕu vèn. Bè trÝ vèn ®Ó thùc hiÖn hç trî l·i suÊt vÒ huy ®éng vèn tiÕt kiÖm trong d©n c theo l·i suÊt thÞ trêng ®Ó cho c¸c doanh nghiÖp vay ®Çu t víi l·i suÊt u ®·i ®Ó më réng s¶n xuÊt - kinh doanh theo nh÷ng quy ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ. 2.3. §èi víi chi dù tr÷ nhµ níc: c¨n cø vµo nhiÖm vô dù tr÷ nhµ níc ®îc giao, c¸c ngµnh, c¸c ®¬n vÞ cã tr¸ch nhiÖm ®¸nh gi¸ x¸c ®Þnh møc dù tr÷ cña ngµnh, ®¬n vÞ ®Õn 31/12/1998. Trªn c¬ së ®ã dù kiÕn møc bæ sung dù tr÷
 17. 17 tõng chñng lo¹i hµng ho¸, vËt t vµ x©y dùng dù to¸n chi dù tr÷ nhµ n íc cña ngµnh, cña ®¬n vÞ n¨m 1999. 2.4. §èi víi chi trî gi¸ c¸c mÆt hµng chÝnh s¸ch: - C¸c kho¶n chi trî gi¸, trî c íc c¸c mÆt hµng chÝnh s¸ch ®èi víi miÒn nói quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 20/1998/N§-CP ®îc tÝnh to¸n theo c¸c v¨n b¶n h- íng dÉn. §èi víi chi trî gi¸ hµng chÝnh s¸ch b¸n ë miÒn nói, tÝnh to¸n theo quy ®Þnh t¹i C«ng v¨n sè 7464/KTTH ngµy 30/12/1995 cña ChÝnh phñ vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn cña c¸c Bé, ngµnh liªn quan vÒ ®èi t îng, mÆt hµng, cù ly vËn chuyÓn vµ møc trî gi¸. Riªng chi hç trî tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ s¶n xuÊt ë miÒn nói, tríc m¾t dù tÝnh chi trî gi¸, trî c íc ®Ó tiªu thô mét sè s¶n phÈm chÝnh s¶n xuÊt ë vïng nói cao, vïng ®ång bµo d©n téc ®Æc biÖt khã kh¨n. - C¸c kho¶n chi trî gi¸ gi÷ gièng gèc, trî gi¸ b¸o chÝ, nhµ xuÊt b¶n, trî gi¸ ®iÖn ¶nh,... thùc hiÖn theo chÕ ®é hiÖn hµnh. C¸c Bé, ®Þa ph¬ng, ®¬n vÞ cÇn tÝnh to¸n kü chi trî gi¸ trªn c¬ së x¸c ®Þnh râ sè l îng, gi¸ thµnh, chi phÝ vËn chuyÓn, møc trî gi¸ cô thÓ cho tõng mÆt hµng theo ®óng chÕ ®é quy ®Þnh. 2.5. §èi víi chi hµnh chÝnh sù nghiÖp: - Dù to¸n chi hµnh chÝnh sù nghiÖp cÇn c¨n cø vµo nhiÖm vô cña ®¬n vÞ, ®Þa ph¬ng, chÕ ®é chÝnh s¸ch vµ c¸c chØ tiªu kinh tÕ - x· héi cã liªn quan ®îc cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh, c«ng bè tr íc thêi ®iÓm ban hµnh Th«ng t nµy. Trong qu¸ tr×nh tÝnh to¸n dù to¸n chi ng©n s¸ch cÇn tÝnh to¸n ®Õn viÖc s¾p xÕp l¹i bé m¸y, biªn chÕ, nhiÖm vô cña tõng ®¬n vÞ cho phï hîp víi yªu cÇu chung, ®Èy m¹nh x· héi ho¸, ®ång thêi qu¸n triÖt tinh thÇn triÖt ®Ó tiÕt kiÖm, ®Æc biÖt lµ c¸c kho¶n chi mua s¾m, söa ch÷a. - Bè trÝ chi sù nghiÖp gi¸o dôc - ®µo t¹o vµ khoa häc trªn c¬ së s¾p xÕp l¹i m¹ng líi trêng, líp, c¸c c¬ së nghiªn cøu mét c¸ch hîp lý, t¨ng tû träng chi cho c¸c lÜnh vùc nµy so víi n¨m 1998 ®Ó tiÕp tôc thùc hiÖn NghÞ quyÕt Trung - ¬ng II. - Bè trÝ chi sù nghiÖp y tÕ, v¨n ho¸ th«ng tin, ph¸t thanh truyÒn h×nh, thÓ dôc thÓ thao mét c¸ch hîp lý trªn c¬ së rµ so¸t chÆt chÏ nhiÖm vô, ch ¬ng tr×nh ®Ó ®¶m b¶o ho¹t ®éng hiÖu qu¶, bè trÝ ®ñ kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch chÕ ®é cô thÓ ®· ®îc c¸c cÊp cã thÈm quyÒn ban hµnh. - Bè trÝ chi hµnh chÝnh ®¶m b¶o ®ñ tr¶ l¬ng vµ c¸c kho¶n cã tÝnh chÊt l¬ng trªn c¬ së biªn chÕ ®îc duyÖt. §èi víi c¸c kho¶n chi nghiÖp vô th êng xuyªn bè trÝ ë møc cÇn thiÕt, hÕt søc tiÕt kiÖm. C¸c kho¶n chi kh¸c nh mua s¾m, söa ch÷a, ®oµn ra, ®oµn vµo,... bè trÝ theo kh¶ n¨ng c©n ®èi ng©n s¸ch, h¹n chÕ tèi ®a viÖc mua s¾m tµi s¶n ®¾t tiÒn cha cÊp b¸ch, h¹n chÕ héi häp, s¬ kÕt, tæng kÕt. - §èi víi nh÷ng nhiÖm vô chi sö dông tõ nguån vèn vay, viÖn trî cÇn ph¶i lËp dù to¸n chi tiÕt theo tõng dù ¸n vµ tÝnh to¸n sè vèn ®èi øng phÝa ViÖt Nam cÇn bè trÝ theo cam kÕt vµ chÕ ®é quy ®Þnh. - Bè trÝ chi hç trî cho c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp khoa häc, y tÕ, ®µo t¹o thuéc c¸c doanh nghiÖp nhµ níc b»ng 50% møc hç trî n¨m 1998. Møc chi b×nh qu©n ®èi víi khu vùc hµnh chÝnh sù nghiÖp ®Ó x©y dùng dù to¸n ng©n s¸ch n¨m 1999 theo ®Þnh møc chi hiÖn hµnh. 2.6. §èi víi chi thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh môc tiªu:
 18. 18 - §èi víi c¸c ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia: Trªn c¬ së ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶, khèi lîng c«ng viÖc vµ kinh phÝ thùc hiÖn c¸c ch ¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia ®Õn hÕt n¨m 1998, dù kiÕn khèi lîng c«ng viÖc cÇn ph¶i thùc hiÖn cho nh÷ng n¨m tíi vµ n¨m 1999 ®Ó dù to¸n kinh phÝ thùc hiÖn c¸c ch ¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia trong n¨m 1999, ®ång thêi ®Ò xuÊt nh÷ng c¬ chÕ chÝnh s¸ch ®Ó thùc hiÖn vµ qu¶n lý tèt c¸c ch¬ng tr×nh nµy. - §èi víi c¸c ch¬ng tr×nh môc tiªu theo quy ®Þnh cña Thñ t íng ChÝnh phñ kh«ng cßn lµ c¸c ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia: C¨n cø vµo nhiÖm vô cña ch- ¬ng tr×nh môc tiªu, ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶, khèi l îng c«ng viÖc vµ kinh phÝ thùc hiÖn ®Õn hÕt n¨m 1998, dù kiÕn khèi lîng cßn l¹i cÇn ph¶i thùc hiÖn cho nh÷ng n¨m tíi vµ n¨m 1999 ®Ó dù to¸n kinh phÝ thùc hiÖn trong n¨m 1999, ®ång thêi thùc hiÖn ChØ thÞ 25/1998/CT-TTg ngµy 30/6/1998 cña Thñ t íng ChÝnh phñ phÇn kinh phÝ nµy bè trÝ vµo nhiÖm vô thêng xuyªn cña c¸c Bé, c¬ quan Trung ¬ng, ®Þa ph¬ng trong dù to¸n ng©n s¸ch n¨m 1999. III. Tæ chøc thùc hiÖn: 1. C¸c Bé, c¬ quan nhµ níc theo chøc n¨ng ®îc ph©n c«ng ph¶i x©y dùng c¸c chØ tiªu kinh tÕ - x· héi thuéc lÜnh vùc phô tr¸ch (Ban Tæ chøc vµ c¸n bé ChÝnh phñ x©y dùng chØ tiªu vÒ biªn chÕ vµ quü l ¬ng; Uû ban D©n téc vµ miÒn nói x¸c ®Þnh danh môc c¸c x·, huyÖn, tØnh miÒn nói, vïng cao, h¶i ®¶o; Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o x©y dùng chØ tiªu vÒ sè häc sinh, gi¸o viªn cña c¸c cÊp häc, ngµnh häc; Bé Y tÕ x©y dùng chØ tiªu vÒ gi êng bÖnh;...) vµ th«ng b¸o kÞp thêi cho Bé Tµi chÝnh, c¸c Bé, c¬ quan Trung ¬ng vµ c¸c ®Þa ph¬ng tríc thêi ®iÓm lËp dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc ®îc quy ®Þnh t¹i c¸c v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh LuËt ng©n s¸ch nhµ níc (®· söa ®æi, bæ sung) ®Ó lµm c¬ së cho viÖc lËp dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc n¨m 1999. §ång thêi chñ ®éng nghiªn cøu, x©y dùng c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch míi hoÆc nghiªn cøu söa ®æi, bæ sung c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch hiÖn hµnh (Bé Tµi chÝnh nghiªn cøu söa ®æi, bæ sung c¸c ®Þnh møc, chÕ ®é cã liªn quan ®Õn chi ng©n s¸ch, chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh doanh nghiÖp, chÕ ®é qu¶n lý c¸c kho¶n vay nî, viÖn trî cña níc ngoµi, ban hµnh v¨n b¶n híng dÉn c¸c luËt thuÕ míi; Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t nghiªn cøu söa ®æi, bæ sung ®iÒu lÖ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng, ban hµnh v¨n b¶n híng dÉn LuËt khuyÕn khÝch ®Çu t trong níc;...) ®Ó tr×nh c¸c cÊp cã thÈm quyÒn ban hµnh hoÆc ban hµnh theo thÈm quyÒn tríc thêi ®iÓm lËp dù to¸n ng©n s¸ch. Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Bé Tµi chÝnh vµ c¸c Bé liªn quan tÝnh to¸n ph¬ng ¸n bè trÝ trong nhiÖm vô chi thêng xuyªn n¨m 1999 cña c¸c Bé, c¬ quan Trung ¬ng, ®Þa ph¬ng ®èi víi phÇn kinh phÝ cña c¸c ch¬ng tr×nh môc tiªu tríc ®©y kh«ng cßn lµ ch¬ng tr×nh quèc gia. 2. C¸c Bé, c¬ quan Trung ¬ng vµ Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng c¨n cø Th«ng t nµy vµ sè kiÓm tra vÒ dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch nhµ níc n¨m 1999 do Bé Tµi chÝnh th«ng b¸o thùc hiÖn: híng dÉn, th«ng b¸o sè kiÓm tra, tæ chøc th¶o luËn vµ tæng hîp dù to¸n ng©n s¸ch nhµ n íc n¨m 1999 theo ®óng néi dung quy ®Þnh cña Th«ng t nµy. - Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè chØ ®¹o Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ phèi hîp víi Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Côc ThuÕ, Côc qu¶n lý vèn vµ tµi s¶n nhµ níc t¹i
 19. 19 doanh nghiÖp, Côc §Çu t ph¸t triÓn vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan c¨n cø sè kiÓm tra ®îc Bé Tµi chÝnh th«ng b¸o, t×nh h×nh vµ nhiÖm vô cô thÓ vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña ®Þa ph¬ng trong n¨m 1999 gióp Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè híng dÉn vµ th«ng b¸o sè kiÓm tra thu, chi ng©n s¸ch n¨m 1999 cho c¸c ®¬n vÞ dù to¸n cÊp tØnh vµ víi chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng cÊp d- íi; tæ chøc th¶o luËn víi c¸c ®¬n vÞ dù to¸n cÊp tØnh vµ víi chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng cÊp díi (®Æc biÖt lµ gióp Uû ban nh©n d©n trong c«ng t¸c h íng dÉn vµ th¶o luËn vÒ dù to¸n c¸c kho¶n thu theo c¸c LuËt thuÕ míi) ®Ó tæng hîp, lËp dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch n¨m 1999 cña ®Þa ph ¬ng tr×nh Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè cho ý kiÕn chØ ®¹o, xin ý kiÕn cña Thêng trùc Héi ®ång nh©n d©n tØnh, thµnh phè b¸o c¸o Thñ t íng ChÝnh phñ, Bé Tµi chÝnh tríc ngµy 15/8/1998. - C¸c Bé, c¬ quan Trung ¬ng c¨n cø vµo sè kiÓm tra ®îc Bé Tµi chÝnh th«ng b¸o, nhiÖm vô vµ nh÷ng c«ng viÖc cô thÓ cña Bé, c¬ quan trong n¨m 1999 híng dÉn vµ th«ng b¸o sè kiÓm tra dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch n¨m 1999 cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, tæ chøc th¶o luËn víi c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc ®Ó x©y dùng dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch n¨m 1999 cña Bé b¸o c¸o Thñ t íng ChÝnh phñ, Bé Tµi chÝnh tríc ngµy 15/8/1998. - §¬n vÞ dù to¸n c¸c cÊp thùc hiÖn viÖc lËp vµ b¸o c¸o dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch nhµ n íc n¨m 1999 theo híng dÉn cña c¬ quan cÊp trªn vµ ®óng c¸c biÓu mÉu quy ®Þnh (phô lôc kÌm theo). 3. Bé Tµi chÝnh sÏ tæ chøc lµm viÖc ®ît I víi c¸c Bé, c¬ quan Trung ¬ng vµ c¸c ®Þa ph¬ng ®Ó th¶o luËn vÒ dù to¸n ng©n s¸ch n¨m 1999 trong kho¶ng thêi gian ®Çu th¸ng 8 ®Õn 10/9/1998. - Sau khi ChÝnh phñ cã ý kiÕn vÒ dù to¸n ng©n s¸ch nhµ n íc n¨m 1999 ®Ó tr×nh Quèc héi, Bé Tµi chÝnh sÏ tæ chøc lµm viÖc víi c¸c Bé, c¬ quan Trung ¬ng vµ c¸c ®Þa ph¬ng vÒ dù to¸n ng©n s¸ch n¨m 1999 tr íc khi tr×nh ChÝnh phñ, Uû ban Thêng vô Quèc héi ph¬ng ¸n ph©n bæ dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc n¨m 1999. 4. Tæng côc ThuÕ, Tæng côc §Çu t vµ ph¸t triÓn, Tæng côc Qu¶n lý vèn vµ tµi s¶n nhµ níc t¹i doanh nghiÖp, Kho b¹c nhµ níc Trung ¬ng cã nhiÖm vô híng dÉn chi tiÕt Th«ng t nµy ®Ó thùc hiÖn vµ x©y dùng, tæng hîp dù to¸n thu, chi ng©n s¸ch nhµ níc thuéc lÜnh vùc ®îc giao. 5. Trong qu¸ tr×nh x©y dùng dù to¸n ng©n s¸ch n¨m 1999 nÕu cã nh÷ng chÝnh s¸ch chÕ ®é míi ban hµnh, Bé Tµi chÝnh sÏ cã híng dÉn th«ng b¸o bæ sung khi triÓn khai thùc hiÖn, nÕu cã nh÷ng víng m¾c ®Ò nghÞ c¸c Bé, ®Þa ph ¬ng ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó xö lý kÞp thêi.
 20. 20 HÖ thèng bi Óu mÉu Phô lôc sè 1 BiÓu sè 1: Tæng hîp dù to¸n thu ng©n s¸ch nhµ níc n¨m 199 (Dïng cho c¬ quan thuÕ c¸c cÊp) BiÓu sè 2: Tæng hîp dù to¸n thu c©n ®èi NSNN theo s¾c thuÕ n¨m 199 (Dïng cho c¬ quan thuÕ c¸c cÊp) BiÓu sè 3: Tæng hîp dù to¸n thu ng©n s¸ch nhµ níc n¨m 199 (Dïng cho c¬ quan H¶i quan c¸c cÊp) BiÓu sè 4: Tæng hîp c¸c kho¶n thu l·i, nî gèc, thu b¸n c¸c cæ phiÕu cña Nhµ níc (Dïng cho c¸c c¬ quan Kho b¹c Nhµ níc, §Çu t ph¸t triÓn, Vô Tµi chÝnh ®èi ngo¹i, Qu¶n lý vèn vµ tµi s¶n Nhµ níc t¹i doanh nghiÖp) BiÓu sè 5: Tæng hîp dù to¸n thu ng©n s¸ch nhµ n íc vÒ viÖn trî kh«ng hoµn l¹i vµ vèn ®èi øng n¨m 199 (Dïng cho c¸c ®¬n vÞ cÊp trªn tæng hîp dù to¸n cña c¸c ®¬n vÞ thuéc c¸c cÊp ng©n s¸ch vµ Ban qu¶n lý vµ tiÕp nhËn viÖn trî) BiÓu sè 6: Tæng hîp dù to¸n thu vay nî níc ngoµi n¨m 199 (Dïng cho c¸c ®¬n vÞ cÊp trªn tæng hîp dù to¸n cña c¸c ®¬n vÞ thuéc c¸c cÊp ng©n s¸ch, c¬ quan tµi chÝnh, kÕ ho¹ch - ®Çu t) BiÓu sè 7: Dù kiÕn sè thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i hoµn cho c¸c doanh nghiÖp n¨m 199 (Dïng cho c¬ quan thuÕ c¸c cÊp)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2