Thông tư 103/1998/TT-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:196

0
71
lượt xem
8
download

Thông tư 103/1998/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư 103/1998/tt-btc', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 103/1998/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 103/1998/TT-BTC Hà N i , ngày 18 tháng 7 năm 1998 THÔNG TƯ C A B TÀI CHÍNH S 103/1998/TT-BTC NGÀY 18 THÁNG 7 NĂM 1998 HƯ NG D N VI C PHÂN C P, L P, CH P HÀNH VÀ QUY T TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 20/3/1996 và Ngh nh s 87/CP ngày 19/12/1996 c a Chính ph v phân c p qu n lý, l p, ch p hành và quy t toán Ngân sách Nhà Nư c; Căn c Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân sách nhà nư c s 06/1998/QH10 ngày 20/5/1998 và Ngh nh s 51/1998/N -CP ngày 18/7/1998 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 87/CP ngày 19/12/1996 c a Chính ph quy nh chi ti t vi c phân c p qu n lý, l p, ch p hành và quy t toán Ngân sách nhà nư c; Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; B Tài chính hư ng d n vi c phân c p, l p, ch p hành và quy t toán Ngân sách nhà nư c như sau: I- NH NG QUY NNH CHUNG 1. Ngân sách nhà nư c nư c C ng hũa xã h i ch nghĩa Vi t Nam là m t h th ng th ng nh t, bao g m: Ngân sách Trung ương và Ngân sách các c p chính quy n a phương. Ngân sách các c p ư c phân nh c th ngu n thu, nhi m v chi; ngu n thu, nhi m v chi c a Ngân sách các c p ư c quy nh theo Lu t Ngân sách nhà nư c, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Ngân sách Nhà nư c, Ngh nh s 87/CP ngày 19/12/1996 c a Chính ph , Ngh nh s 51/1998/N -CP ngày 18/7/1998 c a Chính ph và kh ng ư c thay i. 2. n nh t l ph n trăm (%) phân chia các ngu n thu và s b sung c a Ngân sách c p tr n cho Ngân sách c p dư i t 3 - 5 năm, th i gian c th c a t ng th i kỳ n nh do Th tư ng Chính ph quy t nh khi giao d toán Ngân sách nhà nư c năm u c a th i kỳ n nh. 3. D toán Ngân sách nhà nư c ư c l p và quy t nh chi ti t theo ngu n thu, nhi m v chi c a t ng ơn v cơ s và theo ỳng M c l c Ngân sách nhà nư c hi n hành. i v i các kho n thu Ngân sách c a nh ng ơn v ư c gi l i m t ph n chi ti u theo ch và các kho n thu s d ng chi cho các m c ti u ã ư c xác nh cũng ph i l p d toán y và ư c c p có thNm quy n duy t.
 2. 4. Vi c i u ch nh d toán Ngân sách th c hi n theo thNm quy n, quy trình quy nh t i Ngh nh s 87/CP ngày 19/12/1996, Ngh nh s 51/1998/N -CP ngày 18/7/1998 c a Chính ph và theo nguy n t c c p nào quy t nh th c p ó i u ch nh. 5. Các t ch c, cá nhân, k c các t ch c, cá nhân nư c ngoài ho t ng tr n lãnh th nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam có nghĩa v n p y , ỳng h n các kho n thu , ph , l ph và các kho n thu khác vào Ngân sách nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. 6. Cơ quan thu (Thu Nhà nư c, H i quan, Tài chính và các cơ quan khác ư c Chính ph cho ph p ho c ư c B Tài chính u quy n) ph i h p v i Kho b c Nhà nư c t ch c qu n lý, t p trung ngu n thu Ngân sách nhà nư c, thư ng xuy n ki m tra, i chi u b o m m i ngu n thu Ngân sách ph i ư c t p trung y , k p th i vào qu Ngân sách nhà nư c. 7. T t c các kho n chi Ngân sách nhà nư c ph i ư c ki m tra, ki m soát trư c, trong và sau quá trình c p phát thanh toán. Các kho n chi ph i có trong d toán Ngân sách nhà nư c ư c duy t, ỳng ch , ti u chuNn, nh m c do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n quy nh và ư c th trư ng ơn v s d ng Ngân sách chuNn chi. Ngư i chuNn chi ch u trách nhi m v quy t nh c a m nh, n u chi sai ph i b i hoàn cho c ng qu . 8. M i kho n thu, chi Ngân sách nhà nư c u ư c h ch toán b ng ng Vi t Nam theo ỳng ni n Ngân sách, c p Ngân sách và M c l c Ngân sách nhà nư c. Các kho n thu, chi Ngân sách nhà nư c b ng ngo i t , hi n v t, ngày c ng lao ng ư c quy i ra ng Vi t Nam theo t giá ngo i t ho c giá hi n v t, ngày c ng lao ng do cơ quan có thNm quy n quy nh h ch toán thu Ngân sách nhà nư c t i th i i m phát sinh ỳng ni n Ngân sách. 9. Các t ch c, cá nhân có nhi m v thu n p Ngân sách nhà nư c, s d ng Ngân sách nhà nư c ph i t ch c h ch toán k toán, báo cáo và quy t toán vi c thu n p Ngân sách ho c vi c s d ng kinh ph theo ỳng quy nh c a ch k toán nhà nư c, M c l c Ngân sách nhà nư c và nh ng quy nh t i Ngh nh s 87/CP ngày 19/12/1996 và Ngh nh s 51/1998/N -CP ngày 18/7/1998 c a Chính ph cũng như các quy nh t i Thông tư này. 10. B Tài chính có văn b n hư ng d n ri ng v qu n lý thu, chi i v i m t s ho t ng c bi t thu c lĩnh v c qu c phũng - an ninh; c p phát và cho vay v n u tư xây d ng cơ b n; thu và s d ng v n vay n , vi n tr ; các kho n thu, chi c a cơ quan i di n Vi t Nam nư c ngoài; thu, chi Ngân sách xã. II- PHÂN C P QU N Lí NGÂN SÁCH 1. Phân c p nhi m v thu, chi: ngu n thu và nhi m v chi c a Ngân sách t ng c p như sau: 1.1. Ngu n thu c a Ngân sách trung ương g m: 1.1.1. Các kho n thu 100%: a) Thu giá tr gia tăng hàng hoá nh p khNu; b) Thu xu t khNu, thu nh p khNu; c) Thu ti u th c bi t, kh ng k thu ti u th c bi t hàng s n xu t trong nư c thu vào các m t hàng bài lá, vàng mã, hàng mã và các d ch v kinh doanh vũ trư ng,
 3. mát-xa, ka-ra- -k ; kinh doanh g n (golf): bán th h i viên, v chơi g n; kinh doanh ca-si-n (casino); trũ chơi b ng máy gi c-pút (jackpot); kinh doanh v t cư c ua ng a, ua xe; d) Thu thu nh p doanh nghi p c a các ơn v h ch toán toàn ngành; Thu thu nh p doanh nghi p c a các ơn v h ch toán toàn ngành là ph n thu nh p n p Ngân sách t các ho t ng s n xu t, kinh doanh c a các ơn v sau ây: - Các ho t ng s n xu t, kinh doanh i n c a T ng c ng ty i n l c Vi t Nam, các c ng ty i n l c I, II, III, C ng ty i n l c thành ph Hà n i, C ng ty i n l c thành ph H Ch Minh. - Các ho t ng kinh doanh c a Ngân hàng C ng thương Vi t Nam, Ngân hàng N ng nghi p Vi t Nam, Ngân hàng Ngo i thương Vi t Nam, Ngân hàng u tư và phát tri n Vi t Nam, Ngân hàng Nhà ng b ng s ng C u Long, Ngân hàng ph c v ngư i ngh o. - Các ho t ng kinh doanh c a Hãng hàng kh ng Qu c gia Vi t Nam. - Các d ch v bưu chính vi n thông h ch toán t p trung c a T ng c ng ty Bưu chính vi n thông Vi t Nam. - Ho t ng b o hi m c a T ng c ng ty B o hi m Vi t Nam. - Ho t ng v n doanh c a Li n hi p ư ng s t Vi t Nam; ) Các kho n thu và thu khác t các ho t ng thăm dũ, khai thác d u khí (k c ti n thu m t t, m t nư c) do Trung ương qu n lý; e) Thu nh p t v n gúp c a Nhà nư c, ti n thu h i v n c a Nhà nư c t i các cơ s kinh t , thu h i ti n cho vay c a Nhà nư c (c g c và lãi), thu t qu d tr Nhà nư c, thu t qu d tr tài chính c a Trung ương trong trư ng h p c bi t; g) Các kho n do Chính ph vay; vi n tr kh ng hoàn l i c a Chính ph các nư c, các t ch c, cá nhân nư c ngoài cho Chính ph theo quy nh c a pháp lu t; h) Các kho n ph và l ph n p Ngân sách trung ương: L ph xu t nh p c nh, l ph bay qua b u tr i, ph giao thông và các kho n ph , l ph khác theo quy nh c a Chính ph ; i) Ch nh l ch thu, chi t các ho t ng c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; k) Các kho n thu hoàn v n, thanh lý tài s n do thanh lý doanh nghi p, các kho n thu khác c a doanh nghi p nhà nư c; l) Thu khác c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài; m)Thu s nghi p c a các ơn v do các cơ quan trung ương qu n lý; n) Thu k t dư Ngân sách trung ương; o) Các kho n thu khác theo quy nh c a pháp lu t. 1.1.2. Các kho n thu ư c phân chia theo t l ph n trăm (%) gi a Ngân sách trung ương và Ngân sách c p t nh: a) Thu giá tr gia tăng, kh ng k thu giá tr gia tăng quy nh t i m c a, i m 1.1.1 ph n II Thông tư này và thu giá tr gia tăng thu t ho t ng x s ki n thi t;
 4. b) Thu thu nh p doanh nghi p, kh ng k thu thu nh p doanh nghi p quy nh t i m c d, i m 1.1.1 ph n II Thông tư này và thu thu nh p doanh nghi p thu t ho t ng x s ki n thi t; c) Thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao; d) Thu chuy n thu nh p ra nư c ngoài c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài có v n u tư t i Vi t Nam; ) Thu s d ng v n Ngân sách c a các doanh nghi p Nhà nư c, kh ng k thu s d ng v n Ngân sách t ho t ng x s ki n thi t. 1.2. Nhi m v chi c a Ngân sách trung ương g m: 1.2.1. Chi thư ng xuy n v : a) Các ho t ng s nghi p giáo d c, ào t o, y t , xã h i, văn hoá, thông tin, th d c th thao, s nghi p khoa h c, c ng ngh và m i trư ng, các s nghi p khác do các cơ quan trung ương qu n lý: - Các trư ng ph thông dân t c n i trỳ; - ào t o sau i h c, i h c, cao ng, trung h c chuy n nghi p, ào t o ngh và các h nh th c ào t o, b i dư ng khác; - Phũng b nh, ch a b nh và các ho t ng s nghi p y t khác; - Các tr i xã h i, phũng ch ng các t n n xã h i và các ho t ng xã h i khác; - B o t n, b o tàng, thư vi n, tr ng tu di t ch l ch s ã ư c x p h ng, các ho t ng bi u di n ngh thu t và các ho t ng văn hoá khác; - Phát thanh, truy n h nh và các ho t ng thông tin khác; - B i dư ng, hu n luy n hu n luy n viên, v n ng viên các i tuy n qu c gia; các gi i thi u qu c gia và qu c t ; qu n lý các sơ s thi u th d c th thao và các ho t ng th d c th thao khác; - Nghi n c u khoa h c và c ng ngh ; - Các ho t ng v m i trư ng; - Các s nghi p khác. b) Các ho t ng s nghi p kinh t do các cơ quan trung ương qu n lý: - S nghi p giao thông: duy tu, b o dư ng, s a ch a c u ư ng, các công trình giao thông khác, l p bi n báo và các bi n pháp b o m an toàn giao thông tr n các tuy n ư ng; - S nghi p n ng nghi p, thu l i, ngư nghi p và lâm nghi p: b o dư ng, s a ch a các tuy n , các công trình thu l i, các tr m tr i n ng nghi p, ngư nghi p, lâm nghi p; c ng tác khuy n lâm, khuy n n ng, khuy n ngư; c ng tác khoanh nu i, b o v , phũng ch ng cháy r ng, b o v ngu n l i thu s n; - i u tra cơ b n; - o c a gi i hành chính các c p; - ov b n ; - o c bi n gi i, c m m c bi n gi i; - o c, l p b n và lưu tr h sơ a chính;
 5. - nh canh, nh cư và kinh t m i; - Các s nghi p kinh t khác. c) Qu c phũng, an ninh và tr t t an toàn xã h i: - Qu c phũng: + mb o i s ng v t ch t, tinh th n, chính sách cho toàn quân; + ào t o, hu n luy n, nghi n c u khoa h c; + Mua s m trang thi t b vũ khí và các phương ti n quân s cho toàn quân, k c b i a phương; + ChuNn b ngũi l u, thu c n và ho c cung c p cho s n xu t m n, l u n trang b cho dân quân t v , quân nhân d b ; + ChuNn b ng viên c ng nghi p, bao g m chuNn b tài li u thi t k , c ng ngh , hư ng d n tri n khai k thu t, chuNn b các lo i d ng c chuy n d ng, các lo i trang b c ch ng qu c phũng; + Di n t p dài ngày (tr n 5 ngày) c a các ơn v d b ng viên thu c b i ch l c; + i u ng các ơn v dân quân t v , quân nhân d b t t nh này sang t nh khác; + Xây d ng m i, s a ch a các công trình quân s c bi t, các công trình chi n u, tr s làm vi c, doanh tr i, kho tàng c a cơ quan quân s t c p huy n tr l n; - An ninh và tr t t , an toàn xã h i: + mb o i s ng v t ch t, tinh th n, chính sách xã h i cho l c lư ng c ng an nhân dân; + ào t o, hu n luy n, nghi n c u khoa h c; + Mua s m trang thi t b vũ khí và các phương ti n nghi p v cho l c lư ng c ng an nhân dân; + Qu n lý và c i t o ph m nhân; qu n lý và giáo d c trong cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng; + Phũng cháy, ch a cháy; + Xây d ng m i, s a ch a các công trình c bi t, doanh tr i, tr s làm vi c, kho tàng c a l c lư ng c ng an nhân dân; s a ch a tr i giam, tr i c i t o ph m nhân t c p huy n tr l n; s a ch a nhà trong cơ s giáo d c, trư ng giáo dư ng; d) Ho t ng c a Qu c h i, Ch t ch nư c, các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , h th ng Toà án nhân dân, Vi n ki m sát nhân dân; ) Ho t ng c a các cơ quan trung ương c a ng C ng s n Vi t Nam; e) Ho t ng c a các cơ quan trung ương c a M t tr n t qu c Vi t Nam, oàn thanh ni n c ng s n H Ch Minh, H i C u chi n binh Vi t Nam, H i Li n hi p ph n Vi t Nam, H i N ng dân Vi t Nam; ho t ng c a T ng li n oàn lao ng Vi t Nam; g) Tr giá theo chính sách c a Nhà nư c; h) Các chương trình qu c gia do Trung ương qu n lý; i) H tr qu b o hi m xã h i theo quy nh c a Chính ph ;
 6. k) Th c hi n các chính sách i v i thương binh, b nh binh, thân nhân li t s , gia nh có c ng v i cách m ng và các i tư ng chính sách xã h i khác; l) Tài tr cho các t ch c xã h i, xã h i - ngh nghi p Trung ương theo quy nh c a pháp lu t; m) Tr lãi ti n do Chính ph vay; n) Vi n tr ; o) Các kho n chi khác theo quy nh c a pháp lu t. 1.2.2. Chi u tư phát tri n: a) u tư xây d ng các công trình k t c u h t ng kinh t - xã h i kh ng có kh năng thu h i v n do Trung ương qu n lý; b) u tư và h tr v n cho các doanh nghi p nhà nư c; gúp v n c ph n, li n doanh vào các doanh nghi p thu c các lĩnh v c c n thi t có s tham gia c a Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t; c) Chi cho Qu h tr u tư qu c gia và các Qu h tr phát tri n i v i các chương trình, d án phát tri n kinh t ; d) D tr nhà nư c; ) Cho vay c a Chính ph u tư phát tri n. 1.2.3. Tr n g c ti n do Chính ph vay. 1.2.4. B sung qu d tr tài chính. 1.2.5. B sung cho Ngân sách c p t nh. 1.3. Ngu n thu c a Ngân sách c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g i chung là Ngân sách c p t nh): 1.3.1. Các kho n thu 100%: a) Ti n cho thu m t t, m t nư c i v i các doanh nghi p, k c doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, kh ng k ti n cho thu m t t, m t nư c t các ho t ng thăm dũ, khai thác d u khí do Trung ương qu n lý; b) Ti n cho thu và ti n bán nhà thu c s h u nhà nư c; c) L ph trư c b phát sinh n p tr n a bàn huy n, qu n; kh ng k l ph trư c b nhà, t; d) Các kho n thu t ho t ng x s ki n thi t; ) Vi n tr kh ng hoàn l i b ng ti n, b ng hi n v t c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài tr c ti p cho c p t nh theo quy nh c a pháp lu t; e) Các kho n ph , l ph n p vào Ngân sách c p t nh theo quy nh c a Chính ph ; g) Các kho n thu khác t các thành ph n kinh t ngoài qu c doanh. h) Thu ph t x lý vi ph m hành chính trong các lĩnh v c, k c ph t v n t i quá t i t i các tr m cân, thu t các ho t ng ch ng bu n l u và kinh doanh trái pháp lu t. i) Huy ng c a các t ch c, cá nhân u tư xây d ng các công trình k t c u h t ng theo quy nh c a Chính ph ;
 7. k) óng gúp t nguy n c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c cho Ngân sách c p t nh; l) Thu t qu d tr tài chính t nh trong trư ng h p c bi t; m) Thu s nghi p c a các ơn v do các cơ quan c p t nh qu n lý; n) Thu ti n vay cho u tư theo quy nh t i kho n 3 i u 8 c a Lu t Ngân sách nhà nư c: Vi c huy ng v n trong nư c u tư xây d ng các công trình k t c u h t ng th c hi n theo qui nh t i kho n 3 i u 8 c a Lu t Ngân sách Nhà nư c. M c dư n các ngu n v n huy ng t i th i i m kh ng vư t quá 30% v n u tư xây d ng cơ b n hàng năm c a Ngân sách c p t nh. Khi có nhu c u huy ng v n, U ban nhân dân t nh l p phương án báo cáo H i ng nhân dân thông qua, g i B Tài chính và B K ho ch và u tư thNm nh trình Th tư ng Chính ph xem x t, quy t nh. Các ngu n v n huy ng ư c ưa vào cân i Ngân sách c p t nh và ch ư c chi cho m c ti u ã ư c xác nh. N i dung phương án ph i n u r : + D án u tư ư c cơ quan có thNm quy n quy t nh; + Hi u qu kinh t - xã h i c a d án; + T ng s v n u tư c n huy ng và d ki n ngu n b o m tr n c a Ngân sách c p t nh; + H nh th c huy ng v n; kh i lư ng huy ng; lãi su t và phương án tr n khi n h n; + Dư n v n huy ng; + Cân i Ngân sách c p t nh năm hi n t i và k ho ch Ngân sách các năm ti p theo; + Các tài li u khác nh m thuy t minh r phương án; o) Thu k t dư Ngân sách c p t nh; p) Các kho n thu khác theo quy nh c a pháp lu t; q) Thu b sung t Ngân sách trung ương. 1.3.2. Các kho n thu phân chia theo t l ph n trăm (%) gi a Ngân sách trung ương và Ngân sách c p t nh theo qui nh t i i m 1.1.2 ph n II Thông tư này. 1.3.3. Các kho n thu phân chia theo t l ph n trăm (%) gi a Ngân sách c p t nh, Ngân sách c p huy n và Ngân sách xã, th tr n: a) Thu chuy n quy n s d ng t; b) Thu nhà, t; c) Ti n s d ng t. 1.3.4. Các kho n thu phân chia theo t l ph n trăm (%) gi a Ngân sách c p t nh, Ngân sách c p huy n và Ngân sách xã, th tr n, phư ng: a) Các kho n thu quy nh t i i m 1.1.2 ph n II Thông tư này do c p t nh quy nh trong ph m vi t nh ư c phân c p; b) Các kho n thu Thu s d ng t n ng nghi p; thu tài nguy n; l ph trư c b nhà, t; thu ti u th c bi t hàng s n xu t trong nư c thu vào m t hàng bài lá, vàng mã, hàng mã và các d ch v kinh doanh vũ trư ng, mát-xa, ka-ra- -k ; kinh doanh g n: bán th h i viên; v chơi g n; kinh doanh ca-si-n ; trũ chơi b ng máy gi c-pút; kinh
 8. doanh v t cư c ua ng a, ua xe, Ngân sách a phương ư c hư ng 100%; Vi c phân c p cho Ngân sách các c p (t nh; huy n; xã, th tr n, phư ng) do c p t nh quy nh. Ri ng t l ph n trăm (%) phân chia thu s d ng t n ng nghi p cho xã, th tr n, phư ng t i a có th n 100%, nhưng t i thi u là 20%. 1.3.5. Vi c phân c p các ngu n thu quy nh t i i m 1.3.3 và 1.3.4 ph n II Thông tư này do H i ng nhân dân t nh quy t nh trong ph m vi ư c phân c p. 1.3.6. g n trách nhi m qu n lý thu Ngân sách tr n a bàn, quá trình i u hành Ngân sách, U ban nhân dân c p t nh có th xem x t quy t nh tăng chi cho c p dư i có s thu vư t d toán giao; trư ng h p kh ng hoàn thành s thu giao có th xem x t gi m m c chi cho c p dư i. 1.4. Nhi m v chi c a Ngân sách c p t nh: 1.4.1. Chi thư ng xuy n v : a) Các ho t ng s nghi p giáo d c, ào t o, y t , xã h i, văn hoá, thông tin, th d c th thao, s nghi p khoa h c, c ng ngh và m i trư ng, các s nghi p khác do các cơ quan c p t nh qu n lý: - Giáo d c ph thông, b tỳc văn hoá, nhà tr , m u giáo, ph thông dân t c n i trỳ và các ho t ng giáo d c khác; - i h c t i ch c, cao ng, trung h c chuy n nghi p, ào t o ngh , ào t o ng n h n và các h nh th c ào t o b i dư ng khác; - Phũng b nh, ch a b nh và các ho t ng y t khác; - Các tr i xã h i, c u t xã h i, c u ói, phũng ch ng các t n n xã h i và các ho t ng xã h i khác; - B o t n, b o tàng, thư vi n, bi u di n ngh thu t và ho t ng văn hoá khác; - Phát thanh, truy n h nh và các ho t ng thông tin khác; - B i dư ng, hu n luy n hu n luy n viên, v n ng viên các i tuy n c p t nh; các gi i thi u c p t nh; qu n lý các cơ s thi u th d c - th thao và các ho t ng th d c th thao khác; - Nghi n c u khoa h c, ng d ng ti n b k thu t, các ho t ng s nghi p khoa h c - c ng ngh khác; - Các ho t ng v m i trư ng; - Các s nghi p khác. b) Các ho t ng s nghi p kinh t do các cơ quan c p t nh qu n lý: - S nghi p giao thông: duy tu, b o dư ng và s a ch a c u ư ng và các công trình giao thông khác; l p bi n báo và các bi n pháp b o m an toàn giao thông tr n các tuy n ư ng; - S nghi p n ng nghi p, thu l i, ngư nghi p và lâm nghi p: duy tu, b o dư ng các tuy n , các công trình thu l i, các tr m tr i n ng nghi p, lâm nghi p, ngư nghi p; c ng tác khuy n lâm, khuy n n ng, khuy n ngư; chi khoanh nu i, b o v , phũng ch ng cháy r ng, b o v ngu n l i thu s n; - S nghi p th chính (áp d ng cho các thành ph tr c thu c Trung ương, tr ph n giao cho th xã): duy tu, b o dư ng h th ng n chi u sáng, v a h , h th ng c p thoát nư c, giao thông n i th , c ng viên và các s nghi p th chính khác;
 9. - o c, l p b n và lưu tr h sơ a chính; - i u tra cơ b n; - Các s nghi p kinh t khác. c) Qu c phũng, an ninh và tr t t an toàn xã h i, g m: - Qu c phũng: + Hu n luy n cán b dân quân t v ; + T ch c h i ngh , t p hu n nghi p v và báo cáo c ng tác; + Ho t ng c a các ơn v t v luân phi n thoát ly s n xu t làm nghĩa v thư ng tr c chi n u ho c s n sàng chi n u nh ng v ng tr ng i m bi n gi i, h i o trong m t s trư ng h p c bi t theo ch o c a B Qu c phũng; + Xây d ng phương án phũng th khu v c; + V n chuy n vũ khí, khí tài, quân trang quân d ng cho l c lư ng dân quân t v và quân nhân d b ; + Ti p ón quân nhân hoàn thành nghĩa v quân s tr v . - An ninh và tr t t an toàn xã h i: + H tr các chi n d ch phũng ng a, phũng ch ng các lo i t i ph m; + H tr các chi n d ch gi g n an ninh và tr t t an toàn xã h i; + H tr c ng tác phũng cháy, ch a cháy; + H tr s a ch a nhà t m giam, t m gi . + H tr sơ k t, t ng k t phong trào qu n chúng b o v an ninh t qu c; d) Ho t ng c a các cơ quan nhà nư c c p t nh; ) Ho t ng các cơ quan c p t nh c a ng c ng s n Vi t Nam; e) Ho t ng các cơ quan c p t nh c a M t tr n t qu c Vi t Nam, oàn thanh ni n c ng s n H Ch Minh, H i C u chi n binh Vi t Nam, H i Li n hi p ph n Vi t Nam, H i N ng dân Vi t Nam; g) Tài tr cho các t ch c xã h i, xã h i - ngh nghi p c p t nh theo quy nh c a pháp lu t; h) Th c hi n các chính sách xã h i do c p t nh qu n lý; i) Các chương trình qu c gia do Chính ph giao cho c p t nh qu n lý; k) Tr giá theo chính sách c a Nhà nư c; l) Tr lãi ti n vay cho u tư theo quy nh t i kho n 3, i u 8 c a Lu t Ngân sách nhà nư c; m) Các kho n chi khác theo quy nh c a pháp lu t. 1.4.2. Chi u tư phát tri n: a) u tư xây d ng các công trình k t c u h t ng kinh t - xã h i do c p t nh qu n lý; b) u tư và h tr v n cho các doanh nghi p nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t.
 10. Hàng năm, căn c vào kh năng cân i Ngân sách và ngu n tăng thu (n u có) các t nh quy t nh u tư và h tr v n cho các doanh nghi p nhà nư c tr n a bàn trong ó chỳ ý các doanh nghi p làm ăn có hi u qu ; 1.4.3. Chi tr n g c ti n vay cho u tư theo quy nh t i kho n 3, i u 8 c a Lu t Ngân sách nhà nư c. 1.4.4. Chi b sung qu d tr tài chính. 1.4.5. Chi b sung cho Ngân sách c p dư i . 1.5. Ngu n thu c a Ngân sách c p huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (g i chung là Ngân sách c p huy n) g m: 1.5.1. Các kho n thu 100%: a) Thu m n bài thu t các doanh nghi p, c ng ty, h p tác xã và các h s n xu t kinh doanh ngoài qu c doanh g m: -T b c1 n b c 3 thu tr n a bàn xã, th tr n. -T b c1 n b c 6 thu tr n a bàn phư ng. b) Thu sát sinh thu t các doanh nghi p gi t m gia súc tr n a bàn phư ng; c) Các kho n ph và l ph t các ho t ng do các cơ quan thu c c p huy n qu n lý; d) Ti n thu t ho t ng s nghi p c a các ơn v do c p huy n qu n lý; ) Vi n tr kh ng hoàn l i c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài tr c ti p cho c p huy n theo quy nh c a pháp lu t; e) óng gúp c a các t ch c, cá nhân u tư xây d ng các công trình k t c u h t ng theo quy nh c a Chính ph ; g) óng gúp t nguy n c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c cho Ngân sách c p huy n; h) Thu ph t x lý vi ph m hành chính trong các lĩnh v c, thu t các ho t ng ch ng bu n l u và kinh doanh trái pháp lu t theo phân c p c a t nh. i) Thu k t dư Ngân sách c p huy n; k) B sung t Ngân sách c p t nh; l) Các kho n thu khác theo quy nh c a pháp lu t. 1.5.2. Các kho n thu ư c phân chia theo t l ph n trăm (%) gi a Ngân sách c p t nh, Ngân sách c p huy n và Ngân sách xã, th tr n, phư ng theo quy nh t i các i m 1.3.3 và 1.3.4 ph n II Thông tư này. 1.5.3. Ngoài các kho n thu quy nh t i các i m 1.5.1 và 1.5.2 ph n II Thông tư này, i v i các th xã, thành ph thu c t nh cũn ư c phân chia th m m t ph n theo t l ph n trăm (%) i v i ngu n thu l ph trư c b , kh ng k l ph trư c b nhà, t phát sinh n p tr n a bàn và ư c thành l p qu u tư theo quy nh c a Chính ph . 1.6. Nhi m v chi c a Ngân sách c p huy n g m: 1.6.1. Chi thư ng xuy n v : a) Các ho t ng s nghi p giáo d c - ào t o, y t th c hi n theo phân c p c a c p t nh.
 11. b) Các ho t ng s nghi p văn hoá, thông tin, th d c - th thao, xã h i và các s nghi p khác do cơ quan c p huy n qu n lý; c) Các ho t ng s nghi p kinh t do cơ quan c p huy n qu n lý: - N ng nghi p, ngư nghi p, lâm nghi p, thu l i. - Giao thông. - S nghi p th chính (áp d ng i v i Ngân sách th xã, thành ph thu c t nh): duy tu, b o dư ng h th ng n chi u sáng, v a h , h th ng c p thoát nư c, giao thông n i th , c ng viên và các s nghi p th chính khác. Trư ng h p huy n m nh n các nhi m v này tr n a bàn th tr n th ư c b o m b ng ngu n s nghi p kinh t khác. - Các s nghi p kinh t khác; d) Qu c phũng an ninh và tr t t , an toàn xã h i: - Qu c phũng: + C ng tác giáo d c qu c phũng toàn dân. + C ng tác tuy n quân và ón ti p quân nhân hoàn thành nghĩa v tr v . + ăng ký quân nhân d b . + T ch c hu n luy n cán b dân quân t v . + H i ngh và t p hu n nghi p v dân quân t v . - An ninh và tr t t , an toàn xã h i: + Tuy n truy n, giáo d c phong trào qu n chúng b o v an ninh. + H tr các chi n d ch gi g n an ninh và tr t t , an toàn xã h i; + H tr sơ k t, t ng k t phong trào qu n chúng b o v an ninh t qu c; + H tr ho t ng an ninh, tr t t cơ s . ) Ho t ng c a các cơ quan nhà nư c c p huy n; e) Ho t ng c a cơ quan c p huy n c a ng c ng s n Vi t Nam; g) Ho t ng c a cơ quan c p huy n c a M t tr n T qu c Vi t Nam, oàn thanh ni n c ng s n H Ch Minh, H i c u chi n binh Vi t Nam, H i Li n hi p ph n Vi t Nam, H i N ng dân Vi t Nam; h) Tài tr cho các t ch c xã h i, xã h i - ngh nghi p c p huy n theo quy nh c a pháp lu t; i) Các kho n chi khác theo quy nh c a pháp lu t. 1.6.2. Chi u tư phát tri n: Chi u tư xây d ng các công trình k t c u h t ng kinh t - xã h i theo phân c p c a t nh. Trong phân c p i v i th xã, thành ph thu c t nh, ph i có nhi m v chi u tư xây d ng các trư ng ph thông qu c l p các c p và các công trình phỳc l i c ng c ng, i n chi u sáng, c p thoát nư c, giao thông n i th , an toàn giao thông, v sinh th . 1.6.3. Chi b sung cho Ngân sách c p dư i. 1.7. Ngu n thu c a Ngân sách xã, th tr n g m:
 12. 1.7.1. Các kho n thu 100%: a) Thu m n bài thu t các doanh nghi p, c ng ty, h p tác xã và các h s n xu t kinh doanh ngoài qu c doanh có b c thu m n bài t b c 4 n b c 6 thu tr n a bàn xã, th tr n; b) Thu sát sinh; c) Các kho n ph , l ph và các kho n óng gúp cho Ngân sách xã, th tr n theo quy nh c a pháp lu t; d) Thu t s d ng qu t c ng ch và thu hoa l i c ng s n khác; ) Thu ph t x lý vi ph m hành chính trong các lĩnh v c, thu t các ho t ng ch ng bu n l u và kinh doanh trái pháp lu t theo phân c p c a t nh; e) Ti n thu t các ho t ng s nghi p do xã, th tr n qu n lý; g) Các kho n óng gúp t nguy n cho xã, th tr n; h)Vi n tr kh ng hoàn l i c a các t ch c và cá nhân nư c ngoài tr c ti p cho xã, th tr n theo quy nh c a pháp lu t; i) Thu k t dư c a Ngân sách xã, th tr n; k) B sung t Ngân sách c p tr n; l) Các kho n thu khác theo quy nh c a pháp lu t. 1.7.2. Các kho n thu phân chia theo t l ph n trăm (%) gi a Ngân sách c p t nh, Ngân sách c p huy n và Ngân sách xã, th tr n theo quy nh t i các i m 1.3.3 và 1.3.4 ph n II Thông tư này. 1.8. Nhi m v chi c a Ngân sách xã, th tr n g m: 1.8.1. Chi thư ng xuy n v : a) C ng tác xã h i và ho t ng văn hoá, thông tin, th d c - th thao do xã, th tr n qu n lý; b) H tr kinh ph b tỳc văn hoá, nhà tr , m u giáo do xã, th tr n qu n lý; c) Ho t ng y t xã, th tr n; d) Qu n lý, duy tu, b o dư ng các công trình ki n trỳc, tài s n, công trình phỳc l i, ư ng giao thông do xã, th tr n qu n lý; ) Ho t ng c a các cơ quan nhà nư c xã, th tr n; e) Ho t ng c a cơ quan ng c ng s n Vi t Nam, M t tr n T qu c Vi t Nam, oàn thanh ni n c ng s n H Ch Minh,H i c u chi n binh Vi t Nam, H i li n hi p ph n Vi t Nam, H i n ng dân Vi t Nam xã, th tr n; g) C ng tác dân quân t v , tr t t - an toàn xã h i: - Hu n luy n dân quân t v . - ăng ký nghĩa v quân s , ưa thanh ni n i làm nghĩa v quân s . - Tuy n truy n, v n ng phong trào qu n chúng b o v an ninh, tr t t - an toàn xã h i; - Ho t ng b o v an ninh, tr t t cơ s . h) Các kho n chi khác theo quy nh c a pháp lu t.
 13. 1.8.2. Chi u tư phát tri n: u tư xây d ng các công trình k t c u h t ng kinh t - xã h i theo phân c p c a t nh. 1.9. Ngu n thu c a Ngân sách phư ng g m: 1.9.1. Các kho n thu 100%: a) Các kho n ph , l ph và các kho n óng gúp cho Ngân sách phư ng theo quy nh c a pháp lu t; b) Thu ph t x lý vi ph m hành chính trong các lĩnh v c, thu t các ho t ng ch ng bu n l u và kinh doanh trái pháp lu t theo phân c p c a t nh; c) Thu sát sinh, kh ng k thu sát sinh thu t các doanh nghi p gi t m gia súc; d) Các kho n óng gúp t nguy n c a các t ch c, cá nhân cho phư ng; ) Vi n tr kh ng hoàn l i c a các t ch c và cá nhân nư c ngoài tr c ti p cho phư ng theo quy nh c a pháp lu t; e) Thu k t dư Ngân sách phư ng; g) B sung t Ngân sách c p tr n; h) Các kho n thu khác theo quy nh c a pháp lu t. 1.9.2. Các kho n thu ư c phân chia theo t l ph n trăm (%) gi a Ngân sách c p t nh, Ngân sách c p huy n và Ngân sách phư ng theo quy nh t i i m 1.3.4 ph n II Thông tư này. 1.10. Nhi m v chi c a Ngân sách phư ng g m: 1.10.1. Chi c ng tác xã h i và ho t ng văn hoá, thông tin, th d c - th thao do phư ng qu n lý; 1.10.2. Chi v ho t ng cơ quan nhà nư c phư ng; 1.10.3. Ho t ng c a cơ quan ng c ng s n Vi t Nam, M t tr n T qu c Vi t Nam, oàn thanh ni n c ng s n H Ch Minh, H i C u chi n binh Vi t Nam, H i Li n hi p ph n Vi t Nam, H i N ng dân Vi t Nam phư ng; 1.10.4. Chi v c ng tác dân quân t v , tr t t - an toàn xã h i: - Hu n luy n dân quân t v ; - ăng ký nghĩa v quân s , ưa thanh ni n i làm nghĩa v quân s ; - Tuy n truy n, v n ng phong trào qu n chúng b o v an ninh, tr t t - an toàn xã h i. 1.10.5. Các kho n chi khác theo quy nh c a pháp lu t. 2. T l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu gi a Ngân sách các c p trong năm u c a th i kỳ n nh: 2.1. T l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu gi a Ngân sách trung ương v i Ngân sách t ng t nh do Chính ph quy t nh. T l này ư c áp d ng chung i v i t t c các kho n thu ư c phân chia và ư c xác nh ri ng cho t ng t nh. - Các kho n thu ư c phân chia g m:
 14. + Thu giá tr gia tăng, kh ng k thu giá tr gia tăng thu t hàng hoá nh p khNu và thu t ho t ng x s ki n thi t; + Thu thu nh p doanh nghi p, kh ng k thu thu nh p doanh nghi p c a các ơn v h ch toán toàn ngành và thu thu nh p doanh nghi p thu t ho t ng x s ki n thi t; + Thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao; + Thu chuy n thu nh p ra nư c ngoài c a các t ch c, cá nhân nư c ngoài có v n u tư t i Vi t Nam; + Thu s d ng v n Ngân sách c a các doanh nghi p nhà nư c kh ng k thu s d ng v n Ngân sách t ho t ng x s ki n thi t. - Vi c xác nh t l ph n trăm (%) phân chia th c hi n như sau: G i: + T ng s chi Ngân sách các c p chính quy n a phương (kh ng bao g m s b sung) là A. + T ng s các kho n thu Ngân sách các c p chính quy n a phương hư ng 100 % (kh ng bao g m s b sung) là B. + T ng s các kho n thu phân chia theo t l ph n trăm (%) gi a các c p chính quy n a phương ư c hư ng là C. + T ng s các kho n thu ư c phân chia gi a Ngân sách Trung ương v i Ngân sách t nh là D. N u A - (B + C) < D th t l ph n trăm (%) phân chia ư c t nh theo c ng th c: T l A - (B + C) ph n trăm =  × 100% (%) D N u A - (B + C) > D th t l ph n trăm (%) ch ư c t nh b ng 100% và ph n ch nh l ch s th c hi n cơ ch c p b sung. N u A - (B + C) = D th t l ph n trăm (%) là 100 %, và t nh t cân i. 2.2. T l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu gi a Ngân sách các c p chính quy n a phương do U ban nhân dân t nh qui nh. Các kho n thu phân chia: - Các kho n thu phân chia gi a Ngân sách các c p chính quy n a phương g m: + Thu chuy n quy n s d ng t; + Thu nhà, t; + Ti n s d ng t; + Thu s d ng t n ng nghi p; + Thu tài nguy n; + L ph trư c b ;
 15. + Thu ti u th c bi t hàng s n xu t trong nư c thu vào các m t hàng bài lá, vàng mã, hàng mã và các d ch v kinh doanh vũ trư ng, mát-xa, ka-ra- -k ; kinh doanh g n: bán th h i viên, v chơi g n; kinh doanh ca-si-n ; trũ chơi b ng máy gi c-pút; kinh doanh v t cư c ua ng a, ua xe. - Các kho n thu phân chia gi a Ngân sách trung ương v i Ngân sách t nh theo quy nh t i i m 1.1.2 ph n II Thông tư này ư c phân c p cho Ngân sách các c p chính quy n a phương do c p t nh qui nh trong ph m vi ư c phân c p. 2.2.1. Trư ng h p U ban nhân dân t nh quy t nh t l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu cho t ng huy n và Ngân sách t ng xã, th tr n, phư ng có th th c hi n theo trình t và phương th c: - i v i Ngân sách xã, th tr n, phư ng v nguy n t c ph i tr n cơ s c i m, i u ki n c a t ng xã, th tr n, phư ng xác nh cho m i xã, th tr n, phư ng có t l phân chia c th cho ph h p và ph i th c hi n trư c, làm cơ s xem x t i v i huy n. Trư ng h p chưa có i u ki n quy t nh t l c th cho t ng xã, th tr n, phư ng th cũng có th quy nh m t t l l i th ng nh t chung cho các xã, th tr n, phư ng thu c t nh. T l này có th phân theo lo i h nh xã, th tr n, phư ng ng b ng; xã, th tr n, phư ng trung du; xã, th tr n, phư ng mi n nỳi ho c phân theo lo i huy n (huy n ng b ng th các xã, th tr n, phư ng thu c huy n ư c coi như xã, th tr n, phư ng ng b ng; huy n mi n nỳi th các xã, th tr n, phư ng thu c huy n ư c coi là xã, th tr n, phư ng mi n nỳi...). Trong các kho n thu phân chia, có th xác nh t l chung cho t t c các kho n ho c t l ri ng cho t ng kho n. Ri ng t l ph n trăm (%) phân chia thu s d ng t n ng nghi p cho Ngân sách xã, th tr n, phư ng t i a có th n 100% nhưng t i thi u là 20%. - i v i c p huy n có th phân ra: + T ng huy n ư c quy nh m t t l ri ng nhưng có th ư c áp d ng m t t l chung cho các kho n thu ư c phân chia ho c theo v tr t ng kho n thu có th áp d ng m i kho n m t t l cho ph h p. + i v i th xã, thành ph thu c t nh, ngoài các kho n thu phân chia n u tr n cũn ư c phân chia theo t l ph n trăm (%) v l ph trư c b , kh ng k l ph trư c b nhà, t phát sinh n p tr n a bàn. T l này có th ư c áp d ng cung ho c khác v i t l phân chia v các kho n thu qui nh t i các i m 1.3.3 và 1.3.4 ph n II Thông tư này nhưng ph i b o m t ng các kho n thu (các kho n thu 100% và các kho n thu phân chia) mà th xã, thành ph thu c t nh ư c hư ng kh ng ư c vư t quá nhi m v chi ư c giao. 2.2.2. Trư ng h p U ban nhân dân t nh giao cho U ban nhân dân huy n quy t nh t l phân chia cho t ng xã, th tr n, phư ng: Căn c t l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu gi a Ngân sách c p t nh v i huy n, U ban nhân dân huy n quy t nh t l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu gi a Ngân sách c p huy n v i Ngân sách t ng xã, th tr n, phư ng. Khi xác nh t l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu ph i b o m t l ph n trăm (%) phân chia cho Ngân sách c p huy n và xã, th tr n, phư ng kh ng ư c vư t t l ph n trăm (%) qui nh cho huy n v t ng kho n thu ư c phân chia. Vi c xác nh t l c th cho Ngân sách t ng xã, th tr n, phư ng ho c nhúm xã, th tr n, phư ng ư c th c hi n theo qui nh t i i m 2.2.1 ph n II Thông tư này. 3. Khi phân c p ngu n thu, nhi m v chi và xác nh t l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu gi a Ngân sách các c p chính quy n a phương c n b o m:
 16. 3.1. V phân c p ngu n thu: - Vi c phân c p các ngu n thu gi a Ngân sách các c p chính quy n a phương th c hi n theo qui nh t i các kho n 3, 4 i u 17 và kho n 3 i u 19 Ngh nh s 87/CP ngày 19 tháng 12 năm 1996 c a Chính ph ã ư c s a i, b sung. - Chỳ tr ng kh năng áp ng nhu c u chi t i ch , khuy n khích khai thác thu và ph i ph h p v i i u ki n, c i m c a t ng v ng. Ngu n thu g n li n v i vai trũ qu n lý c a c p chính quy n nào th phân c p cho Ngân sách c p chính quy n ó. V d : + Các kho n thu t doanh nghi p nhà nư c do Trung ương và c p t nh qu n lý, doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao th có th ch phân c p cho Ngân sách c p t nh. + Thu giá tr gia tăng và thu thu nh p doanh nghi p thu t các h s n xu t kinh doanh ngoài qu c doanh có th ch phân c p cho Ngân sách c p huy n và xã. - H n ch phân c p cho nhi u c p i v i các ngu n thu có quy m nhá, như: thu ti u th c bi t hàng s n xu t trong nư c thu t các m t hàng bài lá, vàng mã, hàng mã có th ch phân c p cho Ngân sách xã, th tr n, phư ng. - Phân c p t i a ngu n thu tr n a bàn b o m nhi m v chi ư c giao; h n ch b sung t Ngân sách c p tr n. - B o m t ng t l ph n trăm (%) phân chia cho Ngân sách c p m nh và Ngân sách các c p dư i kh ng ư c vư t quá t l ph n trăm (%) phân chia quy nh c a c p tr n v t ng kho n thu ư c phân chia. 3.2. V phân c p nhi m v chi: a) Phân c p chi u tư xây d ng cơ b n: Vi c phân c p chi u tư xây d ng cơ b n các công trình k t c u h t ng kinh t - xã h i cho c p huy n, xã, th tr n theo qui nh t i các kho n 2 i u 20, kho n 2 i u 22 c a Ngh nh s 87/CP ngày 19/12/1996 c a Chính ph ã ư c s a i, b sung ph i căn c trình , kh năng qu n lý và kh i lư ng v n u tư, U ban nhân dân t nh trình H i ng nhân dân quy t nh phân c p chi u tư xây d ng cơ b n cho c p dư i. Trong phân c p i v i th xã, thành ph thu c t nh ph i có nhi m v chi u tư xây d ng các trư ng ph thông qu c l p các c p và các công trình phỳc l i c ng c ng, i n chi u sáng, c p thoát nư c, giao thông n i th , an toàn giao thông, v sinh th ; tr n cơ s phân c p, xác nh nhi m v chi xây d ng cơ b n c th cho c p dư i. Do t l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu gi a Ngân sách các c p và s b sung t Ngân sách c p tr n cho Ngân sách c p dư i ư c n nh t 3 năm n 5 năm n n v n u tư cũng c n xác nh và giao n nh cho c p dư i, ph n kh ng n nh t p trung Ngân sách c p t nh ch ng b tr t y thu c cân i Ngân sách hàng năm. Vi c qu n lý v n u tư th c hi n như sau: +V n u tư c a Ngân sách c p t nh ư c qu n lý qua C c u tư phát tri n. + V n u tư thu c Ngân sách c p huy n và xã ư c giao cho cơ quan tài chính và Kho b c Nhà nư c qu n lý, c p phát. - Ngu n v n huy ng s óng gúp c a các t ch c, cá nhân xây d ng các công trình k t c u h t ng ph i ư c qu n lý ch t ch . K t qu huy ng và vi c s d ng ngu n huy ng ph i ư c qu n lý c ng khai, có ki m tra, ki m soát và b o m s d ng ỳng m c ch, ỳng ch theo quy nh c a pháp lu t.
 17. b) Phân c p chi thư ng xuy n v s nghi p giáo d c - ào t o, y t cho c p huy n: Phân c p chi thư ng xuy n v s nghi p giáo d c - ào t o, y t cho c p huy n th c hi n theo qui nh t i m c a, kho n 1 i u 20 c a Ngh nh s 87/CP ngày 19/12/1996 ã ư c s a i, b sung. Vi c phân c p cho c p huy n c n căn c vào trình , kh năng qu n lý c a c p huy n và ngu n thu tr n a bàn, ng th i b o m k ho ch chung c a t nh v phát tri n giáo d c - ào t o và y t ; Hàng năm S Giáo d c ào t o, S Y t có trách nhi m ph i h p v i S Tài chính - V t giá l p d toán Ngân sách toàn ngành trình U ban nhân dân t nh U ban nhân dân t nh trình H i ng nhân dân quy t nh. Vi c qu n lý và c p phát kinh ph th c hi n như sau: - Trư ng h p t nh kh ng phân c p cho Ngân sách c p huy n: + i v i các cơ quan, ơn v tr c thu c các S qu n lý, S Tài chính - V t giá c p qua các s ho c c p phát tr c ti p cho các ơn v theo quy t nh c a U ban nhân dân t nh. + i v i các cơ quan ơn v thu c c p huy n qu n lý: Vi c c p phát kinh ph do s Tài chính - V t giá c p tr c ti p cho các ơn v . N u chưa c p tr c ti p th c p phát u quy n qua c p huy n. - Trư ng h p t nh phân c p cho Ngân sách c p huy n: vi c qu n lý, c p phát kinh ph i v i các s nghi p này th c hi n như i v i các ơn v d toán c a huy n. 4. S b sung t Ngân sách c p tr n cho Ngân sách c p dư i bao g m 2 lo i: - S b sung cân i Ngân sách g m s b sung n nh trong su t th i kỳ n nh và s b sung tăng th m hàng năm m t ph n theo t l trư t giá và m t ph n theo t c tăng trư ng kinh t . - S b sung theo m c ti u. 4.1. S b sung n nh trong su t th i kỳ n nh ch t nh cho các t nh, huy n, xã, th tr n, phư ng có các ngu n thu ư c phân c p kh ng b o m nhi m v chi ư c giao và ư c xác nh trong năm u c a th i kỳ n nh. C th : - B sung t Ngân sách trung ương cho Ngân sách t ng t nh: T ng s chi T ng s các T ng s các T ng s các c a Ngân kho n thu kho n thu kho n thu sách các Ngân sách phân chia phân chia c p chính các c p theo t l theo t l quy n a chính (%) gi a (%) gi a phương quy n a Ngân sách Ngân sách (kh ng bao phương các c p trung ương g ms b ư c hư ng chính và Ngân = sung) - 100% + quy n a + sách t nh (kh ng bao phương ư c hư ng g ms b ư c hư ng m r ng n sung) 100%
 18. M cb sung - B sung t Ngân sách c p t nh cho Ngân sách t ng huy n: T ng s chi T ng s T ng s các T ng s các ngân sách các kho n kho n thu Ngân kho n thu c p huy n thu Ngân sách c p huy n Ngân sách và xã, th sách c p và xã, th tr n, c p huy n và tr n, huy n và phư ng thu c xã, th tr n, phư ng xã, th tr n, a bàn huy n phư ng thu c thu c a phư ng ư c hư ng a bàn huy n bàn huy n thu c a theo t l (%) ư c hư ng (kh ng bao bàn huy n phân chia i theo t l (%) g ms b ư c v i các kho n phân chia i = sung) - hư ng + thu ch phân + v i các kho n M c 100% chia gi a Ngân thu phân chia b (kh ng bao sách các c p gi a Ngân sung g ms b chính quy n sách Trung ương và Ngân
 19. sung) a phương sách t nh - B sung t Ngân sách c p huy n cho Ngân sách t ng xã, th tr n, phư ng: U ban nhân dân huy n trình H i ng nhân dân c p huy n quy t nh sau khi ã báo cáo U ban nhân dân t nh phương án cân i Ngân sách xã, phư ng, th tr n nh m b o m cân i chung. T ng s T ng s các T ng s các các kho n kho n thu Ngân kho n thu Ngân T ng s thu Ngân sách xã (th tr n, sách xã (th chi c a sách xã phư ng) ư c tr n, phư ng) Ngân (th tr n, hư ng theo t l ư c hư ng sách xã phư ng) (%) phân chia theo t l (%) = (th tr n, - ư c + i v i các + i v i các M c phư ng) hư ng kho n thu ch kho n thu phân b 100% phân chia gi a chia gi a Ngân sung (kh ng Ngân sách các sách trung ương bao g m c p chính quy n và Ngân sách s b a phương t nh. sung) 4.2 . S b sung tăng th m hàng năm: Hàng năm, căn c vào s b sung cân i năm trư c ư c giao, Chính ph quy t nh m c i u ch nh tăng s b sung cho Ngân sách t ng t nh m t ph n theo t l trư t giá và m t ph n theo t c tăng trư ng kinh t . M c b sung tăng th m t y thu c vào kh năng Ngân sách trung ương và ư c t nh theo t l ph n trăm (%) th ng nh t chung do Th tư ng Chính ph quy t nh.
 20. Căn c vào s b sung tăng th m t Ngân sách trung ương và t nh h nh c th a phương, U ban nhân dân t nh quy t nh i u ch nh tăng s b sung cho Ngân sách t ng huy n và U ban nhân dân huy n quy t nh i u ch nh tăng s b sung cho Ngân sách t ng xã, th tr n, phư ng. Các t nh, các huy n, kh ng ư c c p tr n i u ch nh tăng s b sung m t ph n theo t l trư t giá và m t ph n theo t c tăng trư ng kinh t do năm trư c kh ng thu c di n b sung, ph i ch ng s d ng Ngân sách c p m nh i u ch nh tăng s b sung cho Ngân sách c p dư i. 4.3. Ngoài b sung cân i Ngân sách theo các i m 4.1 và 4.2 n u tr n, trong m t s trư ng h p c th cũn có b sung t Ngân sách c p tr n cho Ngân sách c p dư i th c hi n m t s m c ti u nh t nh như: B sung th c hi n các nhi m v , d án ư c xác nh, b sung v n xây d ng cơ b n cho m t s công trình quan tr ng, b sung kh c ph c h u qu thi n tai, lũ l t,... i v i s b sung theo m c ti u ư c giao hàng năm tuỳ theo kh năng Ngân sách c p tr n và y u c u v m c ti u c th t ng t nh, huy n, xã, th tr n, phư ng. Các c p chính quy n, các ơn v kh ng ư c s d ng ph n kinh ph tr n vào các c ng vi c khác ngoài m c ti u ã ư c ch nh. 5. T l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu gi a Ngân sách các c p chính quy n và s b sung t Ngân sách c p tr n cho Ngân sách c p dư i ư c n nh t 3 n 5 năm n n i v i các năm trong kỳ n nh, U ban nhân dân các c p căn c vào ngu n thu và nhi m v chi ư c phân c p, t l ph n trăm (%) phân chia các kho n thu và m c b sung t Ngân sách c p tr n, ch thu, ch , ti u chuNn, nh m c chi Ngân sách và các y u c u v phát tri n kinh t xã h i c th c a a phương, trình H i ng nhân dân cung c p d toán thu, chi Ngân sách và ch ng qu n lý, i u hành d toán thu chi Ngân sách ã ư c H i ng nhân dân ph duy t. Ch trong m t s trư ng h p có bi n ng l n v thu chi Ngân sách m i i u ch nh t l ph n trăm (%) phân chia ngu n thu và s b sung t Ngân sách c p tr n cho Ngân sách c p dư i. III- XÂY D NG D TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C HÀNG NĂM 1. C ng tác hư ng d n l p d toán Ngân sách nhà nư c và thông báo s ki m tra d toán Ngân sách nhà nư c năm: 1.1. Căn c ch th c a Th tư ng Chính ph v vi c xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán Ngân sách nhà nư c năm sau, B Tài chính ban hành Thông tư hư ng d n v y u c u, n i dung, th i h n l p d toán Ngân sách nhà nư c và thông báo s ki m tra v d toán Ngân sách nhà nư c cho các B , cơ quan Trung ương và các t nh. 1.2. Các B , cơ quan Trung ương, căn c Ch th c a Th tư ng Chính ph , Thông tư hư ng d n, s ki m tra v d toán Ngân sách c a B Tài chính và căn c y u c u nhi m v c th c a B , cơ quan, c a ngành, hư ng d n các ơn v tr c thu c và U ban nhân dân các t nh l p d toán Ngân sách thu c ph m vi qu n lý và d toán Ngân sách ngành; thông báo s ki m tra v d toán Ngân sách cho các ơn v tr c thu c. 1.3. U ban nhân dân c p tr n căn c Ch th c a Th tư ng Chính ph ; Thông tư hư ng d n, s ki m tra v d toán Ngân sách c a B Tài chính và hư ng d n c a các B , cơ quan Trung ương, căn c vào nh hư ng phát tri n kinh t - xã h i, y u c u
Đồng bộ tài khoản