intTypePromotion=1

Thông tư 103/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:199

0
57
lượt xem
1
download

Thông tư 103/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 103/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc phân cấp, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 103/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé Tµi chÝnh sè 103/1998/TT-BTC ngµy 18 th¸ng 7 n¨m 1998 híng dÉn viÖc ph©n cÊp, lËp, chÊp hµnh vµ quyÕt to¸n ng©n s¸ch nhµ níc - C¨n cø LuËt Ng©n s¸ch Nhµ n íc ngµy 20/3/1996 vµ NghÞ ®Þnh sè 87/CP ngµy 19/12/1996 cña ChÝnh phñ vÒ ph©n cÊp qu¶n lý, lËp, chÊp hµnh vµ quyÕt to¸n Ng©n s¸ch Nhµ Níc; - C¨n cø LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt ng©n s¸ch nhµ níc sè 06/1998/QH10 ngµy 20/5/1998 vµ NghÞ ®Þnh sè 51/1998/N§-CP ngµy 18/7/1998 cña ChÝnh phñ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 87/CP ngµy 19/12/1996 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt viÖc ph©n cÊp qu¶n lý, lËp, chÊp hµnh vµ quyÕt to¸n ng©n s¸ch nhµ n íc; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 15/CP ngµy 2/3/1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm qu¶n lý nhµ n íc cña Bé, c¬ quan ngang Bé; - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 178/CP ngµy 28/10/1994 cña ChÝnh phñ vÒ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ tæ chøc bé m¸y Bé Tµi chÝnh; Bé Tµi chÝnh híng dÉn viÖc ph©n cÊp, lËp, chÊp hµnh vµ quyÕt to¸n ng©n s¸ch nhµ níc nh sau: I- Nh÷ng quy ®Þnh chung 1. Ng©n s¸ch nhµ níc níc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam lµ mét hÖ thèng thèng nhÊt, bao gåm: ng©n s¸ch Trung ¬ng vµ ng©n s¸ch c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng. Ng©n s¸ch c¸c cÊp ®îc ph©n ®Þnh cô thÓ nguån thu, nhiÖm vô chi; nguån thu, nhiÖm vô chi cña ng©n s¸ch c¸c cÊp ® îc quy ®Þnh theo LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc, LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt Ng©n s¸ch Nhµ níc, NghÞ ®Þnh sè 87/CP ngµy 19/12/1996 cña ChÝnh phñ, NghÞ ®Þnh sè 51/1998/N§-CP ngµy 18/7/1998 cña ChÝnh phñ vµ kh«ng ® îc thay ®æi. 2. æn ®Þnh tû lÖ phÇn tr¨m (%) ph©n chia c¸c nguån thu vµ sè bæ sung cña ng©n s¸ch cÊp trªn cho ng©n s¸ch cÊp d íi tõ 3 - 5 n¨m, thêi gian cô thÓ cña tõng thêi kú æn ®Þnh do Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh khi giao dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc n¨m ®Çu cña thêi kú æn ®Þnh. 3. Dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc ®îc lËp vµ quyÕt ®Þnh chi tiÕt theo nguån thu, nhiÖm vô chi cña tõng ®¬n vÞ c¬ së vµ theo ®óng Môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc hiÖn hµnh. §èi víi c¸c kho¶n thu ng©n s¸ch cña nh÷ng ®¬n vÞ ® îc gi÷ l¹i mét phÇn ®Ó chi tiªu theo chÕ ®é vµ c¸c kho¶n thu sö dông ®Ó chi cho c¸c 1
 2. 2 môc tiªu ®· ®îc x¸c ®Þnh còng ph¶i lËp dù to¸n ®Çy ®ñ vµ ® îc cÊp cã thÈm quyÒn duyÖt. 4. ViÖc ®iÒu chØnh dù to¸n ng©n s¸ch thùc hiÖn theo thÈm quyÒn, quy tr×nh quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 87/CP ngµy 19/12/1996, NghÞ ®Þnh sè 51/1998/N§-CP ngµy 18/7/1998 cña ChÝnh phñ vµ theo nguyªn t¾c cÊp nµo quyÕt ®Þnh th× cÊp ®ã ®iÒu chØnh. 5. C¸c tæ chøc, c¸ nh©n, kÓ c¶ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi ho¹t ®éng trªn l·nh thæ níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam cã nghÜa vô nép ®Çy ®ñ, ®óng h¹n c¸c kho¶n thuÕ, phÝ, lÖ phÝ vµ c¸c kho¶n thu kh¸c vµo ng©n s¸ch nhµ níc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 6. C¬ quan thu (ThuÕ Nhµ níc, H¶i quan, Tµi chÝnh vµ c¸c c¬ quan kh¸c ®îc ChÝnh phñ cho phÐp hoÆc ®îc Bé Tµi chÝnh uû quyÒn) phèi hîp víi Kho b¹c Nhµ níc tæ chøc qu¶n lý, tËp trung nguån thu ng©n s¸ch nhµ n íc, thêng xuyªn kiÓm tra, ®èi chiÕu b¶o ®¶m mäi nguån thu ng©n s¸ch ph¶i ® îc tËp trung ®Çy ®ñ, kÞp thêi vµo quü ng©n s¸ch nhµ níc. 7. TÊt c¶ c¸c kho¶n chi ng©n s¸ch nhµ níc ph¶i ®îc kiÓm tra, kiÓm so¸t tríc, trong vµ sau qu¸ tr×nh cÊp ph¸t thanh to¸n. C¸c kho¶n chi ph¶i cã trong dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc ®îc duyÖt, ®óng chÕ ®é, tiªu chuÈn, ®Þnh møc do c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn quy ®Þnh vµ ® îc thñ trëng ®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch chuÈn chi. Ngêi chuÈn chi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ quyÕt ®Þnh cña m×nh, nÕu chi sai ph¶i båi hoµn cho c«ng quü. 8. Mäi kho¶n thu, chi ng©n s¸ch nhµ n íc ®Òu ®îc h¹ch to¸n b»ng ®ång ViÖt Nam theo ®óng niªn ®é ng©n s¸ch, cÊp ng©n s¸ch vµ Môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc. C¸c kho¶n thu, chi ng©n s¸ch nhµ níc b»ng ngo¹i tÖ, hiÖn vËt, ngµy c«ng lao ®éng ®îc quy ®æi ra ®ång ViÖt Nam theo tû gi¸ ngo¹i tÖ hoÆc gi¸ hiÖn vËt, ngµy c«ng lao ®éng do c¬ quan cã thÈm quyÒn quy ®Þnh ®Ó h¹ch to¸n thu ng©n s¸ch nhµ níc t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh ®óng niªn ®é ng©n s¸ch. 9. C¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã nhiÖm vô thu nép ng©n s¸ch nhµ n íc, sö dông ng©n s¸ch nhµ níc ph¶i tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n, b¸o c¸o vµ quyÕt to¸n viÖc thu nép ng©n s¸ch hoÆc viÖc sö dông kinh phÝ theo ®óng quy ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n nhµ níc, Môc lôc ng©n s¸ch nhµ níc vµ nh÷ng quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 87/CP ngµy 19/12/1996 vµ NghÞ ®Þnh sè 51/1998/N§-CP ngµy 18/7/1998 cña ChÝnh phñ còng nh c¸c quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 10. Bé Tµi chÝnh cã v¨n b¶n híng dÉn riªng vÒ qu¶n lý thu, chi ®èi víi mét sè ho¹t ®éng ®Æc biÖt thuéc lÜnh vùc quèc phßng - an ninh; cÊp ph¸t vµ cho vay vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n; thu vµ sö dông vèn vay nî, viÖn trî; c¸c kho¶n thu, chi cña c¬ quan ®¹i diÖn ViÖt Nam ë níc ngoµi; thu, chi ng©n s¸ch x·. II- Ph©n cÊp qu¶n lý ng©n s¸ch
 3. 3 1. Ph©n cÊp nhiÖm vô thu, chi: nguån thu vµ nhiÖm vô chi cña ng©n s¸ch tõng cÊp nh sau: 1.1. Nguån thu cña ng©n s¸ch trung ¬ng gåm: 1.1.1. C¸c kho¶n thu 100%: a) ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng hµng ho¸ nhËp khÈu; b) ThuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu; c) ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, kh«ng kÓ thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt hµng s¶n xuÊt trong níc thu vµo c¸c mÆt hµng bµi l¸, vµng m·, hµng m· vµ c¸c dÞch vô kinh doanh vò trêng, m¸t-xa, ka-ra-«-kª; kinh doanh g«n (golf): b¸n thÎ héi viªn, vÐ ch¬i g«n; kinh doanh ca-si-n« (casino); trß ch¬i b»ng m¸y gi¾c-pãt (jackpot); kinh doanh vÐ ®Æt cîc ®ua ngùa, ®ua xe; d) ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cña c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n toµn ngµnh; ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cña c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n toµn ngµnh lµ phÇn thu nhËp nép ng©n s¸ch tõ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞ sau ®©y: - C¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh ®iÖn cña Tæng c«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam, c¸c c«ng ty ®iÖn lùc I, II, III, C«ng ty ®iÖn lùc thµnh phè Hµ néi, C«ng ty ®iÖn lùc thµnh phè Hå ChÝ Minh. - C¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng C«ng th ¬ng ViÖt Nam, Ng©n hµng N«ng nghiÖp ViÖt Nam, Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng ViÖt Nam, Ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam, Ng©n hµng Nhµ §ång b»ng s«ng Cöu Long, Ng©n hµng phôc vô ngêi nghÌo. - C¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña H·ng hµng kh«ng Quèc gia ViÖt Nam. - C¸c dÞch vô bu chÝnh viÔn th«ng h¹ch to¸n tËp trung cña Tæng c«ng ty Bu chÝnh viÔn th«ng ViÖt Nam. - Ho¹t ®éng b¶o hiÓm cña Tæng c«ng ty B¶o hiÓm ViÖt Nam. - Ho¹t ®éng vËn doanh cña Liªn hiÖp ®êng s¾t ViÖt Nam; ®) C¸c kho¶n thuÕ vµ thu kh¸c tõ c¸c ho¹t ®éng th¨m dß, khai th¸c dÇu khÝ (kÓ c¶ tiÒn thuª mÆt ®Êt, mÆt níc) do Trung ¬ng qu¶n lý; e) Thu nhËp tõ vèn gãp cña Nhµ níc, tiÒn thu håi vèn cña Nhµ níc t¹i c¸c c¬ së kinh tÕ, thu håi tiÒn cho vay cña Nhµ n íc (c¶ gèc vµ l·i), thu tõ quü dù tr÷ Nhµ níc, thu tõ quü dù tr÷ tµi chÝnh cña Trung ¬ng trong trêng hîp ®Æc biÖt; g) C¸c kho¶n do ChÝnh phñ vay; viÖn trî kh«ng hoµn l¹i cña ChÝnh phñ c¸c níc, c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ë níc ngoµi cho ChÝnh phñ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; h) C¸c kho¶n phÝ vµ lÖ phÝ nép ng©n s¸ch trung ¬ng: LÖ phÝ xuÊt nhËp c¶nh, lÖ phÝ bay qua bÇu trêi, phÝ giao th«ng vµ c¸c kho¶n phÝ, lÖ phÝ kh¸c theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ;
 4. 4 i) Chªnh lÖch thu, chi tõ c¸c ho¹t ®éng cña Ng©n hµng Nhµ n íc ViÖt Nam; k) C¸c kho¶n thu hoµn vèn, thanh lý tµi s¶n do thanh lý doanh nghiÖp, c¸c kho¶n thu kh¸c cña doanh nghiÖp nhµ níc; l) Thu kh¸c cña c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi; m)Thu sù nghiÖp cña c¸c ®¬n vÞ do c¸c c¬ quan trung ¬ng qu¶n lý; n) Thu kÕt d ng©n s¸ch trung ¬ng; o) C¸c kho¶n thu kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 1.1.2. C¸c kho¶n thu ®îc ph©n chia theo tû lÖ phÇn tr¨m (%) gi÷a ng©n s¸ch trung ¬ng vµ ng©n s¸ch cÊp tØnh: a) ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, kh«ng kÓ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng quy ®Þnh t¹i môc a, ®iÓm 1.1.1 phÇn II Th«ng t nµy vµ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng thu tõ ho¹t ®éng xæ sè kiÕn thiÕt; b) ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, kh«ng kÓ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp quy ®Þnh t¹i môc d, ®iÓm 1.1.1 phÇn II Th«ng t nµy vµ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp thu tõ ho¹t ®éng xæ sè kiÕn thiÕt; c) ThuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao; d) ThuÕ chuyÓn thu nhËp ra níc ngoµi cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi cã vèn ®Çu t t¹i ViÖt Nam; ®) Thu sö dông vèn ng©n s¸ch cña c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc, kh«ng kÓ thu sö dông vèn ng©n s¸ch tõ ho¹t ®éng xæ sè kiÕn thiÕt. 1.2. NhiÖm vô chi cña ng©n s¸ch trung ¬ng gåm: 1.2.1. Chi thêng xuyªn vÒ: a) C¸c ho¹t ®éng sù nghiÖp gi¸o dôc, ®µo t¹o, y tÕ, x· héi, v¨n ho¸, th«ng tin, thÓ dôc thÓ thao, sù nghiÖp khoa häc, c«ng nghÖ vµ m«i tr êng, c¸c sù nghiÖp kh¸c do c¸c c¬ quan trung ¬ng qu¶n lý: - C¸c trêng phæ th«ng d©n téc néi tró; - §µo t¹o sau ®¹i häc, ®¹i häc, cao ®¼ng, trung häc chuyªn nghiÖp, ®µo t¹o nghÒ vµ c¸c h×nh thøc ®µo t¹o, båi dìng kh¸c; - Phßng bÖnh, ch÷a bÖnh vµ c¸c ho¹t ®éng sù nghiÖp y tÕ kh¸c; - C¸c tr¹i x· héi, phßng chèng c¸c tÖ n¹n x· héi vµ c¸c ho¹t ®éng x· héi kh¸c; - B¶o tån, b¶o tµng, th viÖn, trïng tu di tÝch lÞch sö ®· ®îc xÕp h¹ng, c¸c ho¹t ®éng biÓu diÔn nghÖ thuËt vµ c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ kh¸c; - Ph¸t thanh, truyÒn h×nh vµ c¸c ho¹t ®éng th«ng tin kh¸c;
 5. 5 - Båi dìng, huÊn luyÖn huÊn luyÖn viªn, vËn ®éng viªn c¸c ®éi tuyÓn quèc gia; c¸c gi¶i thi ®Êu quèc gia vµ quèc tÕ; qu¶n lý c¸c s¬ së thi ®Êu thÓ dôc thÓ thao vµ c¸c ho¹t ®éng thÓ dôc thÓ thao kh¸c; - Nghiªn cøu khoa häc vµ c«ng nghÖ; - C¸c ho¹t ®éng vÒ m«i trêng; - C¸c sù nghiÖp kh¸c. b) C¸c ho¹t ®éng sù nghiÖp kinh tÕ do c¸c c¬ quan trung ¬ng qu¶n lý: - Sù nghiÖp giao th«ng: duy tu, b¶o d ìng, söa ch÷a cÇu ®êng, c¸c c«ng tr×nh giao th«ng kh¸c, lËp biÓn b¸o vµ c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m an toµn giao th«ng trªn c¸c tuyÕn ®êng; - Sù nghiÖp n«ng nghiÖp, thuû lîi, ng nghiÖp vµ l©m nghiÖp: b¶o d ìng, söa ch÷a c¸c tuyÕn ®ª, c¸c c«ng tr×nh thuû lîi, c¸c tr¹m tr¹i n«ng nghiÖp, ng nghiÖp, l©m nghiÖp; c«ng t¸c khuyÕn l©m, khuyÕn n«ng, khuyÕn ng ; c«ng t¸c khoanh nu«i, b¶o vÖ, phßng chèng ch¸y rõng, b¶o vÖ nguån lîi thuû s¶n; - §iÒu tra c¬ b¶n; - §o ®¹c ®Þa giíi hµnh chÝnh c¸c cÊp; - §o vÏ b¶n ®å; - §o ®¹c biªn giíi, c¾m mèc biªn giíi; - §o ®¹c, lËp b¶n ®å vµ lu tr÷ hå s¬ ®Þa chÝnh; - §Þnh canh, ®Þnh c vµ kinh tÕ míi; - C¸c sù nghiÖp kinh tÕ kh¸c. c) Quèc phßng, an ninh vµ trËt tù an toµn x· héi: - Quèc phßng: + §¶m b¶o ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn, chÝnh s¸ch cho toµn qu©n; + §µo t¹o, huÊn luyÖn, nghiªn cøu khoa häc; + Mua s¾m trang thiÕt bÞ vò khÝ vµ c¸c ph ¬ng tiÖn qu©n sù cho toµn qu©n, kÓ c¶ bé ®éi ®Þa ph¬ng; + ChuÈn bÞ ngßi lùu, thuèc næ vµ ho¶ cô cung cÊp cho s¶n xuÊt m×n, lùu ®¹n ®Ó trang bÞ cho d©n qu©n tù vÖ, qu©n nh©n dù bÞ; + ChuÈn bÞ ®éng viªn c«ng nghiÖp, bao gåm chuÈn bÞ tµi liÖu thiÕt kÕ, c«ng nghÖ, híng dÉn triÓn khai kü thuËt, chuÈn bÞ c¸c lo¹i dông cô chuyªn dïng, c¸c lo¹i trang bÞ ®Æc chñng quèc phßng; + DiÔn tËp dµi ngµy (trªn 5 ngµy) cña c¸c ®¬n vÞ dù bÞ ®éng viªn thuéc bé ®éi chñ lùc; + §iÒu ®éng c¸c ®¬n vÞ d©n qu©n tù vÖ, qu©n nh©n dù bÞ tõ tØnh nµy sang tØnh kh¸c;
 6. 6 + X©y dùng míi, söa ch÷a c¸c c«ng tr×nh qu©n sù ®Æc biÖt, c¸c c«ng tr×nh chiÕn ®Êu, trô së lµm viÖc, doanh tr¹i, kho tµng cña c¬ quan qu©n sù tõ cÊp huyÖn trë lªn; - An ninh vµ trËt tù, an toµn x· héi: + §¶m b¶o ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn, chÝnh s¸ch x· héi cho lùc l îng c«ng an nh©n d©n; + §µo t¹o, huÊn luyÖn, nghiªn cøu khoa häc; + Mua s¾m trang thiÕt bÞ vò khÝ vµ c¸c ph¬ng tiÖn nghiÖp vô cho lùc l- îng c«ng an nh©n d©n; + Qu¶n lý vµ c¶i t¹o ph¹m nh©n; qu¶n lý vµ gi¸o dôc trong c¬ së gi¸o dôc, trêng gi¸o dìng; + Phßng ch¸y, ch÷a ch¸y; + X©y dùng míi, söa ch÷a c¸c c«ng tr×nh ®Æc biÖt, doanh tr¹i, trô së lµm viÖc, kho tµng cña lùc lîng c«ng an nh©n d©n; söa ch÷a tr¹i giam, tr¹i c¶i t¹o ph¹m nh©n tõ cÊp huyÖn trë lªn; söa ch÷a nhµ trong c¬ së gi¸o dôc, tr êng gi¸o dìng; d) Ho¹t ®éng cña Quèc héi, Chñ tÞch n íc, c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, hÖ thèng Toµ ¸n nh©n d©n, ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n; ®) Ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan trung ¬ng cña §¶ng Céng s¶n ViÖt Nam; e) Ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan trung ¬ng cña MÆt trËn tæ quèc ViÖt Nam, §oµn thanh niªn céng s¶n Hå ChÝ Minh, Héi Cùu chiÕn binh ViÖt Nam, Héi Liªn hiÖp phô n÷ ViÖt Nam, Héi N«ng d©n ViÖt Nam; ho¹t ®éng cña Tæng liªn ®oµn lao ®éng ViÖt Nam; g) Trî gi¸ theo chÝnh s¸ch cña Nhµ níc; h) C¸c ch¬ng tr×nh quèc gia do Trung ¬ng qu¶n lý; i) Hç trî quü b¶o hiÓm x· héi theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ; k) Thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch ®èi víi th¬ng binh, bÖnh binh, th©n nh©n liÖt sü, gia ®×nh cã c«ng víi c¸ch m¹ng vµ c¸c ®èi t îng chÝnh s¸ch x· héi kh¸c; l) Tµi trî cho c¸c tæ chøc x· héi, x· héi - nghÒ nghiÖp ë Trung ¬ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; m) Tr¶ l·i tiÒn do ChÝnh phñ vay; n) ViÖn trî; o) C¸c kho¶n chi kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 1.2.2. Chi ®Çu t ph¸t triÓn: a) §Çu t x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ - x· héi kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi vèn do Trung ¬ng qu¶n lý;
 7. 7 b) §Çu t vµ hç trî vèn cho c¸c doanh nghiÖp nhµ níc; gãp vèn cæ phÇn, liªn doanh vµo c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c lÜnh vùc cÇn thiÕt cã sù tham gia cña Nhµ níc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; c) Chi cho Quü hç trî ®Çu t quèc gia vµ c¸c Quü hç trî ph¸t triÓn ®èi víi c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n ph¸t triÓn kinh tÕ; d) Dù tr÷ nhµ níc; ®) Cho vay cña ChÝnh phñ ®Ó ®Çu t ph¸t triÓn. 1.2.3. Tr¶ nî gèc tiÒn do ChÝnh phñ vay. 1.2.4. Bæ sung quü dù tr÷ tµi chÝnh. 1.2.5. Bæ sung cho ng©n s¸ch cÊp tØnh. 1.3. Nguån thu cña ng©n s¸ch cÊp tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng (gäi chung lµ ng©n s¸ch cÊp tØnh): 1.3.1. C¸c kho¶n thu 100%: a) TiÒn cho thuª mÆt ®Êt, mÆt níc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp, kÓ c¶ doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi, kh«ng kÓ tiÒn cho thuª mÆt ®Êt, mÆt níc tõ c¸c ho¹t ®éng th¨m dß, khai th¸c dÇu khÝ do Trung ¬ng qu¶n lý; b) TiÒn cho thuª vµ tiÒn b¸n nhµ ë thuéc së h÷u nhµ níc; c) LÖ phÝ tríc b¹ ph¸t sinh nép trªn ®Þa bµn huyÖn, quËn; kh«ng kÓ lÖ phÝ tríc b¹ nhµ, ®Êt; d) C¸c kho¶n thu tõ ho¹t ®éng xæ sè kiÕn thiÕt; ®) ViÖn trî kh«ng hoµn l¹i b»ng tiÒn, b»ng hiÖn vËt cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ë níc ngoµi trùc tiÕp cho cÊp tØnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; e) C¸c kho¶n phÝ, lÖ phÝ nép vµo ng©n s¸ch cÊp tØnh theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ; g) C¸c kho¶n thu kh¸c tõ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh. h) Thu ph¹t xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh trong c¸c lÜnh vùc, kÓ c¶ ph¹t vËn t¶i qu¸ t¶i t¹i c¸c tr¹m c©n, thu tõ c¸c ho¹t ®éng chèng bu«n lËu vµ kinh doanh tr¸i ph¸p luËt. i) Huy ®éng cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ®Ó ®Çu t x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ; k) §ãng gãp tù nguyÖn cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ë trong vµ ngoµi n íc cho ng©n s¸ch cÊp tØnh; l) Thu tõ quü dù tr÷ tµi chÝnh tØnh trong tr êng hîp ®Æc biÖt; m) Thu sù nghiÖp cña c¸c ®¬n vÞ do c¸c c¬ quan cÊp tØnh qu¶n lý; n) Thu tiÒn vay cho ®Çu t theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 8 cña LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc:
 8. 8 ViÖc huy ®éng vèn trong níc ®Ó ®Çu t x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng thùc hiÖn theo qui ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 8 cña LuËt Ng©n s¸ch Nhµ níc. Møc d nî c¸c nguån vèn huy ®éng t¹i thêi ®iÓm kh«ng v ît qu¸ 30% vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n hµng n¨m cña ng©n s¸ch cÊp tØnh. Khi cã nhu cÇu huy ®éng vèn, Uû ban nh©n d©n tØnh lËp ph ¬ng ¸n b¸o c¸o Héi ®ång nh©n d©n th«ng qua, göi Bé Tµi chÝnh vµ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t thÈm ®Þnh tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt, quyÕt ®Þnh. C¸c nguån vèn huy ®éng ® îc ®a vµo c©n ®èi ng©n s¸ch cÊp tØnh vµ chØ ®îc chi cho môc tiªu ®· ®îc x¸c ®Þnh. Néi dung ph¬ng ¸n ph¶i nªu râ: + Dù ¸n ®Çu t ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh; + HiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi cña dù ¸n; + Tæng sè vèn ®Çu t cÇn huy ®éng vµ dù kiÕn nguån b¶o ®¶m tr¶ nî cña ng©n s¸ch cÊp tØnh; + H×nh thøc huy ®éng vèn; khèi l îng huy ®éng; l·i suÊt vµ ph¬ng ¸n tr¶ nî khi ®Õn h¹n; + D nî vèn huy ®éng; + C©n ®èi ng©n s¸ch cÊp tØnh n¨m hiÖn t¹i vµ kÕ ho¹ch ng©n s¸ch c¸c n¨m tiÕp theo; + C¸c tµi liÖu kh¸c nh»m thuyÕt minh râ ph¬ng ¸n; o) Thu kÕt d ng©n s¸ch cÊp tØnh; p) C¸c kho¶n thu kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; q) Thu bæ sung tõ ng©n s¸ch trung ¬ng. 1.3.2. C¸c kho¶n thu ph©n chia theo tû lÖ phÇn tr¨m (%) gi÷a ng©n s¸ch trung ¬ng vµ ng©n s¸ch cÊp tØnh theo qui ®Þnh t¹i ®iÓm 1.1.2 phÇn II Th«ng t nµy. 1.3.3. C¸c kho¶n thu ph©n chia theo tû lÖ phÇn tr¨m (%) gi÷a ng©n s¸ch cÊp tØnh, ng©n s¸ch cÊp huyÖn vµ ng©n s¸ch x·, thÞ trÊn: a) ThuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt; b) ThuÕ nhµ, ®Êt; c) TiÒn sö dông ®Êt. 1.3.4. C¸c kho¶n thu ph©n chia theo tû lÖ phÇn tr¨m (%) gi÷a ng©n s¸ch cÊp tØnh, ng©n s¸ch cÊp huyÖn vµ ng©n s¸ch x·, thÞ trÊn, phêng: a) C¸c kho¶n thu quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1.1.2 phÇn II Th«ng t nµy do cÊp tØnh quy ®Þnh trong ph¹m vi tØnh ®îc ph©n cÊp; b) C¸c kho¶n thu ThuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp; thuÕ tµi nguyªn; lÖ phÝ tríc b¹ nhµ, ®Êt; thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt hµng s¶n xuÊt trong níc thu vµo mÆt hµng bµi l¸, vµng m·, hµng m· vµ c¸c dÞch vô kinh doanh vò tr êng, m¸t- xa, ka-ra-«-kª; kinh doanh g«n: b¸n thÎ héi viªn; vÐ ch¬i g«n; kinh doanh ca-si- n«; trß ch¬i b»ng m¸y gi¾c-pãt; kinh doanh vÐ ®Æt c îc ®ua ngùa, ®ua xe,
 9. 9 ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng ®îc hëng 100%; ViÖc ph©n cÊp cho ng©n s¸ch c¸c cÊp (tØnh; huyÖn; x·, thÞ trÊn, phêng) do cÊp tØnh quy ®Þnh. Riªng tû lÖ phÇn tr¨m (%) ph©n chia thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp cho x·, thÞ trÊn, ph- êng tèi ®a cã thÓ ®Õn 100%, nhng tèi thiÓu lµ 20%. 1.3.5. ViÖc ph©n cÊp c¸c nguån thu quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1.3.3 vµ 1.3.4 phÇn II Th«ng t nµy do Héi ®ång nh©n d©n tØnh quyÕt ®Þnh trong ph¹m vi ®îc ph©n cÊp. 1.3.6. §Ó g¾n tr¸ch nhiÖm qu¶n lý thu ng©n s¸ch trªn ®Þa bµn, qu¸ tr×nh ®iÒu hµnh ng©n s¸ch, Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh cã thÓ xem xÐt quyÕt ®Þnh t¨ng chi cho cÊp díi cã sè thu vît dù to¸n giao; trêng hîp kh«ng hoµn thµnh sè thu giao cã thÓ xem xÐt gi¶m møc chi cho cÊp díi. 1.4. NhiÖm vô chi cña ng©n s¸ch cÊp tØnh: 1.4.1. Chi thêng xuyªn vÒ: a) C¸c ho¹t ®éng sù nghiÖp gi¸o dôc, ®µo t¹o, y tÕ, x· héi, v¨n ho¸, th«ng tin, thÓ dôc thÓ thao, sù nghiÖp khoa häc, c«ng nghÖ vµ m«i tr êng, c¸c sù nghiÖp kh¸c do c¸c c¬ quan cÊp tØnh qu¶n lý: - Gi¸o dôc phæ th«ng, bæ tóc v¨n ho¸, nhµ trÎ, mÉu gi¸o, phæ th«ng d©n téc néi tró vµ c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc kh¸c; - §¹i häc t¹i chøc, cao ®¼ng, trung häc chuyªn nghiÖp, ®µo t¹o nghÒ, ®µo t¹o ng¾n h¹n vµ c¸c h×nh thøc ®µo t¹o båi dìng kh¸c; - Phßng bÖnh, ch÷a bÖnh vµ c¸c ho¹t ®éng y tÕ kh¸c; - C¸c tr¹i x· héi, cøu tÕ x· héi, cøu ®ãi, phßng chèng c¸c tÖ n¹n x· héi vµ c¸c ho¹t ®éng x· héi kh¸c; - B¶o tån, b¶o tµng, th viÖn, biÓu diÔn nghÖ thuËt vµ ho¹t ®éng v¨n ho¸ kh¸c; - Ph¸t thanh, truyÒn h×nh vµ c¸c ho¹t ®éng th«ng tin kh¸c; - Båi dìng, huÊn luyÖn huÊn luyÖn viªn, vËn ®éng viªn c¸c ®éi tuyÓn cÊp tØnh; c¸c gi¶i thi ®Êu cÊp tØnh; qu¶n lý c¸c c¬ së thi ®Êu thÓ dôc - thÓ thao vµ c¸c ho¹t ®éng thÓ dôc thÓ thao kh¸c; - Nghiªn cøu khoa häc, øng dông tiÕn bé kü thuËt, c¸c ho¹t ®éng sù nghiÖp khoa häc - c«ng nghÖ kh¸c; - C¸c ho¹t ®éng vÒ m«i trêng; - C¸c sù nghiÖp kh¸c. b) C¸c ho¹t ®éng sù nghiÖp kinh tÕ do c¸c c¬ quan cÊp tØnh qu¶n lý: - Sù nghiÖp giao th«ng: duy tu, b¶o d ìng vµ söa ch÷a cÇu ®êng vµ c¸c c«ng tr×nh giao th«ng kh¸c; lËp biÓn b¸o vµ c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m an toµn giao th«ng trªn c¸c tuyÕn ®êng; - Sù nghiÖp n«ng nghiÖp, thuû lîi, ng nghiÖp vµ l©m nghiÖp: duy tu, b¶o dìng c¸c tuyÕn ®ª, c¸c c«ng tr×nh thuû lîi, c¸c tr¹m tr¹i n«ng nghiÖp, l©m
 10. 10 nghiÖp, ng nghiÖp; c«ng t¸c khuyÕn l©m, khuyÕn n«ng, khuyÕn ng; chi khoanh nu«i, b¶o vÖ, phßng chèng ch¸y rõng, b¶o vÖ nguån lîi thuû s¶n; - Sù nghiÖp thÞ chÝnh (¸p dông cho c¸c thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, trõ phÇn giao cho thÞ x·): duy tu, b¶o d ìng hÖ thèng ®Ìn chiÕu s¸ng, vØa hÌ, hÖ thèng cÊp tho¸t níc, giao th«ng néi thÞ, c«ng viªn vµ c¸c sù nghiÖp thÞ chÝnh kh¸c; - §o ®¹c, lËp b¶n ®å vµ lu tr÷ hå s¬ ®Þa chÝnh; - §iÒu tra c¬ b¶n; - C¸c sù nghiÖp kinh tÕ kh¸c. c) Quèc phßng, an ninh vµ trËt tù an toµn x· héi, gåm: - Quèc phßng: + HuÊn luyÖn c¸n bé d©n qu©n tù vÖ; + Tæ chøc héi nghÞ, tËp huÊn nghiÖp vô vµ b¸o c¸o c«ng t¸c; + Ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ tù vÖ lu©n phiªn tho¸t ly s¶n xuÊt lµm nghÜa vô thêng trùc chiÕn ®Êu hoÆc s½n sµng chiÕn ®Êu ë nh÷ng vïng träng ®iÓm biªn giíi, h¶i ®¶o trong mét sè tr êng hîp ®Æc biÖt theo chØ ®¹o cña Bé Quèc phßng; + X©y dùng ph¬ng ¸n phßng thñ khu vùc; + VËn chuyÓn vò khÝ, khÝ tµi, qu©n trang qu©n dông cho lùc l îng d©n qu©n tù vÖ vµ qu©n nh©n dù bÞ; + TiÕp ®ãn qu©n nh©n hoµn thµnh nghÜa vô qu©n sù trë vÒ. - An ninh vµ trËt tù an toµn x· héi: + Hç trî c¸c chiÕn dÞch phßng ngõa, phßng chèng c¸c lo¹i téi ph¹m; + Hç trî c¸c chiÕn dÞch gi÷ g×n an ninh vµ trËt tù an toµn x· héi; + Hç trî c«ng t¸c phßng ch¸y, ch÷a ch¸y; + Hç trî söa ch÷a nhµ t¹m giam, t¹m gi÷. + Hç trî s¬ kÕt, tæng kÕt phong trµo quÇn chóng b¶o vÖ an ninh tæ quèc; d) Ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan nhµ níc cÊp tØnh; ®) Ho¹t ®éng c¸c c¬ quan cÊp tØnh cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam; e) Ho¹t ®éng c¸c c¬ quan cÊp tØnh cña MÆt trËn tæ quèc ViÖt Nam, §oµn thanh niªn céng s¶n Hå ChÝ Minh, Héi Cùu chiÕn binh ViÖt Nam, Héi Liªn hiÖp phô n÷ ViÖt Nam, Héi N«ng d©n ViÖt Nam; g) Tµi trî cho c¸c tæ chøc x· héi, x· héi - nghÒ nghiÖp cÊp tØnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; h) Thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch x· héi do cÊp tØnh qu¶n lý;
 11. 11 i) C¸c ch¬ng tr×nh quèc gia do ChÝnh phñ giao cho cÊp tØnh qu¶n lý; k) Trî gi¸ theo chÝnh s¸ch cña Nhµ níc; l) Tr¶ l·i tiÒn vay cho ®Çu t theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3, §iÒu 8 cña LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc; m) C¸c kho¶n chi kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 1.4.2. Chi ®Çu t ph¸t triÓn: a) §Çu t x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ - x· héi do cÊp tØnh qu¶n lý; b) §Çu t vµ hç trî vèn cho c¸c doanh nghiÖp nhµ níc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Hµng n¨m, c¨n cø vµo kh¶ n¨ng c©n ®èi ng©n s¸ch vµ nguån t¨ng thu (nÕu cã) c¸c tØnh quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ hç trî vèn cho c¸c doanh nghiÖp nhµ níc trªn ®Þa bµn trong ®ã chó ý c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶; 1.4.3. Chi tr¶ nî gèc tiÒn vay cho ®Çu t theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3, §iÒu 8 cña LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc. 1.4.4. Chi bæ sung quü dù tr÷ tµi chÝnh. 1.4.5. Chi bæ sung cho ng©n s¸ch cÊp díi . 1.5. Nguån thu cña ng©n s¸ch cÊp huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh (gäi chung lµ ng©n s¸ch cÊp huyÖn) gåm: 1.5.1. C¸c kho¶n thu 100%: a) ThuÕ m«n bµi thu tõ c¸c doanh nghiÖp, c«ng ty, hîp t¸c x· vµ c¸c hé s¶n xuÊt kinh doanh ngoµi quèc doanh gåm: - Tõ bËc 1 ®Õn bËc 3 thu trªn ®Þa bµn x·, thÞ trÊn. - Tõ bËc 1 ®Õn bËc 6 thu trªn ®Þa bµn phêng. b) ThuÕ s¸t sinh thu tõ c¸c doanh nghiÖp giÕt mæ gia sóc trªn ®Þa bµn phêng; c) C¸c kho¶n phÝ vµ lÖ phÝ tõ c¸c ho¹t ®éng do c¸c c¬ quan thuéc cÊp huyÖn qu¶n lý; d) TiÒn thu tõ ho¹t ®éng sù nghiÖp cña c¸c ®¬n vÞ do cÊp huyÖn qu¶n lý; ®) ViÖn trî kh«ng hoµn l¹i cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ë n íc ngoµi trùc tiÕp cho cÊp huyÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; e) §ãng gãp cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ®Ó ®Çu t x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ; g) §ãng gãp tù nguyÖn cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ë trong vµ ngoµi n íc cho ng©n s¸ch cÊp huyÖn;
 12. 12 h) Thu ph¹t xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh trong c¸c lÜnh vùc, thu tõ c¸c ho¹t ®éng chèng bu«n lËu vµ kinh doanh tr¸i ph¸p luËt theo ph©n cÊp cña tØnh. i) Thu kÕt d ng©n s¸ch cÊp huyÖn; k) Bæ sung tõ ng©n s¸ch cÊp tØnh; l) C¸c kho¶n thu kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 1.5.2. C¸c kho¶n thu ®îc ph©n chia theo tû lÖ phÇn tr¨m (%) gi÷a ng©n s¸ch cÊp tØnh, ng©n s¸ch cÊp huyÖn vµ ng©n s¸ch x·, thÞ trÊn, phêng theo quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm 1.3.3 vµ 1.3.4 phÇn II Th«ng t nµy. 1.5.3. Ngoµi c¸c kho¶n thu quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm 1.5.1 vµ 1.5.2 phÇn II Th«ng t nµy, ®èi víi c¸c thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh cßn ® îc ph©n chia thªm mét phÇn theo tû lÖ phÇn tr¨m (%) ®èi víi nguån thu lÖ phÝ tr íc b¹, kh«ng kÓ lÖ phÝ tríc b¹ nhµ, ®Êt ph¸t sinh nép trªn ®Þa bµn vµ ® îc thµnh lËp quü ®Çu t theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. 1.6. NhiÖm vô chi cña ng©n s¸ch cÊp huyÖn gåm: 1.6.1. Chi thêng xuyªn vÒ: a) C¸c ho¹t ®éng sù nghiÖp gi¸o dôc - ®µo t¹o, y tÕ thùc hiÖn theo ph©n cÊp cña cÊp tØnh. b) C¸c ho¹t ®éng sù nghiÖp v¨n ho¸, th«ng tin, thÓ dôc - thÓ thao, x· héi vµ c¸c sù nghiÖp kh¸c do c¬ quan cÊp huyÖn qu¶n lý; c) C¸c ho¹t ®éng sù nghiÖp kinh tÕ do c¬ quan cÊp huyÖn qu¶n lý: - N«ng nghiÖp, ng nghiÖp, l©m nghiÖp, thuû lîi. - Giao th«ng. - Sù nghiÖp thÞ chÝnh (¸p dông ®èi víi ng©n s¸ch thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh): duy tu, b¶o dìng hÖ thèng ®Ìn chiÕu s¸ng, vØa hÌ, hÖ thèng cÊp tho¸t níc, giao th«ng néi thÞ, c«ng viªn vµ c¸c sù nghiÖp thÞ chÝnh kh¸c. Tr - êng hîp huyÖn ®¶m nhËn c¸c nhiÖm vô nµy trªn ®Þa bµn thÞ trÊn th× ® îc b¶o ®¶m b»ng nguån sù nghiÖp kinh tÕ kh¸c. - C¸c sù nghiÖp kinh tÕ kh¸c; d) Quèc phßng an ninh vµ trËt tù, an toµn x· héi: - Quèc phßng: + C«ng t¸c gi¸o dôc quèc phßng toµn d©n. + C«ng t¸c tuyÓn qu©n vµ ®ãn tiÕp qu©n nh©n hoµn thµnh nghÜa vô trë vÒ. + §¨ng ký qu©n nh©n dù bÞ. + Tæ chøc huÊn luyÖn c¸n bé d©n qu©n tù vÖ. + Héi nghÞ vµ tËp huÊn nghiÖp vô d©n qu©n tù vÖ. - An ninh vµ trËt tù, an toµn x· héi:
 13. 13 + Tuyªn truyÒn, gi¸o dôc phong trµo quÇn chóng b¶o vÖ an ninh. + Hç trî c¸c chiÕn dÞch gi÷ g×n an ninh vµ trËt tù, an toµn x· héi; + Hç trî s¬ kÕt, tæng kÕt phong trµo quÇn chóng b¶o vÖ an ninh tæ quèc; + Hç trî ho¹t ®éng an ninh, trËt tù ë c¬ së. ®) Ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan nhµ níc cÊp huyÖn; e) Ho¹t ®éng cña c¬ quan cÊp huyÖn cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam; g) Ho¹t ®éng cña c¬ quan cÊp huyÖn cña MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam, §oµn thanh niªn céng s¶n Hå ChÝ Minh, Héi cùu chiÕn binh ViÖt Nam, Héi Liªn hiÖp phô n÷ ViÖt Nam, Héi N«ng d©n ViÖt Nam; h) Tµi trî cho c¸c tæ chøc x· héi, x· héi - nghÒ nghiÖp cÊp huyÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; i) C¸c kho¶n chi kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 1.6.2. Chi ®Çu t ph¸t triÓn: Chi ®Çu t x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ - x· héi theo ph©n cÊp cña tØnh. Trong ph©n cÊp ®èi víi thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh, ph¶i cã nhiÖm vô chi ®Çu t x©y dùng c¸c trêng phæ th«ng quèc lËp c¸c cÊp vµ c¸c c«ng tr×nh phóc lîi c«ng céng, ®iÖn chiÕu s¸ng, cÊp tho¸t n íc, giao th«ng néi thÞ, an toµn giao th«ng, vÖ sinh ®« thÞ. 1.6.3. Chi bæ sung cho ng©n s¸ch cÊp díi. 1.7. Nguån thu cña ng©n s¸ch x·, thÞ trÊn gåm: 1.7.1. C¸c kho¶n thu 100%: a) ThuÕ m«n bµi thu tõ c¸c doanh nghiÖp, c«ng ty, hîp t¸c x· vµ c¸c hé s¶n xuÊt kinh doanh ngoµi quèc doanh cã bËc thuÕ m«n bµi tõ bËc 4 ®Õn bËc 6 thu trªn ®Þa bµn x·, thÞ trÊn; b) ThuÕ s¸t sinh; c) C¸c kho¶n phÝ, lÖ phÝ vµ c¸c kho¶n ®ãng gãp cho ng©n s¸ch x·, thÞ trÊn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; d) Thu tõ sö dông quü ®Êt c«ng Ých vµ thu hoa lîi c«ng s¶n kh¸c; ®) Thu ph¹t xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh trong c¸c lÜnh vùc, thu tõ c¸c ho¹t ®éng chèng bu«n lËu vµ kinh doanh tr¸i ph¸p luËt theo ph©n cÊp cña tØnh; e) TiÒn thu tõ c¸c ho¹t ®éng sù nghiÖp do x·, thÞ trÊn qu¶n lý; g) C¸c kho¶n ®ãng gãp tù nguyÖn cho x·, thÞ trÊn; h)ViÖn trî kh«ng hoµn l¹i cña c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n ë níc ngoµi trùc tiÕp cho x·, thÞ trÊn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; i) Thu kÕt d cña ng©n s¸ch x·, thÞ trÊn;
 14. 14 k) Bæ sung tõ ng©n s¸ch cÊp trªn; l) C¸c kho¶n thu kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 1.7.2. C¸c kho¶n thu ph©n chia theo tû lÖ phÇn tr¨m (%) gi÷a ng©n s¸ch cÊp tØnh, ng©n s¸ch cÊp huyÖn vµ ng©n s¸ch x·, thÞ trÊn theo quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm 1.3.3 vµ 1.3.4 phÇn II Th«ng t nµy. 1.8. NhiÖm vô chi cña ng©n s¸ch x·, thÞ trÊn gåm: 1.8.1. Chi thêng xuyªn vÒ: a) C«ng t¸c x· héi vµ ho¹t ®éng v¨n ho¸, th«ng tin, thÓ dôc - thÓ thao do x·, thÞ trÊn qu¶n lý; b) Hç trî kinh phÝ bæ tóc v¨n ho¸, nhµ trÎ, mÉu gi¸o do x·, thÞ trÊn qu¶n lý; c) Ho¹t ®éng y tÕ x·, thÞ trÊn; d) Qu¶n lý, duy tu, b¶o dìng c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc, tµi s¶n, c«ng tr×nh phóc lîi, ®êng giao th«ng do x·, thÞ trÊn qu¶n lý; ®) Ho¹t ®éng cña c¸c c¬ quan nhµ níc x·, thÞ trÊn; e) Ho¹t ®éng cña c¬ quan §¶ng céng s¶n ViÖt Nam, MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam, §oµn thanh niªn céng s¶n Hå ChÝ Minh,Héi cùu chiÕn binh ViÖt Nam, Héi liªn hiÖp phô n÷ ViÖt Nam, Héi n«ng d©n ViÖt Nam x·, thÞ trÊn; g) C«ng t¸c d©n qu©n tù vÖ, trËt tù - an toµn x· héi: - HuÊn luyÖn d©n qu©n tù vÖ. - §¨ng ký nghÜa vô qu©n sù, ®a thanh niªn ®i lµm nghÜa vô qu©n sù. - Tuyªn truyÒn, vËn ®éng phong trµo quÇn chóng b¶o vÖ an ninh, trËt tù - an toµn x· héi; - Ho¹t ®éng b¶o vÖ an ninh, trËt tù ë c¬ së. h) C¸c kho¶n chi kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 1.8.2. Chi ®Çu t ph¸t triÓn: §Çu t x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ - x· héi theo ph©n cÊp cña tØnh. 1.9. Nguån thu cña ng©n s¸ch phêng gåm: 1.9.1. C¸c kho¶n thu 100%: a) C¸c kho¶n phÝ, lÖ phÝ vµ c¸c kho¶n ®ãng gãp cho ng©n s¸ch ph êng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; b) Thu ph¹t xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh trong c¸c lÜnh vùc, thu tõ c¸c ho¹t ®éng chèng bu«n lËu vµ kinh doanh tr¸i ph¸p luËt theo ph©n cÊp cña tØnh; c) ThuÕ s¸t sinh, kh«ng kÓ thuÕ s¸t sinh thu tõ c¸c doanh nghiÖp giÕt mæ gia sóc;
 15. 15 d) C¸c kho¶n ®ãng gãp tù nguyÖn cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cho phêng; ®) ViÖn trî kh«ng hoµn l¹i cña c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n ë n íc ngoµi trùc tiÕp cho phêng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; e) Thu kÕt d ng©n s¸ch phêng; g) Bæ sung tõ ng©n s¸ch cÊp trªn; h) C¸c kho¶n thu kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 1.9.2. C¸c kho¶n thu ®îc ph©n chia theo tû lÖ phÇn tr¨m (%) gi÷a ng©n s¸ch cÊp tØnh, ng©n s¸ch cÊp huyÖn vµ ng©n s¸ch phêng theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1.3.4 phÇn II Th«ng t nµy. 1.10. NhiÖm vô chi cña ng©n s¸ch phêng gåm: 1.10.1. Chi c«ng t¸c x· héi vµ ho¹t ®éng v¨n ho¸, th«ng tin, thÓ dôc - thÓ thao do phêng qu¶n lý; 1.10.2. Chi vÒ ho¹t ®éng c¬ quan nhµ níc phêng; 1.10.3. Ho¹t ®éng cña c¬ quan §¶ng céng s¶n ViÖt Nam, MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam, §oµn thanh niªn céng s¶n Hå ChÝ Minh, Héi Cùu chiÕn binh ViÖt Nam, Héi Liªn hiÖp phô n÷ ViÖt Nam, Héi N«ng d©n ViÖt Nam phêng; 1.10.4. Chi vÒ c«ng t¸c d©n qu©n tù vÖ, trËt tù - an toµn x· héi: - HuÊn luyÖn d©n qu©n tù vÖ; - §¨ng ký nghÜa vô qu©n sù, ®a thanh niªn ®i lµm nghÜa vô qu©n sù; - Tuyªn truyÒn, vËn ®éng phong trµo quÇn chóng b¶o vÖ an ninh, trËt tù - an toµn x· héi. 1.10.5. C¸c kho¶n chi kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. Tû lÖ phÇn tr¨m (%) ph©n chia c¸c kho¶n thu gi÷a ng©n s¸ch c¸c cÊp trong n¨m ®Çu cña thêi kú æn ®Þnh: 2.1. Tû lÖ phÇn tr¨m (%) ph©n chia c¸c kho¶n thu gi÷a ng©n s¸ch trung - ¬ng víi ng©n s¸ch tõng tØnh do ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh. Tû lÖ nµy ®îc ¸p dông chung ®èi víi tÊt c¶ c¸c kho¶n thu ® îc ph©n chia vµ ®îc x¸c ®Þnh riªng cho tõng tØnh. - C¸c kho¶n thu ®îc ph©n chia gåm: + ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, kh«ng kÓ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng thu tõ hµng ho¸ nhËp khÈu vµ thu tõ ho¹t ®éng xæ sè kiÕn thiÕt; + ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, kh«ng kÓ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cña c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n toµn ngµnh vµ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp thu tõ ho¹t ®éng xæ sè kiÕn thiÕt; + ThuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao; + ThuÕ chuyÓn thu nhËp ra níc ngoµi cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi cã vèn ®Çu t t¹i ViÖt Nam;
 16. 16 + Thu sö dông vèn ng©n s¸ch cña c¸c doanh nghiÖp nhµ níc kh«ng kÓ thu sö dông vèn ng©n s¸ch tõ ho¹t ®éng xæ sè kiÕn thiÕt. - ViÖc x¸c ®Þnh tû lÖ phÇn tr¨m (%) ph©n chia thùc hiÖn nh sau: Gäi: + Tæng sè chi ng©n s¸ch c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph ¬ng (kh«ng bao gåm sè bæ sung) lµ A. + Tæng sè c¸c kho¶n thu ng©n s¸ch c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph ¬ng h- ëng 100 % (kh«ng bao gåm sè bæ sung) lµ B. + Tæng sè c¸c kho¶n thu ph©n chia theo tû lÖ phÇn tr¨m (%) gi÷a c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng ®îc hëng lµ C. + Tæng sè c¸c kho¶n thu ®îc ph©n chia gi÷a ng©n s¸ch Trung ¬ng víi ng©n s¸ch tØnh lµ D. NÕu A - (B + C) < D th× tû lÖ phÇn tr¨m (%) ph©n chia ® îc tÝnh theo c«ng thøc: Tû lÖ A - (B + C) =  × 100% phÇn tr¨m (%) D NÕu A - (B + C) > D th× tû lÖ phÇn tr¨m (%) chØ ® îc tÝnh b»ng 100% vµ phÇn chªnh lÖch sÏ thùc hiÖn c¬ chÕ cÊp bæ sung. NÕu A - (B + C) = D th× tû lÖ phÇn tr¨m (%) lµ 100 %, vµ tØnh tù c©n ®èi. 2.2. Tû lÖ phÇn tr¨m (%) ph©n chia c¸c kho¶n thu gi÷a ng©n s¸ch c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng do Uû ban nh©n d©n tØnh qui ®Þnh. C¸c kho¶n thu ph©n chia: - C¸c kho¶n thu ph©n chia gi÷a ng©n s¸ch c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng gåm: + ThuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt; + ThuÕ nhµ, ®Êt; + TiÒn sö dông ®Êt; + ThuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp; + ThuÕ tµi nguyªn; + LÖ phÝ tríc b¹; + ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt hµng s¶n xuÊt trong níc thu vµo c¸c mÆt hµng bµi l¸, vµng m·, hµng m· vµ c¸c dÞch vô kinh doanh vò tr êng, m¸t-xa, ka-ra-«- kª; kinh doanh g«n: b¸n thÎ héi viªn, vÐ ch¬i g«n; kinh doanh ca-si-n«; trß ch¬i b»ng m¸y gi¾c-pãt; kinh doanh vÐ ®Æt cîc ®ua ngùa, ®ua xe. - C¸c kho¶n thu ph©n chia gi÷a ng©n s¸ch trung ¬ng víi ng©n s¸ch tØnh theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1.1.2 phÇn II Th«ng t nµy ®îc ph©n cÊp cho ng©n
 17. 17 s¸ch c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng do cÊp tØnh qui ®Þnh trong ph¹m vi ®îc ph©n cÊp. 2.2.1. Trêng hîp Uû ban nh©n d©n tØnh quyÕt ®Þnh tû lÖ phÇn tr¨m (%) ph©n chia c¸c kho¶n thu cho tõng huyÖn vµ ng©n s¸ch tõng x·, thÞ trÊn, phêng cã thÓ thùc hiÖn theo tr×nh tù vµ ph¬ng thøc: - §èi víi ng©n s¸ch x·, thÞ trÊn, ph êng vÒ nguyªn t¾c ph¶i trªn c¬ së ®Æc ®iÓm, ®iÒu kiÖn cña tõng x·, thÞ trÊn, phêng ®Ó x¸c ®Þnh cho mçi x·, thÞ trÊn, phêng cã tû lÖ ph©n chia cô thÓ cho phï hîp vµ ph¶i thùc hiÖn tr íc, lµm c¬ së xem xÐt ®èi víi huyÖn. Trêng hîp cha cã ®iÒu kiÖn quyÕt ®Þnh tû lÖ cô thÓ cho tõng x·, thÞ trÊn, phêng th× còng cã thÓ quy ®Þnh mét tû lÖ ®Ó l¹i thèng nhÊt chung cho c¸c x·, thÞ trÊn, phêng thuéc tØnh. Tû lÖ nµy cã thÓ ph©n theo lo¹i h×nh x·, thÞ trÊn, phêng ®ång b»ng; x·, thÞ trÊn, phêng trung du; x·, thÞ trÊn, phêng miÒn nói hoÆc ph©n theo lo¹i huyÖn (huyÖn ®ång b»ng th× c¸c x·, thÞ trÊn, phêng thuéc huyÖn ®îc coi nh x·, thÞ trÊn, ph- êng ®ång b»ng; huyÖn miÒn nói th× c¸c x·, thÞ trÊn, ph êng thuéc huyÖn ®îc coi lµ x·, thÞ trÊn, phêng miÒn nói...). Trong c¸c kho¶n thu ph©n chia, cã thÓ x¸c ®Þnh tû lÖ chung cho tÊt c¶ c¸c kho¶n hoÆc tû lÖ riªng cho tõng kho¶n. Riªng tû lÖ phÇn tr¨m (%) ph©n chia thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp cho ng©n s¸ch x·, thÞ trÊn, phêng tèi ®a cã thÓ ®Õn 100% nhng tèi thiÓu lµ 20%. - §èi víi cÊp huyÖn cã thÓ ph©n ra: + Tõng huyÖn ®îc quy ®Þnh mét tû lÖ riªng nhng cã thÓ ®îc ¸p dông mét tû lÖ chung cho c¸c kho¶n thu ® îc ph©n chia hoÆc theo vÞ trÝ tõng kho¶n thu cã thÓ ¸p dông mçi kho¶n mét tû lÖ cho phï hîp. + §èi víi thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh, ngoµi c¸c kho¶n thu ph©n chia nªu trªn cßn ®îc ph©n chia theo tû lÖ phÇn tr¨m (%) vÒ lÖ phÝ tr íc b¹, kh«ng kÓ lÖ phÝ tríc b¹ nhµ, ®Êt ph¸t sinh nép trªn ®Þa bµn. Tû lÖ nµy cã thÓ ® îc ¸p dông cïng hoÆc kh¸c víi tû lÖ ph©n chia vÒ c¸c kho¶n thu qui ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm 1.3.3 vµ 1.3.4 phÇn II Th«ng t nµy nhng ph¶i b¶o ®¶m tæng c¸c kho¶n thu (c¸c kho¶n thu 100% vµ c¸c kho¶n thu ph©n chia) mµ thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh ®îc hëng kh«ng ®îc vît qu¸ nhiÖm vô chi ®îc giao. 2.2.2. Trêng hîp Uû ban nh©n d©n tØnh giao cho Uû ban nh©n d©n huyÖn quyÕt ®Þnh tû lÖ ph©n chia cho tõng x·, thÞ trÊn, phêng: C¨n cø tû lÖ phÇn tr¨m (%) ph©n chia c¸c kho¶n thu gi÷a ng©n s¸ch cÊp tØnh víi huyÖn, Uû ban nh©n d©n huyÖn quyÕt ®Þnh tû lÖ phÇn tr¨m (%) ph©n chia c¸c kho¶n thu gi÷a ng©n s¸ch cÊp huyÖn víi ng©n s¸ch tõng x·, thÞ trÊn, phêng. Khi x¸c ®Þnh tû lÖ phÇn tr¨m (%) ph©n chia c¸c kho¶n thu ph¶i b¶o ®¶m tû lÖ phÇn tr¨m (%) ph©n chia cho ng©n s¸ch cÊp huyÖn vµ x·, thÞ trÊn, phêng kh«ng ®îc vît tû lÖ phÇn tr¨m (%) qui ®Þnh cho huyÖn vÒ tõng kho¶n thu ®îc ph©n chia. ViÖc x¸c ®Þnh tû lÖ cô thÓ cho ng©n s¸ch tõng x·, thÞ trÊn, ph êng hoÆc nhãm x·, thÞ trÊn, phêng ®îc thùc hiÖn theo qui ®Þnh t¹i ®iÓm 2.2.1 phÇn II Th«ng t nµy. 3. Khi ph©n cÊp nguån thu, nhiÖm vô chi vµ x¸c ®Þnh tû lÖ phÇn tr¨m (%) ph©n chia c¸c kho¶n thu gi÷a ng©n s¸ch c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph - ¬ng cÇn b¶o ®¶m:
 18. 18 3.1. VÒ ph©n cÊp nguån thu: - ViÖc ph©n cÊp c¸c nguån thu gi÷a ng©n s¸ch c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng thùc hiÖn theo qui ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 3, 4 ®iÒu 17 vµ kho¶n 3 ®iÒu 19 NghÞ ®Þnh sè 87/CP ngµy 19 th¸ng 12 n¨m 1996 cña ChÝnh phñ ®· ®îc söa ®æi, bæ sung. - Chó träng kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu chi t¹i chç, khuyÕn khÝch khai th¸c thu vµ ph¶i phï hîp víi ®iÒu kiÖn, ®Æc ®iÓm cña tõng vïng. Nguån thu g¾n liÒn víi vai trß qu¶n lý cña cÊp chÝnh quyÒn nµo th× ph©n cÊp cho ng©n s¸ch cÊp chÝnh quyÒn ®ã. VÝ dô: + C¸c kho¶n thu tõ doanh nghiÖp nhµ n íc do Trung ¬ng vµ cÊp tØnh qu¶n lý, doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi, thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao th× cã thÓ chØ ph©n cÊp cho ng©n s¸ch cÊp tØnh. + ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng vµ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp thu tõ c¸c hé s¶n xuÊt kinh doanh ngoµi quèc doanh cã thÓ chØ ph©n cÊp cho ng©n s¸ch cÊp huyÖn vµ x·. - H¹n chÕ ph©n cÊp cho nhiÒu cÊp ®èi víi c¸c nguån thu cã quy m« nhá, nh: thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt hµng s¶n xuÊt trong n íc thu tõ c¸c mÆt hµng bµi l¸, vµng m·, hµng m· cã thÓ chØ ph©n cÊp cho ng©n s¸ch x·, thÞ trÊn, phêng. - Ph©n cÊp tèi ®a nguån thu trªn ®Þa bµn ®Ó b¶o ®¶m nhiÖm vô chi ® - îc giao; h¹n chÕ bæ sung tõ ng©n s¸ch cÊp trªn. - B¶o ®¶m tæng tû lÖ phÇn tr¨m (%) ph©n chia cho ng©n s¸ch cÊp m×nh vµ ng©n s¸ch c¸c cÊp díi kh«ng ®îc vît qu¸ tû lÖ phÇn tr¨m (%) ph©n chia quy ®Þnh cña cÊp trªn vÒ tõng kho¶n thu ®îc ph©n chia. 3.2. VÒ ph©n cÊp nhiÖm vô chi: a) Ph©n cÊp chi ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n: ViÖc ph©n cÊp chi ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng kinh tÕ - x· héi cho cÊp huyÖn, x·, thÞ trÊn theo qui ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 2 §iÒu 20, kho¶n 2 §iÒu 22 cña NghÞ ®Þnh sè 87/CP ngµy 19/12/1996 cña ChÝnh phñ ®· ®îc söa ®æi, bæ sung ph¶i c¨n cø tr×nh ®é, kh¶ n¨ng qu¶n lý vµ khèi lîng vèn ®Çu t, Uû ban nh©n d©n tØnh tr×nh Héi ®ång nh©n d©n quyÕt ®Þnh ph©n cÊp chi ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n cho cÊp díi. Trong ph©n cÊp ®èi víi thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh ph¶i cã nhiÖm vô chi ®Çu t x©y dùng c¸c trêng phæ th«ng quèc lËp c¸c cÊp vµ c¸c c«ng tr×nh phóc lîi c«ng céng, ®iÖn chiÕu s¸ng, cÊp tho¸t níc, giao th«ng néi thÞ, an toµn giao th«ng, vÖ sinh ®« thÞ; trªn c¬ së ph©n cÊp, x¸c ®Þnh nhiÖm vô chi x©y dùng c¬ b¶n cô thÓ cho cÊp díi. Do tû lÖ phÇn tr¨m (%) ph©n chia c¸c kho¶n thu gi÷a ng©n s¸ch c¸c cÊp vµ sè bæ sung tõ ng©n s¸ch cÊp trªn cho ng©n s¸ch cÊp díi ®îc æn ®Þnh tõ 3 n¨m ®Õn 5 n¨m nªn vèn ®Çu t còng cÇn x¸c ®Þnh vµ giao æn ®Þnh cho cÊp díi, phÇn kh«ng æn ®Þnh ®Ó tËp trung ë ng©n s¸ch cÊp tØnh ®Ó chñ ®éng bè trÝ tïy thuéc c©n ®èi ng©n s¸ch hµng n¨m. ViÖc qu¶n lý vèn ®Çu t thùc hiÖn nh sau: + Vèn ®Çu t cña ng©n s¸ch cÊp tØnh ® îc qu¶n lý qua Côc §Çu t ph¸t triÓn.
 19. 19 + Vèn ®Çu t thuéc ng©n s¸ch cÊp huyÖn vµ x· ® îc giao cho c¬ quan tµi chÝnh vµ Kho b¹c Nhµ níc qu¶n lý, cÊp ph¸t. - Nguån vèn huy ®éng sù ®ãng gãp cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ®Ó x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng ph¶i ® îc qu¶n lý chÆt chÏ. KÕt qu¶ huy ®éng vµ viÖc sö dông nguån huy ®éng ph¶i ® îc qu¶n lý c«ng khai, cã kiÓm tra, kiÓm so¸t vµ b¶o ®¶m sö dông ®óng môc ®Ých, ®óng chÕ ®é theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. b) Ph©n cÊp chi thêng xuyªn vÒ sù nghiÖp gi¸o dôc - ®µo t¹o, y tÕ cho cÊp huyÖn: Ph©n cÊp chi thêng xuyªn vÒ sù nghiÖp gi¸o dôc - ®µo t¹o, y tÕ cho cÊp huyÖn thùc hiÖn theo qui ®Þnh t¹i môc a, kho¶n 1 §iÒu 20 cña NghÞ ®Þnh sè 87/CP ngµy 19/12/1996 ®· ® îc söa ®æi, bæ sung. ViÖc ph©n cÊp cho cÊp huyÖn cÇn c¨n cø vµo tr×nh ®é, kh¶ n¨ng qu¶n lý cña cÊp huyÖn vµ nguån thu trªn ®Þa bµn, ®ång thêi b¶o ®¶m kÕ ho¹ch chung cña tØnh vÒ ph¸t triÓn gi¸o dôc - ®µo t¹o vµ y tÕ; Hµng n¨m Së Gi¸o dôc ®µo t¹o, Së Y tÕ cã tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ lËp dù to¸n ng©n s¸ch toµn ngµnh tr×nh Uû ban nh©n d©n tØnh ®Ó Uû ban nh©n d©n tØnh tr×nh Héi ®ång nh©n d©n quyÕt ®Þnh. ViÖc qu¶n lý vµ cÊp ph¸t kinh phÝ thùc hiÖn nh sau: - Trêng hîp tØnh kh«ng ph©n cÊp cho ng©n s¸ch cÊp huyÖn: + §èi víi c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ trùc thuéc c¸c Së qu¶n lý, Së Tµi chÝnh - VËt gi¸ cÊp qua c¸c së hoÆc cÊp ph¸t trùc tiÕp cho c¸c ®¬n vÞ theo quyÕt ®Þnh cña Uû ban nh©n d©n tØnh. + §èi víi c¸c c¬ quan ®¬n vÞ thuéc cÊp huyÖn qu¶n lý: ViÖc cÊp ph¸t kinh phÝ do së Tµi chÝnh - VËt gi¸ cÊp trùc tiÕp cho c¸c ®¬n vÞ. NÕu ch a cÊp trùc tiÕp th× cÊp ph¸t uû quyÒn qua cÊp huyÖn. - Trêng hîp tØnh ph©n cÊp cho ng©n s¸ch cÊp huyÖn: viÖc qu¶n lý, cÊp ph¸t kinh phÝ ®èi víi c¸c sù nghiÖp nµy thùc hiÖn nh ®èi víi c¸c ®¬n vÞ dù to¸n cña huyÖn. 4. Sè bæ sung tõ ng©n s¸ch cÊp trªn cho ng©n s¸ch cÊp d íi bao gåm 2 lo¹i: - Sè bæ sung ®Ó c©n ®èi ng©n s¸ch gåm sè bæ sung æn ®Þnh trong suèt thêi kú æn ®Þnh vµ sè bæ sung t¨ng thªm hµng n¨m mét phÇn theo tû lÖ trît gi¸ vµ mét phÇn theo tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ. - Sè bæ sung theo môc tiªu. 4.1. Sè bæ sung æn ®Þnh trong suèt thêi kú æn ®Þnh chØ tÝnh cho c¸c tØnh, huyÖn, x·, thÞ trÊn, phêng cã c¸c nguån thu ® îc ph©n cÊp kh«ng b¶o ®¶m nhiÖm vô chi ®îc giao vµ ®îc x¸c ®Þnh trong n¨m ®Çu cña thêi kú æn ®Þnh. Cô thÓ: - Bæ sung tõ ng©n s¸ch trung ¬ng cho ng©n s¸ch tõng tØnh:
 20. 20 Tæng sè chi  Tæng sè c¸c  Tæng sè c¸c  Tæng sè c¸c  cña ng©n  kho¶n thu  kho¶n thu  kho¶n thu  s¸ch c¸c cÊp  ng©n s¸ch  ph©n chia  ph©n chia theo  = chÝnh quyÒn  - + + Møc  c¸c cÊp  theo tû lÖ  tû lÖ (%) gi÷a  bæ  ®Þa ph¬ng  chÝnh quyÒn  (%) gi÷a  ng©n s¸ch  sung (kh«ng bao  ®Þa ph¬ng  ng©n s¸ch  trung ¬ng vµ  gåm sè bæ  ®îc hëng  c¸c cÊp  ng©n s¸ch  sung) 100% (kh«ng  chÝnh quyÒn  tØnh ®îc hëng  bao gåm sè  ®Þa ph¬ng  më réng ®Õn  bæ sung) ®îc hëng 100% - Bæ sung tõ ng©n s¸ch cÊp tØnh cho ng©n s¸ch tõng huyÖn: Tæng sè chi  Tæng sè c¸c  Tæng sè c¸c  Tæng sè c¸c  ng©n  s¸ch  kho¶n thu  kho¶n thu ng©n  kho¶n thu ng©n  cÊp  huyÖn  ng©n s¸ch  s¸ch cÊp  huyÖn  s¸ch cÊp  vµ x∙, thÞ  cÊp huyÖn  vµ x∙, thÞ trÊn,  huyÖn vµ x∙,  = - + + Møc  trÊn, phêng  vµ x∙, thÞ  phêng thuéc ®Þa  thÞ trÊn, phêng  bæ  thuéc ®Þa  trÊn, phêng  bµn huyÖn ®îc h­ thuéc ®Þa bµn  sung bµn huyÖn  thuéc ®Þa  ëng theo tû lÖ  huyÖn ®îc h­ (kh«ng bao  bµn huyÖn  (%) ph©n chia  ëng theo tû lÖ  gåm sè bæ  ®îc hëng  ®èi víi c¸c kho¶n  (%) ph©n chia  sung) 100%  thu chØ ph©n  ®èi víi c¸c  (kh«ng bao  chia gi÷a ng©n  kho¶n thu ph©n  gåm sè bæ  s¸ch c¸c cÊp  chia gi÷a ng©n  sung) chÝnh quyÒn  s¸ch Trung ¬ng  ®Þa  ph¬ng vµ ng©n s¸ch  tØnh - Bæ sung tõ ng©n s¸ch cÊp huyÖn cho ng©n s¸ch tõng x·, thÞ trÊn, ph - êng: Uû ban nh©n d©n huyÖn tr×nh Héi ®ång nh©n d©n cÊp huyÖn quyÕt ®Þnh sau khi ®· b¸o c¸o Uû ban nh©n d©n tØnh ph¬ng ¸n c©n ®èi ng©n s¸ch x·, phêng, thÞ trÊn nh»m b¶o ®¶m c©n ®èi chung. Tæng   sè  Tæng   sè   c¸c  Tæng   sè   c¸c 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2