intTypePromotion=1

Thông tư 104/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
62
lượt xem
2
download

Thông tư 104/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 104/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi điểm 1, phần IV Thông tư số 85/1998/TT-BTC ngày 25/6/1998 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Quy chế quản lý tài chính bảo hiểm xã hội Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 104/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA th«ng t c ñ a  é   µi c h Ý n h   è  104/2001/TT­B T C  n g µ y  26 th¸ng 12 n¨ m  2001  Ò   BT S v vi Ö c  í ng d É n   ö a ® æ i  ® i Ó m  1, p h Ç n  IV  h « n g  t  H s T s è  85/1998/TT­B T C   g µ y  25/06/1998 c ñ a  é   µi c h Ý n h   n BT v Ò   í ng d É n  Q u y  ch Õ  q u ¶ n   ý t µi h Ý n h   h l  c B ¶ o  hi Ó m  x∙ h éi Vi Ö t N a m ­ C¨n  Quy Õt  nh  è    cø  ®Þ s 20/1998/Q§­TTg  µy  ng 26/1/1998  ña  ñ íng  c Th t ChÝnh  ñ  Ò   ph v ban  µnh  h Quy  Õ   ch qu¶n  ýTµichÝnh  i víi l    ®è    B¶o  Ó m     éi hi x∙h   ViÖtNam.   ­ Bé  µichÝnh  íng dÉn  öa  æi      T  h  s® bæ sung  iÓ m   phÇn  Th«ng   è  ® 1  IV  ts 85/1998/TT­BTC   µy  ng 25/6/1998  ña  é   µi chÝnh  Ò   íng  Én  c BT  vh d Quy  Õ   ch qu¶n  ýtµichÝnh  i víi l    ®è    B¶o  Ó m     éiViÖtNam     hi x∙h     nh sau: "1.B¶o  Ó m     éiViÖtNam   îcsö  ông  Òn t¹m  êinhµn  çi ña  ü  hi x∙h     ® d ti   th   r  c qu b¶o  Ó m     éi ®Ó   ùc  Ön    Ön  hi x∙ h   th hi c¸c bi ph¸p  b¶o  ån    Þ vµ  t gi¸tr   t¨ng tr ng.  ë   ViÖc  ïng  ü  d qu b¶o  Ó m     éi®Ó   u    hi x∙h   ®Ç tph¶i®¶m     b¶o  toµn,h¹n  Õ   ñi an    ch r   ro ®Õ n     møc  Êp  Êt,b¶o  µn  îcgi¸trÞ,cã  Öu  th nh   to ®       hi qu¶  kinhtÕ     éi.   ­x∙h ­ TiÒn  µn  çicña  ü    nh r   qu b¶o  Ó m     éi® îc u    hi x∙ h     tiªncho  ©n  ng s¸ch Nhµ     nícvay      Õt nhu  Çu    Çn  Õtvµ  îctr¶l∙nh    ®Ó gi¶iquy   c chic thi   ®       sau:i +  èivíic¸c kho¶n  §     cho vay  íi n¨m, ¸p dông    Êt tiÒn  öikh«ng  ú  d  1     l∙su   i g  k h¹n cña    ©n  µng  ¬ng  ¹i.   c¸cng h th m +  èi víikho¶n  §   cho vay  õ  n¨m  ë lªn,¸p  ông  i Êt  Thñ   íng t 1  tr     d l∙ su do    t  ChÝnh  ñ  ph quy  nh.  êng  îp  ñ íng  Ýnh  ñ  ®Þ Tr h Th t Ch ph kh«ng  quy  nh  × ®Þ th   ® îc¸p dông    Êtnh     l∙su   cho  ü   ç  î   iÓnvay  i Qu h tr ph¸ttr   (theocïng thêih¹n).      ­Mua  Ýn  Õu,tr¸phiÕu  Kho  ¹c Nhµ   ícvµ    ©n  µng,th ng    t phi     i do  b  n   c¸cng h  ¬ m¹iNhµ   ícph¸thµnh.   n    ­Cho  ü   ç  î   iÓnvµ    ©n  µng  ¬ng  ¹iNhµ   ícvay.   Qu h tr  ph¸ttr   c¸cNg h th m  n  ­ §Çu   µo  ét  è  ù    µ    tv m s d ¸n v doanh  nghiÖp  íncña  µ   íc® îcThñ íng l  Nh n     t  cho  Ðp  µ  ph v b¶o  î " tr . Th«ng   nµy  ã  Öu  ùc kÓ   õ  µy  t c hi l   t ng 1/12/2001. Trong    qu¸  ×nh  ùc tr th   hiÖn  Õu  ã  íng m ¾ c     Þ ph¶n    Ò   é  µichÝnh    Þp  êigi¶i n cv   ®Ò ngh   ¸nh v B T   ®Ó k th     quyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2