intTypePromotion=1

Thông tư 106/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
49
lượt xem
1
download

Thông tư 106/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 106/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc giảm, miễn các loại thuế đối với vùng lũ lụt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 106/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña bé tµi chÝnh Sè 106/2000/TT-BTC ngµy 24 th¸ng 10 n¨m 2000 Híng dÉn viÖc gi¶m, miÔn c¸c lo¹i thuÕ ®èi víi vïng lò lôt Trong c¸c n¨m gÇn ®©y, lò lôt liªn tiÕp x¶y ra ë nhiÒu vïng trong c¶ níc lµm thiÖt h¹i vÒ ngêi vµ tµi s¶n cña Nhµ níc, tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n; §ång thêi t¸c ®éng xÊu ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, ®êi sèng cña c¸c tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n trong vïng lò lôt. C¨n cø vµo c¸c LuËt thuÕ hiÖn hµnh, c¨n cø NghÞ QuyÕt sè 15/2000/NQ-CP ngµy 6/10/2000 cña ChÝnh phñ, nh»m gióp c¸c tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n t¹i c¸c vïng lò lôt thiªn tai sím kh¾c phôc ®îc hËu qu¶, phôc håi s¶n xuÊt kinh doanh , æn ®Þnh ®êi sèng, Bé Tµi chÝnh híng dÉn viÖc gi¶m, miÔn c¸c lo¹i thuÕ ®èi víi c¸c tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n t¹i c¸c vïng bÞ lò lôt nh sau: I. MiÔn, gi¶m thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng: 1. §èi víi c¸c c¬ së kinh doanh nép thuÕ theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ. - Hµng ho¸ cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo ®îc c¬ quan thuÕ x¸c ®Þnh kÞp thêi vµ khÊu trõ ®Çy ®ñ. ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra kª khai theo ®óng sè hµng ho¸ thùc tÕ ®· b¸n. Trêng hîp thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo lín h¬n thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra th× ®îc hoµn thuÕ hµng th¸ng. - C¸c doanh nghiÖp, c¬ së kinh doanh thùc hiÖn nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng nÕu bÞ lç th× ®îc gi¶m thuÕ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 28 cña LuËt thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. 2. §èi víi hé kinh doanh nép thuÕ theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp vµ kho¸n thuÕ . C¨n cø vµo møc ®é thiÖt h¹i do lò lôt cña tõng hé kinh doanh ®Ó xem xÐt miÔn thuÕ hoÆc gi¶m 50% sè thuÕ ph¶i nép 1 hoÆc 2 th¸ng. Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng x¸c ®Þnh møc ®é thiÖt h¹i vµ quy ®Þnh viÖc gi¶m, miÔn thuÕ. II. MiÔn, gi¶m thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp (TNDN): 1. §èi víi c¸c doanh nghiÖp, c¬ së kinh doanh, chi phÝ kh¾c phôc hËu qu¶ sau lò lôt ®îc c«ng nhËn lµ kho¶n chi phÝ hîp lý ®Ó x¸c ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ. NÕu h¹ch to¸n kho¶n chi phÝ hîp lý nµy vµo mµ kh«ng cßn thu nhËp chÞu thuÕ th× kh«ng ph¶i nép thuÕ TNDN. Trêng hîp ®· tÝnh ®ñ chi phÝ mµ doanh nghiÖp, c¬ së kinh doanh bÞ lç th× ®îc chuyÓn sè lç nµy vµo thu nhËp chÞu thuÕ c¸c n¨m sau (thêi h¹n 3 n¨m): 2. §èi víi hé kinh doanh c«ng th¬ng nghiÖp vµ dÞch vô, viÖc miÔn gi¶m thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè
  2. 2 24/2000/TT/BTC ngµy 30/3/2000 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 08/2000/Q§-TTg ngµy 17/1/2000 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc miÔn gi¶m thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®èi víi c¸c hé kinh doanh c«ng th¬ng nghiÖp vµ dÞch vô bÞ thiªn tai, ho¶ ho¹n, tai n¹n bÊt ngê. III. MiÔn, gi¶m tiÒn thuª ®Êt, thuÕ nhµ ®Êt: 1. MiÔn gi¶m tiÒn thuª ®Êt: §èi víi c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh hiÖn ®ang ®¨ng ký hîp ®ång thuª ®Êt vµ nép tiÒn thuª ®Êt cho Nhµ níc, tuú theo møc ®é thiÖt h¹i ®îc miÔn, gi¶m tiÒn thuª ®Êt nh sau: C¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh cã møc thiÖt h¹i trªn 50% gi¸ trÞ tµi s¶n, hËu qu¶ lò lôt ®Ó l¹i ph¶i kh¾c phôc trong mét thêi gian dµi míi æn ®Þnh s¶n xuÊt kinh doanh ®îc miÔn tiÒn thuª ®Êt trong thêi gian 1 n¨m. C¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh doanhcã møc thiÖt h¹i díi 50% gi¸ trÞ tµi s¶n ®- îc gi¶m kho¶ng 50% tiÒn thuª ®Êt trong thêi gian 1 n¨m. 2. MiÔn gi¶m thuÕ nhµ ®Êt: §èi víi hé gia ®×nh ë n«ng th«n vµ thµnh thÞ, c¸c c¬ së kinh doanh cã diÖn tÝch kª khai nép thuÕ nhµ ®Êt cã nhµ cöa, c«ng tr×nh x©y dùng bÞ tr«i, mÊt hoÆc ®æ sËp do lò lôt ®îc miÔn thuÕ nhµ ®Êt 1 n¨m. §èi víi hé gia ®×nh ë n«ng th«n vµ thµnh thÞ, c¸c c¬ së kinh doanh cã diÖn tÝch kª khai nép thuÕ nhµ ®Êt cã nhµ cöa, c«ng tr×nh x©y dùng bÞ h háng do lò lôt ph¶i söa ch÷a ®îc gi¶m 50% thuÕ nhµ ®Êt 1 n¨m. UBND tØnh, thµnh phè quy ®Þnh viÖc x¸c ®Þnh møc ®é thiÖt h¹i vµ miÔn hoÆc gi¶m thuÕ nhµ ®Êt. IV. MiÔn, gi¶m thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp ®èi víi hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp thuéc vïng bÞ lò lôt: ViÖc miÔn gi¶m thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp ®èi víi hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp thuéc vïng bÞ lò lôt ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 79/2000/TT-BTC ngµy 28/7/2000 cña Bé Tµi chÝnh UBND tØnh, thµnh phè quyÕt ®Þnh miÔn gi¶m thuÕ SD§NN ®èi víi hé s¶n xuÊt n«ng nghiÖp thuéc vïng bÞ lò lôt theo ®Ò nghÞ cña Côc trëng Côc thuÕ. V. Tæ chøc thùc hiÖn: 1. Chñ tÞch UBND c¸c tØnh thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng cã tr¸ch nhiÖm: C¨n cø vµo quy ®Þnh cña c¸c LuËt thuÕ vµ híng dÉn trªn ®©y, chØ ®¹o c¬ quan thuÕ vµ c¸c ngµnh cã liªn quan ë ®Þa ph¬ng tæ chøc thùc hiÖn viÖc
  3. 3 gi¶m, miÔn c¸c lo¹i thuÕ kÞp thêi, ®óng chÝnh s¸ch, ®óng ®èi tîng cho c¸c tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n t¹i c¸c vïng bÞ lò lôt ë ®Þa ph¬ng m×nh; ChØ ®¹o c¸c c¬ quan th«ng tin, tuyªn truyÒn ë ®Þa ph¬ng t¨ng cêng c«ng t¸c tuyªn truyÒn, gi¶i thÝch chÝnh s¸ch miÔn, gi¶m thuÕ cña Nhµ níc ®èi víi vïng lò lôt ®Ó nh©n d©n biÕt vµ thùc hiÖn. Quy ®Þnh cô thÓ viÖc x¸c ®Þnh møc ®é thiÖt h¹i ®Ó c¬ quan thuÕ cã c¨n cø xÐt miÔn, gi¶m tõng lo¹i thuÕ trªn cho c¸c tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n t¹i c¸c vïng bÞ lò lôt. 2. Th«ng t nµy cã hiÖu lùc tõ ngµy ký vµ ®îc ¸p dông ®èi víi tÊt c¶ c¸c tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n bÞ thiÖt h¹i do thiªn tai g©y ra t¹i c¸c vïng bÞ lò lôt trong c¶ níc.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2