Thông tư 106/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:28

0
96
lượt xem
6
download

Thông tư 106/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 106/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc xã, thị trấn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 106/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. T h«ng t c ñ a B é  t µi ch Ý n h  S è  106/2003/TT­B T C  n g µ y 07  th¸ng 11 n¨ m  2003 H í ng  d É n  q u ¶ n  lý v è n ® Ç u  t x © y  d ù n g  c ¬  b¶ n   thu é c x∙, th Þ   Ê n   tr ­ C¨n  LuËt  ©n   cø  Ng s¸ch  µ  íc sè  nh n   01/2002/QH11  ∙  îc Quèc  éi ®®  h  kho¸XI kú  äp  IIth«ng      h thø    qua  µy  th¸ng12  ng 16    n¨m  2002;   ­ C¨n      cø Quy  Õ   ch qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  l  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   ®Þnh  sè  52/1999/N§­  ngµy 8/7/1999, CP  NghÞ  ®Þnh  sè  12/2000/N§­   CP ngµy  05/5/2000 cña ChÝnh   ñ  vµ   ph NghÞ   nh   è  ®Þ s 07/2003/N§­   µy  CP ng 30/1/2003  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  öa  æi, bæ   c Ch ph v vi s ®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c Quy   chÕ   qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng; l  tv x d Bé  µichÝnh  íng dÉn  Öc  T  h  vi qu¶n  ývèn  u    l  ®Ç tXDCB   éc x∙,thÞ  Ên  thu     tr nh  sau:                                                          I. u y  ® Þ n h  c h u n g   Q 1.Th«ng   µy    ông    tn ¸p d cho    ù    u    ña    Þ  Ên qu¶n  ý(sau  c¸cd ¸n ®Ç tc x∙,th tr   l  ®©y   äi chung  µ       ©y  íi,c¶it¹o,n©ng  Êp    g  l   x∙)®Ó x m       c c¸c c«ng  ×nh phóc  î tr   l i (tr ng  äc, tr¹m  tÕ, nhµ  Î lípm É u   ê h  y    tr ,     gi¸o,nhµ    v¨n ho¸,th Ön, ®µi  ëng     vi   t niÖ m,  ¬  ë  Ó  ôc  Ó  c s th d th thao,. .  . )c«ng  ×nh h¹  Çng  Çu  èng,® êng  , tr   t (c c   giao  th«ng,c«ng  ×nh tho¸t ícc«ng  éng,vØa  Ì,. .b»ng  ån  èn  ©n    tr      n c   h .  ) ngu v Ng s¸ch  nhµ  íc® îcHéi ®ång  ©n  ©n    n      nh d x∙th«ng qua.C¸c  ån  èn    ngu v kh¸cquy  nh     ®Þ t¹ ®iÓ m       ôc    íi y    i 1.2;1.3,M II   d ®© khuyÕn  Ých  Ën  ông  kh vd theo Th«ng   µy.   tn 2.C¸c  ù    u    cÊp      d ¸n ®Ç tdo  x∙qu¶n  ýph¶icã  l    trong quy  ¹ch ® îccÊp  ã    ho     c thÈm  Òn  quy phª  Öt  µ  ï hîp  íic¸c ®iÒu  Ön    iÓn kinh tÕ    éi duy v ph   v     ki ph¸ttr     x∙ h   cña    ã  y    ñ tôc ®Ç u    µ  ©y  ùng  x∙,c ®Ç ®ñ th     tv x d theo  quy  nh  Ön  µnh  ña  ®Þ hi h c Nhµ   íc. n 3. Nghiªm  Ê m   Öc  iÓn khai dù  khi cha  ã  ån  èn  ¶m     c vi tr     ¸n    c ngu v ® b¶o.   C¸c kho¶n  ng  ãp  ®ã g b»ng  Òn  ña    chøc,c¸ nh©n;  èn  ç  î ña    ti c c¸c tæ     v h tr c c¸c tæ chøc  trong níc;vèn  Ön  î ña    chøc,c¸ nh©n  µiníc®Ó   u       vi tr  c c¸c tæ     ngo     ®Ç t cho    ù    x∙qu¶n  ýph¶igöivµo  µikho¶n  ©n  c¸cd ¸n do    l     t  ng s¸ch x∙.   4. Chñ   Þch    t UBND     ùc hiÖn  Öc  x∙ th   vi qu¶n  ývèn  u    l  ®Ç t ph¶i®¶m       b¶o ®óng  ôc  ch,  ÕtkiÖm,  Öu  m ®Ý ti   hi qu¶, d©n  ñ    ch c«ng khai,minh  ¹ch;chÊp    b   hµnh  ng  Õ     ®ó ch ®é qu¶n  ýtµichÝnh    u      ©y  ùng  ña  µ   ícvµ    l    ­ ®Ç t­ x d c Nh n   c¸c quy  nh  ô  Ó  ¹ Th«ng   µy. ®Þ c th t   i tn   5. Ban  µi chÝnh    óp  ñ  u    ùc hiÖn  qu¶n  ýchiphÝ   ña      T  x∙gi ch ®Ç t th     l    c c¸c dù  thuéc    ¸n  x∙ qu¶n  ý theo  l  quy  nh   Ön  µnh  ña  µ   íc vµ      ®Þ hi h c Nh n   c¸c quy ®Þnh  ô  Ó  ña  c th c Th«ng   µy. tn 6. C¬     quan  µichÝnh    Êp, c¬  t  c¸c c   quan  qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  Êp  l  tv x d c trªn,  Kho  ¹c nhµ  ícn¬itrùctiÕp kiÓm      b  n        so¸tchitheo chøc    n¨ng  Öm   ô  îc nhi v®  giao  ¹o®iÒu  Ön  íng  Én      chøc  iÓn khaic¸c dù  ®Ç u    x∙ t  ki h d c¸c x∙ tæ  tr       ¸n  t do    qu¶n  ýtheo  l  quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc vµ    ®Þ hi h c Nh n   c¸c quy  nh  ô  Ó  ña  ®Þ c th c Th«ng   µy. tn
 2. 7. C¨n  vµo  ×nh  ×nh  ùc tÕ  µ    cø  t h th   v kh¶  n¨ng qu¶n  ýcña  Ýnh  Òn   l  ch quy x∙,Chñ   Þch    t UBND   tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ùc  Ön  Öc  ¬ th hi vi ph©n  Êp  c qu¶n  ýdù  ®Ç u     ña    l   ¸n  t c x∙ cho  ï hîp  íi®iÒu  Ön  ô  Ó  ña  ph   v   ki c th c tõng ®Þa  ¬ng.    ph   II. g u å n  v è n ® Ç u  t c¸c d ù  ¸n d o  c Ê p  x∙ q u ¶ n  l ý:  n 1.Nguån  èn    v NSNN   u      ù    cÊp    ®Ç tc¸cd ¸n do  x∙qu¶n  ýbao  å m: l  g 1.1.Vèn  ©n    ng s¸ch nhµ  íc:   n +  èn  ©n  V ng s¸ch nhµ  íccÊp    µnh    n  x∙d cho  u  ; ®Ç t +  èn  ç  îcña  ©n  V h tr  ng s¸ch  µ  íc cÊp    nh n   trªncho    ù  do  Êp    c¸c d ¸n  c x∙ qu¶n  ý. l + C¸c kho¶n  ng  ãp  ®ã g theo  nguyªn t¾c  ù nguyÖn  ña  ©n  ©n    t  c nh d trong  x∙cho  õng  ù    ô  Ó  îcHéi ®ång  ©n  ©n      t d ¸n c th ®     nh d x∙th«ng  qua  µ  îc® a  µo  v®  v ng©n s¸ch x∙®Ó       qu¶n  ý; l 1.2.C¸c    kho¶n  ng  ãp  ù nguyÖn  ña    chøc    ©n  ®ã g t  c c¸c tæ  c¸ nh trong níc    ®Ó   u    ®Ç tcho    ù    cÊp    c¸cd ¸n do  x∙qu¶n  ý; l 1.3.C¸c    kho¶n  Ön  î vi tr  kh«ng  µn  ¹ cña    chøc,c¸nh©n  µin­ ho l   i c¸ctæ     ngo   íc®Ó   u      ®Ç tcho    ù    cÊp    c¸cd ¸n do  x∙qu¶n  ý; l 2. ViÖc    qu¶n  ýnguån  èn  l  v huy  ng  ng  ãp  ña  ©n  ©n  ®é ®ã g c nh d trong x∙,    nguån  èn  ç  î ña    chøc    ©n  v h tr  c c¸ctæ  c¸cnh trong níc(1.2), ån  èn  Ön  î     ngu v vi tr  kh«ng  µn  ¹ cña    chøc,c¸ nh©n  µiníc(1.3)®Ó   u    ho l   i c¸c tæ     ngo       ®Ç tcho    ù  c¸cd ¸n do  Êp      c x∙qu¶n  ý® îcthùc hiÖn    l      nh sau: 2.1.Trêng  îp  ng  ãp    h ®ã g b»ng  Òn:Ban  µi chÝnh  ùc  Ön  ti   T  th hi thu  µ  v nép  µo  µikho¶n  ña  ©n  v t  c ng s¸ch x∙m ë   ¹ Kho  ¹c nhµ  íc.     t  i b  n 2.2.Trêng  îp ®ãng  ãp    h  g b»ng  Ön  Ët: hi v +  èi víikho¶n  ng  ãp  §   ®ã g b»ng  Ët  , c«ng  v t  lao  ng  ña  ©n  ©n   ®é c nh d trong x∙:c¨n cø  vµo  è îng vËt t         s l    ,c«ng    ng  µ   êid©n  ∙  ng  ãp, lao ®é m ng   ® ®ã g  UBND     x∙giao cho    Ban  µichÝnh      nh  µnh  Òn theo    vËt t    T  x∙x¸c ®Þ th ti   gi¸c¶   ,gi¸ trÞngµy    c«ng    ng  lao ®é c«ng  ch  ¹ ®Þa  ¬ng        ©y  ùng  ¬    Ý ti   ph ®Ó ghichix d c b¶n cho  ù  d ¸n. +  èi víihiÖn  Ët  ña  chøc, c¸  ©n  µi níc ®Ó   u    cho    §   v c tæ    nh ngo     ®Ç t x∙, UBND     µnh  Ëp  éi ®ång    nh    Þhµng  Ön  î   x∙th lH  x¸c®Þ gi¸tr   vi tr  ®Ó giao cho      Ban qu¶n  ýdù    ®èivíidù    ã  µnh  Ëp  l   ¸n (     ¸n c th l ban  qu¶n  ý)  l, Ban  µi chÝnh    ®èi T  x∙(   víi ù      ¸n kh«ng  µnh  Ëp ban  d th l  qu¶n  ý)qu¶n  ý; ng  êighichix©y  ùng  ¬  l  l  ®å th       d c b¶n  cho  ù    d ¸n . III. l Ë p k Õ  h o ¹ ch v è n ® Ç u  t x d c b:   1.LËp  Õ   ¹ch n¨m:   k ho   2
 3. ­ Hµng    n¨m,  cø  µo  ñ  ¬ng  u    ∙  îc Héi ®ång  ©n  ©n    c¨n  v ch tr ®Ç t® ®     nh d x∙ th«ng  qua  ®èivíic¸c dù    íi),   vµo  Õn ®é   ùc hiÖn  ù    ®èivíi (       ¸n m   cø  c¨n ti   th   d ¸n (     c¸c dù      ¸n chuyÓn  Õp), ti   Ban  µi chÝnh    Ëp  Õ   ¹ch chi®Ç u    T  x∙l k ho     tXDCB   ïng c  víi Ëp dù    ©n      to¸nng l s¸ch x∙.C¨n  vµo     cø  kh¶  n¨ng  ©n  ng s¸ch x∙,UBND        x∙xem   xÐt vµ  ×nh H§ND       tr   x∙th«ng  qua  Õ   ¹ch vèn  u    k ho   ®Ç tXDCB   ña    c x∙(theo biÓu    sè  BC/KH§T). K Õ   ¹ch  èn  u    XDCB   ña    01    ho v ®Ç t c x∙ ph¶i ®¶m     b¶o    éi c¸c n   dung  sau: +  Tæng  møc   èn  u    trong  v ®Ç t n¨m   ã  c chia theo  õng  ù   vµ  õng   t d ¸n  t   nguån  èn  v (nguån  èn  ©n  v ng s¸ch x∙,nguån  èn     v huy  ng  ña    chøc    ®é c c¸ctæ  c¸ nh©n, nguån  èn    v huy  ng  ña    chøc  èc  Õ,viÖn  î nguån  èn  õ ®é c c¸c tæ  qu t   tr   ; v t  ng©n s¸ch cÊp    ç  î ;   trªnh tr ) +  èil ng thùc hiÖn  õkhëic«ng  n   Kh  î     t    ®Õ 31/12 n¨m      b¸o c¸o; +  èi l ng  ùc  Ön  ña    ù    Kh  î th hi c c¸c d ¸n,c«ng  ×nh  ∙  ã    iÒu  Ön  tr ® c ®ñ ® ki thanh    ng  a  ã  ån  ¶m   to¸nnh ch c ngu ® b¶o; +  Õn  Þ. Ki ngh ­ ViÖc  Ëp  Õ   ¹ch    l k ho XDCB   ña  c UBND     îc thùc hiÖn  x∙ ®     theo quy  ×nh tr   lËp dù  to¸n ng©n  s¸ch quy ®Þnh  t¹ Th«ng t è  60/2003/TT­ i  s BTC  ngµy  23/6/2003  ña  é   µi chÝnh  Ò   Öc  c BT  v vi qu¶n  ýng©n  l  s¸ch    µ  ¹t®éng  µi x∙ v ho   t  chÝnh  kh¸ccña    êng,thÞ  Ên.   x∙,ph   tr ­ C¨n  vµo  Õ   ¹ch  èn  u    ña        cø  k ho v ®Ç t c c¸c x∙,phßng  µi chÝnh  Ön  T  huy tæng  îp (theo biÓu  è  h    s 02/BC/THKHX), ®Ò   Êt ph¬ng  b¸o    ñ   Þch    xu   ¸n  c¸o Ch t UBND   Ön      Õt theo thÈm  Òn. huy ®Ó gi¶i quy     quy 2.LËp  Õ   ¹ch chihµng  ý:   k ho     qu C¨n  vµo  Õ   ¹ch  èn  u    ∙  îc chñ  Þch  cø  k ho v ®Ç t® ®   t UBND     Õt  nh   x∙ quy ®Þ vµ  èil ng thùc hiÖn  ña    ù    kh  î     c c¸cd ¸n,Ban  qu¶n  ýdù    ®èivíi ù    ã  µnh  l   ¸n (     ¸n c th d lËp ban  qu¶n  ý)  l, Ban  µi chÝnh    ®èivíidù  kh«ng  µnh  Ëp  T  x∙ (     ¸n  th l ban  qu¶n  lý)lËp  Õ   ¹ch    u      k ho chi®Ç t XDCB   ý  ×nh  ñ  Þch  qu tr ch t UBND     x∙.C¨n  vµo  cø  nguån  thu  ña    ån  èn  c x∙,ngu v huy  ng,  ån  ç  îtõ ng©n  ®é ngu h tr    s¸ch  µ  íc nh n   cÊp  trªn. .Ban  µichÝnh    . , T  x∙tæng  îp x¸c®Þnh  h   møc    µng  ý  chih qu cho    ù  c¸cd ¸n,c«ng  ×nh    tr XDCB,  ×nh  ñ  Þch  tr ch t UBND     Õt  nh,  x∙ quy ®Þ th«ng  b¸o    cho Kho  ¹c nhµ  ícn¬im ë   µikho¶n    µm    kiÓm    b  n     t  ®Ó l c¨n cø  so¸tthanh to¸n. IV. ¹ m  ø n g, thanh to¸n v è n ® Ç u  t x d c b:  T 1.T¹m    øng: 1.1.Hå   ¬    s ban  u   ña  ù      ¹m  ®Ç c d ¸n ®Ó t øng: 1.1.1. èivíi ù    ã        ¸n c møc  u   díi § d ®Ç t   100  iÖu®ång: tr   ­ Quy Õt  nh    ®Þ phª  Öt  ÕtkÕ     ù  duy thi   ­ d to¸n hoÆc   ù     D to¸n chitiÕt® îc      phª duyÖt,   ­Quy Õt  nh    ®Þ chØ  nh  Çu, ®Þ th ­Hîp  ng    ®å kinh tÕ  ÷a ban    gi   qu¶n  ýdù    µ  µ  Çu. l   ¸n v nh th 1.1.2. èivíi ù    ã        ¸n c møc  u    õ100  iÖu®ång  ëlªn: § d ®Ç tt   tr   tr   ­Quy Õt  nh  u    Ìm    ®Þ ®Ç tk theo b¸o c¸o ®Ç u  ,     t 3
 4. ­Quy Õt  nh    Öt thiÕtkÕ    ù    ®Þ phª duy     ­d to¸n, ­Quy Õt  nh    ®Þ chØ  nh  Çu,hoÆc   Õt ®Þnh  óng thÇu, ®Þ th   quy   tr   ­Hîp  ng    ®å kinh tÕ  ÷a ban    gi   qu¶n  ýdù    µ  n  Þ  Ën  Çu, l   ¸n v ®¬ v nh th ­Dù       Õt® îcphª duyÖt.   to¸nchiti       1.2.Møc  ¹m    t øng: 1.2.1.Møc  ¹m    t øng  i víi èil ng x©y  ¾p  ®è    kh  î   l b»ng  30%     Þ hîp ®ång  gi¸tr     nhng  kh«ng  ît  Õ   ¹ch vèn  v  k ho   n¨m    ghicho  c«ng    ©y  ¾p  t¸cx l . Vèn  ¹m  t øng  îcthu håikhidù    ®         ¸n,c«ng  ×nh cã  èil ng x©y  ¾p  µn  tr   kh  î   l ho thµnh  îcthanh  ®  to¸n;sè  èn  ¹m    v t øng  îcthu håih Õt    ù    ®    khid ¸n,c«ng  ×nh ® ­ tr   îcthanh    í80%     Þcña  îp ®ång  ©y  ¾p    to¸nt   i gi¸tr   h  xl. 1.2.2.Møc   ¹m    t øng  i  íikhèil ng  ÕtbÞ   µ sè  Òn  µ   ñ  u    ®è v    î thi   l   ti m ch ®Ç t ph¶ithanh      to¸n theo  îp  ng  ng  Òu  Êt kh«ng  îtqu¸ kÕ   ¹ch  èn  h ®å nh nhi nh   v     ho v trong n¨m  è  Ý cho  ãi thÇu. Vèn  ¹m    b tr   g    t øng  îc thu  åi vµo  õng  Çn  ®  h  t l thanh  to¸nkhèil ng thiÕtbÞ  µn  µnh.    î     ho th 1.2.3.  Møc  ¹m  t øng  i víi   Ý  ®è     ph kh¸c: chi ­ §èivíi îp ®ång   Ên  ¹m         h tv t øng  50%     Þhîp ®ång  ng  gi¸tr     nh kh«ng  îtkÕ   v  ho¹ch n¨m    cho  éidung  n  c«ng  Öc   Ên. vi tv ­ §èivíi   Ý        ph ban  chi qu¶n  ýt¹m  l   øng  theo  nhu  Çu  ña  c c c«ng   t¸cqu¶n  ý l  dù    ng  ¸n nh kh«ng  ît ûlÖ  Ých theo quy  nh  Ò     Ý  v     tr   t   ®Þ v chiph ban qu¶n  ý. l ­ §èivíi   Ý        ph kh¸c cña  ù    ¹m  chi   d ¸n t øng theo  cÇu  yªu  c«ng  Öc  µ  vi v theo  dù    îcduyÖt. to¸n®   1.3.Thñ  ôc t¹m    t   øng: C¨n  hå  ¬  ¹m    cø  s t øng  ña c Ban  qu¶n  ý(®èivíidù  l     ¸n cã  µnh  Ëp Ban    th l  qu¶n  ý)hoÆc   å  ¬  ù    ®èivíi ù    l  h s d ¸n (     ¸n kh«ng  µnh  Ëp d th l  Ban  qu¶n  ý)  l, Ban  µi chÝnh    Óm     µ  ã  Êy    Þ   ¹m  T  x∙ ki trav c gi ®Ò ngh t øng  èn  v ®Ç u    öi KBNN   ¬i m ë   µikho¶n. C¨n  hå  ¬  ¹m  tg   n  t    cø  s t øng  ña    c x∙,trong  êi th   gian  ngµy  µm  Öc  Ó   õ khinhËn    µiliÖu nªu  07  l vi k t     ®ñ t     trªn,Kho  ¹c nhµ  íc   b  n  thùc hiÖn  Öc  ¹m    vi t øng  èn      chøc  iÓnkhaidù  v ®Ó x∙tæ  tr     ¸n. 2.Thanh    èn  u  :   to¸nv ®Ç t 2.1.Thanh    èil ng x©y  ¾p  µn  µnh:   to¸nkh  î   l ho th ­ Khèi l ng  ©y  ¾p  µn  µnh     î x l ho th theo  îp  ng  îc thanh    µ gi¸trÞ h ®å ®  to¸n l       khèil ng ® îcnghiÖ m      î     thu theo    o¹n,®¶m   giai®   b¶o  ng  ÕtkÕ   ü  Ëtvµ  ®ó thi   k thu   dù    îcduyÖt,®¶m   to¸n®     b¶o  Êtl ng yªu cÇu  ña  ch  î     c c«ng  ×nh. tr ­ Khi  ã  èi l ng  ©y  ¾p  µn  µnh  c kh  î x l ho th theo  îp  ng    iÒu  Ön  h ®å ®ñ ® ki thanh to¸n,Ban    qu¶n  ý (®èi víidù  cã  µnh  Ëp  l      ¸n  th l Ban  qu¶n  ý),Ban  µi l  T  chÝnh  ®èivíi ù    (     ¸n kh«ng  µnh  Ëp Ban  d th l  qu¶n  ý)lËp c¸chå  ¬  l       s sau: +  Biªn b¶n    nghiÖm  thu  èil ng  µn  µnh  Ìm  kh  î ho th k theo b¶n  Ýnh    Þ t gi¸tr   khèil ng,  î +  Õu    Phi gi¸thanh  to¸n, +  Chøng  õrótvèn  u    t    ®Ç t, +  V¨n b¶n    ×nh  èi l ng  gi¶itr kh  î ph¸tsinh    t¨ng,gi¶m  víinéi dung  îp   so      h  ®ång . 4
 5. ­ C¨n  hå  ¬  Ban    cø  s do  qu¶n  ý(®èivíidù  cã  µnh  Ëp  l      ¸n  th l Ban  qu¶n  ý) l  hoÆc   å  ¬  ù    ®èivíi ù    h s d ¸n (     ¸n kh«ng  µnh  Ëp Ban  d th l  qu¶n  ý)  l, Ban  µichÝnh  T  x∙ kiÓm     µ  ã  Êy    Þ     trav c gi ®Ò ngh thanh  to¸n vèn  u    öi KBNN   ¬i m ë   µi   ®Ç t g   n   t  kho¶n.C¨n  hå  ¬    cø  s thanh    ña    to¸nc x∙,trong thêigian 07  µy  µm  Öc  Ó   õ      ng l vi k t   khinhËn    µiliÖu nªu    ®ñ t     trªn,  Kho  ¹c nhµ  ícthùc hiÖn  Öc  Óm    b  n    vi ki so¸tthanh  to¸ncho  µ  Çu;®ång  êithu håit¹m    nh th   th       øng. 2.2.Thanh    èil ng thiÕtbÞ:   to¸nkh  î     ­ Khèi l ng  ÕtbÞ   µn  µnh  îc thanh       î thi   ho th ®  to¸n ph¶i®¶m     b¶o    iÒu  c¸c ® kiÖn: danh  m ôc  ÕtbÞ       thi   ph¶i ®óng  Õt  nh  u    îc phª  Öt,cã    quy ®Þ ®Ç t ®   duy   trong kÕ   ¹ch ®Ç u    îcgiao,cã    ho   t®     trong hîp ®ång     kinh tÕ  ÷a ban    gi   qu¶n  ývµ  l  nhµ cung  Êp. c ­ § Ó   îcthanh      Þ hîp ®ång  ÕtbÞ, Ban    ®  to¸ngi¸tr     thi     qu¶n  ý(®èivíi ù    l      ¸n d cã  µnh  Ëp  th l Ban  qu¶n  ý), l  Ban  µi chÝnh    ®èivíidù  kh«ng  µnh  Ëp  T  x∙ (     ¸n  th l Ban qu¶n  ý)lËp c¸chå  ¬  l       s sau: +  Ho¸  n  ®¬ kiªm  Õu  Êtkho, phi xu   +  Biªn b¶n    nghiÖ m  thu,biªn b¶n      giao  Ën  ÷a  nh gi ban qu¶n  ý vµ  µ  l   nh cung  Êp, c +  Chøng  õrótvèn. t    ­ C¨n  hå  ¬  Ban    cø  s do  qu¶n  ý(®èivíidù  cã  µnh  Ëp  l      ¸n  th l Ban  qu¶n  ý) l  hoÆc   å  ¬  ù    ®èivíi ù    h s d ¸n (     ¸n kh«ng  µnh  Ëp Ban  d th l  qu¶n  ý)  l, Ban  µichÝnh  T  x∙ kiÓm     µ  ã  Êy    Þ     trav c gi ®Ò ngh thanh  to¸n vèn  u    öi KBNN   ¬i m ë   µi   ®Ç t g   n   t  kho¶n.C¨n  hå  ¬    cø  s thanh    ña    to¸nc x∙,trong thêigian 07  µy  µm  Öc  Ó   õ      ng l vi k t   khinhËn    µiliÖu nªu    ®ñ t     trªn,  Kho  ¹c nhµ  ícthùc hiÖn  Öc  Óm    b  n    vi ki so¸tthanh  to¸ncho  µ  Çu;®ång  êithu håit¹m    nh th   th       øng. 2.3.Thanh      Ý    to¸nchiph kh¸c®èi víi îp ®ång   Ên:        h tv ­ §èivíi       c¸o ®Ç u    ∙    Öt:§îcthanh    b¸o    t® phª duy     to¸n100%   theo gi¸trÞhîp       ®ång  ∙  ý  ïhîp víi nh  ® k ph       ®Þ møc    Ý   Ên  chiph tv theo quy  nh  ña  µ   íc.   ®Þ c Nh n ­ §èivíithiÕtkÕ   ü  Ëtvµ  ù         k thu   d to¸n:Chi phÝ   ÕtkÕ,  Ëp  ù    îc    thi   l d to¸n®   thanh to¸n sau       khi nghiÖ m  thu  ¶m   ® b¶o    Èn  Ò   ÕtkÕ   tiªuchu v thi   theo    quy ®Þnh  Ön  µnh  ña  µ   íc,cã  hi h c Nh n   trong hîp ®ång     kinh tÕ,cã      trong kÕ   ¹ch    ho n¨m.  Khi cã  èil ng hoµn  µnh  ña  îp ®ång   Ên, Ban    kh  î   th c h  tv   qu¶n  ý(®èivíi ù  l     d ¸n cã  µnh  Ëp Ban    th l  qu¶n  ý)  l, Ban  µichÝnh    ®èivíi ù    T  x∙(     ¸n kh«ng  µnh  Ëp  d th l Ban  qu¶n  ý)lËp c¸chå  ¬  l       s sau: +    Biªnb¶n  nghiÖm  thu, +  Õu    Phi gi¸thanh  to¸n, +  Chøng  õrótvèn. t    2.4.Thanh      Ý    to¸nchiph kh¸c,nh:L Ö   Ý  Êp  t,chiphÝ  n   ï gi¶i     ph c ®Ê     ®Ò b     phãng  Æt   m b»ng,chiphÝ  Èm  nh  ÕtkÕ,  ù     th ®Þ thi   d to¸n,chiphÝ     b¶o  Ó m... hi   Ban  qu¶n  ý(®èivíidù  cã  µnh  Ëp  l      ¸n  th l Ban  qu¶n  ý), l  Ban  µi chÝnh    ®èi T  x∙ (   víi ù      ¸n kh«ng  µnh  Ëp  d th l Ban  qu¶n  ý)lËp  l   b¶ng    éidung    ÕtkÌm  kª n   chiti   theo  chøng  õcã  ªnquan. t   li   5
 6. ­ C¨n  hå  ¬  Ban    cø  s do  qu¶n  ý(®èivíidù  cã  µnh  Ëp  l      ¸n  th l Ban  qu¶n  ý) l  hoÆc   å  ¬  ù    ®èivíi ù    h s d ¸n (     ¸n kh«ng  µnh  Ëp Ban  d th l  qu¶n  ý)  l, Ban  µichÝnh  T  x∙ kiÓm     µ  ã  Êy    Þ     trav c gi ®Ò ngh thanh  to¸n vèn  u    öi KBNN   ¬i m ë   µi   ®Ç t g   n   t  kho¶n.C¨n  hå  ¬    cø  s thanh    ña    to¸nc x∙,trong thêigian 07  µy  µm  Öc  Ó   õ      ng l vi k t   khinhËn    µiliÖu nªu    ®ñ t     trªn,  Kho  ¹c nhµ  ícthùc hiÖn  Öc  Óm    b  n    vi ki so¸tthanh  to¸ncho    ng  êithu håit¹m    x∙;®å th       øng. V. C h Õ  ® é  b¸o c¸o, u y Õ t to¸n, Ó m  tra:  q  ki   1.Ch Õ         ®é b¸o c¸o: ­ §Þnh  ú  th¸ng,6    k 3    th¸ng,9    th¸ng,hµng    n¨m, UBND     Ëp  c¸o t×nh    x∙l b¸o    h×nh  ùc hiÖn  èil ng  µ  Êp    èn  u    öi   th   kh  î v c ph¸tv ®Ç t g   H§ND     µ  x∙ v Phßng  µi T  chÝnh  Ön  huy (theo biÓu  è  BC/TH).B¸o    ý,6    s 03    c¸o qu   th¸ng,9    th¸ng göivµo     ngµy  th¸ng ®Ç u   ý  5    qu sau, b¸o    c¸o n¨m  öi vµo  µy  th¸ng 01  g  ng 10    n¨m  sau.  B¸o    c¸o ph¶iph©n  Ých,®¸nh    îct×nh  ×nh  ùc hiÖn  Õ   ¹ch,kÕt      t   gi¸®   h th   k ho   qu¶ ®Ç u    t trong  ú, t×nh  ×nh  ö  ông  èn, c¸c vÊn    ån  ¹   Õn  Þ     k  h sd v   ®Ò t t i ki ngh c¸c , biÖn  ph¸p xö  ý.  l ­ Ban  µi chÝnh    ã  T  x∙ c tr¸ch nhiÖm     b¸o c¸o  ×nh  ×nh  Õt  t h quy to¸n vèn    ®Ç u      ù    µn  µnh  éc ph¹m    tc¸c d ¸n ho th thu   viqu¶n  ý®Þnh  ú  th¸ng,m ét    l  k 6    n¨m göi H§ND  x∙,  Ban  KiÓ m  so¸t  Phßng Tµi chÝnh huyÖn  theo M É u  sè   x∙, 02/THQTX   Ìm  k theo;chË m   Êt  µo  µy    nh v ng 10/7  i  íib¸o  ®è v   c¸o  th¸ng ®Ç u   6    n¨m  µ  µy  v ng 15/01 n¨m    sau  i víi     n¨m. ®è     c¸o c¶  b¸o ­ C¨n  vµo  cø  b¸o  c¸o  ×nh  Ön  ùc  Ön  u    cña    t hi th hi ®Ç t x∙,Phßng  µi T  chÝnh  Ön  Þu  huy ch tr¸ch nhiÖm   Ëp    l b¸o  c¸o tæng  îp  öi UBND   Ön  µ  h g  huy v kiÕn  Þ  ¬ng    ö  ý    Ên    ån t¹ (theo biÓu  è  BC/THKHX). ngh ph ¸n x l  c¸cv ®Ò t     i   s 04  2.Quy Õt    èn  u    ù    µn  µnh:   to¸nv ®Ç td ¸n ho th 2.1.TÊt  c¸c dù  ®Ç u     x∙ qu¶n  ýkhihoµn  µnh  µn    c¶    ¸n  t do    l    th b giao  a  ® vµo  ö  ông  u   sd ®Ò ph¶ilËp    b¸o    Õt  c¸o quy to¸n,thÈm    µ    trav phª  Öt  Õt  duy quy to¸nvèn  u    theo    ®Ç t   Quy  Õ   ch Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  Ön  µnh  µ    l  tv x d hi h v c¸c quy  nh  ô  Ó  ¹ Th«ng   µy. ®Þ c th t   i tn  2.2.Hå   ¬  Õt to¸nvèn  u    ù    µn  µnh  å m   ã:     s quy     ®Ç td ¸n ho th g c ­ C¸c  Óu b¸o  bi c¸o quyÕt to¸n èn  u  t  v ®Ç  theo  É u   è 01/QTDAX,  m s 02/QTDAX   ña  ô  ôckÌm  c Ph l   theo Th«ng   µy    tn . ­ C¸c      v¨n b¶n ph¸p  ýcã  ªnquan  å m   ã:Quy Õt  nh  u  ,thiÕtkÕ   l   li   g c  ®Þ ®Ç t    dù      ù  to¸n­ d to¸n,Quy Õt  nh    ®Þ chØ  nh  Çu  ®Þ th (hoÆc  óng thÇu  Õu  ã) vµ  tr   n c  c¸cv¨n b¶n       bæ sung  Õu  ã). (n c ­C¸c    b¶n  Õt to¸nkhèil ng A­B  ña  õng gãithÇu  Ìm  quy      î   ct    k theo:Hîp  ng    ®å kinh tÕ,c¸c biªnb¶n        nghiÖm     ü  Ët,c¸c biªnb¶n  thu k thu       nghiÖm     èil ng thu kh  î   thanh    to¸n theo    o¹n,biªn b¶n  giai®    thanh  ýhîp  ng  ÷a chñ  u     íic¸c l   ®å gi   ®Ç t v     nhµ  Çu,c¸c®¬n  Þ,c¸nh©n  th     v    tham    ùc hiÖn  ù  giath   d ¸n. ­Hå   ¬  ÕtkÕ,  å  ¬  µn    s thi   h s ho c«ng  Õu  ã); (n c ­Dù     ÕtkÕ   îcduyÖt,dù    ù  Çu  Õu  ã);   to¸nthi   ®     to¸nd th (n c Hå   ¬  Õt to¸nvèn  u    ù    µn  µnh  îclËp thµnh  ét  é  èc, s quy     ®Ç td ¸n ho th ®   m bg   l gi÷t¹ V¨n  u      i phßng  UBND     x∙theo chÕ    u  ÷hå  ¬  Ön  µnh.   ®é l tr   s hi h 6
 7. 2.3.ThÈ m       Öt quyÕt to¸n:   tra,phª duy     2.3.1.Khi dù        ¸n,c«ng  ×nh x©y  ùng  µn  µnh  µn  tr   d ho th b giao  a  µo  ö  ®vs dông,chË m   Êt sau  th¸ng,Ban    nh   02    qu¶n  ýdù    ®èivíi ù  cã  µnh  Ëp  l   ¸n (     an  th d l ban qu¶n  ý)  l, Ban  µi chÝnh    ®èivíidù  kh«ng  µnh  Ëp  T  x∙ (     ¸n  th l ban  qu¶n  ý) l  ph¶ilËp    xong  b¸o  quyÕt  c¸o  to¸n vèn  u    öi Ban  µi chÝnh      Èm     ®Ç t g   T  x∙ ®Ó th traquyÕt    to¸n.ChË m   Êt    nh sau  th¸ng,Ban  µi chÝnh    01    T  x∙ ph¶ihoµn  µnh    th c«ng    Èm        Õt to¸n, ×nh chñ  Þch  t¸cth trab¸o c¸o quy     tr   t UBND       Öt. x∙phª duy 2.3.2.Néi dung  Èm    Óm     th tra(ki to¸n)vµ  éidung    n  B¸o    Õt  c¸o k qu¶  Èm   th tra (B¸o    c¸o  Õt  k qu¶  Óm   ki to¸n)quyÕt    to¸n vèn  u        ®Ç t theo  ô   ôc ®Ýnh   Ph l   kÌm. 2.4.Quy Õt  nh  duyÖt  Õt    èn  u    ù    µn  µnh  îc   ®Þ phª  quy to¸nv ®Ç td ¸n ho th ®  göicho    ¬    c¸cc quan,®¬n  Þ    v sau: ­Ban    qu¶n  ýdù  l   ¸n, ­Ban  µichÝnh    T  x∙, ­Kho  ¹c nhµ  íchuyÖn,   b  n  ­Phßng  µichÝnh  Ön,   T  huy ­Ban  Ó m     ©n  ©n      Ki so¸tnh d x∙. 2.5.Chi  Ý   Èm     µ    ph th tra v phª  Öt  Õt  duy quy to¸n vèn  u     ù  hoµn    ®Ç t d ¸n  thµnh  îc tÝnh  b»ng  ®    0,15%  tæng møc   u    ña  ù  (møc  Êp  Êt  µ ®Ç t c d ¸n  th nh l   100.000  ng)  µ  îc tÝnh  µo    Ý   ®å v®  v chi ph kh¸c trong    tæng    Þ quyÕt    gi¸tr   to¸n vèn  u    ña  ù    ®Ç tc d ¸n . 3. KiÓ m     Þnh  ú    tra:§ k hoÆc   t  Êt,Phßng  µichÝnh  Ön  ùctiÕp  ®é xu   T  huy tr   tæ chøc  Óm     ki trahoÆc  chØ   o  ®¹ Ban  Ó m       Óm     Ki so¸tx∙ ki tra,gi¸m    ¸nh  s¸t,® gi¸®Ç u      ù    x∙qu¶n  ý;®ång  êib¸o    Êp  ã  Èm  Òn    tc¸c d ¸n do    l  th   c¸o c c th quy theo  quy  nh. ®Þ VI. Tr¸ch n hi Ö m  c ñ a c¸c c ¬  q u a n  c ã  liªn u a n:  q 1.Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng:   ph tr     ¬ ­ ChØ   o    ®¹ UBND   Ön, c¸c c¬  huy     quan  chøc n¨ng  trong tØnh  chøc  ­   tæ  h íng dÉn    UBND     x∙qu¶n  ýc¸cdù    u    l     ¸n ®Ç t. ­ Thùc  Ön  Öc  ©n  Êp  u    i víi     hi vi ph c ®Ç t®è     theo  iÒu  Ön  ô  Ó  ña  x∙ ® ki c th c ®Þa  ¬ng  Ò   ×nh ®é,  ph v tr   n¨ng  ùccña    é  l  c¸n b qu¶n  ýcÊp  l  x∙. ­ ChØ   o  µnh  µichÝnh  chøc  o  ¹on©ng    ®¹ ng t  tæ  ®µ t   cao  n¨ng  ùcqu¶n  ý l  l  cña    é  Êp  c¸n b c x∙. 2. Uû     ban  ©n  ©n  Ön: Thùc  Ön  nh d huy   hi qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   u  ;chØ   l  n   ®Ç t  ®¹o    ¬  c¸c c quan  chøc n¨ng  ña  Ön,  û   c huy U ban  ©n  ©n  Êp    ùc hiÖn  nh d c x∙ th   qu¶n  ý c¸c dù  ®Ç u     l     ¸n  t theo quy  nh  Ön  µnh  ña  µ  íc vµ      ®Þ hi h c nh n   c¸c quy ®Þnh  ña  c Th«ng   µy. tn 3. Phßng  µichÝnh  Ön: Cã     T  huy   tr¸chnhiÖ m   íng dÉn, chØ  o    h    ®¹ Ban  µi T  chÝnh    x∙,Ban  qu¶n  ýdù    ùc hiÖn  l   ¸n th   chøc n¨ng qu¶n  ýtµichÝnh  ù    l    d ¸n theo  ®óng  Õ     ch ®é quy  nh. ®Þ 7
 8. 4. Uû     ban  ©n  ©n    ùc  Ön  nh d x∙:Th hi qu¶n  ýdù  theo  ng  l   ¸n  ®ó Quy  Õ   ch Qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng, c¸c v¨n b¶n  íng   Én  ña    ¬  l  tv x d     h  d c c¸c c quan  ã  Èm   c th quyÒn. ­ Thuª  chøc   Ên  Ëp  c¸o ®Ç u  ,thiÕtkÕ,  ù    tæ  tv l b¸o    t    d to¸n;tæ    chøc  theo  dâichØ  o gi¸m      ®¹   s¸tc«ng  ×nh;qu¶n  ývËtttµis¶n,tiÒn vèn  u    ù  tr   l            ®Ç td ¸n. ­ChÞu    tr¸chnhiÖm  Ò   Ýnh  ng  n   ña  å  ¬,khèil ng XDCB   µn    vt ®ó ®¾ c h s    î   ho thµnh    Þ  ®Ò ngh thanh  to¸n.      ­Tæ chøc  Õp nhËn,thanh  ti     to¸n, ö  ông  èn  u    ng   d s v ®Ç t®ó quy  nh. ®Þ ­  ùc  Ön  Õ     Th hi ch ®é b¸o c¸o  µ  Õt  v quy to¸n vèn  u   dù  theo      ®Ç t ¸n  quy ®Þnh. 5. Ban    qu¶n  ýdù    l   ¸n:C¨n  vµo  iÒu  Ön  ô  Ó  ña  ù  vµ  cø  ® ki c th c d ¸n  n¨ng  lùc,tr×nh ®é   ña  i ngò    é  óp viÖc,viÖc      c ®é   c¸n b gi     qu¶n  ýdù    îcthùc hiÖn  l   ¸n ®     theo m ét    tronghaitr ng  îp sau:    ê h   ­ Chñ  u    ùctiÕp qu¶n  ýdù      ®Ç ttr     l   ¸n,kh«ng  µnh  Ëp  th l Ban  qu¶n  ýdù    l   ¸n, m µ   ö  ông    é  ña    é  Ën  sd c¸n b c c¸c b ph chøc  n¨ng (Ban  µi chÝnh    û    y  T  x∙,u viªnñ ban,…)  ña  c UBND       x∙ ®Ó qu¶n  ý dù    l   ¸n.Ban  µi chÝnh    ã  T  x∙ c tr¸ch nhiÖ m     qu¶n  ýdù    u   theo  l   ¸n ®Ç t  quy  nh  Ön hµnh  ña  µ   ícvµ    ®Þ hi   c Nh n   c¸cquy  nh   ®Þ cô  Ó  ¹ Th«ng  nµy. th t   i t  ­ Chñ   Þch    t UBND     ã  Õt  nh  µnh  Ëp  x∙ c quy ®Þ th l Ban qu¶n  ý dù  ®Ó   l   ¸n  qu¶n  ýdù  l   ¸n. Ban  qu¶n  ýdù      ã  l   ¸n x∙c tr¸chnhiÖm     qu¶n  ýdù    õ kh©u  Ëp  ÕtkÕ,  l   ¸n t   l thi   dù to¸n cho  n     Õt  óc  ù    µn    ®Õ khi k th d ¸n,b giao  c«ng  ×nh  a  µo  ö  ông, tr ®v sd   quyÕt    èn  u    ù    µn  µnh.Ban  to¸nv ®Ç td ¸n ho th   qu¶n  ýdù    ùc hiÖn  l   ¸n th   qu¶n  ý l  ®Ç u   vµ  ©y  ùng  t x d theo    c¸c quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc vµ      ®Þ hi h c Nh n   c¸c quy ®Þnh  ô  Ó  ¹ Th«ng  nµy. c th t   i t  6. Ban    gi¸m    s¸tc«ng  ×nh:Ban  tr   gi¸m    s¸tc«ng  ×nh cña    d©n  Çu   tr   x∙ do  b ra  ã  ù  Êp  Ën  ña  éi  ng  ©n   ©n     îc Chñ   Þch  c s ch thu c H ®å nh d x∙,®   t UBND     x∙ quyÕt  nh  thµnh  Ëp.Ban  ®Þ   l  gi¸m    s¸tc«ng  ×nh ®Ç u    ña    ã  õ 2  n     tr   tc x∙c t   ®Õ 3 thµnh viªn hiÓu  Õt vÒ   ü  Ët thùc  Ön  Öc    bi   k thu   hi vi gi¸m    s¸tc«ng  ×nh  ©y  tr x dùng. Ban  gi¸m    s¸tc«ng  ×nh cã  tr   tr¸chnhiÖ m     gi¸m    µn  Ön    ©u  ña  s¸tto di c¸c kh c qu¸ tr×nh ®Ç u    ©y  ùng      tx d c«ng  ×nh,tõ kh©u  Èn  Þ   u    tr    chu b ®Ç tcho  n     ®Õ khi kÕt  óc dù    a  µo  ö  ông;gi¸m    nh  th   ¸n ® v s d   s¸t®Þ møc  ö  ông  Ët liÖu;gi¸m    sd v    s¸t qu¸ tr×nh sö  ông  èn  ña     d v c c«ng  ×nh . tr   7. Kho  ¹c nhµ  ícn¬im ë   µikho¶n  chøc  ùc hiÖn  Öc  Óm     b  n     t  tæ  th   vi ki so¸t,   thanh    èn  u    ng  to¸nv ®Ç t ®ó quy  nh;    Ën  è  èn  ∙  ®Þ x¸c nh s v ® thanh  to¸n,nhËn    xÐt  ×nh  ×nh  t h thanh to¸n;quyÕt    to¸n vèn  u    hµng    ®Ç t n¨m  íix∙ theo    v   quy ®Þnh  Ò   Õt to¸nNg ©n  v quy     s¸ch nhµ  íc.     n    VII.   §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h:  h 8
 9. Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  t n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ¨ng  15  k t  ® c«ng  b¸o;thay thÕ      Th«ng   è  ts 49/2001/TT­BTC   µy  ng 26/6/2001  ña  é   µi chÝnh  c BT  híng dÉn  Öc    vi qu¶n  ý,thanh  l  to¸n,quyÕt    èn  u      to¸nv ®Ç tXDCB   éc x∙,thÞ  thu     trÊn qu¶n  ý.   l 9
 10. p h ô  l ô c h í ng d É n  n é i d u n g  th È m  tra, Ë p bi Ó u  m É u  b¸o c¸o q u y Õ t to¸n  l   v è n ® Ç u  t c¸c d ù  ¸n thu é c x∙ q u ¶ n  l ý (KÌm  theo Th«ng   è    ts 106/2003/TT­BTC,  µy  th¸ng11  ng 07    n¨m  2003  cña  é  µichÝnh) BT  I. é i d u n g  th È m  tra b¸o c¸o q u y Õ t to¸n v è n ® Ç u  t:  N Ban  µichÝnh  ùctiÕp thÈm    T  tr     trahoÆc   chøc  Óm    c  Ëp thùc tæ  ki to¸n®é l     hiÖn  Óm  (ki to¸n); ng  êilËp b¸o    Õt    ®å th     c¸o k qu¶  Èm    Õtqu¶  Óm  th tra(k   ki to¸n)   quyÕt to¸ndù    µn  µnh      ¸n ho th theo tr×nh tùvµ  éidung  ô  Ó         n   c th nh sau: 1.ThÈ m     å  ¬    trah s ph¸p lý:   ­ ThÈ m     Öc  Êp  µnh  ×nh tùthñ tôc®Ç u    µ  ©y  ùng    travi ch h tr         tv x d theo quy    ®Þnh  ña  c Quy  Õ   ch qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  õkh©u  Èn  Þ  u    n   l  tv x d t  chu b ®Ç t®Õ khikÕt  óc ®Ç u    a  ù   vµo    th   t® d ¸n   s¶n  Êt,sö  ông. xu   d ­ ThÈ m     Ýnh    trat ph¸p lýcña    îp ®ång     c¸ch   kinh tÕ  chñ  u    ý  íi     do  ®Ç tk v   c¸c nhµ  Çu    Ên,x©y  ¾p,cung  th (tv   l  øng  ËttthiÕtbÞ)    ùc hiÖn  ù ¸n. v      ®Ó th   d  2.ThÈ m    nguån vèn  u   cña  ù      tra    ®Ç t  d ¸n:  ­ §èichiÕu  è  èn  ∙  Êp, cho     sv ®c   vay,thanh    ñ  u      to¸nch ®Ç t b¸o    íisè  c¸o v   x¸c nhËn  ña  ¬    c c quan  Êp  èn, cho  cv  vay,thanh    to¸n li     ªnquan; ®èi  Õu  íi   chi v   nguån  èn  v theo  ¬  Êu  ån  îc x¸c ®Þnh  cc ngu ®     trong  Õt  nh  u     ña  quy ®Þ ®Ç t c cÊp  ã  Èm  Òn. c th quy ­ ThÈ m     ù  ïhîp trong viÖc  ö  ông  ån  èn  u    víi ¬  Êu    tras ph       sd ngu v ®Ç tso    c c x¸c®Þnh    trong quyÕt ®Þnh  u   cña  Êp  ã  Èm  Òn.     ®Ç t  c c th quy 3.ThÈ m       Ý ®Ç u  :    trachiph   t  ThÈ m       Ý   u      Þ   Õt  trachiph ®Ç t ®Ò ngh quy to¸n (chitiÕttõng  îp  ng):     h ®å   §èichiÕu  íidù    îc duyÖt,c¸c ®iÒu  Ön    v   to¸n®      ki nªu trong hîp  ng, biªnb¶n    ®å    nghiÖ m    thu,thanh  ýhîp ®ång, hå  ¬  µn  l      s ho c«ng  µ    µiliÖu li   v c¸ct     ªnquan. ThÈ m       Þ  tra gi¸ tr ph¸t sinh  Õu  ã): X¸c  nh   â    (n c  ®Þ r nguyªn  ©n   nh t¨ng  gi¶m, ®èi chiÕu  íi      v   b¶n  duyÖt  ña  Êp  ã  Èm  Òn, viÖc    ông  v¨n phª  c c c th quy   ¸p d c¸cchÝnh    s¸ch chÕ       ®é quy  nh  ªnquan    ®Þ li   ®Ó thanh      Ý  u      to¸nchiph ®Ç tph¸t sinh. 4.ThÈ m         trac¸ckho¶n    Ý  chiph kh¸c:   ThÈ m       Õttõng  trachiti   kho¶n  ôc    Ý  m chiph kh¸c so  íi ù    îcduyÖt,   v   to¸n®   d   chÕ   ,    Èn,®Þnh  ®é tiªuchu   møc theo quy  nh:   ®Þ ­ThÈ m         trac¸ckho¶n    Ý   Ên  ùc hiÖn  chiph tv th   theo hîp ®ång;    ­ThÈ m       Ý  chñ  u    ùctiÕp thùc hiÖn;   trachiph do  ®Ç ttr       ­ThÈ m       Ý    trachiph ban  qu¶n  ýdù    l   ¸n . 5.ThÈ m       Ý  u   thiÖth¹ikh«ng  Ýnh  µo    Þtµi   trachiph ®Ç t     t v gi¸tr     s¶n: Chi phÝ   u    Öth¹ido    ®Ç t thi     thiªntai  ch  äa  µ     , ®Þ h v c¸c nguyªn  ©n  Êt nh b  kh¶  kh¸ng kh¸ckh«ng  éc ph¹m        thu   vib¶o  Ó m. hi 10
 11. 6.ThÈ m     Öc    nh  è îng,gi¸trÞtµis¶n  ×nh  µnh    travi x¸c®Þ sl       h th qua  u  : ®Ç t  ThÈ m     è îng  µ    Þ tµis¶n    Õttheo  ã m,  ¹  éc  µis¶n  è  tra s l v gi¸tr     chi ti   nh lo ithu t   c ®Þnh  µ  µis¶n u  ng; nguyªn gi¸(®¬n    ña  õng  ã m   ¹   µis¶n    v t  l ®é      gi¸)ct nh (lo it   ) ®Ó bµn giao tµis¶n  a  µo     ® v s¶n  Êt,sö  ông. xu   d 7.ThÈ m     ×nh  ×nh    trat h c«ng  î,vËtt  ÕtbÞ  ån ®äng: n    ,thi   t     ­ C¸c    kho¶n  î ph¶ithu,ph¶itr¶:   kÕt  n         cø  c¨n qu¶  Èm      Ý  u    th trachiph ®Ç t ® îc quyÕt    to¸n,t×nh  ×nh    h thanh to¸n cho    µ  Çu  ña  ñ  u         c¸c nh th c ch ®Ç t ®Ó thÈm    trac«ng  îcßn  ån t¹ cña  ù  n  t    i d ¸n. ­ ThÈ m     è îng,gi¸trÞ vËt t  ÕtbÞ   ån ®äng: C¨n  thùc tÕ  Õp   tras l        ,thi   t     cø    ti   nhËn  µ  ö  ông  Ët tthiÕtbÞ   ña  ù  ®Ó     nh  è îng,gi¸trÞ vËt t  vsd v      c d ¸n  x¸c ®Þ s l        , thiÕtbÞ  ån ®äng, ®Ò   Êtph¬ng    ö  ý.   t    xu   ¸n x l 8.NhËn  Ðt ®¸nh    Õn  Þ:   x  gi¸,ki ngh ­ Nh Ën  Ðt  ¸nh    Ò   Öc  Êp  µnh    x® gi¸v vi ch h quy  Õ   ña  µ  ícvÒ   ch c nh n   qu¶n  lý®Ç u    µ  ©y  ùng.   tv x d ­  Ën   Ðt  ¸nh    Ò   Öc  Nh x® gi¸v vi c«ng    t¸cqu¶n  ý chi phÝ   u   , tµis¶n  l    ®Ç t     ®Ç u    ña  ù    i víi ñ  u    tc d ¸n ®è     ch ®Ç t. ­KiÕn  Þ  Ò     ÞquyÕt to¸nvèn  u  .   ngh v gi¸tr      ®Ç t ­KiÕn  Þ  Ò   ö  ýc¸cvÊn    ã  ªnquan.   ngh v x l     ®Ò c li   II. í ng d É n  l Ë p c¸c bi Ó u  m É u  b¸o c¸o:  H 1.BiÓu  É u   è    m s 01/QTDAX: §iÓ m     1­ C¸c    v¨n b¶n  ph¸p lýcã  ªnquan,cétTªn        li      v¨n b¶n:Ghi theo tr×nh        tù thêigian  µ  ×nh tù ®Ç u    ña    b¶n  ã  ªnquan  n   µn  é       v tr     t c c¸c v¨n  c li   ®Õ to b qu¸ tr×nh ®Ç u    ña  ù    õ chñ  ¬ng  u  , quyÕt  nh  u  , quyÕt  nh     t c d ¸n,t   tr ®Ç t  ®Þ ®Ç t  ®Þ phª duyÖt thiÕtkÕ,  ù        d to¸n, .   .. §iÓ m   Nguån  èn  u    ña  ù    ét (b)tªn c¸c nguån  èn, ghi tÊt 2­  v ®Ç t c d ¸n,c         v     c¶  ÷ng  ån  èn  ùctiÕp tham    u    µo  ù    ån  µo  nh ngu v tr     gia ®Ç tv d ¸n,ngu n kh«ng  ã  c th× kh«ng     ét      ghi.C (1)theo  Õ   ¹ch ® îcduyÖt,ghitheo sè  Öu trong quyÕt k ho          li       ®Þnh  u    ña  ù    ét    ∙  ùc hiÖn, ghi theo  è  Öu cña  ®Ç t c d ¸n.C (2)® th      s li   b¶ng  i ®è   chiÕu  è  Öu sö  ông  ån  èn  u    Éu  è  s li   d ngu v ®Ç t(m s 02/QTDAX).   §iÓ m   Vèn  u      Þ   Õt  3­  ®Ç t ®Ò ngh quy to¸n lµ tæng  éng  µn  é         c to b c¸c chi phÝ   ña  ù  sau    c d ¸n  khi Ban  µi chÝnh    i  Õu, rµ    Êt c¶      T  x∙ ®è chi   so¸tt   c¸c b¶n quyÕt    íitõng  µ  Çu  to¸nv   nh th tham    ùc hiÖn  ù    µ  ©n  gia th   d ¸n v ph theo  ¬  Êu: cc   X ©y  ¾p,thiÕtbÞ, chiphÝ  l      kh¸c®Ó   ×nh cÊp  ã  Èm  Òn    Öt.   tr   c th quy phª duy §iÓ m     Ó m       4, §i 5­ ghitæng    ÞTSC§  ×nh  µnh  gi¸tr   h th qua  u  ,tæng    ®Ç t  gi¸ trÞvèn u  ng  Õu  ã) cña  ù      l ®é (n c   d ¸n theo  quy  nh  Ò   ©n  ¹ tµis¶n  Ön  ®Þ v ph lo i     hi hµnh. §iÓ m     6­ ThuyÕt  minh  ¾n  än,ghic¸cý  Õn  Ën  Ðt vµ  ÷ng  Õn  ng g       ki nh x   nh ki nghÞ quan  äng. tr 2.BiÓu  É u   è    m s 02/QTDAX: 11
 12. §iÓ m   Nguån  èn  u    ∙  ùc hiÖn  n   µy  µn  1­  v ®Ç t ® th   ®Õ ng b giao:Tæng   îp   h  toµn  é  è  èn  ∙  ¹m  b s v ® t øng, thanh      to¸ncho    n  Þ, c¸ nh©n  ùc hiÖn  ù  c¸c ®¬ v     th   d ¸n  Ýnh  n   µy  µn  t ®Õ ng b giao,kho¸ sæ     Ëp      ®Ó l b¸o  quyÕt  c¸o  to¸n.Cét        (1)do Ban  qu¶n  ýdù  (®èivíidù  cã  µnh  Ëp  l   ¸n      ¸n  th l Ban  qu¶n  ý), l  Ban  µi chÝnh  T  (®èivíi ù        ¸n kh«ng  µnh  Ëp Ban  d th l  qu¶n  ý)ghi. ét    ngêitrùctiÕp qu¶n  l    C (2)do       lý, Óm     ki so¸tthanh    ña  to¸nc KBNN,  Ban  Ó m           Çu   ®óng  è  Ki s¸tx∙ghi,yªu c ghi  s vèn  ∙  ® thanh   to¸ncho  ù        d ¸n trªnsæ s¸ch theo dâi.      Dßng    ån  èn  ng  ãp  ña  ©n  ©n: 5­ Ngu v ®ã g c nh d M ôc  b»ng  Ön  Ët quy    Òn ph¶ikÌm  hi v   ra ti     theo  b¶ng  Ýnh    Õt: è îng t chiti   l   S hiÖn  Ët ®ãng  ãp  ©n  íi®¬n    Êy theo  Þ  êng  a   ¬ng  ¹  êi v  g nh v  gi¸(l   th tr ®Þ ph ti   th ®iÓ m   ng  ãp) ®Ó   ®ã g   quy  µnh  Òn,cã    Ën  ña  th ti   x¸cnh c Ban  Ó m     Ki s¸tx∙. M ôc  b»ng  c«ng    ng  lao®é quy    Òn tÝnh  ra ti   theo c«ng    thøc: C«ng    ng  lao®é quy    Òn =  ra ti   Tæng  è  s c«ng  ng  ãp x §¬n    c«ng  ®ã g     gi¸1  lao®éng    c«ng  ch  Ý theo quy  nh  ña  a  ¬ng.   ®Þ c ®Þ ph 3.BiÓu  É u   è    m s 01/THQTX: §iÓ m     ù     ∙    Öt quyÕt to¸n: 1­ D ¸n ® phª duy     Cét      3:Ghi tæng  è  èn  éc ng©n  s v thu   s¸ch x∙®Ç u       tcho    ù    c¸cd ¸n . Cét      4:Ghi tæng  è  èn  éc ng©n  s v thu   s¸ch cÊp    ç  î   trªnh tr  cho  u    ®Ç t. Cét      5:Ghi tæng  è  èn  õc¸cnguån  s v t    kh¸c2  ån  ãitrªn®Ó   u    :   ngu n     ®Ç tnh   Tµitrî®ãng  ãp.    , g §iÓ m       3: Ghi tæng  è  ù    a  Ëp b¸o    Õt    èn  u  ,nªu  â s d ¸n ch l   c¸o quy to¸nv ®Ç t  r   nguyªn nh©n    trong§iÓ m     5. *  u  : TÊt  c¸c BiÓu  L ý  c¶    b¸o  trªn®©y     Ëp  c¸o    khil ph¶ighirâ  µy      ng th¸ng   n¨m  Ëp  l b¸o    ã  y       ÷  ý, hä    c¸o,c ®Ç ®ñ c¸c ch k   tªn,chøc  ô  µ  ng  Êu  v v ®ã d theo  ®óng quy  nh. ®Þ 12
 13. B i Ó u  m É u  s è  01/Q T D A X  b¸o c¸o q u y Õ t to¸n v è n ® Ç u  t  d ù  ¸n h o µ n  th µ nh   UBND     Þ  Ên: x∙,th tr   Tªn  ù  d ¸n: 1.C¸c  b¶n    v¨n  ph¸p  ýcã    l   liªnquan: TT Tªn    v¨n b¶n Ký  Öu,ngµy  hi   th¸ng Chøc    danh  êi Gi¸trÞ® îcduyÖt ng        n¨m ban  µnh h ký (NÕu  ã) c a b 1 2 3 1 2 ... 2.Nguån  èn  u    ña  ù     v ®Ç tc d ¸n: §¬n  Þ  Ýnh:®ång vt   TT Tªn    ån  èn c¸cngu v Theo  Õ   §∙thùc k     Ghi  ho¹ch ® îc     hiÖn chó duyÖt a b 1 2 3 1 Ng ©n s¸ch x∙   2 Ng ©n s¸ch cÊp    ç  î   trªnh tr 3 Nguån  µitrîcña  t    c¸c  chøc  nh©n  íc tæ  c¸  n  ngoµi 4 Nguån  µitrî ña    chøc    ©n  t   c c¸c tæ  c¸ nh trong  níc 5 Nguån  ng  ãp  ña  ©n  ©n: ®ã g c nh d Trong  :  ®ã + B»ng  Òn m Æt ti   + B»ng  Ön  Ëtquy    Òn hi v   ra ti + B»ng c«ng    ng  lao®é quy    Òn ra ti Tæng   éng  c 1+2+3+4+5    3.Vèn  u        ®Ç t®Ò nghÞ   quy Õt  to¸n: §¬n  Þ  Ýnh:®ång vt   Néi dung    Ý   chiph Dù     îcduyÖt to¸n®   Gi¸trÞ®Ò   Þ  Õt     ngh quy   to¸n Tæng  éng: c +  ©y  ¾p X l +  ÕtbÞ  Thi   +    Ý  Chi ph kh¸c 13
 14. 4.Gi¸trÞ tµis¶n  è  nh   íit¨ng:      c ®Þ m  5.Gi¸trÞ tµis¶n u  ng  a  µo  ö  ông:      l ®é ®v sd 6.Thuy Õt    minh, nhËn  Ðt,kiÕn nghÞ:   x    Ngµy... .  ... th¸ng.. . .. . . .n¨m... . .   . .. Ng êilËp    b¸o  c¸o Trëng  ban  qu¶n  ýdù   l   ¸n (Ký,ghirâ hä        tªn) (HoÆcTrëng ban  µichÝnh  T  trongtr ng  îp  ê h   kh«ng  µnh  Ëp BQLDA    ý,®ãng  Êu, ghirâ th l  ­K   d      hä tªn) 14
 15. B i Ó u  m É u  s è  02/Q T D A X b ¶ n g  ® è i c hi Õ u s è  li Ö u s ö  d ô n g  n g u å n  v è n ® Ç u  t   UBND     Þ  Ên: x∙,th tr   Tªn  ù  d ¸n: 1.Nguån  èn  u    ∙  ùc  Ön  n   µy  µn    v ®Ç t® th hi ®Õ ng b giao: TT Tªn    ån  èn c¸cngu v Sè  Öu b¸o    Sè  Öu ®èi chiÕu  ña  li   c¸o li     c cña Ban qu¶n  c¬  quan qu¶n  ý, l thanh  lý to¸n a b 1 2 1 Ng ©n  s¸ch x∙   2 Ng ©n  s¸ch cÊp    ç  î   trªnh tr 3 Nguån  µitrîcña  t    c¸c  chøc    tæ  c¸ nh©n  ícngoµi n  4 Nguån  µitrîcña  t    c¸c  chøc    tæ  c¸ nh©n trong níc   5 Nguån  ng  ãp  ña  ©n  ©n: ®ã g c nh d Trong  :  ®ã + B»ng  Òn m Æt ti   + B»ng  Ön  Ëtquy    Òn hi v   ra ti + B»ng c«ng    ng  lao®é quy    Òn ra ti Tæng   éng  c 1+2+3+4+5    2. Nh Ë n   Ðt, kiÕn    x  nghÞ:    Õn  Ën  Ðt,kiÕn  Þ   i  íicÊp  ã  ý ki nh x  ngh ®è v   c thÈm  Òn  quy phª  Öt  Õt    èn  u    ù    µn  µnh  ña  ¬  duy quy to¸nv ®Ç t d ¸n ho th c c quan  qu¶n  ý,thanh  l  to¸n vèn  u   ; nªu  ÷ng    ®Ç t  nh nguyªn  ©n  nh chªnh  Öch  µ  Õn  l v ki nghÞ  ö  ý(NÕu  ã): x l  c        Ngµy... th¸ng.. n¨m...                                       Ngµy... th¸ng..         .   .                      .   . .. n¨m... . . Ng êilËp b¸o      c¸o Trëng  Ban  QLDA Trëng  BKS   x∙ Gi¸m  c   ®è KBNN   huy Ö n (Ký,ghirâ hä        tªn) (HoÆc  ëng  tr Ban      (Ký,ghirâ hä  TC x∙      trong tr ng  îp kh«ng  ã   ê h   c tªn) (Ký,®ãng  Êu,   d  BQL    ý,®ãng  Êu,ghi ­k   d    ghirâ hä      tªn) râ hä    tªn) 15
 16. B i Ó u   É u  s è  01/TH Q T X M b¸o c¸o t × nh h × n h  q u y Õ t to¸n v è n ® Ç u  t  d ù  ¸n h o µ n  th µ nh S¸u  th¸ng®Ç u     n¨m  (hoÆc  n¨m)/n¨m  c¶  200... §¬n  Þ      v b¸o c¸o:UBND     Þ  Ên.. .  x∙,th tr . . Huy Ön:.. . . . .. TØnh, TP:..   . 1.Dù   ®∙    ¸n  phª  duy Öt  quy Õt  to¸n: §¬n  Þ  Ýnh:TriÖu  ng vt   ®å Gi¸trÞquyÕt to¸n® îcduyÖt        TT Danh  Gi¸trÞ Tæng      Chia theo nguån     Chªnh Tû  m ôc ®Ò sè lÖ nghÞ QT Nguån  Çu  Ng ©n   Nguån  lÖch (%) § tcña    x∙ s¸ch cÊp  huy    trªn ®éng a b 1 2 3 4 5 6 7 Tæng  è: s 1 2 ... 2. Dù   ®∙  Ëp    ¸n  l b¸o  c¸o quy Õt to¸n vèn  u   ,cha    ®Ç t   phª duy Öt quy Õt  to¸n: §¬n  Þ  Ýnh:TriÖu  ng vt   ®å TT Danh  ôc m Tæng  ù    îc d to¸n®   Tæng    Þ®Ò   Þ    Ghi gi¸tr   ngh phª   duyÖt duyÖt chó Tæng  è: s 1 2 ... 3.Dù     a  Ëp b¸o c¸o quyÕt to¸nvèn  u       ¸n ch l          ®Ç t: 4.NhËn  Ðt,®¸nh    Õn  Þ  Ò     x  gi¸,ki ngh v c«ng    Õt to¸nvèn  u  : t¸cquy     ®Ç t     µy...th¸ng..   Ng   . .n¨m... . . Ng êilËp    b¸o  c¸o Chñ   Þch  t UBNN     Þ  Ên x∙,th tr (Ký,ghirâ hä        tªn) (Ký,®ãng  Êu,ghirâ hä    d       tªn) 16
 17. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA UBND     Þ  Ên.. . . X∙,th tr . .. M É u  s è  01 B C/ K H § T X (KÌm  theo TT  è    s 106/2003/TT­ BTC   µy  th¸ng11  ng 07    n¨m  2003  ña  é  µichÝnh) c BT  S è... . ..  . . ..BC/  . . KH§TX
 18. 18   K Õ  h o ¹ ch ® Ç u  t x © y  d ù n g  c ¬  b ¶ n  n¨ m  2 00... (KÌm  theo c«ng    è..   µy.. th¸ng..    v¨n s .ng .   . .n¨m  . 200... ña   c UBND   (ThÞ  Ên) X∙  tr §V: 1000  ng   ®å 18
 19. 19 Khèil ng thùc  î         K Õ      hiÖn  n   ®Õ Dù   Õn  è  èn  îc thanh  ki s v ®   to¸n Dù   Õn  Õ   ¹ch n¨m  ki k ho   200... ho¹ch §Þa Tæng   K Õ   31/12 n¨m  íc   tr Ghi dù ho¹ch TT ®iÓ to¸n n¨m Luü  Õ Trong  Luü  Õ k k Trong  n¨m    Õ   ¹ch   k ho Tæn Trong  ®ã chó m g Tªn  ù d x©y ® îc b¸o c¸o tõkhëi n¨m  Õ  tõkhëi Tæng     k   Trong   ®ã sè Vèn  Vèn  Vèn    huy ®Ç u NS   ¸n  dùn duyÖt c«ng ho¹ch c«ng sè Vèn  Vèn    huy tx∙ cÊp  ®éng   g NS ®éng trªn a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tæng   è: s I Dù     ¸n A1 1 X ©y  ¾p l 2 ThiÕtbÞ   3 Chi phÝ    kh¸c I Dù     ¸n A2 1 X ©y  ¾p l 2 ThiÕtbÞ   3 Chi phÝ    kh¸c III Dù   A3 ¸n  ... Ngµy... .th¸ng.. . . n   .  . . .. ¨m200.. Ng êilËp  Óu   bi Chñ   Þch  t UBND   (ThÞ  Ên) X∙  tr (Ghirâ hä,tªn)      (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d 19
 20. 20 20
Đồng bộ tài khoản