Thông tư 106/2008/TT-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
77
lượt xem
3
download

Thông tư 106/2008/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 106/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn kế toán khi chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 106/2008/TT-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p -T do - H nh phúc --------- S : 106/2008/TT-BTC Hà N i, ngày 17 tháng 11 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N K TOÁN KHI CHUY N DOANH NGHI P 100% V N NHÀ NƯ C THÀNH CÔNG TY C PH N - Căn c Lu t K toán s 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003; - Căn c Ngh nh s 109/2007/N -CP ngày 26/6/2007 c a Chính ph v vi c chuy n doanh nghi p 100% v n nhà nư c thành Công ty c ph n; - Căn c Thông tư s 146/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n m t s v n v tài chính khi chuy n doanh nghi p 100% v n nhà nư c thành Công ty c ph n theo quy nh t i Ngh nh s 109/2007/N -CP ngày 26/06/2007 c a Chính ph ; - Căn c Quy t nh s 09/2008/Q -BTC ngày 31/01/2008 c a B trư ng B Tài chính ban hành Quy ch qu n lý và s d ng Qu H tr s p x p doanh nghi p t i các T p oàn, T ng công ty Nhà nư c, Công ty m ; B Tài chính hư ng d n k toán khi chuy n doanh nghi p 100% v n nhà nư c thành Công ty c ph n, như sau: Ph n A. QUY NNH CHUNG 1. Thông tư này ch áp d ng cho các i tư ng th c hi n c ph n hoá theo quy nh t i i u 2 Ngh nh s 109/2007/N -CP. 2. Thông tư này ch hư ng d n k toán khi chuy n doanh nghi p 100% v n nhà nư c thành Công ty c ph n, nh ng n i dung k toán không hư ng d n trong Thông tư này thì th c hi n theo ch k toán hi n hành. 3. Khi nh n ư c quy t nh c ph n hoá c a cơ quan có thNm quy n, doanh nghi p có trách nhi m t ch c ki m kê, phân lo i tài s n doanh nghi p ang qu n lý, s d ng t i th i i m xác nh giá tr doanh nghi p, x lý các v n v tài chính n th i i m xác nh giá tr doanh nghi p và l p Báo cáo tài chính t i th i i m xác nh giá tr doanh nghi p. 4. Căn c vào giá tr doanh nghi p c ph n hoá ã ư c cơ quan có thNm quy n quy t nh, doanh nghi p có trách nhi m i u ch nh s li u trong s k toán; b o qu n và bàn giao các kho n n và tài s n ã lo i tr khi xác nh giá tr doanh nghi p theo quy nh t i kho n 2 i u 14 và kho n 2 i u 15 Ngh nh s 109/2007/N -CP; l p báo cáo tài chính doanh nghi p giai o n t th i i m xác nh giá tr doanh nghi p n th i i m doanh nghi p chính th c chuy n thành công ty c ph n. Trư ng h p th i
 2. i m xác nh giá tr doanh nghi p là năm trư c, th i i m chính th c chuy n thành công ty c ph n là năm sau thì doanh nghi p có th ch l p m t báo cáo tài chính c a c th i kỳ, không c n tách riêng hai báo cáo th i i m ngày 31/12 và th i i m chính th c chuy n thành công ty c ph n. 5. Căn c quy t nh i u ch nh giá tr doanh nghi p t i th i i m ăng ký kinh doanh chuy n thành công ty c ph n và ý ki n ch o c a Ban ch o c ph n hoá, doanh nghi p i u ch nh s k toán, l p h sơ bàn giao và t ch c bàn giao gi a doanh nghi p và công ty c ph n. 6. Khi nh n tài s n, ngu n v n bàn giao t doanh nghi p c ph n hoá, Công ty c ph n ph i m s k toán m i ph n ánh giá tr tài s n, ngu n v n nh n bàn giao. Ph n B. QUY NNH C TH I. HƯ NG D N K TOÁN T I DOANH NGHI P 100% V N NHÀ NƯ C TRƯ C KHI CHUY N THÀNH CÔNG TY C PH N 1. K toán k t qu ki m kê tài s n: Khi nh n ư c thông báo ho c quy t nh c ph n hóa c a cơ quan có thNm quy n, doanh nghi p c ph n hoá có trách nhi m ki m kê, phân lo i tài s n doanh nghi p ang qu n lý, s d ng t i th i i m xác nh giá tr doanh nghi p. a).Trư ng h p phát sinh thi u: Căn c vào Báo cáo k t qu ki m kê tài s n t i th i i m xác nh giá tr doanh nghi p, k toán ph n ánh giá tr tài s n phát hi n thi u qua ki m kê, ghi: - Trư ng h p thi u ti n, v t tư, hàng hoá, ghi: N TK 1381 - Tài s n thi u ch x lý Có các TK 111, 152, 155, 156 … - Trư ng h p thi u TSC , ghi: N TK 1381 - Tài s n thi u ch x lý (Giá tr còn l i) N TK 214 - Hao mòn TSC ( Giá tr hao mòn lu k ) Có TK 211 - TSC h u hình (Nguyên giá). b). Trư ng h p phát sinh th a: - Trư ng h p th a ti n: Căn c vào Báo cáo k t qu ki m kê ti n t i th i i m xác nh giá tr doanh nghi p, k toán ph n ánh giá tr ti n th a qua ki m kê, ghi:
 3. N các TK 111, 112 … Có TK 3381 - Tài s n th a ch gi i quy t. - Trư ng h p th a tài s n: K toán ghi N TK 002- V t tư, hàng hoá nh n gi h , nh n gia công (Chi ti t tài s n phát hi n th a qua ki m kê ch x lý). K toán ghi Có TK 002 và ghi vào các tài kho n có liên quan trong B ng Cân i k toán sau khi ã tìm hi u nguyên nhân và có quy t nh x lý c a c p có thNm quy n. 2. K toán x lý tài s n th a, thi u trong ki m kê: Doanh nghi p ph i phân tích làm rõ nguyên nhân c a tài s n th a, thi u và xác nh trách nhi m c a t ch c, cá nhân x lý b i thư ng trách nhi m v t ch t theo quy nh hi n hành. Giá tr tài s n thi u sau khi tr các kho n b i thư ng ư c ghi nh n vào giá v n hàng bán i v i v t tư, hàng hoá thi u và ghi nh n vào chi phí khác i v i giá tr còn l i c a TSC . - i v i tài s n thi u phát hi n qua ki m kê, căn c vào “ Biên b n x lý tài s n th a, thi u qua ki m kê”, ghi: N TK 111 - Ti n m t (cá nhân, t ch c n p ti n b i thư ng) N TK 1388 - Ph i thu khác (cá nhân,t ch c ph i n p ti n b i thư ng) N TK 334 - Ph i tr ngư i lao ng (N u tr lương c a ngư i lao ng ph m l i) N TK 632- Giá v n hàng bán (ph n hao h t, m t mát còn l i i v i v t tư, hàng hoá ph i tính vào t n th t c a doanh nghi p) N TK 811 - Chi phí khác (ph n giá tr còn l i c a TSC thi u qua ki m kê ph i tính vào t n th t c a doanh nghi p) Có TK 1381 - Tài s n thi u ch x lý. - i v i tài s n phát hi n th a qua ki m kê, căn c vào “ Biên b n x lý tài s n th a, thi u qua ki m kê”, ghi: N TK 3381 - Tài s n th a ch gi i quy t Có TK 331-Ph i tr cho ngư i bán (N u tài s n th a c a ngư i bán) Có TK 338 - Ph i tr , ph i n p khác (3388) (Tài s n th a c a i tư ng khác) Có TK 411 - Ngu n v n kinh doanh ( i v i tài s n th a không xác nh ư c nguyên nhân và không tìm ư c ch s h u). Trư ng h p tài s n th a không ph i là ti n thì ng th i ghi ơn bên Có TK 002. 3. K toán như ng bán, thanh lý tài s n không c n dùng, tài s n ng, tài s n ch thanh lý
 4. i v i các tài s n không c n dùng, tài s n ng, tài s n ch thanh lý sau khi ư c ch p thu n b ng văn b n c a cơ quan quy t nh c ph n hoá, doanh nghi p t ch c như ng bán, thanh lý theo quy nh hi n hành. K toán ph i theo dõi, h ch toán s thu, chi phí và ghi gi m tài s n, c th như sau: - Ph n ánh s thu v như ng bán, thanh lý TSC không c n dùng, TSC ch thanh lý, ghi: N các TK 111, 112, 131 Có TK 3331 - Thu GTGT ph i n p (n u có) Có TK 711 - Thu nh p khác. - Ph n ánh s thu v như ng bán hàng t n kho ng, không c n dùng, ghi: N các TK 111, 112, 131 Có TK 3331 - Thu GTGT ph i n p Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v . - Ph n ánh chi phí v như ng bán, thanh lý TSC không c n dùng, TSC ch thanh lý, ghi: N TK 811 - Chi phí khác N TK 133 - Thu GTGT ư c kh u tr (N u có) Có các TK 111, 112, 331. - Ph n ánh gi m TSC ã như ng bán, thanh lý, ghi: N TK 811 - Chi phí khác (Giá tr còn l i) N TK 214 - Hao mòn TSC Có TK 211 - TSC h u hình. - Ph n ánh giá v n hàng t n kho ng, không c n dùng ưa i như ng bán, thanh lý, ghi: N TK 632 - Giá v n hàng bán Có các TK 152, 153, 154, 155, 156. 4. K toán chuy n giao v t tư, tài s n không c n dùng, tài s n ng, tài s n ch thanh lý chưa ư c x lý cho t p oàn, t ng công ty nhà nư c, công ty m , công ty nhà nư c c l p khác:
 5. - Trư ng h p doanh nghi p chuy n giao v t tư, hàng hoá không c n dùng, ng, ch thanh lý chưa ư c x lý cho t p oàn, t ng công ty nhà nư c, công ty m , công ty nhà nư c c l p khác, ghi: N TK 411 - Ngu n v n kinh doanh Có các TK 152, 153, 155. - Trư ng h p doanh nghi p chuy n giao tài s n c nh không c n dùng, ch thanh lý cho t p oàn, t ng công ty nhà nư c, công ty m , công ty nhà nư c c l p khác, ghi: N TK 411 - Ngu n v n kinh doanh N TK 214 – Hao mòn TSC Có TK 211 – TSC h u hình. 5. K toán chuy n giao tài s n là các công trình phúc l i - Trư ng h p chuy n giao nhà cán b , công nhân viên u tư b ng ngu n Qu phúc l i c a doanh nghi p cho cơ quan nhà t c a a phương qu n lý, k toán ghi: N TK 4313 - Qu phúc l i ã hình thành TSC (Giá tr còn l i) N TK 214 – Hao mòn TSC (Giá tr hao mòn) Có TK 211 – TSC h u hình (Nguyên giá). - i v i tài s n là công trình phúc l i ư c u tư b ng ngu n v n nhà nư c, n u doanh nghi p c ph n hoá ti p t c s d ng cho m c ích kinh doanh thì k toán ghi như sau: N TK 466 - Ngu n kinh phí ã hình thành tài s n c nh Có TK 411 - Ngu n v n kinh doanh. 6. K toán x lý n ph i thu khó òi trư c khi xác nh giá tr doanh nghi p chuy n thành Công ty c ph n a) i v i các kho n n ph i thu ã có căn c ch ng minh theo qui nh là không có kh năng thu h i ư c, k toán căn c các ch ng t có liên quan như quy t nh xóa n , quy t nh x lý trách nhi m t ch c, cá nhân ph i b i thư ng, ghi: N các TK 111,112,331,334 (Ph n t ch c, cá nhân ph i b i thư ng) N TK 139 - D phòng ph i thu khó òi (Ph n ã l p d phòng) N TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi p (Ph n ư c tính vào chi phí) Có các TK 131, 138,…
 6. b) i v i các kho n n ph i thu quá h n ư c bán cho Công ty Mua bán n và tài s n t n ng c a doanh nghi p theo giá th a thu n, tuỳ t ng trư ng h p th c t , k toán ghi nh n như sau: - Trư ng h p kho n ph i thu quá h n chưa ư c l p d phòng ph i thu khó òi, ghi: N các TK 111, 112 (Theo giá bán th a thu n) N TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi p (Ph n t n th t còn l i t vi c bán n ) Có các TK 131, 138,… - Trư ng h p kho n ph i thu quá h n ã l p d phòng ph i thu khó òi nhưng s ã l p d phòng không bù p t n th t khi bán n thì s t n th t còn l i ư c h ch toán vào chi phí qu n lý doanh nghi p, ghi: N các TK 111, 112 (Theo giá bán th a thu n) N TK 139 - D phòng ph i thu khó òi (Ph n ã trích l p d phòng cho các kho n n quá h n này) N TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi p (Ph n t n th t còn l i t vi c bán n ) Có các TK 131, 138,… - Trư ng h p kho n ph i thu quá h n ã ư c l p d phòng và s l p d phòng cao hơn ho c b ng v i s t n th t t vi c bán n , ghi: N các TK 111, 112 (Theo giá bán th a thu n) N TK 139 - D phòng ph i thu khó òi (Chênh l ch giá tr ghi s c a kho n n và giá bán) Có các TK 131, 138,… 7. K toán x lý các kho n n ph i tr trư c khi chuy n thành Công ty c ph n Trư c khi chuy n thành công ty c ph n, doanh nghi p c ph n hoá ph i x lý các kho n n ph i tr , tuỳ thu c t ng kho n n và quy t nh x lý, k toán ghi s như sau: - i v i các kho n n ph i tr nhưng không ph i thanh toán mà ư c h ch toán tăng v n nhà nư c, ghi: N các TK 331, 338, ,… Có TK 411 - Ngu n v n kinh doanh (4111). - i v i các kho n n vay Ngân hàng thương m i Nhà nư c và Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam ã quá h n nhưng do doanh nghi p b l , không còn v n nhà nư c, không
 7. thanh toán ư c, doanh nghi p ph i làm các th t c, h sơ ngh khoanh n , giãn n , xoá n lãi vay ngân hàng theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. Khi có quy t nh xoá n lãi vay, ghi: N TK 335 – Chi phí ph i tr ( Lãi vay ư c xoá) Có TK 421 - L i nhu n sau thu chưa phân ph i (Ph n lãi vay ã h ch toán vào chi phí các kỳ trư c nay ư c xoá) Có TK 635 - Chi phí tài chính (Ph n lãi vay ã h ch toán vào chi phí tài chính trong kỳ này). - i v i kho n n BHXH, n cán b công nhân viên, doanh nghi p ph i có trách nhi m thanh toán d t i m trư c khi c ph n hóa m b o quy n l i cho ngư i lao ng, khi thanh toán ti n v kho n n BHXH, n cán b công nhân viên, ghi: N TK 338 - Ph i tr , ph i n p khác N TK 334 - Ph i tr ngư i lao ng Có các TK 111, 112. 8. K toán x lý các kho n d phòng trư c khi doanh nghi p chuy n thành Công ty c ph n - Các kho n d phòng ph i thu khó òi, d phòng gi m giá hàng t n kho, d phòng gi m giá u tư tài chính ng n h n, dài h n sau khi bù p t n th t, n u còn s ư c h ch toán tăng v n nhà nư c, ghi: N TK 129 - D phòng gi m giá u tư ng n h n N TK 139 - D phòng ph i thu khó òi N TK 159 - D phòng gi m giá hàng t n kho N TK 229 - D phòng gi m giá u tư dài h n Có TK 411 - Ngu n v n kinh doanh. - Các kho n d phòng tr c p m t vi c làm, d phòng ph i tr sau khi bù p t n th t, n th i i m chính th c chuy n thành công ty c ph n, n u còn thì h ch toán tăng v n nhà nư c t i th i i m bàn giao, ghi: N TK 351 - D phòng tr c p m t vi c làm N TK 352 - D phòng ph i tr Có TK 411 - Ngu n v n kinh doanh. 9. K toán x lý s dư chênh l ch t giá h i oái
 8. Lãi chênh l ch t giá h i oái phát sinh trong ho t ng u tư xây d ng cơ b n (giai o n trư c ho t ng) mà công trình u tư v n chưa hoàn thành ư c h ch toán tăng v n nhà nư c, ghi: N TK 413 – Chênh l ch t giá h i oái (4132) Có TK 411 - Ngu n v n kinh doanh. 10. K toán x lý v n u tư dài h n vào doanh nghi p khác a) Trư ng h p doanh nghi p c ph n hoá k th a v n ã u tư dài h n vào doanh nghi p khác thì ơn v ph i xác nh l i giá tr v n u tư dài h n t i th i i m chuy n giao theo quy nh t i i u 32 c a Ngh nh 109/2007/N -CP và các Thông tư hư ng d n. b) Trư ng h p doanh nghi p c ph n hoá không k th a các kho n u tư dài h n vào doanh nghi p khác và chuy n giao cho doanh nghi p nhà nư c khác làm i tác, căn c vào biên b n bàn giao ghi: N TK 411 - Ngu n v n kinh doanh Có các TK 222, 223, 228.... c) Trư ng h p doanh nghi p và i tác liên doanh tho thu n ch m d t h p ng liên doanh, các bên góp v n liên doanh có trách nhi m thành l p Ban thanh lý ti n hành thanh lý, th c hi n phương án phân chia, x lý tài s n, ti n v n theo úng i u l và h p ng liên doanh. Khi liên doanh ch m d t ho t ng, doanh nghi p i tác bên Vi t Nam căn c vào giá tr tài s n nh n ư c do vi c phân chia tài s n c a liên doanh x lý như sau: + Trư ng h p giá tr tài s n nh n ư c ( ư c chia) nh hơn giá tr v n góp liên doanh, ghi: N các TK 111, 112, 152, 155, 156, 211, 213… (Giá tr tài s n ư c chia) N TK 635 - Chi phí tài chính (S chênh l ch gi a giá tr v n góp liên doanh l n hơn giá tr tài s n ư c chia) Có TK 222 - V n góp liên doanh (S v n ã góp). + Trư ng h p giá tr tài s n nh n ư c ( ư c chia) l n hơn giá tr v n góp liên doanh, ghi: N các TK 111, 112, 152, 155, 156, 211, 213... (Giá tr tài s n ư c chia) Có TK 222 - V n góp liên doanh (S v n ã góp) Có TK 515 - Doanh thu ho t ng tài chính (S chênh l ch gi a giá tr tài s n ư c chia l n hơn giá tr v n góp).
 9. 11. K toán x lý s dư qu khen thư ng và qu phúc l i trư c khi xác nh giá tr doanh nghi p - Khi chuy n s dư qu khen thư ng và phúc l i chia cho ngư i lao ng có tên trong danh sách thư ng xuyên c a doanh nghi p t i th i i m c ph n hóa, ghi: N TK 431 - Qu khen thư ng, phúc l i Có TK 334 - Ph i tr ngư i lao ng. Khi chi ti n “Qu khen thư ng, phúc l i” cho ngư i lao ng, ghi: N TK 334 - Ph i tr ngư i lao ng Có các TK 111, 112. - Trư ng h p doanh nghi p ã chi quá ngu n “Qu khen thư ng, phúc l i” (Tài kho n 431 có s dư N ) thì x lý như sau: + i v i kho n ã chi tr c ti p cho ngư i lao ng có tên trong danh sách thư ng xuyên t i th i i m có quy t nh c ph n hoá ph i thu h i trư c khi bán c ph n ưu ãi, ghi: N TK 138 - Ph i thu khác Có TK 431 - Qu khen thư ng, phúc l i. + i v i các kho n b xu t toán, chi bi u t ng, chi cho ngư i lao ng ã ngh m t vi c, thôi vi c trư c th i i m quy t nh c ph n hoá doanh nghi p và ư c cơ quan quy t nh giá tr doanh nghi p x lý như kho n ph i thu không có kh năng thu h i, ghi: N các TK 111, 112, 334 (Ph n t ch c, cá nhân ph i b i thư ng) N TK 642 - Chi phí qu n lý doanh nghi p Có TK 431- Qu khen thư ng, phúc l i. 12. K toán giá tr TSC h u hình ư c ánh giá l i khi xác nh giá tr doanh nghi p Căn c vào h sơ xác nh l i giá tr doanh nghi p, doanh nghi p i u ch nh l i giá tr TSC h u hình theo nguyên t c sau: Chênh l ch tăng giá tr còn l i c a TSC ư c ghi nh n vào bên Có TK 412 – Chênh l ch ánh giá l i tài s n; Chênh l ch gi m giá tr còn l i c a TSC ư c ghi nh n vào bên N c a TK 412 – Chênh l ch ánh giá l i tài s n và ph i chi ti t kho n chênh l ch này theo t ng TSC .C th cho t ng trư ng h p ghi s như sau: - Trư ng h p TSC ánh giá l i có giá tr cao hơn giá tr ghi s k toán và nguyên giá TSC , hao mòn lu k ánh giá l i tăng so v i giá tr ghi s , k toán ghi:
 10. N TK 211 – Nguyên giá TSC (Ph n ánh giá tăng) Có TK 214 – Hao mòn tài s n c nh (Ph n ánh giá tăng) Có TK 412 – Chênh l ch ánh giá l i tài s n (Ph n giá tr TSC tăng thêm). - Trư ng h p TSC ánh giá l i có giá tr th p hơn giá tr ghi s k toán và nguyên giá TSC , hao mòn lu k ánh giá l i gi m so v i giá tr ghi s , k toán ghi: N TK 214 – Hao mòn tài s n c nh (Ph n ánh giá gi m) N TK 412 – Chênh l ch ánh giá l i tài s n (Ph n giá tr TSC gi m i) Có TK 211 – Nguyên giá TSC (Ph n ánh giá gi m). Doanh nghi p trích kh u hao TSC theo nguyên giá m i sau khi ã i u ch nh giá tr do ánh giá l i. 13. K toán kho n chênh l ch gi a giá tr th c t và giá tr ghi s c a v n Nhà nư c: Chênh l ch c a v n Nhà nư c gi a giá tr th c t và giá tr ghi trên s k toán ư c h ch toán như là m t kho n l i th kinh doanh c a doanh nghi p, ư c ghi nh n như sau: N TK 242 – Chi phí tr trư c dài h n Có TK 411 - Ngu n v n kinh doanh. 14. K toán chênh l ch ti n thuê t tr trư c Trư ng h p ơn v ã n p ti n thuê t m t l n cho c th i gian thuê t ho c ã n p trư c ti n thuê t cho nhi u năm trư c ngày 01/07/2004 (ngày Lu t t ai có hi u l c thi hành) mà có chênh l ch tăng do xác nh l i ơn giá thuê t t i th i i m nh giá i v i th i gian còn l i c a H p ng thuê t ho c th i gian còn l i ã tr ti n thuê t thì k toán ghi nh n như sau: - Trư ng h p ti n thuê t tr trư c ã tiêu chuNn ghi nh n tài s n c nh vô hình, s chênh l ch tăng ghi: N TK 213 – Tài s n c nh vô hình Có TK 411 - Ngu n v n kinh doanh. - Trư ng h p ti n thuê t tr trư c không tiêu chuNn ghi nh n tài s n c nh vô hình, s chênh l ch tăng ghi: N TK 242 – Chi phí tr trư c dài h n Có TK 411 - Ngu n v n kinh doanh.
 11. 15. K toán chi phí c ph n hóa - Khi phát sinh các kho n chi phí liên quan n vi c th c hi n c ph n hóa DNNN, ghi: N TK 1385 - Ph i thu v c ph n hóa (Chi ti t chi phí c ph n hóa) Có các TK 111, 112, 152, 331… - Khi k t thúc quá trình c ph n hóa, doanh nghi p ph i báo cáo và th c hi n quy t toán chi phí c ph n hóa v i cơ quan quy t nh c ph n hóa. T ng s chi phí c ph n hóa ư c tr (-) vào ti n thu t bán c ph n thu c v n Nhà nư c t i doanh nghi p, k toán k t chuy n chi phí c ph n hóa ã ư c duy t, ghi: N TK 3385 - Ph i tr v c ph n hóa (Chi ti t ph n ti n thu bán c ph n thu c v n Nhà nư c) Có TK 1385 - Ph i thu v c ph n hóa (Chi ti t ph n chi phí c ph n hóa). 16. K toán chi phí lãi vay ph i tr cho nhà u tư mua c ph n Trong trư ng h p th i gian tính t khi nhà u tư n p ti n mua c ph n n th i i m công ty ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh trên 3 tháng thì doanh nghi p ư c tính lãi vay tr cho các nhà u tư, k toán ph n ánh theo các trư ng h p c th sau: - Trư ng h p n u ti n thu bán c ph n huy ng thêm v n thu c tài kho n c a ơn v và ơn v ư c s d ng, ghi: N TK 635 – Chi phí tài chính Có TK 335 – Chi phí ph i tr . Khi tr ti n cho các nhà u tư, ghi: N TK 335 – Chi phí ph i tr Có các TK 111, 112. - Trư ng h p n u ti n thu bán c ph n thu c v n Nhà nư c, ơn v không ư c s d ng ti n thu bán c ph n thì kho n lãi ph i tr này ph i tr vào s ph i n p v thu c ph n hoá mà không ghi nh n vào chi phí tài chính, k toán ghi: N TK 3385 - Ph i tr v c ph n hoá Có TK 335 – Chi phí ph i tr . Khi tr ti n cho các nhà u tư, ghi: N TK 335 – Chi phí ph i tr
 12. Có các TK 111, 112. 17. K toán kho n chênh l ch gi a giá tr th c t ph n v n Nhà nư c t i th i i m DNNN chuy n sang Công ty c ph n so v i giá tr th c t ph n v n Nhà nư c t i th i i m xác nh giá tr doanh nghi p a) Trư ng h p giá tr th c t ph n v n Nhà nư c t i th i i m doanh nghi p chuy n thành Công ty c ph n l n hơn giá tr th c t ph n v n Nhà nư c t i th i i m xác nh giá tr doanh nghi p thì s chênh l ch tăng (lãi) ph i n p vào Qu H tr s p x p doanh nghi p t i T p oàn, T ng công ty, công ty m ho c Qu H tr s p x p doanh nghi p t i T ng Công ty u tư và kinh doanh v n Nhà nư c, ghi: N TK 421 - L i nhu n chưa phân ph i Có TK 3385 - Ph i tr v c ph n hóa. Khi n p ti n vào Qu H tr s p x p doanh nghi p c a T p oàn, T ng công ty, công ty m , ho c vào Qu H tr s p x p doanh nghi p c a T ng công ty u tư và kinh doanh v n Nhà nư c, ghi: N TK 3385 - Ph i tr v c ph n hóa Có các TK 111, 112. b) Trư ng h p giá tr th c t ph n v n nhà nư c t i th i i m doanh nghi p chuy n sang Công ty c ph n nh hơn giá tr th c t ph n v n Nhà nư c t i th i i m xác nh giá tr doanh nghi p, thì s chênh l ch gi m (l ), ph n ánh như sau: - Trư ng h p t p th , cá nhân ph i b i thư ng, ghi: N TK 138 - Ph i thu khác (1388) Có TK 421 - L i nhu n chưa phân ph i. Khi nh n ti n c a t p th , cá nhân n p ti n b i thư ng, ghi: N các TK 111, 112 Có TK 138 - Ph i thu khác (1388). - Trư ng h p chênh l ch gi m do nguyên nhân khách quan, ho c ch quan nhưng vì lý do b t kh kháng mà ngư i có trách nhi m b i thư ng không có kh năng th c hi n vi c b i thư ng và ã ư c cơ quan có thNm quy n xem xét, quy t nh s d ng s ti n thu t bán c ph n này bù p t n th t sau khi tr i ph n ư c b o hi m b i thư ng (n u có) ghi: N TK 3385 - Ph i tr v c ph n hóa Có TK 421 - L i nhu n chưa phân ph i.
 13. 18. K toán chuy n các ngu n v n, qu thu c ngu n v n ch s h u thành v n nhà nư c t i doanh nghi p t i th i i m chính th c chuy n sang công ty c ph n T i th i i m doanh nghi p chính th c chuy n thành công ty c ph n, k toán chuy n toàn b s dư Có Qu u tư phát tri n, Qu d phòng tài chính, Các qu khác thu c v n ch s h u, L i nhu n chưa phân ph i, Ngu n v n u tư xây d ng cơ b n, Chênh l ch ánh giá l i tài s n và Chênh l ch t giá h i oái sang ngu n v n kinh doanh, ghi: N các TK 412, 413, 414, 415, 418, 421, 441 Có TK 411 - Ngu n v n kinh doanh. II. K TOÁN TI N THU T C PH N HOÁ 1. K toán ti n thu bán c ph n - Khi thu ti n t bán c ph n thu c v n Nhà nư c t i doanh nghi p, ghi: N các TK 111, 112.... Có TK 3385- Ph i tr v c ph n hoá - Khi thu ti n t phát hành thêm c ph n tăng v n kinh doanh, ghi: N các TK 111, 112 (Giá phát hành) Có TK 411- Ngu n v n kinh doanh (TK 4111: Ph n m nh giá và TK 4112: Ph n chênh l ch l n hơn gi a giá phát hành và m nh giá c phi u). 2. K toán các kho n chính sách i v i ngư i lao ng dôi dư t i doanh nghi p a) Căn c quy t nh c a cơ quan có thNm quy n v xác nh kho n ti n ph i s d ng t ti n thu bán c ph n h tr cho doanh nghi p th c hi n chính sách i v i ngư i lao ng dôi dư t i th i i m quy t nh c ph n hoá, ghi: N TK 3385 - Ph i tr v c ph n hoá Có TK 334 - Ph i tr ngư i lao ng. Khi th c t tr ti n cho ngư i lao ng, ghi: N TK 334 - Ph i tr ngư i lao ng Có các TK 111, 112. b) Trư ng h p ti n thu t c ph n hoá không h tr doanh nghi p th c hi n chính sách v i ngư i lao ng, căn c vào quy t nh phê duy t s ti n b sung t Qu H tr s p x p doanh nghi p c a T p oàn, T ng công ty, công ty m ho c Qu H tr s p x p doanh nghi p t i T ng công ty u tư và kinh doanh v n nhà nư c, ghi:
 14. N các TK 136, 138 Có TK 334 - Ph i tr ngư i lao ng. Khi nh n ư c ti n, ghi: N TK 111, 112 Có TK 136, 138. Khi chi ti n th c hi n chính sách i v i ngư i lao ng dôi dư, ghi: N TK 334- Ph i tr ngư i lao ng. Có TK 111, 112. 3. Quy t toán chi phí c ph n hoá Khi k t thúc quá trình c ph n hoá, doanh nghi p ph i báo cáo và th c hi n quy t toán chi phí c ph n hoá v i cơ quan quy t nh c ph n hoá. Chi phí c ph n hoá ư c tr vào ti n thu t c ph n hoá doanh nghi p, ghi: N TK 3385 - Ph i tr v c ph n hoá Có TK 1385 - Ph i thu v c ph n hoá (chi ti t chi phí c ph n hoá). Khi n p ti n thu t c ph n hoá (sau khi tr s chi phí c ph n hoá) v Qu H tr s p x p doanh nghi p c a T p oàn, t ng công ty, công ty m ho c Qu H tr s p x p doanh nghi p t i T ng công ty u tư và kinh doanh v n Nhà nư c, ghi: N TK 3385 - Ph i tr v c ph n hoá Có các TK 111, 112. III. L P BÁO CÁO TÀI CHÍNH T I TH I I M CÔNG TY C PH N Ư C C P GI Y CH NG NH N ĂNG KÝ KINH DOANH 1. Trư ng h p c ph n hoá doanh nghi p cl p T i th i i m công ty c ph n ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, doanh nghi p c ph n hoá ph i khoá s k toán. Trong th i h n 30 ngày k t ngày ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, doanh nghi p c ph n hoá ph i l p báo cáo tài chính cho kỳ k toán tính t ngày xác nh giá tr doanh nghi p n ngày ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh g i cơ quan quy t nh giá tr doanh nghi p và cơ quan qu n lý tài chính cùng c p ph i h p ki m tra xác nh giá tr doanh nghi p. Báo cáo tài chính cho kỳ k toán k t ngày xác nh giá tr doanh nghi p n ngày ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ph i ư c l p theo các quy nh như
 15. Báo cáo tài chính năm trong Ch k toán doanh nghi p hi n hành và các hư ng d n t i Thông tư này. 2. Trư ng h p c ph n hoá ơn v h ch toán ph thu c c a Công ty Nhà nư c c l p, T p oàn, T ng công ty, Công ty m , Công ty thành viên h ch toán c l p c a T ng công ty T i th i i m công ty c ph n ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, ơn v h ch toán ph thu c ư c c ph n hoá ph i khoá s k toán, l p báo cáo tài chính cho kỳ k toán t ngày xác nh giá tr doanh nghi p n ngày ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. Công ty nhà nư c c l p, T p oàn, T ng công ty, Công ty m ho c Công ty thành viên h ch toán c l p c a T ng công ty có ơn v h ch toán ph thu c ư c c ph n hoá không ph i l p báo cáo tài chính c a T p oàn, T ng Công ty, Công ty t i th i i m công ty c ph n ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh mà ch l p Báo cáo tài chính năm và Báo cáo tài chính gi a niên theo quy nh. IV. BÀN GIAO TÀI S N,V N CHO CÔNG TY C PH N 1. Trư ng h p c ph n hoá doanh nghi p cl p Trư ng h p c ph n hoá doanh nghi p c l p, k toán th c hi n các th t c bàn giao theo úng quy nh hi n hành v bàn giao tài s n, n ph i tr và ngu n v n cho công ty c ph n. Toàn b ch ng t k toán, s k toán và báo cáo tài chính c a doanh nghi p c ph n hoá thu c di n ph i lưu tr ư c chuy n giao cho Công ty c ph n lưu tr ti p t c. 2. Trư ng h p c ph n hoá ơn v h ch toán ph thu c c a Công ty Nhà nư c c l p, T p oàn, T ng công ty, Công ty m , Công ty thành viên h ch toán c l p c a T ng công ty Khi bàn giao tài s n, n ph i tr và ngu n v n cho Công ty c ph n, căn c vào biên b n bàn giao tài s n, các ph l c chi ti t v tài s n bàn giao cho Công ty c ph n và các ch ng t , s k toán có liên quan, k toán ph n ánh gi m giá tr tài s n bàn giao cho Công ty c ph n, ghi: N TK 411 - Ngu n v n kinh doanh N TK 214 - Hao mòn TSC (Ph n ã hao mòn) N các TK 311, 331, 335, 338, 341.... Có các TK 111, 112, 121, 131, 152, 153, 154, 155, 156, 211, 213, 221, 222, 241,… V. K TOÁN T I CÔNG TY C PH N Ư C CHUY N IT DNNN 1. M s k toán m i
 16. Khi nh n tài s n, n ph i tr , ngu n v n và h sơ kèm theo, Công ty c ph n ph i m s k toán m i (Bao g m các s k toán t ng h p và các s k toán chi ti t) ph n ánh giá tr tài s n và ngu n v n nh n bàn giao. 2. K toán nh n bàn giao tài s n, n ph i tr và ngu n v n Công ty c ph n Khi nh n bàn giao tài s n, n ph i tr và ngu n v n, căn c vào h sơ, biên b n bàn giao, k toán ghi: N các TK 111, 112, 121, 131, 133, 138, 141, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 211, 221, 241… Có các TK 311, 315, 331, 333, 334, 335, 338, 341, 342… Có TK 411 - Ngu n v n kinh doanh. 3. K toán i v i trư ng h p nh n gi h tài s n: i v i tài s n không c n dùng, tài s n ng, tài s n ch thanh lý mà công ty c ph n nh n gi h cho T p oàn, T ng Công ty Nhà nư c, Công ty m , Công ty Nhà nư c c l p, k toán ghi: N TK 002 - V t tư, hàng hoá nh n gi h , nh n gia công. VI. K TOÁN T I T P OÀN, T NG CÔNG TY, CÔNG TY CÓ ƠN VN TR C THU C Ư C C PH N HOÁ 1. K toán t i Công ty m c a T p oàn có Công ty con ư c c ph n hoá Khi doanh nghi p thành viên c a T p oàn ã ư c c ph n hoá, Công ty m căn c vào giá tr ph n v n nhà nư c bán ra ngoài ghi gi m giá tr kho n u tư và gi m ngu n v n kinh doanh, ghi: N TK 411 - Ngu n v n kinh doanh Có TK 221 - u tư vào Công ty con . 2. K toán t i T ng công ty, công ty có các ơn v tr c thu c ư c c ph n hoá Khi ơn v tr c thu c c a T ng công ty, Công ty ã ư c c ph n hoá, T ng công ty, Công ty căn c vào giá tr ph n v n nhà nư c bán ra ngoài ghi gi m v n kinh doanh ơn v tr c thu c, ghi: N TK 411 - Ngu n v n kinh doanh Có TK 1361- V n kinh doanh ơn v tr c thu c. 3. K toán Qu H tr s p x p doanh nghi p t i các T p oàn, T ng Công ty, Công ty m a) B sung thêm Tài kho n 417 “Qu H tr s p x p doanh nghi p”
 17. TK 417 “Qu H tr s p x p doanh nghi p” ư c dùng h ch toán tình hình trích l p và s d ng “Qu H tr s p x p doanh nghi p”. Các kho n thu t c ph n hoá, bán doanh nghi p ã s d ng gi i quy t chính sách i v i lao ng dôi dư t i doanh nghi p thành viên, công ty con ư c xác nh là các kho n thu, chi c a Qu H tr s p x p doanh nghi p. Doanh nghi p có trách nhi m báo cáo và quy t toán v i cơ quan qu n lý Qu H tr s p x p doanh nghi p. TK 417 “Qu H tr s p x p doanh nghi p” ch ư c áp d ng i v i các T p oàn, T ng công ty nhà nư c, Công ty m ho t ng theo mô hình công ty m - công ty con ư c qu n lý Qu H tr s p x p doanh nghi p. b) K t c u và n i dung ph n ánh c a TK 417 Bên N : - H tr các nông, lâm trư ng qu c doanh, doanh nghi p thành viên, công ty con, ơn v ph thu c gi i quy t chính sách cho ngư i lao ng dôi dư do s p x p chuy n i doanh nghi p, g m: + Gi i quy t chính sách i v i lao ng dôi dư theo quy nh; + H tr các doanh nghi p 100% v n nhà nư c có giá tr tài s n th p hơn n ph i tr khi th c hi n giao, bán, gi i th , phá s n thanh toán chi phí chuy n i và n b o hi m xã h i c a ngư i lao ng. - H tr kinh phí ào t o ngh cho ngư i lao ng dôi dư có nguy n v ng h c ngh theo quy nh; - i u chuy n v T ng công ty u tư và Kinh doanh v n nhà nư c theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph ; - B sung v n i u l cho các T p oàn, T ng công ty nhà nư c, Công ty m theo phê duy t c a Th tư ng Chính ph ; - u tư cho các d án quan tr ng theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph . Bên Có: - Kho n thu t c ph n hoá doanh nghi p thành viên, công ty con, ơn v ph thu c T p oàn, T ng công ty, Công ty m ; - Kho n thu t bán, gi i th , phá s n i v i các doanh nghi p thành viên, công ty con, ơn v ph thu c T p oàn, T ng công ty Nhà nư c, Công ty m theo quy nh c a Chính ph ; - Kinh phí h tr t Qu H tr s p x p doanh nghi p t i T ng công ty u tư và Kinh doanh v n nhà nư c theo quy t nh c a cơ quan có thNm quy n; - Tăng khác (n u có).
 18. S dư bên Có: Ph n ánh s “Qu H tr s p x p doanh nghi p” hi n có cu i kỳ. c) Phương pháp h ch toán các nghi p v liên quan trên TK 417 - K toán t i Công ty m , T p oàn, T ng Công ty Nhà nư c ph n ánh s thu v c ph n hoá: N TK 1385 - Ph i thu v c ph n hoá Có TK 417 - Qu H tr s p x p doanh nghi p. - Căn c vào báo cáo quy t toán các kho n chi th c hi n chính sách i v i ngư i lao ng t i doanh nghi p c ph n hoá và chi phí c ph n hoá do doanh nghi p c ph n hoá l p, k toán t i Công ty m , T p oàn, T ng Công ty Nhà nư c ph n ánh s thu t chênh l ch thu, chi c ph n hoá doanh nghi p và ph n ánh s ã chi tr cho ngư i lao ng, s chi phí c ph n hoá, ghi: N các TK 111, 112 N TK 417 - Qu H tr s p x p doanh nghi p. Có TK 1385 - Ph i thu v c ph n hoá. - Khi chi ti n t “Qu H tr s p x p doanh nghi p” h tr cho ngư i lao ng dôi dư, căn c vào quy t nh c p kinh phí thu c Qu H tr s p x p doanh nghi p cho ơn v , k toán ghi: N TK 417 - Qu H tr s p x p doanh nghi p Có các TK 111, 112. - Khi chi ti n t “Qu H tr s p x p doanh nghi p” h tr các doanh nghi p 100% v n nhà nư c có giá tr tài s n th p hơn n ph i tr khi th c hi n giao, bán, gi i th , phá s n thanh toán chi phí chuy n i và n b o hi m xã h i c a ngư i lao ng, khi chi ti n k toán ghi: N TK 417 - Qu H tr s p x p doanh nghi p Có các TK 111, 112. - Khi có phê duy t c a Th tư ng Chính ph v vi c b sung v n i u l cho các T p oàn, T ng công ty Nhà nư c, Công ty m , k toán ghi: N TK 417 - Qu H tr s p x p doanh nghi p Có TK 411 - Ngu n v n kinh doanh. Ph n C.
 19. T CH C TH C HI N 1. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo và thay th Thông tư s 40/2004/TT-BTC ngày 13/5/2004 c a B Tài chính hư ng d n k toán khi chuy n doanh nghi p Nhà nư c thành Công ty c ph n. Các qui nh trư c ây v k toán khi chuy n DNNN thành Công ty c ph n trái v i qui nh trong Thông tư này u bãi b . 2. V trư ng V Ch k toán và Ki m toán, C c trư ng C c Tài chính doanh nghi p, Giám c S Tài chính và C c trư ng C c Thu các t nh, Thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m hư ng d n, ki m tra th c hi n i v i các doanh nghi p c ph n hóa theo úng qui nh c a Nhà nư c. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, ngh các B , ngành, các a phương, các doanh nghi p th c hi n c ph n hóa ph n ánh v B Tài chính nghiên c u, gi i quy t./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Văn phòng TW ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Toà án NDTC; Tr n Xuân Hà - Vi n Ki m sát NDTC; - Ki m toán Nhà nư c; - Phòng Thương m i và công nghi p Vi t Nam; - UBND t nh, thành ph tr c thu c TW; - Cơ quan TW c a các oàn th ; - C c ki m tra văn b n - B Tư pháp; - S Tài chính, C c Thu các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Các T p oàn, TCT Nhà nư c; - Công báo; - Các ơn v thu c B Tài chính; - Website Chính ph ; - Website B Tài chính; - Lưu: VT, V C KT.
Đồng bộ tài khoản