Thông tư 107/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
61
lượt xem
6
download

Thông tư 107/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 107/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán thuế Giá trị gia tăng đối với hoạt động đi thuê Tài chính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 107/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  cña  é   µi c h Ý n h   è  107/1999/TT­B T C  n g µy  01 th¸ng 9 n¨ m  1999 H íng  B T S d É n  k Õ  to¸n thu Õ  gi¸  trÞ gia t¨ng ® èi víi   h o¹t ® é n g  ®i thuª   c h Ý n h tµi Trªn  së  c¬  Th«ng   sè  t 49/1999/TT­BTC  ngµy  06/5/1999 cña    Bé Tµi  chÝnh  híng dÉn  vÒ    thùc hiÖn    LuËt thuÕ    GTGT         ®èi víiho¹t®éng  cho      thuªtµi chÝnh,Bé      TµichÝnh  híng dÉn  to¸nthuÕ                  kÕ    gi¸trÞgia t¨ng®èi víiho¹t®éng  ®i      thuªtµichÝnh  sau: nh  I­ u y  ® Þ n h  c h u n g  Q 1.Th«ng     tnµy    ¸p dông        ®èi víi doanh  c¸c nghiÖp  ho¹t®éng  thuªtµi cã    ®i      chÝnh. 2.Th«ng     tnµy  kh«ng    ¸p dông    : ®èi víi ­C¸c    doanh  nghiÖp  ho¹t®éng  cã    cho      thuªtµichÝnh; ­ Ho¹t®éng  thuªtµichÝnh      ®i      cña    chøc  c¸c tæ  tÝn dông hiÖn ®ang    ¸p dông    hÖ thèng chÕ  kÕ    ®é  to¸nng©n hµng  tæ  vµ  chøc  dông; tÝn  ­Ho¹t®éng          thuªtµis¶n  th«ng  êng. th 3. Th«ng  nµy    t chØ  híng dÉn nh÷ng ®iÓm  söa  æi, bæ   ®   sung, nh÷ng    ®iÓm   kh«ng híng dÉn    trong Th«ng     tnµy  thùc hiÖn  th×    theo chÕ  kÕ    ®é  to¸n doanh nghiÖp  hiÖn hµnh. II­ u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  Q 1. §èivíi®¬n  ®i        vÞ  thuªtµichÝnh  tµis¶n  ®Þnh      (cã    cè  thuªtµichÝnh)       vÒ dïng vµo    ho¹t®éng s¶n xuÊt,kinh doanh      thuéc ®èi t      îng chÞu thuÕ GTGT   theo ph¬ng  ph¸p khÊu    trõthuÕ, khinhËn        tµis¶n  ®Þnh  cè  thuªtµichÝnh      vµ  ho¸ ®¬n    dÞch  cho      vô  thuªtµichÝnh  cña  cho  bªn  thuª, to¸nghi:   kÕ    +    KhinhËn   tµis¶n  ®Þnh      cè  thuªtµichÝnh,kÕ      vµo      to¸nc¨n cø  hîp ®ång  thuªtµichÝnh  c¸c chøng    li       vµ    tõ cã  ªnquan ph¶n ¸nh        gi¸trÞ tµis¶n  ®Þnh  cè  thuªtµichÝnh      theo    gi¸cha  thuÕ  cã  GTGT  ®Çu   vµo,thuÕ    GTGT   ®Çu  vµo  ­ ® îckhÊu      trõ,ghi: Nî  212   TK  ­TSC§      thuªtµichÝnh Nî TK    133   ­ThuÕ   GTGT   îckhÊu  ®   trõ Cã   342   dµih¹n. TK   ­Nî    +  Cuèikú,kÕ      vµo        to¸nc¨n cø  ho¸ ®¬n  dÞch  cho      vô  thuªtµichÝnh  sè  vµ  thuÕ GTGT  ®Çu  vµo, thuÕ    GTGT  ®Çu     ra,tÝnh    x¸c ®Þnh   thuÕ  sè  GTGT   ®Çu   vµo  îckhÊu    ®   trõtrong kú    theo chÕ  thuÕ  ®é  quy ®Þnh      ®Ó x¸c®Þnh  sè 
  2. 2 thuÕ GTGT  ph¶i nép    trong kú, sè      thuÕ GTGT  ®Çu  vµo  îc khÊu    ®   trõ trong  kú,ghi:   Nî  3331   TK  ­thuÕ  GTGT   ph¶inép    (33311) Cã  133   TK  ­ThuÕ   GTGT   îckhÇu  ®   trõ. 2. §èi víi®¬n  cã        vÞ  TSC§   thuª tµichÝnh        vÒ dïng  vµo ho¹t®éng    s¶n  xuÊt,kinh doanh      hµng    ho¸,dÞch  thuéc ®èi t   vô     îng chÞu  thuÕ GTGT   theo ph­   ¬ng ph¸p    trùc tiÕp,hoÆc     kh«ng  chÞu  thuÕ  GTGT,    khi nhËn  TSC§   thuª tµi     chÝnh,kÕ      vµo      to¸nc¨n cø  hîp ®ång      thuªtµichÝnh  c¸c chøng    ªnquan  vµ    tõ li   ph¶n  ¸nh        gi¸trÞ tµis¶n  ®Þnh  cè  thuª tµichÝnh      theo    cã  gi¸®∙  thuÕ  GTGT   (thuÕ GTGT   ®Çu  vµo kh«ng  îckhÊu  , ®   trõ) ghi: Nî  212   TK  ­TSC§      thuªtµichÝnh Cã  342   dµih¹n. TK  ­Nî    3. C¨n  vµo      cø  ho¸ ®¬n dÞch  cho  vô  thuªtµichÝnh      tõng    to¸nx¸c kú,kÕ      ®Þnh  tiÒn ph¶itr¶kú  sè        nµy  cho bªn cho thuªtµichÝnh, trªnc¬  ®ã          së  tÝnh  vµ    x¸c®Þnh  l∙thuªph¶itr¶kú  sè      i     nµy,c«ng        ®Õn         nîdµih¹n ®∙  h¹n tr¶,ghi: Nî    TK 342  Nî    ­  dµi h¹n (Tæng  tiÒn  sè  thuª ph¶i tr¶ kú        nµy    )    trõ (­ l∙i thuªph¶itr¶)     Nî TK  642 ­ Chi phÝ  qu¶n lý doanh nghiÖp (L∙ thuª ph¶i tr¶ i  kú  nµy). Cã  TK  315 ­ Nî dµi h¹n ®Õn  h¹n tr¶ (Tæng  sè tiÒn thuª ph¶i    tr¶ kú  nµy). +      Khitr¶tiÒn thuªTSC§      cho  cho      bªn  thuªtµichÝnh,ghi:   Nî  315   dµih¹n ®Õn     TK  ­Nî      h¹n tr¶ Cã  111,112,.. TK      . 4.PhÝ    cam   kÕt  dông  sö  vèn  ph¶itr¶cho  cho          bªn  thuªtµichÝnh,ghi:   Nî  642     TK  ­Chi phÝ  qu¶n    lýdoanh  nghiÖp  Cã  342   dµih¹n. TK  ­Nî    Cã  111,112. TK      5. Cuèi kú, kÕ         to¸n tÝnh    trÝch khÊu hao TSC§  thuª tµichÝnh      vµo    chi phÝ  s¶n  xuÊt,kinhdoanh      theo chÕ  quy    ®é  ®Þnh, ghi:   Nî  627,641,642,.. TK        . Cã  2142   TK  ­Hoa  mßn   TSC§  thuª. ®i  6. Khi tr¶ l¹        i TSC§  thuª tµichÝnh      cho bªn cho thuª,kÕ     to¸n ph¶n    ¸nh  gi¶m      gi¸trÞTSC§      thuªtµichÝnh,ghi:   Nî  214   TK  ­Hao  mßn   TSC§ Cã  212   TK  ­TSC§      thuªtµichÝnh. 7.Trêng        hîp hîp ®ång      thuªtµichÝnh  quy  ®Þnh  ®i    bªn  thuªchØ    thuªhÕt  mét phÇn        gi¸trÞ tµis¶n, sau      ®ã mua     khichuyÓn  l¹ th×    i giao quyÒn  h÷u  së  tµis¶n, kÕ       to¸n ph¶n    ¸nh gi¶m TSC§  thuª tµichÝnh  ghi t¨ng TSC§       vµ      h÷u  h×nh thuéc së    h÷u  cña doanh  nghiÖp,ghi:   Nî  211   TK  ­TSC§  h÷u  h×nh
  3. 3 Cã  212   TK  ­TSC§      thuªtµichÝnh §ång      thêighichuyÓn      gi¸trÞhao  mßn: Nî  2142   TK  ­Hao  mßn   TSC§  thuª ®i  Cã  2141   TK  ­Hao  mßn   TSC§  h÷u  h×nh. 8. Trêng      hîp ph¶ichitiÒn thªm          ®Ó mua     l¹ TSC§  ®ång      i th×  thêivíiviÖc  ghi chuyÓn  TSC§  thuª tµi  chÝnh thµnh TSC§  thuéc së h÷u cña doanh  nghiÖp  (b»ng      hai bót to¸n trªn)      , to¸n cßn  kÕ   ph¶iph¶n    ¸nh      gi¸trÞ t¨ng thªm    cña TSC§  mua   iC¨n  vµo    l¹   . cø  ho¸ ®¬n dÞch  cho  vô  thuªtµichÝnh      (lÇn cuèi     cïng)vµ      c¸cchøng    ªnquan,ghi: tõli     Nî  211   TK  ­TSC§  h÷u  h×nh Cã  111,112,.. TK      . III­T æ  c h ø c  thùc hi Ö n   1. Th«ng     tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh  tõ ngµy  kÓ    Th«ng   49/1999/TT­ tsè  BTC  ngµy  06/5/1999 cña  Tµi chÝnh  hiÖu      Bé    cã  lùc thihµnh. C¸c    quy ®Þnh  tr   íc®©y      tr¸víi i quy ®Þnh  trong Th«ng     tnµy  ®Òu   b∙i bÞ    bá. 2. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu  víng  ¾c,      cã  m c¸c ®¬n  ph¶n    vÞ  ¸nh vÒ  TµichÝnh    Bé    ®Ó nghiªncøu      gi¶i quyÕt.  

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản