Thông tư 108/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
40
lượt xem
1
download

Thông tư 108/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 108/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính áp dụng đối với các dự án vệ sinh môi trường sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 108/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t cña Bé tµi chÝnh Sè 108/2003/TT- BTC ngµy 7 th¸ng 11 n¨m 2003 Híng dÉn c¬ chÕ tµi chÝnh ¸p dông ®èi víi c¸c dù ¸n vÖ sinh m«i trêng sö dông nguån vèn Hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA) C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 90/1998/N§-CP ngµy 7/11/1998 cña ChÝnh phñ ban hµnh Qui chÕ vay vµ tr¶ nî níc ngoµi; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 17/2001/N§-CP ngµy 4/5/2001 cña ChÝnh phñ ban hµnh Qui chÕ qu¶n lý vµ sö dông nguån hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc; C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 77/2003/N§-CP ngµy 1/7/2003 cña ChÝnh phñ Qui ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 02/2000/Q§-BTC ngµy 6/1/2000 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh ban hµnh Qui chÕ cho vay l¹i tõ nguån vay/viÖn trî n íc ngoµi cña ChÝnh phñ; C¨n cø c«ng v¨n sè 1073/CP-QHQT ngµy 12/8/2003 cña ChÝnh phñ phª duyÖt nguyªn t¾c ®iÒu chØnh c¬ chÕ tµi chÝnh ®èi víi c¸c dù ¸n vÖ sinh m«i trêng sö dông vèn ODA; Bé Tµi chÝnh híng dÉn viÖc thùc hiÖn nh sau: I. Qui ®Þnh chung A. C¸c dù ¸n trong lÜnh vùc vÖ sinh m«i tr êng sö dông nguån vèn ODA bao gåm: Tho¸t níc vµ xö lý níc th¶i c¸c thµnh phè, thÞ x·, khu vùc d©n c; Xö lý r¸c th¶i sinh ho¹t vµ chÊt th¶i r¾n ®« thÞ; Xö lý r¸c th¶i y tÕ vµ vÖ sinh m«i trêng bÖnh viÖn; Xö lý níc th¶i, chÊt th¶i r¾n vµ khÝ th¶i c«ng nghiÖp t¹i c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt, khu c«ng nghÖ cao; C¸c dù ¸n thuéc lo¹i trªn cã thÓ ®éc lËp hoÆc lµ mét hîp phÇn thuéc lÜnh vùc vÖ sinh m«i trêng trong mét dù ¸n/ch¬ng tr×nh ®Çu t hçn hîp nhiÒu lÜnh vùc. §èi víi hîp phÇn vÖ sinh m«i trêng trong dù ¸n/ch¬ng tr×nh hçn hîp còng ®îc ¸p dông c¬ chÕ tµi chÝnh t¬ng øng theo qui ®Þnh cña Th«ng t nµy. B. C¬ chÕ tµi chÝnh trong n íc ¸p dông ®èi víi c¸c dù ¸n trong lÜnh vùc vÖ sinh m«i trêng sö dông vèn ODA: C¨n cø vµo tÝnh chÊt vµ ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng dù ¸n, tõng ®Þa ph¬ng, kÕt hîp víi yªu cÇu cña nhµ tµi trî vÒ c¬ chÕ sö dông vèn ®èi víi dù ¸n, Bé Tµi chÝnh híng dÉn c¬ chÕ tµi chÝnh cô thÓ ¸p dông cho tõng lo¹i dù ¸n trong lÜnh vùc vÖ sinh m«i trêng sö dông nguån vèn vay ODA nh sau:
  2. 2 1. §èi víi c¸c dù ¸n tho¸t níc vµ xö lý níc th¶i ®« thÞ, khu vùc d©n c: ¸p dông c¬ chÕ Ng©n s¸ch nhµ n íc (NSTW) cÊp ph¸t toµn bé nguån vèn ODA cña Dù ¸n. Vèn ®èi øng cña Dù ¸n do Ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng bè trÝ. 2. §èi víi c¸c dù ¸n xö lý r¸c th¶i sinh ho¹t, xö lý chÊt th¶i r¾n ®« thÞ: ¸p dông c¬ chÕ Ng©n s¸ch nhµ níc (NSTW) cho vay l¹i mét phÇn vèn vay ODA theo ®óng c¸c ®iÒu kiÖn vay cña níc ngoµi vµ cÊp ph¸t mét phÇn vèn vay ODA theo mét tû lÖ phï hîp víi kh¶ n¨ng tr¶ nî cña tõng dù ¸n. Vèn ®èi øng cña dù ¸n do Ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng vµ Chñ dù ¸n bè trÝ. Bé Tµi chÝnh chñ tr× phèi hîp víi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t xem xÐt tõng dù ¸n cô thÓ tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh vÒ tû lÖ cÊp ph¸t/cho vay l¹i vèn ODA nãi trªn. Trong trêng hîp c¸c dù ¸n xö lý r¸c th¶i sinh ho¹t, xö lý chÊt th¶i r¾n ®« thÞ sö dông vèn ODA viÖn trî kh«ng hoµn l¹i sÏ ®îc ¸p dông c¬ chÕ Ng©n s¸ch nhµ níc (NSTW) cÊp ph¸t toµn bé vèn viÖn trî cho Dù ¸n. Vèn ®èi øng cña dù ¸n do Ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng vµ Chñ dù ¸n tù bè trÝ. 3. §èi víi c¸c dù ¸n xö lý r¸c th¶i y tÕ vµ vÖ sinh m«i tr êng bÖnh viÖn: ¸p dông c¬ chÕ Ng©n s¸ch Nhµ níc (NSTW) cÊp ph¸t toµn bé vèn ODA cho dù ¸n. §èi víi dù ¸n do c¸c Bé, ngµnh trung ¬ng lµ chñ ®Çu t, vèn ®èi øng cña dù ¸n do Ng©n s¸ch Nhµ níc (NSTW) cÊp theo kÕ ho¹ch vèn x©y dùng c¬ b¶n ®îc phª duyÖt hµng n¨m cho Bé, ngµnh chñ qu¶n. §èi víi c¸c dù ¸n do ®Þa ph¬ng lµ chñ ®Çu t, vèn ®èi øng do Ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng tù bè trÝ. 4. §èi víi c¸c dù ¸n xö lý níc th¶i, chÊt th¶i r¾n vµ khÝ th¶i c«ng nghiÖp cña c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt, khu c«ng nghÖ cao: ¸p dông c¬ chÕ Ng©n s¸ch Nhµ níc cho vay l¹i toµn bé vèn ODA vay ®èi víi c¸c Chñ dù ¸n khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt, khu c«ng nghÖ cao theo ®óng ®iÒu kiÖn mµ ChÝnh phñ vay cña níc ngoµi (l·i suÊt vay, thêi h¹n vay). Chñ dù ¸n cã tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ vèn vay cho Ng©n s¸ch Nhµ n íc theo ®óng tháa thuËn cho vay l¹i vµ tr¶ phÝ cho vay l¹i trong níc cho c¬ quan ®îc Bé Tµi chÝnh ñy quyÒn thùc hiÖn cho vay l¹i (C¬ quan cho vay l¹i) theo qui ®Þnh hiÖn hµnh. Vèn ®èi øng cña dù ¸n do c¸c Chñ dù ¸n tù bè trÝ. §èi víi c¸c dù ¸n thuéc lÜnh vùc vÖ sinh m«i tr êng cña c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt, khu c«ng nghÖ cao sö dông vèn ODA viÖn trî kh«ng hoµn l¹i: ¸p dông c¬ chÕ Ng©n s¸ch nhµ níc (NSTW) cho vay l¹i toµn bé vèn viÖn trî (vèn gèc) cho Dù ¸n. Chñ dù ¸n kh«ng ph¶i tr¶ l·i nhng ph¶i hoµn tr¶ Ng©n s¸ch Nhµ níc vèn gèc vµ phÝ cho vay l¹i theo qui ®Þnh. Thêi gian vay l¹i (trong ®ã cã thêi gian ©n h¹n) sÏ ®îc x¸c ®Þnh phï hîp víi thêi gian hoµn vèn trong B¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi ®îc duyÖt ®èi víi ch¬ng tr×nh/dù ¸n. Vèn ®èi øng cña dù ¸n do Chñ dù ¸n tù bè trÝ. 5. §ång tiÒn cho vay l¹i lµ ®ång ngo¹i tÖ ®· ký vay theo HiÖp ®Þnh víi Nhµ tµi trî. C¸c dù ¸n khi hoµn tr¶ ®îc tr¶ b»ng ®ång ViÖt Nam theo tû gi¸ qui ®æi t¹i thêi ®iÓm hoµn tr¶ theo qui ®Þnh hiÖn hµnh cña Bé Tµi chÝnh. 6. Trêng hîp trong c¸c §iÒu íc quèc tÕ vÒ ODA ký víi nhµ tµi trî cã tháa thuËn vÒ c¬ chÕ tµi chÝnh trong níc ¸p dông ®èi víi dù ¸n thuéc lÜnh vùc vÖ sinh m«i trêng kh¸c víi c¸c nguyªn t¾c qui ®Þnh t¹i môc I.B cña Th«ng t nµy th× ¸p dông theo c¸c tháa thuËn trong c¸c §iÒu íc quèc tÕ vÒ ODA ®· ký kÕt víi nhµ tµi trî.
  3. 3 II. C¸c qui ®Þnh cô thÓ A. Ph¹m vi ¸p dông vµ ®iÒu chØnh c¬ chÕ tµi chÝnh ®èi víi c¸c dù ¸n vÖ sinh m«i trêng 1. §èi víi c¸c dù ¸n míi ®a vµo danh môc tµi trî cña n íc ngoµi hoÆc ®· ký kÕt HiÖp ®Þnh víi nhµ tµi trî níc ngoµi nhng cha x¸c ®Þnh c¬ chÕ tµi chÝnh cô thÓ sÏ ®îc ¸p dông theo c¸c qui ®Þnh t¹i Môc I.B nªu trªn. 2. §èi víi c¸c dù ¸n ®· ®îc ®a vµo danh môc tµi trî hoÆc ®· ký kÕt HiÖp ®Þnh víi nhµ tµi trî níc ngoµi vµ tríc ®©y ®· ®îc ChÝnh phñ phª duyÖt c¬ chÕ tµi chÝnh kh¸c víi c¸c qui ®Þnh t¹i Môc I.B ®· hoÆc ®ang trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn theo c¬ chÕ tríc ®©y sÏ ®îc chuyÓn sang ¸p dông theo c¬ chÕ míi theo nguyªn t¾c xö lý sau: a. §èi víi c¸c dù ¸n tríc ®©y ¸p dông c¬ chÕ cho vay l¹i nay chuyÓn sang diÖn Ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp ph¸t toµn bé vèn ODA (§iÓm 1, ®iÓm 2 ®èi víi c¸c dù ¸n sö dông vèn viÖn trî kh«ng hoµn l¹i vµ ®iÓm 3 cña môc I.B): Bé Tµi chÝnh sÏ ghi cÊp ph¸t cho Chñ dù ¸n phÇn vèn gèc cha tr¶ ®îc hoÆc cha ®Õn h¹n, ®ång thêi xãa c¸c kho¶n nî l·i vµ nî phÝ ®· ph¸t sinh nh ng cha tr¶. Kh«ng hoµn l¹i c¸c kho¶n nî gèc, nî l·i vµ c¸c phÝ ®· tr¶ cho c¬ quan cho vay l¹i. b. §èi víi c¸c dù ¸n tríc ®©y ¸p dông c¬ chÕ cho vay l¹i toµn bé vèn ODA nay chuyÓn sang diÖn Ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp ph¸t mét phÇn, cho vay l¹i mét phÇn (®iÓm 2 cña Môc I.B): chñ dù ¸n cÇn tÝnh to¸n l¹i ph ¬ng ¸n hoµn vèn cña dù ¸n theo c¸c ®iÒu kiÖn vay l¹i ®óng b»ng ®iÒu kiÖn vay u ®·i cña níc ngoµi (cã x¸c ®Þnh cô thÓ tû lÖ cÊp ph¸t/vay l¹i) göi Bé Tµi chÝnh, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t. Bé Tµi chÝnh sÏ chñ tr× phèi hîp víi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t nghiªn cøu vµ tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt, quyÕt ®Þnh. c. C¸c dù ¸n ®· ®îc ¸p dông theo c¬ chÕ cÊp ph¸t mét phÇn, cho vay l¹i mét phÇn vèn níc ngoµi sÏ kh«ng ®îc ®iÒu chØnh l¹i tû lÖ cÊp ph¸t/cho vay l¹i ®· ®îc phª duyÖt. B. Thñ tôc ®iÒu chØnh 1. §èi víi c¸c dù ¸n tríc ®©y ¸p dông c¬ chÕ cho vay l¹i vèn ODA nay chuyÓn sang diÖn Ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp ph¸t toµn bé hoÆc ®îc cÊp ph¸t mét phÇn: - C¸c c¬ quan cho vay l¹i lµm thñ tôc thanh lý Hîp ®ång cho vay l¹i víi Chñ dù ¸n vµ göi cho Bé Tµi chÝnh b¶n sao Biªn b¶n thanh lý Hîp ®ång, trong ®ã x¸c ®Þnh cô thÓ sè vèn vay níc ngoµi ®· gi¶i ng©n vµ nhËn nî cña dù ¸n (vèn gèc). Trªn c¬ së Biªn b¶n thanh lý nãi trªn, Bé Tµi chÝnh sÏ lµm thñ tôc ®iÒu chØnh tõ vèn cho vay l¹i sang cÊp bæ sung cã môc tiªu cho c¬ quan chñ qu¶n lµ ®Þa ph¬ng hoÆc cÊp ngoµi dù to¸n cho c¸c c¬ quan chñ qu¶n lµ Bé, ngµnh sè vèn ODA t¬ng øng th«ng qua Ng©n s¸ch Nhµ níc. - Trªn c¬ së chøng tõ cÊp vèn cña Bé Tµi chÝnh (Th«ng tri duyÖt y dù to¸n, LÖnh chi), Së Tµi chÝnh ®Þa ph¬ng sÏ ghi t¨ng vèn ng©n s¸ch nhµ níc cho Chñ dù ¸n; c¸c Bé, ngµnh h¹ch to¸n tiÕp vèn Ng©n s¸ch cÊp tíi c¸c Chñ dù ¸n trùc tiÕp sö dông vèn ODA. 2. §èi víi c¸c dù ¸n ®iÒu chØnh ®iÒu kiÖn vay l¹i (tõ cho vay l¹i toµn bé vèn ODA sang cÊp ph¸t mét phÇn, cho vay l¹i mét phÇn hoÆc ®iÒu chØnh
  4. 4 ®iÒu kiÖn cho vay l¹i): C¸c c¬ quan cho vay l¹i cã tr¸ch nhiÖm rµ so¸t ®èi víi c¸c dù ¸n vÖ sinh m«i tr êng vµ b¸o c¸o Bé Tµi chÝnh ®Ó xem xÐt vµ ®iÒu chØnh c¬ chÕ tµi chÝnh cho tõng dù ¸n. III. Tæ chøc thùc hiÖn: Th«ng t nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. C¸c dù ¸n thuéc diÖn ®iÒu chØnh c¬ chÕ tµi chÝnh tõ diÖn vay l¹i toµn bé vèn ODA sang diÖn cÊp ph¸t mét phÇn, vay l¹i mét phÇn vèn ODA ph¶i cã c«ng v¨n vµ ph¬ng ¸n tµi chÝnh míi göi cho C¬ quan cho vay l¹i rµ so¸t vµ b¸o c¸o Bé Tµi chÝnh, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ®Ó tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt, quyÕt ®Þnh tríc ngµy 30/6/2004. Sau thêi h¹n nµy, nÕu Chñ dù ¸n kh«ng göi ph ¬ng ¸n tµi chÝnh míi th× ®îc coi lµ kh«ng cã ®Ò nghÞ ®iÒu chØnh vµ ®îc thùc hiÖn theo c¬ chÕ ®· ®îc phª duyÖt tríc ®ã. C¸c Bé, UBND ®Þa ph¬ng chñ qu¶n dù ¸n cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o cho c¸c Chñ dù ¸n sö dông vèn ODA thuéc lÜnh vùc vÖ sinh m«i tr êng biÕt vµ phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh ®Ó chØ ®¹o thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i Th«ng t nµy. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn Th«ng t nµy, nÕu cã víng m¾c ®Ò nghÞ c¸c Bé, UBND ®Þa ph¬ng chñ qu¶n vµ c¸c Chñ dù ¸n ph¶n ¸nh ngay cho Bé Tµi chÝnh vµ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ®Ó xem xÐt gi¶i quyÕt.
Đồng bộ tài khoản