intTypePromotion=1

Thông tư 108/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
253
lượt xem
13
download

Thông tư 108/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 108/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số 117/2003/TT/BTC ngày 8/12/2003 "Thông tư sửa đổi Thông tư số 111/1999/TT/BTC ngày 17/9/1999 và Thông tư 29/2002/TT-BTC ngày 26/3/2002 hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 108/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. T H¤NG T ¦  cña Bé TµI CHÝNH Sè 108/2004/TT/BTC  ngµy 16 th¸ng 11 n¨m 2004 vÒ viÖc Söa ®æi Th«ng t  s è   1 1 7 / 2 0 0 3 / T T / B T C   n g µ y   8 / 1 2 / 2 0 0 3   “ T h « n g   t   s ö a   ® æ i   T h « n g  t sè 111/1999/TT/BTC ngµy 17/9/1999 vµ Th«ng t 29/2002/TT­ BTC ngµy 26/3/2002 híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é tµi chÝnh  ®èi víi Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam” C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   sè   100/1998/N§­CP   ngµy   10/12/1998   cña ChÝnh phñ  vÒ  chÕ   ®é  tµi chÝnh cña Ng©n hµng Nhµ  níc   ViÖt Nam,  ®Ó  phï  hîp víi thùc tÕ  ho¹t  ®éng cña Ng©n hµng   Nhµ níc ViÖt Nam, Bé Tµi chÝnh híng dÉn söa ®æi Th«ng t sè 117/2003/TT­ BTC   ngµy   8/12/2003   “Th«ng   t  söa   ®æi   Th«ng   t  sè   111/1999/TT/BTC ngµy 17/9/1999 vµ  Th«ng t  29/2002/TT­BTC   ngµy  26/3/2002   híng  dÉn  thùc   hiÖn  chÕ   ®é   tµi  chÝnh   ®èi   víi Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam” nh sau: Bá  néi dung vÒ  chi  ®Êu thÇu vµ  thanh to¸n tÝn phiÕu   kho b¹c, tr¸i phiÕu ChÝnh phñ  b»ng ngo¹i tÖ  quy  ®Þnh t¹i   Th«ng   t  sè   117/2003/TT­BTC.   C¸c   kho¶n   chi   ®Êu   thÇu   vµ   thanh to¸n tÝn phiÕu kho b¹c, tr¸i phiÕu ChÝnh phñ  b»ng   ngo¹i tÖ ®îc thùc hiÖn nh sau: ­ Néi dung vµ  ph¹m vi c¸c kho¶n chi vÒ   ®Êu thÇu vµ  thanh to¸n tÝn phiÕu kho b¹c, tr¸i phiÕu ChÝnh phñ  b»ng  ngo¹i   tÖ   ®îc   thùc   hiÖn   theo   quy   ®Þnh   t¹i   Th«ng   t  sè  19/2004/TT­BTC ngµy 18/3/2004 cña Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh  híng  dÉn  viÖc   ®Êu thÇu tÝn phiÕu  kho  b¹c  vµ  tr¸i  phiÕu  ngo¹i tÖ. ­ C¸c kho¶n chi cho c«ng t¸c  ®Êu thÇu vµ  thanh to¸n  tÝn phiÕu kho b¹c, tr¸i phiÕu ChÝnh phñ b»ng ngo¹i tÖ tuú   theo tÝnh chÊt vµ  néi dung cña kho¶n chi  ®îc sö  dông tõ  nguån vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n hay h¹ch to¸n vµo c¸c môc   chi t¬ng øng trong chi phÝ ho¹t ®éng cña Ng©n hµng Nhµ n­ íc vµ ®îc theo dâi ë c¸c tiÓu môc riªng. Cô thÓ: +   C¸c   kho¶n   chi   mua   s¾m   thiÕt   bÞ,   thiÕt   kÕ   vµ   x©y  dùng phÇn  mÒm  cho  ho¹t   ®éng  ®Êu thÇu vµ  thanh  to¸n  tÝn  phiÕu kho b¹c, tr¸i phiÕu ChÝnh phñ  b»ng ngo¹i tÖ  thuéc   tµi s¶n cè   ®Þnh, Ng©n hµng Nhµ  níc sö  dông tõ  nguån vèn  ®Çu t x©y dùng c¬  b¶n cña Ng©n hµng Nhµ  n íc  ®Ó  thùc hiÖn  theo chÕ ®é quy ®Þnh.  +   C¸c   kho¶n   chi   vÒ   mua   s¾m   c«ng   cô   lao   ®éng,   söa  ch÷a,  b¶o  dìng tµi s¶n vµ  khen thëng   ®îc h¹ch to¸n vµo  c¸c môc chi t¬ng øng vÒ  c«ng cô  lao  ®éng, söa ch÷a, b¶o  dìng tµi s¶n vµ chi khen thëng. 
  2. 2 +  C¸c kho¶n chi kh¸c cßn l¹i (bao gåm c¸c kho¶n chi  nh: chi th«ng tin qu¶ng c¸o, chi trùc tiÕp cho tõng phiªn   ®Êu thÇu, chi héi th¶o, kh¶o s¸t, häc tËp, chi héi nghÞ  kh¸ch hµng, chi häp ban  ®Êu thÇu, chi v¨n phßng phÈm vµ  c¸c kho¶n chi kh¸c)  ®îc h¹ch to¸n vµo chi ho¹t  ®éng qu¶n   lý vµ c«ng vô. ­ Tæng møc chi vÒ  ho¹t  ®éng qu¶n lý  vµ  c«ng vô, chi  vÒ   c«ng   cô   lao   ®éng   vµ   chi   söa   ch÷a,   b¶o   dìng   tµi   s¶n  hµng n¨m cña Ng©n hµng Nhµ  níc (bao gåm c¶ c¸c kho¶n chi  vÒ   chi   ®Êu   thÇu   vµ   thanh   to¸n   tÝn   phiÕu   kho   b¹c,   tr¸i  phiÕu  ChÝnh   phñ   b»ng   ngo¹i   tÖ)   kh«ng   vît   qu¸   møc   khèng  chÕ   ®èi víi c¸c kho¶n  chi  nµy  theo  quy  ®Þnh hiÖn hµnh.  Riªng kho¶n chi vÒ  khen thëng cho ho¹t  ®éng  ®Êu thÇu vµ  thanh to¸n tÝn phiÕu kho b¹c, tr¸i phiÕu ChÝnh phñ  b»ng  ngo¹i   tÖ,   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   ®îc   chi   theo   quy   ®Þnh   t¹i  Th«ng t sè  19/2004/TT­BTC ngoµi møc chi khen thëng, phóc  lîi   ®èi   víi   Ng©n   hµng   Nhµ   níc   theo   quy   ®Þnh   hiÖn   hµnh  (kho¶n  chi nµy kh«ng  ®îc vît qu¸ 10% tæng kinh phÝ   ®Êu  thÇu   vµ   thanh  to¸n   tÝn   phiÕu   kho   b¹c,  tr¸i   phiÕu   ChÝnh   phñ ®îc hëng).  ­ Hµng n¨m, Ng©n hµng Nhµ  níc tæng hîp b¸o c¸o tæng  sè  chi cho c«ng t¸c  ®Êu thÇu vµ  thanh to¸n tÝn phiÕu kho  b¹c, tr¸i phiÕu ChÝnh phñ  b»ng ngo¹i tÖ  trong n¨m göi Bé  Tµi chÝnh cïng víi b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m. Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ  tõ  ngµy ®¨ng c«ng b¸o.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2