Thông tư 109/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
66
lượt xem
1
download

Thông tư 109/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 109/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung quy định về giảm thuế tiêu thụ đặc biệt

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 109/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t cña  é   µi c h Ý n h   B T sè 109/1998/TT­B T C  n g µy  31 th¸ng 7 n¨ m  1998 h íng d É n  s öa ® æ i, b æ  s u n g   u y  ® Þ n h   Ò  viÖc gi¶ m   q v thu Õ  tiªu  thô ® Æ c  bi Öt C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   97/CP  sè  ngµy  27/12/1995 cña ChÝnh   phñ quy  ®Þnh         chi tiÕtthihµnh LuËt thuÕ    tiªuthô  Æc   ® biÖt vµ    LuËt  söa  æi, bæ   ®   sung mét  ®iÒu  sè  cña LuËt thuÕ    ® Æc     tiªuthô  biÖt;Th«ng   98    t sè  TC/TCT   ngµy 30/12/1995  cña  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn      thihµnh NghÞ  ®Þnh  97/CP  sè  ngµy  27/12/1995 cña    ChÝnh  phñ; Bé    Tµi chÝnh híng dÉn    söa  æi  ® quy ®Þnh  tr vÒ  êng    hîp gi¶m  thuÕ    tiªu thô ® Æc  biÖt nªu t¹ ®iÓm  1.d phÇn  IV Th«ng t i  sè 98 TC/TCT  ngµy  30/12/1995 cña  TµichÝnh  sau:   Bé    nh  "d­C¬   s¶n    së  xuÊt m Æt     hµng chÞu  thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖt cã    quy    m« s¶n xuÊt nhá  thµnh    ®∙  lËp  íc ®©y   tr   nay ®ang  tiÕp    tôc s¶n xuÊt,nÕu     gÆp   khã kh¨n,nép      ®ñ thuÕ    tiªuthô  Æc   ® biÖt theo      luËt®Þnh    lç® îc xÐt mµ bÞ        gi¶m thuÕ  Æc   ® biÖt. Møc  thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖt® îcxÐt gi¶m ¬ng        t øng    lçnhng  víisè    kh«ng  vîtqu¸ 50%       tæng  thuÕ  sè  ph¶inép    theo luËt.   Thêigian xÐt gi¶m        thuÕ  îcx¸c ®Þnh  ®     theo  tõng  n¨m, tÝnh    theo n¨m  d­ ¬ng  lÞch. VÒ   quy    m« s¶n  xuÊtnhá:   ­ C¬   s¶n    së  xuÊt bia cã      quy    m« nhá    së  c«ng  lµ c¬  cã  suÊt díi10  iÖu     tr   lÝt/n¨m. ­ C¬   s¶n    së  xuÊt m Æt     hµng thuèc    quy    l¸cã  m« nhá    së  c«ng  lµ c¬  cã  suÊtdíi tr       10  iÖubao/n¨m. ­ §èivíi së        c¬  s¶n  xuÊt r   Tµi chÝnh    îu,Bé    xem       xÐt,gi¶iquyÕt  theo  tõng  tr êng    thÓ. hîp cô  C¸c  së  îc xÐt  c¬  ®   gi¶m thuÕ ph¶ilµ c¬  thùc hiÖn      së    ®Çy     ®ñ chÕ  ®é  sæ   to¸n,ho¸ ®¬n,  kÕ      chøng    tõ theo chÕ    ®é quy ®Þnh  h¹ch    rµng  vµ  to¸n râ  kÕt qu¶ s¶n  xuÊt,kinh doanh  sè      vµ  thuÕ  ph¶inép    theo LuËt.   C¬  thuéc ®èi t   së     îng gi¶m  thuÕ  ph¶ilËp c¸chå  sau:       s¬  ­ C«ng        v¨n ®Ò nghÞ  gi¶m  thuÕ  cña  së,trong ®ã  râ nguyªn nh©n  c¬      nªu      lçvèn,c«ng      suÊtthiÕtbÞ  s¶n îng s¶n      vµ  l   xuÊtthùc tÕ,kÌm        theo: + LuËn chøng kinh tÕ  thuËthoÆc   ¸n    kü    dù  ®Çu    së  t c¬  s¶n xuÊt,biªn     b¶n  nghiÖm    thu c«ng tr×nh ® a    vµo s¶n  xuÊt. + B¸o    c¸o kÕt  qu¶  s¶n xuÊt,kinh doanh  chitiÕtvÒ:      cã      s¶n îng,gi¸b¸n, l       doanh      thu,c¸cyÕu      tè chiphÝ s¶n xuÊt,gi¸thµnh,sè        thuÕ ph¶inép    theo    luËt vµ  tiÒn lçvèn. sè     +  B¸o    c¸o quyÕt to¸ntµichÝnh,quyÕt to¸nthuÕ              cña  n¨m    xingi¶m  thuÕ.  Hå  gi¶m  s¬  thuÕ cña  së    c¬  lËp xong      quan  göití c¬  i thuÕ    trùctiÕp qu¶n    lýc¬      së.Trong    thêigian 10    ngµy lµm  viÖc,c¬    quan  thuÕ  tiÕp nhËn  s¬    hå  cã 
  2. 2 tr¸chnhiÖm     kiÓm      tra,x¸c ®Þnh  kÕt  qu¶ s¶n xuÊt,kinh doanh      cña  së,b¸o  c¬    c¸o Côc    ThuÕ  tØnh  (thµnh phè).Trong        thêigian 05    ngµy  lµm viÖc,Côc    thuÕ  tØnh  (thµnh phè) cã      c«ng      v¨n ®Ò nghÞ  TµichÝnh  Bé    xem       xÐt,gi¶iquyÕt    göi kÌm  s¬  hå  cña  së  Bé    c¬  vÒ  TµichÝnh  (Tæng côc  thuÕ). Trong cïng mét      thêigian,c¬  s¶n    së  xuÊt chØ  îcxÐt gi¶m    ®     thuÕ      tiªuthô ® Æc   biÖttheo mét      trongba  êng    t¹ ®iÓm     vµ  nªu    tr hîp nªu    i b,c  d  trªn." Th«ng  tnµy  hiÖu      cã  lùcthihµnh    tõ ngµy  vµ    ký  ¸p dông      ®èi víiviÖc    gi¶i quyÕt gi¶m  thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖt ph¸tsinh tõ n¨m          1997. Nh÷ng    quy ®Þnh  tr   íc®©y      tr¸víi i Th«ng   tnµy  ®Òu     b∙ibá. Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn  g×      cã  víng m ¾c,      ®Ò nghÞ    c¸c ®¬n    vÞ, ®Þa   ph¬ng ph¶n    Bé    ¸nh vÒ  TµichÝnh    ®Ó nghiªncøu    xem     xÐt,híng dÉn      bæ sung  kÞp thêi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản