Thông tư 109/2000/TT-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
111
lượt xem
33
download

Thông tư 109/2000/TT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 109/2000/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư do Bộ tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 109/2000/TT-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 109/2000/TT-BTC Hà N i, ngày 13 tháng 11 năm 2000 THÔNG TƯ HƯ NG D N CH THU, N P VÀ S D NG L PHÍ TH M NNH U TƯ Căn c Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c ngân sách Nhà nư c; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng; Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 5/5/2000 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph ; Sau khi có ý ki n c a B Xây d ng, B K ho ch và u tư, B Tài chính hư ng d n ch thu, n p và qu n lý s d ng l phí th m nh u tư như sau: I. I TƯ NG THU VÀ M C THU: 1. i tư ng thu: Nh ng d án u tư theo quy nh ph i ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n thNm nh d án u tư, thNm nh thi t k k thu t, thNm nh t ng d toán thì ch u tư ph i n p l phí thNm nh theo quy nh t i Thông tư này. 2. M c thu l phí thNm nh d án u tư, thNm nh thi t k k thu t, thNm nh t ng d toán (g i chung là l phí thNm nh u tư) ư c quy nh t i Bi u m c thu ban hành kèm theo Thông tư này và ư c th c hi n theo quy nh sau ây: a) i v i nh ng d án u tư quy nh ph i ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n thNm nh, nhưng cơ quan nhà nư c không i u ki n thNm nh mà ph i thuê chuyên gia, tư v n thNm nh thì chi phí thuê chuyên gia, tư v n thNm nh th c hi n theo quy nh c a B Xây d ng. Trong trư ng h p này, cơ quan nhà nư c ch ư c thu l phí b ng 50% (năm mươi ph n trăm) m c thu l phí tương ng quy nh t i Bi u m c thu ban hành kèm theo Thông tư này. b) Các nhóm công trình quy nh t i Bi u m c thu l phí thNm nh u tư ư c hi u như sau: b1- Nhóm I là các công trình khai khoáng, cơ khí, hoá ch t, luy n kim, v t li u xây d ng, công nghi p nh , i n năng, các công trình ch bi n và hoá d u, kho xăng d u, kho ch a ch t n và v t li u n .
  2. b2- Nhóm II là công trình c p thoát nư c, thông tin bưu i n, tín hi u, chi u sáng, ư ng dây t i i n, tuy n ng d n d u, các công trình kho khác không thu c lo i kho quy nh t i nhóm I. b3- Nhóm III là các công trình nông nghi p, thu s n, lâm nghi p, thu l i. b4- Nhóm IV là các công trình ư ng giao thông ( ư ng s t, ư ng b ), ư ng lăn, sân máy bay, ư ng h c t cánh, c u, nút giao thông, phao tiêu báo hi u, h m giao thông, b n phà, c ng sông, c ng bi n, ga ư ng s t và các công trình giao thông khác. b5- Nhóm V là các công trình dân d ng (nhà , khách s n), văn hoá, giáo d c, y t , th d c th thao, thương nghi p, d ch v , văn phòng, tr s và các công trình công c ng khác. 3. Xác nh s ti n l phí thNm nh u tư ph i thu: a) Căn c xác nh s ti n l phí thNm nh d án u tư ph i thu là d toán giá tr công trình u tư ư c duy t (không bao g m thu giá tr gia tăng) và m c thu quy nh t i i m 2 m c này, c th như sau: - L phí thNm nh T ng m c u tư ư c = x M c thu d án u tư phê duy t D toán giá tr xây l p - L phí thNm nh = trong t ng m c u tư x M c thu thi t k k thu t ư c phê duy t. D toán giá tr xây l p - L phí thNm nh = trong t ng m c u tư x M c thu t ng d toán ư c phê duy t. Trư ng h p nhóm công trình có giá tr n m gi a các kho ng giá tr công trình ghi trên Bi u m c thu thì l phí thNm nh u tư ph i thu ư c tính theo phương pháp n i suy như sau: Nib - Nia Nit = Nib - { x ( Git - Gib )} Gia - Gib Trong ó: + Nit là l phí thNm nh cho nhóm d án th i theo quy mô giá tr c n tính ( ơn v tính: %).
  3. + Git là quy mô giá tr c a nhóm d án th i c n tính l phí thNm nh u tư ( ơn v tính: giá tr công trình). + Gia là quy mô giá tr c n trên quy mô giá tr c n tính l phí thNm nh ( ơn v tính: giá tr công trình). + Gib là quy mô giá tr c n dư i quy mô giá tr c n tính l phí thNm nh ( ơn v tính: giá tr công trình). + Nia là l phí thNm nh cho nhóm d án th i tương ng Gia ( ơn v tính: %). + Nib là l phí thNm nh cho nhóm d án th i tương ng Gib ( ơn v tính: %). b) S ti n l phí thNm nh u tư ph i thu i v i m t d án u tư ư c xác nh theo hư ng d n t i ti t a, i m này nhưng ư c kh ng ch t i a như sau: + L phí thNm nh d án u tư ph i thu t i a không quá 50.000.000 (năm mươi tri u) ng/d án. + L phí thNm nh thi t k k thu t ho c l phí thNm nh t ng d toán ph i thu t i a không quá 114.000.000 (m t trăm mư i b n tri u) ng/d án. Trư ng h p c bi t, B Tài chính xem xét, quy t nh s ti n l phí thNm nh u tư ph i thu i v i t ng d án c th . c) i v i các công trình có s d ng thi t k i n hình ho c thi t k gi ng nhau thì s ti n l phí thNm nh u tư ph i thu, b ng (=) S ti n l phí thNm nh u tư xác nh theo quy nh t i ti t a, b i m này nhân (x) v i h s sau ây: - i v i công trình có s d ng thi t k i n hình: + Công trình (ho c h ng m c công trình) th nh t: h s 0,36; + Công trình (ho c h ng m c công trình) th hai tr i: h s 0,18. - i v i công trình có s d ng thi t k gi ng nhau trong m t khu công trình ho c trong cùng m t d án: + Công trình (ho c h ng m c công trình) th nh t: h s 1; + Công trình (ho c h ng m c công trình) th hai: h s 0,36; + Công trình (ho c h ng m c công trình) th ba tr i: h s 0,18. d) Các d án u tư ch l p báo cáo u tư thì không thu l phí thNm nh d án u tư. II- QU N LÝ THU, N P VÀ S D NG:
  4. 1. Cơ quan nhà nư c có thNm quy n ư c giao nhi m v thNm nh u tư có nhi m v t ch c thu l phí thNm nh u tư theo quy nh t i Thông tư này (dư i ây g i là cơ quan thu l phí thNm nh u tư). Cơ quan thu l phí thNm nh u tư có nhi m v , quy n h n và trách nhi m theo quy nh t i i u 14 Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c. 2. nh kỳ hàng tháng, cơ quan thu l phí thNm nh u tư th c hi n kê khai, n p ngân sách nhà nư c 25% s ti n l phí thNm nh u tư th c thu ư c trong kỳ theo chương, lo i, kho n tương ng, m c 045 m c l c ngân sách nhà nư c quy nh. 3. Cơ quan thu l phí thNm nh u tư ư c trích 75% (b y mươi lăm ph n trăm) trên s ti n l phí thNm nh u tư th c thu ư c trư c khi n p vào ngân sách nhà nư c chi phí cho vi c thNm nh u tư và vi c t ch c thu l phí thNm nh u tư theo quy nh sau ây: a) Trư ng h p cơ quan nhà nư c tr c ti p thNm nh thì cơ quan thu ư c s d ng s ti n l phí ư c trích chi phí cho công vi c thNm nh và vi c t ch c thu l phí theo n i dung chi sau ây: - Chi tr thù lao cho i tư ng tr c ti p tham gia thNm nh, bao g m c các i tư ng thu c các cơ quan khác tham gia thNm nh. - Chi thanh toán d ch v công c ng, thông tin liên l c; - Chi v t tư văn phòng; - Chi công tác phí; - Chi s a ch a tài s n, máy móc thi t b ; - Chi phí h i ngh , h i th o v i các cơ quan có liên quan trong quá trình thNm nh; Chi ào t o, b i dư ng nghi p v ng n h n cho cán b chuyên môn tham gia thNm nh; - Chi cho vi c kh o sát th c t t i a i m d án ho c cơ s có n i dung u tư tương t ang ho t ng; - Chi thuê phương ti n, thi t b ph c v thNm nh trong i u ki n cơ quan không có ho c không ph c v công tác thNm nh; - Trích qu khen thư ng cho nh ng ngư i th c hi n công tác thNm nh và thu l phí. M c trích bình quân m t ngư i, m t năm không quá ba tháng lương th c hi n; - Chi khác liên quan tr c ti p n công tác thNm nh. b) Trư ng h p, cơ quan nhà nư c ph i thuê chuyên gia, tư v n c l p thNm nh và ã thu phí thNm nh theo quy nh c a B Xây d ng thì cơ quan thu ư c s d ng s ti n l phí ư c trích như sau:
  5. - Chi phí cho các công vi c liên quan n công tác thNm nh thu c trách nhi m c a cơ quan thNm nh (tr các công vi c ã thuê thNm nh) và chi cho vi c t ch c thu l phí thNm nh u tư. - Trích qu khen thư ng cho nh ng ngư i th c hi n công tác thNm nh và thu l phí. M c trích bình quân m t ngư i, m t năm không quá ba tháng lương th c hi n; 4. Cơ quan t ch c thu l phí thNm nh u tư ph i m tài kho n "t m gi ti n thu l phí" t i Kho b c nhà nư c theo dõi, qu n lý ti n l phí thNm nh thu ư c, vi c t ch c thu, kê khai thu, n p, qu n lý s d ng và quy t toán l phí thNm nh u tư theo quy nh t i Thông tư s 54/1999/TT-BTC ngày 10/5/1999 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c ngân sách nhà nư c. nh kỳ 5 n 10 ngày, cơ quan t ch c thu l phí thNm nh u tư ph i g i s ti n l phí thu ư c vào tài kho n t m gi và t ch c h ch toán riêng kho n thu này theo ch k toán hành chính s nghi p. Kho b c nhà nư c căn c vào s ti n l phí thu ư c, d toán chi ư c c p có thNm quy n phê duy t và ngh chi c a ơn v c p t m ng ho c thanh toán cho cơ quan theo quy nh t i Thông tư s 40/1998/TT-BTC ngày 31/3/1998 c a B Tài chính hư ng d n ch qu n lý, c p phát, thanh toán các kho n chi ngân sách nhà nư c qua Kho b c nhà nư c và các quy nh t i Thông tư này. Hàng năm, trên cơ s s ki m tra v d toán thu, chi ngân sách c a c p trên, cơ quan t ch c thu l phí thNm nh u tư ph i l p d toán thu chi ph n l phí thNm nh u tư cùng v i d toán thu chi c a cơ quan mình. Vi c th c hi n l p và ch p hành d toán theo úng hư ng d n t i Thông tư s 103/1998/TT-BTC ngày 18/7/1998 c a B Tài chính hư ng d n vi c phân c p, l p và ch p hành quy t toán ngân sách nhà nư c. 5. Cơ quan t ch c thu l phí thNm nh u tư ch u trách nhi m l p báo cáo quy t toán toàn b s ti n thu chi v l phí thNm nh u tư theo úng ch k toán quy nh i v i ơn v hành chính s nghi p và các ch tài chính hi n hành. Trư ng h p cu i năm s ti n l phí thNm nh u tư ư c l i chi không h t thì ph i n p s ti n còn l i vào ngân sách nhà nư c. 6. Cơ quan Thu a phương nơi thu l phí thNm nh u tư có trách nhi m phát hành ch ng t thu ti n l phí thNm nh u tư và hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n thu l phí thNm nh u tư theo úng quy nh t i Thông tư này và Thông tư s 54/1999/TT-BTC ngày 10/5/1999 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 04/1999/N -CP ngày 30/1/1999 c a Chính ph v phí, l phí thu c ngân sách Nhà nư c. III. T CH C TH C HI N: Thông tư này thay th Quy t nh s 141/1999/Q -BTC ngày 16/11/1999 c a B trư ng B Tài chính v l phí thNm nh u tư và có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký; Các quy nh khác v l phí thNm nh d án u tư, thi t k k thu t và t ng d toán trái v i Thông tư này u bãi b .
  6. T ch c thu c i tư ng n p l phí thNm nh u tư, ơn v ư c giao nhi m v t ch c thu l phí thNm nh u tư và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Thông tư này. Vũ Văn Ninh ( ã ký)
  7. BI U M C THU L PHÍ TH M NNH U TƯ (Ban hành kèm theo Thông tư s 109/2000/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2000 c a B Tài chính) ơn v tính: %/giá tr công trình L Nhóm Giá tr công trình ( ơn v tính b ng t ng và không bao g m thu giá tr gia t phí d án ≤ 0,5 1 5 15 25 50 100 200 500 1000 th m nh T ng m c u tư ư c duy t 1. I–V 0.0250 0.0230 0.0190 0.0170 0.0150 0.0125 0.0100 0.0075 0.0047 D án u tư D toán giá tr xây l p 2. I 0.1026 0.0855 0.0765 0.0675 0.0450 0.0360 0.0315 0.0225 0.0157 0.0112 Thi t k k thu t II 0.0702 0.0585 0.0540 0.0450 0.0315 0.0252 0.0220 0.0157 0.0112 0.0081 III, IV 0.0666 0.0558 0.0513 0.0427 0.0301 0.0238 0.0211 0.0148 0.0108 0.0076 V 0.0960 0.0720 0.0675 0.0585 0.0382 0.0306 0.0270 0.0193 0.0112 0.0099 3. I 0.0900 0.0750 0.0650 0.0500 0.0340 0.0240 0.0225 0.0180 0.0115 0.0095 T ng d toán II 0.1080 0.0900 0.0800 0.0600 0.0400 0.0340 0.0265 0.0220 0.0165 0.0115 III, IV 0.0755 0.0630 0.0560 0.0420 0.0290 0.0280 0.0185 0.0150 0.0115 0.0080 V 0.0720 0.0600 0.0530 0.0400 0.0275 0.0265 0.0175 0.0145 0.0110 0.0075
Đồng bộ tài khoản