intTypePromotion=1

Thông tư 109/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:48

0
71
lượt xem
2
download

Thông tư 109/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 109/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán tiếp nhận và sử dụng các khoản viện trợ không hoàn lại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 109/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. th«ng    t c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  S è  109/2001/TT­B T C  n g µ y 31 th¸ng  c 12 n¨ m  2001 v Ò   Ö c h í ng d É n   Õ  to¸n  Õ p n h Ë n   µ  s ö   ô n g   vi k ti v d c¸c k h o ¶ n   Ö n  trîk h« n g  h o µ n   ¹i vi   l  Thùc  Ön  hi NghÞ   nh   è  ®Þ s 17/2001/N§­   µy  CP ng 4/5/2001  ña  Ýnh   c Ch phñ ban  µnh  h Quy  Õ   ch qu¶n  ý,sö  ông  ån  ç  î l  d ngu h tr    iÓn chÝnh  ph¸ttr   thøc;  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 64/2001/Q§­TTg  µy  ng 26/4/2001  ña  ñ   íng  Ýnh  ñ  c Th t Ch ph ban  µnh  h Quy  Õ   ch qu¶n  ývµ  ö  ông  Ön  î ña    chøc  phiChÝnh   l  s d vi tr c c¸c tæ     phñ  ícngoµi; n  Bé   µi chÝnh  íng  Én  Õ   T  h d k to¸n,quyÕt    to¸n c¸c kho¶n  Ön  îkh«ng     vi tr  hoµn  ¹®èi víi   n  Þ  Õp nhËn,sö  ông  Ön  î l       ®¬ v ti   i c¸c  d vi tr  kh«ng  µn  ¹    ho l inh sau: , I­ u y  ® Þ n h  c h u n g  Q 1­  Ön  î Vi tr kh«ng  µn  ¹ lµ m ét  ho l i     kho¶n  cña  ©n   thu  Ng s¸ch Nhµ   íc vµ    n  ph¶i® îch¹ch    µo  ©n     to¸nv ng s¸ch vµ  Õt      quy to¸ntheo  ôc  ôcNg ©n  m l  s¸ch Nhµ     níc.   C¸c kho¶n  Ön  îkh«ng  µn  ¹  vi tr  ho l ibao  å m:  Ön  îb»ng  Òn  Öt g Vi tr  ti Vi   Nam,  ¹itÖ, hµng  ngo     ho¸,tµis¶n  íih×nh     d  thøc  ¬ng  ×nh,dù  viÖn  î ch tr   ¸n  tr  trong c¸c lÜnh  ùc  µnh  Ýnh  ù     vh ch s nghiÖp  µ  u     ©y  ùng  ¬  v ®Ç t x d c b¶n hoÆc   phi ch¬ng  ×nh,dù  mang  Ýnh  Êt nh©n  o  îc cÊp  ã  Èm   Òn    tr   ¸n  t ch   ®¹ ®   c th quy phª duyÖt vµ        c¸ckho¶n  cøu  î Èn  Êp,c¸ckho¶n  Ön  î tr  kh c     vi tr nh»m   ¾c  ôc  kh ph hËu  qu¶ thiªntai    . 2­ C¸c  é,  B ban, ngµnh, c¬      quan  oµn  Ó, tæ  ® th   chøc    éië  x∙ h   Trung  ng  ¬ vµ  a   ¬ng, c¸c  ë   µi chÝnh­  Ët    ®Þ ph   ST  V gi¸ c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng, c¸c ban  ¬    qu¶n  ýdù    Ön  î µ    n  Þ  ã  Õp  Ën  µ  ö  l   ¸n vi tr  c¸c ®¬ v c ti nh v vs dông    c¸ckho¶n  Ön  î vi tr kh«ng  µn  ¹ (sau  y  äit¾tlµ®¬n  Þ) ®Ò u   ho l   i ®© g       v  ph¶i  kÕ     y  ,  Ýnh    Þp  êic¸c kho¶n  Ön  î ∙  Ën, ®∙  ö  ông  to¸n®Ç ®ñ ch x¸c,k th     vi tr  nh   s d ® vµ thanh  Õt  quy to¸n nguån  Ön  înh    vi tr  nguån  kinh  Ý   ©n   ph Ng s¸ch  µ   íc Nh n   cÊp  theo  quy  nh  ña  Õ     Õ   ®Þ c Ch ®é k to¸n hiÖn  µnh  µ    h v theo  quy  nh  ña  ®Þ c Th«ng   µy. tn 3­  Õ       K to¸n c¸c kho¶n  Ön  î vi tr  kh«ng  µn  ¹ ph¶isö  ông  n  Þ  Òn ho l i    d ®¬ v ti   tÖ  µ"§ång  Öt Nam". N Õ u   µngo¹itÖ  l  Vi     l    ph¶iquy  æi    ång  Öt Nam     ® ra § Vi   theo   tû gi¸h¹ch    Bé   µi chÝnh     to¸ndo  T   c«ng  è  b trong tõng  êi®iÓ m     th   hoÆc  theo  û t  gi¸do  ©n   µng  ¬ng  ¹i quy  nh  ¹  êi®iÓ m     Ng h th m  ®Þ ti   th chuyÓn  Òn  µ  µitrî ti nh t     quy  æi. §èivíihiÖn  Ët,ph¶ih¹ch    è îng  µ    Þ hµng  Ön  î ùa  ®      v    to¸ns l v gi¸tr   vi tr  d trªnc¬  ë    µng      s gi¸h ho¸ b»ng  ¹itÖ    ngo   ®Ó quy  æi  §ång  Öt Nam.  êng  ® ra  Vi   Tr hîp  µng  Ön  îkh«ng  ã    ×  éi  ng  nh    cø  µo  ùc tr¹ng h vi tr  c gi¸th H ®å ®Þ gi¸c¨n  v th     cña  µng    µ    ña  Æt   µng ¬ng  ù nhËp  Èu  ïng kú      nh   h ho¸ v gi¸c m h t t  kh c   ®Ó x¸c ®Þ gi¸. 4­  èit ng kÕ   §  î   to¸n:C¸c  n  Þ  Ën  Ön  î   ®¬ v nh vi tr  chØ  Õ     k to¸ntheo  è  Òn s ti   vµ  è  µng  Ön  îthùc  Õ  Ën  ña  Ýa  íc ngoµi bao  å m   Òn  Öt sh vi tr  t nh c ph n    g ti Vi   Nam,  ¹itÖ, tµis¶n,hµng    Ön  î Bé   µi chÝnh    Ën  Ön  î ngo         ho¸ vi tr do  T   x¸c nh vi tr   , kh«ng  Õ     Çn  Ön  î phÝa  ícngoµitrùctiÕp chicho  k to¸nph vi tr  do  n        chuyªn gia,t     
 2. vÊn, ®µo  ¹o,tham    t  quan, kh¶o    ùc tËp  µ      s¸t,th   v c¸c kho¶n kh¸c ® îc chië  íc      n  ngoµim µ     kh«ng  ã  c chøng  õx¸c®Þnh  îcc¸ckho¶n    ãitrªn. t    ®   chin     5­  ¬n  Þ  Ën  Ön  îph¶im ë       Õ   § v nh vi tr    c¸c sæ k to¸n vµ  Ëp      l c¸c b¸o  c¸o  µi t  chÝnh    Õ       ån  nh k to¸n c¸c ngu kinh phÝ   ©n     Ng s¸ch  Êp  µ  c v theo  âi viÖc  Õp d  ti   nhËn,  ö  ông  µ  Õt  sd v quy to¸n nguån  Ön  îcña  íc ngoµi,nguån  i      vi tr  n    ®è øng ng©n s¸ch cÊp,nguån  ùbæ       t   sung  theo M ôc  ôcNg ©n    l  s¸ch Nhµ   íc.   n  §èi víi®¬n  Þ  Ën  Ön  îdo     v nh vi tr  yªu  Çu  ¾t  éc  ña  µ  µitrîph¶i c b bu c nh t       nép chøng  õ(b¶n  èc)vµ  Ëp c¸cb¸o    µichÝnh    t  g   l     c¸o t   theo m É u   ña  µ  µitrî   c nh t     , th×  n  Þ  Ën  Ön  î ®¬ v nh vi tr  ph¶im ë     thªm    Õ     µ  Ëp  sæ k to¸nv l b¸o    µichÝnh  c¸o t   theo  quy  nh  ña  µ  µitrî Tríckhinép  ®Þ c nh t         . b¶n  chøng  õ gèc  t  cho  µ  µitrî nh t     , ®¬n  Þ  v ph¶isao  ôp  ¹ tõng    ch l i  chøng  õ,cã    Ën  ña  ñ  ëng  n  Þ. t   x¸c nh c th tr ®¬ v   Nh÷ng  chøng  õsao  ôp  ã    Ën  ña  ñ tr ng  n  Þ  îccoilµchøng  t  ch c x¸cnh c th   ë ®¬ v ®       tõ hîp ph¸p,hîp lÖ  µ  µm        ¹ch    viÖc  Õp nhËn, sö  ông  µ         v l c¨n cø  ®Ó h to¸n   ti    d v quyÕt to¸nnguån    µ  ö  ông  Ön  î ña  n  Þ.    thu v s d vi tr  c ®¬ v 6­ Tæ     chøc  c«ng    Õ   t¸ck to¸n:Tïy theo  chøc  õng  ¬ng  ×nh,dù       tæ  t ch tr   ¸n viÖn  î ña    é, ngµnh  µ  ¬  tr c c¸cB   v c quan  oµn  Ó,tæ  ® th   chøc    éi(sau ®©y  äi x∙h     g  t¾t lµ c¸c Bé,  µnh)  µ    a   ¬ng  µ   Õ        ng v c¸c ®Þ ph m k to¸n dù  viÖn  î® îc tæ    ¸n  tr    chøc      é, ngµnh,Së  µ  ÷ng  n  Þ  ùc hiÖn  ù      ë c¸cB     v nh ®¬ v th   d ¸n nh sau: 6.1­§èivíi   é, ngµnh,Së  ñ       B   c¸c   ch qu¶n:   Vô  hoÆc  Ban  Õ   ¹ch  µichÝnh  ña    é,  µnh  k ho t  c c¸c B ng hoÆc   Phßng  µi T  chÝnh  Õ   k to¸n (Phßng  Õ   ¹ch  µichÝnh)  ña    k ho t  c c¸c  ë   ñ  S ch qu¶n  ph¶i tæ    chøc tæng  îp   c¸o tµichÝnh  µ  c¸o quyÕt    ña  Êtc¶    ¬ng  h   b¸o      v b¸o    to¸nc t   c¸c ch tr×nh,dù    Ön  î µ   é, ngµnh,Së  ñ    ¸n vi tr  B   m   ch qu¶n  ∙  Õp nhËn    Õt    ® ti   ®Ó quy to¸n nguån  Ön  î íi é   µi chÝnh  ®èivíi ù    c¬  vi tr    T   vB (     ¸n do  quan  d Trung  ng  µm  ñ  ¬ l ch dù    ¸n)hoÆc   ë  µichÝnh­ Ët    ST  V gi¸tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ®èi   ph tr     ¬(  víidù  do  a   ¬ng  µm  ñ  ù    êng  îp  ù  viÖn  î c¸c ®Þa     ¸n  ®Þ ph l ch d ¸n).Tr h d ¸n  tr do    ph¬ng  µm  ñ  ù    ë  µichÝnh­ VËt      l ch d ¸n,S T     gi¸c¸ctØnh,thµnh  è    ph ph¶i       ghithu, ghi ching©n     s¸ch  ån  viÖn  înhËn  ña  íc ngoµi vµ  ngu   tr  c n    theo  âi kiÓm     d  tra xÐt duyÖt  Õt    ån    µ  ö  ông      quy to¸nngu thu v s d c¸c kho¶n  Ön  î ña    ¬ng  vi tr  c c¸c ch tr×nh,dù    Ön  î µy.   ¸n vi tr  n Trêng  îp  ù  viÖn  îdo  ¬  h d ¸n  tr  c quan  Trung  ng  µm  ñ  ù    ¬ l ch d ¸n,cßn  ¬  c quan  éc ®Þa  ¬ng  ùc hiÖn  ù      Óu dù    × quan  Ö   Ò   Æt   thu   ph th   d ¸n (c¸cti   ¸n)th   hvm tµichÝnh    chialµm  tr ng  îp:   2  ê h a/ Trêng  îp    h Ban  qu¶n  ýdù  Trung  ng  l   ¸n  ¬ hoÆc   tØnh  Õp  Ën  Òn, ti nh ti   hµng  Ön  î vi tr  sau    ©n  èicho  n  Þ  ùc hiÖn  ù        a  ¬ng  ®ã ph ph   ®¬ v th   d ¸n ë c¸c®Þ ph hoÆc     n   Þ   ùc  Ön  ù  tØnh, huyÖn  Ën  ùc tiÕp  Òn,hµng  c¸c ®¬ v th hi d ¸n    nh tr   ti   viÖn  îtõ c¸c nhµ  µitrîth×  tr      t   quan  Ö   Ò   µichÝnh  ÷a  h v t  gi Ban  qu¶n  ýdù    l   ¸n Trung  ng  ¬ hoÆc   tØnh  íic¸c ®¬n  Þ  ùc hiÖn  ù  ë  a   ¬ng  µ quan  v    v th   d ¸n  ®Þ ph l  h Ö   Êp  c trªn, Êp  íi  c d  . Ban  qu¶n  ý dù   hoÆc   ¬  l   ¸n  c quan  u   èi  Êp    ®Ç m c trªn ph¶i chÞu    tr¸ch   nhiÖ m  tæng  îp  Õt    ña    Óu  ù  ë  a   ¬ng. Khi ph©n  èi h quy to¸n c c¸c ti d ¸n  ®Þ ph    ph   tiÒn,hµng  Ön  îcho    Óu  ù  ë   a   ¬ng  ×  ¹ch    vi tr  c¸c ti d ¸n  ®Þ ph th h to¸n qua  µi   T  kho¶n  "Kinh phÝ   Êp    c cho  Êp  íi" sau    cd  , ®ã tæng  îp  µn  é  ån  Ön  î h to b ngu vi tr  tiÕp  Ën  µo  µi kho¶n  nh v T  "Nguån kinh  Ý   vµ    ö  ông  ån  Ön  î ph "  chi s d ngu vi tr  cña    Óu dù    µo Tµikho¶n  c¸cti   ¸n v     "ChikinhphÝ        ". 2
 3. §¬n  Þ  ùc hiÖn  ù    iÓu dù        a  ¬ng  v th   d ¸n (t   ¸n)ë c¸c ®Þ ph sau    Õp nhËn  khiti   tiÒn,hµng  Ön  î Ban    vi tr  do  qu¶n  ýdù  viÖn  î Êp    l   ¸n  tr c trªnchuyÓn  Ò  v hoÆc   nhËn  ùctiÕp tõnhµ  µitrî tr      t   ph¶iph¶n    µo  µikho¶n    ¸nh v T   "Nguån  kinhphÝ"  µ    v chisö  ông  Òn,hµng  Ön  îph¶n   d ti   vi tr  ¸nh  µo  µi kho¶n  v T  "Chikinh phÝ".C¸c        kho¶n  Òn,hµng  Ön  î Ën  ùctiÕp tõ c¸c nhµ  µitrî ti   vi tr  nh tr        t   sau    µm  ñ tôc khil th     x¸c nhËn  Ön  îph¶ib¸o    vi tr    c¸o    lªnBan qu¶n  ýdù  cÊp  l   ¸n  trªn.Qu¸  ×nh      tr chi tiªu, ö  ông  Òn,hµng  Ön  î  d s ti   vi tr  ph¶ilËp b¸o c¸o göilªnBan           qu¶n  ýdù    Êp  l   ¸n c trªn®Ó     tæng  îp vµo  Õt    µn  ù    ×nh  ù lËp  c¸o quyÕt    h  quy to¸nto d ¸n.Tr t   b¸o    to¸n kÕt  óc dù    ùc hiÖn  th   ¸n th   theo quy  nh  ¹ Th«ng  sè    ®Þ t i t  70/2001/TT­ BTC   µy  ng 24/8/2001 cña  é  µichÝnh.   BT  b/ Trêng  îp dù    c¬    h   ¸n do  quan  Trung  ng  µm  ñ  ù    ¬ l ch d ¸n hoÆc   µm  u   l ®Ç m èi  µ    ¬  v c¸cc quan  a  ¬ng  ùc hiÖn  ù  ®Þ ph th   d ¸n: Khi Ban    qu¶n  ýdù  hoÆc   ¬  l   ¸n  c quan  u   èi    ®Ç m ë Trung  ng  Õp  Ën  ¬ ti nh nguån  Ön  î µ  vi tr  chuyÓn  v giao tiÒn,hµng  Ön  î     vi tr  cho    n  Þ  ùc hiÖn  c¸c ®¬ v th   dù  ë  a   ¬ng  µ   é   µi chÝnh  ∙  µm  ñ  ôc ghi ching©n  ¸n  ®Þ ph m BT  ® l th t       s¸ch    cho ®Þa   ¬ng  ×  n  Þ  ùc hiÖn  ù      a   ¬ng  ph th ®¬ v th   d ¸n ë ®Þ ph ph¶ib¸o      ×nh   c¸o qu¸ tr   tiÕp  Ën  µ  ö  ông  Òn,hµng  Ön  î íic¸c Së   ñ  nh v s d ti   vi tr      ch qu¶n      ë   ñ  v ®Ó c¸c S ch qu¶n  tæng  îp  h quyÕt  to¸n víiSë   µi  Ýnh­  Ët        T ch V gi¸ tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng. Ban  ¬  qu¶n  ýdù  hoÆc   ¬  l   ¸n  c quan  u   èi    ®Ç m ë Trung  ng  Ï ¬ s  c¨n cø  µo  è  Òn,hµng  Ön  î ∙  Ën, ®∙  ©n  èicho    n  Þ  ùc   v s ti   vi tr  nh   ph ® ph   c¸c ®¬ v th   hiÖn  ù      a  ¬ng  Ëp b¸o c¸o quyÕt to¸nvíi é  µichÝnh. d ¸n ë ®Þ ph l          T B 6.2­§èivíi n  Þ  Ën  Ön  î      ®¬ v nh vi tr   : a/ §¬n  Þ  Ën  Ön  îphi dù  ph¶i kÕ     v nh vi tr    ¸n    to¸n tiÒn,hµng  Ön  îtrªn     vi tr    cïng h Ö   èng    Õ     Ön  µnh  ña  n  Þ  µ  Ëp  c¸o   Õt      th sæ k to¸nhi h c ®¬ v v l b¸o    quy to¸n nép  ¬  c quan  ñ  ch qu¶n theo quy  nh  ¹ Th«ng   µy.   ®Þ t  i tn b/§¬n  Þ  Ën  Ön  î   v nh vi tr  theo dù    Õu    ¸n n kh«ng  µnh  Ëp ®¬n  Þ  Õ     th l  v k to¸n riªng(kÓ   dù    u      c¶  ¸n ®Ç tXDCB)  × phÇn  Òn,hµng  Ön  î îckÕt  îp theo  th   ti   vi tr    ® h  dâi trªncïng  Ö   èng    Õ      h th sæ k to¸n cña  n  Þ    ét  ån    ®¬ v nh m ngu kinh phÝ   ña    c ng©n  s¸ch cÊp    cho  ¬ng  ×nh,dù    Ön  î µ  îch¹ch to¸nvµo  µikho¶n  ch tr   ¸n vi tr  ®  v    t  "Nguån  kinh phÝ      Õtnguån    " (chiti   kinh phÝ  ¬ng  ×nh,dù    Ön  î vµ  µi   ch tr   ¸n vi tr   T   ) kho¶n  "Chikinh phÝ"  (chitiÕttheo  õng  ¬ng  ×nh,dù  viÖn  î µ          t ch tr   ¸n  tr  theo  v tõng  ån  ngu kinh  Ý)  ùc  Ön  Ëp  ph th hi l b¸o  c¸o  µichÝnh  t  theo quy  nh   ña  ®Þ c Ch Õ     Õ   ®é k to¸n hiÖn  µnh  µ    h v quy  nh  ña  ®Þ c Th«ng   nµy  Ò   Ëp  t v l b¸o    c¸o quyÕt to¸nnép  ¬     c quan  ñ  ch qu¶n. c/ §¬n  Þ  Ën  Ön  îtheo  ù  vµ  îc cÊp  ã  Èm   Òn  Õt    v nh vi tr  d ¸n  ®   c th quy quy ®Þnh   µnh  Ëp  n   Þ   Õ   th l ®¬ v k to¸n riªng ®Ó       qu¶n  ý,tiÕp  Ën,  ö  ông  µ  l  nh sd v thanh  Õt  quy to¸n nguån  viÖn  îth×  n  Þ   Õ       tr  ®¬ v k to¸n nµy    c¨n  vµo  Æc   cø  ® ®iÓ m   ¹t®éng  ña  n  Þ  ×nh  µ   ö  ông  ÷ng  ho   c ®¬ v m m sd nh chøng  õ,sæ   Õ   t   k to¸n,   tµikho¶n  Õ     µ  Ëp b¸o c¸o tµichÝnh  Çn  Õt, ïhîp:   k to¸nv l         c thi    ph ­ N Õ u   µdù    µnh  Ýnh  ù    l   ¸n h ch s nghiÖp  × tæ  th   chøc  Õ     k to¸ntheo  Õ     ch ®é kÕ  to¸n Hµnh  chÝnh  sù  nghiÖp  ban  hµnh  theo Quy Õt  ®Þnh  sè  999/TC/Q§/C§KT  µy  ng 2/11/1996  ña  é   ëng  é   µi chÝnh  µ  c B tr BT  v theo    quy ®Þnh  ¹ Th«ng   µy. t  i tn ­ N Õ u   µdù    u      l   ¸n ®Ç tXDCB   µ   m Ban  qu¶n  ýdù    chøc  Õ     l   ¸n tæ  k to¸nriªng   phÇn  u    ®Ç tXDCB   × thùc hiÖn  th     theo  Õ     Õ     n  Þ  ñ  u      ch ®é k to¸n®¬ v ch ®Ç tban hµnh theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 214/2000/Q§/BTC  µy  ng 28/12/2000  ña  é   ëng  c B tr Bé  µichÝnh  µ  T  v theo quy  nh  ¹ Th«ng   µy;   ®Þ t i tn   3
 4. 7­ C¸c  n  Þ  Ën  Ön  îph¶ibè  Ý ngêi lµm  Õ   ®¬ v nh vi tr    tr     k to¸n cã  ×nh      tr ®é nghiÖp  ô  v chuyªn m«n  Ò   µichÝnh  Õ         v t  k to¸n®Ó theo  âiviÖc  Õp nhËn, sö  d  ti     dông  µ  Õt to¸nnguån  Ön  î v quy     vi tr . II­ u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  q 1­    Bæ sung,söa  æi  µo  Õ     Õ     µnh  Ýnh  ù    ® v ch ®é k to¸nH ch s nghiÖp   ban hµnh  theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 999­ TC/Q§/C§KT  µy  ng 2/11/1996  ña  é   ëng  c B tr Bé  µichÝnh T  1.1­ Söa  æi    ® c¸ch  ©n   ¹  ph lo inguån kinh  Ý   Ön  îtõ  ph vi tr  nguån  kh¸c  ngoµi ng©n    s¸ch  µnh  ån  th ngu kinh  Ý   ©n  ph ng s¸ch  µ    ÕtviÖn  îtheo  v chi ti   tr  quy  nh  ¹  ®Þ tiTh«ng   è  t s 70/2001/TT/BTC  µy  ng 24/8/2001  ña  é   µi chÝnh  c BT  híng dÉn  Õ       ch ®é qu¶n  ýtµichÝnh  µ  íc®èi víi ån  Ön  î l    nh n       ngu vi tr  kh«ng  µn  ho l¹ . i 1.2­Bæ     sung  thªm  chøng  õkÕ   t   to¸n: ­GiÊy    Ën  µng  Ön  î   x¸cnh h vi tr  ; ­GiÊy    Ën  Òn viÖn  î   x¸cnh ti   tr   ; ­B¶ng      kª chøng  õgèc  öinhµ  µitrî t  g  t    ; ­GiÊy    Þ          ©n    ®Ò ngh ghithu­ghiching s¸ch tiÒn,hµng  Ön  î     vi tr . V Ò   è  Öu  s hi chøng  õ cña  chøng  õ kÕ       Én  ÷ nguyªn nh  è  t  4  t   to¸ntrªnv gi    s hiÖu chøng  õ quy  nh  ¹  t  ®Þ ti Th«ng   è  ts 70/2001/TT­BTC   µy  ng 24/8/2001  ña  c Bé  µichÝnh. T    ­B¶ng      Õtcho  ÷ng  êitham  ù  éith¶o,tËp  Ên;   kª chiti   nh ng   dh    hu   ­B¶ng    tæng  îp thanh      ; h  to¸nchitiªu  (Sè  Öu,biÓu  É u   ña  chøng  õtrªntheo phô  ôc®Ýnh  Ìm) hi   m c 2  t      l  k 1.3­Bæ     sung  thªm  ét  µi m t  kho¶n  Tµi kho¶n    313 "Cho vay":Tµi kho¶n  µy  ïng       nd ®Ó ph¶n  ¸nh    c¸c kho¶n  cho vay  µ  ×nh  ×nh  håi c¸c kho¶n  vt h thu      cho vay  i  íinh÷ng  ù  cã  ¹t ®è v   d ¸n  ho   ®éng  Ýn  ông.Tµikho¶n  td    313 ph¶itheo dâichitiÕtcho  õng ®èi t ng vay.        t    î   k Õ t c Ê u  v µ  N é i d u n g   ñ a t µi c  kh o¶ n  313 ­ c h o  vay Bªn  î: N  ­Sè  Òn ®∙    ti   cho vay  Bªn  ã:  C ­Sè  îvay  ∙    åi   n  ® thu h   ­Sè  îvay  îcnhµ  µitrî   n  ®  t   cho  Ðp    î ph xo¸n   Sè    d bªn  î: N  4
 5. ­Sè  Òn ®∙    ti   cho vay  a    åi, a  ö  ý ch thu h  ch x l   Tµi kho¶n  µy  ã  tµikho¶n  Êp    n c 3    c 2: ­ Tµi kho¶n     3131­ Cho    vay:Tµi kho¶n  µy  ïng       nd ®Ó ph¶n  c¸c kho¶n  ¸nh    cho  vay  µ  ×nh  ×nh    åic¸ckho¶n  vt h thu h     cho  vay  . ®ã ­ Tµi kho¶n     3132­ Qu¸  ¹n:Tµi kho¶n  µy  ïng      h   nd ®Ó ph¶n  c¸c kho¶n  ¸nh    nî cho    vay  ∙  ® qu¸  êih¹n    ng  i îng  th   tr¶nh ®è t vay  a    îc nî ph¶i chuyÓn  ch tr¶®       sang  îqu¸ h¹n. n    ­  µi  T kho¶n  3133­ Khoanh  î: Tµi  n  kho¶n  µy  ïng    n d ®Ó ph¶n ¸nh    c¸c kho¶n  î cho  n  vay  ng  i îng  nh ®è t vay  kh«ng  ã  c kh¶ n¨ng    î hoÆc   tr¶n   gÆp   ñi r  ro trong qu¸ tr×nh sö  ông  èn  îckhoanh  îchê  ö  ý.       d v ®  n  x l  H¹ch  to¸n tµikho¶n  µy  Çn  ó    ÷ng  iÓ m   íi®© y:    nc ch ý nh ® d  ­Thùc  Ön    hi cho  vay  theo ®óng  ôc    ña  ù    m tiªuc d ¸n; ­ KhixuÊt tiÒn cho         vay,thu håinî vay,l∙suÊt cho            i   vay.. ph¶itheo  ng    .   ®ó v¨n  Ön  ña  ù  quy  nh,  ng  êih¹ch    â    ki c d ¸n  ®Þ ®å th   to¸nr c¸c kho¶n  cho vay,c¸c    kho¶n  î qu¸ h¹n,c¸c kho¶n  îckhoanh  î hoÆc   îcphÐp    î cho  ÷ng  n        ®  n  ®  xo¸ n   nh tr ng  îp gÆp   ñiro trongsö  ông  èn  ê h  r    d v vay  (thiªntai ho¶  ¹n.. )    , ho . . 1.4.Bæ     sung  µ  íng dÉn  ö  ông    Õ   vh   sd sæ k to¸n:   a/ §èivíidù    Ön  î ã  ¹t®éng  Ýn  ông, dïng  èn        ¸n vi tr  ho  c td   v quay  vßng    ®Ó cho vay  theo  ôc    ña  ¬ng  ×nh viÖn  î bæ   m tiªuc ch tr   tr   , sung  thªm "Sæ  theo  âi d  cho vay" (mÉu  è    s S43a­ DA)      ®Ó theo  âic¸c kho¶n  d    cho vay  õ quü  t  cho    vay vµ    åivèn  thu h   vay  Çn  îgèc). (ph n   (KÕt  Êu, néi dung  µ  ¬ng  c    v ph ph¸p    Ðp    ghi ch Sæ theo  âi cho  d  vay theo  phô  ôc®Ýnh  Ìm). l  k b/  èi víinguån  Ön  înhËn  ña  íc ngoµi,sö  ông  É u   è  §   vi tr  c n   d m s S41­  H "Sæ  theo  âi nguån  d  kinh phÝ   vµ  É u   è    "  m s S42a­    H "Sæ  theo  âi kinh  Ý  d  ph ngoµih¹n møc"®Ó      theo dâiviÖc  Õp nhËn  ån  Ön  î ña  ícngoµi.    ti   ngu vi tr  c n  c/ §èi víiphÇn       kinh  Ý   ©n  ph ng s¸ch  Êp  i  c ®è øng  Êp  (C b»ng  ¹n  h møc   kinh phÝ),sö  ông  É u   è     d m s S41­    H "Sæ   theo  âi nguån  d  kinh phÝ",m É u   è      s S41a­   H "Tæng  îp    Õtnguån  h chiti   kinh phÝ     µ  É u   sè    "  v m   S42­   H "Sæ  theo  dâih¹n    møc   kinh phÝ"      ®Ó theo  âiviÖc  tiÕp  Ën  d    nh kinh phÝ   i    ®è øng  ©n   ng s¸ch cÊp cho  ù    Ön  î     d ¸n vi tr  . d/ H¹ch      Õtchidù  viÖn  î ö  ông  É u   è    to¸n chiti     ¸n  tr  d s m s S63­    H "Sæ     chi tiÕtchidù          ¸n"®Ó theo  âiviÖc    ù  viÖn  î d  chid ¸n  tr theo  õng  ù    t d ¸n,theo  ôc   m tiªudù    µ    Õttheo M ôc  ôcng©n    ¸n v chiti     l  s¸ch Nhµ   íc.   n 1.5.Söa  æi,bæ     ®   sung    Óu  É u   c¸o tµichÝnh  c¸cbi m b¸o      a/Söa  æi    Óu  É u   c¸o tµichÝnh    ® c¸cbi m b¸o      sau: ­BiÓu    B02     ­H "Tæng  îp t×nh  ×nh  h  h kinhphÝ  µ  Õt to¸nkinh phÝ  ∙    v quy       ® sö  ông": Söa  ¹  ét "kinh phÝ   Ön  îë   µi ng©n   d   l ic     vi tr  ngo   s¸ch" ® a  µo    v trong  ng©n  s¸ch vµ    chiara lµm    ét"ng©n     haic   s¸ch cÊp" vµ  Ön  î       "vi tr " . ­ Phô  Óu    bi F02­ 2H    "ChitiÕtkinh phÝ  ù  ®Ò   Þ  Õt       d ¸n  ngh quy to¸n":    Bæ sung thªm  sè  1  chØ    Çn  u:  ¬   tiªuph ®Ç C quan  ùc hiÖn  ù    è  th   d ¸n s kinh phÝ  îc   ®  duyÖt  µ  v chia ra  µnh  ¬ng, Lo¹i    th Ch   ,Kho¶n, M ôc     theo  ôc   ôc Ng ©n   M l  s¸ch  Nhµ   íc. n  5
 6. b/Bæ     sung  ét  è  É u       m sm b¸o c¸o sau: + B¸o c¸o  Õp  Ën  µ  ö  ông  Ön  îkh«ng  µn  ¹ (MÉu  è  ti nh vsd vi tr  ho l i  s B06­  DA); +  B¸o    ×nh  ×nh  c¸o t h cho  vay,thu nî,thu l∙(MÉu  è           i s B07­DA). (KÕt cÊu    c¸o bæ     c¸cb¸o    sung,söa  æi    ® theo phô  ôc®Ýnh  Ìm)   l  k 2­  ¬ng  Ph ph¸p  Õ   k to¸n c¸c nghiÖp  ô     v kinh  Õ  ñ  Õu  ªnquan  n   t ch y li   ®Õ viÖc  Õp  Ën  µ  ö  ông  ti nh vsd c¸c kho¶n  Ön  îkh«ng  µn  ¹  éc  ù    vi tr  ho l ithu d ¸n Hµnh  Ýnh  ù  ch s nghiÖp 2.1.§èivíi         kho¶n  Ön  î   ù  c¸c vi tr  d ¸n phi §èi víic¸c kho¶n  Ön  îphi dù  th×  chøc  Õ        vi tr    ¸n  tæ  k to¸n trªn cïng  Ö      h thèng    Õ   sæ k to¸n cña  n   Þ     ®¬ v HCSN   µ    v bæ sung  thªm c¸c chøng  õ, tµi t    kho¶n,sæ   Õ     k to¸n,b¸o    µichÝnh    c¸o t   theo  íng dÉn  ¹  ôc  phÇn    µ    h  ti m 1  IIv ghi chÐp theo quy  nh    ®Þ sau  y:  ®© a/ViÖn  î µhµng    Ëtt  µis¶n  è  nh:   tr    l ho¸,v  ,t   c ®Þ   ­     Ën  îc hµng  Ön  î µ hµng    Ët t    Khi nh ®  vi tr    l ho¸,v  ,TSC§     vµo  Êy c¨n cø  gi   x¸c nhËn  µng  Ön  î Ëp  Õu  Ëp    h vi tr  phi nh l kho hoÆc   Ëp    l biªnb¶n  µn  b giao Tµi    s¶n  è  nh, kÕ     c ®Þ   to¸nghi: Nî  152­ V Ët  Öu,dông  ô  TK    li   c (ChitiÕthµng  Ön  î    vi tr ) Nî  211­ Tµis¶n  è  nh  ÷u  ×nh TK     c ®Þ hh Cã   461­ Nguån  TK    kinh phÝ  ¹t®éng    ho     (4612)(chitiÕt  ån       ngu kinh phÝ  Ön  î   vi tr ) Riªng  µis¶n  è  nh,  cø    t  c ®Þ c¨n  biªn b¶n  µn  b giao    ghi thªm  ót to¸n t¨ng b     nguån  kinh phÝ  ×nh  µnh  µi   h th t  s¶n  è  nh  µ    ¹t®éng, kÕ     c ®Þ v chiho     to¸nghi: Nî  661­ Chi ho¹t®éng  TK      (6612)(ChitiÕt    viÖn  î      chiKP  tr ) Cã   466­ Nguån  TK    kinh phÝ  ∙  ×nh  µnh    ®h th TSC§  ­ Khi xuÊt   Ët t  µng       v  , h ho¸  Ön  îra  ö  ông, c¨n  vµo  Õu  Êt vi tr  s d   cø  phi xu   kho,kÕ         to¸nghi: Nî  661­ Chi ho¹t®éng  TK      (6612)(ChitiÕtchiKP  Ön  î         vi tr ) Cã   152­ VËt  Öu,dông  ô  TK    li   c (ChitiÕthµng  Ön  î    vi tr ) ­KhixuÊthµng  Ön  î     æi  íi   n  Þ       vi tr  trao® ra v   ®¬ v kh¸c: c¸c + C¨n  vµo  Õt  nh  ña  Êp  ã  Èm   Òn  cø  quy ®Þ c c c th quy cho  æi  µng    ® h ®Ó lËp phiÕu  Êtkho,kÕ       xu     to¸nghi: Nî  311­ C¸c  TK    kho¶n  ph¶ithu (3118      )(ChitiÕt® æi  µng)    h Cã   152­ VËt  Öu,dông  ô  TK    li   c (ChitiÕthµng  Ön  î    vi tr ) + C¨n  vµo  è  µng    æi  Ën  Ò,  Õ     Ëp  Õu  Ëp  cø  sh trao ® nh v k to¸nl phi nh kho,   ghi: Nî  152­ V Ët  Öu,dông  ô  TK    li   c (ChitiÕthµng  Ön  î    vi tr ) Cã   311­ C¸c  TK    kho¶n  ph¶ithu (3118)(ChitiÕt® æi  µng)         h 6
 7. ­ Trêng  îp hµng  Ön  î Çn    h  vi tr  c ph¶ichuyÓn  æi    Òn,c¬    ® ra ti   quan  qu¶n  ý l  hµng  Ön  î Ïtæ  vi tr    chøc  thu tiÒn vµ  s b¸n      chuyÓn  è  Òn  n     n  Þ  ö  s ti ®Õ c¸c ®¬ v s dông.§¬n  Þ  ö  ông  Õ       êng  îp nhËn  Ön  î   vsd k to¸nnh tr h  vi tr  b»ng  Òn. ti ­ Trêng  îp viÖn  î µc«ng  ×nh ®Ç u      h  tr    l tr   tXDCB   Ýa  ícngoµitæ  (Ph n     chøc  thuªc¸c nhµ  Çu       th thic«ng  c«ng  ×nh vµ  µn  tr   b giao  cho  Ýa  Öt Nam), c¨n ph Vi      cø  µo    v biªnb¶n  µn  b giao c«ng  ×nh,kÕ       tr   to¸nghi: Nî  211­ Tµis¶n  è  nh  ÷u  ×nh TK     c ®Þ hh Cã   466­ Nguån  TK    kinh phÝ  ∙  ×nh  µnh    ®h th TSC§ b/ViÖn  î   tr b»ng  Òn: ti ­ Khi nhËn  Ön  îb»ng  Òn  Æt,     vi tr  ti m c¨n  vµo  è  Òn  ùc  Ën  Ëp  cø  s ti th nh l phiÕu    Õ     thu,k to¸nghi: Nî  111­ TiÒn  Æt TK    m Cã   461­ Nguån  TK    kinh phÝ  ¹t®éng   ho   (4612)(ChitiÕtKP  Ön  î       vi tr ) ­    Ën  Ön  îb»ng  Khi nh vi tr  chuyÓn kho¶n, c¨n  vµo  Êy    cø  Gi b¸o  ã   ña  Cc Ng ©n  µng  h hoÆc   Kho  ¹c,kÕ     b   to¸nghi: Nî  112­ TiÒn  öing©n  µng,kho  ¹c TK    g  h   b  Cã   461­ Nguån  TK    kinh phÝ  ¹t®éng    ho   (4612)(ChitiÕtKP  Ön  î       vi tr ) ­ Khi sö  ông  ån  Ön  î     d ngu vi tr  cho    ¹t®éng  chi c¸c ho   theo  ôc  ch  Ön  m ®Ý vi trîkÕ       to¸nghi: , Nî  661­ Chi ho¹t®éng  TK      (6612)(ChitiÕtchiKP viÖn  î         tr ) Nî  152­ V Ët  Öu,dông  ô  TK    li   c (Mua  ËtliÖu,dông  ô  Ëp  v    c nh kho) Nî  312­ T¹m  TK    øng  Êtquü  ¹m  (Xu   t øng) Nî  331­ C¸c  TK    kho¶n  ph¶itr¶    Cã   111­ TiÒn  Æt   TK    m Cã   112­ TiÒn  öiNg ©n  µng,Kho  ¹c TK    g  h   b ­  êng  îp mua  µis¶n  è  nh   Tr h  t  c ®Þ b»ng  Òn viÖn  î ti   tr ; + C¨n  vµo  cø  ho¸  n  ®¬ mua   µis¶n  è  nh,  Ëp    t  c ®Þ l biªn b¶n  µn  b giao  µi t  s¶n,kÕ       to¸nghi: Nî  211­ Tµis¶n  è  nh  ÷u  ×nh TK     c ®Þ hh Cã   111­ TiÒn  Æt   TK    m Cã   112­ TiÒn  öiNg ©n  µng,Kho  ¹c TK    g  h   b +  ång  êi    § th ,ghi t¨ng nguån kinh  Ý   ×nh  µnh  ph h th TSC§   µ    ¹t v chi ho   ®éng, kÕ       to¸nghi: Nî  661­ Chi ho¹t®éng  TK      (6612)(ChitiÕtchiKP  Ön  î         vi tr  ) Cã   466­ Nguån  ®∙  ×nh  µnh  TK    KP  h th TSC§  7
 8. c/ViÖn  î   tr b»ng  ¹itÖ: ngo   ­    Ën  Ön  î  Khinh vi tr b»ng  ¹itÖ,kÕ       ngo     to¸nghi: Nî  111­ TiÒn  Æt   û    Bé  µichÝnh  TK    m (T gi¸do  T   c«ng  è) b  Nî  112­ TiÒn  öiNg ©n  µng,Kho  ¹c TK    g  h   b  (Tû    Bé  µichÝnh  gi¸do  T   c«ng  è) b  Cã   461­Nguån  TK    kinhphÝ  ¹t®éng    ho   (4612)(ChitiÕtnguån       kinhphÝ  Ön  î   vi tr ) ­Khimua  Ëtt  ÕtbÞ, dông  ô,TSC§     v  ,thi     c  b»ng  Òn viÖn  î ti   tr : +  êng  îp  û gi¸giao  Þch  ×nh  ©n    Þ  êng  ªnNg ©n   µng  Tr h t    d b qu trªnth tr li   h do  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   Ng h Nh n     c«ng  è  ính¬n  û gi¸ghisæ   Õ   b l  t       k to¸n,kÕ     to¸nghi:   Nî  152­ V Ët  Öu,dông  ô  TK    li   c (Tû    gi¸giao dÞch  ×nh  ©n    Þ  êng  ¹itÖ    b qu trªnth tr ngo     li   ©n  µng  NHNN   ÖtNam   ªnNg h do  Vi   c«ng  è) b  Nî  211­ TSC§  ÷u  ×nh  TK    hh (Tû    gi¸giao dÞch  ×nh  ©n    Þ  êng  ¹itÖ    b qu trªnth tr ngo   li   ©n  µng  NHNN   ÖtNam   ªnNg h do  Vi   c«ng  è) b  Cã   111­ TiÒn  Æt   û        Õ   TK    m (T gi¸ghisæ k to¸n)   Cã   112­ TiÒn  öiNg ©n  µng,Kho  ¹c TK    g  h   b  (Tû        Õ   gi¸ghisæ k to¸n)   Cã   413­Chªnh  Öch  ûgi¸ TK    l t    +  êng  îp tû gi¸giao dÞch  ×nh  ©n    Þ  êng  ªnNg ©n   µng  Tr h        b qu trªnth tr li   h do  NHNN   ÖtNam   Vi   c«ng  è  á  ¬n  ûgi¸ghisæ   Õ   b nh h t       k to¸n, Õ      to¸nghi: k Nî  152­ VËt  Öu,dông  ô  TK    li   c (Tû    gi¸giao dÞch  ×nh  ©n    Þ  êng  ¹itÖ   b qu trªnth tr ngo   li   ©n  µng  NHNN   ÖtNam   ªnNg h do  Vi   c«ng  è) b  Nî  211­ TSC§  ÷u  ×nh  TK    hh (Tû    gi¸giao dÞch  ×nh  ©n    Þ  êng  ¹itÖ   b qu trªnth tr ngo   li   ©n  µng  NHNN   ÖtNam   ªnNg h do  Vi   c«ng  è) b  Nî  413­ Chªnh  Öch  ûgi¸ TK    l t    Cã   111­TiÒn  Æt   û        Õ   TK    m (T gi¸ghisæ k to¸n)   Cã   112­TiÒn  öiNg ©n  µng,Kho  ¹c TK    g  h   b  (Tû        Õ   gi¸ghisæ k to¸n)   ­ Khi cã  Õt  nh  ö  ýhoÆc     Õt  óc dù    è      quy ®Þ x l  khik th   ¸n,s chªnh  Öch  û l t  gi¸cña  ¬    c quan  ã  Èm   Òn  c th quy hoÆc   µ  µitrîghi vµo    µikho¶n  ªn nh t       c¸c t   li   quan    nh sau: +  ö  ýsè  X l   chªnh  Öch  l t¨ng,kÕ         to¸nghi: 8
 9. Nî  413­ Chªnh  Öch  ûgi¸ TK    l t    Cã   461­Nguån  TK    kinhphÝ  ¹t®éng    ho   (4612)   +  ö  ýsè  X l   chªnh  Öch  l gi¶m,kÕ       to¸nghi: Nî  461­ Nguån  TK    kinh phÝ  ¹t®éng    ho   (4612) Cã   413­Chªnh  Öch  ûgi¸ TK    l t    d/ Khi quyÕt     to¸n n¨m  éc  Çn    thu ph kinh phÝ   Ön  î® îc duyÖt,c¨n      vi tr      cø vµo  è    ¹t®éng  îc duyÖt,kÕ     Õt  s chiho   ®    to¸nk chuyÓn  è    îc duyÖt  s chi®   sang  nguån kinh phÝ:   Nî  461­ Nguån  TK    kinhphÝ  ¹t®éng    ho   (ChitiÕtkinhphÝ  Ön  î      vi tr ) Cã   661­ Chi ho¹t®éng  TK      (ChitiÕtkinhphÝ  Ön  î      vi tr ) 2.2.§èivíi         kho¶n  Ön  îthuéc ch¬ng  ×nh,  ù    c¸c vi tr      tr  d ¸n §èi víic¸c     kho¶n  Ön  îthuéc  ¬ng  ×nh, dù   tæ  vi tr  ch tr   ¸n  chøc  Õ   k to¸n   chung    ïng h Ö   èng    Õ     ña  n  Þ  trªnc   th sæ k to¸nc ®¬ v HCSN     nh quy  nh  ¹ m ôc   ®Þ ti   2.1  Çn    ph IIhoÆc   chøc  Õ   tæ  k to¸n riªng theo  Õ     Õ       ch ®é k to¸n HCSN       ban hµnh  Ìm  k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 999/TC/Q§/C§KT  µy  ng 2/11/1996  ña  é   µi c BT  chÝnh  µ  v theo híng dÉn  ¹ Th«ng   µy.     t i tn     èivíic¸c dù    Ön  î µ   a/ §       ¸n vi tr  quan  Ö   Ò   µichÝnh  ÷a Ban  m h v t  gi   qu¶n  ý l  dù  víic¸c ®¬n  Þ  ùc hiÖn  ù  ë    a   ¬ng  µ quan  Ö   Êp  ¸n      v th   d ¸n  c¸c ®Þ ph l  h c trªn,   cÊp  íi d: * C ¬    quan  ñ  ù    ch d ¸n hoÆc   ¬  c quan  u   èi  Õp nhËn  Ön  î ®Ç m ti   vi tr ­KhinhËn  îctiÒn,hµng  Ön  îkÕ        ®    vi tr   to¸nghi: , Nî  111­ TiÒn  Æt   TK    m Nî  112­ TiÒn  öiNg ©n  µng,Kho  ¹c TK    g  h   b Nî  152­ V Ët  Öu,dông  ô    Õthµng  Ön  î TK    li   c (chiti   vi tr ) Cã   462­ Nguån  TK    kinh phÝ  ù      d ¸n ­ Khi cã  Õt  nh  ña  ¬      quy ®Þ c c quan  ñ  ù  hoÆc   ¬  ch d ¸n  c quan  u   èi  ®Ç m chuyÓn  ån  Ön  î ngu vi tr  cho    n  Þ  ùc hiÖn  ù      a   ¬ng, c¨n cø  c¸c ®¬ v th   d ¸n ë ®Þ ph    vµo  chøng  õchuyÓn  Òn,chuyÓn  µng,kÕ        t  ti   h   to¸nghi:   î  341­ Kinh  Ý  Êp  N TK    ph c cho  Êp  íi c d  (ChitiÕtnguån  dù    Ön  îcho  õng ®¬n  Þ  Ën)    KP  ¸n vi tr   , t  v nh Cã   111­ TiÒn  Æt TK    m Cã   112­ TiÒn  öing©n  µng  TK    g  h kho  ¹c b Cã   152­ VËt  Öu,dông  ô    Õthµng  Ön  î TK    li   c (chiti   vi tr ) ­ Khi nhËn  îc chøng  õ do    ¬     ®  t   c¸c c quan  ùc hiÖn  ù  b¸o  vÒ   è  th   d ¸n  c¸o  s tiÒn,hµng  n  Þ  ∙  Ën  ùc tiÕp  ña    µ  µitrîníc ngoµi hoÆc   ù   ®¬ v ® nh tr   c c¸c nh t         t  nhËn  µng  ¹ c¶ng,kÕ     n  Þ  ñ  ù    h t  i   to¸n®¬ v ch d ¸n hoÆc   ¬ c quan  u   èi    ®Ç m ghi: Nî  341­ Kinh  Ý  Êp  TK    ph c cho  Êp  íi c d  (ChitiÕtKP  Ön  î     vi tr  cho  õng ®¬n  Þ) t  v Cã   462­ Nguån  TK    kinh phÝ  ù      d ¸n (ChitiÕtnguån  Ön  î    vi tr ) 9
 10. ­ Khi   ¬     c quan  ñ  ù    ch d ¸n hoÆc   ¬  c quan  u   èi  Ën  îcb¸o    ×nh  ®Ç m nh ®   c¸o t h×nh  ö  ông  ån  Ön  î ña    n  Þ  ùc hiÖn  ù    n  Þ  ñ  ù  sd ngu vi tr c c¸c®¬ v th   d ¸n,®¬ v ch d ¸n hoÆc   ¬    c quan  u   èi  ®Ç m ph¶n  ¶nh  è    ù    Ön  î ña  µn  ù    Õ   s chid ¸n vi tr c to d ¸n;k to¸nghi:    Nî  662­ Chi dù    TK      ¸n (ChitiÕttheo tõng dù         ¸n) Cã   341­ Kinh  Ý  Êp  TK    ph c cho  Êp  íi c d  (ChitiÕttõng ®¬n  Þ)      v ­ NhËn  îcsè    ®   kinh phÝ  ù  do  n  Þ  Êp  íichikh«ng  Õt  ép      d ¸n  ®¬ v c d     h n tr¶ l¹  n  Þ  Êp    i®¬ v c trªnghi: , Nî  111­ TiÒn  Æt   TK    m Nî  112­ TiÒn  öiNg ©n  µng,Kho  ¹c TK    g  h   b     Cã   341­Kinh  Ý  Êp      TK    ph c cho  Êp  íi c d  (ChitiÕttõng ®¬n  Þ  ù       v d ¸n) ­ KhiquyÕt to¸n        kinh phÝ  ù    Ön  î ña  µn  ù    îccÊp  ã  Èm     d ¸n vi tr  c to d ¸n ®   c th quyÒn    Öt,kÕ       phª duy   to¸nghi: Nî  462­ Nguån  TK    kinhphÝ  ù      d ¸n (ChitiÕtnguån  Ön  î    vi tr ) (ChitiÕttheo nguån       kinhphÝ  µ    v theo dù    ¸n) Cã   662­ Chi dù    TK      ¸n (ChitiÕtnguån  Ön  î    vi tr )   C¸c  n  Þ  ùc hiÖn  ù    Óu  ù      a    ng) *  ®¬ v th   d ¸n (Ti d ¸n ë ®Þ ph¬   ­ Khi nhËn  îctiÒn,hµng  Ön  î c¬     ®    vi tr do  quan  ñ  ù    Êp    ch d ¸n c trªnhoÆc   c¬  quan  u   èi  Õp nhËn  ®Ç m ti   chuyÓn  Ò,    vµo    v c¨n cø  c¸c chøng  õ nhËn  Òn, t  ti   hµng,kÕ         to¸nghi: Nî  111­ TiÒn  Æt TK    m Nî  112­ TiÒn  öiNg ©n  µng,Kho  ¹c TK    g  h   b Nî  152­ V Ët  Öu,dông  ô  TK    li   c (ChitiÕthµng  Ön  î    vi tr ) Cã   462­ Nguån  TK    kinh phÝ  ù      d ¸n (ChitiÕttheo tõng dù         ¸n) ­N Õ u   Ën  µis¶n  è  nh:   nh t   c ®Þ +  êng  îp ®¬n  Þ  ùc hiÖn  ù    ¹ch to¸nchung    ïng h Ö   èng  Tr h  v th   d ¸n h     trªnc   th sæ   Õ   k to¸n víi®¬n  Þ  µnh  Ýnh  ù     vh ch s nghiÖp  ×  th c¨n  vµo    cø  biªn b¶n  µn  b giao tµis¶n  è  nh  ña  ¬     c ®Þ c c quan  ñ  ù    ch d ¸n hoÆc   ¬  c quan  u   èi,kÕ     ®Ç m   to¸n ®¬n  Þ  ùc hiÖn  ù      µo  v th   d ¸n ghiv bªn  î  µi kho¶n  NT  001  µis¶n  è  nh  "T   c ®Þ thuª  ngoµi", ng  êighivµo    µis¶n  è  nh  Éu    è  31    vµ     ®å th     Sæ t   c ®Þ (M sæ s S  ­ H)  Sæ theo  âi tµis¶n  è  nh  µ  d   c ®Þ v c«ng  ô  ¹  ¬i sö  ông  Éu    è  32      c ti   d n (M sæ s S  ­ H). Sau    Õt  óc dù    Õu  îccÊp  ã  Èm  Òn  µn  khik th   ¸n,n ®  c th quy b giao tµis¶n  × ghi    th     t¨ngtµi    s¶n  è  nh  ña  n  Þ: c ®Þ c ®¬ v   Nî  211­ Tµis¶n  è  nh  ÷u  ×nh  TK     c ®Þ hh Cã   466­ Nguån  TK    kinh phÝ  ∙  ×nh  µnh    ®h th TSC§ §ång  êighiCã   µikho¶n  th     T   001  µis¶n  è  nh    µi" "T   c ®Þ thuªngo +  êng  îp  n  Þ  ùc hiÖn  ù  tæ  Tr h ®¬ v th   d ¸n  chøc  Õ   k to¸n riªng th×      c¨n    cø vµo  Biªn b¶n  µn    b giao tµis¶n  ña     c Ban  qu¶n  ýdù    Êp    l   ¸n c trªnhoÆc   ¬ c quan  ®Ç u   èi,ghit¨ngtµi m        s¶n  è  nh, ghi: c ®Þ    Nî  211­ Tµis¶n  è  nh  ÷u  ×nh  TK     c ®Þ hh 10
 11. Cã   466­ Nguån  TK    kinh phÝ  ∙  ×nh  µnh    ®h th TSC§ §ång  êighi vµo    µis¶n  è  nh  Éu    è    ­ H)  µ    th     Sæ t   c ®Þ (M sæ s S 31    v Sæ theo dâitµis¶n  è  nh  µ       c ®Þ v c«ng  ô  ¹ n¬isö  ông  Éu    è  32   c t    d i (M sæ s S  ­H). ­ N Õ u   ¬    c quan  ùc hiÖn  ù  nhËn  Òn,hµng  Ön  î  ùctiÕp  ña  th   d ¸n  ti   vi tr  tr   c nhµ  µitrî ícngoµi(kh«ng  t     n   qua  ¬  c quan  ñ  ù    ch d ¸n hoÆc   ¬  c quan  u   èi    ®Ç m ë Trung  ng): ¬ +    Ën  îctiÒn,hµng,c¨n cø  µo  Khi nh ®         v chøng  õ nhËn  Òn,nhËn  µng, t  ti   h   kÕ     to¸nghi: Nî  111­ TiÒn  Æt TK    m Nî  112­ TiÒn  öiNg ©n  µng,Kho  ¹c TK    g  h   b Nî  152­ V Ët  Öu,dông  ô  TK    li   c (ChitiÕthµng  Ön  î    vi tr ) Cã   462­ Nguån  TK    kinh phÝ  ù      d ¸n +  ång  êic¬  § th   quan  ùc  Ön  ù  ph¶i lµm  ñ  ôc x¸c nhËn  Òn, th hi d ¸n    th t     ti   hµng  Ön  î íi ¬  vi tr    quan  µichÝnh,b¸o    ån  Ön  î ∙  Ën  Ìm  vc T    c¸o ngu vi tr  nh k theo  ® chøng  õ nhËn  Òn,hµng  Ön  î êng  îp kh«ng  ã  t  ti   vi tr  (tr h  c chøng  õ b¶n  èc  ×  t  g th göib¶n    sao  ôp)vÒ   ¬  ch   c quan  ñ  ù    ch d ¸n hoÆc   ¬  c quan  u   èi    ®Ç m ë Trung  ng  ¬ ®Ó   ¬  c quan  ñ  ù  hoÆc   ¬  ch d ¸n  c quan  u   èi  ®Ç m tæng  îp  ån  Ön  î®∙  h ngu vi tr  nhËn      íi ¬  b¸o c¸o v   quan  µichÝnh. c T    ­ Trêng  îp  µ  µitrî   ùctiÕp    h nh t     tr   chi hoÆc  chuyÓn    Òn  tr¶ti cho  êi b¸n ng     hµng, ngêi cung  Êp  Þch  ô      cd v thay ®¬n  Þ  ùc hiÖn  ù      v th   d ¸n,c¨n  vµo    cø  ho¸ ®¬n  hµng  ña  êib¸n  µ    b¸n  c ng   v c¸cchøng  õ chuyÓn  Òn trùctiÕp cña  µ  µi t  ti       nh t   trîkÕ     n  Þ  ùc hiÖn  ù        to¸n®¬ v th   , d ¸n ghi: Nî  331­ C¸c  TK    kho¶n  ph¶itr¶    (Nhµ  µitrî t   chuyÓn  Òn tr¶cho  êib¸n  µng    êicung  Êp  Þch  ti     ng   h ho¸,ng   cd vô  cho  n  Þ  ùc hiÖn  ù  ®¬ v th   d ¸n) Nî  662­ Chi dù    TK      ¸n (Nhµ  µitrî   ùctiÕp m ét  è  t     tr   chi   s kho¶n  chi t¹ ViÖtNam     i   cho  n  Þ  ùc hiÖn  ù  ®¬ v th   d ¸n) Cã   462­ Nguån  TK    kinh phÝ  ù      d ¸n ­Khisö  ông  ån  Ön  îkÕ       d ngu vi tr   to¸nghi: , Nî  662­ Chi dù    TK      ¸n (ChitiÕtnguån  Ön  î    vi tr ) Cã   111­ TiÒn  Æt TK    m Cã   112­ TiÒn  öiNg ©n  µng,Kho  ¹c TK    g  h   b   ã   152­V Ët  Öu,dông  ô  C TK    li   c (ChitiÕthµng  Ön  î    vi tr  )   ã   331­C¸c  C TK    kho¶n  ph¶itr¶(C¸cdÞch  ô       v mua  µi) ngo ­KhiquyÕt to¸nchidù    Ön  î îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt (c¬           ¸n vi tr    ® c th quy phª duy   quan  ñ  ù    ch d ¸n hoÆc   ¬  c quan  u   èi  Õp nhËn  ®Ç m ti   kinh phÝ      ë Trung  ng    ¬ phª duyÖt), Õ     n  Þ  ùc hiÖn  ù        to¸n®¬ v th   k d ¸n ghi: Nî TK    462­ Nguån    kinh phÝ  ù      d ¸n (ChitiÕtnguån  Ön  î    vi tr ) 11
 12. Cã   662­ Chi dù    TK      ¸n (ChitiÕtnguån  Ön  î    vi tr ) ­ Khi kÕt  óc dù    µ  µitrî µn     th   ¸n,nh t     b giao tµis¶n  è  nh     c ®Þ cho  Ýa  Öt ph Vi   Nam,    vµo  c¨n cø  chøng  õ chuyÓn  t  giao tµis¶n  ña  ¬     c c quan  ñ  ù    ch d ¸n hoÆc   c¬ quan  u   èi  ù    Õ     n  Þ  ùc hiÖn  ù  ghi t¨ng tµis¶n  è  ®Ç m d ¸n,k to¸n®¬ v th   d ¸n        c ®Þnh, kÕ       to¸nghi: Nî  211­ Tµis¶n  è  nh  ÷u  ×nh TK     c ®Þ hh Cã   466­ Nguån  TK    kinh phÝ  ∙  ×nh  µnh    ®h th TSC§ ­Trêng  îp dù    îcNSNN   Êp  èn  i øng:   h   ¸n ®   c v ®è   +    Ën  îckinh phÝ  NSNN   Êp  Khi nh ®     do  c b»ng  ¹n  h møc  hoÆc   b»ng  Önh  l chi,c¨n  vµo  Êy  ótH¹n    cø  Gi r   møc  kinh  Ý   ph kiªm  Ünh  Òn  Æt,  Õu    l ti m phi thu hoÆc   Êy    ã   ña  Gi b¸o C c Kho  ¹c,kÕ       b   to¸nghi: Nî  111­ TiÒn  Æt   TK    m Nî  112­ TiÒn  öiNg ©n  µng,Kho  ¹c TK    g  h   b  Cã   462­ Nguån  TK    kinh phÝ  ù      d ¸n (ChitiÕtnguån     NSNN) +  Õ u   N NSNN   Êp  c kinh phÝ    ùctiÕp    tr¶tr   cho  êicung  Êp  Ët thoÆc   ng   c v    dÞch  ô  v mua  µi, Õ       ngo   to¸nghi: k Nî  331­ C¸c  TK    kho¶n  ph¶itr¶    (Ng©n  s¸ch chuyÓn  Òn tr¶cho  êihëng  ô)   ti     ng   th Nî  662­ Chi dù    TK      ¸n (ChitiÕtdù    Ön  î     ¸n vi tr ) Cã   462­ Nguån  TK    kinh phÝ  ù      d ¸n (ChitiÕtnguån     NSNN) b/ §èivíic¸c dù  viÖn  î µ           ¸n  tr  quan  Ö   Ò   µichÝnh  ÷a Ban  m h v t  gi   qu¶n  ý l  dù    ¬  ¸n,c quan  u   èi  íic¸c ®¬n   Þ   ùc  Ön  ù  ë    a   ¬ng  ®Ç m v     v th hi d ¸n  c¸c ®Þ ph kh«ng    µquan  Ö   Êp  coil   h c trªn, Êp  íi  c d: Khi Ban    qu¶n  ýdù    l   ¸n hoÆc   ¬  c quan  u   èi  ®Ç m chuyÓn  Òn,hµng  Ön  ti   vi trî  cho    ¬  c¸c c quan  ùc hiÖn  ù  ë    a   ¬ng, Bé   µi chÝnh  µm  ñ th   d ¸n  c¸c ®Þ ph   T  l th   tôcghiching©n      s¸ch cho  a  ¬ng:   ®Þ ph +  ¬   C quan  qu¶n  ýdù    ¬  l   ¸n,c quan  u   èi,ghi: ®Ç m     Nî  462­ Nguån  TK    kinhphÝ  ù      d ¸n Cã   112­ TiÒn  öiNg ©n  µng,Kho  ¹c TK    g  h   b  Cã   152­ VËt  Öu,dông  ô TK    li   c +  ¬   C quan  ùc hiÖn  ù    th   d ¸n (hoÆc  Óu dù        a  ¬ng  ¹ch to¸n ti   ¸n)ë c¸c®Þ ph h   nh  êng  îp  (tr ng  îp  Êp  tr h a  ê h c trªn,cÊp  íi     d ) Riªng  i  íic¸c kho¶n  Ön  î . ®è v     vi tr  ®¬n  Þ  ùc  Ön  ù  nhËn  Òn,hµng  Ön  îtrùc tiÕp  õ c¸c nhµ  µitrî v th hi d ¸n  ti   vi tr    t    t   ®¬n  Þ  ùc hiÖn,sau    Õp nhËn  Òn,hµng  õnhµ  µitrî v th     khiti   ti   t  t   ph¶ilµm  ñ tôc   th     x¸cnhËn  Ön  î öic¬    vi tr    quan  ñ  ù    g ch d ¸n hoÆc   ¬  c quan  u   Ý     µm  ñ ®Ç m« ®Ó l th   tôcghithu,ghiching©n         s¸ch. c/§èivíi   ù    Ýn  ông:C¸c        d ¸n t d c¸c   kho¶n  Ön  î ña  ícngoµisö  ông  íi vi tr  c n   d v  m ôc  ch  µm  èn  ®Ý l v quay  vßng    ®Ó cho  vay. C¸c dù  ¸n tÝn dông kÕ  to¸n theo chÕ  ®é  kÕ  to¸n µnh chÝnh sù   h nghiÖp: 12
 13. ­ Khi nhËn  îc vèn  ña  µ  µitrîníc ngoµi,kÕ      ®  c nh t         to¸n ph¶n    ¶nh  è  èn  sv viÖn  î ∙  Ën    µm  èn  tr  nh ®Ó l v cho  ® vay,kÕ       to¸nghi: Nî  111­ TiÒn  Æt TK    m Nî  112­ TiÒn  öiNg ©n  µng,Kho  ¹c TK    g  h   b Cã   462­ Nguån  TK    kinh phÝ  ù      d ¸n (ChitiÕtnguån  èn  Ön  î    v vi tr ) ­N Õ u   Ën  Òn do  ©n    nh ti   Ng s¸ch cÊp  èn  i øng  µm  èn    v ®è   l v cho  vay,ghi:    Nî  112­ TiÒn  öiNg ©n  µng,Kho  ¹c TK    g  h   b  Cã   462­ Nguån  TK    kinh phÝ  ù      d ¸n (ChitiÕtnguån  èn  i øng)    v ®è     ­KhixuÊttiÒn cho         vay,c¨n cø Hîp  ng      ®å vay  µ  Õ   cvay,kÕ     Ëp v kh í     to¸nl   c¸cchøng  õchi,   t    ghi: Nî  313­ Cho  TK    vay  (3131)(ChitiÕttõng ®èi t ng nhËn          î   vay) Cã   111­ TiÒn  Æt   TK    m Cã   112­ TiÒn  öiNg ©n  µng,Kho  ¹c TK    g  h   b ­ Sè   Òn l∙vÒ     ti     cho  i vay    îc(NÕu  ã),c¨n cø  µo  thu ®   c     v chøng  õ thu l∙kÕ   t     i to¸nghi:   Nî  111   Òn  Æt,  TK  ­Ti m hoÆc Nî  112­ TiÒn  öiNg ©n  µng,Kho  ¹c    TK    g  h   b    Cã   511­ C¸c  TK    kho¶n    thu (5118) ­Sè      îcxö  ýtheo quy  nh  ña  ¬  Õ   µichÝnh:   l∙thu ®   l   i   ®Þ c c ch t     Nî  511­ C¸c  TK    kho¶n    thu (5118­Thu    kh¸c) Cã   461­ Nguån  TK    kinh phÝ  ¹t®éng    ho   (NÕu    bæ sung  ån  ngu kinhphÝ  ¹t®éng  ña  n  Þ)   ho   c ®¬ v Cã   462­ Nguån  TK    kinh phÝ  ù      d ¸n (NÕu    bæ sung  ån      ån  èn  ngu ®Ó t¨ngngu v cho  vay) ­ Khi thu  åi c¸c kho¶n  Òn     h    ti cho vay, c¨n  vµo    cø  chøng  õ thu  åi vèn  t  h  vay  èc), Õ     (g   to¸nghi: k Nî  111­ TiÒn  Æt TK    m Nî  112­ TiÒn  öiNg ©n  µng,Kho  ¹c TK    g  h   b Cã   313­ Cho  TK    vay  (3131)   ­Khitíh¹n ®èi t ng vay  a    îchuyÓn           î   i ch tr¶n   sang  îqu¸ h¹n,kÕ       n       to¸nghi: Nî  3131­Cho  TK    vay Cã   3132­Qu¸  ¹n TK    h  ­ C¸c    kho¶n  Öth¹ivÒ   èn  thi     v cho  vay  thiªntai  (do   , ho¶  ¹n,lòlôt) ho       hoÆc   ® îcnhµ  µitrî ng      t   ®å ý chuyÓn  sang khoanh  îchê  ö  ý, Õ     n  x l   to¸nghi: k Nî  3131­Cho  TK    vay Cã   3133­Khoanh  î TK    n 13
 14. ­ Khi nhµ  µitrî ícngoµi®ång      î,c¨n cø  µo     t     n   ý xo¸ n     v chøng  õ xo¸ nî,kÕ   t      to¸nghi:    Nî  462­ Nguån  TK    kinhphÝ  ù      d ¸n (ChitiÕtvèn  Ön  î    vi tr ) Cã   313­ Cho  TK    vay  ­ Khi kÕt  óc dù    Ýa  íc ngoµibµn     th   ¸n,ph n    giao  èn  v cho  Ýa  Öt Nam   ph Vi   c¨n cø  Õt ®Þnh  ña  Êp  ã  Èm  Òn:   quy   c c c th quy +  Õ u   N giao  èn  v cho  n  Þ   ang  ùc  Ön  ù    Õ   ®¬ v ® th hi d ¸n,k to¸n ghi gi¶m     nguån  kinh phÝ  ù        ån    d ¸n,ghit¨ngngu kinhphÝ  ¹t®éng  ña  n  Þ    ho   c ®¬ v . Nî  462­ Nguån  TK    kinhphÝ  ù      d ¸n (ChitiÕtdù    Ön  î     ¸n vi tr ) Cã   461­ Nguån  TK    kinh phÝ  ¹t®éng    ho   (4612) +  Õ u   ép    ©n   N n tr¶Ng s¸ch Nhµ   ícsè  èn  ö  ông      n  v sd ®Ó cho  vay,kÕ       to¸n ghi:   Nî  462­ Nguån  TK    kinhphÝ  ù      d ¸n (ChitiÕtvèn  Ön  î    vi tr ) Cã   111­ TiÒn  Æt   TK    m ,hoÆc Cã   112­ TiÒn  öiNg ©n  µng,Kho  ¹c TK    g  h   b 3­ Ph¬ng    ph¸p kÕ     i víi   ù    u      to¸n®è     d ¸n ®Ç tXDCB. c¸c 3.1­§èivíi   ù    u    ©y  ùng  ¹ch to¸nchung    ïng h Ö   èng        d ¸n ®Ç tx d c¸c h   trªnc   th sæ   Õ     ña  n  Þ  k to¸nc ®¬ v HCSN: a/C¬     quan  ñ  ù    ch d ¸n hoÆc   ¬  c quan  u   èi: ®Ç m ­ Khi nhËn  èn  Ön  îkh«ng  µn  ¹ b»ng  Òn  Æt,     v vi tr  ho l i  ti m chuyÓn kho¶n  hoÆc   Ëtt kÕ     v  ,  to¸nghi: Nî  111­ TiÒn  Æt   TK    m Nî  112­ TiÒn  öiNg ©n  µng,Kho  ¹c TK    g  h   b Nî  152­ V Ët  Öu,dông  ô  TK    li   c    Cã   441­Nguån      TK    kinhphÝ  u      ®Ç tXDCB   (ChitiÕtvèn  Ön  î    vi tr ) ­ Khi cã  Õt  nh  ña  Êp  ã  Èm  Òn, Ban      quy ®Þ c c c th quy   qu¶n  ýdù    l   ¸n hoÆc   c¬ quan  u   èi  ®Ç m chuyÓn  èn  Ön  î v vi tr  cho    n  Þ  Êp  íithùc hiÖn  ù  c¸c ®¬ v c d     d ¸n,c¨n cø      chøng  õchuyÓn  Òn,chuyÓn  µng,kÕ     t  ti   h   to¸nghi: Nî  341­ Kinh  Ý  Êp  TK    ph c cho  Êp  íi c d  (ChitiÕtvèn  Ön  î    vi tr ) Cã   111­ TiÒn  Æt   TK    m Cã   112­ TiÒn  öiNg ©n  µng,Kho  ¹c TK    g  h   b Cã   152­ VËt  Öu,dông  ô  TK    li   c ­ Trêng  îp  n  Þ  ùc hiÖn  ù  nhËn  ùc tiÕp  èn  Ön  îkh«ng    h ®¬ v th   d ¸n  tr   v vi tr  hoµn  ¹ tõ nhµ  µitrî l    i t   theo  ù  û  Òn  ña  ¬  s u quy c c quan  ñ  ù    ch d ¸n hoÆc   ¬  c quan  ®Ç u   èi,khi®¬n  Þ  ùc hiÖn  ù    ùc nhËn  èn  Ön  îth× kÕ     n   m    v th   d ¸n th   v vi tr     to¸n®¬ , vÞ  Êp    c trªnghi: Nî  341­ Kinh  Ý  Êp  TK    ph c cho  Êp  íi c d  (ChitiÕtvèn  Ön  î    vi tr )     Cã   441­Nguån       TK    kinh phÝ  u      ®Ç tXDCB   (ChitiÕtvèn  Ön  î    vi tr ) 14
 15. ­ Sè  èn  Ön  î n  Þ  ùc hiÖn  ù        v vi tr  ®¬ v th   d ¸n chikh«ng  Õt  ép    Êp  h n tr¶c trªn,   c¨n cø  µo    v chøng  õnhËn  t  chuyÓn  Òn,kÕ       ti   to¸nghi: Nî  111­ TiÒn  Æt   TK    m Nî  112­ TiÒn  öiNg ©n  µng,Kho  ¹c TK    g  h   b  Cã   341­ Kinh  Ý  Êp  TK    ph c cho  Êp  íi c d  ­ C¨n  vµo  c¸o cña  n  Þ  ùc hiÖn  ù    Ò   è  èn  Ön  î chi   cø  b¸o    ®¬ v th   d ¸n v s v vi tr      kh«ng  Õt  ∙  ép    h ® n tr¶NSNN   theo sù  û  Òn  ña  Êp    u quy c c trªn, Õ         to¸nghi: k Nî  441­ Nguån  TK    kinhphÝ  u      ®Ç tXDCB Cã   341­ Kinh  Ý  Êp  TK    ph c cho  Êp  íi c d  ­ Khi c«ng  ×nh hoµn  µnh  µn     tr   th b giao ® a  µo  ö  ông  µ  c¸o quyÕt    v sd v b¸o    to¸nvèn  u    ña  n  Þ  ùc hiÖn  ù    ∙  îcphª duyÖt,kÕ     n  Þ    ®Ç tc ®¬ v th   d ¸n ® ®       to¸n®¬ v cÊp    trªnghi: Nî  441­ Nguån  TK    kinhphÝ  u      ®Ç tXDCB Cã   341­ Kinh  Ý  Êp  TK    ph c cho  Êp  íi cd b/C¸c  n  Þ  ùc hiÖn  ù      ®¬ v th   d ¸n: * K Õ     Õp nhËn  ån  Ön  î   to¸nti   ngu vi tr : ­ Khi nhËn  èn  Ön  î Ò   u       v vi tr  ®Ç tXDCB   v b»ng  Òn m Æt,  ti   chuyÓn kho¶n  hoÆc  b»ng  Ët tdo  ¬  v    c quan  ñ  ù    ch d ¸n hoÆc   ¬  c quan  u   èi  ®Ç m chuyÓn  Ò, v c¨n cø  µo      v c¸cchøng  õnhËn  Òn hoÆc   µng,kÕ       t  ti   h   to¸nghi: Nî  111­ TiÒn  Æt   TK    m Nî  112­ TiÒn  öiNg ©n  µng,Kho  ¹c TK    g  h   b Nî  152­   Ët  Öu,dông  ô TK   V li   c      ã   441­ Nguån     C TK    kinhphÝ  u      ®Ç tXDCB (ChitiÕtvèn  Ön  î    vi tr ) ­ Trêng  îp  ¬    h c quan  ñ  ù  hoÆc   ¬  ch d ¸n  c quan  u   èi  ®Ç m chuyÓn  TSC§   xuèng cho  n  Þ  ùc hiÖn  ù    Õ       µo  ®¬ v th   d ¸n,k to¸n ghiv bªn  î  001­ Tµi s¶n  N TK     cè  nh    µi, ng  êighivµo    µis¶n  è  nh. ®Þ thuªngo   ®å th     Sæ T   c ®Þ ­ N Õ u   n  Þ  ùc hiÖn  ù    Ën  èn  Ön  î ùctiÕp cña  µ  µitrî   ®¬ v th   d ¸n nh v vi tr    tr   nh t     nícngoµi(kh«ng      qua  ¬  c quan  ñ  ù    ch d ¸n hoÆc   ¬  c quan  u   èi): ®Ç m +    Ën  îctiÒn,hµng  Ön  î   vµo  Khinh ®     vi tr  cø  c¨n chøng  õnhËn  Òn,hµng, t  ti     kÕ     to¸nghi: Nî  111­ TiÒn  Æt   TK    m Nî  112­ TiÒn  öiNg ©n  µng,Kho  ¹c TK    g  h   b  Nî  152­ V Ët  Öu,dông  ô  TK    li   c Cã   441­ Nguån  TK    kinh phÝ  u      ®Ç tXDCB(ChitiÕtvèn  Ön  î    vi tr ) +  ång  êiph¶ib¸o    è  èn  Ön  î ∙  Ën  Ìm  § th     c¸o s v vi tr  nh (k theo  ® chøng  õ gèc  t  vÒ   Ën  èn  nh v hoÆc   chøng  õsao  ôp  ã    Ën  ña  ñ tr ng  n  Þ) göi t  ch c x¸cnh c th   ë ®¬ v     vÒ   ¬  c quan  ñ  ù    ch d ¸n hoÆc   cho quan  u   èi. ®Ç m ­ Trêng  îp  µ  µitrîchitrùc tiÕp,øng  íc hoÆc     h nh t           tr   thanh to¸n trùc tiÕp      cho  êinhËn  Çu,ngêicung  Êp  Þch  ô  ¹ ViÖtNam,    ho¸ ®¬n    ng   th     cd v t  i   c¨n cø    b¸n 15
 16. hµng  ña  êib¸n  µ  c ng   v chøng  õ chuyÓn  Òn trùctiÕp cña  µ  µitrî kÕ     t  ti       nh t     to¸n , ghi: Nî  331­ C¸c  TK    kho¶n  ph¶itr¶(ChuyÓn  Òn tr¶cho  êib¸n)    ti     ng   Nî  241­ X ©y  ùng  ¬  TK    d c b¶n  ë  d dang  (ChitrùctiÕp)    Cã   441­ Nguån  TK    kinh phÝ  u      ®Ç tXDCB   ­ Nh Ën  èn  i øng  Ng ©n    v ®è   do  s¸ch cÊp    b»ng  Önh    µo  µikho¶n  ña  l chiv t   c ®¬n  Þ,kÕ       v   to¸nghi: Nî  112­ TiÒn  öiNg ©n  µng,Kho  ¹c TK    g  h   b   Cã   441­ Nguån     TK    kinhphÝ  u      ®Ç tXDCB   (ChitiÕtvèn  ©n     Ng s¸ch) ­NhËn  èn  Ön  î   ¼ng    v vi tr  thchi cho  c«ng  ×nh,kÕ       tr   to¸nghi: Nî  241­ X ©y  ùng  ¬  TK    d c b¶n  ë  d dang Cã   441­ Nguån  TK    kinh phÝ  u      ®Ç tXDCB ­Khidù    Õt  óc,b¸o c¸o quyÕt to¸n® îcphª duyÖt:     ¸n k th              +  µn  B giao TSC§  µo  ö  ông,kÕ       v sd   to¸nghi: Nî  211­ TSC§  ÷u  ×nh  TK    hh Nî  213­ TSC§  h×nh  TK    v«  Cã   241­ X ©y  ùng  ¬  TK    d c b¶n  ë  d dang +  ång  êikÕ       § th   to¸nghigi¶m  ån  èn  u  ,ghit¨ngnguån  ngu v ®Ç t      kinh phÝ    ®∙  ×nh  µnh  h th TSC§:  Nî  441­ Nguån  TK    kinhphÝ  u      ®Ç tXDCB   Cã   466­ Nguån  TK    kinh phÝ  ∙  ×nh  µnh    ®h th TSC§ * K Õ       Ý  u  :   to¸nchiph ®Ç t  ­ Khi nhËn    Þ khèil ng  ©y  ùng, dÞch  ô   Ên, chiphÝ      gi¸tr    î x d   v tv     kh¸c (chi    phÝ   ÕtkÕ,   Ên...  µn  µnh  nhµ  Çu  µn  thi   tv )ho th do  th b giao,c¨n  hîp  ng    cø  ®å giao thÇu,biªnb¶n       nghiÖ m    èil ng,kÕ       thu kh  î   to¸nghi: Nî  241­ X ©y  ùng  ¬  TK    d c b¶n  ë  d dang Cã   331­ C¸c  TK    kho¶n  ph¶itr¶    ­ Nh Ëp    kho  ÕtbÞ   hoµn  µnh  thi   do  th mua   ¾ m,  s c¨n  ho¸  n,  Õu  cø  ®¬ phi nhËp  kho,kÕ         to¸nghi: Nî  152­ V Ët  Öu,dông  ô  TK    li   c Cã   331­ C¸c  TK    kho¶n  ph¶itr¶   ­KhinhËn  ÕtbÞ     thi   kh«ng  Çn  ¾p  c l giao th¼ng    cho  sö  ông,kÕ     bªn  d   to¸n ghi:   Nî  241­ X ©y  ùng  ¬  TK    d c b¶n  ë  d dang Cã   331­ C¸c  TK    kho¶n  ph¶itr¶   ­ Khi xuÊt thiÕtbÞ          kh«ng  Çn  ¾p  õ kho  ña  c l t  c Ban qu¶n  ý dù  giao l   ¸n    cho  êisö  ông,kÕ       ng   d   to¸nghi: 16
 17. Nî  241­ ©y  ùng  ¬  TK  X d c b¶n  ë  d dang Cã   152­ VËt  Öu,dông  ô  TK    li   c (ChitiÕtthiÕtbÞ       trong kho)     ­§èivíi ÕtbÞ  Çn  ¾p:      thi   c l   +    Êt thiÕtbÞ   Çn  ¾p  õ kho  Khi xu     c l t  giao cho  é  Ën  ¾p  Æt,  Õ       b ph l ® k to¸n ghi:   Nî  152­ V Ët  Öu,dông  ô  TK    li   c (ChitiÕtthiÕtbÞ  a  i  ¾p)      ® ®l   Cã   152­ VËt  Öu,dông  ô  TK    li   c (ChitiÕtthiÕtbÞ       trong kho)     +    ã  èil ng l¾p  Æt  µn  µnh  ña  B  µn  Khi c kh  î   ® ho th c bªn  b giao,® îcnghiÖ m      thu vµ  Êp  Ën    ch nh thanh  to¸n,th×    Þ thiÕtbÞ   a  i  ¾p  íi® îctÝnh  µo    gi¸tr     ® ®l m    v chØ    ùc hiÖn  u  ,kÕ     tiªuth   ®Ç t  to¸nghi: Nî  TK  TK  241­X ©y  ùng  ¬    d c b¶n  ë  d dang  Cã   152­ VËt  Öu,dông  ô  TK    li   c (ChitiÕtthiÕtbÞ  a  i  ¾p)      ® ®l   ­C¸c    Ý  ©y  ùng  ¬    chiph x d c b¶n  kh¸cph¸tsinh,ghi:       Nî  241­ X ©y  ùng  ¬  TK    d c b¶n  ë  d dang  Cã   111­ TiÒn  Æt   TK    m Cã   112­ TiÒn  öiNg ©n  µng,Kho  ¹c TK    g  h   b  Cã   441­ Nguån  TK    kinh phÝ  u      ®Ç tXDCB ­ Khi dù  kÕt  óc,c«ng  ×nh XDCB   µn  µnh,b¸o  quyÕt        ¸n  th   tr   ho th   c¸o  to¸n ® îcphª duyÖt,kÕ            to¸nghi: Nî  211­ TSC§  ÷u  ×nh  TK    hh Nî  213­ TSC§  h×nh  TK    v«  Nî  441­ Nguån  TK    kinhphÝ  u      ®Ç tXDCB   (PhÇn  kinhphÝ    Öt bá  îcphª duyÖt)   xinduy   ®     Nî  311­ C¸c  TK    kho¶n  ph¶ithu    (PhÇn  kinhphÝ    Öt bá    xinduy   kh«ng  îcphª duyÖt) ®   Cã   241­ X ©y  ùng  ¬  TK    d c b¶n  ë  d dang Sè    Ý  îcduyÖt bá  µ      chiph ®     v chisaikh«ng  îcduyÖt,ghi: ®     Nî  441­ Nguån  TK    kinhphÝ  u      ®Ç tXDCB   è  Öt bá) (S duy     Nî  311­ C¸c  Tk    kho¶n  ph¶ithu (3118)(Sè         chisai) Cã   241­ X ©y  ùng  ¬  TK    d c b¶n  ë  d dang §ång  êighi: th     Nî  441­ Nguån  TK    kinhphÝ  u      ®Ç tXDCB   Cã   466­ Nguån  TK    kinh phÝ  ∙  ×nh  µnh    ®h th TSC§ 3.2/§èivíi   ù    u    ©y  ùng  ã  chøc  ¹ch to¸nriªngth× thùc       d ¸n ®Ç tx d c¸c c tæ  h        hiÖn  ¬ng  ph ph¸p  Õ   k to¸n theo    quy  nh  ña  Õ     Õ   ®Þ c Ch ®é k to¸n ®¬n  Þ  ñ    v ch ®Ç u    tban  µnh  h theo quyÕt ®Þnh  è      s 214/2000/Q§­BTC   µy  ng 28/12/2000 cña    Bé  ëng  é  µichÝnh  µ    tr BT  v c¸cquy  nh  ña  ®Þ c Th«ng   µy. tn 17
 18. III­T æ  c h ø c  th ù c hi Ö n   1­ Th«ng  nµy  t thay  Õ  th Th«ng  46­  t TC/C§KT  µy  th¸ng 8    ng 15    n¨m 1991  ña  é  µichÝnh  íng dÉn  Õ     ¹ch to¸nkÕ     Òn hµng  Ön  î c BT  h  ch ®é h     to¸nti   vi tr  quèc  Õ  µ  ã  Öu  ùcthi µnh  Ó   õngµy  t v c hi l     h k t  1/1/2002. 2­ C¸c    doanh nghiÖp  s¶n  Êtkinh doanh  ã  Õp nhËn  µ  ö  ông    xu     c ti   vsd c¸c kho¶n  Ön  îkh«ng  µn  ¹   vi tr  ho l i c¨n  vµo  Õ     Õ   , cø  ch ®é k to¸n ban  µnh    h theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 1141/TC/Q§/C§KT  µy  ng 1/11/1995  ña  é   µi chÝnh  µ    c BT  v c¸c v¨n b¶n  öa  æi, bæ     s®   sung  Õ     Õ     ch ®é k to¸ndoanh  nghiÖp,trªnc¬  ë          s c¸c quy ®Þnh  chung  µ  ¬ng  v ph ph¸p kÕ       to¸nquy  nh  ®Þ trong Th«ng   µy    chøc    tn ®Ó tæ  h¹ch to¸nphïhîp.      3­ Trong qu¸  ×nh  ùc  Ön, n Õu   ã  ×   íng  ¾ c,    é,  µnh, tr th hi   cgv m c¸c B ng   ®Þa   ¬ng, ®¬n  Þ, c¸c chñ  ù  cÇn  ph   v   d ¸n  ph¶n ¸nh  Þp  êivÒ   é   µi chÝnh  k th   B T   ®Ó   nghiªncøu,gi¶i       Õt. quy 18
 19. C ¸c m É u  c h ø n g  t õ b æ  s u n g: M É u  s è  1 (Ban  µnh  h theo Th«ng   è    ts 70/2001/TT/BTC ngµy 24/8/2001 cña  é  µichÝnh)   BT    B é  T µi ch Ý n h C é n g  h éi x∙ h éi c h ñ  n g h Ü a  vi Ö t na m §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph Sè:            TC/XNVT Gi Ê y x¸c n h Ë n  h µ n g  vi Ö n trî h « n g  h o µ n  l¹i  k   I­  X¸c n h Ë n  c ñ a B é  T µ i c h Ý n h Sau    Èm     é   µi chÝnh    Ën  è  µng  khaitrong tê x¸c khith tra,B T   x¸c nh sh kª         nhËn  Ön  î µy  éc nguån  Ön  î vi tr  n thu   vi tr  kh«ng  µn  ¹  ho l i. Ngµy      th¸ng  n¨m     II­ h Ç n  t ù khai c ñ a ® ¬ n   Þ  n h Ë n  vi Ö n  trî  P v A­  ÷ng  ÷  Ön  ¬  Nh d ki c b¶n 1­ Nguån  Ön  îcña  Ýnh  ñ              vi tr  Ch ph           Tæ chøc  èc  Õ            qu t         Phi ChÝnh  ñ ph 2­ Tªn  chøc  Ön  î   tæ  vi tr : 3­ Tªn  ¬ng  ×nh,dù      ù       ùc  Ön  õ:        Õn:   ch tr   ¸n,phid ¸n:   Th hi t        §   4­ Tæng    Þnguån  Ön  î     Nguyªn  Ö:         gi¸tr   vi tr        : t       Quy    ra USD: 5­ V¨n    b¶n    Öt cña  Êp  ã  Èm  Òn: phª duy   c c th quy Sè:Ngµy:Cña:   6­ §¬n  Þ  ñ  ù    ¬ng  ×nh:   v ch d ¸n,ch tr 7­ §¬n  Þ  ùctiÕp sö  ông  µng  Ön  î   v tr    d h vi tr  : ­Trùc thuéc (Bé,c¬          quan  TW)  qu¶n  ý l ­Trùc thuéc (TØnh,TP,          §Æc   khu)  qu¶n  ý l 8­ §¬n  Þ  îcuû  Ö m  Ën  µng  Ön  î   v ®   nhi nh h vi tr : B­  Chi  Õtl«hµng: ti     1­ Tªn  Çu/m¸y    t  bay:c¶ng:ngµy  n:      ®Õ 2­ Hµng  Æt    ® mua  trongníct¹ :    i 19
 20. Sè, ngµy  ña    c Tªn  Sè îng l  TrÞ      µng gi¸l«h vËn  n  ®¬ hoÆc   hµng  (kiÖn) ho¸ ®¬n      b¸n ho¸ hµng   Nguyªn  Quy    ra Thµnh  Òn ti   tÖ USD ViÖtnam   1 2 3 5 6 7 * Tû      gi¸quy  æi  ® (VN§/USD) C­  ö   ông  Sd theo  MLNSNN Ch ¬ng Lo¹i Kho¶n M ôc   TrÞ    gi¸: Ngµy      th¸ng  n¨m      Thñ  ëng  n  Þ tr ®¬ v (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d Chó  : ý  ­GiÊy    Ën  µng  Ön  î îcviÕttrªn2  Æt   ña  êgiÊy.   x¸cnh h vi tr        m ® c t  ­Kh«ng  Õttay,tÈy xo¸.   vi       ­N Õ u   ã  Òu  ¹ hµng    × lËp b¶ng    nh  Ìm,®ãng  Êu    c nhi lo  i ho¸ th     kª ®Ý k  d treo 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2