Thông tư 109/2003/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
74
lượt xem
3
download

Thông tư 109/2003/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 109/2003/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quản lý tài chính hoạt động Hội thi tay nghề.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 109/2003/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t liªn t Þ ch c ñ a B é  t µi h Ý n h   é  lao ® é n g  th¬ n g  binh &      c ­ B x∙ h éi S è  109/2003/TTLT/BT C­L§ T B X H  n g µ y 10  th¸ng 11 n¨ m   2003 H í ng   tay  g h Ò   d É n  q u ¶ n  lý t µi ch Ý n h  h o ¹t ® é n g  H é i thi n ­ C¨n  LuËt Ng ©n    cø    s¸ch nhµ  ícvµ        n   c¸c v¨n b¶n  íng dÉn    µnh  Ët  h  thih Lu Ng ©n s¸ch nhµ  íc.   n ­ C¨n  C«ng  cø  v¨n  è  s 4572/VPCP­VX   µy  ng 19/10/2000  ña  ñ   íng  c Th t ChÝnh  ñ  Ò   Öc  chøc  éi      ph v vi tæ  H thitay nghÒ   µn  èc  µ  ö  oµn  Öt  to qu v c ® Vi Nam   tham  ù  éi thi   Ò   d H     ngh ASEAN   tay theo ®Þnh  ú.   k § Ó   ¶m   ® b¶o  èng  Êt  éi dung  µ  th nh n   v qu¶n  ýchitiªutµichÝnh  i  íi l        ®è v   c¸c ho¹t®éng  chøc      Ò,    é   µi chÝnh    é      tæ  thitay ngh LiªnB T   ­ B Lao  ng    ­ ®é ­ Th ¬ng  binh vµ  héihíng dÉn  ùc hiÖn      X∙      th   nh sau: A­ P h ¹ m  vi v µ  ® è i tî ng ¸p d ô n g Th«ng   µy  dông  t n ¸p  cho  éi      H thitay nghÒ   Êp  ¬  ë, cÊp  èc    µ  c cs  qu gia v khu  ùc  v ASEAN. ­  éi      H thitay nghÒ   Êp  ¬  ë: Do     é, ngµnh, ®Þa   ¬ng  chøc  c c s   c¸c b     ph tæ  hµng  n¨m, ®Ó   Ón  än  Ý    tuy ch th sinhtham  ù  éi thi   Ò   Êp  èc    d H     ngh c qu gia. tay ­ Héi thitaynghÒ   Êp  èc    Bé         c qu gia:Do  Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi   X∙    chñ  ×,tæ  tr   chøc  theo  nh  ú  n¨m  lÇn,®Ó   Ón  än  Ý  ®Þ k 2  1    tuy ch th sinh tham     gialuyÖn  , ùachän  i tuyÓn  èc      thi l     ®é   Qu giatham  ù  éi thi   Ò   d H     ngh ASEAN. tay ­ Héi thitay nghÒ          ASEAN:  îctæ  §   chøc  n¨m  lÇn  ©n  2  1  lu phiªngi÷a c¸c      níctham    gia. B­ N é i d u n g  c hi v µ  m ø c  c hi I­ H é i thi    tay n g h Ò  c Ê p   u è c  q gia: 1.Chi cho     c«ng    Èn  Þ: t¸cchu b 1.1.Tæ     chøc  éinghÞ, héith¶o,häp:møc    h         chi50.000®ång/ng i/buæi. ê 1.2.C«ng    Ý     t¸cph cho    µnh    c¸c th viªn Ban  chøc, Héi  ng  ,Ban  tæ    ®å thi  gi¸m kh¶o, gi¸o viªn,chuyªn       gia  ùc  Ön  th hi theo  Õ     ch ®é c«ng    Ý   Ön  t¸cph hi hµnh.  êng  îp  Çn  Õt ®i  Tr hc thi   c«ng   t¸c b»ng m¸y bay, ®èi  íinh÷ng  êi   v  ng   kh«ng      Èn  ®ñ tiªuchu theo quy  nh   Trëng  ®Þ do  Ban  chøc  éi    tæ  H thiquyÕt   ®Þnh. 1.3.Ra    :   ®Ò thi
  2. 2 ­Biªnso¹n ®Ò           thi theo c¸cm«   un, bao  å m   híng dÉn  Ê m   µ  Óu     ®   g c¶    ch v bi ®iÓ m   ®Ò     ña  nghÒ   ( thic 1  kh«ng    m«   un),møc    qu¸ 5  ®   chikh«ng    qu¸ 500.000  ®ång/m«  un. ® ­ LÊy    Õn  03    ý ki   chuyªn gia (kÓ  ngoµiHéi ®ång    Õu  Çn)     c¶     thin c b»ng  v¨n b¶n    cho  ét    , m ®Ò thi møc      chikh«ng    qu¸ 300.000  ng/ngêi/®Ò  . ®å thi ­ Chi cho  éi ®ång  Öt         H  duy ®Ò thi(kh«ng    lÇn),møc     qu¸ 3    chitheo møc   quy  nh  ¹ m ôc    trªn. ®Þ t i 1.1 nªu  ­ Sao    ng  ãi,niªm    in,®ã g   phong      ®Ò thitheo  è îng ®Ò   ö  ông,møc    sl   sd   chi kh«ng    qu¸ 15.000  ng/mét®Ò   . ÷ng  ®å   thi Nh   b¶n  Ïtrong ®Ò     îcthanh    v    thi®   to¸n theo thùc tÕ.     1.4.BiªndÞch:    ­Tõ  Õng  ícngoµisang  Õng  Öt:kh«ng      ti n    ti Vi   qu¸ 35.000  ng/trang(300  ®å   tõcña      v¨n b¶n  èc); g ­ Tõ  Õng  Ötra tiÕng  ícngoµi:kh«ng      ti Vi     n    qu¸ 40.000  ng/trang(300  õ ®å   t  cña    v¨n b¶n  èc). g 2.Tæ     chøc    èc  thiqu gia: 2.1.Chi thuª®Þa  iÓ m   åm      ® (g phßng  , ©n  , µ  ëng),ph¬ng  Ön thi  s b∙i nh x   ti   vËn    t¶i m¸y  ãc, trang thiÕtbÞ, c«ng  ô,dông  ô,.   ôc  ô    µ  Ê m   . , m        c  c .ph v thi ch . v thi  Theo  îp ®ång  ùc tÕ  µ  îc lùa chän  ï hîp víim«i  êng  äc  Ò   h  th   v ®     ph       tr h ngh vµ  ¹y nghÒ     Öt Nam   µ  d  ë Vi   v khu  ùc  v ASEAN.  êng  îp ® Æc   Öt cÇn  Õt Tr h  bi   thi   ph¶imua     trang thiÕtbÞ, m¸y  ãc,  ông  ô …,  Trëng       m d c do  Ban  chøc  éi thi tæ  H   quyÕt ®Þnh.   2.2.Chi mua     nguyªn,nhiªn, ËtliÖu phôc  ô  éi   .        v v H  thi Theo    Èn  nh  tiªuchu ®Þ møc   i  íitõng  ®è v   nghÒ,  Trëng  do  Ban  chøc  tæ  Héi thi quyÕt ®Þnh.        2.3.ChÊ m     Ðt kÕt    thi x   , qu¶    µ  thi tæng  îp b¸o c¸o: v h    ­ ChÊ m   : çi    thi M nghÒ   ù    ã  ét  d thic m Ban  gi¸m kh¶o  Ê m   , è  µnh  ch thi  th s viªnBan    gi¸m kh¶o  kh«ng    ngêi,møc    èi a  qu¸ 5    chit   10.000  ng/m«®un/thÝ ® ®å   sinh/ng ichÊ m   ; ê  thi ­  Ðt  Õt  X k qu¶    µ  Ðt  ëng, møc     thiv x th   chi kh«ng qu¸ 50.000  ng/ng­ ®å êi/buæi; ­ Chi c«ng    t¸c tæng  îp, b¸o  h  c¸o  Õt  k qu¶  ú  ,møc     k thi  chi kh«ng    qu¸ 200.000  ng/nghÒ. ®å 2.4. Chi    cho c¸c  µnh  th viªn Ban      Tæ chøc  éi thi  ñ   Þch, Phã   ñ  h   ,Ch t   ch tÞch,th ký, thµnh    éi  ng  ,      viªn H ®å thi gi¸m  Þ  th trong  êigian  éi    èi®a   th   H thi(t   kh«ng    ngµy): qu¸ 7  ­ Thµnh      viªnBan    Tæ chøc,Chñ   Þch,Phã  ñ  Þch,th ký  éi ®ång  :   t   ch t    H   thi  100.000  ng/ngêi/ngµy; ®å ­Thµnh    éi ®ång  ,   viªnH   thi gi¸m  Þ:50.000  ng/ngêi/ngµy.   th   ®å 2.5.Hç   î Òn        tr  ti ¨n,ë cho  µnh    th viªnBan    Tæ chøc,thµnh    éi ®ång    viªnH   thi  µnh      oµn  ù  , ,th viªnc¸c ® d thi  gi¸m  Þ  th trong thêigian  éi thi(tèi a      H       kh«ng  ® qu¸ 7  µy):   ng
  3. 3 ­TiÒn      ¨n:40.000  ng/ngêi/ngµy; ®å ­TiÒn  :90.000  ng/ngêi/ngµy.   ë  ®å Nh÷ng  êi®∙  îchëng  ng   ®   kho¶n  ç  î µy  ×  h tr  n th kh«ng  îcthanh    Õ   ®  to¸nch ®é   c«ng    Ý    ¬  t¸cph ë c quan,®¬n  Þ  ö  i    v c®. 2.6.Chi cho  êilµm     ng   c«ng    t¸cthanh    Óm  tra,ki tra: ­Trëng  oµn    ® thanh    Óm    tra,ki tra,møc    chi30.000  ng/ngêi/ngµy; ®å ­ Phã   oµn    ® thanh    Óm     µ    µnh    tra,ki tra v c¸c th viªntrong ®oµn,    møc     chi 25.000  ng/ngêi/ngµy. ®å 2.7.Chi cho  ©n    tÕ,kü  Ëtviªn, ©n    ôc  ô,l¸ xe,b¶o     nh viªny    thu    nh viªnph v       i vÖ   trong thêigian diÔn    éi thi møc         ra H   ,   chi:25.000  ng/ngêi/ngµy. ®å 3.Chi khen  ëng:    th   Thëng cho  Ý  th sinh ®¹tgi¶i gi¸oviªntrùctiÕp båidìng luyÖn         ,         thicho  Ý  th sinh®¹tgi¶i ¹ Héi thi   Ò   èc              ngh qu gia: ti tay Gi¶ith ng  ë NhÊt Nh× Ba KhuyÕn  khÝch 1.ThÝ     sinh®¹tgi¶i    600.000 400.000 200.000® 100.000® ® ® 2. Gi¸o viªn ùc tiÕp båi dìng 500.000 300.000 200.000®  tr   100.000® thÝ sinh ®¹tgi¶i    ® ®   Gi¸oviªn     chØ  îchëng  ®  theo gi¶i ëng     th cao  Êt. nh 4. C¸c    kho¶n    chi kh¸c:Theo    quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc.Trêng  ®Þ hi h c Nh n   hîp  a  ã  ch c quy  nh   ®Þ trong Th«ng   nµy  t hoÆc  trong    c¸c v¨n b¶n ph¸p    quy kh¸cth× ® îcthùc hiÖn        theo quyÕt ®Þnh  ña  ëng      c Tr Ban  chøc  éi thi tæ  H .   C¸c  møc     chinªu    y   µ møc     èi®a,  µng  trªn®© l   chit   h n¨m  cø  µo    c¨n  v kh¶ n¨ng kinh  Ý   îc giao,Bé   ph ®     Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ  héi quyÕt  nh   v X∙    ®Þ møc    chicho  ïhîp. ph   II.H é i thi    tay n g h Ò  c Ê p   ¬   ë: cs Trªn  ¬  ë  c s c¸c  éi dung    µ  n  chi v møc     chi quy  nh   i  íiHéi      ®Þ ®è v   thitay nghÒ   Êp  èc    c qu gia nªu  trªn,thñ tr ng    é, ngµnh, ®Þa   ¬ng  µ  n  Þ      ë c¸c b     ph v ®¬ v c¬  ë  s quy  nh    éidung    µ  ®Þ c¸cn   chiv møc    ô  Ó  chic th cho  éi thitaynghÒ   Êp  H     c c¬  ë  s theo  kh¶  n¨ng  ån  ngu kinh phÝ  ña  n  Þ, nhng    c ®¬ v   kh«ng  îtqu¸ c¸cmøc   v      chiquy  nh    ®Þ cho  éi thi   Ò   Êp  èc  H     ngh c qu gia. tay III.C hi c h o  ® é i tuy Ó n  Vi Ö t  a m  tha m  d ù  H é i      N thi tay n g h Ò  A S E A N : 1.C«ng    Èn  Þ  ã  ªnquan  n   ícngoµi:   t¸cchu b c li   ®Õ n     ­ Trícn¨m  chøc  éi thi® îccö  ngêitham  ù  éc  äp  chøc  ¹    tæ  H       03    d cu h tæ  t i níc®¨ng      Èn  Þ    cai®Ó chu b cho  éi thi H   n¨m  sau;
  4. 4 ­ Trong    n¨m  chøc  éi thi  ö  oµn  tæ  H ,® c tham    éc  äp  ü  ËtlÇn    gia cu h k thu   1 t¹ níc®¨ng    éi thi sè  êitham  ù  èi a  chuyªn giakü  Ëtcho  ét     i caiH   , ng     d t   02  ®     thu   m nghÒ   ù    µ  ngêitrong Ban  chøc. d thi 03  v     tæ    2. Chi  chøc  Ön      tæ  luy thicho  i  Ón  Öt Nam   êigian  èi®a     ®é tuy Vi   (th   t   60 ngµy): 2.1.Chi thuª®Þa  iÓ m   åm      ® (g phßng  , ©n  , µ  ëng),ph¬ng  Ön thi  s b∙i nh x   ti   vËn    t¶i m¸y  ãc, trang thiÕtbÞ, c«ng  ô,dông  ô,.   ôc  ô  Ön    , m        c  c .ph v luy thi . . Theo  îp ®ång  ùc tÕ  µ  îc lùa chän  ï hîp víim«i  êng  äc  Ò   h  th   v ®     ph       tr h ngh vµ  ¹y nghÒ     Öt Nam   µ  d  ë Vi   v khu  ùc  v ASEAN.  êng  îp ® Æc   Öt cÇn  Õt Tr h  bi   thi   ph¶imua     trang thiÕtbÞ, m¸y  ãc,  ông  ô …,  Trëng       m d c do  Ban  chøc  éi thi tæ  H   quyÕt ®Þnh.   2.2.Chi mua     nguyªn,nhiªn, ËtliÖu phôc  ô  Ön  :        v v luy thi  Theo    Èn  nh  tiªuchu ®Þ møc   i  íitõng  ®è v   nghÒ,  Trëng  do  Ban  chøc  tæ  Héi thi     Õt ®Þnh. quy   2.3.Hç  î Òn ¨n,ë,tiªuvÆt    tr  ti         trong suètthêigian luyÖn           thicho  Ý  th sinh,   c¸n bé    qu¶n  ývµ  l   chuyªn giatrùctiÕp híng dÉn  Ön  .          luy thi ­TiÒn      ¨n:40.000  ng/ngêi/ngµy; ®å ­TiÒn  :90.000  ng/ngêi/ngµy;   ë  ®å ­ Thanh    Òn  i,vÒ   ét lÇn)cho  Ý    to¸n ti ®   (m     th sinh vµ    chuyªn gia trong c¶       ®îtluyÖn      thitheo chÕ       ®é c«ng    Ý  Ön  µnh. t¸cph hi h   Nh÷ng  êi ®∙  îc hëng  ng   ®   kho¶n  ç  înµy  Ï kh«ng  îc thanh  h tr  s  ®  to¸n chÕ     ®é   c«ng    Ý    ¬  t¸cph ë c quan,®¬n  Þ  ö  i.   vc® 2.4. Thï    lao cho chuyªn gia gi¶ng  ¹y, híng  Én  Ön  ,møc     d  d luy thi  chi 70.000  ng/t Õt ®å i. 2.5.Chi cho  êilµm     ng   c«ng    t¸cthanh    Óm  tra,ki tra: ­Trëng  oµn    ® thanh    Óm    tra,ki tra,møc    chi30.000  ng/ngêi/ngµy; ®å ­ Phã   oµn    ® thanh    Óm     µ    µnh    tra,ki tra v c¸c th viªntrong ®oµn,    møc     chi 25.000  ng/ngêi/ngµy. ®å 2.6.Chi    cho  bé  c¸n  qu¶n  ý(mçinghÒ   ã  ngêi),nh©n    tÕ, kü  l    c 01    viªny    thuËt viªn,nh©n    ôc  ô, l¸ xe, b¶o  Ö       viªnph v   i    v trong thêigian  Ôn  Héi  ,    di ra  thi  møc    chi: 25.000  ng/ngêi/ngµythùc tÕ  µm  Öc. ®å     l vi 3.Chi cho  oµn  ÖtNam   i  ù  éi thi   Ò      ® Vi   ® d H     ngh ASEAN: tay 3.1.C«ng    Èn  Þ  íckhi®i  µ    Ý  n  oµn  Ò:   t¸cchu b tr     v chiph ®ã ® v ­  äp  kü  Ët,häp  oµn  íc khi ®i: m çi  éc  äp  H tæ  thu   ® tr       cu h kh«ng qu¸    01 ngµy,møc      chitheo møc    quy  nh  ¹ m ôc    trªn; ®Þ t  i 1.1 nªu  ­ Chi ¨n,ë        cho  oµn  íckhi®i  ® tr     kh«ng    ngµy,møc            qu¸ 03    chi¨n,ë nh quy ®Þnh trongthêigian luyÖn  ;      thi ­ Trang  ôc    ph cho  oµn    é  ng  ôc/ng icho  ®oµn  µ  ® (1 b ®å ph ê  c¶  v thªm  bé  2  b¶o  é    ng  h lao ®é cho  çi  Ý  m th sinh dù      thi) møc     , chitheo  ùc tÕ  ng  èi®a   th   nh t   kh«ng  qu¸ 300.000  ng/bé  ng  ôc  µ  ®å ®å ph v 150.000  ng  é  ®å /b b¶o  é     h lao ®éng;
  5. 5 ­ Thanh    Òn  íc vËn    to¸nti c   chuyÓn  trang thiÕtbÞ,  ông  ô  ôc  ô        d c ph v cho cuéc    thimang  i  ícngoµitheo thùc tÕ    ®n        ph¸tsinh; ­ Chi th«ng       tin,tuyªntruyÒn…     cho  oµn  i  µ  n  oµn  Ò   ï hîp víi ® ® v ®ã ® v ph       tõng cuéc  .   thi 3.2.Phiªn dÞch      (thuª ngoµi),møc         chi kh«ng qu¸ 500.000  ng/ngêi/1 ®å   ngµy  µm  Öc    ê). l vi (8 gi 3.3.Chi cho  oµn     ® trong thêigian ë  ícngoµi:     n   ­  éi  N dung    µ  chi v møc     ùc  Ön  chi th hi theo quy  nh   ¹  ®Þ t iTh«ng   sè  t 45/1999/TT­ BTC   µy  ng 4/5/1999  ña  é   µi chÝnh  c BT  quy  nh  Õ     ®Þ ch ®é c«ng  t¸cphÝ     cho  bé, c«ng  c¸n    chøc  µ   íc ®i  Nh n   c«ng    ¾n   ¹n    íc ngoµivµ  t¸cng h ën     Th«ng   è  ts 108/1999/TT­ BTC   µy  ng 4/9/1999 híng dÉn        bæ sung  ét  è  iÓ m   m s® Th«ng   è  ts 45/1999/TT­ BTC; ­ Trêng  îp ph¶imua    h    c«ng  ô,dông  ô,thuª«    ¬ng  Ön.. phôc  ô  c  c     t«,ph ti   . v cho  oµn  ù  , ëng  oµn  îcquyÕt ®Þnh  ® d thi tr   ® ®    mua trong dù      to¸nkinh phÝ  îc   ®  duyÖt.  4.Chi tæng  Õt,khen  ëng:    k  th 4.1.Chi tæ      chøc tæng  Õt  éi thi  k H : Theo  Õ         éinghÞ  Ön  ch ®é chitiªuh   hi hµnh. 4.2.Chi th ng      ë cho  Ý  th sinh vµ    chuyªn gia trùctiÕp båidìng thÝ            sinh ®¹t    gi¶i ¹ Héi thi   Ò           ngh ASEAN: ti tay Gi¶ith ng  ë Huy  ¬ng  Huy  ¬ng Huy  ¬ng  KhuyÕn  ch ch ch vµng b¹c ®ång khÝch 1.ThÝ     sinh®¹tgi¶i    10.000.000 7.000.000 3.000.000 1.000.000® ® ® ® 2. Chuyªn gia  ùc tiÕp  åi 5.000.000® 3.500.000 1.500.000 500.000® tr   b  dìng thÝ    sinh ®¹tgi¶i    ® ® Chuyªn    giachØ  îchëng  ®  theo gi¶i ëng     th cao  Êt. nh Ngoµi   møc  Òn th ng  trªn, ÷ng  Ý  ti   ë nªu    nh th sinh vµ      îcThñ íng   gi¸oviªn®   t  ChÝnh  ñ  Êp  ph c b»ng khen cßn  îc hëng  Õ     ®  ch ®é khen  ëng  th theo NghÞ   ®Þnh  è  s 56/1998/N§­   µy  th¸ng7  CP ng 30    n¨m 1998  ña  Ýnh  ñ.  c Ch ph   C­ N g u å n  kinh p h Ý  v µ  q u ¶ n  l ý kinh p h Ý   1. Kinh  Ý   ña  éithitay nghÒ   Êp  ¬  ë” do  ¬    ph c “H       c c s   c quan  ñ  ch qu¶n  µ  v ®¬n  Þ  ã  Ý  v c th sinh dù    ¶m     thi® b¶o.§èivíic¸c c¬          quan  µnh  Ýnh, ®¬n  Þ   h ch   v sù nghiÖp,® îcng©n     s¸ch nhµ  ícbè  Ý trong dù      µng    n   tr     to¸nchih n¨m; ®èi  íi   v  c¸c doanh    nghiÖp, ®¬n   Þ   ù    v s nghiÖp  ù  ¶m   t® b¶o    Ý   ¹t®éng,  îc chi ph ho   ®  h¹ch to¸nvµo    µnh,phÝ u     gi¸th   l th«ng  hoÆc   kho¶n  ôc ¬ng  ¬ng. m t ® 2. Kinh  Ý  ña  éi thitaynghÒ   Êp  èc      ph c H       c qu gia,kinh phÝ  chøc  Ön    tæ  luy thicho  Ý    th sinh vµ    kinh phÝ  ña  éi thitay nghÒ     c H     ASEAN   ng©n  do  s¸ch Nhµ    
  6. 6 níc®¶m     b¶o.Bé     Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héilËp  ù        X∙    d to¸nchitheo  nh   ®Þ kú  n¨m  lÇn  µikinh phÝ    êng  2  1  ngo     chith xuyªn theo ®Þnh      møc. Ngoµic¸cnguån     kinh phÝ    y,    ¬    trªn®© c¸cc quan  µ  n  Þ  chøc  éi v ®¬ v tæ  H  thic¸c cÊp  îc phÐp     ®  huy  ng  µ  ö  ông  ®é vsd kinh phÝ   õ c¸c nguån  îp    t    h ph¸p  kh¸c®Ó   ç  î   h tr  cho  éi thi H . 3. LËp  ù    d to¸n,cÊp    ph¸tvµ  Õt    quy to¸n kinh phÝ   éi          H thitay nghÒ  theo  quy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc. ®Þ hi h c Nh n   D­ T æ  c h ø c th ù c hi Ö n Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  t n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ¨ng  15  k t  ® c«ng  b¸o,trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn  Õu  ã  íng m ¾ c,    Þ           n cv   ®Ò ngh ph¶n  vÒ     ¸nh  Liªn Bé      ®Ó bæ sung,söa  æi  Þp  êi.   ® k th

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản