intTypePromotion=1

Thông tư 11/2002/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:37

0
94
lượt xem
7
download

Thông tư 11/2002/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 11/2002/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 11/2002/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

 1. T h«ng    t s è 11/2002/TT­B L § T B X H  n g µ y 12 th¸ng  n¨ m  2002  6  c ñ a  é   a o  ® é n g   BL ­ th¬ n g  binh v µ  x∙ h éi h í ng d É n   th ù c hi Ö n  m é t s è  ® i Ò u   ñ a N g h Þ  ® Þ n h  s è  41/2002/N§­C P c n g µ y11 th¸ng 4 n¨ m  2002  ñ a C h Ý n h  p h ñ  v Ò   h Ý n h  s¸ch  c c ® è i víi  lao ® é n g  d «i d  d o  s ¾ p  x Õ p  l¹i  d o a n h   g hi Ö p  N h µ  n íc  n Thùc  Ön  hi NghÞ   nh  ®Þ 41/2002/N§­   µy  th¸ng 4  CP ng 11    n¨m  2002  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   Ýnh  ph v ch s¸ch  i  íilao  ng     do  ¾p   Õp   ¹  ®è v   ®é d«i d s x l idoanh  nghiÖp  µ   íc(sau ®©y  Õtt¾tlµNghÞ   nh  è  Nh n     vi       ®Þ s 41/2002/N§­CP),sau      khi cã    Õn  ña    é, ngµnh  ã  ªnquan  µ  ý ki c c¸c B   c li   v Tæng    oµn    ng  Öt  Liªn® lao ®é Vi Nam,  é  B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héihíng dÉn  ùc hiÖn      X∙      th   nh sau: I­ h ¹ m  vi, ® è i tî ng ¸p d ô n g    P   1­  ¹m    dông  µ doanh  Ph vi¸p  l  nghiÖp  µ   íc theo  Nh n   quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti §i 1 NghÞ   nh  è  ®Þ s 41/2002/N§­ CP,  bao  å m: g a) Doanh    nghiÖp  ùc hiÖn  ¬  Êu  ¹ theo  th   c c l  i quy  nh  ¹ §iÒu  cña  é   ®Þ ti   17  B luËtlao®éng, gå m:      ­Doanh    nghiÖp  ÷100%   èn  µ   íc; gi   v Nh n ­ C«ng      Çn  îc chuyÓn  õ doanh    ty cæ ph ®  t  nghiÖp  µ   íc cã  ¬ng    Nh n   ph ¸n c¬  Êu  ¹ ® îcc¬  c l     quan  µ   íccã  Èm  Òn    Ën  i Nh n   th quy x¸c nh trong vßng  th¸ng   12    kÓ   õ  µy  îc cÊp  Êy  t ng ®   gi chøng  Ën  ¨ng  ý  Óm     nh ® k ki tra theo  Ët  Lu doanh  nghiÖp. b) Doanh nghiÖp Nhµ  níc thùc hiÖn c¬   Êu l¹  c itheo c¸c h×nh thøc  chuyÓn  æi,gå m: ®   ­ Doanh  nghiÖp  µ   íc chuyÓn  µnh  Nh n   th C«ng    ty tr¸ch nhiÖ m   ÷u  ¹n    hh m ét  µnh  th viªn.   ­Doanh    nghiÖp  µ   ícchuyÓn  µnh  Nh n   th C«ng      Çn; tycæ ph ­Doanh    nghiÖp  µ   ícthùc hiÖn    Ëp,hîp nhÊt; Nh n     s¸p nh     ­ Doanh    nghiÖp  µ   ícthùc hiÖn  Nh n     giao,b¸n,kho¸n kinh doanh,cho             thuª doanh nghiÖp. c)Doanh    nghiÖp  µ   ícbÞ    Ó,ph¸ s¶n. Nh n   gi¶i th     2­ C¸c    doanh  nghiÖp  ùc hiÖn    Ön  th   c¸c bi ph¸p  ¬  Êu  ¹ theo  c c l  i quy  nh   ®Þ t¹ tiÕta, tiÕtb, ®iÓ m   nªu    îcc¸c c¬    i       1  trªn®     quan  µ   íccã  Èm  Òn    Nh n   th quy phª duyÖt  hoÆc    nhËn  ¬ng    ¬  Êu  ¹ trong giai®o¹n  õ ngµy  x¸c   ph ¸n c c l   i    t  26/4/2002  (thêi®iÓ m   ã  Öu  ùc thihµnh    c hi l     NghÞ   nh   è  ®Þ s 41/2002/N§­ CP)  n   Õt  ®Õ h ngµy  31/12/2005,c¸c doanh     nghiÖp  Þ   b tuyªn bè    ph¸  s¶n, quyÕt  nh      ®Þ gi¶i thÓ  tronggiai o¹n  õngµy     ® t  26/4/2002 ®Õ n   Õt  µy    h ng 31/12/2005. 3­  ¬   C quan  µ   íc cã  Èm   Nh n   th quyÒn  phª duyÖt  ¬ng  c¬  Êu  ¹ ph ¸n  c l i doanh  nghiÖp  µc¬  l   quan  ã  Èm  Òn  Õt  nh  µnh  Ëp,tæ  c th quy quy ®Þ th l   chøc  ¹   li ,
 2. s¸p nhËp,hîp nhÊt;quyÕt ®Þnh           chuyÓn  æi  µ  a  ¹ng    ë  ÷u,qu¶n  ý, ® v® d ho¸ s h   l  ® îc thùc hiÖn      theo quy  nh  Ön  µnh. §èi víidoanh  ®Þ hi h      nghiÖp  Þ     Ó, b gi¶ith   ph¸  s¶n kh«ng  duyÖt  ¬ng  c¬  Êu  ¹  µ   ph ¸n  c lim c¨n  quyÕt  nh     Ó  cø  ®Þ gi¶ith hoÆc   tuyªnbè      ph¸ s¶n  doanh  nghiÖp  ña  ¬  c c quan  ã  Èm  Òn. c th quy Riªng  i  íiC«ng      Çn  îc chuyÓn  æi  õ doanh  ®è v   ty cæ ph ®  ® t  nghiÖp  µ   Nh níccã  êigian ho¹t®éng    th      kh«ng    th¸ngkÓ   õngµy  îccÊp  Êy chøng  qu¸ 12    t  ®  gi   nhËn  ¨ng  ý  ® k kinh  doanh  theo  Ët  Lu Doanh  nghiÖp  Héi  ng  do  ®å qu¶n  Þ tr   C«ng    Õt  nh  ¬ng    ¬  Êu  ¹ theo  Òu  Ö  ña  tyquy ®Þ ph ¸n c c l   i §i l c C«ng    µ  ã    tyv c x¸c nhËn  ña  ¬  c c quan  µ   íc cã  Èm   Òn  quyÕt  nh   Nh n   th quy ra  ®Þ chuyÓn  doanh  nghiÖp  µ   ícthµnh  Nh n   C«ng      Çn. tycæ ph 4­  êi lao ®éng      ùc  Ön  îp  ng    ng  Ng     d«i d th hi h ®å lao ®é kh«ng    nh   x¸c ®Þ thêih¹n quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è     ®Þ t  i 1  2  ®Þ s 41/2002/N§­   CP bao  å m   g c¶  êi lao ®éng      îc tuyÓn  ông  µo  µm  Öc  ¹  ng     d«i d ®   d v l vi t i doanh nghiÖp  íc tr   ngµy  30/8/1990  êi®iÓ m   ã  Öu  ùc thihµnh  (th   c hi l     Ph¸p  Önh  îp  ng    l h ®å lao ®éng)  ng  nh cho  n   ¹  êi®iÓ m   ¾p  Õp  ¹ vÉn  a  ùc hiÖn  ý  Õt  îp ®Õ t i   th s x l  i ch th   kk h  ®ång    ng  lao®é b»ng    v¨n b¶n. 5­ Ng êilao ®éng  ã         c tªntrong danh    s¸ch th ng    ê xuyªn cña    doanh  nghiÖp  quy  nh  ¹  iÓ m     ®Þ ti ® b, kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è  1  2  ®Þ s 41/2002/N§­   µngêi CP l     lao  ng  îc tuyÓn  ông  µo  µm  Öc  ®é ®  d v l vi theo  Õ     îp  ng  ch ®é h ®å lao  ng  ®é kh«ng    nh  êih¹n  x¸c ®Þ th   hoÆc     nh  êih¹n  õ 1  n   n¨m  µ   ¹  êi x¸c ®Þ th   t   ®Õ 3  m ti  th ®iÓ m   ¾p   Õp  ¹ doanh  s x li   nghiÖp, ngêi lao ®éng  µ  êi sö  ông    ng       v ng   d lao ®é cha  Ê m     îp ®ång    ng  ch døt h   lao®é theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtlao®éng.      II­ h Ý n h  s¸ch ® è i v íi  C  lao ® é n g  d «i  d 1­ ChÝnh    s¸ch ®èi víi êilao ®éng      ang  ùc hiÖn  îp ®ång         ng     d«id ® th   h  lao ®éng  kh«ng x¸c ®Þnh  thêi ¹n quy ®Þnh  t¹ §iÒu 3  NghÞ  ®Þnh  sè   h i 41/2002/N§­   CP quy  nh nh sau: ®Þ    a)  êi lao ®éng    tuæi ®Õ n   íi60  Ng     ®ñ 55    d   tuæi ®èi  íinam,    tuæi   v  ®ñ 50    ®Õ n   íi55  d   tuæi ®èi víin÷, cã  êigian ®ãng          th     b¶o  Ó m     éi®ñ   n¨m  ë hi x∙h   20  tr   lªn® îc nghØ   u, kh«ng     h  ph¶i trõ phÇn     tr¨m ¬ng  u  nghØ   íc   l h do  tr   tuæi theo    quy  nh   ña  Òu  Ö  ®Þ c §i l b¶o  Ó m     éi,ngoµi ra  hi x∙ h     cßn  îc hëng  ®  thªm    c¸c kho¶n  î Êp  tr c sau: a.1)§îctrî Êp  th¸ng tiÒn l ng  Êp  Ëc,chøc  ô,phô  Êp ¬ng  Õu       c 03     ¬ c b   v  cl (n cã) ®ang  ëng    h cho  çi  m n¨m  ®ñ  th¸ng)nghØ   u  íc tuæi.Trêng  îp  ã  ( 12    h tr     hc th¸nglÎ îctÝnh  î Êp         ® tr c nh sau: +  Õ u     th¸ng  ë xuèng  îc trîcÊp  th¸ng tiÒn ¬ng  Êp  Ëc, N ®ñ 6  tr   ®    01    l c b  chøc  ô,phô  Êp ¬ng  Õu  ã). v  cl (n c +  Õ u     th¸ng ®Õ n   íi12  N trªn6    d   th¸ng ® îc trî Êp  th¸ng tiÒn ¬ng  Êp       c 02    l c bËc,chøc  ô,phô  Êp ¬ng  Õu  ã).   v  cl (n c a.2) TrîcÊp  th¸ng tiÒn ¬ng  Êp  Ëc, chøc  ô, phô  Êp ¬ng  Õu     05    l c b  v  c l (n cã)®ang  ëng    h cho  n¨m  u   20  ®Ç c«ng    ã  ng  t¸cc ®ã b¶o  Ó m     éi. hi x∙h a.3)Tõ    n¨m  21  ë®i,cø  çi n¨m  thø  tr     m   c«ng    ã  ng b¶o  Ó m     éi t¸cc ®ã   hi x∙h   ® îc hëng  îcÊp    tr  1/2  th¸ng tiÒn ¬ng  Êp  Ëc, chøc  ô, phô  Êp ¬ng  Õu      l cb  v  cl (n
 3. cã).Trêng  îp  ã    h c th¸ng lή îc tÝnh       theo nguyªn  ¾c    th¸ng ® îc tÝnh  µ t trªn6     l  m ét  n¨m, ®ñ   th¸ngtrëxuèng    6     kh«ng  îctÝnh. ®  TiÒn ¬ng  µ    l v c¸c kho¶n  ô  Êp ¬ng    ùc  Ön  Ýnh  ph c l ®Ó th hi ch s¸ch  theo  quy  nh  ¹ NghÞ   nh  è  ®Þ t i ®Þ s 41/2002/N§­   µtiÒn l ng  Êp  Ëc,chøc  ô  µ  CP l    ¬ c b   vv phô  Êp ¬ng  cl quy  nh  ¹ NghÞ   nh  è  ®Þ ti  ®Þ s 26/CP  µy  ng 23/5/1993  ña  Ýnh   c Ch phñ quy  nh  ¹m  êichÕ     Òn ¬ng  íi trong c¸c doanh  ®Þ t th   ®é ti l m     nghiÖp, NghÞ     ®Þnh  è  s 25/CP  µy  ng 23/5/1993  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh  ¹m  êichÕ     ®Þ t th   ®é tiÒn ¬ng  íicña  l m  c«ng  chøc,viªnchøc  µnh  Ýnh  ù     h ch s nghiÖp  µ  ùcl ng vò  v l  î   trangvµ  Òn l ng  èi Óu do  µ   ícquy  nh  ¹ thêi®iÓ m     ti  ¬ t   thi   Nh n   ®Þ t    i nghØ  Öc.Tr­ vi   êng  îp ngêilao ®éng  a  h     ch chuyÓn  Õp ¬ng  × thùc hiÖn  x l th     chuyÓn  Õp ¬ng  x l theo quy  nh  ¹ c¸cNghÞ   nh  trªn.   ®Þ t    i ®Þ nªu  C¸c kho¶n  ô  Êp  îctÝnh  Õu  ã) bao  å m:  ô  Êp  ph c ®   (n c   g Ph c chøc  ô,phô  v  cÊp  khu  ùc. v V Ý   ô    d 1: ¤ng NguyÔn V¨n    A c«ng  ©n  öa  ÷a  t«,t¹  êi®iÓ m   nh s ch «    ith   nghØ   Öc  ∙    tuæi 4  vi ® ®ñ 56    th¸ng;cã  êigian  ng    th   ®ã b¶o  Ó m     éi lµ 25  hi x∙ h     n¨m  th¸ng;h Ö   è ¬ng  Êp  Ëc  ang  ëng  8    sl cb® h 2,84  Ëc    ã m   (b 6, nh møc ¬ng  , l II  thuéc thang ¬ng    l A.1  ¬  Ý, ®iÖn, ®iÖn  ö –    äc);phô  Êp  c kh     t   tinh   c khu  ùc    v 0,5; tiÒn l ng  èi Óu 210.000  ng/th¸ng.¤ng  ® îchëng  Õ        ¬ t   thi   ®å   A    ch ®é nh sau: +  û  Ö    îchëng ¬ng  u: T l%®   l h ­15    n¨m  u   Ýnh  ®Ç t b»ng  45%. ­Tõ    n¨m  16  n   thø  ®Õ n¨m  25  îctÝnh  thø  ®   thªm  çi n¨m    µ20%   m  2% l   (10 n¨m  2%   20%).   x  =  ­Tû  Ö %   ëng ¬ng  u  µ65%     l h l h l  (45%  20%). +  +  Òn  î Êp  vÒ   u  íctuæi: Ti tr  c do  h tr   ­TiÒn ¬ng  Êp  Ëc  µ  ô  Êp ¬ng  th¸ng:   l c b v ph c l 1  210.000  ng  (2,84+    701.400  ng ®å x    0,5)=  ®å ­Sè    th¸ngl ng  îchëng  Õ     î Êp:  ¬ ®   ch ®é tr c NghØ   u  íc  h tr  tuæi3    n¨m  th¸ng: 8  (3 n¨m  3    x  th¸ng/n¨m  2  +  th¸ng) =  th¸ng 11  Cã   n¨m  u   20  ®Ç c«ng    ã  ng  t¸cc ®ã b¶o  Ó m     éi hi x∙h   =  5  th¸ng Tõ n¨m  21  ë®i  ã  ng  thø  tr   c ®ã b¶o  Ó m     éi hi x∙h =  3  th¸ng (5 n¨m  th¸ngtÝnh  µnh  n¨m  1/2)   8    th 6  x  ­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­ ­ Céng:        19  th¸ng ­Sè  Òn ® îcnhËn  î Êp:13.326.600 ®ång   ti     tr c    (701.400 ®ång/th¸ngx  th¸ng)     19  b)  êi lao  ng    Ng   ®é ®ñ tuæi nghØ   u  h theo quy  nh   ña  é   Ët Lao  ®Þ c B lu   ®éng,  ng  nh cßn  Õu  êigian  ng  thi th   ®ã b¶o  Ó m     éi tèi®a   ét  hi x∙ h     m n¨m    (12
 4. th¸ng),th×  îc Nhµ   íc hç  îkinh  Ý   ng  Õp    ®  n   tr  ph ®ã ti b¶o  Ó m     éi m ét  Çn  hi x∙ h   l cho  ÷ng  nh th¸ngcßn  Õu víi   thi     møc  15%   Òn l ng  ti  ¬ th¸ngt¹ thêi®iÓ m    tuæi      i ®ñ     nghØ   u  µ    Õt  h v gi¶iquy nghØ   u  h theo  Õ     Ön  µnh, bao  å m     êng  ch ®é hi h   g c¸c tr hîp sau:   b.1)Nam     tuæi,n÷    tuæi cã  êigian ®ãng    ®ñ 60    ®ñ 55    th     b¶o  Ó m     éi hi x∙h   ®ñ   n¨m  n   íi n¨m. 14  ®Õ d   15  V Ý   ô    d 2: ¤ng NguyÔn  V¨n    B c«ng  ©n  nh giao  Ën  nh s¶n  È m   ¹  êi ph t ith   ®iÓ m  nghØ  Öc  ∙    tuæi,cã    n¨m  ng  vi ® ®ñ 60    ®ñ 14  ®ã b¶o  Ó m     éi;h Ö   è  hi x∙h   s tiÒn ¬ng  ang  ëng  l ® h 2,73  Ëc  nhã m   (b 6,  møc  ¬ng    l I,th¸ng ¬ng  l A.15  Õ   ch biÕn ¬ng  ùc,thùc phÈ m);tiÒn l ng  èi Óu 210.000  ng/th¸ng.¤ng  ® ­ l th        ¬ t   thi   ®å   B  îcNhµ   íchç  î ng  Õp b¶o  Ó m     éim ét  Çn    n   tr  ®ã ti   hi x∙h   l cho  th¸ngvíi 12     møc  15%   tiÒn l ng  µm    ®ãng   ¬ l c¨n cø  b¶o  Ó m     éim ét  µng  hi x∙h   h th¸ngvµ  µm  ñ tôcgi¶i   l th       quyÕt chÕ       ®é nghØ  u  h theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h +  Òn ¬ng  ét  Ti l m th¸nglµm    ®ãng    c¨n cø  b¶o  Ó m    éi: hi x∙h 210.000  ng  2,73 =  ®å x    573.300  ng ®å +  Òn  Ti b¶o  Ó m    éi®ãng  ét  Çn: hi x∙h   ml (573.300 ®ång  15%)  12    x  x  th¸ng=    1.031.940 ®ång.   +  û  Ö   ¬ng  u  îchëng  µ45%   ã 15  T l%l h®  l  (c   n¨m  ng  ®ã b¶o  Ó m     éi). hi x∙h b.2)Nam     tuæi,n÷    tuæi,cã    n¨m lµm    Ò,    ®ñ 55    ®ñ 50    ®ñ 15    c¸cngh c«ng  viÖc  nÆng   äc, ®éc  ¹ihoÆc     n¨m  µm  Öc    ¬i cã  ô  Êp    nh   h  ®ñ 15  l vi ë n   ph c khu vùc  Ö   è    ëlªnhoÆc     n¨m  h s 0,7 tr     ®ñ 10  c«ng    ùc tÕ    Õn  êng  C   íc t¸cth   ë chi tr B,  tr   ngµy  30/4/1975, chiÕn  êng    íc ngµy    tr K tr   31/8/1981  ã  êigian  ng    c th   ®ã b¶o hiÓ m     éi®ñ   n¨m  n   íi n¨m. x∙h   19  ®Õ d   20  V Ý   ô    d 3: ¤ng  NguyÔn  V¨n    C c«ng  ©n  Êu  Õp   ¹  êi®iÓ m   nh n b ti   th nghØ   viÖc  ∙    tuæi;cã    n¨m  th¸ng ®ãng  ® ®ñ 55    ®ñ 19  6    b¶o  Ó m     éi;h Ö   è  Òn  hi x∙h   s ti l ng  ang  ëng  ¬ ® h 2,07  Ëc    ã m   (b 5, nh møc  ¬ng  ,thang ¬ng  l II  l A.20  uèng), ¨n    tiÒn ¬ng  èithiÓu  l t  210.000  ng/th¸ng.¤ng    îc Nhµ   íc hç  îkinh  Ý  ®å   C®   n   tr  ph ®ãng  Õp b¶o  Ó m     éim ét  Çn  ti   hi x∙h   l cho  th¸ngvíi 6     møc  15%   Òn l ng  µm    ti  ¬ l c¨n cø  ng  ®ã b¶o  Ó m     éihµng  hi x∙h   th¸ng vµ  µm  ñ tôc gi¶iquyÕt  Õ       l th       ch ®é nghØ   hu theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h    Òn ¬ng  ét  ­Ti l m th¸nglµm    ®ãng    c¨n cø  b¶o  Ó m     éi: hi x∙h 210.000  ng  2,07 =  ®å x    434.700  ng ®å ­TiÒn  ng    ®ã b¶o  Ó m     éi®ãng  ét  Çn: hi x∙h   ml (434.700 ®«ng  15%)  6    x  x  th¸ng=    391.230  ng. ®å ­Tû  Ö   tÝnh ¬ng  u  µ15    l%  l h l   n¨m  u   Ýnh  ®Ç t b»ng  45%. Tõ  n¨m  16  n   thø  ®Õ n¨m  20  îctÝnh  thø  ®   thªm  µ10%. l  (5 n¨m, m çi n¨m       2%;  n¨m  2%) 5  x  Tû  Ö   ¬ng  u  µ55%   l%l h l  (45%  10%). +  b.3)Nam     tuæi,n÷    tuæi cã  êigian ®ãng    ®ñ 50    ®ñ 45    th     b¶o  Ó m     éi hi x∙h   ®ñ   n¨m  n   íi n¨m  µ   Þ  19  ®Õ d   20  m b suy  gi¶m  kh¶  n¨ng    ng  õ61%   ëlªn. lao®é t   tr   b.4)Ng êi lao ®éng       (kh«ng  ô  éc  µo  ph thu v tuæi ®êi)cã  t  Êt  lµm      Ý nh 15  nghÒ   hoÆc   c«ng  Öc  Æc   ÖtnÆng  äc,® Æc   Öt®éc  ¹i®∙  ng    vi ® bi   nh   bi   h   ®ã b¶o
 5. hiÓ m     éi®ñ   n¨m  n   íi n¨m  µ   Þ  x∙h   19  ®Õ d   20  m b suy  gi¶m  kh¶  n¨ng    ng  õ lao ®é t   61%   ëlªn. tr   c) Ng êi lao ®éng           d«id kh«ng  éc  i îng  thu ®è t quy  nh  ¹  Õta  µ  Õt ®Þ t i   v ti   ti b, ®iÓ m   nªu    1  trªn, ùc hiÖn  Ê m     îp ®ång    ng  µ  ëng  Õ      th   ch døt h   lao ®é vh ch ®é nh sau: c.1)TrîcÊp  Êt  Öc  µm  îctÝnh     m vi l ®   theo thêigian thùc tÕ  µm  Öc         l vi trong   khu  ùc  µ   íc,cø  çi n¨m  ®ñ  th¸ng)® îctrî Êp  th¸ngtiÒn l ng  Êp  v Nh n   m   ( 12       c 01     ¬ c bËc,chøc vô,phô  Êp ong  Õu  ã) ®ang  ëng  ng  Êp  Êt còng       cl (n c   h nh th nh   b»ng  02 th¸ngtiÒn l ng,phô  Êp ¬ng  ang  ëng.    ¬   cl ® h c.2)§îctrî Êp       c thªm  th¸ng tiÒn l ng  Êp  Ëc, chøc  ô,phô  Êp ¬ng  01     ¬ c b   v  cl (nÕu  ã) ®ang  ëng  c  h cho  çi  m n¨m    th¸ng)thùc  Õ  µm  Öc  ®ñ 12    t l vi trong khu    vùc  µ   ícvµ  îctrî Êp  ét  Çn  íi Nh n   ®     c m l v  møc  (n¨m)tr Öu®ång. 5   i   Thêi gian  ùc tÕ  µm  Öc    th   l vi trong khu  ùc  µ   íc lµ thêigian  êi lao   v Nh n       ng     ®éng  ùc tÕ  µm  Öc  ¹ doanh  th   l vi t   i nghiÖp Nhµ   íc,c¬    n   quan,®¬n  Þ  éc khu    v thu   vùc  µ   íc,®¬n  Þ  éc  ùc l ng  ò  Nh n   v thu l  î v trang (®îc hëng ¬ng  õ nguån  ©n      l t  ng s¸ch  µ   íc)® îc tÝnh  n   êi®iÓ m   ã  Õt  nh  Nh n     ®Õ th   c quy ®Þ cho  êi lao ®éng  ng     nghØ   Öc  c¬  Êu  ¹  vi do  c li hoÆc  chuyÓn  æi  ë  ÷u, qu¶n  ý.Riªng  i  íi ® sh   l  ®è v   C«ng      Çn  îc chuyÓn  õ doanh  ty cæ ph ®  t  nghiÖp  µ   íc theo  Nh n   quy  nh  t¹ ®Þ  i   tiÕta  iÓ m   m ôc   ña   ® 1  Ic Th«ng   µy  × thêigian thùc tÕ  µm  Öc  tn th         l vi trong khu   vùc  µ   íc tÝnh  n   µy  îc cÊp  Êy  Nh n   ®Õ ng ®   gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh    theo  Ët Doanh  Lu   nghiÖp.Thêi gian  ùc tÕ  µm  Öc      th   l vi trong khu  ùc  µ   íc   v Nh n   kh«ng  bao  å m   êigian ngêilao ®éng  ∙  Ën  î Êp  Êt  Öc  µm,trî Êp  g th        ® nh tr  c m vi l     c th«iviÖc,hëng  Õ     Êtngò      ch ®é xu   hoÆc   ôc  ph viªn. N Õ u   êigian  ùc  Õ  µm  Öc  th   th t l vi trong khu  ùc  µ   íc cã  v Nh n   th¸ng lή îc      quy  nh    ®Þ nh sau: +  íi th¸ngkh«ng  îctÝnh; D  1    ®  +  õ  th¸ng®Õ n   íi th¸ng® îctÝnh  T 1    d  7     b»ng  th¸ngthùc tÕ  µm  Öc; 6      l vi +  õ  th¸ng®Õ n   íi th¸ng® îctÝnh  T 7    d  12     b»ng  n¨m  ùc tÕ  µm  Öc. 1  th   l vi c.3)TtîcÊp  ét  Çn  i  ×m  Öc  µm  µ6     m l ® t vi l l   (s¸u)th¸ng tiÒn l ng  Êp  Ëc,      ¬ c b   chøc  ô,  ô  Êp ¬ng  Õu  ã)®ang  ëng.N Õ u   ã  v  ph c l (n c   h   c nguyÖn  äng  äc  Ò   v h ngh th×  îc miÔn  Ý   èi®a   th¸ng t¹  ¬  ë  ¹y nghÒ   Së   ®  ph t   6   i s d   c do  Lao  ng  ¬ng  ®é Th binh vµ    éichØ  nh.   X∙ h   ®Þ TiÒn ¬ng  µ    l v c¸ckho¶n  ô  Êp ¬ng  îc¸p dông  ph c l ®    theo  quy  nh  ¹ tiÕt ®Þ ti     a,®iÓ m     ôc    ña    1,m IIc Th«ng   µy. tn V Ý   4:   du   ¤ng  NguyÔn  V¨n    D c«ng  ©n söa  ÷a  u   Çu  nh   ch ®Ç t ho¶  µ   v toa xe  ¹ thêi®iÓ m   t    i nghØ  Öc  ∙    tuæi;cã  êigian thùc tÕ  µm  Öc  vi ® ®ñ 54    th       l vi trong   khu  ùc  µ   íc lµ 30  v Nh n     n¨m  th¸ng;cã  Ö   è ¬ng  7    h sl 3,05  Ëc    ã m   (b 6, nh møc ­l ¬ng  I thang ¬ng  II  , l A.1  ¬  Ý, ®iÖn,  iÖn  ö,tinhäc);tiÒn ¬ng  èithiÓu c kh   ® t      l t    210.000  ng/th¸ng.¤ng    îchëng  Õ       ®å   D®   ch ®é nh sau: 210.000  ng  3,05 =  ®å x    640.500  ng ®å TiÒn  î Êp  Êt  Öc  µm  Ýnh  tr c m vi l t theo thêigian thùc tÕ  µm  Öc:        l vi 640.500®/th¸ngx  th¸ng  19.855.500 ®ång.   31   =    TiÒn  î Êp  tr c thªm  Ýnh  t theo thêigian thùc tÕ  µm  Öc:        l vi 640.500  /th¸ngx  th¸ng=  ®   31    19.855.500 ®ång  
 6. TiÒn  î Êp  ét  Çn:  tr c m l  5.000.000 ®ång   TiÒn  î Êp  i  ×m  Öc  µm: tr c ® t vi l 640.500  ng/th¸ngx  th¸ng=  ®å   6    3.843.000 ®ång   Tæng  è  Òn ® îcnhËn:48.554.000 ®ång s ti         (19.855.500®  19.855.500®  5.000.000®  3.843.000®) +  +  +  V Ý   ô    d 5: ¤ng NguyÔn V¨n  c«ng  ©n  ©y  ùng  êng  E  nh x d ® giao th«ng  ¹ t i thêi®iÓ m     nghØ   Öc  ∙    tuæi cã  êi  vi ® ®ñ 54    th  gian thùc tÕ  µm  Öc      l vi trong khu    vùc  µ   íclµ27  Nh n     n¨m  th¸ng;cã  Ö   è ¬ng  7    h sl 3,45  Ëc    ã m   (b 7, nh møc ¬ng    l II, thang ¬ng  x©y  ùng  ¬  l A6  d c b¶n) tiÒn l ng  èi  Óu  µ210.000  ng. ¤ng       ¬ t   thi l   ®å   E ®∙  ëng  Õ     î   Êt  Öc  µm  µ 15  h ch ®é tr  mc¸p vi l l   n¨m. ¤ng  ® îchëng  Õ         E    ch ®é nh sau: TiÒn ¬ng  Êp  Ëc  µ  ô  Êp ¬ng  ét  l c b v ph c l m th¸nglµ:    210.000  ng  3,45 =  ®å x    724.500  ng  ®å   êigian thùc tÕ  µm  Öc  îchëng  Õ     î Êp: Th       l vi ®   ch ®é tr c 28  n¨m   n¨m  13  ­15  =  n¨m    Òn  î Êp  Êt  Öc  µm  Ýnh  Ti tr  c m vi l t theo thêigian thùc tÕ  µm  Öc:        l vi   724.500  ng/th¸ngx  th¸ng=  ®å   13    9.418.500 ®ång   TiÒn  î Êp  tr c thªm  Ýnh  t theo thêigian thùc tÕ  µm  Öc:        l vi 724.500  ng/th¸ngx  th¸ng  9.418.500 ®ång. ®å   13   =    TiÒn  î Êp  è  nh  ét  Çn  µ:5.000.000 ®ång  tr c c ®Þ m l l    TiÒn  î Êp  i  ×m  Öc  µm: tr c ® t vi l 724.500  ng/th¸ngx  th¸ng=  ®å   6    4.347.000 ®ång    Tæng  è  Òn ® îcnhËn:28.184.000 ®ång s ti         (9.418.500®  9.418.500®  5.000.000®  4.347.000®) +  +  +    c4.Ng êilao®éng       cßn  Õu tèi a  tuæinghØ  u  thi     05  ®   h theo quy  nh  ña    ®Þ c Bé   ËtLao  ng  lu   ®é (nam    tuæi ®Õ n   íi60  ®ñ 55    d   tuæi,n÷    tuæi ®Õ n   íi   ®ñ 50    d  55 tuæi)vµ  ∙    n¨m  ng    ® ®ñ 15  ®ã b¶o  Ó m     éitrëlªnm µ   a  Ën  î Êp  hi x∙h       ch nh tr  c b¶o  Ó m     éim ét  Çn,theo  hi x∙ h   l  quy  nh  ¹  iÓ m   kho¶n  NghÞ   nh  è  ®Þ ti ® d  3  ®Þ s 41/2002/N§­ CP,  nay quy  nh  ô  Ó    ®Þ c th nh sau: +  îc hëng  Ýnh  §  ch s¸ch theo quy  nh  ¹    tiÕtc  iÓ m   m ôc    ®Þ ti c1, c2    ® 1  II cña  ña  c Th«ng   µy. tn   +  îc®ãng  §  b¶o  Ó m     éihµng  hi x∙h   th¸ng víi    møc  15%   Òn l ng  ti  ¬ cho  n   ®Õ khi®ñ     tuæi nghØ  u    h theo quy  nh  tuæi ®èi víi ®Þ (60       nam,  tuæi ®èi víi ÷) 55        n th× hëng ¬ng  u  µng    l hh th¸ngtheo quy  nh  Ön  µnh.     ®Þ hi h  TiÒn ¬ng  µm  l l c¨n  ®ãng  cø  b¶o  Ó m     éi lµ tiÒn ¬ng  µm  hi x∙ h     l l c¨n    cø ®ãng b¶o  Ó m     éitr cthêi®iÓ m   hi x∙h   í     nghØ  Öc,bao  å m:  Òn ¬ng  Êp  Ëc  vi   g Ti l cb chøc  ô,phô  Êp  v  c chøc  chøc  ô  ô  Êp  v ph c khu  ùc  Ö   è  v h s chªnh  Öch l b¶o u ­ ll ¬ng  îctÝnh  ®  theo  møc ¬ng  èithiÓu  Nhµ   ícquy  nh  ¹ thêi®iÓ m   ép  l t  do  n  ®Þ ti     n b¶o  Ó m     éi. hi x∙h   +  êigian ®ãng  Õp b¶o  Ó m     éikÓ   õngµy  ã  Õt ®Þnh  Th     ti   hi x∙h   t   c quy   nghØ   viÖc.
 7. V Ý   ô    d 6:¤ng  NguyÔn V¨n  c«ng  ©n  ©y  ¾p  Çu  ¹ thêi®iÓ m   F  nh x l c t    i nghØ   viÖc  ∙    tuæi;cã  êigian  ùc tÕ  µm  Öc  ® ®ñ 57    th   th   l vi trong khu  ùc  µ   íc 17    v Nh n   n¨m  th¸ng;cã  Ö   è ¬ng  6    h sl 3,05  Ëc  nhã m   (b 6  møc  ¬ng  I x©y  ùng  ¬  l II A6  d c b¶n);phô  Êp    c khu  ùc    Òn l ng  èithiÓu  µ210.000  ng/th¸ng.¤ng F   v 0,4;ti  ¬ t   l  ®å     thuéc ®èi t ng ®ãng  Õp b¶o  Ó m     éicho  n          î   ti   hi x∙h   ®Õ khi®ñ tuæi nghØ  u  ®ñ    h( 60 tuæi)® îcgi¶i       Õt chÕ       quy   ®é nh sau: ­TiÒn  î Êp  Êt  Öc  µm:   tr c m vi l   TiÒn ¬ng  Êp  Ëc  µ  ô  Êp ¬ng  ét  l c b v ph c l m th¸ng:   210.000®ång  (3,05+    724.500  ng  x    0,4)=  ®å TiÒn  î Êp  Êt  Öc  µm  tr c m vi l theo thêigian thùc tÕ  µm  Öc:        l vi     724.500  ng/th¸ngx  ®å   17,5 th¸ng=      12.670.750 ®ång    TiÒn  î Êp  tr c thªm  Ýnh  t theo thêigian thùc tÕ  µm  Öc:        l vi   724.500  ng/th¸ngx  ®å   17,5 th¸ng=      12.670.750 ®ång    TiÒn  î Êp  è  nh  ét  Çn  µ:5.000.000 ®ång. tr c c ®Þ m l l    Tæng  è  Òn ® îcnhËn  µ:30.341.500 ®ång  s ti     l    (12.670.750®  +12.670.750®  5.000.000®) +  ­¤ng  ph¶i®ãng  Õp b¶o  Ó m     éi3    F    ti   hi x∙h   n¨m    (36 th¸ng);  møc  ng    ®ã b¶o hiÓ m     éihµng  x∙h   th¸ng: 724.500  ng  15%   108.675  ng. ®å x  =  ®å +  å   ¬,thñ tôc®ãng  Õp b¶o  Ó m     éithùc hiÖn  Hs      ti   hi x∙h     theo híng dÉn  ña      c b¶o  Ó m     éiViÖtNam. hi x∙h     + Trong  êigian tù ®ãng  th      b¶o  Ó m     éi,n Õu  êilao ®éng  Þ   Õt  hi x∙h   ng     b ch th× th©n  ©n  îchëng  Õ     ötuÊttheo quy  nh  Ön  µnh.   nh ®  ch ®é t       ®Þ hi h Trêng  îp ngêi lao ®éng  a    iÒu  Ön  ng  Õp  h     ch ®ñ ® ki ®ã ti b¶o  Ó m     éi hi x∙ h   th× ngoµiviÖc  îc® îchëng    Õ         ®    c¸cch ®é quy  nh  ¹ c1,c2,c3  Õtc  iÓ m     ®Þ t       ti   ® i 1 m ôc    ña  IIc Th«ng   µy  tn cßn  îcb¶o u  êigian ®∙  ng  ®  l th     ®ã b¶o  Ó m     éivµ  hi x∙h   ® îccÊp      sæ b¶o  Ó m     éihoÆc   îcnhËn  î Êp  hi x∙h   ®  tr c b¶o  Ó m     éim ét  Çn. hi x∙h   l  Thñ  ôc,hå  ¬    Õt ® îcthùc hiÖn  t   s gi¶i quy       theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h   2. Ch Ýnh    s¸ch ®èi víi êilao ®éng      ùc hiÖn  îp ®ång    ng       ng     d«id th   h  lao ®é x¸c ®Þnh  êih¹n  õ 1  n   n¨m    th   t   ®Õ 3  quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti §i 4  NghÞ   nh  è  ®Þ s 41/2002/N§­ CP, nay quy  nh  ô  Ó    ®Þ c th nh sau:  a. §îc trî Êp  Êt  Öc  µm  m çi       cm vi l cø  n¨m  ùc tÕ  µm  Öc  th   l vi trong khu  ùc    v Nhµ   íclµ01  n     th¸ngtiÒn l ng  Êp  Ëc,chøc  ô  µ  ô  Êp ¬ng  Õu  ã).    ¬ c b   v v ph c l (n c b.§îctrî Êp       c 70%   Òn l ng  Êp  Ëc,chøc  ô  µ  ô  Êp ¬ng  Õu  ã) ti  ¬ c b   v v ph c l (n c   cho  ÷ng  nh th¸ng cßn  ¹ cha  ùc  Ön  Õt  îp  ng    ng  ∙    li  th hi h h ®å lao ®é ® giao  Õt, k  nhng  èi a  t   kh«ng    th¸ng  Òn l ng  Êp  Ëc,chøc  ô  µ    ® qu¸ 12   ti  ¬ c b   v v c¸ckho¶n  ô  ph cÊp ¬ng  îcquy  nh  ¹ ®iÓ m   m ôc    ña  l ®  ®Þ t i 1  IIc Th«ng   µy. tn Thêigian thùc tÕ  µm  Öc        l vi trong khu  ùc  µ  íc® îcquy  nh  ¹ tiÕtc    v nh n     ®Þ t    i ®iÓ m  1  ôc    ña   m IIc Th«ng   µy. tn V Ý   ô    d 7: ¤ng  NguyÔn  V¨n    G c«ng  ©n  nh khaith¸cc¸tsái, ùc hiÖn         th   giao  kÕt  îp  ng    ng  ã  êih¹n  µ 03  h ®å lao ®é c th   l   n¨m,  ¹  êi®iÓ m   ti   th nghØ   Öc  íi vi m   thùc hiÖn  îp ®ång    éng  îc12    h  lao d ®   th¸ng,cßn  ¹ 24    l   th¸ng cha  ùc hiÖn  îp i   th   h 
 8. ®ång    ng  ∙  lao ®é ® giao  Õt, nhng  k  theo quy  nh  ®Þ chØ   îc hëng  èi®a     ®  t   12 th¸ng.V×   Ëy    v «ng    G chØ   îc hëng  îcÊp  ®  tr  (70%   12  x  th¸ng)tiÒn ¬ng  Êp    l c bËc  µ  ô  Êp ¬ng  Õu  ã). v ph c l (n c c. Ng êi lao ®éng       cßn  Õu  èi®a   n¨m  thi t   5  tuæi nghØ   u    h theo quy  nh   ®Þ cña  é  ËtLao  ng  B lu   ®é (nam    tuæi ®Õ n   íi tuæi,n÷    tuæi ®Õ n   ®ñ 55    d 60    ®ñ 50    díi55    tuæi ®∙    n¨m  ng    ®ñ 15  ®ã b¶o  Ó m     éi trëlªnm µ   a  Ën  î Êp  hi x∙ h       ch nh tr c b¶o  Ó m     éi m ét  Çn,theo  hi x∙ h   l  quy  nh  ¹  ®Þ ti Kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è  3  4  ®Þ s 41/2002/N§­ CP,  nay quy  nh  ô  Ó    ®Þ c th nh sau:   +  îchëng  Ýnh  §  ch s¸ch theo quy  nh  ¹ tiÕta,tiÕtb  trªn.     ®Þ t         nªu  i   +  îc®ãng  Õp  §  ti b¶o  Ó m     éihµng  hi x∙h   th¸ng víimøc     15%   Òn ¬ng    ti l cho ®Õ n       khi®ñ tuæi nghØ   u    h theo  quy  nh  ®Þ (60 tuæi ®èi  íinam,  tuæi ®èi   v  55     víi ÷) th× hëng ¬ng  u  µng      n l hh th¸ngtheo quy  nh  Ön  µnh.     ®Þ hi h TiÒn ¬ng  µm  l l c¨n  ®ãng  cø  b¶o  Ó m     éi lµ tiÒn ¬ng  µm  hi x∙ h     l l c¨n    cø ®ãng  b¶o  Ó m     éitr cthêi®iÓ m   hi x∙h   í     nghØ  Öc  vi bao  å m:  Òn ¬ng  Êp  Ëc, g Ti l cb  chøc  ô,phô  Êp  v  c chøc  ô,phô  Êp  v  c khu  ùc,h Ö   è  v   s chªnh  Öch l b¶o u ¬ng  ­ ll ® îc tÝnh    theo møc  ¬ng  èithiÓu  Nhµ   íc quy  nh  ¹  êi®iÓ m   ép    l t  do  n  ®Þ ti   th n b¶o hiÓ m     éi. x∙h +  êigian ®ãng  Õp b¶o  Ó m     éikÓ   õngµy  ã  Õt ®Þnh  Th     ti   hi x∙h   t   c quy   nghØ   viÖc. 3.  êi lao  ng  ∙  Ën  Õ     îcÊp  Êt  Öc  µm  Õu   îc t¸ Ng   ®é ® nh ch ®é tr  m vi l n ®    i tuyÓn  ông  µm  Öc    d l vi ë doanh  nghiÖp  ∙  ® cho    Öc  th«ivi hoÆc     ë doanh nghiÖp  nhµ  íckh¸c th× ph¶ihoµn    è  Òn trî Êp  n       tr¶s ti     c theo quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   ®Þ ti §i 5  ®Þnh  è  s 41/2002/N§    îccô  Ó    CP ®   th nh sau: a. Ng êilao ®éng  îct¸  Ón  ông  µm  Öc       ®  i tuy d l vi cho  doanh  nghiÖp  ∙    ® cho th«iviÖc    hoÆc       ë c¸c doanh nghiÖp  µ  íc kh¸c khinép  å  ¬  Ón  ông  nh n      h s tuy d theo quy  nh  Ön  µnh  µ  Ìm  ®Þ hi h v k theo  b¶n  sao  Õt  nh  quy ®Þ nghØ  Öc  ëng  vi h chÝnh  s¸ch  i  íilao ®éng      s ¾p  Õp  ¹ doanh  ®è v     d«i d do  x li  nghiÖp  µ  íc vµ  nh n   nép  ¹  li cho  êi sö  ông  ng   d lao  ng  è  Òn  îcÊp  ®é s ti tr  thªm theo quy  nh   ¹  ®Þ ti ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è  b  3  3  ®Þ s 41/2002/N§­   CP (01 th¸ng tiÒn ¬ng    l cÊp  Ëc,chøc  ô,phô  Êp  b  v  c chøc  ô,phô  Êp  v  c khu  ùc  µ  tr Öu®ång). v v 05  i   b.Ng êisö  ông    ng  ã     d lao ®é c tr¸chnhiÖ m     è  Òn trî Êp  µ   êilao   thu s ti     c m ng     ®éng  ∙  ép    ép  Ò   ü   ç  î   ng      ® n ®Ó n v Qu h tr  ®é d«id theo quy  nh  ña  é  µi lao   ®Þ c BT  chÝnh.. III­N G U å N  Kin h P H Ý  C HI T R ¶   Nguån  kinhphÝ      Õ     i víi êilao®éng      îcthùc hiÖn    chitr¶ch ®é ®è    ng     d«id ®     theo quy  nh  ¹  Òu    Òu  NghÞ   nh  è  ®Þ ti §i 7, §i 8  ®Þ s 41/2002/N§­   µ      CP v v¨n b¶n híng dÉn  ña  é  µichÝnh.   c BT    IIv­ å  C h ø c  T H ù C  Hi Ö n:  T 1­Tr¸chnhiÖm  ña    c doanh  nghiÖp:  
 9. Doanh  nghiÖp  Õn  µnh  ¾p   Õp  ¹ lao ®éng  µ    Õt  Õ     ti h s x li     v gi¶iquy ch ®é ®èi víi   ng          ®é lao d«id quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   nh  è  ®Þ ti §i 9  ®Þ s 41/2002/N§­   ã  CP c tr¸chnhiÖ m  ùc hiÖn    th   theo tr×nh tùsau  y:       ®© a. Tæ     chøc  tuyªntruyÒn  ñ  ¬ng  Ýnh    ch tr ch s¸ch cña    §¶ng  µ  µ   ícvÒ   v Nh n   tiÕp  ôc s ¾p  Õp  æi  íi,ph¸ttr Ón vµ  ©ng  t  x ® m   i   n cao  Öu  hi qu¶  doanh nghiÖp  nhµ  íc vµ  Ýnh  s¸ch  i  íilao ®éng        êi lao ®éng  Óu  îc n   ch   ®è v     d«i d ®Ó ng     hi ®   chÝnh  s¸ch cña    §¶ng  µ  µ   íc. v Nh n b.X ©y  ng  ¬ng    ¾p  Õp    ng.   ®ù ph ¸n s x lao®é Doanh nghiÖp  Õn hµnh  ©y  ùng  ¬ng ¸n c¬  Êu  ¹ trong ®ã   ã  ­ ti   xd ph     c l  i   c ph ¬ng    ¾p  Õp    ng, ® îcthùc hiÖn  ¸n s x lao®é       theo c¸cbícsau  y:      ®© B íc   LËp  1: danh s¸ch  µn  é  è  to b s lao  ng  ña  ®é c doanh  nghiÖp  ¹  êi t ith   ®iÓ m   ¬  Êu  ¹ theo  c c l  i quy  nh  ¹ §iÒu   ña  ®Þ ti  Ic NghÞ   nh  è  ®Þ s 41/2002/N§­   CP cña  Ýnh  ñ  Éu  è  kÌm  Ch ph (m s 1  theo Th«ng tnµy),bao  å m:         g ­ Sè     ng  ang  µm  Öc  ã  ëng ¬ng  µ  ng    lao ®é ® l vi c h l v ®ã b¶o  Ó m     éi hi x∙ h   hoÆc   kh«ng  ng  ®ã b¶o  Ó m     éi(kÓ  sè    ng  µm  Öc  hi x∙h   c¶  lao ®é l vi theo  ïa  ô  mv hoÆc   theo m ét    c«ng  Öc  Êt ®Þnh  µ   êih¹n  íi ét  vi nh   m th   d   m n¨m). ­ Sè     ng    ∙    lao ®é tuy ® nghØ  Öc  ng  ã    vi nh c tªntrong danh    s¸ch cña    doanh  nghiÖp, cã  ëng ¬ng   h l hoÆc  kh«ng  ëng ¬ng,  ã  ng  h l c ®ã b¶o  Ó m     éi hi x∙ h   hoÆc   kh«ng  ng  ®ã b¶o  Ó m     éi. hi x∙h B íc2: X¸c  nh  è    ng  Çn  ö  ông  µ    ng            ®Þ s lao®é c s d v lao®é d«id nh sau:   ­ §èivíidoanh       nghiÖp  ÷ 100%   èn  µ   ícvµ  gi   v Nh n   doanh  nghiÖp  µ  íc nh n   chuyÓn  µnh  th C«ng    ty tr¸chnhiÖm   ÷u  ¹n  ét  µnh    h h m th viªn:x¸c ®Þnh  è       s lao ®éng  Çn  ö  ông    ¬  ë  ¬ng    c sd trªnc s ph ¸n s¶n  Êt­kinh doanh,c«ng  Ö     xu        ngh s¶n xuÊt s¶n  È m,  ph m¸y  ãc   Õt bÞ,  nh   m thi   ®Þ møc  lao  ng  ®é theo  íng  h doanh  nghiÖp    iÓn vµ  ã  i® îc c¬  ph¸ttr   c l∙    quan  µ   íc cã  Èm   Òn  , Nh n   th quy phª  Öt; duy   sè    ng  lao®é cßn  ¹lµsè    ng  l     lao®é kh«ng  ã  i c nhu  Çu  ö  ông; c sd ­§èivíi      doanh nghiÖp  ùc hiÖn  th   giao,b¸n,kho¸n kinhdoanh  µ         v cho  thuª  doanh  nghiÖp  ×  è    ng  Çn  ö  ông  µ sè    ng  th s lao ®é c sd l   lao ®é theo tho¶  Ën  thu gi÷a haibªn     (giao vµ  Ën    nh giao,b¸n  µ    v mua,  kho¸n vµ  Ën    nh kho¸n,cho      thuª vµ thuª)® îcghitronghîp ®ång         giao b¸n,kho¸n hoÆc        cho    thuªdoanh  nghiÖp;   sè    ng  lao®é cßn  ¹lµsè    ng  l     lao®é kh«ng  ã  i c nhu  Çu  ö  ông; c sd   ­ §èi víidoanh       nghiÖp  ùc hiÖn    Çn  th   cæ ph ho¸ trong giai®o¹n  õ ngµy     t  26/4/2002  n   Õt  µy  ®Õ h ng 31/12/2005  ×  è  ®éng  Çn  ö  ông  th s lao  c sd c¨n    cø vµo  ¬ng  cæ   Çn   ph ¸n  ph ho¸  ∙  îc c¬  ® ®   quan  µ   íc cã  Èm   Nh n   th quyÒn     phª duyÖt,sè    ng    lao®é cßn  ¹lµsè    ng  l     lao®é kh«ng  ã  i c nhu  Çu  ö  ông; c sd ­ §èivíi      C«ng      Çn  îcchuyÓn  æi  õ doanh  tycæ ph ®  ® t  nghiÖp  µ   íccã  Nh n   thêigian ho¹t®éng       kh«ng    th¸ng kÓ   õ ngµy  îccÊp  Êy chøng  Ën  qu¸ 12    t  ®  gi   nh ®¨ng  ý  k kinh doanh    theo  Ët Doanh  Lu   nghiÖp,khithùc hiÖn  ¬  Êu  ¹ nÕu  ã       c c l  i c ngêilao ®éng  õ doanh     t  nghiÖp  µ  ícchuyÓn  nh n   sang kh«ng  è  Ý ® îcviÖc  b tr     lµm  × ® îcx¸c®Þnh  µlao®éng  th       l    kh«ng  ã  c nhu  Çu  ö  ông; c sd   ­  èi víidoanh  §   nghiÖp  ùc  Ön  th hi s¸p  Ëp,  îp  Êt  ×  è  ®éng  nh h nh th s lao  cÇn  ö  ông    vµo  ¬ng      Ëp, hîp nhÊt ®∙  îcc¬  sd c¨n cø  ph ¸n s¸p nh       ®   quan  ã  Èm   c th quyÒn phª  Öt,sè    ng  duy   lao ®é cßn  ¹ lµ sè    ng  l i   lao ®é   kh«ng  ã  c nhu  Çu  ö  c s dông; Sè    ng  lao ®é kh«ng  ã  c nhu  Çu  ö  ông  ∙    nh  ¹ bíc2  trªn® ­ c sd ® x¸c®Þ t     nªu    i îc ph©n  µm  lo¹   è     ng  îc tuyÓn  ông  íc ngµy    l 2  i S lao ®é : ®  d tr   21/4/1998  µ lao l   
 10. ®éng      îcthùc hiÖn  Õ     d«id ®     ch ®é theo  quy  nh  ¹ NghÞ   nh  è  ®Þ ti   ®Þ s 41/2002/ N§­CP;  è    ng  Ón  ông  õ ngµy  s lao ®é tuy d t  21/04/1998  îc thùc hiÖn  Õ     ®    ch ®é theo quy  nh  ña  é  ËtLao  ng;   ®Þ c B lu   ®é ­ §èivíi         doanh  c¸c nghiÖp  ùc hiÖn    Ó,ph¸ s¶n  × toµn  é  è    th   gi¶ith     th   b s lao ®éng  trong danh    s¸ch cña    doanh nghiÖp  îctuyÓn  ông  ícngµy  ®  d tr   26/4/2002  ® îcthùc hiÖn  Ýnh      ch s¸ch theo    quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  è  ®Þ s 41/2002/N§­   CP. Sè   Ón  ông  õ ngµy  tuy d t  26/04/2002  îc gi¶iquyÕt  Õ     ®    ch ®é theo quy  nh   ®Þ cña  é  ËtLao  ng. B lu   ®é B íc 3: LËp     danh s¸ch lao ®éng  Çn  ö  ông  Éu  è  kÌm     c sd (m s 2  theo Th«ng  tnµy),sè    ng      lao ®é kh«ng  ã  c nhu  Çu  ö  ông  Éu  è  kÌm  c sd (m s 3  theo Th«ng   t nµy).   B íc 4: Doanh     nghiÖp  èi hîp  íiBan  Êp  µnh  ph   v  ch h c«ng  oµn  chøc  ® tæ  §¹ihéic«ng  ©n       nh viªnchøc    ¹ihéicho    Õn  Ò   ®Ó §     ý ki v danh s¸ch lao ®éng  õ    (t   m É u   è  ®Õ n   É u   è  s 1  m s 3). B íc5: Trªn c¬  ë    Õn  ña  ¹ihéic«ng  ©n         s ý ki c §     nh viªnchøc,doanh    nghiÖp  hoµn  chØnh  ¬ng    ¾p  Õp    ng  µy,tr×nh c¬  ph ¸n s x lao ®é n     quan  ã  Èm  Òn  c th quy quy  nh  ¹  iÓ m   M ôc  cña  ®Þ ti ® 5  IV  Th«ng   µy,phª  Öt.Hå   ¬  ×nh duyÖt  tn   duy   s tr   lµm  µnh  bé,m çi bé  å m   ã: th 6      g c ­ V¨n    b¶n    Þ   ®Ò ngh phª  Öt  ¬ng  s ¾p  Õp    ng  Éu  è    duy ph ¸n  x lao ®é (m s4 kÌm  theo Th«ng   µy),   tn ­Ph¬ng    ¾p  Õp  ¹lao®éng  Éu  è  kÌm    ¸n s x l    i (m s 5  theo Th«ng  µy),   n   ­ Danh    s¸ch sè    ng  ∙  îc ph©n  ¹  õm É u   è  ®Õ n   É u   è      lao ®é ®®  lo i   (t s 1  m s3 kÌm  theo Th«ng   µy).   tn Riªng  i  íidoanh  ®è v   nghiÖp  µ  ícgi¶ithÓ, ph¸ s¶n  nh n        kh«ng ph¶iduyÖt    ph¬ng  c¬  Êu  ¹  ¸n  c l idoanh  nghiÖp  µ   m chØ  duyÖt  ¬ng  s ¾p   Õp     ph ¸n  x lao ®éng  Éu  è    kÌm  (m s 1,3  theo Th«ng   µy).   tn     trî Êp  c.Tr¶    c cho  êilao®éng    . ng     d«id   Trong  êih¹n  ngµy  µy  µm  Öc) kÓ   õ  µy  îc c¬  th   15  (ng l vi   t ng ®   quan  ã  c thÈm   Òn  Òn  quy quy phª  Öt  ¬ng  s ¾p   Õp    ng  duy ph ¸n  x lao ®é doanh  nghiÖp  thùc hiÖn    î Êp    tr¶tr  c cho  êilao®éng    ng     nh sau:         Õt  nh  c1. Ra quy ®Þ cho  õng  êi lao ®éng      t ng     d«i d nghØ   Öc  vi theo    c¸c nhã m  chÝnh    s¸ch ®∙  îcquy  nh t¹ NghÞ   nh  è   ®  ®Þ  i  ®Þ s 41/2002/N§­   Éu  CP (m sè  kÌm  6  theo    Th«ng   µy;Quy Õt  nh  µm  µnh  b¶n:1  tn   ®Þ l th 2    b¶n  öicho  êi g  ng   lao®éng, 1      b¶n u  ¹ doanh  l t  i nghiÖp). c2. Dù     to¸n kinh  Ý     Õ     i  íingêi lao  ng     theo      ph tr¶ ch ®é ®è v     ®é d«i d c¸c nhã m   Ýnh  ch s¸ch (mÉu  è        kÌm    s 7,8,9,10  theo Th«ng   µy).   tn c3.LËp  å  ¬    Þ  ç  î   h s ®Ò ngh h tr  kinh phÝ  õ Quü   ç  î   ng      îc   t  h tr  ®é d«id ®   lao thùc hiÖn    theo quy  nh  ña  é  µichÝnh.   ®Þ c BT  c4. §èi víilao ®éng         kh«ng  ã  c nhu  Çu  ö  ông  c sd kh«ng  éc  Ön    thu di gi¶i quyÕt chÕ       ®é theo quy  nh  ¹ NghÞ   nh    ®Þ t i ®Þ 41/2002/N§­   Éu  è  kÌm  CP (m s 11  theo theo Th«ng   µy) doanh  tn   nghiÖp  Ëp danh  l  s¸ch riªng®Ó     Õt  Õ       gi¶iquy ch ®é   theo quy  nh  ña  é  Ëtlao®éng.   ®Þ c B lu     d.Gi¶iquyÕt chÕ     i víi êilao®éng.      ®é ®è    ng     ­Tr¸chnhiÖ m  ña      c doanh  nghiÖp.
 11. + C¨n  quyÕt  nh  cø  ®Þ nghØ   Öc,gi¶iquyÕt  y     µ  ng  êih¹n  vi     ®Ç ®ñ v ®ó th   quy  nh    ®Þ c¸ckho¶n  î Êp  i víi êilao®éng    ; tr c ®è     ng     d«id +  C Êp  phiÕu häc nghÒ  miÔn  phÝ  m ét lÇn cho ngêi lao ®éng  cã  nguyÖn  äng  äc  Ò   Éu  è  kÌm  v h ngh (m s 12  theo Th«ng   µy);   tn   +  µ m   y     å  ¬, thñ  ôc gi¶iquyÕt  Õ     L ®Ç ®ñ h s   t     ch ®é b¶o  Ó m     éitheo  hi x∙ h   quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt;     +    â lýdo  Ghi r     nghØ  Öc  µ    Òn  î®∙    Õt vµo      ng   vi v c¸cquy l   gi¶i i quy   sæ lao®é vµ    ¹®Çy    å  ¬  tr¶l   i ®ñ h s cho  êilao®éng  ng     theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   +  Trong  êih¹n  ngµy  µy  µm  Öc)kÓ   õ ngµy  Ën  îckinh phÝ  th   7  (ng l vi   t   nh ®     tõ Quü   ç  î   ng    ,doanh    h tr  ®é lao d«id   nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖm     ùctiÕp,m ét    tr¶tr     lÇn  ¹ doanh  t i nghiÖp cho  ¬ilao®éng    ng     c¸ckho¶n  î Êp  tr c theo ph¬ng    ∙  ­   ¸n ® ® îcphª duyÖt.    ­Tr¸chnhiÖ m  ña  êilao®éng    ëng  Ýnh      c ng     khih ch s¸ch:   +  ý  Ën  y      K nh ®Ç ®ñ c¸ckho¶n  Òn trî Êp  îchëng; ti     c ®  +  ý  Ën  y    å  ¬  K nh ®Ç ®ñ h s nghØ  Öc  vi +  Thanh      to¸nc¸ckho¶n  cßn  î®èi víi n      doanh  nghiÖp  Õu  ã). (n c e.Ch Ë m   Êt sau  ngµy  µy lµm  Öc)kÓ   õngµy  µn  µnh  Öc    nh   30  (ng   vi   t   ho th vi gi¶iquyÕt  Õ     i  íilao ®éng    ,doanh    ch ®é ®è v     d«id   nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖm       b¸o c¸o kÕt    qu¶  ùc hiÖn  th   cho    ¬  c¸cc quan  ã  Èm  Òn. Néi dung  c¸o bao  c th quy    b¸o    gå m: §¸nh    Æt   îcvµ  a  îc,kÕt  gi¸m ®   ch ®   qu¶  ùc hiÖn      th   chitr¶(theo quy  nh     ®Þ cña  é   µichÝnh) b¸o    µm  µnh  bé  µ  öi:c¬  BT    c¸o l th 06  v g   quan    Öt  ¬ng  phª duy ph ¸n lao®éng, Bé  µichÝnh,Bé       T    Lao  ng    ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi,   X∙    B¶o  Ó m     hi x∙ héi ViÖt    Nam,  ë   S Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ  héi tØnh, thµnh  è  ùc v X∙      ph tr   thuéc Trung  ng  µ u  ¹ doanh    ¬ v l t  i nghiÖp. 2.Tr¸chnhiÖ m  ña  êilao®éng    äc  Ò   µ  ¬  ë  ¹y nghÒ:     c ng     khih ngh v c s d   a.Ng êilao®éng      ã       d«id c nguyÖn  äng  äc  Ò   ∙  îccÊp  Õu  äc  v h ngh ® ®   phi h nghÒ   Ôn  Ý   ×  mi ph th ph¶inép  å  ¬  äc  Ò   ¹  ¬  ë  ¹y nghÒ   ∙  îc Së    h s h ngh t i s d   c ®®  Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héichØ  nh  êih¹n  ép  å  ¬  äc  Ò   èi   X∙    ®Þ th   n h s h ngh t   ®a  µ90  µy  Ó   õngµy  ã  Õt ®Þnh  l   ng k t   c quy   nghØ  Öc. vi   b. C¬   ë  ¹y nghÒ   ã    sd  c tr¸chnhiÖ m   Õp  Ën  å  ¬  ¨ng  ý  äc  Ò     ti nh hs® k h ngh cña  êilao®éng      ã  ng     d«id c nguyÖn  äng  äc  Ò,  å  ¬  å m   ã: v h ngh h s g c  ­B¶n  Ýnh  Õu  äc  Ò   Ôn  Ý  ngêisö  ông    ng  Êp;   ch phi h ngh mi ph do   d lao®é c   ­ B¶n    sao  Õt  nh  quy ®Þ nghØ  Öc  ëng  Ýnh  vi h ch s¸ch ®èi víi   ng          ®é d«i lao d  s ¾p  Õp  ¹doanh  do  x l i nghiÖp  µ  íc. nh n Sau    Õp  Ën  å  ¬, c¬  ë  ¹y nghÒ     Ën  ®ång    Õp  Ën  khiti nh hs  sd  x¸c nh " ý ti nh ®µo   ¹o häc  t  nghÒ", ký    ng  Êu  µo  Æt     tªn,®ã d vm sau  ña  c b¶n  Ýnh  ch quyÕt  ®Þnh  nghØ  Öc  µ    ¹cho  êilao®éng. vi v tr¶l  i ng       C¬   ë  ¹y nghÒ   îc cÊp  ét  sd  ®  m kho¶n  kinh phÝ   èi®a   th¸ng ®Ó   o     t   06    ®µ t¹onghÒ   Ôn  Ý    mi ph cho  êilao ®éng      ã  ng     d«id c nguyÖn  äng  äc  Ò.  v h ngh Møc   häc  Ý  o  ¹o, ph ®µ t   quy  ×nh,thñ tôccÊp  tr     kinh phÝ  µ  Õt to¸n® îcthùc hiÖn    v quy         theo híng dÉn  ña  é  µichÝnh.     c BT  3.  ë   S Lao  ng  Th¬ng  ®é –  binh  µ  héi tØnh, thµnh  è  ùc thuéc v X∙      ph tr     Trung  ng  ã  ¬ c tr¸chnhiÖ m:  
 12. a)  óp  û   Gi U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  «n  ¬® ®èc  µ  Óm    ùc hiÖn  Ýnh  v ki trath   ch s¸ch ®èi víi   ng        a  µn;       ®é d«id trªn®Þ b lao b) ChØ   nh  ÷ng  ¬  ë  ¹y nghÒ   ∙  îcc¬    ®Þ nh csd  ® ®   quan Lao  ng    ¬ng    ®é ­ Th binh  µ    éi   Êp  ¨ng  ý  ¹t®éng  ¹y nghÒ   µ  Ëp  v x∙ h   c ® k ho   d  v l danh  s¸ch c¸c c¬  ë    s d¹y nghÒ   ∙    ® chØ  nh    ¬  ë  ¹y nghÒ;  a   ®Þ (tªnc s d   ®Þ chØ  ô  Ó) göivÒ   é   µi c th     B T   chÝnh    Êp  ®Ó c kinh phÝ  äc  Ò.  çi tØnh,thµnh  è  îcquy  nh  èi a     h ngh M     ph ®   ®Þ t  ® 20  ¬  ë  ¹y nghÒ   µ  îcth«ng  trªnc¸cph¬ng  Ön th«ng  csd  v®  b¸o      ti   tin. 4. B¶o  Ó m     éi ViÖt  hi x∙ h   Nam   ã  c tr¸ch nhiÖ m     chØ   o, híng  Én  µ  ®¹   d v kiÓm     trab¶o  Ó m     éi tØnh, thµnh  è  trùc thuéc  hi x∙ h     ph     Trung  ng  ùc  Ön  ¬ th hi chÕ     ®é b¶o  Ó m     éi®èi  íingêilao ®éng      hi x∙ h   v     d«id theo  ng  ®ó quy  nh  ¹ ®Þ ti  Th«ng   íng dÉn  µy  µ    th   n v c¸cquy  nh  Ön  µnh. ®Þ hi h 5. Tr¸ch nhiÖ m   ña    é;  ¬      c c¸c B c quan ngang  é; Chñ   Þch  û   B  t U ban  ©n  nh d©n tØnh  µnh  è  ùcthuéc Trung  ng, Héi ®ång  th ph tr     ¬   qu¶n  Þ Tæng  tr   c«ng    ty 91: a) Tæ     chøc  tuyªntruyÒn  ñ  ¬ng,chÝnh    ch tr   s¸ch cña    §¶ng  µ  µ   ícvÒ   v Nh n   tiÕp  ôc s ¾p  Õp,  æi  íi,ph¸ttr Ón vµ  ©ng  t  x ® m    i   n cao  Öu  hi qu¶ doanh nghiÖp  Nhµ   íc,nhÊt lµc¸cchÝnh  n       s¸ch ®èi víi   ng    ;       ®é d«id lao b) Phª  Öt  ¬ng    ¾p  Õp    ng  c¬  Êu  ¹ doanh  duy ph ¸n s x lao ®é do  c l   i nghiÖp;  thÈm  nh  ¬ng      ç  î ®Þ ph ¸n xinh tr  kinhphÝ  ña    c doanh nghiÖp  theo híng dÉn  ña      c Bé  µichÝnh; T  Trong  êih¹n  ngµy  µy  µm  Öc)kÓ   õ ngµy  Ën  îc ph¬ng    th   15  (ng l vi   t   nh ®  ¸n s ¾p   Õp   x lao  ng  ña  ®é c doanh  nghiÖp, c¬    quan  ã  Èm   c th quyÒn   ã  c tr¸ch  nhiÖ m  phª  þÖt  µ  öiquyÕt  nh  ïng 5  é  å  ¬  du vg  ®Þ c   b h s cho  doanh nghiÖp,  ­  tr êng  îp  a  h ch phª  duyÖt  îc th×  ¬  ®  c quan  ã  Èm   c th quyÒn  íng  Én  h d doanh  nghiÖp  öa  æi, bæ   s®   sung  ¬ng    ph ¸n.Trong  êih¹n  ngµy  µy  µm  Öc) th   10  (ng l vi   kÓ   õ ngµy  Ën  îc ph¬ng  cña  ¬  t  nh ®  ¸n  c quan  ã  Èm   Òn  c th quy doanh  nghiÖp  hoµn  Ön ph¬ng    öic¬  thi   ¸n g   quan    Öt. phª duy c) ChØ   o  ®¹ c¸c  ¬  c quan,  chøc  tæ  chuyªn m«n   íng  Én  h d c¸c doanh  nghiÖp  éc  thu quyÒn  qu¶n  ý trong  Ön  ¾p   Õp   ¹  ©y  ùng  ¬ng    l  di s x l ix d ph ¸n, kiÓm    Öc    Õt  Ýnh  travi gi¶iquy ch s¸ch ®èi víi   ng      µ  ùc hiÖn        ®é d«id v th   lao theo  quy  nh  ¹ Th«ng   µy; ®Þ t  i tn d) Tæ     chøc  ¬  Õt,tæng  Õt  ¸nh    Õt  sk   k® gi¸k qu¶  ùc hiÖn    Õt    th   gi¶iquy lao ®éng    ; d«id e)  Þnh  ú  th¸ng m ét  Çn  § k 03    l b¸o  Bé   c¸o  Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ    v X∙ héi,®ång  êigöicho  é   µi chÝnh  Ò   ×nh  ×nh  ×nh  ùc hiÖn  ¾p  Õp     th     BT  vt h h th   s x lao ®éng  µ    Õt    ng    :§¸nh    Æt   îcvµ  a  îc,kÕt      v gi¶iquy lao ®é d«id   gi¸m ®   ch ®   qu¶ thùc hiÖn  Éu  è    kÌm    (m s 13,14  theo Th«ng   µy),kiÕn  Þ    Õt nh÷ng    tn   ngh gi¶i quy   vÊn    ®Ò cßn  íng m ¾ c   v  trongqu¸ tr×nh thùc hiÖn,thêigian b¸o c¸o chË m   Êt               nh   lµngµy    15/4;15/7;15/10 hµng        n¨m  µ  c¸o c¶  v b¸o    n¨m  µo  µy  v ng 15/1 n¨m      sau ®Ó       Ýnh  ñ. b¸o c¸o Ch ph 6. Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  õ ngµy    t n c hi l     t  26/4/2002  n   Õt  µy  ®Õ h ng 31/12/2005. Trong    ×nh thùc hiÖn,n Õu  ã  íng m ¾ c,    Þ  qu¸ tr       cv   ®Ò ngh ph¶n  vÒ   é  ¸nh  B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héi®Ó     X∙    nghiªncøu    Õt.   gi¶iquy
 13. M É u  s è  1 Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è    ts 11/2002/TT­ BL§TBXH ngµy  th¸ng6  12    n¨m 2002  ña  é  c B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi   X∙ h Tªn  ¬  c quan  µ  íccã  È m   nh n   th quy Ò n   D a n h  s¸ch n g êi lao ® é n g   ã  tªn trong d o a n h   g hi Ö p   c n t¹i êi ® i Ó m   ¾ p  x Õ p   ¹in g µ y.....th¸ng....n¨ m  200....  th   s l      Tªn  doanh  nghiÖp Sè   Hä   µ  v tªn Chøc danh c«ng  Tr×nh    ®é HiÖn  ang  ùc ® th   Thêi®iÓ m     H Ö   è ¬ng  sl N¬i ë  Ön    hi TT viÖc  ang  µm ® l chuyªn m«n     hiÖn  ¹ hîp lo i     nghØ  Öc    ®ang  ëng vi (ghi h nay nghiÖp  ô v ®ång    ng lao®é th¸ngn¨m)   1 2 3 4 5 6 7 8 I §îc tuyÓn  ông    d tr c   ngµy  í 21/4/1998 1 Vò  Þ   Th A CN  tiÖn, Ëc thî T.C  kü  thuËt,  b     A 5/1995 2,84 6/7 ngµnh  iÖn ® II §îc tuyÓn  ông    d tõ   ngµy  21/4/1998 1 §inh ThÞ     A KÕ  to¸n viªn,bËc  §H   kinh   tÕ,       B 2,02 2/8 ngµnh  Õ   k to¸n ..  µy   . Ng  th¸ng     n¨m  200.. Ng êilËp  Óu   bi Thñ   ëng  n  Þ tr ®¬ v (Ký  tªn) (kýtªn, ng  Êu)    ®ã d
 14. H íng  Én:    Óu  d ghi bi 01: Cét     Õ u   µviªnchøc  × ghitr×nh ®é   o  ¹ovµ  µnh  4:­N l    th       ®µ t   ng chuyªn m«n   ­N Õ u   µc«ng  ©n  × ghinghÒ   µ  Ëc  î.   l  nh th     v b th Cét     Õ u   éc lo¹ hîp ®ång    ng  5:­N thu   i     lao®é kh«ng    nh  êih¹n ® îcghiký  Öu  x¸c®Þ th         hi (A), ­N Õ u   éc lo¹ hîp ®ång    ng    nh  êih¹n tõ1  n   n¨m  îcghiký  Öu    thu   i     lao®é x¸c®Þ th       ®Õ 3  ®     hi (B), ­N Õ u   éc lo¹ hîp ®ång    ng  íi n¨m    thu   i     lao®é d   1  hoÆc   b»ng  Öng  îcghiký  Öu  mi ®     hi (C), ­N Õ u   Ón  ông    tuy d theo chÕ       Õ   µ   íc,nhng  a    ®é biªnch Nh n   ch chuyÓn  sang  ý  îp ®ång    ng  îcghiký  Öu  kh  lao®é ®     hi (D), Cét      ô  Ó  a  8:Ghi c th ®Þ chØ  õsè  µ  ëlªn, iÖn  ¹i Õu  ã). t   nh tr     ® tho   (n c
 15. M É u  s è  2 Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è    ts 11/2002/TT­ BL§TBXH ngµy  th¸ng6  12    n¨m 2002  ña  é  c B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi   X∙ h Tªn  ¬  c quan  µ  íccã  È m   nh n   th quy Ò n   D a n h  s¸ch n g êi lao ® é n g  c Ç n   ö  d ô n g  theo yªu  Ç u  s¶n  u Ê t kinh d o a n h  t¹i s c x   th êi ® i Ó m  s ¾ p  x Õ p  l¹i g µ y         n th¸ng    n¨ m  200.... Tªn  doanh  nghiÖp Sè   TT Hä   µ  v tªn Sè  tùë  Óu  è  thø    bi s Th¸ng  n¨m  sinh Dù   Õn  è  Ýchç  Thêigian ®∙  ng  ki b tr       ®ã 1 lµm  Öc  vi sau   khi BHXH   (N¨m,  s ¾p  Õp  ¹lao x l    i th¸ng) ®éng Nam N÷ 1 2 3 4 5 6 7 01 02 03 ..  µy   . ng  th¸ng     n¨m  200... Ng êilËp  Óu   bi Thñ   ëng  n  Þ tr ®¬ v (Ký  tªn) (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d H íng  Én    Óu: d ghi bi T¹ithêi®iÓ m   ¾p  Õp  îcghingµy  ×nh hå  ¬    Öt ph¬ng    ã  Êu  ¹ .    s x ®   tr   s phª duy   ¸n c c l i Cét    îclÊysè  tùë  Óu  è  3:®     thø    bi s 01.
 16. Cét    îcghin¨m, th¸ng®∙  ng  7:§         ®ã BHXH   Ý  ô:®∙  ng  n¨m  th¸ng,® îcghi22,4) (v d   ®ã 22  4     
 17. M É u  s è  3 Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è    ts 11/2002/TT­ BL§TBXH ngµy  th¸ng6  12    n¨m 2002  ña  é  c B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi   X∙ h Tªn  ¬  c quan  µ  íccã  È m   nh n   th quy Ò n   D a n h  s¸ch n g êi lao ® é n g   h« n g  c ã  n h u  c Ç u   ö  d ô n g k s t¹i êi ® i Ó m  s ¾ p  x Õ p  l¹i g µ y    th¸ng     th    n  n¨ m  200.... Tªn  doanh  nghiÖp.... Sè   TT Hä   µ  v tªn Sè  tùë  thø    Th¸ng,n¨m    sinh Thêigian     Ghi  biÓu 1 ®∙  ng  ®ã chó b¶o  Ó m   hi x∙héi   Nam N÷ 1 2 3 4 5 6 7 I §èit ng  ùc  Ön   î th hi theo  sè  N§  41/2002/N§­CP 1 2 II §èit ng  ùc  Ön   î th hi theo  é   Ët  ®éng B Lu lao  1 2 ..  µy   . ng  th¸ng     n¨m  200... Ng êilËp  Óu   bi Thñ   ëng  n  Þ tr ®¬ v (Ký  tªn) (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d
 18. M É u  s è  4 Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è    ts 11/2002/TT­ BL§TBXH ngµy  th¸ng6  12    n¨m 2002  ña  é  c B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi   X∙ h Tªn  doanh  nghiÖp Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Sè      / .. .ngµy  th¸ng    . ,       n¨m  200.. . . V/v    Þ  ®Ò ngh phª  Öt  ­ duy ph ¬ng  s ¾p   Õp   ¸n  x lao  ng  ®é do  ¬  Êu  ¹doanh  c c l  i nghiÖp K Ýnh  öi: . ........................ g . . ........................ .. . ........................ . . ....................... Thùc hiÖn NghÞ   nh   è 41/2002/N§­  ngµy 11 th¸ng  ®Þ s CP 4 n¨m  2002 cña  ChÝnh  ñ  Ò   Ýnh  ph v ch s¸ch ®èi víi   ng      s ¾p  Õp  ¹ doanh        ®élao d«id do  x l i nghiÖp  µ   Nh nícvµ    Th«ng   è ts 11/2002/TT­ BL§TBXH   µy  th¸ng6  ng 12    n¨m 2002  ña  é  c B Lao  ng  ®é ­ Th¬ng    binh vµ  héivÒ   íng dÉn  ùc hiÖn  ét  è  iÒu  ña    X∙    h   th   m s® c NghÞ   nh  ®Þ nªu    trªn (tªn doanh    nghiÖp) ®Ò   Þ     ¬    ngh (tªn c quan  µ   íc cã  Èm   Nh n   th quyÒn) xem   Ðt    x phª duyÖt ph¬ng    ¾p  Õp    ng  c¬  Êu  ¹doanh    ¸n s x lao®é do  c l   i nghiÖp  µ   íc. Nh n (Cã  å  ¬  Ìm  h s k theo m É u   è          s 1,2,3,5). Thñ   ëng  n  Þ tr ®¬ v N¬i nhËn:   ­Nh     trªn, (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d ­Lu    phßng    Tæ chøc
 19. M É u  s è  5 Ban  µnh  Ìm  h k theo Th«ng   è    ts 11/2002/TT­ BL§TBXH ngµy  th¸ng6  12    n¨m 2002  ña  é  c B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi   X∙ h Tªn  ¬  c quan  µ  íccã  È m   nh n   th quy Ò n Tªn  doanh  nghiÖp P h ¬ n g  ¸n s ¾ p  x Õ p  lao ® é n g   d o  c ¬  c Ê u  l¹i o a n h  n g hi Ö p  d 1/Nh÷ng  Æc   iÓ m   ñ  Õu:   ® ® ch y ­Tªn    doanh  nghiÖp:. . ......................................... . . ........................................ ­Thµnh  Ëp ngµy.. .th¸ng..    l  . . .n¨m... . . .. ­§Þa    chØ:.. . ................................................. . . ................................................. ­NhiÖ m   ô    v s¶n  Êtkinhdoanh  Ýnh... . .......................... xu     ch . .......................... ­ThuËn  î : ..................................................   l i .................................................. ­Khã    kh¨n:. . ................................................ . . ................................................ ­Dù   Õn  ¾p  Õp  ¹  Ý  ô:chuyÓn  µnh    ki s x l i(v d   : th C«ng      Çn). tycæ ph 2/Ph¬ng    ¾p  Õp    ng:   ¸n s x lao®é a­ Ph ©n  ¹ lao®éng  íckhis ¾p  Õp:   lo i     tr     x ­Tæng  è    ng  ã      s lao®é c tªntrongdoanh    nghiÖp:. . ..............  êi . . ..............ng . . Chia ra:   +  è  ký  îp ®ång    ng  S L§  h   lao®é kh«ng    nh  êih¹n:. . ......  êi x¸c®Þ th   . . ......ng . . +  è  ký  îp ®ång    ng  ã  êih¹n tõ1  n   n¨m... . ....ngêi S L§  h   lao®é c th       ®Õ 3  . . ...  .. +  è  ký  îp ®ång    ng  ïa  ô,theo c«ng  Öc  1  S L§  h   lao®é m v     vi
 20. Ng êilËp  Óu   bi Phª  duy Öt  ña  ¬  c c quan  ..   µy.. th¸ng..n¨m  .ng ,   .   . 200... nhµ  ícco¸  È m   n   th quy Ò n Thñ   ëng  n  Þ tr ®¬ v (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d (Ký  tªn) (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2