intTypePromotion=1

Thông tư 11/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
51
lượt xem
3
download

Thông tư 11/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 11/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí phục vụ công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 11/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. Th«ng t  cña  é   µi c h Ý n h   è  11 /2002/TT­B T C  n g µ y 31  B T S th¸ng 1 n¨ m  2002 h íng  d É n  q u ¶ n  lý,  sö   d ô n g, q u y Õt to¸n kinh p h Ý  p h ô c  v ô  c«n g  t¸c h © n    p giíic ¾ m  m è c  biªn giíi      ® Êt liÒn Vi Öt N a m ­  Trun g  Q u è c C¨n  ChØ   sè  cø  thÞ  25/2001/CT­ TTg  ngµy  th¸ng10  8    n¨m 2001  cña  Thñ  t ChÝnh  íng  phñ    vÒ viÖc  iÓn khaithùc  tr     hiÖn c«ng    t¸cph©n  i c¾m   gií   , mèc   biªngií®Êt        i liÒn ViÖtNam­    Trung  Quèc. §Ó  thùc hiÖn    qu¶n    sö  lývµ  dông  ®óng  môc ®Ých, cã    hiÖu  qu¶ nguån  kinh phÝ      tõ ng©n  s¸ch Nhµ        nícchiphôc  c«ng    vô  t¸cph©n   gií c¾m   i mèc biªn   gií ®Êt    i liÒn ViÖt Nam­      Trung  Quèc, sau      khithèng  nhÊt ý    kiÕn    Ngo¹i víiBé    giao,Bé      KÕ ho¹ch vµ   §Çu ;Bé    t  TµichÝnh  híng dÉn    viÖc qu¶n    dông  lý,sö  vµ  thanh  quyÕt  to¸n kinh    phÝ  thùc hiÖn c«ng    t¸cph©n  i gií c¾m   mèc  biªn gií    i ®Êt  liÒn ViÖt Nam­      Trung  Quèc  îc cÊp      ®   ph¸ttõ ng©n  s¸ch Trung    ¬ng hµng  n¨m  sau: nh  1/Néi    dung    chi phôc  c«ng    vô  t¸cph©n     giíic¾m   mèc: a/§èivíi           Bé, ngµnh  c¸c Trung  ¬ng: ­ Chi    cho c«ng    t¸c®µm  ph¸n cÊp    Uû Ban  ªnhîp  li   ph©n  i gií c¾m     mèc  biªngiíViÖtNam­      i   Trung Quèc. ­Chi tËp      huÊn phiªndÞch,nghiÖp  ph©n        vô  giíc¾m   i mèc. ­ Chi    phï hiÖu, biÓu    in Ên      mÉu, b¶n    c¸c lo¹    ®å vµ    i liÖu  tµi nghiÖp vô  kh¸cphôc  ph©n      vô  gií c¾m   i mèc. ­ Chi phÝ      tiÒn l  ¬ng  c¸c kho¶n  vµ    phô cÊp theo  quy  ®Þnh, chib¶o      hiÓm   x∙héi,b¶o      hiÓm   tÕ,kinh phÝ  y      c«ng ®oµn, tµu  ®i    xe  phÐp  n¨m cña   îng lùcl   kü thuËtkh«ng    hëng ¬ng   Ng©n  l tõ   s¸ch Nhµ      nícthuéc c¸c Bé, ngµnh  îccö        ®   tham      giac¸cnhãm   ph©n    giíc¾m   i mèc. ­ Chi phô      cÊp  Æc     ® thïcho    trùctiÕp tham      c¸n bé      gia c¸cnhãm   ph©n  i gií  c¾m   mèc  theo quy    ®Þnh cña  Lao  Bé  ®éng  Th¬ng binh vµ      x∙héi. ­Chi thuªm ínnh©n          c«ng   (nÕu  cã). ­Chi c«ng        t¸cphÝ. ­ Chi cho      c«ng    t¸ckh¶o     ®¹c  b¶n  phôc  ph©n    s¸t,®o  lËp  ®å  vô  gií c¾m   i mèc. ­ Chi tr       iÓnkhailùcl      îng ph¬ng tiÖn,tæ    chøc  ho¹ch c«ng    kÕ    t¸c®¶m   b¶o  an  ninh vµ    ®¶m  b¶o  th«ng    tinphôc  ph©n    vô  giíc¾m   i mèc. ­Chi thiÕtkÕ,        s¶n  xuÊtvµ    vËn  chuyÓn  mèc    gií®Õn     i c¸ctØnh      biªngií. i ­ Chi mua       s¾m     c¸c m¸y mãc trang thiÕtbÞ  thuËtphôc  cho      kü    vô  c«ng  viÖc  cña    c¸cnhãm  ph©n    giíc¾m   i mèc. ­Chi héinghÞ  kÕt,tæng        s¬    kÕt  c«ng    t¸cph©n    giíc¾m   i mèc  . ­Chi ho¹t®éng        Ban  ChØ   ®¹o      c¸cBé, ngµnh. ­ Chi khen  ëng      th cho      cã  c¸c c¸n bé  thµnh  tÝch  xuÊt s¾c    trong qu¸ tr×nh       ph©n    giíc¾m   i mèc.
  2. ­C¸c    kho¶n    chikh¸cphôc  trùctiÕp cho    vô      c«ng    t¸cph©n    giíc¾m   i mèc. b/§èivíi         ®Þa  c¸c ph¬ng: ­Chi cho      c«ng    t¸c®µm   ph¸n vÒ    ph©n    giíc¾m   i mèc. ­ Chi c«ng        t¸cphÝ cho  bé  c¸n  cña ®Þa  ph¬ng tham      gia c¸c ®oµn kh¶o  s¸tthùc ®Þa.     ­ Chi mua      s¾m   trang thiÕtbÞ      b¶o  lao ®éng  hé    cho    tham      c¸n bé  gia c¸c nhãm   ph©n  ic¾m   gií  , mèc. ­ Chi    tu söa, më   êng    ® phôc  trùc tiÕp  vô    cho c«ng    t¸cph©n  i gií c¾m   mèc. ­Chi x©y      dùng    cétmèc. ­ Chi thuª m ín nh©n      c«ng, ph¬ng    tiÖn vËn chuyÓn  mèc, vËn chuyÓn  ph¬ng tiÖn lµm    viÖc    kh¶o    tr   khi®i  s¸tvµ  iÓnkhaiph©n      giíc¾m   i mèc. ­ Chi    mua  s¾m  ph¬ng tiÖn  l¹ c¸c trang thiÕtbÞ  ®i  i         phôc  ho¹t®éng  vô    cho    c¸cnhãm  ph©n    giíc¾m   i mèc  Ban  vµ  ChØ  ®¹o  cña  ®Þa ph¬ng.    ­ Chi lµm      nhµ cÊp  hoÆc   4  thuªn¬ië      cho    biÖtph¸i    c¸n bé    , lµm  n¬i viÖc  néinghiÖp    cho    c¸c nhãm  ph©n  i gií c¾m     mèc. C¸c ®Þa  ph¬ng ph¶itr       iÖt®Ó tËn dông  së    c¬  vËt chÊt hiÖn  ®Ó   trÝ n¬i¨n nghØ    cã  bè        cho    tham    c¸n bé  gia c¸c nhãm     ph©n  i gií c¾m     mèc. Trêng  thËtcÇn  hîp    thiÕtkh«ng    thÓ s¾p xÕp  ® îcmíix©y      dùng nhµ  cÊp 4. ­ Chi cho        ho¹t®éng cøu  n¹n    tain¹n,thiªntai®ét  khibÞ          xuÊt x¶y  víi   ra    nh÷ng ngêitham      giaph©n    giíc¾m   i mèc. ­ Chi héinghÞ  kÕt,tæng        s¬    kÕt,tr     iÓn khai,rótkinh nghiÖm,        tËp huÊn  nghiÖp  cña    vô  c¸cnhãm  ph©n  ic¾m   gií   , mèc. ­ Chi thuèc men  trang thiÕtbÞ  tÕ        vµ      y  cÇn thiÕtcho    viÖc  phßng  chèng  bÖnh cña    c¸cnhãm  ph©n    giíc¾m   i mèc. ­ Chi khen  ëng      th cho    bé  thµnh  c¸c c¸n  cã  tÝch xuÊt s¾c    trong c«ng      t¸c ph©n    giíc¾m   i mèc. ­Chi ho¹t®éng        Ban  ChØ   ®¹o    c¸c®Þa  ph¬ng. ­C¸c    kho¶n    chikh¸cphôc  trùctiÕp cho    vô      c«ng    t¸cph©n  ic¾m   gií  , mèc. 2/Møc       chi ®èi    víimét  néi dung  sè    chi: ­ C¸c      néidung    héinghÞ, tËp  chivÒ      huÊn, c«ng      t¸cphÝ, khen  ëng...   th    thùc hiÖn    theo    c¸c quy ®Þnh  hiÖn hµnh;           §èi víic¸c s¶n phÈm     ®o ®¹c, lËp     b¶n  phôc  cho  ®å  vô  c«ng    t¸cph©n  ic¾m   gií   , mèc  thùc hiÖn    theo  ®¬n    gi¸s¶n  phÈm   îccÊp  thÈm  ®   cã  quyÒn quy ®Þnh. Th«ng     tnµy  quy  ®Þnh  mét  møc  sè  chicô    thÓ  sau: ­Chi mua      s¾m   trang thiÕtbÞ      b¶o  lao®éng: hé    +  QuÇn    ¸o b¶o  lao®éng: hé      ++  QuÇn    ¸o mïa    hÌ:      1      bé/1 n¨m    (lÇn ®Çu     trang bÞ  bé)   2  ++ o    ¸ rÐtb¶o  lao®éng: hé      1    n¨m  c¸i 2  / (lÇn ®Çu     trangbÞ  c¸i)   2  +  l«: Ba    1    n¨m c¸i 2  / + o  a    ¸ m b¹t: 1    n¨m c¸i 2  / 2
  3. +  GiÇy    v¶icao  cæ:  2  ®«i/1n¨m +    Mò cøng:   1  /1 c¸i   n¨m +  TÊt  ch©n, g¨ng      tay: 4  ®«i/1n¨m   +  T¨ng  vâng  vµ  d©y    dï: 1  /3 c¸i   n¨m +    §Ìn pin: 1  /3 c¸i   n¨m +    Bi ®«ng  ®ùng  níc: 1  /3 c¸i   n¨m +  Ch¨n,mµn:   1  /3 c¸i   n¨m +  DÐp   nhùa    c¸nh©n: 1  ®«i/1n¨m   §èivíi   trong Ban      bé  c¸n   ChØ   ®¹o  thùc ®Þa  i së    ®i    t¹ c¬  tuú theo    møc  ®é  mµ  cÊp    l   ph¸tsè îng trang thiÕtbÞ      b¶o  lao ®éng  hé    cho      l   phï hîp.Sè îng cÊp  ph¸tcô    thÓ  cho   îng nµy  UBND   ®èi t   do  tØnh  quyÕt ®Þnh.   §¬n    gi¸trang thiÕtbÞ      b¶o  lao ®éng  îcthùc hiÖn  hé    ®     theo    thÞ  ­ gi¸c¶  tr êng      t¹ thêi®iÓm   i cÊp  trangbÞ.   ­ Chi thuª m ín    lao ®éng  bªn ngoµi phôc  c«ng      vô  t¸c ph©n  i c¾m   gií   , mèc:  dông  ¸p  møc   ®¬n    gi¸c«ng    lao ®éng phæ  th«ng  c¬  do  quan  thÈm  cã  quyÒn cña    ®Þa  ph¬ng  quy ®Þnh. ­ TiÒn ¬ng    l cña c¸n    bé, c«ng  nh©n    viªn chøc thuéc    c¸c doanh  nghiÖp  Nhµ      níc,c¸c ®¬n  sù  vÞ  nghiÖp  kh«ng  îc hëng ¬ng    ®   l tõ Ng©n   s¸ch Nhµ    níc trong    thêigian  tham  gia nhãm   ph©n  i gií c¾m   mèc   îc ®¶m   ®   b¶o    tõ nguån  kinh phÝ    ph©n    gií c¾m   i mèc  cÊp  qua    Bé, ngµnh, ®Þa     ph¬ng  qu¶n      lýc¸n bé  tham    gia thùc hiÖn    c«ng    t¸cph©n  ic¾m   gií   , mèc  theo ch¬ng tr×nh,dù    îc   ¸n ®   duyÖt trªnc¬  tiÒn l     së   ¬ng  cÊp bËc  chøc  vµ    vô  c¸ckho¶n  phô cÊp  theo l  ¬ng. 3/LËp  to¸n:   dù  ­ C¨n  vµo  cø  nhiÖm   ph©n  i vô  gií c¾m  mèc   îc Thñ  íng  ®   t ChÝnh  phñ  giao  híng  vµ  dÉn  cña  Ngo¹igiao,c¸c chÕ         Bé        ®é chitiªuhiÖn  hµnh  chÕ  vµ  ®é       chitiªuquy ®Þnh  i t¹ th«ng  tnµy     ,c¸c Bé, ngµnh, ®Þa     ph¬ng  dù    lËp  to¸n kinh phÝ    thùc hiÖn    c«ng    t¸cph©n    gií c¾m   i mèc      biªngií ®Êt  i liÒn ViÖt Nam­      Trung Quèc kÌm    theo  ¸n chitiÕtphôc  c«ng    Dù        vô  t¸cph©n    gií c¾m   i mèc    göi Bé Ngo¹igiao ®Ó       tæng      TµichÝnh,Bé    hîp göiBé      KÕ ho¹ch vµ    §Çu . t ­ Bé      Tµi chÝnh  phèi hîp    KÕ     víiBé  ho¹ch  §Çu    vµ  t thÈm  ®Þnh  to¸n dù    kinh phÝ    phôc  c«ng    vô  t¸cph©n    gií c¾m   i mèc tr×nh Thñ íng ChÝnh    t   phñ    phª duyÖt  lµm    ®Ó   trÝ kinh phÝ  c¨n cø  bè      thùc hiÖn    c«ng    t¸cph©n    gií c¾m   i mèc  biªn gií    i ®Êt liÒn ViÖt Nam­    Trung Quèc  trong  to¸n chi ng©n  dù      s¸ch hµng  n¨m cña  tõng Bé, ngµnh,®Þa        ph¬ng. ­ Trªn  së  to¸n kinh  c¬  dù    phÝ  îc cÊp  thÈm   ®   cã  quyÒn giao, c¸c      Bé, ngµnh,®Þa    ph¬ng  ph©n    bæ kinh phÝ    thùc hiÖn    c«ng    t¸cph©n    gií c¾m   i mèc  biªngií ®Êt        i liÒn ViÖtNam­    Trung Quèc  theo néidung      c«ng viÖc   (ph©n  theo  môc    lôcng©n  s¸ch)göiBé        TµichÝnh  ícngµy  tr   31/1 hµng    n¨m    ®Ó lµm    c¨n cø  cÊp    ph¸tkinh phÝ.   4/CÊp     ph¸tkinh    phÝ: ­ C¨n  vµo  to¸n kinh phÝ  ®∙  îc Thñ íng    cø  dù        ®   t ChÝnh  phñ phª duyÖt,  tiÕn    ®é c«ng viÖc cÇn  iÓn khaivµ    tr     ®Ò nghÞ  cña    c¸c Bé,  ngµnh, ®Þa     ph­ ¬ng, Bé      Tµi chÝnh  cÊp ph¸tkinh phÝ        trùc tiÕp cho    quan  c¸c c¬  Trung  ¬ng,  3
  4. cÊp kinh phÝ  quyÒn    uû  cho  Tµi chÝnh­ VËt      Së      gi¸c¸c ®Þa  ph¬ng    ®Ó thùc  hiÖn c«ng viÖc. ­ Kinh    phÝ ph©n    gií c¾m   i mèc  îc h¹ch    ®   to¸nvµo  i kho¶n  theo  lo¹ 12  11  ch¬ng,môc ¬ng    t øng cña môc    lôcng©n s¸ch nhµ    níc.    ­ Kho    b¹c Nhµ    níc chÞu tr¸chnhiÖm     kiÓm       so¸tchi,®¶m  b¶o viÖc cÊp  ph¸t® îcthùc hiÖn        theo ®óng      néidung,môc    ®Ých. 5/      §èi víiviÖc mua  s¾m  m¸y  mãc,  thiÕtbÞ,    ph¬ng  tiÖn phôc  cho  vô  c«ng t¸c  ph©n  gií ,c¾m  mèc  thùc hiÖn theo quy ®Þnh  t¹ Th«ng t i  i  sè  121/2000/TT­ BTC  ngµy  th¸ng  n¨m  29  12  2000  Th«ng   sè  vµ  t 94/2001/TT­ BTC   ngµy  th¸ng 11  22    n¨m  2001  cña  Tµi chÝnh  íng dÉn  Bé    H   thùc hiÖn    ®Çu   thÇu mua  s¾m   dïng,vËt t  ®å     ,trang thiÕtbÞ, ph¬ng        tiÖn lµm    viÖc        ®èi víic¸c c¬ quan  Nhµ     îng  trang,®oµn  níc,lùc l vò    thÓ  doanh  vµ  nghiÖp  Nhµ    níc sö  dông nguån  ng©n  s¸ch Nhµ    c«ng    7761    nícvµ  v¨n sè  TC/HCSN   ngµy  th¸ng 16    8 n¨m  2001  íng  H dÉn  dông  sö  kinh phÝ    t¹m øng n¨m 2001  phôc  c«ng    vô  t¸c ph©n    giíc¾m   i mèc      biªngií®Êt    i liÒn ViÖtNam­    Trung Quèc. 6/ §èivíi         c«ng  c¸c tr×nh cã    tÝnh  chÊt ®Çu      tx©y dùng  b¶n:ViÖc  c¬    cÊp  ph¸t,  qu¶n    quyÕt    lývµ  to¸nkinh phÝ    thùc hiÖn    theo    c¸c quy ®Þnh  hiÖn  hµnh  vÒ cÊp  ph¸t,  qu¶n    quyÕt to¸nkinhphÝ  lývµ        ®Çu    tx©y dùng  b¶n. c¬  7/C«ng      t¸ckiÓm     quyÕt  travµ  to¸n kinh    phÝ: ­ §Þnh  cuèi quý, n¨m    kú      c¸c Bé, ngµnh ®Þa   ph¬ng ph¶i b¸o    c¸o t×nh  h×nh  thùc hiÖn    khèil    îng c«ng viÖc  quyÕt    vµ  to¸nkinh phÝ    phôc  c«ng    vô  t¸c ph©n  i gií c¾m  mèc  theo ®óng  quy  ®Þnh  i t¹ chÕ       ®é kÕ to¸n ®¬n  hµnh    vÞ  chÝnh  nghiÖp  sù  ban  hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh  999/TC­ sè  Q§­C§KT  ngµy  2 th¸ng 11    n¨m  1996  cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh  chÕ     Bé    vµ  ®é b¸o c¸o quyÕt   to¸n quy    ®Þnh   iTh«ng   sè  t¹  t 103/1998/TT­ BTC  ngµy  th¸ng 7  18    n¨m  1998  cña  TµichÝnh. Bé    ­    C¬ quan    tµichÝnh    c¸c cÊp  tr¸ch nhiÖm   cã    phèi hîp      quan    víic¸c c¬  chøc n¨ng  chøc  tæ  kiÓm    tra®Þnh  vµ  kú  ®ét xuÊt viÖc  dông    sö  kinh phÝ    b¶o  ®¶m       chitiªu®óng môc ®Ých  ®óng  vµ  chÕ  ®é. ­ Kinh    phÝ  cÊp    cho nhiÖm   ph©n    vô  gií c¾m   i mèc cuèin¨m    cßn    îc d  ®   chuyÓn  sang n¨m sau    ®Ó tiÕp    dông  tôc sö  cho nh÷ng    néi dung c«ng viÖc  cha  iÓn khaithùc hiÖn  îctrong n¨m  ho¹ch.Trêng    tr       ®     kÕ    hîp cßn  h¹n  d  møc  ë  Kho    b¹c Nhµ   bÞ  níc  huû  th× sÏ® îccÊp        bá        ph¸ttrël¹cho  i ®¬n  vÞ. 8/§iÒu    kho¶n    thihµnh: Th«ng  t nµy  hiÖu    cã  lùc sau  ngµy      15  kÓ tõ ngµy    ký. Trong qu¸ tr×nh  thùc hiÖn,nÕu  víng m ¾c         cã    ®Ò nghÞ  ph¶n  vÒ  TµichÝnh    ¸nh  Bé    ®Ó nghiªn   cøu söa ®æi  cho    phïhîp./. 4
  5. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2