Thông tư 11/2002/TT-BYT của Bộ Y tế

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
68
lượt xem
3
download

Thông tư 11/2002/TT-BYT của Bộ Y tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 11/2002/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn chế độ phụ cấp chức vụ đối với trưởng phòng, phó trưởng phòng, trưởng khoa, phó trưởng khoa thuộc các đơn vị hệ dự phòng tuyến tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 11/2002/TT-BYT của Bộ Y tế

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA th«ng t cña bé y tÕ sè 11/2002/tt-byt ngµy 08 th¸ng7 n¨m 2002 vÒ viÖc híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp chøc vô ®èi víi trëng phßng, phã trëng phßng, trëng khoa, phã trëng khoa thuéc c¸c ®¬n vÞ hÖ dù phßng tuyÕn tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng Thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 25/CP ngµy 23/5/1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh t¹m thêi chÕ ®é tiÒn l¬ng míi cña c«ng chøc, viªn chøc hµnh chÝnh sù nghiÖp vµ lùc lîng vò trang; c¨n cø Th«ng t liªn Bé sè 11/LB-TT ngµy 02/6/1993 cña Bé: Lao ®éng Th ¬ng binh vµ x· héi - Ban Tæ chøc C¸n bé ChÝnh phñ - Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o bæ nhiÖm trong khu vùc hµnh chÝnh, sù nghiÖp. Sau khi cã ý kiÕn cña Ban Tæ chøc C¸n bé ChÝnh phñ t¹i c«ng v¨n sè 75/BTCCBCP-TL ngµy 20/6/2002, Bé Tµi chÝnh t¹i c«ng v¨n sè 4566 TC/CSTC ngµy 14/5/2002, Bé Y tÕ híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp chøc vô ®èi víi tr ëng phßng, Phã trëng phßng, Trëng khoa, Phã trëng khoa thuéc c¸c ®¬n vÞ hÖ dù phßng tuyÕn tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng nh sau: I. §èi tîng ¸p dông C«ng chøc, viªn chøc ®îc bæ nhiÖm gi÷ chøc vô Trëng phßng, Phã tr- ëng phßng, Trëng khoa, Phã trëng khoa thuéc c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp y tÕ tuyÕn tØnh quy ®Þnh t¹i Th«ng t liªn tÞch sè 02/1998/TTLT-BYT-BTCCBCP ngµy 27/6/1998 cña Bé Y tÕ - Ban Tæ chøc C¸n bé ChÝnh phñ h íng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 01/1998/N§-CP ngµy 03/01/1998 cña ChÝnh phñ vÒ hÖ thèng tæ chøc y tÕ ®Þa ph¬ng bao gåm: 1. Trung t©m phßng chèng sèt rÐt; 2. Trung t©m phßng chèng Bíu cæ; 3. Trung t©m kiÓm dÞch y tÕ quèc tÕ; 4. Trung t©m søc khoÎ lao ®éng vµ m«i trêng; 5. Trung t©m b¶o vÖ søc khoÎ bµ mÑ trÎ em-kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh; 6. Trung t©m phßng chèng bÖnh x· héi; 7. Trung t©m truyÒn th«ng gi¸o dôc søc khoÎ; 8. Trung t©m kiÓm nghiÖm dîc phÈm, mü phÈm; II. Møc phô cÊp - Møc 0.2 trªn l¬ng tèi thiÓu ¸p dông ®èi víi Trëng phßng, Trëng khoa. - Møc 0.1 trªn l¬ng tèi thiÓu ¸p dông ®èi víi Phã trëng phßng, Phã trëng khoa.
  2. 2 III. §iÒu kiÖn hëng phô cÊp vµ c¸ch tÝnh tr¶ Thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t liªn Bé sè 11/LB-TT ngµy 02/6/1993 cña Bé: Lao ®éng Th ¬ng binh vµ x· héi - Ban Tæ chøc C¸n bé ChÝnh phñ - Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o bæ nhiÖm trong khu vùc hµnh chÝnh sù nghiÖp. IV. Nguån chi tr¶ Nguån kinh phÝ thùc hiÖn chi tr¶ chÕ ®é phô cÊp nªu trªn ® îc bè trÝ trong dù to¸n ng©n s¸ch cña ®¬n vÞ theo ph©n cÊp qu¶n lý ng©n s¸ch hiÖn hµnh. V. Tæ chøc thùc hiÖn Th«ng t nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký ban hµnh. C¸c ®èi tîng ®· quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 13 BYT/TT ngµy 27/11/1993 h- íng dÉn t¹m thêi viÖc xÕp h¹ng c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp y tÕ vÉn ® îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 13 BYT/TT ngµy 27/11/1993. Trong qua tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c ®Ò nghÞ b¸o c¸o vÒ Bé Y tÕ (Vô TCCB) ®Ó nghiªn cøu, gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản