Thông tư 11/2003/TT-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
61
lượt xem
4
download

Thông tư 11/2003/TT-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông tư 11/2003/tt-blđtbxh', văn bản luật, giao thông vận tải phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 11/2003/TT-BLĐTBXH

 1. B LAO NG, THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH VÀ XÃ H I NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 11/2003/TT-BL TBXH Hà N i, ngày 22 tháng 5 năm 2003 THÔNG TƯ C A B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 11/2003/TT-BL TBXH NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 2003 HƯ NG D N S A I, B SUNG THÔNG TƯ S 11/2002/TT-BL TBXH NGÀY 12/6/2002 C A B LAO NG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I V TH C HI N M T S I U C A NGHN NNH S 41/2002/N -CP NGÀY 11/4/2002 C A CHÍNH PH V CHÍNH SÁCH IV I LAO NG DÔI DƯ DO S P X P L I DOANH NGHI P NHÀ NƯ C Th c hi n Ngh nh s 41/2002/N -CP ngày 11/4/2002 c a Chính ph v chính sách i v i lao ng dôi dư do s p x p l i doanh nghi p nhà nư c (sau ây vi t t t là Ngh nh s 41/2002/N -CP), Ngh nh s 03/2003/N -CP ngày15/1/2003 c a Chính ph v vi c i u ch nh ti n lương, tr c p xã h i và i m i m t bư c cơ ch qu n lý ti n lương (sau ây vi t t t là Ngh nh s 03/2003/N -CP), Công văn s 328/CP- MDN ngày 21/3/2003 c a Chính ph v vi c áp d ng Ngh nh s 41/2002/N -CP i v i doanh nghi p th c hi n giao doanh nghi p cho t p th ngư i lao ng, sau khi có ý ki n c a các B , ngành có liên quan và T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam, B Lao ng-Thương binh và Xã h i hư ng d n s a i, b sung Thông tư s 11/2002/TT-BL TBXH ngày 12/6/2002 như sau: 1. S a i, b sung i m 2 m c I như sau: "2. Các doanh nghi p th c hi n các bi n pháp cơ c u l i theo quy nh t i i m 1 nêu trên (k c ơn v ph thu c doanh nghi p h ch toán c l p khi chuy n thành công ty c ph n) ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t ho c xác nh n phương án s p x p l i lao ng do cơ c u l i trong giai o n t ngày 26/4/2002 (th i i m có hi u l c thi hành Ngh nh s 41/2002/N -CP) n h t ngày 31/12/2005. i v i các doanh nghi p b gi i th , phá s n thì l y ngày cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy t nh phê duy t phương án gi i th ho c ngày tuyên b phá s n doanh nghi p có hi u l c thi hành nhưng ph i trong th i gian t ngày 26/4/2002 n h t ngày 31/12/2005". 2. S a i, b sung i m 3 m c I như sau: "3. Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t phương án cơ c u l i doanh nghi p là cơ quan có thNm quy n quy t nh thành l p, t ch c l i, sáp nh p, h p nh t; quy t nh chuy n i và a d ng hoá s h u, qu n lý, ư c th c hi n theo quy nh hi n hành. i v i doanh nghi p b gi i th , phá s n không duy t phương án cơ c u l i mà căn c quy t nh phê duy t phương án gi i th ho c tuyên b phá s n doanh nghi p c a cơ quan có thNm quy n.
 2. Riêng i v i Công ty c ph n ư c chuy n i t doanh nghi p nhà nư c có th i gian ho t ng không quá 12 tháng k t ngày ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo Lu t Doanh nghi p (sau ây vi t t t là Công ty c ph n ho t ng trong 12 tháng) do H i ng Qu n tr công ty quy t nh phương án cơ c u l i theo i u l c a công ty và có xác nh n c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ra quy t nh chuy n doanh nghi p nhà nư c thành Công ty c ph n. Trư ng h p doanh nghi p nhà nư c chuy n thành Công ty c ph n theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph thì cơ quan xác nh n là B , ngành i v i doanh nghi p B , ngành Trung ương qu n lý; U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương i v i doanh nghi p a phương qu n lý; H i ng qu n tr T ng công ty 91 i v i doanh nghi p do T ng Công ty qu n lý". 3. B sung i m 6 vào m c I như sau: "6. Th i i m tuy n d ng i v i ngư i lao ng theo quy nh t i kho n 1 i u 2 Ngh nh s 41/2002/N -CP ư c quy nh c th như sau: - i v i ngư i lao ng làm vi c liên t c trong các cơ quan, doanh nghi p nhà nư c thì th i i m tuy n d ng ư c tính t ngày b t u làm vi c trong khu v c Nhà nư c. - Trư ng h p ngư i lao ng có th i gian không làm vi c trong cơ quan, doanh nghi p nhà nư c thì th i i m tuy n d ng ư c tính là th i i m tuy n d ng l n cu i cùng làm vi c liên t c trong cơ quan, doanh nghi p nhà nư c. Ví d : Bà Nguy n Th A có quá trình làm vi c như sau: - Giai o n 1: Ngày 20/6/1976 ư c tuy n d ng vào làm vi c (l n u tiên) trong doanh nghi p nhà nư c và làm vi c liên t c n ngày 20/6/1992. - Giai o n 2: Ngày 1/7/1992 ư c tuy n d ng vào làm vi c trong doanh nghi p 100% v n nư c ngoài và làm vi c liên t c n ngày 15/9/ 1995. - Giai o n 3: Ngày 25/10/1995 ư c tuy n d ng vào làm vi c trong doanh nghi p nhà nư c và làm vi c liên t c n ngày doanh nghi p này th c hi n cơ c u l i và có quy t nh ngh vi c. Như v y, th i i m tuy n d ng vào khu v c nhà nư c c a Bà nguy n Th A ư c tính th i i m tuy n d ng l n cu i cùng là ngày 25/10/1995". 4. S a i, B sung ti t a i m 1 m c II như sau: "a. Ngư i lao ng 55 tu i n dư i 60 tu i i v i nam, 50 tu i n dư i 55 tu i i v i n , có th i gian óng b o hi m xã h i 20 năm tr lên ư c ngh hưu, không ph i tr ph n trăm lương hưu do ngh hưu trư c tu i theo quy nh c a i u l B o hi m xã h i, ngoài ra còn ư c hư ng thêm các kho n tr c p sau: a.1. ư c tr c p 03 tháng ti n lương c p b c, ch c v , ph c p lương (n u có) ang hư ng cho m i năm ( 12 tháng) ngh hưu trư c tu i. Trư ng h p có tháng l ư c tính tr c p như sau:
 3. +N u 6 tháng tr xu ng ư c tr c p 01 tháng ti n lương c p b c, ch c v , ph c p lương (n u có); + N u trên 6 tháng n dư i 12 tháng ư c tr c p 02 tháng ti n lương c p b c, ch c v , ph c p lương (n u có). a.2. Tr c p 05 tháng ti n lương c p b c, ch c v , ph c p lương (n u có) ang hư ng cho 20 năm u công tác có óng b o hi m xã h i. a.3. T năm th 21 tr i, c m i năm công tác có óng b o hi m xã h i ư c tr c p 1/2 tháng ti n lương c p b c, ch c v , ph c p luơng (n u có). Trư ng h p có tháng l ư c tính theo nguyên t c trên 6 tháng c tính là m t năm, 6 tháng tr xu ng không ư c tính. Th i gian tính các kho n tr c p hư ng thêm theo quy nh t i a2, a3 ti t a i m 1 m c này ư c căn c vào th i gian ã óng b o hi m xã h i (k c th i gian làm vi c trong khu v c nhà nư c ư c coi là ã óng b o hi m xã h i) theo quy nh c a pháp lu t và ư c tính n ngày có quy t nh ngh vi c. Ti n lương và các kho n ph c p lương th c hi n chính sách theo quy nh t i Ngh nh s 41/2002/N -CP là ti n lương c p b c, ch c v và ph c p lương quy nh t i Ngh nh s 26/CP ngày 23/5/1993 c a Chính ph quy nh t m th i ch ti n lương m i trong các doanh nghi p, Ngh nh s 25/CP ngày 23/5/1993 c a Chính ph quy nh t m th i ch ti n lương m i c a công ch c, viên ch c hành chính s nghi p và l c lư ng vũ trang. Trư ng h p ngư i lao ng chưa chuy n x p lương thì th c hi n chuy n x p lương theo quy nh t i các Ngh nh nêu trên. Các kho n ph c p ư c tính (n u có) bao g m: Ph c p ch c v , ph c p khu v c. i v i công ty c ph n ho t ng trong 12 tháng, ti n lương và các kho n ph c p lương (n u có) ư c tính t i th i i m doanh nghi p ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo Lu t Doanh nghi p. M c lương t i thi u làm căn c tính các kho n tr c p cho i tư ng quy nh t i ti t a i m 1 m c này là m c lương t i thi u do Chính ph quy nh (hi n nay là 290.000 ng/tháng). Ví d 1: Ông Nguy n Văn A công nhân s a ch a ô tô, t i th i i m có quy t nh ngh vi c ã 56 tu i 4 tháng; có th i gian óng b o hi m xã h i là 25 năm 8 tháng; h s lương c p b c ang hư ng 2,84 (b c 6, nhóm m c lương II, thu c thang lương A.1 cơ khí, i n, i n t - tin h c); ph c p khu v c 0,5; ti n lương t i thi u 290.000 ng/tháng. Ông A ư c hư ng ch như sau: + T l lương hưu ư c tính: - 15 năm u tính b ng 45%; - T năm th 16 n năm th 26 là 11 năm (25 năm 8 tháng ư c tính là 26 năm theo quy nh t i Ngh nh s 01/2003/N -CP ngày 9/1/2003.
 4. (11 năm x 2% = 22%); - T l % lương hưu là: 45% + 22% = 67%. + Ti n tr c p do v hưu trư c tu i: - Ti n lương c p b c và ph c p lương 1 tháng: 290.000 ng x (2,84 + 0,5) = 968.600 ng - S tháng lương ư c hư ng ch tr c p: Ngh hưu trư c tu i 3 năm 8 tháng: (3 năm x 3 tháng/năm + 2 tháng) = 11 tháng Có 20 năm u công tác có óng b o hi m xã h i= 5 tháng T năm th 21 tr i có óng b o hi m xã h i= 3 tháng (5 năm 8 tháng tính thành 6 năm x 1/2) C ng 19 tháng - S ti n ư c nh n tr c p: 18.403.400 ng (968.600 ng/tháng x 19 tháng)". 5. S a i, b sung ti t c i m 1 m c II như sau: "c. Ngư i lao ng dôi dư không thu c i tư ng quy nh t i ti t a và ti t b i m 1 nêu trên, th c hi n ch m d t h p ng lao ng và hư ng ch như sau: c.1. Tr c p m t vi c làm ư c tính theo th i gian th c t làm vi c trong khu v c Nhà nư c, c m i năm ( 12 tháng) ư c tr c p 01 tháng ti n lương c p b c, ch c v , ph c p lương (n u có) ang hư ng nhưng th p nh t cũng b ng 2 tháng ti n lương, ph c p lương ang hư ng. c.2. ư c tr c p thêm 01 tháng ti n lương c p b c, ch c v , ph c p lương (n u có) ang hư ng cho m i năm ( 12 tháng) th c t làm vi c trong khu v c Nhà nư c và ư c tr c p m t l n v i m c 5 (năm) tri u ng. Th i gian th c t làm vi c trong khu v c nhà nư c, bao g m: Th i gian ngư i lao ng th c t làm vi c t i doanh nghi p nhà nư c; cơ quan hành chính nhà nư c, ơn v s nghi p nhà nư c, ơn v thu c l c lư ng vũ trang ư c hư ng lương t ngu n ngân sách Nhà nư c (sau ây g i chung là trong khu v c nhà nư c);
 5. M i th i gian có hư ng lương t ngu n doanh nghi p nhà nư c, ngân sách Nhà nư c, hư ng ch b o hi m xã h i (th i gian ào t o, công tác, ngh m au, thai s n....); Th i gian làm vi c theo hình th c nh n khoán s n phNm, kh i lư ng công vi c trong th i gian này mà doanh nghi p có tr lương và có óng b o hi m xã h i cho ngư i lao ng theo quy nh c a pháp lu t. i v i công ty c ph n ho t ng trong 12 tháng thì th i gian th c t làm vi c trong khu v c Nhà nư c tính n ngày ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo Lu t Doanh nghi p. Th i gian ư c hư ng ch tr c p m t vi c làm là t ng th i gian th c t làm vi c trong khu v c Nhà nư c ư c (c ng d n) và tính t th i i m b t u làm vi c l n u tiên n th i i m có quy t nh ngh vi c. Trong t ng th i gian th c t làm vi c trong khu v c Nhà nư c ph i tr th i gian ngư i lao ng ã nh n tr c p m t vi c làm, tr c p thôi vi c, ch xu t ngũ ho c ph c viên. N u th i gian th c t làm vi c trong khu v c Nhà nư c có tháng l ư c quy nh như sau: + Dư i 1 tháng không ư c tính; +T 1 tháng n dư i 7 tháng ư c tính b ng 6 tháng th c t làm vi c +T 7 tháng n dư i 12 tháng ư c tính b ng 1 năm th c t làm vi c. c.3. Tr c p m t l n i tìm vi c làm là 6 (sáu) tháng ti n lương c p b c, ch c v , ph c p lương (n u có) ang hư ng. N u có nhu c u h c ngh thì ư c h c ngh mi n phí t i a là 6 tháng. Cơ s h c ngh do S Lao ng - Thương binh và Xã h i ch nh. Ngoài các ch quy nh t i c1, c2, c3 ti t c i m 1 m c này, ngư i lao ng còn ư c hư ng ch ch ngh hưu; b o lưu th i gian ã óng b o hi m xã h i; hư ng tr c p b o hi m xã h i m t l n theo quy nh hi n hành. Ti n lương và các kho n ph c p lương th c hi n chính sách i v i ngư i lao ng theo quy nh t i kho n 3 i u 3, i u 4 Ngh nh s 41/2002/N -CP ư c áp d ng theo quy nh t i ti t a i m 1 m c II c a Thông tư s 11/2002/TT-BL TBXH. i v i công ty c ph n ho t ng trong 12 tháng thì ti n lương và các kho n ph c p lương (n u có) ư c tính t i th i i m doanh nghi p ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo Lu t Doanh nghi p. M c lương t i thi u làm căn c tính ch i v i các i tư ng nêu t i ti t c i m 1 và i m 2 m c II Thông tư 11/2002/TT-L TBXH, ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 2 i u 6 Ngh nh s 03/2003/N -CP ngày 15/1/2003 c a Chính ph v vi c i u ch nh ti n lương, tr c p xã h i và i m i m t bư c cơ ch qu n lý ti n lương, quy nh c th như sau: - Tr c p m t vi c làm cho s th i gian làm vi c trư c ngày 1/1/2003, ư c tính theo m c lương t i thi u 210.000 ng/tháng.
 6. - Tr c p m t vi c làm cho s th i gian làm vi c t ngày 1/1/2003 tr i ư c tính m c lương t i thi u là 290.000 ng/tháng; tr c p i tìm vi c làm, 70% ti n lương cho nh ng tháng còn l i chưa th c hi n h t h p ng lao ng ã giao k t, ư c tính m c lương t i thi u là 290.000 ng/tháng. Trư ng h p có tháng l ư c tính theo quy nh t i ti t c i m 1 m c II Thông tư s 11/2002/TT-BL TBXH ã ư c s a i, b sung cho t ng giai o n. Ví d 4: Ông Nguy n Văn D công nhân s a ch a u t u ho và toa xe, t i th i i m có quy t nh ngh vi c ã 54 tu i; có th i gian th c t làm vi c trong khu v c Nhà nư c là 30 năm 7 tháng (trong ó tính t ngày 1/1/2003 có 1 năm 2 tháng); có h s lương 3,05 (b c 6 nhóm m c lương III, thang lương A.1 cơ khí, i n, i n t , tin h c). Ông D ư c hư ng ch như sau: - Ti n lương c p b c và ph c p lương m t tháng trư c ngày 1/1/2003. 210.000 ng x 3,05= 640.500 ng Ti n lương c p b c và ph c p lương m t tháng t ngày 1/1/2003 290.000 ng x 3,05= 884.500 ng - Ti n tr c p m t vi c làm tính theo th i gian th c t làm vi c trư c ngày 1/1/2003 là 29 năm 5 tháng, tính quy i tháng l là 29 năm 6 tháng th c t làm vi c. 640.500 /tháng x 29,5 tháng= 18.894.750 ng Ti n tr c p m t vi c làm tính theo th i gian th c t làm vi c t ngày 1/1/2003 là 1 năm 2 tháng, tính quy i tháng l là 1 năm 6 tháng th c t làm vi c. 884.500 ng/tháng x 1,5 tháng = 1.326.750 ng T ng s ti n tr c p m t vi c làm: 20.221.500 ng (18.894.750 ng + 1.326.750 ng) - Ti n tr c p thêm tính theo th i gian th c t làm vi c trư c ngày 1/1/2003. 640.500 /tháng x 29,5 tháng = 18.894.750 ng Ti n tr c p thêm tính theo th i gian th c t làm vi c t ngày 1/1/2003 884.500 ng/tháng x 1,5 tháng = 1.326.750 ng T ng s ti n tr c p thêm tính theo th i gian th c t làm vi c: 20.221.500 ng (18.894.750 ng + 1.326.750 ng)) - Ti n tr c p m t l n: 5.000.000 ng - Ti n tr c p i tìm vi c làm:
 7. 884.500 /tháng x 6 tháng = 5.307.000 ng T ng s ti n ư c nh n: 50.750.000 ng (20.221.500 + 20.221.500 + 5.000.000 + 5.307.000 ). - ư c hư ng ch b o hi m xã h i theo quy nh hi n hành. Ví d 5: Ông Nguy n Văn E công nhân xây d ng ư ng giao thông t i th i i m có quy t nh ngh vi c ã 54 tu i; có th i gian th c t làm vi c trong khu v c Nhà nư c là 27 năm 7 tháng (trong ó tính t ngày 1/1/2003 có 2 năm 3 tháng); có h s lương 3,45 (b c 7, nhóm m c lương II, thang lương A.6 xây d ng cơ b n). Ông E ã hư ng ch tr c p m t vi c làm là 15 năm. Ông E ư c hư ng ch như sau: - Ti n lương c p b c và ph c p lương m t tháng trư c ngày 1/1/2003 210.000 ng x 3,45 = 724.500 ng Ti n lương c p b c và ph c p lương m t tháng t ngày 1/1/2003 290.000 ng x 3,45 = 1.000.500 ng - Th i gian th c t làm vi c ư c hư ng ch tr c p: 27 năm 7 tháng - 15 năm = 12 năm 7 tháng - Ti n tr c p m t vi c làm tính theo th i gian th c t làm vi c trư c ngày 1/1/2003. 724.500 ng/tháng x 10,5 tháng = 7.607.250 ng Ti n tr c p m t vi c làm tính theo th i gian th c t làm vi c t ngày 1/1/2003. 1.000.500 ng x 2,5 tháng = 2.501.250 ng T ng s ti n tr c p m t vi c làm: 10.108.500 ng (7.607.250 ng + 2.501.250 ng) - Ti n tr c p thêm tính theo th i gian th c t làm vi c trư c ngày 1/1/2003 724.500 ng/tháng x 10,5 tháng = 7.607.250 ng Ti n tr c p thêm tính theo th i gian th c t làm vi c t ngày 1/1/2003 1.000.500 ng x 2,5 tháng = 2.501.250 ng T ng s ti n tr c p thêm theo th i gian th c t làm vi c: 10.108.500 ng (7.607.250 ng + 2.501.250 ng).
 8. - Ti n tr c p m t l n là: 5.000.000 ng - Ti n tr c p i tìm vi c làm là: 1.000.500 ng x 6 tháng = 6.003.000 ng - T ng s ti n ư c nh n: 31.220.000 ng (10.108.500 + 10.108.500 + 5.000.000 + 6.003.000 ). - ư c hư ng ch b o hi m xã h i theo quy nh hi n hành . c.4. Ngư i lao ng còn thi u t i a 05 năm tu i ngh hưu theo quy nh c a B Lu t Lao ng (nam 55 tu i n dư i 60 tu i, n 50 tu i n dư i 55 tu i) và ã 15 năm óng b o hi m xã h i tr lên mà chưa nh n tr c p b o hi m xã h i m t l n, theo quy nh t i i m d Kho n 3 i u 3 Ngh nh s 41/2002/N -CP, nay quy nh c th như sau: + ư c hư ng chính sách theo quy nh t i c1 c2 ti t c i m1 m c II c a Thông tư s 11/2002/ TT-BL TBXH ã ư c s a i, b sung. + ư c óng ti p b o hi m xã h i hàng tháng v i m c 15% ti n lương cho n khi tu i ngh hưu theo quy nh (60 tu i i v i nam, 55 tu i i v i n ) thì hư ng lương hưu hàng tháng theo quy nh hi n hành. Ti n lương làm căn c óng b o hi m xã h i là ti n lương làm căn c óng b o hi m xã h i trư c th i i m ngh vi c, bao g m: Ti n lương c p b c, ch c v , ph c p ch c v , ph c p khu v c, h s chênh l ch b o lưu lương ư c tính theo m c lương t i thi u do Nhà nư c quy nh t i th i i m n p b o hi m xã h i. + Th i gian óng ti p b o hi m xã h i k t ngày có quy t nh ngh vi c. + H sơ, th t c óng ti p b o hi m xã h i th c hi n theo hư ng d n c a B o hi m xã h i Vi t Nam. + Trong th i gian t óng ti p b o hi m xã h i, n u ngư i lao ng b ch t thì thân nhân ư c hư ng ch t tu t theo quy nh hi n hành. Ví d 6: Ông Nguy n Văn F công nhân xây l p c u t th i i m có quy t nh ngh vi c ã 57 tu i; có th i gian th c t làm vi c trong khu v c Nhà nư c 17 năm 6 tháng (trong ó tính t 1/1/2003 có 6 tháng); có h s lương 3,05 (b c 6, nhóm m c lương III A.6 xây d ng cơ b n); ph c p khu v c 0,4. Ông F thu c i tư ng óng ti p b o hi m xã h i cho n khi tu i ngh hưu ( 60 tu i) ư c gi i quy t ch như sau: - Ti n lương c p b c và ph c p lương m t tháng trư c ngày 1/1/2003 210.000 ng x ( 3,05 + 0,4 ) = 724.500 ng Ti n lương c p b c và ph c p lương m t tháng t ngày 1/1/2003
 9. 290.000 ng x ( 3,05 + 0,4 ) = 1.000.500 ng - Ti n tr c p m t vi c làm theo th i gian th c t làm vi c trư c ngày 1/1/2003 724.500 ng/tháng x 17 tháng = 12.316.500 ng Ti n tr c p m t vi c làm theo th i gian th c t làm vi c t ngày 1/1/2003 1.000.500 ng x 0,5 tháng = 500.250 ng T ng s ti n tr c p m t vi c làm: 12.816.750 ng (12.316.500 + 500.250 ) - Ti n tr c p thêm tính theo th i gian th c t làm vi c trư c ngày 1/1/2003 724.500 ng/tháng x 17 tháng = 12. 316.500 ng Ti n tr c p thêm tính theo th i gian th c t làm vi c t ngày 1/1/2003 1.000.500 ng x 0,5 tháng = 500.250 ng T ng s ti n tr c p thêm tính theo th i gian th c t : 12.816.750 ng (12.316.500 + 500.250 ) - Ti n tr c p m t l n là: 5.000.000 ng - T ng s ti n ư c nh n là: 30.633.500 ng (12.816.750 + 12.816.750 + 5.000.000 ) - Ông F ph i óng ti p b o hi m xã h i 3 năm (36 tháng); m c óng b o hi m xã h i hàng tháng: 1.000.500 ng x 15% = 150.075 ng". 6. S a i, b sung bư c 2 ti t b i m 1 m c IV như sau: "Bư c 2. Xác nh s lao ng c n s d ng và lao ng dôi dư như sau: - i v i doanh nghi p gi 100% v n Nhà nư c và doanh nghi p nhà nư c chuy n thành Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên: xác nh s lao ng c n s d ng trên cơ s phương án s n xu t-kinh doanh, công ngh s n xu t s n phNm, máy móc thi t b , nh m c lao ng theo hư ng doanh nghi p phát tri n và có lãi, ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t; s lao ng còn l i là s lao ng không có nhu c u s d ng; - i v i doanh nghi p th c hi n bán, khoán kinh doanh và cho thuê doanh nghi p thì s lao ng c n s d ng là s lao ng theo tho thu n gi a hai bên (bán và mua,
 10. khoán và nh n khoán, cho thuê và thuê) ư c ghi trong h p ng bán, khoán ho c cho thuê doanh nghi p; s lao ng còn l i là s lao ng không có nhu c u s d ng; - i v i doanh nghi p th c hi n c ph n hoá trong giai o n t ngày 26/4/2002 n h t ngày 31/12/2005 thì s lao ng c n s d ng căn c vào phương án c ph n hoá ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t, s lao ng còn l i là s lao ng không có nhu c u s d ng; - i v i Công ty c ph n ư c chuy n i t doanh nghi p Nhà nư c có th i gian ho t ng không quá 12 tháng k t ngày ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo Lu t Doanh nghi p, khi th c hi n cơ c u l i n u có ngư i lao ng t doanh nghi p nhà nư c chuy n sang không b trí ư c vi c làm thì ư c xác nh là lao ng không có nhu c u s d ng; - i v i doanh nghi p th c hi n sáp nh p, h p nh t thì s lao ng c n s d ng căn c vào phương án sáp nh p, h p nh t ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t, s lao ng còn l i là s lao ng không có nhu c u s d ng; - i v i doanh nghi p th c hi n hình th c giao doanh nghi p cho t p th ngư i lao ng thì s lao ng c n s d ng là s lao ng hi n có c a doanh nghi p, tr nh ng ngư i t nguy n ch m d t h p ng lao ng và ư c Ban ch p hành công oàn doanh nghi p ho c Ban ch p hành công oàn lâm th i ho c n u không có Ban ch p hành công oàn lâm th i thì ngư i ư c i h i công nhân viên ch c b u làm i di n xác nh s lao ng không có nhu c u s d ng. S lao ng không có nhu c u s d ng ã xác nh t i bư c 2 nêu trên ư c phân làm 2 lo i: S lao ng ư c tuy n d ng trư c ngày 21/4/1998 là lao ng dôi dư ư c th c hi n ch theo quy nh t i Ngh nh s 41/2002/N -CP; s lao ng tuy n d ng t ngày 21/4/1998, ư c th c hi n ch theo quy nh c a B lu t Lao ng; - i v i các doanh nghi p th c hi n gi i th , phá s n thì toàn b s lao ng trong danh sách c a doanh nghi p ư c tuy n d ng trư c ngày 26/4/2002 ư c th c hi n chính sách theo quy nh t i Ngh nh s 41/2002/N -CP. S lao ng tuy n d ng t ngày 26/4/2002 ư c gi i quy t ch theo quy nh c a B lu t Lao ng ". 7. S a i, b sung c1 ti t c i m 1 m c IV như sau: "c.1. Ký quy t nh cho t ng ngư i lao ng dôi dư ngh vi c theo các nhóm chính sách ã ư c quy nh t i Ngh nh s 41/2002/N -CP và ư c th ng nh t m t th i i m theo m u s 6 kèm theo Thông tư này; Quy t nh ít nh t là 3 b n: 1 b n g i cho ngư i lao ng, 1 b n lưu t i doanh nghi p, 1 b n g i cơ quan b o hi m xã h i". 8. S a i, b sung ti t d i m 1 m c IV như sau: "d. Gi i quy t ch i v i ngư i lao ng. - Trách nhi m c a doanh nghi p. + Căn c Quy t nh ngh vi c, gi i quy t y và úng th i h n quy nh các kho n tr c p i v i ngư i lao ng dôi dư;
 11. + C p phi u h c ngh mi n phí m t l n cho ngư i lao ng có nhu c u h c ngh (m u s 12 kèm theo Thông tư này). + Làm y h sơ, th t c gi i quy t ch b o hi m xã h i theo quy nh c a pháp lu t; + Ghi rõ lý do ngh vi c và các quy n l i ã gi i quy t vào s lao ng và tr l i y h sơ cho ngư i lao ng theo quy nh c a pháp lu t; + Trong th i h n 7 ngày (ngày làm vi c) k t ngày nh n ư c kinh phí t Qu h tr lao ng dôi dư, doanh nghi p có trách nhi m tr tr c ti p, m t l n t i doanh nghi p cho ngư i lao ng các kho n tr c p theo phương án ã ư c phê duy t. Trư ng h p ngư i lao ng không th tr c ti p n nh n các kho n tr c p thì ư c u quy n cho ngư i khác nh n kho n tr c p này theo quy nh c a B lu t Dân s . Trư ng h p ngư i lao ng b ch t sau th i i m ký quy t nh ngh vi c (th i i m có hi u l c thi hành) mà chưa ký nh n s ti n ư c hư ng thì doanh nghi p chuy n s ti n này cho ngư i qu n lý di s n c a ngư i ch t theo quy nh c a B Lu t Dân s ". 9. S a i, b sung ti t a i m 2 m c IV như sau "a. Ngư i lao ng dôi dư có nhu c u h c ngh ã ư c c p phi u h c ngh mi n phí thì ph i n p h sơ h c ngh t i cơ s d y ngh ã ư c S Lao ng - Thương binh và Xã h i ch nh. Th i h n n p h sơ h c ngh trong th i h n 12 tháng k t ngày có quy t nh ngh vi c". 10. S a i, b sung m u s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 như sau: - M u s 1 b sung m t c t: "ngày, tháng, năm b t u làm vi c trong khu v c Nhà nư c) trư c c t s 6; b sung n i dung c t 2: ư c tuy n d ng trư c ngày 21/4/1998 ho c 26/4/2002 i v i doanh nghi p gi i th , phá s n; hư ng d n ghi m u b sung n i dung: Th i i m s p x p các m u ư c ghi ngày tháng năm doanh nghi p ti n hành xây d ng phương án s p x p l i lao ng do cơ c u l i". - M u s 2 Ph n hư ng d n ghi bi u b n i dung: "T i th i i m s p x p ư c ghi ngày trình h sơ phê duy t phương án cơ c u l i". - M u s 3 b sung hai c t sau c t 5: "M t c t ghi t ng th i gian th c t làm vi c trong khu v c Nhà nư c trư c ngày 1/1/2003; M t c t ghi t ng th i gian th c t làm vi c trong khu v c Nhà nư c t ngày 1/1/2003". - M u s 4 b sung n i dung: "ho c xác nh n i v i Công ty c ph n ho t ng trong 12 tháng". - M u s 5 b sung: "ngày, tháng, năm phê duy t c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n". - M u s 6 s a i, b sung i u 1: "- Th i i m tính ch tính n ngày... tháng... năm (l y theo ngày ký quy t nh ngh vi c; b sung vào i u 4: Quy t nh này có
 12. hi u l c thi hành t ngày ký. Các Ông (Bà) trư ng.... T ch c, k toán tài v và Ông (Bà)...... ch u trách nhi m thi hành quy t nh này.". - M u 7, 8, 9, 10 tên bi u ư c s a i, b sung c m t "t i th i i m có quy t nh ngh vi c ngày... tháng... năm.... 200....". - M u s 9: S a i, b sung c t 6: "C t 6 ư c ghi s năm th c t làm vi c trong khu v c Nhà nư c sau khi ã quy i tháng l và ư c chia làm hai c t. M t c t tính trư c ngày 1/1/2003; m t c t tính t ngày 1/1/2003 tr i". - M u s 10: s a i, b sung c t 6 như c t s 6 c a m u 9. 11. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo, các ch quy nh t i Thông tư này ư c áp d ng t ngày 1 tháng 1 năm 2003. Trong quá trình th c hi n n u có gì vư ng m c, ngh các B , Ngành và a phương ph n ánh v B Lao ng-Thương binh và Xã h i nghiên c u gi i quy t. Nguy n Th H ng ( ã ký) M US 1 Ban hành kèm theo thông tư s 11/2002/TT-BL TBXH ngày 12 tháng 6 năm 2002 c a Bc Lao ng- thương binh và Xã h i ã ư c s a i, b sung. Tên cơ quan nhà nư c có th m quy n Danh sách ngư i lao ng có tên trong doanh nghi p Tên doanh nghi p t i th i i m s p x p l i ngày ... tháng ... năm 200... S H và tên Ch c Trình Hi n Th i i m Th i i m H s Nơi TT danh ang lương công th c tuy n ngh vi c hi n chuyên ng vào ang nay vi c môn hi n (ngày,tháng, hư ng ang lo i KVNN làm nghi p h p (ngày, năm) v ng tháng, lao năm) ng 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 13. I ư c tuy n d ng trư c ngày 21/4/1998 ho c 26/4/2002 1 Vũ Th A C.N T.C k A 20/3/1973 2/5/1995 2.84 ti n, thu t, b c ngành 6/7 ti n II ư c tuy n d ng t ngày 21/4/1998 ho c 26/4/2002 2 inh Th A k H B 1/2/1975 3/8/1998 2,02 toán kinh t , viên, ngành b c k toán 2/8 Ngư i l p bi u Ngày ...... tháng ...... năm 200.... (ký tên) Th trư ng ơn v (ký tên, óng d u) Hư ng d n: ghi m u s 1: Th i i m s p x p các m u ư c ghi ngày tháng năm doanh nghi p ti n hành xây d ng phương án s p x p lao ng do cơ c u l i. C t 2: i v i DN s p x p l i thì ghi ngày 21/4/1998; i v i DN gi i th , phá s n ghi 26/4/2002. C t 4: N u là viên ch c thì ghi hình ào t o và ngành chuyên môn, n u là công nhân thì ghi ngh và b c th . C t 5: N u thu c lo i h p ng lao ng (vi t t t là H L ) không xác nh th i h n ư c ghi ký hi u (A); xác nh th i h n t 1 n 3 năm ư c ghi ký hi u (B); dư i 1 năm ho c b ng mi ng ư c ghi ký hi u (C); tuy n d ng theo ch biên ch Nhà nư c, nhưng chưa chuy n sang ký h p ng lao ng ư c ghi ký hi u (D). C t 6: Ghi ngày, tháng, năm b t u tham gia vào khu v c nhà nư c. C t 7: Ghi ngày tháng năm ngh vi c cho các i tư ng ang ngh vi c nhưng chưa ch m d t quan h lao ng theo quy nh c a pháp lu t.
 14. C t 8: Ghi t ng h s lương bao g m c ph c p ch c v và ph c p khu v c (n u có). C t 9: Ghi c th a ch t s nhà tr lên, i n tho i (n u có). M US 2 Ban hành kèm theo Thông tư s 11/2002/TT-BL TBXH ngày 12 tháng 6 năm 2002 c a B Lao ng - thương binh và Xã h i ã ư c s a i, b sung Tên cơ quan nhà nư c có th m quy n Danh sách ngư i lao ng c n s d ng theo yêu c u s n xu t kinh doanh Tên doanh nghi p t i th i i m s p x p l i ngày ..... tháng ..... năm 200.... S TT H và tên S th t Tháng năm sinh D ki n b trí Th i gian ã bi u s ch làm vi c sau óng BHXH 1 Nam N khi s p x p l i (năm, tháng) lao ng 1 2 3 4 5 6 7 01 02 03 Ngư i l p bi u Ngày ...... tháng ...... năm 200.... (ký tên) Th trư ng ơn v (ký tên, óng d u) Hư ng d n ghi m u s 2: C t 3 : ư c l y s thư t m u s 1, C t 7: ư c ghi năm, tháng ã óng BHXH (ví d : ã óng 22 năm 4 tháng, ư c ghi 22,4)
 15. M US 3: Ban hành kèm theo Thông tư s 11/2002/TT-BL TBXH ngày 12 tháng 6 năm 2002 c a B Lao ng - thương binh và Xã h i ã ư c s a i, b sung Tên cơ quan nhà nư c có th m quy n Danh sách ngư i lao ng không có nhu c u s d ng Tên doanh nghi p t i th i i m s p x p l i ngày ..... tháng ..... năm 200.... S H và tên S Ngày, tháng, T ng th i T ng th i Th i Ghi TT th năm sinh gian th c gian th c gian ã chú t t làm t làm óng bi u vi c trong vi c trong b o 1 KVNN KVNN hi m trư c trư c xã h i ngày ngày (năm) 1/1/2003 1/1/2003 Nam N (năm) (năm) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I i tư ng th c hi n theo N s 41/2002/N -CP 1 2 II i tư ng th c hi n theo B lu t Lao ng 1 2 Ngư i l p bi u Ngày ...... tháng ...... năm 200.... (ký tên) Th trư ng ơn v (ký tên, óng d u) Hư ng d n ghi m u s 3 C t 6 và 7: i v i CTCP ho t ng trong 12 tháng ch tính n th i i m ư c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo Lu t Doanh nghi p. M US 4:
 16. Ban hành kèm theo Thông tư s 11/2002/TT-BL TBXH ngày 12 tháng 6 năm 2002 c a B Lao ng - thương binh và Xã h i ã ư c s a i, b sung Tên doanh nghi p: S : / ......, ngày.....tháng .... năm 200.. V/v ngh phê duy t phương án s p x p lao ng do cơ c u l i doanh nghi p Kính g i: ........................................................... ........................................................... Th c hi n Ngh nh s 41/2002/N -CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 c a Chính ph v chính sách i v i lao ng dôi dư do s p x p l i doanh nghi p Nhà nư c và Thông tư s 11/2002/TT-BL TBXH ngày 12 tháng 6 năm 2002 c a B Lao ng - thương binh và Xã h i, ã ư c s a i, b sung v hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh nêu trên, (tên doanh nghi p) ngh (tên cơ quan Nhà nư c có thNm quy n) xem xét phê duy t ho c xác nh n ( i v i Công ty c ph n ho t ng trong 12 tháng) phương án s p x p lao ng do cơ c u l i doanh nghi p Nhà nư c. (có h sơ kèm theo m u s 1,2,3, 5)./. TH TRƯ NG ƠN VN (Ký tên, óng d u) Nơi nh n: - Như trên, - Lưu phòng T ch c. M US 5:
 17. Ban hành kèm theo Thông tư s 11/2002/TT-BL TBXH ngày 12 tháng 6 năm 2002 c a B Lao ng - thương binh và Xã h i ã ư c s a i, b sung Tên cơ quan nhà nư c có th m quy n Tên doanh nghi p PHƯƠNG ÁN S P X P LAO NG DO CƠ C U L I DOANH NGHI P 1/ Nh ng c i m ch y u: - Tên doanh nghi p: ....................................................... - Thành l p ngày........tháng ........ năm ........... - a ch : ....................................................................... - Nhi m v s n xu t kinh doanh chính: ............................ - Thu n l i: .................................................................... - Khó khăn: .................................................................... - Hình th c s p x p l i:(ví d : chuy n thành Công ty c ph n). 2/ Phương án s p x p lao ng: a - Phân lo i lao ng trư c khi s p x p. - T ng s lao ng (sau ây vi t t t L ) có tên trong doanh nghi p:......ngư i, trong ó n ........ ngư i. Chia ra: + S L ký h p ng L (sau ây vi t t t H L ) không xác nh th i h n.....ngư i. + S L ký H L có th i h n t 1 n 3 năm ....... ngư i . + S L ký H L mùa v , theo công vi c < 1 năm ........ ngư i. + S L chưa th c hi n ký k t H L ........... ngư i . b - Phân lo i lao ng t i th i i m s p x p l i: - S L c n s d ng theo yêu c u s n xu t - kinh doanh ..... ngư i, trong ó n ........ ngư i.
 18. - S L ngh hưu theo quy nh c a B Lu t Lao ng ............ ngư i. - S L h t th i h n ký k t H L ........... ngư i. - S L dôi dư ........... ngư i, trong ó n ........... ngư i. Chia ra: + S L th c hi n theo Ngh nh s 41/2002/N -CP ........... ngư i. + S L th c hi n theo B lu t Lao ng ....... ngư i. Ngày ... tháng ... năm 200... Ngày ... tháng ... năm 200... Ngư i l p bi u Phê duy t c a cơ quan nhà nư c Th trư ng ơn v (Ký tên) có th m quy n (Ký tên, óng d u) (Ký tên, óng d u) M US 6: Ban hành kèm theo Thông tư s 11/2002/TT-BL TBXH ngày 12 tháng 6 năm 2002 c a B Lao ng - thương binh và Xã h i ã ư c s a i, b sung TÊN DOANH NGHI P --------------------------- S : Q -......... ......, ngày.....tháng .... năm 200.. QUY T NNH C A GIÁM C ............................ V/v gi i quy t ngh vi c hư ng chính sách i v i lao ng dôi dư do s p x p l i doanh nghi p Nhà nư c GIÁM C .................................................................. Căn c B lu t Lao ng ngày 23 tháng 5 năm 1994; Lu t s a i, b sung m t s i u c a B lu t Lao ng ngày 02 tháng 4 năm 2002. Căn c Ngh nh s 41/2002/N -CP ngày 11 tháng 4 năm 2002;
 19. Căn c Quy t nh s ..... c a cơ quan có thNm quy n quy t nh v ch c năng, quy n h n, b máy t ch c c a doanh nghi p; Theo ngh c a trư ng .......... t ch c lao ng. QUY T NNH i u 1: Ông (Bà) ............................sinh, ngày.......tháng.......năm......... - Quê quán: ............................................................................................ - Nơi hi n nay:.................................................................................... - Nơi khi v ngh : ................................. ............................................. - Ngh , chuyên môn ào t o:................... ......................... - Ch c danh công vi c ang làm: .......................................................... - Ngh vi c ư c hư ng ch (ví d : ngh hưu trư c tu i) theo chính sách gi i quy t lao ng dôi dư do s p x p l i doanh nghi p nhà nư c. - Th i i m tính ch tính n ngày...tháng...năm...(l y theo ngày ký quy t nh ngh vi c). - Th i gian làm vi c trong khu v c Nhà nư c....năm.... tháng. - Th i gian ã óng b o hi m xã h i......năm....tháng. - H s ti n lương ang hư ng.....h s , ph c p lương.....t ng c ng h s lương ư c hư ng....... - M c lương t i thi u.......... ng. i u 2: Các ch ư c hư ng khi ngh vi c (ghi c th t ng lo i ch ): 1. (Ví d : Tr c p 3 tháng lương c p b c, ph c p lương ang hư ng cho 1 năm ngh hưu trư c tu i); 2. .......................... - Ông (Bà) thu c s th t bi u s ...... kèm theo Thông tư s 11/2002/TT- L TBXH ngày 12 tháng 6 năm 2002. - Quy n l i b o hi m xã h i ư c th c hi n theo quy nh hi n hành: (ghi c th hư ng t ng lo i ch (ví d : ngh vi c ch hưu, b o lưu th i gian ã óng b o hi m xã h i.......) i u 3: Ngư i lao ng tr c ti p lĩnh t i phòng k toán tài v c a doanh nghi p.
 20. i u 4: Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 5: Các ông(bà) Trư ng .......T ch c, K toán tài v và ông(bà)......ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. GIÁM C ................... Nơi nh n: (Ký tên, óng d u) - Như i u 5, - Lưu VP, h sơ ơn s . M US 7: Ban hành kèm theo Thông tư s 11/2002/TT-BL TBXH ngày 12 tháng 6 năm 2002 c a B Lao ng - thương binh và Xã h i ã ư c s a i, b sung ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------- Tên cơ quan nhà nư c có th m quy n DANH SÁCH NGƯ I LAO NG NGH HƯU TRƯ C TU I VÀ D TOÁN KINH PHÍ CHI TR Tên doanh nghi p T I TH I I M CÓ QUY T NNH NGH VI C NGÀY ... THÁNG ... NĂM 200... H s các Tháng kho n năm Ch hư ng ph c p T ng sinh Th i lương c ng Th i i m h s Tr gian H s S T ng S tuy n lương c p Tr N ã lương năm Tr c ng TT d ng và tính c pt S H và óng c p v c p do ti n vào ph theo năm k TT tên B o b c hưu có 20 ư c bi u KVNN c p th i th 21 hư ng v hi m hi n Ch c Khu trư c năm s 1 Nam N (ngày, ư c gian tr i ( ng) n xã hư ng v v c tu i u tháng, hư ng ngh có h i óng năm) 1 hưu óng BHXH tháng trư c BHXH ( ng) tu i ( ng) ( ng) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1
Đồng bộ tài khoản