Thông tư 11/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
49
lượt xem
3
download

Thông tư 11/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 11/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc bàn giao nhiệm vụ cho vay giải quyết việc làm theo Nghị quyết số 120/HĐBT ngày 11/4/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) từ kho bạc nhà nước sang Ngân hàng chính sách xã hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 11/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA th«ng t cña bé tµi chÝnh sè 11/2003/tt-btc ngµy 11 th¸ng 02 n¨m 2003 vÒ viÖc híng dÉn viÖc bµn giao nhiÖm vô cho vay gi¶i quyÕt viÖc lµm theo NghÞ quyÕt sè 120/H§BT ngµy 11/4/1992 cña Héi ®ång Bé trëng (nay lµ ChÝnh phñ) tõ kho b¹c nhµ níc sang ng©n hµng chÝnh s¸ch x· héi C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 78/2002/N§-CP ngµy 04/10/2002 cña ChÝnh phñ vÒ tÝn dông ®èi víi ngêi nghÌo vµ c¸c ®èi tîng chÝnh s¸ch kh¸c; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 131/2002/Q§-TTg ngµy 04/10/2002 cña Thñ t - íng ChÝnh phñ vÒ viÖc thµnh lËp Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi; Sau khi thèng nhÊt víi Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t vµ Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi; Bé Tµi chÝnh híng dÉn viÖc bµn giao nhiÖm vô cho vay gi¶i quyÕt viÖc lµm tõ Kho b¹c Nhµ n íc sang Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi nh sau: I. Nh÷ng quy ®Þnh chung 1. Ph¹m vi bµn giao: lµ toµn bé nguån vèn cho vay gi¶i quyÕt viÖc lµm theo NghÞ quyÕt sè 120/H§BT ngµy 11/4/1992 cña Héi ®ång Bé trëng (nay lµ ChÝnh phñ) cã nguån gèc tõ ng©n s¸ch Trung ¬ng, sè d nî vay kÌm theo hå s¬ dù ¸n cho vay cña Kho b¹c nhµ níc. C¸c ph¬ng tiÖn lµm viÖc vµ c¸c tµi s¶n kh¸c cña Kho b¹c Nhµ níc phôc vô c«ng t¸c cho vay gi¶i quyÕt viÖc lµm kh«ng thuéc ph¹m vi bµn giao t¹i Th«ng t nµy. 2. Thêi ®iÓm bµn giao: b¾t ®Çu thùc hiÖn tõ ngµy 01/4/2003 vµ ph¶i hoµn thµnh tríc ngµy 30/6/2003. §èi víi c¸c Kho b¹c Nhµ níc ®îc giao nhiÖm vô qu¶n lý c¸c nguån vèn cã nguån gèc tõ ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng ®ang cho vay c¸c môc tiªu chØ ®Þnh cña chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng nh: gi¶i quyÕt viÖc lµm, xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo,... tiÕp tôc cho vay theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. Thêi gian chuyÓn giao nhiÖm vô cho vay c¸c nguån vèn nãi trªn sang Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi do Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng quyÕt ®Þnh theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 5, §iÒu 25 NghÞ ®Þnh sè 78/2002/N§-CCP ngµy 04/10/2002 cña ChÝnh phñ vÒ tÝn dông ®èi víi ng êi nghÌo vµ c¸c ®èi tîng chÝnh s¸ch kh¸c. 3. KÓ tõ ngµy 01/03/2003, Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng; Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn (nÕu ®îc Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng uû quyÒn); c¬ quan Trung ¬ng cña c¸c ®oµn thÓ, héi quÇn chóng vµ Bé Quèc phßng chÊm døt viÖc ra quyÕt ®Þnh duyÖt cho vay; quyÕt ®Þnh gi¶m, miÔn l·i hoÆc khoanh nî ®èi víi c¸c dù ¸n bÞ rñi ro bÊt kh¶ kh¸ng. §ång thêi, ngõng viÖc thÈm ®Þnh cho vay c¸c dù ¸n qua Kho b¹c Nhµ n íc vµ ngõng göi c¸c hå s¬ dù ¸n ®Ò nghÞ xo¸ nî vÒ Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi.
  2. 2 §èi víi nguån vèn cÊp bæ sung míi cho Quü quèc gia hç trî viÖc lµm bè trÝ trong dù to¸n ng©n s¸ch nhµ níc hµng n¨m, kÓ tõ n¨m 2003 Bé Tµi chÝnh sÏ chuyÓn cho Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 23 NghÞ ®Þnh sè 78/2002/N§-CP ngµy 04/10/2002 cña ChÝnh phñ. 4. §Ó ®¶m b¶o viÖc bµn giao ®îc chñ ®éng, kÓ tõ ngµy 01/4/2003, hÖ thèng Kho b¹c Nhµ níc chÊm døt viÖc cho vay, thu nî, gia h¹n nî, miÔn gi¶m l·i, khoanh nî hoÆc xo¸ nî ®èi víi c¸c dù ¸n. §ång thêi tiÕn hµnh kiÓm kª nguån vèn, sè d nî vay ®Ó bµn giao sang Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi. II. Nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ 1. C«ng t¸c chuÈn bÞ tríc khi bµn giao: Trªn c¬ së sè vèn cho vay, thu nî c¸c dù ¸n triÓn khai trªn ®Þa bµn (kÓ c¶ c¸c dù ¸n do c¬ quan Trung ¬ng cña c¸c ®oµn thÓ, héi quÇn chóng vµ Bé Quèc phßng ra quyÕt ®Þnh cho vay) c¸c Kho b¹c Nhµ níc tiÕn hµnh kiÓm kª, ®èi chiÕu, ®¸nh gi¸ c¸c kho¶n nî vay vµ lËp danh s¸ch c¸c ®èi tîng vay vèn theo híng dÉn cña Kho b¹c Nhµ níc Trung ¬ng. §èi víi c¸c dù ¸n ®· ® îc cÊp cã thÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh cho vay, Kho b¹c Nhµ níc th«ng b¸o cho chñ dù ¸n khÈn tr¬ng lµm thñ tôc vay vèn ®¶m b¶o trong thêi gian bµn giao kh«ng cßn dù ¸n ®· ® îc phª duyÖt nhng cha cho vay. §Õn cuèi ngµy 31/3/2003 nÕu vÉn cha cho vay ®îc, Kho b¹c Nhµ níc bµn giao cho Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi thùc hiÖn tiÕp viÖc cho vay theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ cho vay tõ Quü Quèc gia hç trî viÖc lµm. §èi víi c¸c dù ¸n ®Õn h¹n tr¶ nî hoÆc ®ang trong thêi h¹n tr¶ nî, Kho b¹c Nhµ níc ®«n ®èc ngêi vay hoµn tr¶ xong nî vay tríc nµy 31/3/2003; sau thêi ®iÓm nµy c¸c Kho b¹c Nhµ níc kh«ng ®îc thu nî c¸c dù ¸n. 2. Néi dung bµn giao: - Toµn bé nguån vèn cho vay, bao gåm: tæng sè nguån vèn ®· nhËn, nguån vèn ®· cho vay, nguån vèn cha cho vay. - Toµn bé sè d nî cho vay, bao gåm: nî trong h¹n, nî qu¸ h¹n, khoanh nî ®Ó Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi tiÕp tôc theo dâi vµ qu¶n lý. - Nguyªn tr¹ng c¸c hå s¬ dù ¸n cßn d nî vay hoÆc cha cho vay ®Õn ngµy bµn giao, bao gåm: dù ¸n vay vèn; quyÕt ®Þnh phª duyÖt cña cÊp cã thÈm quyÒn; hîp ®ång tÝn dông; hîp ®ång thÕ chÊp, cÇm cè tµi s¶n, hoÆc b¶o l·nh vay vèn (nÕu cã); c¸c lo¹i giÊy tê cÇn thiÕt kh¸c theo quy ®Þnh. 3. C¸ch thøc bµn giao: Kho b¹c Nhµ níc tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chñ tr× thùc hiÖn viÖc bµn giao gi÷a c¸c bªn, lËp biªn b¶n bµn giao cã ch÷ ký x¸c nhËn cña Chi nh¸nh Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi. Sè liÖu bµn giao ghi trong biªn b¶n bµn giao ®· ®îc c¸c bªn ký nhËn lµ c¨n cø ®Ò c¸c bªn ghi chÐp, ph¶n ¸nh, ®èi chiÕu sæ s¸ch, sè liÖu kÕ to¸n. 4. §èi víi c¸c dù ¸n bÞ rñi ro bÊt kh¶ kh¸ng ph¸t sinh ®Õn ngµy bµn giao nhng cha ®îc xö lý, Kho b¹c Nhµ níc tæng hîp, bµn giao cho Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi ®Ó xö lý theo quy ®Þnh cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi.
  3. 3 5. §èi víi sè l·i ®· thu ®Õn ngµy bµn giao, Kho b¹c Nhµ n íc c¸c cÊp cã tr¸ch nhiÖm tæng hîp b¸o c¸o cÊp cã thÈm quyÒn ®Ó quyÕt ®Þnh viÖc ph©n phèi cho c¸c ®¬n vÞ ®îc hëng theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. C¸c ®¬n vÞ cã tr¸ch nhiÖm chi tiªu vµ quyÕt to¸n theo quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh sè 97/2001/Q§-BTC ngµy 02/10/2001 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh. 6. §èi víi quü dù phßng rñi ro ë Trung ¬ng, Kho b¹c Nhµ níc Trung ¬ng cã tr¸ch nhiÖm tæng hîp, b¸o c¸o quyÕt to¸n theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh; sè d quü ®îc bµn giao cho Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi ®Ó tiÕp tôc thùc hiÖn xö lý rñi ro theo quy ®Þnh cña Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi. III. Tæ chøc thùc hiÖn Th«ng t nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Kho b¹c Nhµ níc Trung ¬ng, Ng©n hµng ChÝnh s¸ch x· héi cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn, tæ chøc chØ ®¹o hÖ thèng trùc thuéc thùc hiÖn bµn giao ®¶m b¶o chÝnh x¸c, ®óng thêi gian quy ®Þnh, ®ång thêi tæng hîp kÕt qu¶ bµn giao b¸o c¸o liªn Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi, Bé Tµi chÝnh, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn bµn giao nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c ®Þa ph¬ng, ®¬n vÞ ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó gi¶i quyÕt.
Đồng bộ tài khoản