intTypePromotion=1

Thông tư 11/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Son Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
67
lượt xem
10
download

Thông tư 11/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 11/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ tài chính áp dụng tại Khu kinh tế mở Chu Lai

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 11/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T ¦ c ñ a   B é   T µ i   c h Ý n h   S è 1 1 / 2 0 0 4 / T T ­ B T C   n g µ y   2 5   t h ¸ n g   0 2   n ¨ m  2004 vÒ viÖc Híng dÉn chÕ ®é tµi chÝnh ¸p dông  t¹i Khu kinh tÕ më Chu Lai ­ C¨n cø vµo LuËt Ng©n s¸ch nhµ  níc ngµy 16/12/2002,   LuËt   KhuyÕn   khÝch   ®Çu   t  trong   níc   (söa   ®æi)   ngµy   20/5/1998, LuËt §Çu t níc ngoµi ngµy 12/11/1996, LuËt §Çu   t  níc ngoµi (söa  ®æi) ngµy 09/6/2000, c¸c LuËt ThuÕ  Thu   nhËp doanh nghiÖp, LuËt ThuÕ  Gi¸ trÞ  gia t¨ng, LuËt ThuÕ   tiªu thô ®Æc biÖt ngµy 17/6/2003;  ­ C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 108/2003/Q§­TTg ngµy 05/6/2003   cña Thñ tíng ChÝnh phñ ban hµnh Quy chÕ ho¹t ®éng cña Khu   kinh tÕ më Chu Lai,  Bé  Tµi chÝnh híng dÉn chÕ   ®é  tµi chÝnh ¸p dông t¹i   Khu kinh tÕ më Chu Lai nh sau: I. NH÷NG QUY §ÞNH CHUNG 1. Ph¹m vi ¸p dông:  ChÕ ®é tµi chÝnh quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy ®îc ¸p dông  trªn  ®Þa bµn Khu kinh tÕ  më  Chu Lai (sau  ®©y viÕt t¾t lµ   KKTM Chu Lai), bao gåm: thÞ  trÊn Nói Thµnh vµ  c¸c x∙ Tam  NghÜa (kh«ng bao gåm s©n bay Chu Lai vµ  mét sè   ®Þa  ®iÓm  do Uû  ban Nh©n d©n tØnh Qu¶ng Nam x¸c  ®Þnh), Tam Quang,  Tam H¶i, Tam Giang, Tam Hoµ, Tam HiÖp, Tam Anh, Tam TiÕn,   Tam Xu©n 1 thuéc huyÖn Nói Thµnh; c¸c x∙ Tam Thanh, Tam  Phó, Tam Th¨ng vµ  phêng An Phó  thuéc thÞ  x∙ Tam Kú, tØnh  Qu¶ng Nam. 2. §èi tîng ¸p dông:  §èi  tîng  ¸p dông  c¸c chÝnh  s¸ch  u  ®∙i vÒ   tµi chÝnh  quy  ®Þnh trong Th«ng t  nµy lµ  c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt  Nam vµ  níc ngoµi ho¹t  ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh t¹i KKTM  Chu Lai, bao gåm: a. C¸c nhµ   ®Çu t trong níc thuéc c¸c thµnh phÇn kinh  tÕ ho¹t ®éng theo quy ®Þnh cña LuËt Doanh nghiÖp Nhµ n íc,  LuËt Doanh nghiÖp, LuËt Hîp t¸c x∙, c¸c hé  kinh doanh c¸  thÓ vµ c¸c c¸ nh©n hµnh nghÒ ®éc lËp. b.   C¸c   tæ   chøc,   c¸   nh©n   níc   ngoµi   bao   gåm   doanh  nghiÖp cã  vèn  ®Çu t  níc ngoµi, nhµ   ®Çu t  níc ngoµi tham  gia Hîp  ®ång hîp t¸c kinh doanh, ngêi ViÖt Nam  ®Þnh c  ë  níc ngoµi ho¹t  ®éng theo c¸c h×nh thøc quy  ®Þnh t¹i LuËt  
  2. 2 §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam vµ  nhµ   ®Çu t níc ngoµi kinh  doanh kh«ng theo LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam. ChØ c¸c ho¹t  ®éng kinh doanh  ®îc tiÕn hµnh trªn  ®Þa  bµn KKTM Chu Lai míi ®îc hëng c¸c u ®∙i theo quy ®Þnh t¹i  Th«ng t nµy. Trêng hîp c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã  ho¹t  ®éng  kinh doanh c¶ trªn  ®Þa bµn KKTM Chu Lai vµ  trong néi  ®Þa  ViÖt   Nam   th×   ph¶i   h¹ch   to¸n   riªng   c¸c   ho¹t   ®éng   kinh   doanh trªn  ®Þa bµn KKTM Chu Lai lµm c¨n cø x¸c  ®Þnh chÕ  ®é u ®∙i. §èi víi c¸c doanh nghiÖp  ®îc cÊp giÊy phÐp ho¹t  ®éng  tríc   ngµy  05/6/2003   mµ   cha   hëng   ®ñ  u   ®∙i,   doanh   nghiÖp  ph¶i ®Ò nghÞ c¬ quan cÊp giÊy phÐp ®Çu t, giÊy chøng nhËn  u  ®∙i  ®Çu t, giÊy chøng nhËn  ®¨ng ký  kinh doanh ghi bæ  sung   lµm   c¨n   cø   ®Ó   hëng   c¸c   chÝnh   s¸ch  u   ®∙i   theo   quy  ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. 3. Tæ chøc, c¸ nh©n ®Çu t vµo KKTM Chu Lai ®îc hëng u  ®∙i tèi  ®a dµnh cho c¸c dù  ¸n  ®Çu  t  ë   ®Þa bµn cã   ®iÒu  kiÖn kinh tÕ ­ x∙ héi ®Æc biÖt khã kh¨n theo quy ®Þnh cña   LuËt  ®Çu t  níc ngoµi t¹i ViÖt Nam ngµy 12 th¸ng 11 n¨m  1996, LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt ®Çu t  n­ íc   ngoµi   t¹i   ViÖt   Nam   ngµy   9   th¸ng   6   n¨m   2000,   LuËt   KhuyÕn  khÝch  ®Çu t  trong níc (söa   ®æi)  ngµy 20 th¸ng 5  n¨m 1998, LuËt ThuÕ  thu nhËp doanh nghiÖp, LuËt ThuÕ  gi¸  trÞ  gia t¨ng vµ  c¸c  u  ®∙i theo  ®iÒu  íc quèc tÕ, c¸c hîp  ®ång th¬ng m¹i song ph¬ng vµ   ®a ph¬ng mµ  ViÖt Nam ký  kÕt  hoÆc tham gia.  4. NÕu c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt quy  ®Þnh c¸c møc  u  ®∙i  kh¸c nhau vÒ cïng mét trêng hîp th× ®îc ¸p dông møc u ®∙i  cao nhÊt. Trêng hîp c¸c c¬  chÕ  chÝnh s¸ch míi ban hµnh u  ®∙i   h¬n   c¸c   quy   ®Þnh   t¹i   th«ng   t  nµy   th×   ®îc   ¸p   dông  chÝnh s¸ch míi.  5. Khu thuÕ  quan, khu phi thuÕ  quan vµ  néi  ®Þa ViÖt  Nam trong Th«ng t nµy ®îc hiÓu nh sau: ­ Khu phi thuÕ  quan lµ  khu vùc c¸ch biÖt víi c¸c khu  vùc kh¸c trong KKTM Chu Lai, cã ®Æt tr¹m H¶i quan ®Ó gi¸m  s¸t, kiÓm tra hµng ho¸ ra vµo vµ   ®îc hëng c¸c  u  ®∙i  ®Æc  biÖt vÒ thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt; thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng; vµ  thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu quy ®Þnh t¹i Th«ng t nµy. ­ Khu thuÕ quan lµ KKTM Chu Lai kh«ng bao gåm khu phi  thuÕ quan. ­ Néi ®Þa ViÖt Nam lµ l∙nh thæ níc ViÖt Nam kh«ng bao  gåm KKTM Chu Lai. II. QUY §ÞNH Cô THÓ
  3. 3 A/ ChÕ ®é u ®∙i ®Çu t cho c¸c doanh nghiÖp  ho¹t ®éng trong KKTM Chu Lai 1. ChÕ ®é u ®∙i vÒ thuÕ, phÝ vµ lÖ phÝ: 1.1. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp: ­ C¸c dù  ¸n  ®Çu t vµo KKTM Chu Lai  ®îc miÔn thuÕ  thu  nhËp doanh nghiÖp trong thêi gian 4 n¨m kÓ  tõ  khi cã  thu  nhËp   chÞu   thuÕ;   ®îc   gi¶m   50%   sè   thuÕ   thu   nhËp   doanh  nghiÖp ph¶i nép trong 9 n¨m kÕ tiÕp; ®îc ¸p dông møc thuÕ  suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp lµ 10% trong 15 n¨m kÓ tõ  khi dù ¸n ®Çu t b¾t ®Çu ho¹t ®éng kinh doanh.  §¬n   vÞ   cã   tr¸ch   nhiÖm   tr×nh   c¬   quan   thuÕ   trùc   tiÕp  qu¶n   lý   giÊy   phÐp   ®Çu   t,   giÊy   chøng   nhËn  u   ®∙i   ®Çu   t,  giÊy   chøng   nhËn   ®¨ng   ký   kinh   doanh   do   c¬   quan   cã   thÈm  quyÒn cÊp, trong ®ã ghi râ thêi gian miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ   ®Ó ®îc hëng u ®∙i.  ­  Dù   ¸n  ®Çu  t  x©y dùng d©y chuyÒn s¶n xuÊt míi, më  réng quy m«,  ®æi míi c«ng nghÖ, c¶i thiÖn m«i tr êng sinh  th¸i,   n©ng   cao   n¨ng   lùc   s¶n   xuÊt   th×   ®îc   miÔn   thuÕ   thu  nhËp   doanh   nghiÖp   cho   phÇn   thu   nhËp   t¨ng   thªm   do   ®Çu   t   mang l¹i tèi ®a lµ 4 n¨m vµ gi¶m 50% sè thuÕ ph¶i nép tèi  ®a lµ 7 n¨m tiÕp theo.  ­   Tæ   chøc,   c¸   nh©n   s¶n   xuÊt,   kinh   doanh   hµng   ho¸,  dÞch vô; doanh nghiÖp cã  vèn  ®Çu t  níc ngoµi vµ  bªn níc  ngoµi tham gia hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh ho¹t ®éng kinh   doanh  trong  KKTM Chu Lai,  sau  khi   ®∙ quyÕt  to¸n víi c¬  quan thuÕ  mµ  bÞ  lç  th×   ®îc chuyÓn lç  sang nh÷ng n¨m sau  ®Ó  trõ  vµo thu nhËp chÞu thuÕ.  Thêi gian  ®îc chuyÓn  lç  kh«ng qu¸ 5 n¨m. ­ Thu nhËp chÞu thuÕ ®èi víi kho¶n thu nhËp tõ chuyÓn   quyÒn sö  dông  ®Êt, chuyÓn quyÒn thuª  ®Êt g¾n víi kÕt cÊu  h¹  tÇng, vËt kiÕn tróc trªn  ®Êt   ph¶i nép thuÕ  thu nhËp  theo   quy   ®Þnh  t¹i  Môc  C   cña   Th«ng  t   sè   128/2003/TT­BTC  ngµy   22/12/2003   híng   dÉn   thi   hµnh   NghÞ   ®Þnh   sè  164/2003/N§­CP ngµy 22/12/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi  tiÕt thi hµnh LuËt ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. 1.2. ThuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu: 1.2.1.   C¸c   quan   hÖ   hµng   ho¸,   dÞch   vô   gi÷a   khu   phi  thuÕ   quan   víi   khu   thuÕ   quan   trong   KKTM   Chu   Lai   vµ   víi  trong  níc lµ  quan  hÖ  xuÊt  khÈu, nhËp  khÈu  vµ  ph¶i  tu©n  thñ  mäi quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt  hiÖn hµnh vÒ  xuÊt khÈu,  nhËp khÈu. Cô thÓ nh sau: a/ §îc miÔn thuÕ  nhËp khÈu  ®èi víi hµng ho¸ xuÊt xø  tõ   khu   thuÕ   quan,   tõ   néi   ®Þa   ViÖt   Nam   vµ   tõ   níc   ngoµi  nhËp vµo khu phi thuÕ quan .
  4. 4 b/  ThuÕ  nhËp  khÈu   ®èi víi  c¸c lo¹i  hµng  ho¸ tõ   khu  phi thuÕ  quan nhËp vµo khu thuÕ  quan vµ  néi  ®Þa ViÖt Nam  thùc hiÖn theo quy ®Þnh sau: ­ Hµng ho¸ cã xuÊt xø tõ níc ngoµi nép thuÕ nhËp khÈu  theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. ­ Hµng ho¸ s¶n xuÊt, gia c«ng, t¸i chÕ, l¾p r¸p t¹i  khu phi thuÕ quan nÕu phÇn gi¸ trÞ hµng ho¸ xuÊt xø ASEAN  chiÕm tõ 40% trë lªn vµ ®îc x¸c nhËn b»ng giÊy chøng nhËn  xuÊt xø hµng ho¸ ASEAN – MÉu D, th×   ® îc ¸p dông møc thuÕ  suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®∙i CEPT khi nhËp vµo khu thuÕ quan  vµ néi ®Þa ViÖt Nam  ­ Hµng ho¸ s¶n xuÊt, gia c«ng, t¸i chÕ, l¾p r¸p t¹i  khu   phi   thuÕ   quan   nÕu   kh«ng   sö   dông   nguyªn   liÖu,   linh  kiÖn nhËp khÈu tõ  níc ngoµi, khi nhËp khÈu vµo khu thuÕ  quan vµ néi ®Þa ViÖt Nam kh«ng ph¶i nép thuÕ nhËp khÈu. ­ Hµng ho¸ s¶n xuÊt, gia c«ng, t¸i chÕ, l¾p r¸p t¹i  khu phi thuÕ  quan cã  sö  dông nguyªn liÖu, linh kiÖn nhËp  khÈu tõ níc ngoµi, khi nhËp khÈu vµo néi ®Þa ViÖt Nam chØ  ph¶i   nép   thuÕ  nhËp   khÈu   ®èi   víi   phÇn   nguyªn   liÖu,  linh   kiÖn nhËp khÈu tõ níc ngoµi cÊu thµnh trong hµng ho¸ ®ã. ­ C¨n cø  ®Ó  x¸c  ®Þnh thuÕ  nhËp khÈu ph¶i nép  ®èi víi  phÇn   nguyªn   liÖu,  linh   kiÖn   nhËp   khÈu  tõ   n íc   ngoµi   cÊu  thµnh trong hµng ho¸ nhËp vµo néi ®Þa ViÖt Nam gåm: + Gi¸ trÞ  tõng lo¹i nguyªn liÖu, linh kiÖn nhËp khÈu  cÊu thµnh  trong  mçi  ®¬n vÞ  hµng ho¸ (®îc tÝnh  b»ng  gi¸  nhËp khÈu tõ  níc ngoµi (CIF) hoÆc gi¸ trªn thÞ  trêng néi  ®Þa   cña   nguyªn   liÖu,   linh   kiÖn   cïng   lo¹i   (®¬n   vÞ   tÝnh  VND)   nh©n   víi   ®Þnh   møc   tiªu   hao   cña   tõng   lo¹i   nguyªn   liÖu,  linh  kiÖn nhËp khÈu  trong  mçi  ®¬n vÞ  hµng ho¸ do  ®¬n vÞ  tù  x©y dùng vµ  chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ  tÝnh trung thùc cña ®Þnh møc tiªu hao nµy). + Sè lîng hµng ho¸ nhËp khÈu vµo néi ®Þa ViÖt Nam, + ThuÕ  suÊt thuÕ  nhËp khÈu  ®èi víi tõng lo¹i nguyªn   liÖu, linh kiÖn. ­ Thñ tôc ®¨ng ký, kª khai hµng ho¸ nhËp vµo khu thuÕ  quan, vµo néi ®Þa ViÖt Nam vµ nép thuÕ ®îc thùc hiÖn theo  quy   ®Þnh   t¹i   Môc   C,   Th«ng   t  sè   172/1998/TT­BTC   ngµy  22/12/1998 cña Bé  Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ   ®Þnh  sè  54/CP ngµy 28/08/1993 vµ  NghÞ   ®Þnh sè  94/1998/N§­ CP  ngµy 17/11/1998 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh  LuËt thuÕ  xuÊt khÈu, thuÕ  nhËp khÈu vµ  c¸c LuËt söa  ®æi,  bæ sung mét sè   ®iÒu cña LuËt thuÕ  xuÊt  khÈu, thuÕ  nhËp  khÈu.
  5. 5 c/ Hµng ho¸ s¶n xuÊt, gia c«ng, t¸i chÕ, l¾p r¸p t¹i  khu phi thuÕ  quan   khi xuÊt khÈu ra níc ngoµi  ®îc miÔn  thuÕ xuÊt khÈu. d/ Hµng ho¸ thuéc diÖn chÞu thuÕ xuÊt khÈu ®a vµo khu  phi   thuÕ   quan   tõ   néi   ®Þa   ViÖt   Nam   vµ   tõ   khu   thuÕ   quan  trong   KKTM   Chu   Lai   ®Ó   xuÊt   khÈu   ra   níc   ngoµi   ph¶i   nép  thuÕ xuÊt khÈu theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 1.2.2.   C¸c   doanh   nghiÖp   cã   vèn   ®Çu   t  trùc   tiÕp   níc  ngoµi ®Çu t vµo KKTM  Chu Lai ®îc miÔn thuÕ nhËp khÈu ®èi  víi nguyªn liÖu s¶n xuÊt, vËt t, linh kiÖn trong 5 n¨m,  kÓ tõ khi b¾t ®Çu s¶n xuÊt. 1.3. ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt: ­ Hµng ho¸, dÞch vô thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc   biÖt ®îc s¶n xuÊt, tiªu thô trong khu phi thuÕ quan kh«ng   ph¶i chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, bao gåm: hµng ho¸, dÞch   vô  thuéc diÖn chÞu thuÕ  tiªu thô   ®Æc biÖt  ®îc s¶n xuÊt,  cung   øng   vµ   tiªu   thô   trong   khu   phi   thuÕ   quan;   tõ   níc  ngoµi nhËp vµo khu phi thuÕ quan hoÆc s¶n xuÊt tõ néi ®Þa  vµ khu thuÕ quan xuÊt trùc tiÕp vµo khu phi thuÕ quan.  ­ Hµng ho¸, dÞch vô thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc   biÖt tõ  khu phi thuÕ  quan  xuÊt  khÈu ra níc ngoµi kh«ng  ph¶i chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt. ­ Hµng ho¸, dÞch vô thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc   biÖt tõ  khu phi thuÕ  quan nhËp vµo khu thuÕ  quan vµ  néi  ®Þa   ViÖt   Nam   ph¶i   chÞu   thuÕ   tiªu   thô   ®Æc   biÖt   ®èi   víi  hµng nhËp khÈu theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. ­ Hµng ho¸ thuéc diÖn chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt nÕu   mîn  ®êng, qu¸ c¶nh qua khu phi thuÕ  quan trªn c¬  së  hiÖp  ®Þnh  ®∙ ký  kÕt gi÷a hai ChÝnh phñ  hoÆc ngµnh,  ®Þa ph¬ng  ®îc Thñ  tíng ChÝnh phñ  cho phÐp  ®Ó  t¹m nhËp t¸i xuÊt th×  kh«ng ph¶i chÞu thuÕ  tiªu thô   ®Æc biÖt. Tr êng hîp mîn  ®­ êng  ®Ó  vËn chuyÓn hµng ho¸ b×nh thêng th×  vÉn chÞu thuÕ  tiªu thô ®Æc biÖt theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 1.4. ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng: ­ Hµng  ho¸,  dÞch  vô  s¶n xuÊt  vµ  tiªu  thô   trong  khu  phi thuÕ quan kh«ng ph¶i chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng.  ­ Hµng  ho¸,  dÞch  vô  tõ  níc ngoµi  nhËp  khÈu  vµo khu  phi thuÕ quan kh«ng ph¶i chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng.  ­ Hµng ho¸, dÞch vô  tõ  néi  ®Þa ViÖt Nam vµ  khu thuÕ  quan xuÊt vµo khu phi thuÕ  quan  ®îc hëng thuÕ  suÊt thuÕ  gi¸ trÞ gia t¨ng lµ 0%. ­ Hµng ho¸, dÞch vô tõ khu phi thuÕ quan nhËp vµo khu  thuÕ  quan vµ  néi  ®Þa ViÖt Nam ph¶i chÞu thuÕ  gi¸ trÞ  gia  t¨ng  ®èi víi hµng nhËp khÈu víi thuÕ  suÊt theo quy  ®Þnh  hiÖn hµnh. 
  6. 6 1.5. C¸c lo¹i thuÕ kh¸c, gi¸, phÝ vµ lÖ phÝ: ­   Møc   gi¸   sö   dông   c¸c   c«ng   tr×nh   kÕt   cÊu   h¹   tÇng,  tiÖn  Ých c«ng céng vµ  c¸c dÞch vô  chung cho KKTM Chu Lai  vÒ   ®êng giao th«ng, bÕn c¶ng, hÖ  thèng h¹  tÇng kü  thuËt,  ®iÖn chiÕu s¸ng, ®iÖn, níc, th«ng tin liªn l¹c,... lµ møc  gi¸ tho¶ thuËn gi÷a c¸c doanh nghiÖp kinh doanh c¬  së  h¹  tÇng vµ c¸c ®èi tîng sö dông. ­ §èi  víi dÞch  vô  viÔn  th«ng  quèc  tÕ  theo  lé  tr×nh  héi nhËp quèc tÕ  mµ  ViÖt Nam  ®∙ cam kÕt  ®Ó  phôc vô  riªng   cho KKTM Chu Lai th×  c¸c møc phÝ  viÔn th«ng quèc tÕ  do  c¸c nhµ ®Çu t quyÕt ®Þnh trong khu«n khæ c¸c quy ®Þnh cña  ph¸p luËt vÒ phÝ dÞch vô viÔn th«ng quèc tÕ. ­   C¸c   lo¹i   thuÕ,   phÝ   vµ   lÖ   phÝ   kh¸c   ®îc   thùc   hiÖn  theo   quy   ®Þnh  hiÖn   hµnh   t¹i   c¸c   LuËt   thuÕ,   LuËt   khuyÕn   khÝch ®Çu t trong níc (söa ®æi), LuËt ®Çu t níc ngoµi t¹i  ViÖt   Nam,   Ph¸p   lÖnh   PhÝ   vµ   lÖ   phÝ   vµ   c¸c   v¨n   b¶n   ph¸p  luËt kh¸c. 2. ChÕ ®é u ®∙i vÒ gi¸ vµ tiÒn thuª ®Êt: ­ Gi¸ cho thuª  ®Êt do Ban qu¶n lý  KKTM Chu Lai quyÕt  ®Þnh theo tõng dù  ¸n vµ  tõng giai  ®o¹n phï  hîp víi thùc  tÕ vµ ®¶m b¶o khuyÕn khÝch ®Çu t trªn c¬ së khung gi¸ quy  ®Þnh cña nhµ níc. ­ ViÖc  miÔn  gi¶m  tiÒn thuª   ®Êt  do Ban qu¶n  lý  KKTM  Chu Lai  ®Ò  nghÞ, Uû  ban Nh©n d©n tØnh Qu¶ng Nam (sau  ®©y  viÕt   t¾t   lµ   UBND   tØnh  Qu¶ng   Nam)   quyÕt   ®Þnh.   ViÖc  miÔn   gi¶m tiÒn  thuª   ®Êt ph¶i tu©n thñ  c¸c quy  ®Þnh  cña  ph¸p  luËt hiÖn hµnh. ­ Gi¸  quyÒn  sö  dông   ®Êt  ®îc  x¸c  ®Þnh  th«ng  qua  ®Êu  gi¸   quyÒn   sö   dông   ®Êt   do   Ban   qu¶n   lý   KKTM   Chu   Lai   thÝ  ®iÓm tæ chøc. ViÖc  ®Êu gi¸ ph¶i  ®îc tiÕn hµnh theo  ®óng  quy ®Þnh cña ph¸p luËt. ­ Gi¸ quyÒn sö dông ®Êt trong viÖc giao ®Êt, cho thuª   ®Êt cña dù  ¸n trong KKTM Chu Lai  ®îc x¸c  ®Þnh th«ng qua  ®Êu thÇu dù  ¸n do Ban qu¶n lý  KKTM Chu Lai thÝ   ®iÓm tæ  chøc.  ViÖc   ®Êu thÇu dù  ¸n tiÕn  hµnh theo  ®óng  quy   ®Þnh  cña ph¸p luËt. ­  Gi¸ chuyÓn nhîng quyÒn sö dông ®Êt vµ cho thuª l¹i  ®Êt lµ  møc gi¸ tho¶ thuËn  gi÷a  c¸c bªn tham gia chuyÓn  nhîng. 3. ChÕ ®é u ®∙i vÒ tÝn dông ®Çu t: C¸c doanh nghiÖp trong níc thuéc c¸c thµnh phÇn kinh  tÕ   ®Çu t  s¶n xuÊt, kinh doanh t¹i KKTM Chu Lai  ®îc vay  vèn tÝn dông cña nhµ níc theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.
  7. 7 B/ ChÕ ®é thëng cho ngêi cã c«ng trong ho¹t ®éng  ®Çu t vµ vËn ®éng thu hót vèn hç trî ph¸t triÓn  chÝnh thøc: 1­ C¨n cø vµo kh¶ n¨ng ng©n s¸ch, Chñ  tÞch UBND tØnh  Qu¶ng  Nam  quyÕt   ®Þnh thëng cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã  c«ng vËn ®éng vèn hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc, c¸c dù ¸n  ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi t¹i KKTM Chu Lai. Møc thëng cô  thÓ  thùc hiÖn theo Quy chÕ  do Ban Qu¶n lý  KKTM Chu Lai  ban hµnh sau khi cã   ý  kiÕn cña Chñ  tÞch UBND tØnh Qu¶ng  Nam vµ chÊp thuËn (b»ng v¨n b¶n) cña Bé Tµi chÝnh. 2­ Kinh phÝ sö dông ®Ó khen thëng cho c¸c tæ chøc, c¸  nh©n cã  c«ng vËn  ®éng vèn hç  trî  ph¸t triÓn chÝnh thøc,  c¸c dù  ¸n  ®Çu t trùc tiÕp níc ngoµi t¹i KKTM Chu Lai  ®îc  trÝch tõ nguån tiÒn thëng cña ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng vµ h¹ch  to¸n vµo môc chi tiÒn thëng. C/ ChÕ ®é u ®∙i ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng 1. VÒ ®Çu t tõ ng©n s¸ch nhµ níc (sau ®©y viÕt t¾t lµ  NSNN) ®Ó x©y dùng c¬ së h¹ tÇng  1.1. Ph¹m vi, ®èi tîng ®Çu t tõ NSNN: ­   NSNN   chØ   hç   trî   ®Ó   ®Çu   t  x©y   dùng   cho   c¸c   c«ng  tr×nh  c¬  së  h¹  tÇng chung  cña  toµn  KKTM Chu Lai, kh«ng  bao gåm c¬ së h¹ tÇng dµnh riªng cho tõng khu chuyªn biÖt  ®îc quy ho¹ch trong KKTM Chu Lai. ­ Ban Qu¶n lý  KKTM Chu Lai chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc  thùc hiÖn c¸c dù  ¸n  ®Çu t  x©y dùng c«ng tr×nh c¬  së  h¹  tÇng  ®îc  ®Çu t x©y dùng b»ng vèn NSNN trong ph¹m vi KKTM  Chu Lai. 1.2. VÒ   ®Çu t  tõ  ng©n s¸ch trung  ¬ng  ®Ó  x©y dùng c¬  së h¹ tÇng: 1.2.1. Ban qu¶n lý  KKTM Chu Lai lµ   ®Çu mèi  ®îc giao  chØ tiªu kÕ  ho¹ch hµng n¨m, lµ  chñ   ®Çu t  trùc tiÕp qu¶n  lý c¸c dù ¸n sö dông vèn ng©n s¸ch trung  ¬ng t¹i KKTM Chu  Lai. 1.2.2. Ban qu¶n lý KKTM Chu Lai ph¶i tæ chøc ®Êu thÇu   ®Ó   lùa   chän   ®¬n   vÞ   cã   ®ñ   n¨ng   lùc   vÒ   tµi   chÝnh,   kinh   nghiÖm vµ  uy tÝn  ®Ó  triÓn khai thùc hiÖn c¸c dù  ¸n  ®Çu t   x©y dùng c¬ së h¹ tÇng tõ vèn NSNN. 1.2.3. Vèn do ng©n s¸ch trung  ¬ng  ®Çu t  ®Ó  x©y dùng  c¬  së  h¹  tÇng KKTM   Chu Lai lµ  kho¶n  ®Çu t  cã  môc tiªu  cña ng©n s¸ch  trung  ¬ng  cho  KKTM  Chu Lai. Møc vèn NSNN  ®Çu t x©y dùng c¬ së h¹ tÇng KKTM Chu Lai b»ng víi møc dù 
  8. 8 to¸n NSNN phï  hîp víi nhu cÇu  ®Çu t  ph¸t triÓn c¬  së  h¹  tÇng cña KKTM Chu Lai theo  ®óng quy ho¹ch, ch¬ng tr×nh,  dù ¸n ®Çu t ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. 1.2.4.   Qu¶n   lý,   sö   dông   vèn   do   ng©n   s¸ch   trung   ¬ng  ®Çu t ®Ó x©y dùng c¬ së h¹ tÇng KKTM Chu Lai: ­ LËp kÕ ho¹ch vèn: + Hµng n¨m, trªn c¬ së quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ ­  x∙ héi KKTM Chu Lai, Ban Qu¶n lý  KKTM Chu Lai x¸c  ®Þnh  nhu cÇu vèn  ®Çu t  x©y dùng c¬  së  h¹  tÇng KKTM, trong  ®ã  nªu râ  danh môc c¸c c«ng tr×nh  cÇn  ®Çu t   vµ  møc  ®é  u  tiªn ®Çu t cho tõng c«ng tr×nh, nhu cÇu tæng vèn ®Çu t vµ  vèn ®Çu t, c¬ cÊu vèn ®Çu t tõng c«ng tr×nh (nªu râ nguån  vèn  ®Çu t: tõ  nguån ng©n s¸ch  ®Þa ph¬ng, nguån ng©n s¸ch  trung ¬ng, hay nguån vèn vay ...), kÕ ho¹ch triÓn khai vµ   thêi   gian  dù   kiÕn  hoµn   thµnh.  UBND   tØnh   Qu¶ng  Nam  tæng   hîp kÕ ho¹ch vèn ®Çu t x©y dùng c¬ së h¹ tÇng KKTM göi Bé  Tµi chÝnh, Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t, lËp kÕ  ho¹ch vèn  ®Çu t tõ   ng©n   s¸ch   trung  ¬ng   tr×nh   cÊp   cã   thÈm   quyÒn   quyÕt  ®Þnh. + C¨n cø vµo dù to¸n ng©n s¸ch ®îc phª duyÖt, nhu cÇu  vÒ  vèn  ®Çu t  cña c¸c dù  ¸n vµ  tiÕn  ®é  thùc hiÖn, Bé  Tµi  chÝnh x¸c ®Þnh vµ th«ng b¸o cho Ban qu¶n lý KKTM Chu Lai,  UBND tØnh Qu¶ng Nam vÒ dù to¸n vèn ng©n s¸ch trung ¬ng sÏ  ®Çu t cho KKTM Chu Lai. + C¨n cø vµo dù to¸n vèn ®Çu t tõ ng©n s¸ch trung ¬ng  cho KKTM Chu Lai, Ban qu¶n lý  KKTM Chu Lai lËp kÕ  ho¹ch  sö dông vèn ®Çu t theo quý göi Bé Tµi chÝnh. ­ Sö dông vèn: + Ban Qu¶n lý KKTM Chu Lai cã tr¸ch nhiÖm sö dông vèn  ®Çu t riªng vÒ  c¬  së  h¹  tÇng cña ng©n s¸ch trung  ¬ng cho  KKTM Chu Lai  ®óng môc  ®Ých vµ  hiÖu qu¶. ViÖc qu¶n lý  vµ  sö  dông vèn ph¶i theo  ®óng c¸c quy  ®Þnh cña Nhµ  níc vÒ  qu¶n lý vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n. + Trong trêng hîp sè vèn ®Çu t tõ ng©n s¸ch trung ¬ng  cho KKTM Chu Lai kh«ng ®¸p øng ®îc nhu cÇu ®Çu t x©y dùng  c¬ së h¹ tÇng trong Khu th× Ban Qu¶n lý KKTM Chu Lai phèi   hîp   víi   UBND   tØnh   Qu¶ng   Nam   chñ   ®éng   bè   trÝ   trong   kÕ  ho¹ch ng©n s¸ch hµng n¨m cña tØnh sè  vèn  ®Ó  x©y dùng c¬  së h¹ tÇng KKTM.  + §Þnh  kú  vµo  thêi  ®iÓm lËp  dù  to¸n  ng©n  s¸ch hµng  n¨m, Bé Tµi chÝnh chñ tr×, phèi hîp víi Bé KÕ ho¹ch ­ §Çu   t  vµ  Ban qu¶n lý  KKTM Chu Lai  ®Ó  xem xÐt, x¸c  ®Þnh l¹i  tiÕn   ®é   sö   dông   vèn   vµ   nhu   cÇu   vèn   ®Çu   t  tõ   ng©n   s¸ch  trung ¬ng. Ng©n s¸ch trung ¬ng sÏ chÊm døt viÖc ®Çu t khi  KKTM Chu Lai  ®∙ hoµn thµnh vÒ  c¬  b¶n viÖc x©y dùng c¬  së   h¹ tÇng theo quy ho¹ch.
  9. 9 ­  Tr×nh tù, thñ  tôc, ph¬ng thøc cÊp ph¸t, chÕ   ®é  b¸o  c¸o vµ quyÕt to¸n vèn: + Vèn do ng©n s¸ch trung ¬ng  ®Çu t hµng n¨m cho KKTM  Chu Lai  ®îc cÊp ph¸t theo tõng quý  trªn c¬  së: Dù  to¸n  vèn   ®Çu   t  hµng   n¨m   tõ   ng©n   s¸ch   trung  ¬ng   ®∙   ®îc   phª  duyÖt vµ th«ng b¸o cho Ban qu¶n lý KKTM Chu Lai; KÕ ho¹ch  sö  dông vèn  ®Çu t  theo quý  do Ban qu¶n lý  KKTM Chu Lai  lËp vµ  göi Bé  Tµi chÝnh; TiÕn  ®é  thùc hiÖn c¸c dù  ¸n  ® îc  ®Çu t b»ng vèn ng©n s¸ch trung ¬ng. Hµng quý, trªn c¬  së  kÕ  ho¹ch sö  dông vèn  ®Çu t  quý  do Ban qu¶n lý KKTM Chu Lai lËp vµ göi Bé Tµi chÝnh, tiÕn   ®é  thùc hiÖn dù  ¸n vµ   ®Ò  nghÞ  cña Ban qu¶n lý  KKTM Chu  Lai, Bé Tµi chÝnh sÏ xem xÐt vµ cÊp vèn trùc tiÕp cho Ban   qu¶n   lý   KKTM   Chu   Lai   ®Ó   thùc   hiÖn   c¸c   dù   ¸n   theo   kÕ   ho¹ch.  ViÖc   qu¶n   lý,   cÊp   ph¸t,   thanh   to¸n,   quyÕt   to¸n   vµ  thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o vÒ sö dông vèn ®Çu t x©y dùng c¬  b¶n tõ  ng©n s¸ch trung  ¬ng ph¶i thùc  hiÖn   ®óng c¸c quy  ®Þnh   cña   ph¸p   luËt   hiÖn   hµnh   vÒ   qu¶n   lý   vèn   ®Çu   t  x©y  dùng c¬ b¶n tõ NSNN. 2. ChÕ ®é dïng quü ®Êt ®Ó t¹o vèn ph¸t triÓn h¹ tÇng: ­ Ban qu¶n lý  KKTM Chu Lai lµ   ®Çu mèi  ®îc giao chØ  tiªu kÕ  ho¹ch hµng n¨m vµ  lµ  chñ   ®Çu t  trùc tiÕp qu¶n lý  c¸c dù ¸n sö dông vèn tõ quü ®Êt t¹i KKTM Chu Lai. ­ Ban qu¶n lý  KKTM Chu Lai tæ chøc  ®Êu thÇu  ®Ó  lùa  chän  ®¬n vÞ  cã   ®ñ  n¨ng lùc vÒ  tµi chÝnh, kinh nghiÖm vµ  uy tÝn ®Ó triÓn khai thi c«ng c¸c dù ¸n c¬ së h¹ tÇng ®Çu  t b»ng vèn tõ quü ®Êt t¹i KKTM Chu Lai. ­ Ban qu¶n lý  KKTM Chu Lai x©y dùng danh môc c¸c dù  ¸n x©y dùng c¬  së  h¹  tÇng toµn KKTM Chu Lai  ®îc sö  dông  quü   ®Êt   t¹o   vèn   dÓ   UBND   tØnh   Qu¶ng   Nam   tr×nh   Thñ   tíng  ChÝnh phñ phª duyÖt. Danh môc c¸c dù ¸n x©y dùng c¬ së h¹   tÇng toµn KKTM Chu Lai lµ  c¸c dù  ¸n  ®Çu t x©y dùng c¬  së  h¹ tÇng chung cho toµn KKTM Chu Lai vµ chi phÝ gi¶i phãng  mÆt b»ng cho ®Çu t ph¸t triÓn cña KKTM Chu Lai.  ­ ViÖc sö dông quü ®Êt t¹o vèn x©y dùng c¬ së h¹ tÇng   KKTM   Chu   Lai   thùc   hiÖn   theo   QuyÕt   ®Þnh   22/2003/Q§­BTC  ngµy 18/02/2003 cña Bé  trëng Bé  Tµi chÝnh vÒ  c¬  chÕ  tµi  chÝnh trong viÖc sö  dông quü   ®Êt t¹o vèn x©y dùng c¬  së  h¹ tÇng. 3. Huy  ®éng vèn b»ng ph¸t hµnh tr¸i phiÕu c«ng tr×nh  ®Ó ®Çu t ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng KKTM Chu Lai: ­ Ban qu¶n lý  KKTM Chu Lai  ®îc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu  c«ng   tr×nh   trong   níc   ®Ó   huy   ®éng   vèn   ®Çu   t  ngoµi   møc  khèng chÕ ®èi víi møc huy ®éng cña tØnh Qu¶ng Nam. 
  10. 10 ­  ViÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu c«ng tr×nh cña Ban qu¶n   lý  KKTM Chu Lai thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh sè  141/2003/CP ngµy 20/11/2003 cña ChÝnh phñ vÒ Quy chÕ ph¸t  hµnh tr¸i phiÕu ChÝnh phñ, tr¸i phiÕu  ®îc ChÝnh phñ  b¶o  l∙nh   vµ   tr¸i   phiÕu   chÝnh   quyÒn   ®Þa   ph¬ng,   vµ   c¸c   h×nh  thøc huy ®éng kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. D/ ChÕ ®é tµi chÝnh ¸p dông cho Ban qu¶n lý  Khu Kinh tÕ më Chu Lai 1 ­ Ban qu¶n lý  KKTM Chu Lai lµ   ®¬n vÞ  dù  to¸n NSNN,   mäi kinh phÝ  cho ho¹t  ®éng cña Ban qu¶n lý  KKTM Chu Lai  do NSNN tØnh Qu¶ng Nam cÊp. C¸c kho¶n thu do Ban qu¶n lý  KKTM   Chu   Lai   thùc   hiÖn   theo   quy   ®Þnh   ®Òu   ph¶i   nép   vµo  NSNN theo ph©n cÊp qu¶n lý NSNN hiÖn hµnh. 2 ­ Ban qu¶n lý  KKTM Chu Lai  ®îc phÐp thu c¸c lo¹i  phÝ, lÖ phÝ t¬ng øng víi nhiÖm vô ®îc c¸c c¬ quan qu¶n lý  nhµ níc ñy quyÒn theo qui ®Þnh hiÖn hµnh. Khi ®îc c¬ quan  nhµ  níc cã  thÈm quyÒn   ñy quyÒn  thùc hiÖn  nhiÖm  vô, Ban  qu¶n lý  KKTM Chu Lai cã  tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o vµ   ®¨ng ký  víi c¬  quan thuÕ  n¬i Ban qu¶n lý   ®Æt trô  së  vÒ  viÖc thu  c¸c lo¹i phÝ, lÖ  phÝ    do thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô   ®îc  ñy  quyÒn.  3.  Ngoµi  c¸c lo¹i  phÝ,  lÖ  phÝ   ®îc  thu do thùc  hiÖn  c¸c nhiÖm vô   ñy quyÒn, Ban qu¶n lý  KKTM Chu Lai cßn  ®îc  thu c¸c lo¹i phÝ vµ lÖ phÝ kh¸c theo c¸c quy ®Þnh ®èi víi   c¸c Ban qu¶n lý  Khu c«ng nghiÖp cÊp tØnh vµ  Ban qu¶n lý  Khu kinh tÕ cöa khÈu. III. §IÒU KHO¶N THI HµNH Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ  tõ  ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Nh÷ng u ®∙i dµnh cho c¸c doanh nghiÖp  ho¹t   ®éng   trong   KKTM   Chu   Lai   quy   ®Þnh   t¹i   Th«ng   t  nµy  còng   ®îc   ¸p   dông   ®èi   víi   c¸c   doanh   nghiÖp   ®∙   ®îc   ho¹t  ®éng trªn  ®Þa bµn KKTM Chu Lai tríc ngµy Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh; C¸c quy  ®Þnh vÒ  chÕ   ®é  tµi chÝnh kh¸c  ®îc ¸p dông tõ n¨m ng©n s¸ch 2004. Mäi víng m¾c trong qu¸  tr×nh   thùc   hiÖn   ®Ò   nghÞ   ph¶n   ¸nh   vÒ   Bé   Tµi   chÝnh   ®Ó  nghiªn cøu gi¶i quyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2